Skončení pracovního poměru dohodou a výpovědí – aktualizováno

Zákoník práce ve svém ust. § 48 odst. 1 taxativně vymezuje způsoby skončení pracovního poměru. Těmito způsoby je pouze:

a) dohodou,

b) výpovědí,

c) okamžitým zrušením,

d) zrušením ve zkušební době.

    První typ vychází ze smluvní podstaty pracovního poměru. Tak jako k jeho vzniku je třeba shodné vůle obou stran, mohou se tyto strany kdykoliv dohodnout, že provedou v jejich pracovněprávním vztahu změnu. Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem, tedy jedná se o velmi flexibilní způsob. Co se týče formy, uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec dohodu písemně. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.

    Velká pozornost je v zákoně věnována výpovědi. Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zde už je sankce neplatnosti přímo uvedena, takže výpověď jinak než písemně v souladu se zákonem provést nelze. Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním je třeba provést písemně. Zatímco zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů výslovně, taxativně vyjmenovaných v zákoně. Výpovědní důvod musí ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit.

    Důležitou roli hrají výpovědní doby. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Byla-li tedy doručena výpověď druhého srpna, počíná lhůta běžet od prvního září. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance.

    Důvodů, pro které může dát zaměstnavatel výpověď je několik a jsou uvedeny v ust. § 52:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší příslušné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, lze zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g)jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci lze dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi.


    Existuje dále několik zákazů výpovědi. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době, to je dle ust. § 53 odst. 1 zákoníku práce a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz, pokud si tuto neschopnost úmyslně nevyvolal nebo nezpůsobil v opilosti, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od povolení lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o šest měsíců po propuštění z ústavního ošetřování, b) při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení, c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, e) v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
    Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v této době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem podle § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z těchto důvodů, přísluší zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. V případě výpovědi dle § 52 písm. d) nebo dohodu z týchž důvodů náleží odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

638 komentářů u „Skončení pracovního poměru dohodou a výpovědí – aktualizováno

 1. Marcel Kroner

  Prosím, bylo by možné vyzvědět, za jakých okolností lze vyžadovat po zaměstnavateli odstupné a v jaké výši. Děkuji velmi

  1. Alice Procházková

   Pracuji na ZŠ,učím na 2.stupni.Jsou zde 4 třídy.Ze čtyř tříd 2.st.dvě nebudou v příštím šk.roce otevřeny.Zbylé dvě třídy budou přestěhovány do budovy, kde nyní sídlí 1. stupeň. Ředitelka se mnou již nepočítá a já končím 30.6.2005. Mám smlouvu na dobu určitou, kterou mám uzavřenou do 30.6.června 2006.Mám nárok na odstupné?

  2. Alice Procházková

   Pracuji na ZŠ,učím na 2.stupni.Jsou zde 4 třídy.Ze čtyř tříd 2.st.dvě nebudou v příštím šk.roce otevřeny.Zbylé dvě třídy budou přestěhovány do budovy, kde nyní sídlí 1. stupeň. Ředitelka se mnou již nepočítá a já končím 30.6.2005. Mám smlouvu na dobu určitou, kterou mám uzavřenou do 30.6.června 2006.Mám nárok na odstupné?

  3. Alice Procházková

   Pracuji na ZŠ,učím na 2.stupni.Jsou zde 4 třídy.Ze čtyř tříd 2.st.dvě nebudou v příštím šk.roce otevřeny.Zbylé dvě třídy budou přestěhovány do budovy, kde nyní sídlí 1. stupeň. Ředitelka se mnou již nepočítá a já končím 30.6.2005. Mám smlouvu na dobu určitou, kterou mám uzavřenou do 30.6.června 2006.Mám nárok na odstupné?

  4. Alice Procházková

   Pracuji na ZŠ,učím na 2.stupni.Jsou zde 4 třídy.Ze čtyř tříd 2.st.dvě nebudou v příštím šk.roce otevřeny.Zbylé dvě třídy budou přestěhovány do budovy, kde nyní sídlí 1. stupeň. Ředitelka se mnou již nepočítá a já končím 30.6.2005. Mám smlouvu na dobu určitou, kterou mám uzavřenou do 30.6.června 2006.Mám nárok na odstupné?

 2. Martin Petřík

  Dobrý den,

  našel jsem si na internetu Vaše stránky a potřeboval bych poradit, protože jsem nenašel podobný případ v článcích a následných odpovědích.

  Zaměstnavatel mě již 19 den dluží výplatu za měsíc únor. Bylo mě sděleno, že výplatu za únor dostanu k datu výplaty za měsíc březen a pak se prý uvidí, kdy dostanu výplatu za Březen. Zaměstnavatel je v platební schopnosti, protože disponuje velkým majetkem hmotným a finančním. Tento způsob výplat se stal klasikou v naší společnosti.

  Nyní bych chtěl rozvázat pracovní poměr a to s okamžitou platností s nárokem na odstupné. Dočetl jsem se o této možnosti na stránkách netu.

  Žádám Vám naléhavě o radu a to, zda je nějaká možnost získání předlohy, abych neudělal ve výpovědi chybu a zároveň jsem do výpovědi zakomponoval veškeré potřebné paragrafy, které mou osobu ochrání před případným "napadením" ze strany zaměstnavatele.

  1. Magyaricsová J

   Prosila bych o odpověď na otázku kdy zaměstnavatel vypláci mzdy opožděně, to znamená, že např. je výplatní termín 25.9. mzdy za srpen, ale my máme 25.9. a výše ¨doplácenou mzdu za červenec,kterou dostáváme na 5-6x, a další mzdu za srpen, repektive její část nám vyplatí třeba až 3.10. vím o termínu, že 15 po dni splatnosti můžeme dát výpověď § 54 odst. 1¨b, ale poprosila bych o potvrzení.

   Dále bych se chtěla zeptat, z minulé firmy jsme byli v konkurzu a ta nám dluží mzdy ¨, je to již rok a půl, a my stále nemáme vyplaceny mzdy, a od správkyně konkurzní podstaty ani žádné sdělení jak konkurz probíhal. Má ona povinnost nás věřitele informovat a můžeme my požádat o informace, jak konkurz probíhá? Děkuji za odpovědi

 3. žáková

  Potřebovala bych poradit. Zaměstnanec je na neschopence, chci s ním rozvázat prac. poměr, ale nejspíš schválně prodlužeje nemoc. Je tento zaměstnanec povinnen zdělit, jak jeho zdravotní stav vypadá. Nebo musím čekat až bude uschopen a nastoupi do práce. Mohu s ním pak hned rozvázat prac. poměr okamžitým zrušením?

  Nikde jsem poznámku o zdravotním stavu a jeho fixním prodlužováním nenašla.

  Děkuji

  1. vecera

   jsem v pracovni neschopnosti a chtela bych ukončit pracovni poměr,je to možné?

   Pokud dám výpověd a onemocnim,započítává se i tato doba do vypovědní doby?

  2. Miloslav Vals

   Vážená paní, bohužel odpověď na Vaši otázku neznám, ale jsem v podobné situaci jako vy. Zamestnanec je navíc ve zkušební době.

   Prosím pokud znáte řešení této situace o vyjádření.

   Děkuji

   S pozdravem Miloslav Vals

 4. Tomáš Roza

  V případě, že zaměstnanec podá výpověď se žádostí o ukončení pracovního poměru k dřívějšímu datu než po uplynutí 2měs.lhůty, toto datum uveden v písemné žádosti – výpovědi, zaměstnavatel převezme tuto výpověď, ale zaměstnanec nedostane žádnou odpověď: platí ukončení prac.poměru ke dni uvedeném ve výpovědi? Existuje nějaká lhůta pro zaměstnavatele, do které musí na tuto výpověď odpovědět?

  1. PK

   V případě, že zaměstnanec podá výpověď se žádostí o ukončení pracovního poměru k dřívějšímu datu než po uplynutí 2měs.lhůty, toto datum uveden v písemné žádosti – výpovědi, zaměstnavatel převezme tuto výpověď, ale zaměstnanec nedostane žádnou odpověď: platí ukončení prac.poměru ke dni uvedeném ve výpovědi? Existuje nějaká lhůta pro zaměstnavatele, do které musí na tuto výpověď odpovědět?

 5. L.S.

  Prosím o stanovisko, zda došlo k pochybení za strany zaměstnavatele. Ukončení prac.poměru dohodou bylo písemně stanoveno př. 3.5.2003.

  Písemný dokument o této dohodě byl vyhotoven a písemně stranami podepsán následující den -tj.4.5.2003. Úřad práce o tomto sepsal zápis – ve věci nesouladu dat a označil jako porušení. Dle našeho názoru pracovní poměr jednoznačně končí dnem stanoveným ve smlouvě -t.j.3.5.2003. Velmi děkujeme za názor. L.S.

 6. Hendl Jan

  Chtěl bych svému zaměstnavateli dát výpověď z prac. poměru, momentálně jsem nemocný a doba nemoci je předpokládána cca na 5 týdnů. ( fixace pravé nohy, nechodící sádra ) Hned po nemoci bych chtěl nastoupit do nového zaměstnání. Potřeboval bych poradit, jakou formou mám výpověď podat, aby to pro obě strany bylo přijatelné a výsledek byl kladný ve věci mého požadavku. Děkuji za brzskou odpověď. Jsem s pozdravem a s díky. Hendl Jan.

 7. husáková

  Dobrý den,

  mě by zajímalo když se organizace stěhuje na jiné místo než je uvedeno ve smlouvě, zda v případě vypovědi z důvodu změny místa výkonu práce běží výpovědní lhůta. Díky za odpovědi

 8. Kamila Nosková

  Dobrý den,

  dala jsem vpověď zaměstnavateli bez udání důvodu. Zaměstnavatel ji převzal. 3 dny poté jsem byla dotázána, zda je možné abych ukončila pracovní poměr dohodou o dva měsíce dříve. Pokud bych přijala, jaké závazky z toho plynou mě a jaké mému zaměstnavateli? A naopak co se muze stát pokud odmítnu.

  Předem děkuji za odpověď

  Kamila Nosková

 9. Alice Urbášková

  Žádám Vás o odpověď na můj dotaz:

  Zaměstnanci byla dána výpověď dle § 46 odst.1 písm.c) zákoníku práce v říjnu 2003, výpovědní doba by měla uplynout ke dni 31.1.2004. Zaměstnanec od 1.1.2004 nastoupil pracovní neschopnost, která dosud trvá. Zaměstnanec předpokládá, že ukončí neschopnost k 29.2.2004. Kdy by byl v tomto případě ukončen pracovní poměr zasměstnance, jestliže zaměstnanec trvá na prodloužení pracovního poměru v souladu s § 48 odst. 2 zákoníku práce.

 10. Jana Jarošová

  Potřebovala bych poradit se skončením pracovního poměru v Německu. Konkrétně s výpovědí. Kdy může dát zaměstnanec výpověď , z jakého důvodu, jaké jsou výpovědní doby?

  Dekuji!!!!!!!!!!!!!!!

 11. Pokorná

  Zaměstnankyně nastoupila 1.2.2002.Ve smlouvě je zkušební doba 3 měsíce. 5.3. nastoupila z důvodu rizikového těhotenství na MD a do práce se již nevrátila. Nyní čerpá rodičkovskou dovolenou. Je o tuto dobu prodloužena zkušební doba? Pokud ne, je možné jí nabídnout jiné místo např. uklízečka?

 12. Alena Kunclová

  Dostala jsem od zaměstnavatele výpověď dohodou (podle § 43) a důvod je proškrtnut ( neuveden). Zajímalo by mne, zda mám nárok na odstupné a zda 1/2 denní volny každý týden ve výpovědní době je hrazené zaměstnavatelem? Jakým způsobem lze výpověď zpochybnit, když byla podepsána pod nátlakem tak, aby byla pro zaměstnance co nejméně výhodná?

 13. Opavice

  Dobrý den,

  lze ve výpovědní době (3 měsíc) převést zaměstnance na jinou práci a snížit mu mzdu ?

 14. honzik

  Po skončení pracovního poměru jsem musel nastoupit na pracovní neschopnost.Do kdy nebo zda vůbec mám poslat kopii nemocenského lístku původnímu zaměstnavateli?

 15. Dana

  Dobrý den.K poslednímu dubnu jsem obdržela výpověd od zaměstnavatele pro nadbytečnost z organizačních důvodů k 31.7.2004.Od 31.5 do 9.7.2004 jsem byla v pracovní neschopnosti.Nyní od 26.7.2004 mám opět neschopenku,která bude pokračovat do srpna.Chtěla jsem se tedy optat,jestli mám nárok na prodloužení výpovědní doby pouze o neschopnost od 26.7 k 31.7. nebo mohu požadovat prodloužení výpovšdní doby i o měsíc červen.Děkuji za odpověd.Šauerová

 16. Hana

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Jsem na rodičovské dovolené, dceři budou 3 roky. Podnik, ve kterém jsem pracovala je od února v konkurzu a já jsem dostala výpověď. Bylo mi sděleno, že obdržím dvouměsíční odstupné, které bude vypočítáno ze mzdy vedoucí informační soustavy, protože moje funkce – vedoucí ekonomického úseku – byla prý zrušena. Rozdíl činí několik tisíc Kč. Postupuje podnik správně? Pokud ne, jak se mohu bránit? Děkuji

 17. Monika

  Můj zaměstnavatel je od počátku září v konkurzu. Byla mi doručena dohoda o rozvázání pracovního poměru s 2měsíčním odstupným k 30.9. Co by následovalo, kdybych na tuto dohodu nepřistoupil a počkala až dovršení tří let věku mého dítětě, což je 2.2.05

  V případě, že bych na dohodu přistoupila, z čeho se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti, v případě evidence na ÚP, po ukončení rodičovské dovolené?

  Děkuji za odpověď

 18. Andrea Kovářová, Ostrava

  Dobrý den. V práci jsem obdržela "porušení pracovní kázně" za údajné zdokumentování něčeho, co je podle mě porušení etiky vůči našim klientům. Ale mě bylo naopak vytčeno (bez jakéhokoliv důkazu…) hrubé porušení etického kodexu zdravotníka (do dnešního dne nám ale nebyl žádný etický kodex ani ukázán, ani předložen k prostudování a podpisu…). Na základě tohoto "porušení" jsem byla převedena na jinou práci (která je v rozporu s pracovní smlouvou, kterou jsem se svým zaměstnavatelem uzavřela) a byl mi také snížen plat. Nevím, jak mám dále postupovat. "Porušení" jsem sice převzala, ale odmítla jsem ho podepsat s tím, že s uvedeným nesouhlasím. Předem děkuji za odpověď.

 19. Anna Kotulová

  Moje sestra dostala výpověď údajně za špatně provedenou práci. Ve firmě pracuje již pátým rokem a nikdy jí ohledně tohoto důvodu nic nevyřkli. Jakým způsobem se může bránit, má nárok odejít s odstupným a podle jakého paragrafu by jí mohli propustit? Děkuji Kotulová

 20. Miluše

  Jsem samoživitelka ,která pečuje o jedno dítě staré čtyři roky.

  Můžu podat z tohoto důvodu okamžitou výpověd ,nebo i u tohoto případu je výpovědní lhůta dvouměsíční?

  Našla jsem si novou lépe placenou práci a potřebovala bych pracovní poměr ukončit co nejdříve.

  Děkuji za odpověď.

 21. Jitka

  Dobrý den, ráda bych vás požádala o radu týkající se mé výpovědi. Ráda bych podala výpověď mému zaměstnavateli, jelikož jsem dostala nabídku na mnohem lepší zaměstnání a ráda bych ji přijmula. Bojím se však reakce mého zaměstnavatele a tak mám pár otázek. Když podám výpověď s 2-měsíční výpovědní lhůtou, může se zaměstnavatel rozhodnout dát mi výpověd okamžitě, nebo musí s navrhovanou výpovědní lhůtou souhlasit? (nerada bych byla 2 měsíce bez práce…) Dále pak mám 25 dní dovolené, kterou jsem si nemohla vybrat, jelikož na to nebyl čas. Obvykle mi je celá dovolená proplácena a tak by mě zajímalo jak tomu bude v připadě, že podám výpověď.

  Předem děkuji za odpověď.

 22. Ronn

  Dobrý den,

  rád bych Vás požádal o radu týkající se mé výpovědi. Rád bych podal výpověď mému zaměstnavateli, jelikož jsem dostal nabídku na mnohem lepší zaměstnání a rád bych ji přijmul.

  Ovšem problém je v tom, že když jsem nastoupil na soukromé učiliště patřící k firmě, tak museli moji rodiče podepsat smlouvu zavazujíci je k tomu, že po vyučení odpracuju ve firmě 5 let. (firma mě pustila dál na SPŠ) a potom jsem šel na vojnu, takže v současné době mi chybí odpracovat ještě cca 1,5 let a podle tabulky ve smlouvě bych měl při výpovědi zaplatit zaměsnavateli poměrnou část = 30 tis. kč. Jelikož po 4 letech fungování bylo učiliště zestátněno v roce 98 a od té doby nikdo po vyučení pracovat ve firmě nemusí, tak ce chci poradit, zda je jejich požadavek ze zákona oprávněný. Dále bych rád podal výpověď dohodou, nacož nepřistoupí, tak bych rád věděl, co mi hrozí pokud bych po podání výpovědi a po měsíci výpovědní lhůty již nepřišel do zaměstnání. Nehledě na to, že mám ještě 25 dnů letošní dovolené.

  Moc děkuji za radu a za odpověď.

 23. Konecny

  Preji dobry vecer. Chtel bych se Vas zde touto cestou dotazat, jak mam postupovat vuci zamestnaveteli, ktery semnou uzavrel prac. smlouvu na dobu urcitou, tj. do konce roku 2004. Pracovni pomer chci ukoncit co nejdrive. Dekuji za odpoved. S pozdravem Konecny.

 24. Daniel Bruckner

  Dobrý den,

  má známá má nasledující problém. Přijali ji do zaměstnaní, kde dostala smlouvu na dobu určitou a to 3 měsíce, se zkušební dobou na 3 měsíce. Před dvěmi měsíci měla dostat dodatek ke smlouvě a nebo novou smlouvu, ale nic se nestalo, ale je dále zaměstnancem, který dostává výplatu. Problém je teď následující, že může změnit zaměstnání (také z důvodu, že nemá pracovní smlouvu) a potřebovala by vědět, zda může podat výpověď s okamžitou platností. Předem děkuji za fundovanou radu a byl bych moc vděčný, kdybych se dozvěděl nějakou informaci v brzké době.

 25. Miluše

  Dobrý den,mám prosbu o inf.,když je mi 50 let a dala jsem výše uvedenou výpověď,ale během posl.3 let jsem odpracovala devět a půl měsíce,i když před tím 27 let nepřetržitě,pak bohužel v rámci org.změn a rušení oddělení v a.s. jsem byla 2 roky na ÚP,než jsem si našla nové zaměstnání.Pak jsem tedy dala po devíti a půl měsících výpověď.V ochranné lhůtě jsem byla 3 měsíce v prac.neschopnosti.Mám tedy teď po ukončení nemoci nárok na podporu ÚP,než si najdu jiné zaměstnání? Děkuji moc za odpověď a zdravím

  1. Miluše

   Proč ty stránky nezrušíte, když nejsou vůbec aktuální,žádná reakce odpovědi,tak díky.Neuvěřitelné

 26. Ivana

  Mám dotaz : když jsem dostala výpověď z pracovního poměru dle § 46 odst.1a)tak,že mi pracovní poměr skončí cca. měsíc před mým nástupem na mateřskou dovolenou, mohu uzavřít novou pracovní smlouvu s jiným zaměstnavatelem ještě před nástupem na MD? Nový pracovní poměr by byl uzařen za stejných platových podmínek. Jak by se v mém případě počítala výše mateřské dovolené? Nebyla bych tím finančně znevýhodněna, když bych pracovala jen necelý měsíc u nové společnosti?

 27. D. Urbanova

  Prosím o radu,jsem duchodce.Dva dny před ukončením pracovní smlouvy na dobu určitou nastupuji do nemocnice.Budu pobírat nemocenskou a jak dlouho?

  Děkuji za odpoved.

 28. Hana

  Dobrý den

  Chci Vás poprosit o radu.

  Pracuji na ZŠ a stálé ubívají žáci,proto i pracovní místa.

  Jsme nuceni dát výpovědˇzaměstnankyni,které skončí rodičovská dovolená,tedy jejímu dítěti budou tři roky.Jak přesně postupovat,když bude

  chtít okamžitě po RD nastoupit.

  Velice vám děkuji.

 29. milena kalinová

  chtěla bych se informovat ohledně výpovědi po 13.letech ve firmě.uklízim baráky jako domovnictví.tato správa si najala firmu na uklid domů.všechny domovníky vyhazovali a mne jako samoživitelku nevyhodily.prý do 15.let meho dítěte.potom se mnou rozvaží pracovní poměr.mám pak nárok na odstupné?co musí obsahovat tato výpověd?děkuji za odpověd.kalinová

 30. MCCloak

  Dobrý den, už dva dny hledám na internetu informace o výpovědní lhůtě, všude se píše, jak je dlouhá, ale nemůžu nikde najít, co vlastně znamená.

  Pokud dám v práci výpověď a začne mi běžet výpovědní lhůta, co to pro mne znamená? Musím i nadále chodit do práce? Můžu si najít během této doby jinou práci?

  Děkuji za odpovědi.

 31. PN

  Prosím o bližší specifikaci odstavce 2 § 46 ZP a zda lze tento důvod použít k výpovědi zaměstnanci bez součinnosti s § 46 odst.1 ZP

  Děkuji za odpověď

  Petr Němeček

 32. mt

  Dobrý den,k 31/3/05 mi vyprší 2 měsíční výpovědní lhůta,zaměstnání jsem ukončila po dohodě se zaměstnavatelem,tedy dohodou,potřebuji vědět,jestli např.30/3/05 mohu donést do práce neschopenku,kdo mi může poradit?

 33. jarda

  dborné posouzení mnou podané výpovědi mému zaměstnavateli.Shodou okolností znění stažené z vašich www. stránek.

  Dohoda o rozvázání pracovního poměru.

  Účastníci této dohody

  Zaměstnavatel:——————

  ——————

  ——————

  ——————

  Zaměstnanec: ——————–

  ———————

  ———————

  ———————-

  se dohodli ve smyslu ustanovení § 43 zákoníku práce,že pracovní poměr zaměstnance založený pracovní smlouvou ze dne…1.2./2000 skončí dnem….19.1./2005.

  V —————————-12.1./2005

  Za zaměstnavatele: Zaměstnanec:

  …….podpis……… ……podpis………

  Samozdřejmě všechny údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci byly řadně vyplněny a dohoda byla podepsána oběma stranami.Můj spor je mezi pí. účetní mého zaměstnavatele která tvrdí že ve výpovědi není uvedeno slůvko „včetně“ tudíž že pracovní poměr končí dne 18.1./2005.A totéž uvedla na potvrzení o délce zaměstnání tzv.“zápočtový list“.Že jsem byl u této organizace zaměstnán od 1.2./2000 do 18.1./2005.

  V novém zaměstnání kde jsem nastoupil 20.1./2005 byl hned problém na světě.“V zápočtovém listě vám chybí potvrzený jeden den 19.1./2005!“A ještě ke všemu jsem byl ke dni 19.1./2005 v pracovní neschopnosti (schopen od 20.1./2005),takže pí. účetní udělala přeci další kopanec nebo snad ne?V průběhu pracovní neschopnosti přeci není možné ukončení pracovního poměru. Nejde tady o žádné finanční nároky jde pouze o ten chybějící den v zápočtovém listě a o ty starosti s tím spojené aby to bylo vše uvedeno do pořádku.A nepochybně také o to abych jedné arogantní úřednici dokázal že se také může mýlit.

  Předem děkuji za odborné posouzení.

 34. hk

  Měla bych dotaz. Můj známý požadoval výpověď od zaměstnavatele, aby mohl změnit povolání. Zaměstnavatel mu však řekl, že mu výpověď dohodou nedá. Jelikož on potřeboval do nového zaměstnání nastoupit ihned, odešel i přes to, že ukončení prac. poměru má až za 2 měsíce. Má nové zaměstnání. Může mu zaměstnavatel dát k úhradě ušlý zisk? Jaký hrozí zaměstnanci postih, pokud takto odejde? Jaké se nabízí řešení??? Děkuji.

 35. Petr K.

  Potřeboval bych poradit. Dokdy musí být podána výpověď se žádostí o ukončení pracovního pměru. Zda stačí jeden týden před koncem měsíce a následující měsíc běží výpověď a nebo musí být podána v polovině měsíce. Další otazka : musím mít lekařskou prohlídku provedenou zároveň s podáním výpovědi a nebo stačí si tutu lékeřskou prohlídku vykonat ve vypovědní lhůtě. Jedna se mi o lékař, prohlídku z důvodů jestli neuplatním npř. nemoc s povolání. Děkuji

  1. Denisa A.

   Dobrý den.Podnikáme v druhotných surovinách.Všechno máme v pořádku/evidenci,daně,odvody atd./.Jezdí k nám dva muži s kriminálky a neustále nám vyhrožují že nám nechají provozovnu zavřít.Ofotili si naše výkupní knihy a vůbec nevíme proč.Moje maminka,která je spoluvlastník firmy se s toho už nervově zhroutila.Nevím jak mám postupovat,jelikož jejich jednání zachází už tak daleko že máme opravdu strach o svou živnost.Prosím o radu.Děkuji.

 36. JM

  Dobrý den.

  Když se zaměstnanec dohodnou se zaměstnancem na výpovědi dohodou k určitému datu a zaměstnanec před tímto datem onemocní, prodlužuje se výpověď nebo platí původní, že skončí k dohodnutému datu? Děkuji.

 37. Vaclav

  Chtěl bych svému zaměstnavateli dát výpověď z prac. poměru, momentálně jsem nemocný a doba nemoci je předpokládána cca na 1 měsíc. ( fixace pravé nohy ) Hned po nemoci bych chtěl nastoupit do nového zaměstnání. Potřeboval bych poradit, jakou formou mám výpověď podat, aby to pro obě strany bylo přijatelné a výsledek byl kladný ve věci mého požadavku. Děkuji za brzskou odpověď. S pozdravem a s díky. Simbartl.

 38. Vaclav

  Chtěl bych svému zaměstnavateli dát výpověď z prac. poměru, momentálně jsem nemocný a doba nemoci je předpokládána cca na 1 měsíc. ( fixace pravé nohy ) Hned po nemoci bych chtěl nastoupit do nového zaměstnání. Potřeboval bych poradit, jakou formou mám výpověď podat, aby to pro obě strany bylo přijatelné a výsledek byl kladný ve věci mého požadavku. Děkuji za brzskou odpověď. S pozdravem a s díky. Simbartl.

 39. Zednický

  Podal jsem výpověď zaměstnavateli s dvou měsíční výpovědní lhůtou.

  Mohl by mě zaměstnavatel propustit jak se říká na hodinu v mé výpovědní době, kdyby došlo z mé strany k nechtěnému porušení pracovní kázně, která by byla důvodem k výpovědi ze strany zaměstnavatele.

 40. Kveta Slováková

  Mohu podat výpověď ve stejný den jako mi byla vystavena pracovní neschopnost? Děkuji za názor K.

 41. Marek

  Potřeboval bych poradit.24.5 2005 jsem uzavřel dohodu o provedení práce, ve které stojí, že "dohoda o provedení práce se uzavírá pouze na dobu do vyřízení živnostenského listu pracovníka (obvykle 14dní) nebo na zkušební dobu k zapracování pověřeným pracovníkem zaměstnavatele (obvykle 14.dní).Můj zaměstnavatel mi tvrdí, že podle této dohody nejsem v žádné zkušební době a že tedy po podání výpovědi bych musel ještě další 3 měsíce pro tuto společnost pracovat. Naskytal se mi však příležitost jít pracovat do jiné firmy už od 30.května 2005. Proto bych potřeboval vědět, jestli jsem podle slov uvedených v uvozovkách ve zkušební době do doby, než mi zaměstnavatel vystaví živnostenský list a nebo ne. Děkuji

 42. Zdenek

  Dobrý den,

  dostal jsem se do celkem zajímavé a pro mne zcela nové situace. Zaměstnavatel mi nabízí dohodu, ve které se zavážu, že u něj budu pracovat nekolik let na základě skoleni pro nový pracovní úkon. Pro mne je tato skutečnost nepřijatelná, tak jsem se rozhodl, že dohodu nepodepíši. Tím ze strany zaměstavatele vznikl nárok na mé propuštění, protože jsem v podstatě tímto pro něj nadbytečný. Chci se zeptat, z jakého důvodu mi v tomto případě může dát výpověď a jaká bude výpovědní lhůta? A dále, protože se jedná o konec měsíce a mám zájem, aby výpovědní doba běžela od začátku následujícího, není lepší podat výpověď sám s 2měsíční výpovědní lhůtou? Děkuji za rychlou odezvu.

 43. Jarka

  Pracovala jsem jako učitelka mateřské školy s pracovní dobou 32 hodin týdně. Nyní pracuji jako vychovatelka a zaměstnavatel nechce uznat, že i vychovatel je pedagogický pracovník se shodnou pracovní dobou jako u učtitelky MŠ. Přitom sloužíme noční pohotovost,při které už od 5 hodin pracujeme, ale pouze za pohotovostní příplatek. Ve výsledku jsem 24 hodin nepřetržitě na pracovišti.

  děkuji za radu a odpověď

 44. Libuše Vlachová

  V období psychické vyčerpanosti (tzv. vyhoření) po 12 letech ve funkci manažera PR a reklamy) jsem dne 28.4.2005 podala výpověď, protože mi zaměstnavatel neumožnil čerpání loňské (i letošní) dovolené – celkem k tomuto datu 36 dnů, kterou jsem potřebovala k ošetřování tchyně, propuštěné z nemocnice.Prosila jsem o změnu pracovního místa v rámci firmy, časově méně náročného. Lze výpověď odvolat a za jakých podmínek. Je mi 50 let. Jsem psychicky vyčerpaná a žiji ve stresu. Děkuji za radu.

 45. Hrušková Barbora

  Dobrý den, zajímalo by mě, když budu ve výpovědní lhůtě nemocná, musím zameškané dny nadělat? Tzn. že se nepočítají do výpovědní lhůty. Děkuji

 46. Renata

  Dobrý den,

  mám pracovní smlouvu na dobu určitou k 31.8.2005. Pracuji v této firmě již 2 roky.

  Můj syn měl vážný úraz,ktarý bude vyžadovat dlouhodobější léčení. Chci s ním zůstat doma, paragraf na dítě mi však trvá pouze 9 dní, co potom?

  Krom toho, bych nerada přišla o práci.

  Prosím poraďte,děkuji.

 47. Marek P.

  Dobrý den,

  svému zaměstnavateli jsem dal výpověď k 10. 6. 2005 – běží mi však 2měsíční výpovědní lhůta s tím, že pokud za mě najde náhradu, propustí mě dříve. Nový zaměstnanec má nastoupit k 1. 7. 2005, nevypadá to však, že by mě zaměstnavatel chtěl propustit. Nastoupím-li na nemocenskou, přeruší se výpovědní lhůta nebo poběží dál?

  Děkuji za odpověď,

  Marek P.

 48. Marie Pokorná

  Můj syn trpěl asi 3 měsíce určitými psychickými potížemi (hlavně deprese) z dlouhodobého pracovního přetěžování. Zaměstnavatel si problému všiml a doporučil návštěvu psychologa/psychiatra. Rodina si též všimla změněného chování (zvýšená únava, otupělost). Syn mluvil doma o změně zaměstnání. Problém se však nečekaně vyhrotil. Syn propadl depresi v práci, a podal výpověď. Uzavřeli ji dohodou k témuž dni. Pak šel k psychiatrovi, ten zjistil vážné problémy a předepsal medikamenty. Syna poslal k obvodní lékařce, která mu navrhla pracovní neschopnost, protože už byl pátel, tak navrhla stavit se v pondělí. Přes víkend syn spolykal nějaké prášky, takže jsme ho dovezli na pohotovost a tam nám i jemu doporučili obrátit se na psychiatrické oddělení. V obavě před zanedbáním péče jsme (i syn) souhlasili s hospitalizací. Jak dlouho potrvá léčení, nevím, ale dle odhadu lékařky to bude v lepším případě rvat 3-4 měsíce.

  Postup zaměstnavatele se nám zdá neseriozní, protože o problému věděli a místo původně zmiňované neplacené zdravotní dovolené využili jeho indispozice k podepsání takové dohody. Syn se v podstatě nechce do toho zaměstnání vrátit, ale po zotavení z následků přetížení (neustálé 12 hod směny, přesčasy apod) bude mít problémy po ukončení pracovní neschopnosti. Jak je to s jeho nároky na podporu? Po téměř 10letém pracovním poměru nemá žádný nárok na odstupné?

  Celá tato záležitost se mi zdá neetická.

  1. Jarka

   Můj syn se léčí skoro rok s psychickými potížemi. Byl v nemocnici,teď se léčí ambulantně. Co bude pro něj lepší? Jít do částečného důchodu a aji začít pracovat.Nebo dávat( při hledání nové práce )potvrzení o snížení pracovní neschopnosti?

 49. O.G.

  Prosím o radu jak postupovat v případě,kdy

  zaměstnavatel usiluje o ukončení pracovního

  poměru z titulu dosažení důchodového věku.

  Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou

  a nedochází k žádným organizačním změnám.

  Nemám zájem o ukončení pracovního poměru.

  Hlavním důvodem organizace je zaměstnat

  zaměstnance po MD.

  Děkuji za odpověď.

 50. O.G.

  Prosím o radu jak postupovat v případě,kdy

  zaměstnavatel usiluje o ukončení pracovního

  poměru z titulu dosažení důchodového věku.

  Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou

  a nedochází k žádným organizačním změnám.

  Nemám zájem o ukončení pracovního poměru.

  Hlavním důvodem organizace je zaměstnat

  zaměstnance po MD.

  Děkuji za odpověď.

 51. Alice Řeháková

  Dobrý den, mám dotaz za jakých podmínek může dostat výpvěď samoživitelka s dvěmi dětmi do 15 let – bez porušení pracovní smlouvy, popřípadě jednáli se o nadbytečnost pracovního místa a jeli ve firmě svobná bezdětná osoba, pracující na stejné pozici? Děkuji

  1. Renata Jedlickova

   Dobrý den

   Pro všechny případy.Existuje právní ochrana samoživitelek s dítětem do 15let před výpovědí z nadbytečnosti bez porušení pracovní smlouvy?

 52. eva

  pracuji jako servirka 2roky, 1 rok mam smlovu psanou na minimalni mzdu-samozrejme dostavam vic,zamestnavatel mi dava vyplatu kazdy tyden na ruku bez jakeho koliv dokladu-nikdy jsem prevzeti vyplaty nepodepsala. Pres nestandardni podminky a moji snahu vzdy vyhovet, hodla zamestnavatel trvat na plnych dvou mesicich vypovedni lhuty. Mohu tedy zduvodnit rozvazani pracovniho pomeru okamzite z duvodu nevzplácení mzdy? muze on moje tvrzeni vyvratit?

  dekuji eva

 53. Jaryn

  V případě, že zaměstnanec podá výpověď se žádostí o ukončení pracovního poměru k dřívějšímu datu než po uplynutí 2měs.lhůty, toto datum uveden v písemné žádosti – výpovědi, zaměstnavatel převezme tuto výpověď, ale zaměstnanec nedostane žádnou odpověď: platí ukončení prac.poměru ke dni uvedeném ve výpovědi? Existuje nějaká lhůta pro zaměstnavatele, do které musí na tuto výpověď odpovědět?

 54. lucka

  Dobrý den,

  mám dotaz, koncem srpna jsem dala výpověď pracovního poměru dohodou a měla bych skončit koncem září. Po 14 dnech měl zaměstanavatel se mnou pohovor, jestli bych nechtěla odvolat výpověď, že by byl rád, kdybych nadále u nich pracovala. Dostala jsem lepší nabídku a ráda bych tu výpověď odvolala. Jak mám formulovat odvolání výpovědi? Co tam všechno musím napsat.

  ? Děkuji Lucka

 55. Dita Hlaváčková

  Ukončeníprac.poměru dle rozhodnutí,odchod do

  invalidního důchodu,jaký je §,dle Zákoníku

  práce-pro výpovědˇzaměstnavateli?

  Díky Dita

  1. Radová Jana

   Zaměstnaci byl přiznán plný inv. důchod, musíme sním rozvázat pracovní poměr? Dle inform. na okresní správě soc. zab. nám bylo sděleno, že od

   1.2.2006 ne.Můžeme mu změnit pracovní smlouvu

   na dobu určitou a kratší prac. úvazek?

   Prosím o sdělení.

   Děkuji Jana

 56. lucka

  Dobry den,potrebujim poradit,zkoncila jsem v zamestnani ve zkus.dobe ke 30.zari,a dodnes mi byvaly zamestnavatel neposlal plat.

  Stale pozaduje osobni predani ve firme,stim ja nesouhlasim jelikoz uz pracuji v jine firme a mam to daleko.Poradte mi prosim co mam delat a dale podniknout,predem moc dekuji

 57. Kourkova

  Dobry den,

  slysela jsem, ze na cloveka, ktery je dva roky pred duchodem se vztahuje ochranna lhuta a proto mu nemuze byt dana vypoved z pracovniho pomeru. Prosim, muzete mi tuto informaci potvrdit a odkazat me na prislusny paragraf v ZP? Dekuji.

 58. Petra

  Potřebovala bych Vaší radu.Manžel by rád podal výpověď současnému zaměstnavateli,jelikož si našel jinou práci .Nevím jestli má napsat výpověď nebo dohodu.Zaměstnavatel mu bude dělat určitě problémy.Chtěl by prostě odejít okamžitě.Je zde nějaká pomoc jak ukončit pracovní poměr a neporušit zákon.Děkuji

 59. Jana Mouchová

  Dobrý den,

  můžete mi prosím poradit, co dělat, když moje sestra nemůže rozvázat pracovní poměr? Firma, u které byla zaměstnána sice stále figuruje na výpisu z OR, ale nefunguje a nemá provozovnu. Majitel firmu prodal a nový majitel, ani jednatel a ani jiný zaměstnanec firmy není k zastižení. Na žádné z adres figurujících ve výpisu z OR výpověď odeslaná poštou doporučeně s doručenkou nebyla převzata. Na jednatele jsme v dalších výpisech z OR (jiné firmy) našli ještě další adresy. Na těch také výpověď nebyla převzata. Můžete mi prosím odpovědět na e-mai jakým způsobem tuto situaci řešit?

  Děkuji

  Jana Mouchová

  kladno

 60. Jaroslav Havrila

  Dobrý den,

  můžete mi prosím Vás poradit. Zaměstnavatel s semnou chce ukončit pracovní poměr z důvodů mé nemocenské. Jelikož tvrdí, že jsem přesáhl 33%% nemocenské. Pracovní smlouvu mám na neurčito. Pracuji tam již 2 a půl roků, práci mám rád. Je to vůbec možné? Prosím poraďte mi.

  Děkuji

  Jaroslav Havrila

 61. Michal

  Dobrý den. Jsem ve svém zaměstnání dlouhodobě nespokojen. Dostal jsem nabídku na práci u jiného zaměstnavatele. Bohužel je podmínkou nastoupit dříve než je zákonná výpovědní lhůta 2 měsíce. Jak mám postupovat v případě, že můj současný zaměstnavatel nepřistoupí na dohodu.

  Děkuji

 62. dana

  dobry den,chtela bych se zeptat jakou bych dostavala nemocenskou, kdyz jsem zamestnana u sveho zamestnavatele od 16.5. 2005 s nastup.platem 8000,- hrubeho a po čtyřech mesicich se mi zvedl na 11 000,- hrubeho, tento plat mam do dnes. Predtim /od ledna 2005 jsem byla nezamestnana a take na jazykovem pobytu v GB. A moje otazka zni, kdyz bych napr. onemocnela v lednu napr. 1.ledna a byla na neschopnosti do 25. ledna kolik penez bych za dobu neschopnosti dostala. Bojim se totiz onemocnet, protoze platim vysoky najem. Ale prechazet to nechci.dekuji moc

 63. Petr

  Dobry den.

  Někde jsem zaslechl a zajímalo by mě, protože se mě to bezprostředně týká,pokud jsem rozvázal pracovní poměr,má zaměstnavatel povinnost uvolnit mě z pracovního procesu na hledání nového zaměstnání, zajímala by mě doba uvolnění a jak by to bylo, pokud bych v den, který mám dohodnutou pracovní schuzku ohledne noveho zaměstnání,měl nařízený přezčas od zatím současného zaměstnavatele.Má na to vůbec právo? Děkuji Petr

 64. Krzystková

  zaměstnanec, který je dlouhodobě nemocen a čeká na rozhodnutí o přiznání plného invalidního důchodu má po jeho obdržení a ukončení pracovního poměru z důvodu nástupu na plný invalidní důchod nárok na odstupné? Děkuji.

  1. Jarmila

   Dobrý den,prosím, nemohla by jste mě sdělit jak byl Váš problém vyřešen?Jsem v té samé situaci. Prosím o zprávu na Policka3@seznam.cz.Děkuji předem.

  2. Podholová

   Má zaměstnanec, který odchází do plného invalidního důchodu nárok na odstupné? Děkuji

 65. Karin

  Chtěla bych se zeptat jestli do výpovědi dohodou musím udávat důvod o rozvázání pracovního poměru. Předem děkuji za odpověď.

 66. Karin

  Chtěla bych se zeptat jestli do výpovědi dohodou musím udávat důvod o rozvázání pracovního poměru. Předem děkuji za odpověď.

 67. Hana

  Prosím o radu,

  pracuji ve firmě čtyři roky. Moje pracovní zařazení bylo asistentka. Po změnách ve firmě,

  jsem postoupila na místo vedoucí obchodního oddělení.Můj problém je,že dodnes jsem nedostala novou pracovní smlouvu na nové zařazení. Mzda byla dohodnuta ústně, ale písemně nepotrvzena. Výplatu dostávám půl roku podle ústního dojednání, ale smlouvu s jinou částkou a funkcí nemohu od zaměstnavatele obdržet i po několika urgencích. Našla jsem si jiné zaměstnání a chtěla bych dát výpověď dohodou. Můžu se odvolat na tento problém? Nebo jak by šel nejrychleji z mé strany pracovní poměr ukončit.

  Moc děkuji za odpověď.

  Hana Karasová

 68. Jiří Pospíšil

  Dobrý den,

  syn předal vedení společnosti žádost – návrh o ukončení pracovního poměru dohodou v termínu cca do 20 dnů od podání této žádosti. Dotaz zní:

  1. do kdy se musí vedení společnosti k tomuto návrhu vyjádřit?

  2. Pokud nebude vedení společnosti souhlasit, musí se podat znovu Výpověď z pracovního poměru, kde platí běžná výpovědní lhůta? Případně jak původní návrh ukončení dohodou formulovat, aby nedošlo k časovému prodlení?

  Děkuji za Váš názor

  Jiří Pospíšil

 69. Janotová

  Jsem osamělá zaměstnankyně trvale pečující o dítě mladší 15 let.Dostala jsem výpověď z důvodu zrušení.Nyní mi začala běžet 3 měsíční výpovědní lhůta a zaměstnavatel chce, abych tuto dobu strávila na jiném pracovišti. Jsem z Ostravy a pracoviště by bylo v Opavě. Má na to právo?

 70. Kypta

  Prosím o zaslání vzoru výpovědi ze strany zaměstnavatele ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část §46 odst.1 písm. a Děkuji

 71. Sustackova

  prosim o radu ,zda lze dat vypoved z duvodu stehovani a s jakou vypovedni lhutou ….dekuji

 72. Martin

  Je důvodem k ukončení prac. poměru důchodový věk? (zaměstnanec se k důchodu nepřihlásil)Nebo prac. poměr musí pokračovat dál.

 73. Tereza

  Chtěla jsem se zeptat,když dostanu výpověď třeba k 31.4.06 a 1.4.06 onemocním kdo mi bude plati nemocenskou?

 74. Míša

  Dobrý den, potřebovala bych radu. Naše pobočka se zavírá (důvod – nevydělává) a zaměstnavatel mi přinesl výpověd – dohodu s dvou měsíční lhůtou. V kolonce důvodu – není nic. Tuto výpověd mu nechci podepsat, protože si myslím, že mám nárok na odstupné. A ve smlouve o odstupném není zmínka. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Poraďte mi prosím co mám dělat a jestli mám nárok na odstupném a kolik?? Děkuji

 75. Kamila Vítková

  Dobrý den, po dlouhodobé nemoci mi byl přiznán částečný invalidní důchod, zaměstnavatel státního podniku mi zrušil funkční místo, které jsem zastávala, jeho povinností je najít mi nové zaměstnání, které splnil. Mě nové pracovní místo nevyhovuje. Nastoupila jsem tříměsíční výpovědní lhůtu, pokud nenaleznu vhodné zaměstnání a po jejím skončení se přihlásím na úřadu práce, zajímá mne, zda mi bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti, a to i v případě, že mi bude vyplaceno odstupné ve výši dvou měsíčních platů. Také by mne zajímalo, když byly vyčerpány nemocenské dávky po dobu nemoci, za jak dlouhou dobu se jejich nárok obnovuje. Děkuji za odpověď.

 76. Honza

  chtěl jsem se zeptat nedostal jsem dvě výplaty a šéf mě vyhodil, že není na výplaty a že tímpádem snižuje stav zaměstnán jsem byl půl roku, na co mám nárok? může mě takto vyhodit ze dne na den? pokud mám prac. smlouvu na dobu neurčitou?

  1. Martin

   Pane Honzo,

   byl jste hloupý, že jste Viktora a spol.neprokoukl dříve. Byl to vykuk,flákač a člověk,který si na něco hrál.Kupodivu mu to hodně vycházelo.Kde je mu konec ale nevím a myslím si, že se ničeho nedovoláte.

   Martin Dlouhý

 77. Honza

  chtěl jsem se zeptat potřebuji poradit, psal jsem sem už několikrát a nic, žádná odpověd, na koho se teda mám obrátit kdo poradí???

 78. Mahovska

  Dobry den,v listopadu jsem zacala marodit a sefova mi volala,at neschopenku odeslu faxem. Poslala jsem ji a ona volala,ze jim dosla. K 1.3. jsem nemocenskou ukoncila a podala vypoved. Poslala jsem i neschopenku. Najednou mi volali,ze nemaji moji nemocenskou – ani zacatek,ani konec a tim padem jsem stale zamestnana a nechodim do prace a ze mi napari paragraf53… Co mam delat? Pripada mi to sprosty,ale bezi mi cas a muj lekar neordinuje… Poradte prosim. SPECHA

 79. Jiří Mihula

  Zaměstnavatel mi chce dát výpověď dohodou jelikož mi ruší mé místo.Já s dohodou nesouhlasím.Mám nárok na odstupné?

 80. Dana

  Dobrý den.Mám přiznaný plný invalidní důchod.Zaměstnavatel mi zatím slovně oznámil,že se mnou rozváže pracovní poměr z důvodu přechodu na PID.Má na to nárok?Mám já v případě ukončení nárok na náhradu mzdy v délce 2 měsíců(výpověď)jestliže pro mě nemá práci dle mého zdravotního stavu?

 81. Pavel

  V jaké délce mám nárok na čerpání dovolené v době výpovědní lhůty v poměru k odpracovaným měsícům.Dík

 82. Jarmila

  Dobrý den, prosím o sdfělení zda v případě přiznání pl.inv.důchodu mohu dostat odstupné. Mám chorobu Bechtěrev IV.st. a pracuji ve státní organizaci jako účetní. Děkuji za odpověď.

  1. Jindra

   byl mi přiznán plný invalidní důchod,nemocenské dánky mi podnik vyplatí do 30,902007 nemohu dále tuto práci dělat jsem po operaci ploténky mám nárok na odstupné,podnik již dále semnou nepočítá v pracovním zařazení,děkuji za odpověd

  2. Jindra

   byl mi přiznán plný invalidní důchod,nemocenské dánky mi podnik vyplatí do 30,902007 nemohu dále tuto práci dělat jsem po operaci ploténky mám nárok na odstupné,podnik již dále semnou nepočítá v pracovním zařazení,děkuji za odpověd můj email jindra.rethyova@seznam.cz

  3. Jindra

   byl mi přiznán plný invalidní důchod,nemocenské dánky mi podnik vyplatí do 30,902007 nemohu dále tuto práci dělat jsem po operaci ploténky mám nárok na odstupné,podnik již dále semnou nepočítá v pracovním zařazení,děkuji za odpověd můj email jindra.rethyova@seznam.cz

 83. otto rebenda

  Chtel jsem se zeptat,kdyz jsem ve dvoumesicni vypovedni lhute a v teto lhute omarodim,jestli se mi posouva vypovedni doba po dobu delky nemoci nebo jestli zustava ta puvodni dvoumesicni doba.

  Dekuji za odpoved

 84. karel cerman

  dobry den . mam dotaz muze me zamestnavatel ukoncit pracovni pomer kdyz my dnes uznali castecny invalidni duchod ale pritom sem v pracovni neschopnosti a ma pracovni smlouva je na dobu neurcitou .

 85. Martin

  Podal sem písemnou výpověď ve zkušební době bez udání důvodu.Záhy mi byla dána i ze strany zaměstnavatele,chtěl bych vědět zda výpověď ze strany zaměstnavatele podaná ve zkušební době zaměstnance musí obsahovat důvod ukončení pracovního poměru a pokud toto neobsahuje zda je výpověď platná či nikoliv.A pokud nemám v písemné výpovědi ze strany zaměstnavatele udán důvod zda mi může zaměstnavatel vyhrožovat "když vy takhle tak já takhle" a že mi do zápočtového listu napíše porušení pracovní kázně.Předem děkuji za odpověď

 86. N. Rauchová

  Prosím o radu v záležitosti pracovní smlouvy na dobu určitou.

  Se zaměstnankyní byla 1.9.2004 uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou do 30.6.2005. Od 1.7.2005 byla toto smlouva dohodou o změně pracovní smlouvy prodloužena opět na dobu určitou do 30.6.2006. Vzhledem k organizačním změnám nechceme tuto smlovu měnit na smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnankyně si našla nové zaměstnání, ale až od 1.8.2006. Po nás požaduje další změnu původní pracovní smlouvy na dobu určitou do 31.7.2006. V této době však bude vybírat čtyři týdny řádné dovolené. Můžeme provést takovou to druhou změnu v pracovní smlouvě a jaké důsledky to pro nás jako zaměstnavatele bude mít?

  Děkuji.

 87. Martina

  Prosím o radu. Mohu dát zaměstnavateli výpověď přesto, že jsem momentálně v pracovní neschopnosti?

  Děkuji předem za odpověď

  Martina

 88. J.Brynda

  ukoncil jsem pracovni pomer dohodou a se zamestnavatelem jsem na noze. vyhrozuje ze neposle penize a snazi se zadavat nesplnitelne ukoly. pokud je nesplnim, muzu opravdu prijit o vyplatu? hypoteticky, i kdybych nic nedelal tak ty penize poslat musi, ne?

  dekuji za odpoved

 89. Grossmannová Petra

  dobrý den,chci se zeptat,když budu ve 2měsíční výpovědní lhůtě a během této lhůty onemocním,zda se výpovědní doba prodlouží o dobu nemoci nebo zda zůstane stejná.

  Děkuji a přeji krásný den.

 90. Lenka

  Prosím o sdělení kolik dní je ochranná doba při ukonční pracovního poměru dohodou a od kdy se počítá

 91. Langer Svatopluk

  Dobry den mam na vas prozdu , dotaz jsem zaměstnan usoukrome firmy a mam smlovu na neurčito a chci rozvazat pracovni poměr dohodou k určitemu datu a s duvodu jine prace (lepší)a jednatel firmy se odkazuje na zakon dvouměsíční výpověd .mam dotas da se to nějak obejít.Děkuji Langer

 92. Eva C.

  Dobrý den,

  chci se zeptat: jsem na nemocenské a zaměstavatel mi poslal výpověď ve zkušební době ke dni 31.8. Můžu dostat výpověď ve zkušební době, i když jsem na nemocenské? Není nutný můj podpis na výpovědi? Prosím o radu, jak mám toto řešit. Děkuji mockrát, Eva C.

  1. Michal Nepraš

   Dobrý den.Chci se jen zeptat jestli je

   možné podat výpověd z pracovního poměru

   v době neschopnosti.

 93. Šárka Vlachová

  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat na výpověd.

  Právě jsem složila zkoušku ke státní organizaci (policie) a zaměstnavatel mě nechce propustit z práce. Nastupovala bych od 1. 10. 2006. Chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaká výpověd kratší než 2 měsíce? předem děkuji.

  1. John Deer

   Je možno taky jednostranně nepřijít do práce k starému a nastoupit u nového zaměstnavatel. Není to ale "košer". 5ešení to určitě je.

 94. Jarka

  Dobrý den, chci se zeptat jak dlouhá je ochranná lhůta. Od 1.8. mi běží výpověďní lhůta na 2 měsíce a nyní mi lékař potvrdil těhotenství. Děkuji za odpověď

 95. Monika

  Dobrý den,

  Zaměstnáváme uklízečku, která je vždy každý rok 4 měsíce na nemocenské. Musíme platit další uklízečku na zástup.Zastupující uklízečka je však velice šikovná a chtěli by jsme si ji ponechat. Stavajicí uklízečka má smlouvu na dobu neurčitou a dostala napomenutí ředitele za porušení prac.kázně. Jak s ní máme ukončit prac.poměr ? děkuji Sojáková

 96. Honza

  Po přeřazení na jiné pracoviště v rámci podniku jsem byl po několika měsících pro zdravotní potíže z dřívějška shledán zdravotně nezpůsobilým tuto práci vykonávat. Náleží mi v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele odstupné? Mohu být v rámci podniku přeřazen na práci ve zcela jiné odlišné profesi? Pokud tuto práci (přeřazení) nepřijmu, přijdu o nárok na odstupné?

 97. Jarka

  Pracovní smlouva je na dobu neurčitou a je mi přiznan částečný invalidní důchod. Může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr a převest na brigádu. Po přiznání časteč. inval.důchodu nechci ukončit pracovní smlouvu a dále pracovat podle dosavadní prac. smlouvy. Je mi 56 let a jsem samoživitelka. Děkuji

 98. Járová Jitka

  Syn podal písemnou výpověď z pracovního poměru k 31.8.2006. Dosud nedostal písemnou odpvěď od zaměstnavatele.Může ukončit pracovní poměr okamžitě?

 99. Mirek

  Dobrý den chtěl bych se zeptat měl jsem smlouvu na dobu určitou, podepsal jsem se zaměstnavatelem managerskou smlouvu, ke které jsem dostal i jmenování do fce managera. V podepsané smlouve je psáno, že deroguje platnost předchozí smlouvy, nikde tam není psáno, jestli mi prodloužili dobu trvání smlouvy. Platí doba po kterou smlouva platí z té staré? Děkuji Mirek

 100. Moníková

  POtřebuji poradit: podala jsem zaměstnavateli žádot o ukončení pracovního poměru dohodou dne 25.8.2006. Toto jsem mu předala osobně, natož mi sdělil, že dohodou(tedy ke konci měsíce srpna) v žádném případě, že mi běží dvouměsíční výpovědní lhůta.

  Neodevzdal mi nic podepsaného a dle jeho slov jsem si u nového zaměstnavatele vydobila to, že mohu nastoupit až od 1.11.2006.

  Od 28.8. jsem byla měsíc na nemocenské, při příchodu do práce jsem se snažila se zaměstnavatelem domluvit a řekl mi, že musím nejdříve někoho zaučit a nepustí mě dříve než to bude nutné, ale jakmile někoho zaučím, pustí mě třeba v polovině mesíce a musela jsem znovu podat výpověď a to k datu od 26.9.2006, dle zákoníku práce(tedy 2.měsíce)s tím, že jsem uvedla větu: pokud mi nebude umožněno zaměstnavatelem dříve. Myslím si, že nemá právo po mě chtít novou výpověď a prodlužovat můj odchod.

  Mohli by jste mi poradit?

  Děkuji.

 101. Eva

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat na pár nejasností ohledně PP na dobu určitou. Mám PP na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou) a ve smlouvě není konkrétní datum, dokdy budu zastupovat.

  Jaká je v tomto případě výpovědní lhůta? Mám nárok na ostupné?

  Děkuji Simikanová

 102. Jirka

  Chci se zeptat, jak dlouho dopředu před končící pracovní smlouvou na dobu určitou mi musí zaměstnavatel oznámit, že mi smlouva již prodloužena nebude? A jak dlouho to samé musím učinit já vůči zaměstnavateli? Nebo na to žádné časové limity nejsou? Díky za odpovědi

 103. S. P.

  Chtějí, abych podepsala výpověď dohodou, nabízí mi zvýšení pohyblivé složky, po dobu trvání 3 měs. avšak ve znění od 0 do xxx .

  Práci však zatím nemám.

  Řekli, že když nepodepíši, tak mě pošlou vytíkací dopisy a budu muset odejít ještě dříve. Mám podepsat? Tvrdí, že budu mít ve výpovědě porušení prac. kázně a problémy na ÚP. Poraďte, stojí to zato, mám šanci to ustát, nebo se to nevyplatí a bude bezpečnější to podepsat. Nechci mít se sháněním práce v budoucnu problémy.

 104. Lenka

  Jsem na rodičovské dovolené s ročním dítětem a současně si přivydělávám na půl úvazku (u jiného zaměstnavatele, než kterého jsem opustila před mateřskou). Přemýšlím ale, že se opět budu věnovat plně svému dítěti a chci dát výpověď. Ale čekat 2 měsíce je příliš dlouho a obávám se, že mě zaměstnavatel nebude chtít pustit dohodou. Jde to v mém případě nějak urychlit? Děkuji za odpověď,Lenka E.

 105. Lenka

  Prac.poměr skončen k 9.10.2006.

  Nový prac.poměr navazoval, tj. od 10.10.2006.

  Předchozí zaměstnavatel mi snížil dovolenou o 5 dnů, ale u nynějšího mám uznáno jen 3,5 dne.

  Podotýkám, že u obou zaměstnavatelů je nárok na 20 dnů placené dovolené.

  Kam se podělo oněch 1,5 dne dovolené?

  Děkuji za vysvětlení.

 106. Roman

  Dobrý den,

  dne 30.10.06 jsem podal výpověď pracovního poměru, tu jsem doručil na personální oddělení osobně, mám smlouvu na dobu neurčitou, tudíž výpovědní lhůta činí 2 měsíce tj. k datu 31.12.06.

  Můj dotaz zní: Je zaměstnavatel povinen mi doručit odpověď do 14 dnů ??

  A jestliže ano a neučíní tak, jaké možnosti mě jako zaměstnanci z toho plynou. Mohu odejít do dalšího zaměstnání, nebo musím dodržet výpovědní lhůtu.

  Mnohokrát děkuji

  S pozdravem

 107. Štěpánová

  Dobrý den,

  na firmu je podán konkurz. Prozatím je to návrh několika zaměstnanců.Nemám s tím žádnou zkušenost a proto bych vás chtěla poprosit o radu. Zajímalo by mě jak bude znít ukončení pracovnáho poměru,zda mám nárok na odstupné a co bych měla udělat,abych sama sobě nějak neublížila třeba tím, že něco nebudu vědět.

  Děkuji a s přáním hezkého dne Štěpánová

 108. Gita

  Dobrý den,

  dala jsem výpověď a mám ji podepsanou k 1.11 2006.

  Protože jsem onemocněla ještě v říjnu ,tak mi neschopenku platí ještě zaměstnavatel.Teď končím pracovní neschopnost,tudíž i pracovní poměr.Chci se zeptat,jestli se na mne vztahuje nějaká ochranná doba nebo lhůta,jen pro případ nemoci,úrazu,…Jestli ano tak od kdy a jak dlouho?Mnohokrát děkuji za radu.Gita

 109. Daniel

  Dobrý den, problém se týká mé přítelkyně resp. jejího zaměstnavatele. Fa kde pracuje se přestěhovala nedávno do kamenné vily.Nacházejí se v suterénu a po uběhnutí pár měsíců začaly zdravotní problémy.U mé přítelkyně to jsou dýchací problémy, kdy i paní doktorka si není uplně jista diagnozou. Kolegové mají různá astma či eksémy.. Mimochodem dochází k "šikaně" ze strany vedení, ať jsou to podřadné práce, které nejsou obsaženy ve smlouvě a spousty situací při neschodách obou stran a nařčení z chyb – neopravněně, to vše se dějě před všemi dalšími zaměstnaci a padají vulgární slova. Po tom všem zaměstnaci povolaly hygienu a ta zjistila 6 druhů plísní(obsahujících z 98%% penicilin-přítelkyně má alergii na penicilin) v prostorách fa. A jelikož plánujeme v brzké době miminko, nechceme to uskutečnit v těchto podmínkách, kdy "vyčištění těla" od těchto problémů trvá 1/2 roku (podložené doktorem). Má přítelkyně podala výpověď ze zdravotních důvodů (opět podloženou doktorem). Ač i podání výpovědi s přilohou faktů, NEBYLA podepsána ředitelem fa.

  Prosím o náležitou odpověď, jak postupovat dále.

  Předem děkuji

 110. Petr Dlouhý

  Pěkný den, v roce 2004 jsme na městském úřadě jmenovali do funkce vedoucí odboru člověka vzešlého z výběrového řízení.Vzhledem k jeho pracovním výkonům (neustálé stížnosti – řešeno vždy domluvou bez výtky) a jeho přístupu k podřízeným bychom rádi tohoto zaměstnance propustily.Máme nějakou zákonnou možnost tohoto prcovníka propustit? Obdobný problém máme s referentem dalšího odboru vykonávajícího státní správu.V tomto případě již bylo uděleno napomenutí,avšak vzhledem k tomu,že prý existuje jakási právní úprava pracovněprávního vztahu pro úředníky nelze tohoto zaměstnance propustit.Jak postupovat v tomto případě a kde lze nalézt tato pracovně právní ustanovení,která řeší tuto skupinu zaměstnanců – úředníky Děkuji za Vaši odpověď

 111. Dušan

  Dotaz: existuje nějaká ochranná doba před důchodem? Zaměstnavatel chce ukončit můj pracovní poměr. Mám dva roky před důchoem.

  1. Roman

   Dotaz: existuje nějaká ochranná doba v zaměstnání před odchodem do důchodu? Mám tři roky před důchodem. Můžete mi prosím, zaslat odpověď na roman_ha@centrum.cz ?

  2. michael dražan

   Dotaz: existuje nějaká ochranná doba v zaměstnání před odchodem do starobního důchodu? Mám dva roky před odchodem do starobního důchodud Můžete mi prosím, zaslat odpověď na michael.drazan@volny.cz ? díky Dražan

 112. Gabriela Banarova

  Dobry den,

  potrebovala bych poradit.Byla jsem zamestnana,podepsala jsem smlouvu na neurcito a za 6 mesicu mi muj zamestnavatel oznamil,ze na me misto potrebuje zpet jednoho ze zamestnancu,ktereho jsem nahradila.Po dvou mesicich prisel se zapoctovym listem.Tudiz bych se chtela zeptat jestli lze ukoncit pracovni pomer pouze ustni dohodou.

  Predem dekuji

  G.Banarova

 113. Monika

  Dostala jsem ve zkušební době výpověď 10.1.2007. Na nemocenskou jsem šla 11.1.2007 a chci se zeptat, kdo mi bude platit nemocenskou? Je nějaká ochranná lhůta?

 114. Monika

  Dostala jsem ve zkušební době výpověď 10.1.2007. Na nemocenskou jsem šla 11.1.2007 a chci se zeptat, kdo mi bude platit nemocenskou? Je nějaká ochranná lhůta?

 115. Klára

  Prosím, mohli by jste mi poradit a případně poslat předlohu na výpověď ve zkušební době? Moc děkuji. S pozdravem. Klára

 116. Jan Z.

  Dobrý den,

  moje situace je následující. V prosinci jsem nastoupil do zaměstnání na poloviční úvazek – podepsal jsem dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou s tím, že odpracuji maximálně 20h týdně.

  Na této pracovní pozici se střídám s kolegou tak, abychom pokryli celou pracovní dobu od 9 do 17h. Oba jsme studenti. V prosinci pracoval více hodin kolega, takže mi nyní v lednu bylo řečeno, že mám odpracovat o to víc hodin, abychom byli vyrovnaní. Takže mi byla sestavena docházka tak, že mám odpracovat 104hodin (podle smlouvy by to ale měla být maximálně polovina hodin z celého měsíce, tj. 88h).

  Z různých důvodů, především kvůli kolizi pracovní doby s rozvrhem ve škole, jsem se 22.ledna rozhodl ukončit tento pracovní poměr k poslednímu dni v tomto měsíci.Zaměstnavatel mě ale odmítá uvolnit dříve než po 10.únoru. A to navíc s tou podmínku, že do té doby mám pracovat každý den 8h denně.

  Mám nějaké možnosti jak ukončit dohodu opravdu k poslednímu lednu? Lze najít nějaký důvod v porušení plnění smlouvy ze strany zaměstnavatele?

  Co by se stalo, kdybych onemocněl – byl bych v pracovní neschopnosti. Je nutné v tomto případě něco dokládat zaměstnavateli? Nárok na nemocenskou při dohodě o pracovní činnosti není, takže bych z toho žádný užitek neměl.

  Děkuji předem za jakoukoliv pomoc a radu. J.Z

 117. JIří Tichopád

  Dobrý den

  prosím o radu. Loni před vánocemi jsem si zlomil ruku. Pracuji v jedné a.s. 11 let. Jelikož bylo mnoho práce a nestíhalo se, nešel jsem na nemocenskou, ale i když šlo o komplikovanou zlomeninu chodil jsem do práce. 22.1.2007 si mě zaměstnavatel zavolal a nutil mne podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru. Používal nepodložené argumenty a tvrdil, že musím podepsat ihned. Když jsem si to chtěl rozmyslet a podmiňoval jsem to odstupným. (argumenty jako není cesty zpátky, něco na Vás máme, vyšší zájmy) Dokonce měl na stole nějaké faktury, údajně mnou podepsané, které jsem nechal proplatit a byly špatně. Později jsem zjistil, že je sice podepsal kolega a né já, ale v podstatě byly vpořádku. Nkonec mi byla nabídnuta odměna 15000 Kč a přislíbeno hledání práce. Pak jsem podepsal. Následně jsem šel na nemocenskou, abych si doléčil zlomenou ruku. Objevily se komplikace s přerušením šlachy k palci s podstatně delší dobou léčení, něž je 42 dnů. Mám ZPS. DOhoda se dá napadnou soudně do dvou měsíců. Myslím si, že šlo o jasný nátlak ze strany zaměstnavatele. Chci se poradit, co mám dělat

  děkuji za odpověď

  s pozdravem

  Tichopád

 118. Lucka

  Dobrý den, potřebuji rozvázat pracovní poměr dohodou k 28.2.2007 jelikož se stěhuji do jiného města (pocházím z Dubé u Lípy a bydlím v Liberci s přítele, se kterým se rozcházím a vracím se zpět do Dubé)Mám nějakou šanci, že mě zaměstnavatel pustí dohodou? Jestli ne tak prosím poraďte co bych mohla udělat, nemůžu tu být už v březnu. Předem velice děkuji Lucka

 119. Irena

  chci ukončit pracovní poměr z důvodu že mi nema kdo pečovat o ditě v předškolním věku.Zaměstnavatel udělal jinou pracovní dobu.

 120. Brůha Vlastimil

  Zaměstnavatel mě již 19 den dluží výplatu za měsíc prosinec. Podle jakého paragrafu bych mohl dát zaměstnavateli výpověď a jak jí formulovat. Zaměstnavatel je v platební schopnosti.

 121. Petra

  Dobrý den, mohu okamžitě ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů? je mi 49 let, pracuji na 3 směny, nezvládám noční, bolí mě hlava a zhoršuje se mi zrak, na práci špatně vidím a mám vysoký tlak.

 122. Petra

  Dobrý den, mohu okamžitě ukončit pracovní poměr ze zdravotních důvodů? Je mi 49 let, pracuji na 3 směny, nezvládám noční, bolí mě hlava a zhoršuje se mi zrak, na práci špatně vidím a mám vysoký tlak.

  1. zdenka

   Dobrý den,mohu ukončit pracovní poměr ze zdravotních duvodu,potřebuji k tomu lékařskou zprávu a mám nárok na odstupné.Jak mam sestavit vypovědˇ?

 123. Karel Kotlaba

  Můj syn má ZPS a pobírá částečný invalidní důchod z důvodu lehčí formy mozkové obrny. Posledních 2,5 roku byl zaměstnán jako pomocný skladník v Baumaxu Mladá Boleslav. Z důvodu optimalizace personálu byl zavolán k vedoucímu a pod smyšlenou záminkou o vynášení materiálu a výhružkami o policejním vyšetřování jim podepsal výpověď dohodou. Nejde mi ani tak o ukončení pracovního poměru jako spíše o způsob, jaký vedení firmy zvolilo. Je možné mimo morální odsouzení vedení firmy za přístup k zaměstnanci se ZPS něco podniknout ?

  Děkuji za odpověď.

  ing. Karel Kotlaba

 124. Miroslava Procházková

  Dobrý den,ráda bych se zeptala jestli mam narok na nemocenské dávky jestliže jsem 1.1 uzavřela novou pracovní smlouvu a od 4.1.jsem na nemocenské.Děkuji

  1. Macků

   Dobrý den,ráda bych se zeptala jestli mam narok na nemocenské dávky z vedlejšího pracovního poměru.Na poslední směně jsem byla 44 bní

   před nástupem prac.neschopnosti

  2. Macků

   Dobrý den,ráda bych se zeptala jestli mam narok na nemocenské dávky z vedlejšího pracovního poměru.Na poslední směně jsem byla 44 dní

   před nástupem prac.neschopnosti

 125. Bara

  Dobrý den.

  U firmy pracuji 3 a půl roku, smlouvu mám jmenovitě po dobu MD. Kolegyně zítra nastupuje do práce a já jsem měla dostat prac. smlouvu zase jmenovitě za jinou MD,ale zatím jsem nic nedostala. Až přijdeme zítra obě dvě do práce budu mít prac. poměr automaticky na dobu neurčitou? Děkuji za odpověď.

 126. Veronika Vávrová

  Dobrý den,chtěla bych vědět,zda je nějak omezen počet hodin, který můžu týdně odpracovat při částečném invalidním důchodu? Děkuji za odpoveď.

  1. F.Tinková

   Dobrý den.Prosím ,poraďte mě kolik hodin týdně mohu odpracovat při ČID.Děkuji za odpověď.

 127. Romana Pilná

  Dobrý den, mám dotaz, mám smlouvu do na 7 měsíců, která mi vyprší v březnu. Našla jsem si ale lepší práci a nechci tuto smlouvu prodloužit, řekla jsem to své vedoucí, která řekla, že nepotřebuje písemnou výpověď (což se mi moc nelíbí) a dovolená, že se mi převede prý automaticky k novému zaměstnavateli (což jsem slyšela poprvé) jak mám tedy v tomto případě postupovat?Děkuji za odpověĎ

 128. Lenka

  Prosím o radu,mám prac.smlouvu na dobu určitou do konce srpna 2007,nyní jsem otěhotněla a budu muset být doma na nemocenské kvůli rizikovému těhotenství.Chtěla bych se zeptat kdo mi bude vyplácet mateřskou dovolenou a jestli mi končí pracovní poměr automaticky po ukončení určité doby.

 129. Apolenka.z

  Dobrý den, moc prosím o radu, pokud zaměstnanec dostane výpově´d z organizačních důvodů, přímo z nadbytečnosti, na jak dlouhou výpovědní lhůtu má nárok a na jaké odstupné.. A má vůbec nárok na obojí? Moc děkuji

 130. Pavla K

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda když mám uzavřenou smlouvu na dobu určitou,do 1,9,2007 a nyní jsem těhotná již v 6 měsíci začátkem července mám termín porodu,zda zde není nějaká ochraná lhůta?Nebo zda mi smlouva 1,9 skončí bez jakékoli možnosti vyplácení mateřského příspěvku?Za odpověď předem děkuji

 131. Pavlína Štěpánková

  Dobrý den,

  Chtěla bych se vás prosím zeptat,zda mohu dostat výpověď z pracovního poměru v době kdy jsem na mateřské dovolené a jako samoživitelka.Starám se sama o dvě malé děti.Děkuji

 132. Filip

  Dobrý den, Chci v současné práci skončit, protože jsem si našel jinou práci, která mě bude konečně bavit, jenomže mám nastoupit za tři týdny k prvnímu… a nevím, jakým způsobem ukončit stávající poměr…

  V současné práci vycházím se všemi koegy i šéfovou za dobře, i když ona asi tuší, že mi ta práce nejde tak, jak bysme si oba představovali.

  Hlavně nechci, aby mi dávala nějakou výpovědní lhůtu.

  Děkuji za rady

 133. Petja

  Dobrý den, mám problém,vzala jsem omylem falešné 200EUR, pod UV lampou mi vše svítilo o.k.,samože to o.k. nebylo,tuto bankovku jsem viděla poprvé v životě,dnes už by se mi to nestalo.Ale můj problém tkví v tom,že můj šéf,ředitel a majitel hotelu,chce,abych mu celou částku uhradila v plné výši! Nevíte někdo,jestli si může tyto peníze dát do nákladů? On to nebyl ani ohlásit v bance,čímž se dopustil trestného činu.Nechci to pitvat,kdyby se choval fér,ale takhle? Chtěla bych spravedlnost,dělám pro něj přes tři roky a moc dobře ví,jaké to je,když jsem na recepci 12 hodin sama…

  Děkuji za jakoukoli odpověď i na mail Petukap@seznam.cz

 134. Milan Pazour

  Dobrý den, žádám Vás o radu, jsem vojákem z povolání a chci přejít k policii, k policie by mě mohli přijmout už v červenci – 1.7. 2007, potřeboval bych poradit, jak mám postupovat s výpovědí, aby mě zaměstnavatel uvolnil v mnou požadovaném termínu, nechci čekat, ještě další dva měsíce,

  s přátelským pozdravem

  Milan pazour

 135. Milan Pazour

  Dobrý den, žádám Vás o radu, jsem vojákem z povolání a chci přejít k policii, k policie by mě mohli přijmout už v červenci – 1.7. 2007, potřeboval bych poradit, jak mám postupovat s výpovědí, aby mě zaměstnavatel uvolnil v mnou požadovaném termínu, nechci čekat, ještě další dva měsíce,

  s přátelským pozdravem

  Milan pazour

  můj e-mail: milanpazour@seznam.cz

 136. Lucka 20 let

  Dobrý den. Můžete mi prosím poradit??Nastoupila jsem do zaměstnání 23.4.2007.Poté jsem začala marodit od 14.5.2007 do 27.5.2007. Když jsem však přišla po prac. neschopnosti do práce dozvěděla jsem se, že mi zaměstnavatel dal výpověď 28.5.2007 (ve zkušební době).Od 29.5.07 jsem začala opět na svého býv. zaměstnavatele marodit v ochrané lhůtě a marodím do teďka. Slyšela jsem že když omarodím v ochr. lhůtě tak mi zdr.+soc. platí zaměstnavatel.Přestane mi tedy zdr.+ soc. býv. zaměstnavatel platit až domarodím?? A nebo je nějaká určitá doba do které můžu marodit a když ji překročím musím si zdr.+soc.hradit sama?? Jak to tedy je?? Předem děkuji za Vaši odpověď.

 137. lenka rutova

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,,můj přítel okončil pracovní poměr k 10.5.2007,,zbívalo mu 5 dní dovolené,,chtěla sem se zeptat,zdaly je zaměstnavatel povinej tuto dovolenou proplatit,nebo neměl ještě odpracovanou určitou dobu,aby měl na ní nárok??a tudíš mu jí neproplatily??dále měl v tom měsíci 2 placené svátky,ale k víplatě v červnu nebral ani korunu od bývaleho zaměstnavatele..Mužete nmi prosím poradit a od povědět na můj mail??..Děkuji moc a přeji krásný den…..lenyrutova@seznam.cz

 138. Lenka Praha

  Dobrý den.

  Již 7. rokem pracuji v jedné a.s.V posledních několika měsících dochází ve firmě k zásadním změnám. Všichni noví spolupracovníci dostávají pracovní smlouvy na dobu určitou a nás posledních pár zaměstnanců se smlouvami na doby neurčité se snaží vedení spol. vyhodit či nám práci znepříjemnit tak, abychom odešli na dohodu – bez odstupného – sami. Docilují toho formou výstrah za údajné neplnění pracovních povinností. Můžete mi, prosím, poradit, jak na tyto výstrahy reagovat (např. jestli je možné vyjádřit se k nim a jakou formou, jestli je možné tuto výstrahu nepřijmout apod.)?

  Moc děkuji za radu.

 139. Valika-Bohumin

  Prosím o radu jakou formou by jsem měla napsat žádost o rozvázaní pracovního poměru dohodou,kterou podávam ja svému zaměstnavateli z důvodů neshody na pracovišti se spolupravovníky.

  Za pomoc předem děkuji.

  Můj email: poppeova@seznam.cz

 140. Robert Konvičný

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat na postup při ukončení pracovního poměru.Pracuji v jedné a.s. již 10 let a celou dobu mám smlouvu na dobu neurčitou.Nyní se mi naskytla lukrativní nabídka a možnost pracovat vzahraničí.Problém je v tom,že bych potřeboval rozvázat pracovní vztah co nejdříve a nečekat až mi skončí dvouměsíční výpovědní lhůta.Existuje zákonná možnost,jak se vyvázat z pracovnho poměru před uplynutím této lhůty?

  Předem děkuji za pomoc.

 141. petr

  Dobrý den ,prosím o radu jak podat výpověd aby byla platná,po podání první výpovědi mi bylo řečeno,že je neplatná.Společnost je a.s. Jak odejít co nejdříve s pracovního poměru ?Není možná domluva ,změnilo se vedení,výpovědí bylo podáno více a zaměstnavatel k tomu přistupuje tak ,že prý si to ještě rozmyslíme.Děkuji

 142. Turková

  Může mě zaměstnavatel nutit, abych odešla do předčasného důchodu nebo jsem chráněna nějakou lhůtou. Pokud ano, jakou. Do nároku na strarobní důchod mi zbývá 2,5 roku. Děkuji

 143. Simona

  Chci ukončit pracovní smlouvu z důvodu péče o dítě v předškolním věku. Měla by být dodržena výpovědní lhůta 2 měsíce nebo existuje vyjímka. A můžete mi prosím poradit jak formulovat písemně tuto výpověď? Děkuji

  Můžete mi prosím odpovědět na email: simona.sch@seznam.cz

 144. Iva

  K 31.12.2007 mi končí pracovní poměr z důvodů nadbytečnosti.Slyšela jsem,že od 1.1.2008 bude opět zrušený nárok na podporu v nezaměstnanosti, např.3 měsíce ,když dostanu v práci 3-měsíční odstupné.

  Je to prosím pravda?

 145. Ivana

  V červnu tohoto roku jsem v jedné firmě vykonávala brigádu, na kterou jsem měla vystavenou Dohodu o provedení práce.V této dohodě bylo jasně stanoveno počet odpracovaných hodin a částka, která mi měla být vyplacena,i razítko firmy s podpisem. Když jsem se po 2 měsících ozvala, proč mi výplata nepřišla, bylo mi řečeno že Dohoda kterou jsem podepsala byla pouze předběžná(orientační)a že práce, kterou jsem vykonala byla nekvalitní a peníze které jsem si vydělala pokryly náklady na škody které jsem způsobila(obsah práce byl správa a rozšíření databáze firem,takže psaní na počítači, na kterém píšu několik let,denně v práci, proto mě takováhle výmluva uráží). Můžete mi prosím poradit, jaké mám učinit kroky, aby mi firma peníze za provedenou práci vyplatila?Předem děkuji za odpověď …..Ivana, Praha

 146. Ivana

  V červnu tohoto roku jsem v jedné firmě vykonávala brigádu, na kterou jsem měla vystavenou Dohodu o provedení práce.V této dohodě bylo jasně stanoveno počet odpracovaných hodin a částka, která mi měla být vyplacena,i razítko firmy s podpisem. Když jsem se po 2 měsících ozvala, proč mi výplata nepřišla, bylo mi řečeno že Dohoda kterou jsem podepsala byla pouze předběžná(orientační)a že práce, kterou jsem vykonala byla nekvalitní a peníze které jsem si vydělala pokryly náklady na škody které jsem způsobila(obsah práce byl správa a rozšíření databáze firem,takže psaní na počítači, na kterém píšu několik let,denně v práci, proto mě takováhle výmluva uráží). Můžete mi prosím poradit, jaké mám učinit kroky, aby mi firma peníze za provedenou práci vyplatila?Předem děkuji za odpověď …..Ivana, Praha

 147. marketa václavíková

  Dobrý den,prosím vás poradte,jak je to s výpovědí ze zaměstnání z důvodu péče o nazletilé dítě.Mužu ukončit prac.poměr okamžitě?A za jakých podmínek.

  Děkuji za odpověd.

 148. Alena Krejčová

  Dobrý den, v případě, že podám žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu péče o nezletilé dítě k určitému datu, je zaměstnavatel pvinnen toto datum respektovat? Děkuji za odpověď.

 149. L. Konečná

  Prosila bych o radu, zda existuje nějaká ochranná doba před důchodem. Můj vedoucí mi oznámil, že mě zaměstnavatel chce dát výpověď z důvodu šetření mzdových prostředků 9 měsíců před nárokem na starobní důchod.

  Dále bych se chtěla zeptat, pokud dostanu výpověď

  zda po ukončení výpovědní lhůty je nějaká ochranná doba např. pro případ nějakého úrazu nebo onemocnění.

  Prosím o zaslání odpovědi na adresu:

  lidmila.konecna@cac.cz

  Děkuji L.Konecna

 150. Kaletová Uršula

  Dobrý den,

  od 1.3.2003 jsem registrována na UP.

  Počítají se tyto roky do důchodů

  děkuji za odpověď

 151. Horstová

  Vážení mám zaměstnankyni,která je těhotná a zároveň i v pracovní neschopnosti.

  Již jsem se s ní dohodla ,že za odstupné uzavřeme dohodu o ukončení pracovního poměru.

  Je tato dohoda dle zákona platná?

  Děkuji za odpověď.

 152. Marie

  Dobrý den, potřebovala bych poradit, zda mohu zrušit pracovní poměr ve zkušební době, která mi trvá do 31.10.2007, pokud jsem na nemocenské a zda mi potom plyne ochranná lhůta od zaměstnavatele. Kdy mi potom skončí pracovní poměr u zaměstnavatele – dnem ukončení neschopenky nebo bych se musela evidovat na úřadu práce ještě v trvání pracocní neschopnosti. Neprodlužuje se zkušební doba o dobu nemocenské? Děkuji

 153. veronika

  Dobrý den, prosím o radu jak ukončit pracovní poměr se zaměstnankyní, která byla rok na podpůrčí době, pak byla 3 roky na mateřské a po skončení ihned přešla do stavu nemocných. Už má zase vyčerpanou podpůrčí dobu(lékaře pořád střídá – nemoc, úraz, nemoc, úraz,) a v současné době už je 2 měsíce na ošetřovačce s dítětem. Potřebovala bych nějakou radu jak se co nejrychleji zbavit tohoto líného zaměstnance, který akorát okrádá stát a tím pádem i nás všechny. Ale nevím zda něco existuje, když se nesmí dávát výpověd v neschopnosti a to ona určitě nenastoupí, takže padá i 2měsíční výpovědní lhůta. Opravdu si nevím rady. Děkuji

 154. Marek S.

  Dobrý den,

  v květnu 2007 sem nastoupil k firmě jako pracovník IT v částečném invalidním důchodu po 3 měsících zkušební doby mi firma přidala, dnes sem dostal výpověď kterou předcházela 14ti denní dovolená. Vůbec nevím co mám dělat, ještě sem nic nepodepsal a zítra nevím jak se mám zachovat na pracovišti. Předem děkuji za zodpovězení dotazu

  S přátelským pozdravem

 155. Monika

  Jedná se mi o věc, pokud se dohodnete se zaměstnavatel ohledně ukončení pracovního procesu. Mám práci,jen končím a vím, že budu odcházet. Vím, že v zákoníku práci existuji Nárok na hledání nového zaměstnání? Jen nevím kolik dní je to v měsíci?

  Díky

 156. Michal

  Dobrý den, chci se zeptat, zda mohu rozvázat pracovní poměr ze strany zaměstnance i pokud jsem v pracovní neschopnosti? Nebo se musím nechat uschopnit, přijít do práce a po předání výpovědi jít znovu na nemocenskou?

  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

 157. Standa

  Dobrý den

  Od 30.10.07 jsem v pracovní neschopnosti ,kterou jsem telefonicky hlásil nadřízenému a 31.10.07 doručil po kolegovy také písemně(předal potvrz.prac.neschopnosti )dle informaci od kolegy mi firma posílá poštou výpověď k 30.10.07 dle §52 , zrušení zaměstnavatele nebo jeho části (také mi asi už 31.10.07 došla na poštu)Tak aby jim to vyšlo do konce roku s výpovědní dobou 2 měsíce. Můj dotaz je ,může mi zaměstnavatel dát výpověď když jsem v pracovní neschopnosti a když jsem si výpověď nepřevzal na poště a převezmu si ji až 6.11.07( nemám vycházky a 6.11., jdu na kontrolu).A jak mám postupovat dál až si výpověď převezmu na poště,je platná nebo mi zaměstnavatel musí prodloužit výp.dobu .( dle mých informací ale firma končí 31.12.2007. předem moc děkuji .

 158. Leoš čermák

  Dobrý den.

  Mám možnost odejít z práce na dohodu a tím pádem ihned nastoupit k jinému zaměstnavateli a nemuset čekat 2 měsíce. Jenže jsem právě onemocněl a já si nejsem jistý jestli mám odejít nebo ne, protože se bojím, že skončím úplně bez peněz. Nebo mi snad bude nemocenskou platit zaměstnavatel, i když skončím? Víte, jakmile se uzdravím můžu nastoupit do nové lépe placené práce a nechtěl bych o ní přijít tím, že bych musel dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu. Předem díky za odpověď.

 159. Hanka

  Dobrý den, nevím si rady, jak správně postupovat v tomto případě: zaměstnanec je nemocen od srpna 2006. K 23.8.2007 mu skončila prodloužená podpůrčí doba a 24.8.2007 jsme přestali vyplácet nemocenské dávky (jsme velká organizace). Pracovní neschopnost však nadále trvala a koncem října jsme obdrželi ukončení pracovní neschopnosti k datu 23.8.2007. Od data 24.8.2007 je zpětně přiznán PID. K tomuto datu jsme se dohodli se zaměstnancem na výpovědi z pracovního poměru. Nevím však, jestli má nárok na dovolenou a pokud ano, jak správně spočítat kolik dní proplatit a jakým průměrem pro náhrady, když víc než rok průměr k dispozici není. Předem moc děkuji za odpověď.

  Hanka

 160. petra

  dobry den,chtela jsem se zeptat..jsem ve zkusebni dobe a jelikoz ni dite onemocnelo a i ja,jsem nucena jit na nemocenskou.mohu dostat vypoved v nemocenske?a pokud mi zamestnavatel napr. da vypoved ke dni 15. budu dale moci pobirat placenou neschopenku….klasickou nemocenskou i pres ukonceni pracovniho pomeru??pobiram jeste k platu materskou do 4let ditete.dekujij

 161. jitka

  dobrý den, prosím o radu – dne 30.10.07 mi byla zaměstnavatelem předána výpověď z pracovního poměru dle §52, písm.c. V této době už jsem byla těhotná a tuto skutečnost jsem zaměstnavateli oznámila 8.11.07.Nevím zda mi i nadále běží výpovědní lhůta a pracovní poměr skončí až po uplynutí ochranné doby, nebo zda je výpověď zcela neplatná.Děkuji za radu.

 162. Novák

  Dobrý den, prosím o odpověď na následující dotaz:

  Jsem zaměstnanec,mám zažádáno o vydání ŽL a koncesní listiny, asi od poloviny ledna se stanu OSVČ. Současný zaměstavatel nechce přistoupit na skončení pracovního poměru dohodou, proto jsem podal výpověď ke dni 31.10.2007 s dvouměsíční výpovědní lhůtou tzn., že od 1.1.2008

  bych už nebyl zaměstancem .Bohužel jsem onemocněl a asi do konce listopadu budu v PN a tím se mi o měsíc prodlouží výpovědní lhůta. Tzn.,že v lednu budu současně zaměstnanec i podnikatel.

  Mám právo na předčasné ukončení pracovního poměru u současného zaměstnavatele? Nebo musím

  dodržet výpovědní lhůtu prodlouženou o dny v PN i když bych tím přicházel o zisk a musel platit dvakrát daně a pojištění ? Předem děkuji za odpověď.

 163. jaroslav

  Dobrý den, prosím o radu v tomto případu. Podal jsem výpověď, která začala platit 1.11. a pr. poměr tedy bude ukončen 31.12.2007 Nyní jsem práce neschopen a pravděpodobně budu až do ukončení pr. poměru. Mám ještě 12 dní dovolené a chtěl bych vědět jestli mi jí zaměstnavatel musí proplatit nebo musím neschopnost ukončit a dovolenou vybrat. Děkuji za odpověď

 164. michaela

  Dobrý den, od dne 5. listopadu 2007 jsem v pracovní neschopnosti. Dnes jsem prostřednictvím poštovní přepravy obdržela písemnou výpověď ze strany zaměstnavatele (České pošty) dle paragrafu 52, odstavec 1, písmeno e). Mám dlouhodobé gynekologické obtíže, pro které se léčím a lékař mi vystavil doporučení, abych nemanipulovala s předměty těžšími, než 5 kg. Potvrzení jsem odevzdala svému zaměstnavateli, který mne poslal k vlastnímu lékaři. Lékařka České pošty mne nijak neprohlížela nebo nevyšetřovala – pouze si přečetla zprávu mého gynekologa a předala mi zprávu pro zaměstnavatele, kde bylo uvedeno že jsem schopna pracovat "podmínečně" s tím, že nesmím zvedat břemena. Toto se stalo důvodem k výpovědi ze strany zaměstnavatele, který nyní tvrdí, že pro mne nemá žádnou práci odpovídající mému zdravotnímu stavu. (Podotýkám, že na poště pracuji od března 2001 až dosud a do září 2006 výhradně na balíkové přepážce. Díky nadměrnému přetěžování mám gynekologické problémy a už podruhé jsem musela na přerušení těhotenství, protože se plod přestal vyvíjet.)Jinak co se týká kvalifikace – mám dvě maturitní zkoušky, ovládám dva světové jazyky a kromě toho jsem absolvovala několik kvalifikačních kurzů a školení pořádaných Českou poštou. I přes docela slušnou kvalifikaci jsem se v důsledku svého zdravotního stavu stala pro svého zaměstnavatele přítěží tak velkou, že mi není schopen zajistit jinou práci s ohledem na můj zdravotní stav. Kromě toho mi bylo vedoucí pošty řečeno, že ani po ukončení pracovní neschopnosti do práce již nesmím nastoupit a že mi bude vyplácena mzda ve výši 6O% měsíční mzdy po dobu výpovědní doby a pak obdržím dvou měsíční odstupné dle kolektivní smlouvy. Zajímalo by mě, zda je tento postup ze strany zaměstnavatele správný a pokud ne tak prosím o radu jak dále postupovat. Také by mne zajímalo, když nejsem odborově organizovaná, zda pro mne platí kolektivní smlouva, a to i v případě výpovědi ze zdravotních důvodů a na jaké odstupné mám tedy zákonný nárok. Děkuji za jakoukoliv radu.

 165. Majki

  dobrý den,chtěl jsem se zeptat,jsem zaměstnán na dobu určitou (31.11.2007) a momentálně jsem na nemoceké,a počítám,že po skončení dostnu výpověď.Otazka zní,mohu jít na nemocenskou 1.12 ? je tam nějáká ochranná doba?

  děkuji

 166. Petra

  Dobrý den.Prosím o radu.Mám smlouvu na dobu určitou a ta mi končí 30.11.2007.Nyní jsem zjistila že jsem těhotná a určitě půjdu na nemocenskou.Mohu dostat výpověd a kdo mi bude vyplácet dávky a dále půl roku průměr z platu?Děkuji moc za odpověd.Petra

 167. Ivo

  Dobrý den.Prosím o radu.Od 19.11.mohu nastoupit do nového zaměstnání,ale momentálně jsem na nemocenské…V současném zaměstnání mi sdělili,že přistoupí na ukončení dohodou,až budu uschopněn.Je možno uschopnění i výpověd udělat tak,abych nemusel platit sociální a zdravotní?To znamená,aby navazovalo jedno zaměstnání na druhé?Mockrát děkuji,Ivo.

 168. Novák

  Dobrý večer, prosím kde v Zákoníku práce je uvedeno, že

  prodloužení výpovědní lhůty o dobu nemoci se prodlužuje pouze v případě, pokud výpověď dá zaměstnavatel. Neplatí to tedy v případě, kdy dá výpověď zaměstnanec. A i pri výpovědi dané zaměstnavatelem jde o dohodu, jestli vůbec zaměstnanec chce trvat na prodloužení.

 169. Anička

  Dobrý den, dostala jsem dvouměsíční výpověď s třiměsíčním odstupným k 31.12.2007.Chtěla jsem se zeptat, kdybych během dvouměsíční výpovědní lhůty náhodou našla práci, jestli mám nárok na třiměsíční odstupné?

  Děkuji za odpověď

 170. Marcela

  Dobrý den, již 5 let pracuji v jedné firmě na 8h/denně.Nyní mě zaměstnavatel snížil úvazek na 6h/denně. s tím však souvisí i snížení platu.V prac. smlouvě mám 40 hodin týdně. Jinou smlouvu nebo dodatek nemám.Prostě mi to jen tak oznámil.Snížení platu však nemohu akceptovat a chci podat výpověď s důvodem snížení ůvazku ze strany zaměstnavatele k 31.12.jak mám postupovat nám ještě 12 dní dovolené, tu lze předpokládám vybrat v zmíněném prosinci.Náleží mi nějaké odstupné?

  Děkuji za odpověď

 171. Soňa

  Dobrý den, 1,5 roku pracuji u stejného zaměstnavatelé, který mi vždy prodlouží prac. smlouvu na dobu určitou. Nyní jsem těhotná a prac. smlouvu mám do 31. 12. 2007. Dá se předpokládat, že mi smlouva nebude dále prodloužena. Vztahuje se na mne nnějaká ochranná lhůta, případně kdo mi bude po ukončení pracovního poměru vyplácet nemocenskou a mateřskou? Moc s v tomto ohledu neorientuji, proto prosím o radu. Moc děkuji Soňa

 172. pavla

  Dobrý den, jsem 3,5 roku na mateřské dovolené.Po třech letech mateřské jsem se z důvodu pracovní doby nemohla vrátit do zaměstnání a tak jsem ukončila pracovní poměr dohodou ke dni 27.5.2007.Po uplynutí dvou měsíců jsem zjistila,že jsem od 16.6.2007 těhotná.Slyšela jsem , že existuje po ukončení prac.poměru ochranná lhůta 42 dnů.Je to pravda a vztahovalo by se to i na můj případ, když jsem otěhotněla 21 dnů po sepsání výpovědi?Děkuji

 173. Jirka

  Dobrý den. Dne 5.10.2007 se mnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr z organizačních důvodů dohodou s nárokem na 3 měsíční odstupné.V ochranné lhůtě 42 dnů jsem šel na nemocenskou, kterou mám do teď.Chtěl bych se zeptat,kdy mi musí zaměstnavatel vyplatit odstupné a jestli ho musí vyplatit najednou,nebo i po částech. Děkuji za odpověď.

 174. RIPI

  Dobrý den,

  mám dotaz: Co se vlastně píše do zápočtového listu zaměstnance při odchodu ze zaměstnání, repektive zda se tam kromě toho, co člověk dělal, píše i FORMA ZRUŠENÍ PRAC. POMĚRU? Zajímá mě to,z důvodu ukončení dle §55. Mám kolegu ,který ho dostal a někdo mu tvrdil, že se nemusí obávat, že mu to znesnadní najít další zaměstnání, neb se toto do zápoč´táku prý dnes již nepíše…Co je na tom pravdy?

  Díky za odpověď

 175. Jiří Doktor

  Dobrý večer, můj zaměstnavatel končí činnost k 31.12.07.Vzhledem k tomu, že mi nestačil dát výpověď pro nadbytečnost navrhl mi dohodu o výpovědi s tím, že dostanu trojnásobek HP jako odstupné, ale pod podmínkou, že PP ukončíme až k 1.1.2008. Bohužel mi není jasné proč trvá zaměstnavatel na jednom dni v lednu. Obávám se, že by to mohlo mít vliv na výpočet odstupného. Děkuji za vysvětlení.

 176. Nováková Helena

  Jsem zaměstnaná u jednoho zaměstnavatele od r.1994 a nyní mi hrozí propuštění. Mám částečný invalidní důchod a pracuji na zkrácený úvazek 0,7. Může mě zaměstnavatel propustit?

 177. Daniela Strnadová

  Dobrý den, chci se zeptat, zdali při plusovém zůstatku dovolené u zaměstnance, který dostal výpověď dohodou, se ona dovolená musí prolatit. Není jiná varianta, třeba že se zaměstnanec písemně zřekne nároku na dovolenou? Děkui předem

 178. Pončíková

  Prosím o odpověď případně kde lze nalést informaci.

  Zaměstnanec po dlouhodobé nemoci byl uznán plně

  invalidním.Jakým způsobem se ukončuje pracovní poměr, pokud se ukončuje.

  Děkuji.

 179. Iva

  Dobrý den, jeden z našich zaměstnanců dal výpověď ve zkušební době k 14.11.07, ale 21.11.07 Nám přinesl neschopenku. Platí i na něj nějaká ochraná lhůta a jak dlouho. Budeme muset mu vypplácet nemocenskou nebo mu bude vyplácet nemocenskou sociálka.

  Děkuji za odpověď.

 180. Anička

  Dobrý večer,

  chci se zeptat,jak je to s nástupem zaměstnance do práce, kdy den nástupu připadá na sobotu (1.12.07). Jde mi o to, že nově příchozímu pracovníkovi končí jeho současný pracovní poměr k 30.11.2007. Mohu mu tedy do pracovní smlouvy napsat den nástupu 1.12.2007, i když skutčeně začne pracovat až od pondělí 3.12.2007? Děkuji za odpověď

 181. Alena M.

  Dobrý den,

  příští rok má mé druhé dítě 3 roky a měla bych nastoupit do zaměstnání, kde jsem před tím pracovala 6 let (administrativa). Během mé mateřské dovolené (5 let)bylo mé místo zrušeno a nyní mi zaměstnavatel oznámil, že pokud nějaké místo bude, budu muset na výběrové řízení jako všichni ostatní uchazeči a pokud nebudu vybrána rozvážeme pracovní poměr dohodou. Měla bych nárok na odstupné z důvodu nadbytečnosti?

  Děkuji za odpověď

 182. Sedláková

  Prosím o odpověď případně kde lze nalést informaci. Mám stejný dotaz jako paní Pončíková.

  Zaměstnanec po dlouhodobé nemoci byl uznán plně

  invalidním.Jakým způsobem se ukončuje pracovní poměr, pokud se ukončuje.

  Děkuji za odpověď.

 183. Neumann

  Dne 29.10.2007 jsem předal zaměstnavateli výpověď dohodou s ukončením k 30.11.2007. Zaměstnavatel tuto přijal s tím, že mi ji přinese podepsanou. Dne 27.11.2007 mi ve večerních hodinách telefonicky oznámil, že mě nepustí. Jaké mám možnosti z tohoto pracovního poměru odejít co nejdříve?

  Děkuji Neumann

 184. Roman

  Mám dotaz. 26.11.2007 jsem požádal o výpověď k 30.11.2007, s tím že ji za mě sepsal zaměstnavatel.Neuvedl však do výpovědi výpovědní lhůtu ikdyž ji po mě vyžaduje. Chci nastoupit do nového zaměstnání 3.12.2007. Musí být ve výpovědi uvedena výpovědní lhůta? děkuji za odpověď

 185. Roman

  Mám dotaz. 26.11.2007 jsem požádal o výpověď k 30.11.2007, s tím že ji za mě sepsal zaměstnavatel.Neuvedl však do výpovědi výpovědní lhůtu ikdyž ji po mě vyžaduje. Chci nastoupit do nového zaměstnání 3.12.2007. Musí být ve výpovědi uvedena výpovědní lhůta? děkuji za odpověď

 186. Popelka

  Dobrý den, podal jsem výpověď k 30.11.2007, zaměstnavatel trvá na výpovědní lhůtě 2 měsíce, protože se dozvěděl, že mám od 3.12.07 novou práci a tímto se mi mstí. Co se stane když nenastoupím do stávajícho zaměstnání na tu dvouměsíční výp. lhůtu a nastoupím do zaměstnání nového. Jaký můžu dostat paragraf nebo jestlise dává áčko? a jak mě to může poškodit, děkuji Popelka

 187. Novák

  Dobrý den, má právo zaměstnavatel držet mě v zaměstnání ve výpovědní lhůtě, když tvrdí že mě pustit nemůže že má málo lidí, ikdyž vím že to není pravda a dělá to schválně z pomsty, našel jsem si nové zaměstnání, kde mám na hodinu jednou tolik než u stávající firmy a pokud tam nenastoupím o nové místo přijdu, má na to zaměstnavatel právo? Příjdu tím pádem o hodně peněz děkuji za odpověď

 188. Jakub Glavorský

  Dobrý den, můžem mi zaměstnavatel dát výpověď z důvodu neplnění pracovních povinností, když: a) nebyl jsem v posledních šesti měsících vyzván (ani ústně ani písemně) k odstranění neplnění, b) součástí pracovní smlouvy není náplň práce? Děkuji za odpověď

 189. Iveta

  Dorbý den, pracuji na skrácený prcovni úvazek, jelikož pobírám ivalidní důchod.Můžu dostat výpověď pro nadbytečnost? Aniž by mě našli jinou práci?

 190. Marie

  Dobrý den,

  jsem zaměstnaná od půlky září, bohužel mi zaměstnavatel nedal žádnou zkušební lhůtu. Dostala jsem nabídku na lepší práci a bylo by potřeba, abych nastoupila ihned. Dohodu mi zaměstnavatel určitě nepodepíše, dvouměsíční lhůta zase pro mě nepřipadá v úvahu. Jak tuhle situaci lze řešit?

  Děkuji.

  M

 191. Zylvara

  Dobry den. Od 1.12.07 mi bezi dvoumesicni vypovedni lhuta.Vypoved jsem dala zamestnavateli ja.V pripade,ze bych nyni byla treba tyden na nemocenske,ma zamestnavatel pravo na prodlouzeni teto me vypovedni doby o tento tyden? Nebo ma nemocenska dobu neovlivni a prac,pomer tedy skonci i tak k poslednimu lednu 2008? Upravuje nejaky zakon tuto zalezitost? Nikde jsem to nenasla. Dekuji.

 192. Jitka Nováková

  Dobrý den.Mám dotaz ohledně dovolené.Výpovědˇ mě končí k 31.1.2008.Pro velkou vytíženost jsem namohla letos vyčerpat svoji lonškou dovolenou,které mě zbylo ještě 7 dní+20 letošní.Jelikož mě běží výpovědˇještě měsíc v příštím roce,tak mám nárok ještě určitě nejméně na jeden den a tak se ptám,zda mě musí zaměstnavatel tu dovolenou nechat vyčerpat v jednom kuse a nebo podle svých práv mě dovolenou nemusí umožnit a potom by mě vznikl nárok na její proplacení?Děkuji.

 193. Hana ŽONDROVÁ

  Dobrý den,

  zaměstnavatel mě nátlakem a vyhrožováním výpovědí dle §52g) za hrubé porušení kázně( byl týden na služební cestě, asistence jsem telefonem ráno nahlásila pro nevolnost, že budu pracovat doma 1 den – máme pružnou pracovní dobu, ale jen ústní formou) donutil podepsat výpověd dohodou §49 s okamžitým ukončením ani mi nedal možnost smlouvu přečíst, jen na mě zvyšoval hlas a urážel mě slovně, vyhrožoval problémy, které mi bude dělat v budoucnu atd.- až mě zlomil a já podepsala. Ale nesouhlasím. Mám nějaké možnosti ted? pracovat pro něj už nechci po tom jak se choval, ale chtěla bych docílit změny § ve výpovědi na možnost odstupného, popřípadě jaké mám možnosti,i soudní cestou napravit tuto křivdu??Děkuji

 194. Miriam

  Dobry den,

  dovoluji se obratit s otazkou, ktera se tyka pracovniho povoleni cizincu. Tento mesic zamestnavatel me sdelil, ze vice nepotrebuji me praci v jazykove skole a chi abych jsem podepsala dohodu o ukonceni prace, presto ze mam smlouvu az do pristeho cervna. Nejsem proti podepsani dohody, rada bych nasla si jinou praci, ale nevim jestli budu mit pravo zustat v Ceske republice i dale, protoze jak rikaji, ze kdyz ukoci platnost pracovni smlouvy, tak okamzite treba i ukoncit pobyt v Cechach, protoze platnost vizuma se rusi dnem ukonceni smlouvy, tak li to je? A hlavne muzu li ja zustat v CR do cervna i presto ze smlouva me ukonci dnem 31 prosince 2007? PREDEM VELMI DEKUJI A DOOUFAM NA RYCLOU ODPOVED/Mariam

 195. Lenka

  Dobrý den,

  vzhledem k tomu,že chci v práci podat výpověď a mám smlouvu na dobu určitou (do 31.7.2008),chtěla bych se zeptat, zda pro mě platí 2 měsíční výpovědní lhůta nebo zda mi zaměstnavatel umožní odejít až ke dni ukončení smlouvy.Předem děkuji za odpověď.

 196. Vilém

  Podal jsem výpověď u svého zaměstnavatele a bylo mi zděleno, že nesmím nastoupit k jinému zaměstnavateli, který pracuje pro ten stejný podnik. Jedná se o státní podnik pro který pracují různé soukromé firmy. Jsou mi nabízeny mnohem lepší pracovní podmínky (dovolená,stravné a pod.) a také finanční. Za odpověď děkuji.

 197. tilici

  Dobrý den,mám více dotazů,co se týče nároku a výpočtu podpory v nezaměstnanosti.Byl jsem evidován na úřadu práce,ale podporu jsem nepobíral.Před tím jsem byl OSVČ.Nyní jsem od 1.12.2007 opět OSVČ.Pokud budu nucen opět evidovat se na ÚP,mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?Po jaké době se můžu evidovat a z čeho mi bude podpora vypočtena?V jaké výši by muselo být sociální a důchodové pojištění,abych měl nárok na podporu,jaká by byla její výše a jelikož je mi víc jak 55 let,mám nárok na pobírání podpory po dobu 12 měsíců?Uvedl bych příklad,pokud bych nastoupil do evidence př.1.1.2008,tudíž by má výdělečná činnost byla pouze měsíc,z čeho bude podpora vypočtena?Pokud nebudu mít ještě daňové přiznání,počítá se pouze ze záloh na sociálním pojištění?Jak se pak podpora vypočítává a jaké jsou podmínky pro nárok na ni?Musím podnikat 12 měsíců,aby mi nárok vznikl?

 198. Lucka

  Dobrý den, ukončila jsem z mé strany pracovni poměr dohodou k 31.12.2007. Nyni jsem zjistila, že jsem těhotná. Mužu do konce roku odejit na nemocenskou? Bude mi proplácena zamestnavatelem a nebo vše končí tím, že jsem požádala já o ukončení pracovní smolouvy dohodou. A tím pádem mám nárok na dávky jen do konce roku 2007.

  Děkuji

 199. fik

  Chtěl bych dát výpověď a dvouměsíční výpověední lhůta mne nevyhovuje. Chtěl bych sezeptat, jestli ba se to nedalo vyřešit snížením pracovního úvazku třeba na 0,2 – je také dvouměsíční lhůta?

 200. gábina

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat.Manžel je v pracovní neschopnosti, byl na operaci, rekonvalescence si vyžádá další asi dva měsíce, ale od března by rád odešel do jiného zaměstnání.Lze podat výpověď i v pracovní neschopnosti a vyplývají pro něj z toho nějaké

  povinnosti?Děkuji

 201. Emilie Pelcová

  Dobrý den,ráda bych se zeptala.Jsem pracující důchodkyně.Koncem roku mi končí pracovní smlouva na sjednanou dobu a zaměstnavatel mi ji neprodloužil.Právě jsem v marodním stavu a chtěla jsem se zeptat zda-li mám nárok na nemocenskou jeli-kož jsem v důchodu a prac.smlouva mi k 31.12.07končí.Děkuji Pelcová.

 202. Magda

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat: zaměstnanci bylo 12.12.07 předáno ukončení pracov. poměru ve zkušební lhůtě( ze strany zaměstnavatele) ke dni 16.12.07 a on 13.12.07 donesl neschopenku. Toto ukončení tedy neplatí- nemůžeme s ním ukončit prac. poměr ve zkuš. lhůtě po dobu 14 dnů jeho nemoci. Po uplynutí této lhůty mu můžeme prac. poměr ukončit i když už bude zkuš. doba překročena?(Jinak řečeno- prodlouží se zkušební lhůta o dobu nemoci? V zákoníku práce s komentářem je řečeno, že je to sporné, že spíše ne!)Pokud ano, musíme mu napsat nové ukončení ve zkuš. lhůtě s datem 27.12.07(?), pokud ne – jaká je možnost ukončení pp ze strany zaměstnavatele?Děkuji.

 203. Pavel

  Dobrý den,rád bych se zeptal na výši odstupného.Jsem na nemocenské a asi ještě v lednu budu a zaměstnavatel ukončuje činnost a již ostatním zaměstnancům rozdal výpovědi k 31.12.2007 s dvouměsíční výpovědní lhůtou a tříměsíčním odstupném.Chci se zeptat,jestli když budu i v lednu na nemocenské,mám nárok na 4 měsíční odstupné,vzheldem k tomu,že již dvouměsíční výpovědní lhůtu nebudu mít,protože firma končí k 29.2.2008 . A ještě pokud nastoupím 1.2.2008 po nemocenské zpět do práce,tak jak by to bylo s odstupným a výpovědí.

  Předem děkuji Pavel

 204. Monika

  V letech 2004 až 2007 jsem měla uzavřené pracovní smlouvy na dobu určitou jako kuchažka v domově důchodců. Přičemž první smlova na dobu určitou trvala od 1/2004 do 12/2004 a druná návazná od 1/2005 do 12/2007. V měsíci září roku 2007 jsem nastoupila na dlouhodobou nemocenskou (z důvodu rizikového těhotenství) na ktré jsem dodnes. Dne 20.12.2007 mi byl zaslán dopis, že s uporzorněním na skončení mého pracovního poměru k 31.12.2007.

  Prosím o zaslání odpovědi zda zaměstnavatel (Domov důchodců) postupoval správně když mi byla dána výpověď v době newmocenské a zda se nemění pracovní poměr z doby určité na dobu neurčitou (po 1.1.2008), když stálu budeu na nemocenské.

  Za odpvěd moc děkuji

  Monika

 205. Jitka

  Dobrý den,

  v listopadu jsem se vrátila po MD zpět do práce a ráda bych dala v lednu výpověď. Pokud budu od dubna evidována na úřadu práce, z jakého období se mi bude vypočítávat podpora v nezaměstananosti?

  Děkuji

  Jitka

 206. Marie

  Prosím o informaci,syn byl uznán invalidním a jde od1.1.2008 do PID po rok a půl trvající prac.neschopnosti,nejdříve dostal informaci,že se prac.poměr nebude rušit,že bude převeden na mimopracovní,nyní mu bylo oznámeno,že musí sám dát výpověd´ dohodou,protože jsou od 1.1.2008 jiné předpisy.Má v tomto případě nárok na odstupné? Sám předpokládá,že se co nejdříve vrátí do práce,zatím pro nepříznivý zdrav.stav /rakovina/ to není možné.Děkuji za odpověd´.

 207. Petr. K

  Dobrý den, chci se zeptat protože mám možnost nastoupil k jinému zaměstnavateli od .1.2008 avšak nechci čekat na 2 měsíční výpovědní dobu, pokud bych nastoupil k jinému zaměstnavateli a k původnímu zaměstanvateli již nepřišel, hrozí mi kromě hrubého porušení ještě něco jiného? děkuji

 208. Edita

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,

  k 31.3.2007 dostanu od zaměstnavatele výpověď z PP dohodou (měla jsem na neurčito) z důvodu zrušení pracovního místa (celá pobočka se přesouvá o 200 km dále,takže je to pro mě nemožné dojíždět).Měla bych dostat odstupné ve výší 3 – prům.platů. Chtěla jsem se zeptat,jak bych měla placenou pracovní neschopnost kdybych náhodou onemocněla nebo po propuštění otěhotněla. Delší dobu se pokouším totiž o otěhotnění,tak se snad už zadaří.Vím,že když budu těhotná ještě v den PP,tak se podmínky mění,ale nevím,jak je to až po ukončení PP a podepsání výpovědi.

  Můžete mi ještě poradit,jak je to kdybych byla v evidenci na úřadu práce a měla placenou podporu v nezaměstnanosti z úřadu práce a jestli se nějak do výpočtu zohledňuje odstupné.

  Mockrát děkuji za informaci a přeji vše nelepší do nového roku a hlavně hodně zdraví!!!!

 209. Eva

  Dobrý den,

  od 7.3.2007 jsem v prac, neschopnosti po operaci a následné onkologické léčbě. Do 18.2.2008 mám nárok na nemocenské dávky. Nyní mi lékař nabízí přechod do část. inv. důchodu. Nechci však přijít o zaměstnání. Prosím o informaci : 1) měl by přechod do ID nějaký možný dopad u mého zaměstnavatele 2) zda v případě nástupu do zaměstnání a případném onemocnění mám nárok na nemocenské dávky 3) jaká je výše ID a zda je ovlivněna výší platu

  děkuji

 210. ivana

  Dobrý den, od ledna mi poběží dvoutýdenní výpovědní lhůta.Během těchto dvou měsíců získám nárok na další dovolenou za odpracované dny-předpokládám, že 2/12 za odpracovaných 42 dnů. Potřebuji si však ještě vybrat týden staré dovolené.Posuzuje se čerpání dovolené jako výkon práce pro nárok na dovolenou?Děkuji

 211. sylva

  Dobrý den,

  byl mi přiznán částečný ID,ale onemocněla jsem až v ochranné lhůtě, takže jsem momentálně bez zaměstnámí.

  Jak se bude vypočítávat dávka, když půjdu na pracovní úřad? Pracovala jsem nepřetržitě 30 let. Moc děkuji za odpověď.

 212. M. Kollerová

  Dobrý den, 15.12.2007 jsem nastoupila po rodičovské dovolené do práce (dítěti byly 3 roky), ale k 31.12.2007 jsem ukončila pracovní poměr dohodou ( z důvodu nevyhovující pracovní doby). Od 1.1.2007 budu tedy dále čerpat rodičovskou dovolenou. Musím se tedy hlásit na úřadu práce jako nezaměstnaná a pokud ano, jakou budu brát podporu v nezaměstnanosti, když jsem před tím byla 3 roky na mateřské a potom na rodičovské dovolené? A dále zda je možné pobírat podporu v nezaměstnanosti a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. Děkuji za odpověď.

 213. Karel

  Dobrý den,byl jsem z místa řadového úředníka jmenován do funkce vedoucího,následně jsem byl po určitém čase odvolán (v době mé PN),ale nebylo mi nabídnuto mé původní místo,ačkoliv toto bylo v době mého odvolání neobsazené.Ukončil jsem PN,přišel do zaměstnání,ale bylo mi sděleno,že mé původní místo mi nedají,jelikož jej obsadili novým úředníkem a nabídli mi jiné místo,s čímž nesouhlasím.Byl na mne vyvíjen psychický nátlak s hrozbou soudního jednání,ať podepíšu.Nepodepsal jsem,vybral jsem si týdenní dovolenou,ale jak mám postupovat dále?Mám nárok alespoň na odchodné?Navíc se starám sám o 2 studující děti. Prosím o velice rychlou odpověď a předem moc děkuji. Karel H.

 214. Iveta

  dobrý den, k 31.1.2007 mám ukončen pracovní poměr a od 2.1.2008 jsem onemocněla .(pravděpodobná doba neschopnosti bude 1 měsíc) Poraďte mi prosím co je pro mne výhodnější zda si nechat vystavit neschopenku ,nebo hned nastoupit na pracovní úřad.

  Děkuji

  Iveta

 215. Vojta

  Dobrý den,

  prosím o informaci. 31.12.2007 jsem ukončil pracovní poměr na dobu určitou a do nového zaměstnání nastoupím až k 1.2.2008. Vzhledem k tomu, že nechci ´být měsíc evidován Úřadem práce jako nezaměstnaný potřebuji vědět, jakou výši sociálního a zdravotního pojištění musím zaplatit, abych měl "papírově" vše v pořádku pro výpočet důchodu. Je mi 57 let.

  Děkuji.

 216. Renáta

  Letos mi končí 4-letá rodičovská dovolená 13.9.2008. Pracovní poměr jsem z důvodu získání výhodného odstupného ukončila 8/2006 dohodou. Jak se bude tedy počítat podpora v nezaměstnanosti v tomto případě, bude se přihlížet k průměrnému platu stanovenému před výpovědí? Děkuji

 217. dvorda

  Dobrý den, kde se nájit seznam povinné dokumentace, kterou mi musí zaměstnavatel dát po ukončení prac poměru…zápočtový list, důchodový list…atd

 218. Oto

  Dobrý den.Zaměstnavatel mne chce propustit pro nadbytečnost.Rád by,abych odešel dohodou s dvouměsíčním odstupným.Já bych rád ještě dva měsíce pracoval a pak odešel s tříměsíčním odstupným.Můžu jako zaměstnanec trvat na výpovědní lhůtě.Vím,že můj zaměstnavatel jistě hledá způsob jak se mně zbavit co nejrychleji.Děkuji.

 219. vlaďka

  Dobrý den,

  chtěla bych ukončit pracovní poměr. U svého zaměstnavatele pracuji na HPP již tři roky. Současně s tím 2 roky provozuji živnost (sdružení) se svým manželem OSVČ (jako vedlejší činnost). Budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo musím svou živnost řádně ukončit (nebo alespoň pozastavit) a tím zrušit naše společné sdružení? Jelikož jsem nyní již měsíc v neschopnosti, bude se podpora počítat z příjmů za poslední měsíce nebo za poslední odpracované měsíce?

  Děkuji za odpověď.

 220. Markéta

  Dobrý den, dne 2.1.2008 jsem evidovaná na úřadu práce. Chtěla jsem se zeptat, kolik je možno si přivydělat a zůstat v evidenci. Mohla bych chodit na částečný úvazek do 5000 Kč. Děkuji

 221. RADKA Š.

  Dobrý den, ráda bych se zeptala z čeho a v jaké výši mi bude vypočítávána peněžitá pomoc v mateřství, když jsem nyní na rodičovské dovolené s rok a půl starým dítětem a v polovině roku 2008 očekáváme narození druhého potomka. Pracovní smlouva na dobu určitou mi skončila těsně po nástupu na první mateřskou dovolenou v roce 2006.A další otázka zda mi bude vyplácen souběžně s PPM rodičovský příspěvek, nebo ten se pozastaví a bude mi vyplácen opět po skončení placení PPM?

  Děkuji za odpověď

 222. jirisima

  Od 2.2.2007 jsem byl až do 21.12.2007 v pracovní neschopnosti.Ve dnech 27.28.a 31.12.2007 jsem čerpal dovolenou.31.12.2007 jsem ukončil prac.poměr dohodou z důvodu zrušení místa.Z čeho se mi bude počítat průměrná mzda k nahlášení na prac.úřad.

 223. Jana

  Dobrý den. Prosím o radu. Můj syn nastoupil jako řidič k firmě. Počátek pracovního poměru na dobu určitou byl 15.9.2007, konec 15.9.2008, zkušební doba 3 měsíce. Ve zkušební době se nic nedělo. Na jeho dotaz mu bylo řečeno, že teď je moc práce a papíry se vyřeší na konci roku. Pracoval tedy dál a 21.12. mu bylo oznámeno ukončení s tím, že pro všechny doklady si má přijít 27.12. Ve firmě však nikdo nebyl. Je mladý, pracovitý, práci si najde. Ale jak jsme se dozvěděli, firma takhle postupuje stále. Přijme někoho na nižší plat, již v průběhu zkušební lhůty má nový inzerát a po 3 měsících přijme zase někoho levného. V případě mého syna ale 3 měsíce "prošvihli", potřebovali ho ještě na předvánoční nápor, kdy jezdil skutečně 12-14 hodin denně. Může se nějak bránit? Prozatím není písemně nic, protože je v neschopnosti s angínou. Děkuji za odpověď.

 224. ester

  Dobrý den.prosím o radu.Od zaměstnavatele dostanu výpověď z PPz důvodu organizačních změn-ruší provozovnu k 31.1.2008.Zapoměl ovšem na dvouměsíční výpovědní lhůtu.Mám nárok na dva průměrné měsíční platy plus tříměsíční odstupné?Pracovní smlouva je na dobu neurčitou.Děkuji.

 225. Vladimír

  Dobrý den, jsem v důchodu a mám možnost pracovat dále a zajímalo by mě, zda má zaměstnavatel právo žádat ode mne můj důchodový výměr, jako podklad k sepsání nové pracovní smlouvy. Děkuji za odpověď.

 226. Jitka, 20 let

  Dobry den, chtela jsem se zeptat jestli mam narok na podporu v nezamestnanosti, kdyz jsem ukoncila studium a pujdu se nahlasit na urad prace jako nezamestnana. Predem dekuji za odpoved

 227. Jana

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, jak mám formulovat ukončení pracovního poměru dohodou a k jakému dni. Dne 30.4.08 mi bude končit rodičovská dovolená, dítě dovrší 4let. Mám uvádět důvod, proč nemohu se vrátit do zaměstnání. Budu žena v domáctnosti, protože pomahám s podnikáním svému muži. Děkuji

 228. Sylva

  Již jedenáctý měsíc jsem v PN,podle lékařů jsou mé problémy psychického rázu a i když projevy mých potíží stále trvají, chce lékař moji neschopnost ukončit v tomto měsíci.Do starobního důchodu mám nastoupit 5.8.2008. Chci požádat zaměstnavatele o rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů a chci se zaregistrovat na ÚP. Zaregistruje mne úřad práce i když sama rozvážu pracovní poměr? Jak mám formulovat výpověď zaměstnavateli a jak mám požádat ÚP o zařazení, je li to možné? Děkuji za informace Sylva

 229. K. Sekyrová

  Od zaměstnavatele jsem dostala dohodu o dozvázání pracovního poměru dohodou. Od l7. 12. 2007 až do 7. 1. 2008 jsem byla v pracovní neschopnosti. Mám nevybranou dovolenou 20 dnů. Prosím o radu, zda mi musí zaměstnavatel proplatit dovolenou do 7. 1. 2008 a nevybranou dovolenou, kterou jsem si nemohla vybrat. Děkuji za odpověď.

 230. Saša

  Dobrý den, jsem v pracovní neschopnosti v ochrané lhůtě.Prac. neschopnost vznikla a několik dní po skončení prac. poměru ( dohodou ).Jsem tedy v evidenci úřadu práce.Bývalý zaměstnavatel požaduje čestné prohlášení, že tomu tak není a nemocenské dávky mi nevyplatil.Má na to právo?Děkuji.wkGMt

 231. Petra

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat jestli má zaměstnavatel povinnost oznámit zaměstnanci, že se blíží jeho ukončení pracovní smlouvy.

  V případě, že je smlouva sjednána na dobu určitou.

  Děkuji

  Hezký den

  P.G.

 232. RADKA Š.

  Dobrý den, ráda bych se zeptala z čeho a v jaké výši mi bude vypočítávána peněžitá pomoc v mateřství, když jsem nyní na rodičovské dovolené s rok a půl starým dítětem a v polovině roku 2008 očekáváme narození druhého potomka. Pracovní smlouva na dobu určitou mi skončila těsně po nástupu na první mateřskou dovolenou v roce 2006.A další otázka zda mi bude vyplácen souběžně s PPM rodičovský příspěvek, nebo ten se pozastaví a bude mi vyplácen opět po skončení placení PPM?

  Děkuji za odpověď

 233. Papežová Ivana

  Dobrý den,chtěla bych vědět zda mi bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti,když mi bývalý zaměstnavatel vyplatí odstupné.Děkuji

 234. Ludmila

  Dobrý den, jsem od 1.11.2007 ve zkušební době zaměstnaná.Lhůta ve zkušební době končí 31.1.2008.

  Tato práce mi nevyhovuje a silně narušuje můj psych.stav.

  Chtěla bych tedy tento prac.poměr ukončit. V roce 2007 jsem začala pracovat až 1.11.2007, nejdříve jsem pobírala podporu od ÚP a později sociál. podporu.

  Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti?

  Děkuji

 235. jana

  dobrý den,skončila mi pracovní smlouva na dobu určitou(1 rok) k 31.12.2007.Jsem bez práce a registrovaná na úp.Otěhotněla jsem a od 11.1.2008 jsem na rizikovém těhotenství a marodím.Mám nárok na nemocenskou když jsem na podpoře v nezaměnosti?(jsem svobodná) Děkuji,Jana

 236. Radka Haškova

  Již od srpna 2007 jsem v pracovní neschopnosti a v lednu 2008 my moje vedoucí řekla abych přišla a podepsala výpověď.Chci se zeptat jestli to dovoluje zákoník práce a jestli bych měla nárok na odstupné a v jaké výši.Děkuji

 237. Ivana Hanáková

  Dobrý den,

  k 31. 12. 2007 zaměstnavatel ukončil činnost, pracovní poměry všech zaměstnanců skončily ke stejnému datu. Jak vypočítat odstupné v případě, že zaměstnankyně je na rodičovské dovolené?

  Děkuji za odpověď.

 238. ilona

  Dostala jsem výpoveď od zaměstnavatele-par.52,a.Měsíc únor a březen budou tedy výpovědní lhůtou,ale provozovna bude již uzavřena k 31.1.2008.Z jakého období bude výpočet mzdy v únoru a v březnu a v jaké výši?Z jakého období se bude vypočítávat odstupné?ovlivní výpočet odstupného případná pracovní neschopnost v lednu,v únoru a v březnu?Děkuji za odpověď.

 239. Oldřich Dudek

  Dobrý den, podal jsem výpověď a momentálně mi běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Se zaměstnavatelem jsem se nyní během trvání výpovědní lhůty velmi nepohodl a ten mi řekl, že mě propustí na paragraf 53. Může mi dát okamžitou výpověď podle paragrafu 53, když mi právě běží výpovědní dvouměsíční lhůta ?

 240. Ála

  Dobrý den

  Mám dotaz.Od září r.2001-do listopadu 2004,jsem byla na MD.Po té jsem se nahlásila na ÚP,kde jsem ještě půl roku pobírala podporu a po té jsem do září r.2007,tam byla vedená.Od října 2007,jsem zaměstnaná,ale jelikož chci dát na konci ledna 2 měsíční výpověď,takže celkem bych měla mít odpracováno 6 měsíců,měla bych po té nárok na podporu v nezaměstnanosti? Děkuji.

 241. Katarína

  Dobrý den,

  dala jsem výpověď z pracovního poměru s 2 měsíční lhůtou. ta měla skončit 31.12.2007 Jenže já jsem od 20.12.2007 nemocná. Ten den co ukončím nemocenskou, ukončím i pracovní poměr?

 242. jakub dvořák

  mám zaměstnavatele, se kterým jsem uzavřel výpověď s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Co by se stalo, kdybych odešel marodit a kontrola mě doma nezatihla. Můžu marodit celé 2 měsíce??? Potřebuju rychle odejít k jinému zaměstnavateli.

 243. lucka

  zaměstnavatel mi chce dát paragraf 53 ale já mám teď neschopenku.dostanu tedy 53 v době nemoci nebo až mi skončí neschopenka?

 244. dafi dafi

  Dobrý den,

  nastoupím-li do zaměstnání, kde je pracovní poměr ujednán na dobu určitou, a to na dobu 1 rok a v této době otěhotním, mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství? Moje čistá mzda by činila 18 000,- Kč. Rok před nástupem do zaměstnání jsem byla vedena na PÚ a 4 roky před jsem byla na MD. Děkuji. Dafová

 245. Jitka

  Chtěla bych se zeptat,jakým způsobem se počítají příjmy pro vypočítání přídavků.Byla jsem půl roku OSVČ,pak evidovaná na ÚP a nakonec zaměstnaná na HPP.

  Jelikož mé příjmy z podnikání byly velmi nízké,byl mi vypočítán jakýsi fiktivní příjem 10 100,- měsíčně podle nějakého §5,k tomu připočítaná podpora + příjem ze zaměstnání + vratka daně ze společného zdanění manželů za rok 2006, která byla vyplacena manželovi 04/2007.Manželovi příjmy byly spočítány:příjem od zaměstnavatele + sražené zálohy na daň v roce 2006.Je toto správný postup? Děkuji J.

 246. Anna Anna

  Dobrý den,

  s ohledem na to že jsem od 28.12 nedostala odpověd, zaiílam dotaz ještě jednou:

  -jsem občan tzv. "tret. států", v průběhů prac. neschopností jsem podala výpověď-prac. poměr konči ke konci 02/2008. V lednů skončilo povolení k pobytů v ČR(prac. pov. ale mám do 10.03.2008).Takže musela jsem odcestovat abych na ČR velvyslanectví vybavila vízům nový (chybou zaměstnavatelé do květná musím vízům prodlužovat mimo ČR a to každ. 3 měsíce). Tám mi ale zdělili že musím počkat 3 měsice abych mohla dostat turisticke vizum anebo přes něj podat znovu žádost o povoleni k dlouh. pobytu. Může se ale stát že ho třeba i nedostanu anebo že budu čekat dlouho takže se do zaměstnání nebudu schopná vrátit do konce února.O situaci je zaměstnavatel informován jíž v prosinci-nabídla jsem ukončení prac. poměrů ke dní kdy konči povolení k pobytů-nevyjadříl se.Otázka jé za prvé budu ja mít nějaké problémy s ohledem na to že se každopádně chci vrátit do ČR jakmyle mí to bude umožněno ? Pokud v lednů skončil pobýt, skončil automatický i pracovní poměr ? Jé nějaký paragraf který pod. situací upravuje ? Může se zaměstnavatel dopustit přestupků pokud i nadálé zaměstnává cizince kterému pobýt v ČR skončil? Může resp. požadovát po mně nahradu škody ( s ohledem na to že jsem musela odcestovat abych neměla s policii problemy)i kdýž jsem ho v čas informovala a v čas nabidla ukončení ke dni kdy kdy skončilo povoleni k pobytů ? Předem děkují za odpověď.

 247. Jaroslav Novák

  Dobrý den,

  jako vědecký pracovník mám pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2008. Bylo mi ale oznámeno, že z organizačních důvodů se mnou bude rozvázán pracovní poměr od 1. 5. 2008. Chtěl bych se zeptat, zda skutečně mohu dostat výpověď i s pracovní smlouvu na dobu určitou nebo zda mě zaměstnavatel musí převést na jinou práci.

  Děkuji.

  J. Novák

 248. Michal Pribila

  Dobrý den, mám nárok na odstupné v prípade, že my neboli vyplatené presčasy za prvý polrok. Pracujem v nerovnomernej pracovnej dobe, z kontom pracovnej doby. Mali my ich vyplatit po pol roku, ale nevyplatili. Tento mesiac ešte nestihli poslať výplatu do 15. ako máme v zmluve. Ďakujem za odpoveď.

 249. Milan NOSÁLEK

  Dcera pracovala jako kuchařka v hotelu KAHAN v České Lípě

  a to od 01.04.2005 vždy na dobu určitou. Poslední smlouva

  na dobu určitou byla do 15.01.2008. Od 19.12.2007 však je

  PN a to z důvodu těhotenství.Její zaměstnavatel jí zaslal

  dopis ze dne 10.01.2008 s tím,že do tohoto dne neprojevi-

  la zájem o setrvání v PP a že jí tedy PP bude ukončen ke

  dni 15.01.2008 a že se má dostavit v co nejkratším termínu na hotel KAHAN k provedení výstupních formalit. Tento dopis obdžela až dne 22.01.2008. Dne 23.1.2008 se

  na hotel dostavila, zde jí bylo majitelem sděleno, že má

  výpověď, žádná jí však nebyla písemně předána, rovněž tak

  jí nebyl předán zápočtový list. Když se vrátilůa domů, byla tak rozrušená, že mi nebyla schopna přesně uvést co

  všechno jí pan Igor PROKEŠ sdělil. Rád bych věděl, zda

  postupuje správně a co by dcera měla nyní činit.

 250. Pavel Marek

  K 31.12. mi skončila zkušební doba a dnem 1.1.2008 mam uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou.Nyní bych chtěl co nejdříve odejít. Pokud ukončím prac.dohodou k 1.2. nebo 1.3. náleží mi nějaké odstupné platy? Pokud budu muset odejít výpovědí a dodržet dvou měsíční výp.lhůtu mám nárok na odstupné?

 251. Pavel Marek

  Dobrý den. Kde bych zjistil jak má vypadat správná dohoda o ukončení prac poměru nebo výpovědi. Děkuji

 252. Martina Kořínková

  Dobrý den,

  prosím o radu ohledně zaměstnání mého otce. Již 25 let pracuje v jedné Pardubické společnosti, kde má ke dni 12. února převzít jednorázovou odměnu za tyto odpracované roky. Jelikož se ale dozvěděl, o mnohem lépe placené práci, musí podat výpověď již do konce ledna, aby mohl od dubna pracovat (výpovědní doba je od 1. 1. 2008 2 měsíce..?). Je možné, že z důvodu podání výpovědi přijde o věrnostní dar? ( 25 let to bylo již 5. ledna 2008). Předem moc děkuji za odpověď.

 253. Ivana Novotna

  Dobry den,

  mam na Vas velice ozehavy dotaz. Dne 31.10.2007 jsem nastoupila do hlavniho pracovniho pomeru. Dne 30.1.2008 mi byla sdelena USTNE vypoved zastupcem zamestnavatele. Zadny dokument jsem nepodepisovala. Jelikoz firma se ke me nezachovala prave cestne, a ja jsem momentalne nemocna {chripka}, uvazuji o nemocenske v ramci jeste "pracovniho pomeru". Podle zakoniku vypoved nabyva platnosti v okamziku podepsanim obou stran. Tedy napr. po podani vypovedi v pondeli, 4.2.2008 bych oficialne mela narok na dva odstupne platy. Chci se zeptat, zda to same plati u dohody o ukonceni pracovni smlouvy a zda mne pravnik firmy muze ci naopak nemuze "prevezt" pravnimi klickami. Prosim o radu, popripade o konzultaci. Dekuji. S pozdravem. Ivana Novotna

 254. Pavel

  Citace vaší odpovědi na výši odstupného v době nemocenské:

  Šéfredaktor – Mgr. Lucie Jindrová, 19.12.2007 16:08:39

  Dobrý den,

  odstupné je tříměsíční, resp. ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

  Předpokládám, že se s Vámi pokusí zaměstnavatel uzavřít dohodu o skončení prac. poměru,

  protože v tuto chvíli Vám nemůže dát výpověď.

  a ještě můj dotaz:

  Ještě bych se rád zeptal.To tříměsíční odstupné mije jasné,ale jedná se mi o to,jestli mám nárok na bud vyšší odstupné nebo proplacení těch 2 měsíců,které vlastně nebudu mít jako výpovědní lhůtu.

  Našel jsem v novém zákoníku práce,že bych moh dostat výpověd i na nemocenské z důvodu ukončení činnosti mého zaměstnavatele,takže klidně mi tu výpověd mohl dát

 255. Petr Martin

  Dobrý den, prosím o radu: můj nadřízený je Angličan a sídlí mimo ČR. Je možné poslat mu výpověď emailem a v angličtině? Bude pak výpověď platná? Pokud ne, jaký je nejlepší způsob výpovědi v takovém případě? Předem děkuji, P.M.

 256. Jana Mašková

  Dobrý den, chtěla jsem rozvázat pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou. On se semnou nedohodl a dohodu nepodepsal. Chce abych napsala klasickou výpovědˇz praac. poměru a pod to napsala větu, že by pro mě bylo lepší rozvázání prac poměru dohodou, protože pro mne nepřichází v úvahu 2 měsíční výp. lhůta

  z časové tísně.Vedení se prý rozhodne co pro ně bude lepší.Dá se takto psát dohoda? A jak bych to měla formulovat? S čí mám počítat od tohoto zaměstnavatele?

  Předem děkuji.

 257. Jan Krupička

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na nárok na slevu na dani za poplatníka. Jsem student a začal jsem zároveň pracovat na HPP se smlouvou na dobu určitou. První měsíc jsem neměl celý odpracovaný a zajímalo by mě jestli v něm mám nárok na slevu na dani za poplatníka. Předem děkuji za Vaši odpověď.

 258. aaa

  Dobrý den, chci se zeptat, jak bych měl postupovat, kdybych chtěl podat výpověď 29.2. (ještě nemám jisté nové místo) a zaměstnavatel by mi ji odmítl převzít nebo podepsat?

 259. jan bolek

  pracoval jsem v dolech OKD 15 let v roce 1992 jsem dovrsil expozicni dobu a musel odejit z prace.Od roku 1996 pracuji pro americkou firmu Atlas a prestehoval jsem se do USA.Letost mam 55.let narok na hornicky duchod jak o duchod pozadat z USA ??

 260. Zamestnanec

  Dobry den. Mam moznost podepsat novou pracovni smlouvu se svym zamestnavatelem a urcitym zpusobem si ji take definovat tak at je samozrejme vyrovnana. Jedna z mych podminek na kterou zamestnavatel kyvnul je uprava odstupneho v pripade vypovedi podane zamestnavatelem a to za jakehokoliv duvodu vyjma samozrejme nejakeho zavazneho poruseni. Mohu si definovat ve smlouve napr. 10 nasobek prumerneho mesicniho platu jako odstupne? Pokud ano tak jak ? Dekuji za informaci

 261. Barbora Košťálová

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Mám nabídku na novou práci, nový zaměstnavatel požaduje nástup k 2.4., čili nemohu podat klasickou výpověď. Nejsem si jistá, zda mě zaměstnavatel pustí na dohodu. Pokud bych odešla na paragraf 53 a nový zaměstnavatel mě přijal i s ním, pokud bych někdy příště měnila zaměstnání, další zaměstnavatel se již o něm nedozví, nebo ho budu mít někde uvedený stále? Můj nynější zaměstnavatel mi vykazuje pouze základní mzdu a zbytek bokem, navíc momentálně nám v kanceláři kvůli nezaplacení plynu odpojili topení, takže máme dost nevyhovující pracovní podmínky. Mohu i díky tomu požadovat dohodu. Děkuji za radu.

 262. stepanka Horocká

  Jsem maminkou samoživitelkou opatruji 2 děti do 15 let.Od 5.11.2007 do 31.12.2OO7 zaměstnána jako šička ve zkušeb.době.Dále pak změna jména firmy nová prac.smlouva opět 3 měs.zkuš.doba prac.smlouva od 2.1.2008 do 31.12.2008 stejné sídlo i adresa.Dne 3.3.08 se mi stal prac.úraz,sepsání protokolu o úrazu při ukončení nemocenské dne 11.3.08 následkem úrazu.Shodou okolností též den mi onemocněl syn na kterého mi byl vystaven paragraf a druhy s největší pravděpodobností také onemocní.11.3.mi bylo ústně oznámeno,ža mě vyhazuje,dosti hrubým způsobem,po ukončeni paragrafu na syna.Důvodem prý úraz a paragraf na dítě.Je jeho jednání správné?Pokud onemocní druhy syn či snad já může mi ukončit prac.poměr i když jsem ve zkuš.době a nemocná.Vznikl mi nárok na dovolenou?Velice děkuji za pomoc nemám se na koho obrátit.Práci jsem vykonávala velice dobře a je pro me důležitá.Podotýkam firmu vlastní ukrajinci a jednání je velice těžké.Štěpa.

 263. S.

  Ráda bych požádala o radu. Dne 31.3.2008 mi skončí prac. poměr sjednaný na dobu určitou. Bohužel jsem od září 2007 v pracovní neschopnosti. Zaměstnavatelem jsem byla písemně vyzvána, abych si ke dni skončení prac. poměru přišla vyřídit výstupní formality. Znamená to tedy, že i přes mou prac. neschopnost bude prac. poměr ukončen? Neplatí zde ochranná lhůta? A jaká bude má situace ohledně nemocenských dávek dál? Předem moc děkuji za odpověď.

 264. Ilona Magálová

  Dobrý den ,potřebovala bych vědět jak

  postupovat v případě ,že zaměstnavatel ruší provozovnu a neoznámil tuto skutečnost zaměstnancům včas.Na co máme v tomto případě nárok pokud není možné dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu? Zaměstnanci se to mají dozvědět až v den výpovědi. Děkuji

 265. Vitor Rio

  dobrý den, chci Vás poprosit o posouzení mé výpovědi – s možností jejího zrušení.

  V 09 hodin ráno mi zaměstnavatel dal výpověď.

  Uvedl tam pouze 2 měsíční výp. dobu. Nebyl tam uveden §, důvod. Tuto výpověď jsem převzal (podepsal). Vyhovovalo mi to, protože jsem věděl, že je neplatná a že je z jejich strany účelová.

  V 16 hodin – po poradě s právníkem – mi Zam. předložil opět výpověď, s omluvou, že ráno tam nenapsali §52 odst. g), napsali důvody, což touto výpovědí napravují. Výtisk této výpovědi jsem převzal, ale napsal jsem text, že s ní nesouhlasím a že jsem již jednu výpověď ráno obdržel.

  K uvedeným důvodům přiložili jakési „Napomenutí“, které jsem nikdy nepřevzal. Toto Napomenutí – za vady v řízení podřízených – je 7,5 měsíce staré; nejsou v něm uvedeny termíny odstranění, není tam odkaz na případné ukončení dle §52 g) – pokud bych vady neodstranil.

  *Která výpověď je platná?

  *Myslíte, že by bylo úspěšné tuto výpověď napadnout? Rád bych dostal odstupné.

  Hezké svátky!

 266. JIŘÍ KUČERA

  Dobrý den rád bych věděl jak se vypočítává odstupné.Protože můj byvali zaměstnavatel po 3.měsícech mě poslal sms že mě špatně vypočítal odstupné a že mu musím vrátit 3 514Kč.Dostal jsem 3.měsíční odstupné.Děkuji předem za radu.

 267. Pavel Krejčí

  Dobrý den,

  mám bych dotaz ohledně právoplatného datumu předání oznámení o ukončení pracovního procesu zaměstnancem.

  Je platné datum odeslání doporučeného dopisu s dodejkou, nebo datum, kdy Česká pošta doručí dopis zaměstnavateli?

  Jelikož se blíží konec měsíce a já budu mít detailní informace o nové pracovní pozici až na jeho sklonku, nerad bych riskoval časovou prodlevu s náběhem 2 měsíční výpovědní doby, která se začíná počítat od prvního kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy je výpověď doručena.

  Děkuji a jsem s pozdravem příjemného dne.

 268. Stela Exnerová

  Dobrý den,

  se zaměstnavatelem jsme se dohodli na skončení pracovního poměru dohodu s trojnásobkem odstupného.

  Můžu odstupné dostat, když se nejedná o výpověď ani dohodu z výpovědních důvodů?!

  Děkuji

  Exnerová

 269. Alice Mošková

  Dobrý den,zaměstnavatel ruší firmu a mě doručil výpověd.Jsem na rodič. dovolené.Mám nárok na 3-měsiční odstupné a v jaké částka se bude uplatňovat,když v rozhodném období nemám příjem-poslední čtvrletí?

  děkuji Alice

 270. Blanka Sýkorová

  Dobrý den. Zajímalo by mě, zda po přihlášení na pracovní úřad po skončení pracovního poměru(dostala jsem výpověď)dostanu podporu i když jsem dostala odstupné?Mám nárok hned nebo až po třech měsících za které jsem dostala odstupné? Děkuji.

 271. Aleš Kuátko

  Dobrý den chci se zeptat, když jsem ukončil pracovní poměr ve zkušební době zda se na mně vztahuje taky ochranná lhůta.

  Děkuji.

  Aleš Kubátko

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, obecná ochranná lhůta je 7 dnů od skončení PP. Způsob skončení PP nehraje roli.

 272. Simona

  má sestra je prodavačka a majitelka ji doručila výpověď kdy důvod uvedla, že dává výpověď dle ZP § 52 odst. a) z důvodu ukončení nájemní smlouvy provozovny. Kromě data a názvu zaměstnavatele a zaměstnance výpověď neobsahuje nic o odstupném. Neznámý úředník z ÚP ji po telefonu sdělil, že je to nešťastná formulace důvodů výpovědi a že snad v případě soudního jednání by byla šance na získání odstupného.Domníváte se, že je zde nějaká možnost ohledně neplatné výpovědi? Děkuji.

 273. Nikola Dunajčíková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na můj problém. Pracuji jako prodavačka. V roce 2003 jsem dostala pracovní smlouvu na dobu neurčitou. 1.2.2007 jsem dostala dodatek k pracovní smlouvě, že se mění na dobu určitou, danou délkou nájemního vztahu s majitelem nemovitosti, ve které se nachází prodejna. (adresa uvedene nebyla, jen město). V prosinci roku 2007 se prodejna přestěhovala do jiného objektu a nájemní smlouvu jsem neviděla. Dne 11.4.2008 mi bylo oznámeno, že k 30.4.2008 končíme. Je možné, aby to zaměstnavatel oznámil v takhle krátké době? Nebo se mohu nějak bránit? Mám nárok na výpovědní lhůtu nebo odstupné?

 274. Pavlína Špalková

  Dobrý den, mam veliký problém ..Před nedávnem jsem chtěla podat výpověď dohodou jenže ta mi byla zamítnuta. Měla jsem nastoupit k 1.6. do nového zaměstnání jenže výpovědní lhůta by mi končila až 1.7.. Jenže muj šéf mi chce dát 2 měsíční lhůtu o které vím že má na ní plné právo. To je mi jasné. V žádném případě se se mnou prostě nehodlá dohodnout. Jenže já o nové pracovní místo stojím a oni chtějí po společné konzultaci abych nastoupila už 2.5., řekla jsem jim totiž,že tedy zřejmě dostanu 53 tak i tak a oni mi řekli že i stou mě vemou protože vědí jaká je situace..Co to pro mě znamená? Slyšela jsem že 53 je v zápočtovém listě půl roku i po nástupu do nového zaměstnání..Děkuji za odpověď

 275. Katka

  Dobrý den, dostala jsem výpoveď bez udání důvodů.Tedy dohodou ze strany zaměstnavatele. Důvody mi řekl ústně,prý nespokojenost. Je možné se odvolat? Výpoveď zrušit? Děkuji

 276. Martin M.

  Dobrý den, dne 31.12.2007 mi skončil pracovní poměr na dobu určitou, lékař mi vystavil neschopnost od 10.01.2008, poté jsem nastoupil zpět k tomu samému zaměstnavateli, zase na dobu určitou. Teď po mě zdr. pojišťovna zaplatit zdravotní pojištění za těch asi 9 dnů. Mám to platit já, nebo poslední zaměstnavatel?Děkuji.

 277. Vladislav Urbánek

  Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru dohodu a dotyčný již bývalý zaměstnanec po měsíci od ukončení onemocní, má ještě nárok na výplatu nemocenské a po jak dlouhou dobu platí všeobecně tzv. ochranná lhůta? Děkuji za odpověď. V. Urbánek

 278. Tomáš Hrubý

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, pracuji v sociálních službách již 5 let, teď mně zaměstnavatel nutí k absolvování pečovatelského kurzu, bohužel nemohu z rodinných důvodů tento kurz navštěvovat. Mohu dostat tedy výpověď?, pokud odmítnu kurz navštívit?

 279. Kateřina Slavíková

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Mám pracovní poměr na dobu určitou, v případě, že bych šla na nemocenskou, jaké pro mě vyplývají práva? Znamená to, že mě zaměstnavatel nemůže propustit, a že budu dostávat nemocenské dávky? A pokud bych otěhotněla? Jak by to bylo? Děkuji Vám za odpověď.Slavíková

 280. Andrea

  Dobrý den v červnu bude mít syn 3 roky a měla jsem nastoupit do práce.Před 14 dny mi zaměstnavatel oznámil, že pro mě nemá místo,že by bylo nejlepší,kdybych otěhotněla a tak vlastně nenastoupila do práce.Do práce nastoupit chci, tak jsem vás chtěla požádat o radu, jak mám postupovat a jaká mám práva.Jestli se můžu jít zaregistrovat na Úřad práce a jestli ano, můžu k podpoře pobírat rodičovský příspěvek do synova 4.roku?Děkuji za odpověď

 281. Klára Těšíková

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás požádat o radu ohledně našeho zaměstnance. Tento zaměstnanec je u nás v pracovním poměru od 5.3.2007. Pracuje jako skladník. Od 14.6.2007 do 23.9.2007 byl v pracovní neschopnosti a opětovně od 12.12.2007 do 30.4.2008. Včera přinesl ukončení pracovní neschopnosti spolu s potvrzením od lékaře, že už není schopen nadále práci skladníka vykonávat a že chce skončit pracovní poměr dohodou. Zajímalo by mě, zda-li máme povinnost mu vyplatit 12-ti násobek průměrného platu? Přijde nám to dosti nespravedlivé, když tolik měsíců u nás ani neodpracoval?Pokud mu nabídneme převedení na jinou práci a on ho odmítne, je možné uzavřít dohodu o skončení prac.pom.? Bude tak mít nárok na odstupné? Moc díky.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, to by muselo jednat o důvody podle §52 odst. d) ZP. Na to žádné "potvrzení" od lékaře nestačí. Muselo by se jednat o lékařský posudek od lékaře specialisty. Navíc je možné zažádat o přezkum. Informujte se na OSSZ.

 282. Michal Prokeš

  Dobrý den, podal jsem výpověď 30.4 odesláním její písemné formy mému zaměstnavateli doporučeně poštou Je tam tedy razítko podání 30.4 Běží mi výpovědní lhůta od května s tím že tedy skončím 30.6 nebo se to počítá až ode dne doručení zaměstnavateli a v tom případě tam musím pracovat do 31.7? Děkuji

 283. Tomáš Hrubý

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestliže dostanu od zaměstnavatele výpověď, a já ji nepřevezmu, od kdy běží výpovědní lhůta. Děkuji Hrubý.

 284. Martin Halva

  Dobrý den, můj dotaz zní: Když pracovní poměr končí např. k 31.5. znamená to, že 31.5. jsem ještě zaměstnanec, musím přijít do práce, a 1.6. už zaměstnanec nejsem? Předpokládám, že tomu tak je, ale nikde se mi to nepodařilo najít. Děkuji za odpověď.

 285. Martin Plechý

  Dobrý den,

  obracím se na Vás s dotazem týkající se stanovení průměrného výdělku. Prosím o jeho zodpovězení.

  a/ Nástup zaměstnance 10.1., výstup 20.2. -> prům. výdělek při ukončení mohu spočítat z období 10.1. – 20.2. s tím, že uvedu, že se jedná o pravděpodobný, nebo musím stanovit pravděpodobný výdělek za 4. čvrtletí, i když vůbec v tomto čtvrtletí zaměstnaný nebyl (určit podle podobného zaměstnance)?

  b/ Pokud v rozhodném čtvrtletí neodpracoval 21 dní, lze mu určit pravděpodobný za tyto dny (např. pouze za 10 dní), nebo musíme stanovit pravděpodobný (podle podobného zaměstnance)? Podle §355 ZP odst. 2: "Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období…" chápu, že mohu i za méně dní, ale musím asi uvést, že se jedná o pravděpodobný.

  Děkuji Vám za radu!

 286. Josef josef

  Výpověď a odstupné

  Soukromý zaměstnavatel v současné chvíli se snaží výhodně rychle prodat společnost s.r.o. a následně vyhlásit likvidaci společnosti, která nebude mít již žádný majetek, ze kterého by bylo možné vyplatit odstupné zaměstnancům, ale i uhradit své závazky (předejít tak konkurzu). Nový majitel již nebude mít povinnost k těmto závazkům. Proto také nechce dát zaměstnancům výpověď, aby jim tento nárok do doby prodeje nevznikl a oni nemohli požádat pracovní úřad o jeho vyplacení. Až jim vznikne nárok, tak už jej nebude z čeho uhradit a nedostanou nic. Co v této chvíli dělat- poradíte ?

 287. hana zapletalova

  DOBRÝ DEN.JSEM PO OPERACI KLOUBU V ČID.KDYŽ MI ZAMĚSTNAVATEL NEUMOŽNI PRACOVAT JEN 6 HODIN,PROTOŽE PRACUJI NA 3 SMĚNY MÁM NÁROK NA ODSTUPNÉKDYŽ DÁM VÝPOVĚD,NEBO MI JI MÁ DÁT ZAMĚSTNAVATEL.DĚKUJI ZA ODPOVĚD.

 288. Jiří Horsky

  Dostal jsem Výpověď dle § 52/b Zák. č 262/2006 Sb. ve znění pozdějších prředpisů,a chtěl bych však ukončit prac. poměr dříve než po uplynutí dvou měsíců.Je to možné udělat dohodou se zaměstnavatelem tak, aby mi nezanikl nárok na tří měsíční odstupné dle § 67 Zák. č 262/2006 Sb. ve znění pozdějších prředpisů.

  Děkuji H.

 289. Jiří Horsky

  Přeji dobrý den,vznáším tento dotaz: je-li proti mé osobě vedena exekuce mohu jako jednatel firmy převést svůj podíl nebo se stát společníkem,popř. jednatelem firmy nové? Předem děkuji H.

 290. Helena Jánská

  Dobrý den,jsem 6let v prac.poměru.Od 11/2007 jsem v pracovní neschopnosti(zánět šlach pravé ruky).Nebyla mi uznána nemoc z povolání.Závodní lékařka mi však zakázala výkon zaměstnání(nedoporučuje přetěžování ruky)a vystavila posudek,kde doslovně píše,že nejsem způsobilá a zakazuje mi tuto práci.Posudek jsem předložila zaměstnavateli 13.5.08 a žádala o převedení na jinou práci.ústně mi bylo sděleno,že žádná taková práce pro mě není a že si mám podat výpověď.Jak mám postupovat v případě ukončení pracovního poměru a mám nárok na nějaké odstupné, když bych končila pracovní poměr dohodou ze zdrav.důvodů?Nebo mám použít §56ZP?Může se zaměstnavatel zprostit odpovědnosti a za jakých podmínek?Děkuji Jánská

 291. Jana Černá

  Dobrý den. Prosím o radu. Nastoupila jsem 6.5.2008 do zaměstnání, dne 12.5. mi byla předána jiným zaměstnancem výpověď ve zkušební době (vyjetá faxem bez podpisu CHYBA, kterou jsem já podepsala a vrátila – mám jen kopii).Nebylo mi nic oznámeno 3 dny dopředu CHYBA. Za 12.5. mi započítali odpracované 1,5 hod. Od 14.5. jsem na nemocenské (doručeno doporučeně zaměstnavateli). Mezitím mi ke dni 14.5. končila rodičovská dovolená. Mám nárok na nějaké dorovnání ušlé mzdy, vztahuje se i na mne ochranná doba, kam se mám obrátit až mi skončí marodní? Na ÚP, na zaměstnavatele či na soud? Nevím, jestli za mne budou odvádět sociální a zdravotní i když jsem byla ještě na rodičovské a platil ho stát, pokud ho odvedou, lze požádat o vrácení? Děkuji za odpověď

 292. Hynek Kopecký

  Dobrý den přeji. Dne 19.5.08 jsem byl uznán do PID . Po ukázání rozhodnutí v zaměstnání mi bylo sděleno , že bude ukončen prac.poměr dohodou ke dni 31.5.08 (pracovní smlouva na dobu neurčitou). Podle jakého § by mněla v tomto případě být ukončena prac. smlouva ? Náleží v tomto případě odstupné nejedná-li se o prac. úraz a nemoc z povolání ? Děkuji velmi za zodpovězení .

 293. Ing.Libor Januska

  Dne 22.6.2007 jsem vstoupil do pracovniho pomeru,ve kterem byly stanoveny dve zkusebni lhuty:1. klasicka trimesicni a ta druha rocni,po ktere zamestnavatel rozhodne,zda se zamestnanec osvedcil a pracovni smlouvu prodlouzi ci nikoliv.Nevim,zda je to obvykla praxe.Nicmene,v ramci te delsi,rocni zkusebni lhuty bych rad ukoncil pracovni pomer.Jaka z variant skonceni pracovniho pomeru je nejlepsi?

 294. Michal T.

  Dobrý den,chtěl jsem se jen zeptat jestli je možné marodit na zaměstnavatele pokud jsem dostal 28.5. výpověď ve zkušební době k 31.5. a když bych chtěl jít k doktorce 2.6..Jestli existuje nějaká ochraná lhůta?

 295. Michaela Papalová

  Dobrý den,

  dne 8.6.2008 budou dceři 4.roky a skončí mi rodičovský příspěvek.Zároveň čekám druhé dítě.Jak bych měla nyní postupovat? Mám se nahlásit na ÚP nebo existují ještě jiné možnosti? Budu do porodu pobírat podporu ,soc dávky ? A jestli ano, tak jak se bude vypočitávat?Před prvním těhotenstvím jsem pracovala 4 roky a prac poměr mám ukončen.

  Děkuji

 296. Lenka Vítková

  Dne 31. 5. jsem ukončila pracovní poměr.

  Dne 31. 5. jsem onemocněla.

  Chci se zeptat, když po ukončení nemocenské se budu hlásit na úřadu práce, z čeho mi bude vypočtena podpora v nezaměstnanosti, jestli z nemocenské, nebo z průměrného platu ještě před nástupem na nemocenskou.

 297. Anna Nováková

  Dobrý den. V roce 2006 jsem byla jmenovaná do funkce vedoucí odboru a nyní jsem podala výpověď s 2 měsíční lhůtou. Dle mého zaměstnavatele je tato výpověď v rozporu se zákonem, neboť jsem nejprve byla povinna z funkce odstoupit, poté mi měla být nabídnuta jiná práce a v případě mého odmítnustí jsem teprve mohla podat výpověď. Je tento názor správný? Skutečně je moje výpověď neplatná? Děkuji A.Nováková

 298. Pavel Glauninger

  Dobrý den,

  dne 4.9.2003 jsem byl nucen ze zdravotních důvodů odejít do invalidního důchodu.Nedostal jsem žádné odstupné, atak se ptám zda na něj mám ještě nárok.

 299. Jarmila Landová

  Dobrý den, v polovině ledna 2008 se mi stal pracovní úraz. Znovu jsem nastoupila do práce v polovině června 2008. Mezitím došlo ve firmě k organizačním změnám a dostala jsem k 30.6.2008 výpověd s odstupným.

  Prosím o radu, z jakého období se mi bude počítat průměr pro odstupné. U pracovního úrazu předpokládám, že období pro výpočet průměru je 10 -12.2007. Děkuji za odpověď

 300. Monika

  Dobrý den,

  pracuji jako prodejce mobilních tel. v jednom obchodním centru,tento měsíc nám zaměstnavatel z nenadání oznámil,že k 30.6 se prodejna ruší z prodělečných důvodů a jiné prac. místo pro nás nemá..Místo nás tu bude od 1.7 jeden mobilní operátor u kterého nám náš nýnější zaměstnavatel domluvil pohovor a máme možnost se ucházet o nové místo..Zajímá mě tedy,jestli i při tomto postupu máme nárok na odstupné(a to i v případě,že mám prac. smlouvu na dobu určitou?)

  Myslím,si že zaměstnavatel nás bude chtít dotlačit k dohodě..

  A také jak to je s dovolenou..Mám již na červenec zaplacenou dovolenou v zahraničí a pokud bych tedy přešla od 1.7 k jinému zaměstnavateli,tak budu zřejmě muset dovolenou stornovat,jestliže mi ji neumožní,je to tak??

  Děkuji za Vaši odpověď.

 301. Mirek Krhovský

  Dobrý den.Pracuji v chemické výrobě a začaly mi praskat prsty a loupat se kůže na rukou.Nyní jsem vyšetřován na nemoc z povolání a zaměstnavatel mě má na písemnou žádost lékaře dát práci kde nepřijdu do styku s látkami pro mě škodlivými.Moje vyšetření bude pokračovat v nemocnici v září.Nemám žádnou lékařskou zprávu o mé nemoci,protože vyšetření není dokončeno.Zaměstnavatel mi řekl že pro mě místo nemá a chce se mnou rozvázat pracovní poměr.Prosím o radu jak bych měl postupovat na co si mám dát pozor a na co mám při ukončení pracovního poměru od zaměstnavatele nárok.Například na jaké odstupné mám nárok. Děkuji.

 302. Jaroslv Slavík

  Dobrý den, rád bych se zeptal na vyplácení nemocenských dávek zaměstnavatelem. Byli jsme s kolegou účastníky dopravní nehody, zaviněnou jiným člověkem. Jsme v pracovní neschopnosti, policie ještě případ nemá uzavřený a proto nám nechce dát žádnou písemnou zprávu o nehodě. Náš zaměstnavatel však po nás chce písemné vyjádření od policie, jinak nám prý nezaplatí žádné nemocenské. Dle mého názoru s tím toto vůbec nemá nic společného a nemá to na vyplacení nemocenského vůbec žádný vliv. Je to pravda?

 303. Miroslava Lebedová

  Chtěla jsem se zeptat, když jsem na mateřské dovolené a firma, ve které jsem byla zaměstnána a kam jsem se chtěla vrátit šla do insolvenčního řízení, zda mám nárok na odstupné, jako ostatní zaměstnanci a jak mám vůbec dál postupovat. Určitě by mi měli přeci zaslat zápočtový list.

 304. Karel Novy

  Dne 29.4. jsem podepsal vypoved, ktera s sebou nese 2 mesicni vypovedni lhutu, ktera konci 30.6.

  Firma mi behem vypovedni lhuty dala podepsat novy platovy vymer, platny od 1.7.

  Nic vic, nic min jsem nepodepsal. Je mozne od 1.7. nastoupit jinde a mam narok na odstupne?

 305. Mirek Krhovský

  Dobrý den.Psal jsem Vám 26.06.08 z důvodu mého onemocnění v chemické výrobě.Zaměstnavatel se mnou chce ukončit pracovní poměr a nabídl ukončení dohodou.Toto jsem na radu lékaře nemoci z povolání odmítl,protože mé vyšetření není ještě ukončeno a údajně bych se zbavil při prokázání nemoci z povolání případného odškodnění.Zaměstnavatel mi tedy dá výpověď sám.Prosím poraďte jestli při předložení rozvázání pracovního poměru musím tento doklad podepsat nebo jen bez podpisu převzít.Nebo jestli je možné vzít si dobu na rozmyšlenou.Požadoval jsem po zaměstnavateli aby uvedl jako důvod že ze zdravotních důvodů mi nemůže umožnit dále ve firmě pracovat.

 306. Vladimír Kašák

  Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat do kolika dnů jsem povinný se po skončení pracvního poměru zaregistrovat na Úřadu práce. Momentálně jsem zaměstnaný u jedné nejmenované firmě a jsem ve zkušební době, nicméně jsem si našel jiné zaměstnání do kterého mám nastoupit 21. července. Chtěl jsem dát výpověď k 11.červenci a následující týden být doma. Zajímalo mě, jestli se musím v tomto případě registrovat na UP, kvůlizaplacení pojištění. Kolik dní můžu zůstat doma aniž bych musel žádat o registraci. Předem děkuji za odpověď

 307. alena perglerová

  Dobry de,chtela jsem se zeptat,zda manzel ma narok a priblizne na kolik kc,kdyz mnel v praci uraz ale dela na zivnost a popriklade kam jit zadat atd.predem moc dekuji za odpoved.

 308. Jana Zámečníková

  Dobrý den,

  moje dcera bude mít 9.7.2008 4 roky, práci nemám, do jaké doby se musím přihlásit na úřad práce.

  Děkuji za odpověď

 309. Monika Jarešová

  Dobrý den, chci zaměstnatn osobu, která pobírá podporu v nezaměstnaniosti. Mzda je dohodnuta na 4.000,-Kč hrubého měsíčně, musím platit soc., zdrav. pojiš. i daň ze mzdy? Děkuji

 310. Magda Rendlová

  Dobrý den,

  pracuji za mateřskou dovolenou na dobu určitou po dobu, která měla skončit 20.5. 2008. Pracovnice však nenastoupila a písemně požádala o prodloužení do 31.8.2008. Moje pracovní smlouva měla termín ukončení PP do 20.5. 2008.Od této doby pracuji bez smlouvy,je mi vyplácena mzda a včera (14.7.2008) jsem dostala k podpisu antidatovaný dodatek k pracovní smlouvě, kde se prodlužuje pracovní poměr do 21.8. 2008.Dodatek jsem nepodepsala.Ráda bych věděla, jestli se mi pracovní smlouva na dobu určitou, tím, že jsem nedostala včas změnu pracovní smlouvy, změnila na pracovní poměr na dobu neurčitou?Může mi zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost, pokud moje místo obsadí pracovnicí, která se vrátí z mateřské dovolené?

  Děkuji za odpověď.

 311. Ludmila Ficová

  Dobrý den, po ukončení PP dohodou v PN na moji žádost PN pokračuje, nemocenské dávky mi vyplácí bývalý zaměstnavatel. Chci se zeptat, jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním. DěkujieVce8

 312. Marketa

  Dobrý den,minulý rok v červnu jsem skončila střední školu,v září jsem nastoupila do práce a byla jsem v ní cca 9 měsícu,nyní mám svoji druhou práci kterou vykonávám 2 měsíce,když ted skončím prac.poměr mám nárok na podporu v nezaměstnanosti,pokud ano tak kolik procent a jak se podora počítá??a kolik měsíců musí být odpracováno abych měla nárok na podporu 50 procent?moc Vás prosím o odpoved,nevím si rady,Děkuji

 313. Marketa Kadlecova

  Dobrý den, pracuji na poloviční úvazek (vyznačen v pracovní smlouvě, na dobu neurčitou). Zaměstnavatel na mě tlačí, abych začala pracovat na plný úvazek. Z rodinných důvodů trvám na polovičním úvazku. Proto jsem nyní obdržela výpověď z důvodu nadbytečnosti. Přitom na moje místo probíhá již nové výběrové řízení. Považujete poloviční úvazek jako důvod k nadbytečnosti? Je jediná možnost obrany žaloba proti zaměstnavateli nebo se lze obrátit i na nějakou instituci? (např. úřad práce apod). Děkuji za odpověď

 314. Šárka Koutná

  Dobrý den,

  mám se svým zaměstnavatelem sjednanou dohodu o pracovní činnosti,ale chtěla bych tuto práci ukončit a nastoupit k jinému zaměstnavateli.Nevím,zda mám podat výpověď nebo dohodu o ukončení činnosti.

  Děkuji za odpověď.

 315. Zbyněk Vaugner

  Dobrý den,pracuju ve firmě 6měsíců,když rušili mou prodejnu souhlasil jsem s přesunem na jinou prodejnu.Nyní, ale na této prodejně je přebytečný stav a můj šéf mě chce přesunout opět na jinou prodejnu se stejnou náplní práce ovšem o 15km dál.Chci se zeptat zda je to možné když s tím nesouhlasím a jaké jsou možnosti.děkuji Vaugner

 316. Jiří Sameš

  Dobrý den,

  s mým současným zaměstnavatelem mám smlouvu Manažerskou- práce na živnostenský list, zde je stanovena fixní měsíční odměna- a mlouvu zaměstnaneckou. V současné době jsem v pracovní neschopnosti.

  1. Může mi některou ze smluv vypovědět v době mé pracovní neschopnosti?

  2. Jak je to s vyplácením fixní odměny stanovené manažerskou smlouvou a zaměstnaneckého platu, případně nemocenské v době mojí prac. neschopnosti?

  Děkuji předem za odpověď

 317. Pavel Dvořák

  Dobrý den,

  firma ve které pracuji se v brzké době zruší. Ještě se neví přesný termín zrušení.Musí mi zaměstnavatel dát 2 MĚSÍČNÍ VÝPOVĚDNÍ DOBU + min. 3 odstupné platy pokud nechci přistoupit na dohodu? Co nastane v případě, že se rozhodne zrušit firmu k 31.8.08 a tudíž není možné být ve 2 měsíční výpovědní lhůtě??? Musí mi dát mzdu i za 2 měsíce? Prosím o informaci, zda takováto situace může nastat a jak se řeší.

 318. Tomáš Klein

  Dobry den, chtel jsem se zeptat jestli mam pravo na odstupne pokud mi zamestnavatel nabidl jinou pozici, kterou hodlam odmitnout. Pokud ji odmitnu, tak dostanu vypoved, ale ne z duvodu, ze by zanikla moje pozice, ale protoze se na ni nepocita se mnou.

  Mockrat dekuji za odpoved. TK

 319. Martina Kupcová

  Dobrý den,

  zaměstnavatel mne nutí do podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru bez nároku na odstupné, nebo mi dá rozvázání pracovního poměru pro hrubé porušení pracovní kázně. Jako důvod udává, že jsem krátila spropitné, které s denní tržbou odevzdávají číšníci. S pracovní smlouvou jsem nepodepisovala žádnou hmotnou odpovědnost a ani jsem nikdy nepodepisovala skutečný obnos, který byl číšníky odevzdán. Žádné peníze jsem nikdy nevzala. Nevím, jak se mám zachovat. Samozřejmě, že nechci ani na jednu zaměstnavatolovo variantu přistoupit.

 320. Markéta Valentová

  Dobrý den, ve firmě jsou reorganizační změny a zaměstnavatel se snaží nás natlačit k výpovědi dohodou. Pokud nepodopíšu, hrozí mi po tom, co jsem podepsala 2. tzv "výzvu k nápravě", výpovědí dle §52. Nechci na jeho "dohodu" přistoupit, protože tak bych byla ve firmě jen 14 dní.

  Můžete mi prosím nastínit, co se stane pokud

  1) nepodepíšu dohodu a nastoupím nyní na nemocenskou a v době nemocenské podám výpověď sama tj. může mi od zaměstnavatele hrozit nějaká "pomsta" formou záznamu apod.

  2) pokud podepíšu dohodu na ukončení prac. poměru ke konci tohoto měsíce, ale např. den předtím nastoupím na nemocenskou a může mě zaměstnavatel nutit vyčerpat si v tomto případě zbytek dovolené

  děkuji

 321. kamila novotna

  Dobrý den,

  ráda bych Vás požádala o radu ohledně případu mé matky. Je zaměstnána ve firmě více než 5 let jako dělnice. V roce 2005 měla pracovní úraz, prasklo jí v ramenu. Pracovní úraz byl zaznamenán do knihy úrazů. Od té doby měla s ramenem problém a byla na spoustě vyšetření. Teprve po 2 letech jí byla zjištěna příčina obtíží – utržená šlacha v rameni. Absolvovala operaci a poté rehabilitaci. Teď v září je to rok co je v pracovní neschopnosti. Stále nemá paži dostatečně pohyblivou a tak jí byl udělen částečný invalidní důchod. Její zaměstnavatel jí nemohl nabídnout jednodušší práci a tak jí donutili podepsat dohodu o zrušení pracovního poměru s dvouměsíčním odstupným.

  Ona je v této chvíli hospitalizována a tak nemůže pokračovat v řešení zda případ bude uznán jako následek pracovního úrazu nebo ne. Je možné získat víc času (brzy uplyne 3letá lhůta)? A má vůbec cenu se tím ještě zabívat, kdyz pristoupila na dohodu?

  Moc děkuji za odpoved.

 322. František Fousek

  Dobrý den.

  Můj zaměstnavatel se rozhodl prodat část podniku včetně zaměstnanců. Výsledkem je firma, která se jmenuje A+B (A je jméno naší (prodávající) firmy, B je jméno kupující firmy). Nově vzniklá firma A+B má IČ a DIČ firmy B. V kupní smlouvě je uvedeno mimo jiné toto: "Účinností této smlouvy dále přecházejí na kupujícího veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprácních vztahů k zaměstnancům části podniku. Seznam zaměstnanců je uveden v příloze k této smlouvě, přičemž jejich mzdu a veškeré s tím související odvody a plnění se zavazuje kupující hradit počínaje nejbližšími řádnými termíny pro taková plnění, nastalými po účinnosti této smlouvy".

  Moje otázky jsou:

  1. Je možné takto prodat podnik včetně zaměstnanců?

  2. Musíme mít nové pracovní smlouvy, na kterých bude uveden nově vzniklý zaměstnavatel?

  3. Musí být zrušen pracovní poměr s původním zaměstnavatelem (firma A), nebo může tento pracovní poměr přejít bez vědomí zaměstnance pod firmu A+B?

  Děkuji za odpovědi.

 323. Gabriela Dragounova

  Dobrý den,

  podala jsem výpověď z pracovního poměru,v které jsem uvedla dvouměsíční lhůtu,ale v závěru jsem spletla datum,kdy by mi měl pracovní poměr skončit.Proto bych se chtěla zeptat,zda to může být problém,nebo jestli mám,a jestli mám honem podat novou výpověď se správným datumem (měsícem).

  Děkuji za radu

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, to je chyba v psaní a počtech, neplatnost to nezpůsobí. Výpovědní doba v délce 2 měsíců běží podle zákona. Vámi uvedené datum nebude platné, PP skončí tak, jak uplyne výpovědní doba podle zákona s ohledem na den, kdy jste výpověď doručila zaměstnavateli.

 324. Katerina

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jestli lze nějakým způsobem napadnout chování zaměstnavatele, který ukončí pracovní poměr se zaměstnancem se smlouvou na dobu určitou po dobu mateřské resp. rodičovské dovolené tak, že formálně nastoupí zaměstnanec po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání, ale po jednom týdnu opět nastoupí na rodičovskou dovolenou a místo je opět uvolněné?

  Děkuji

 325. Tomáš Křivánek

  Firma,ve které pracuje přítelkyně se ruší,tím pádem zde vzniká 2 měsíční výpovědní lhůta + 3 měsíční odstupné.Pokud by přítelkyně po skončení pracovního poměru otěhotněla nebo onemocněla,náleží jí mateřská podpora nebo nemocenská?Z čeho by se mateřská nebo nemocenská vypočítávala?Děkuji za odpověď.

 326. Martina Svackova

  Dobrý den

  V lonském roce jsem byla na nemocenské necelého půl roku ,poté jsem nastoupila do nové práce a po 4.měsících jsem šla opět na nemocenskou,na které jsem doposud.Dostala jsem doporučení abych jsem si zažádala o plný invalidní důchod,protože vypršela po sečtení roční doba pobírání nemocenské.Důchod mi byl zamítnut,Jelikož jsem po operaci výhřezu plotýnek v pravo(5.6.2008)a neurolog mi nástup do práce ještě nedoporučil,posudkový lékař mi výjmečně prodloužil nemocenskou o jeden měsíc.Během toho se můj zdravotní stav nezlepšil na opak bolesti mám větší ,musím podstoupit vyšetření a hrozí mi další operace a to výhřezu plotýnky v levo.obvodní lékař mě musí uschopnit,protože doba kterou jsem od posudkového lékaře dostala, jako prodlouženou mi k 14.11.2008 končí.Mám prý dvě možnosti bud jít do práce ,kde jsem pracovala ,nebo se nahlásit na pracovní uřad.do práce se vrátit nemohu měla jsem smlouvu na dobu určitou,a tak bych chtěla vědět co semnou na pracovním uřadě bude? děkuji M.

 327. Brigita Schrötterová

  Dobrý den, co všechno musí být obsaženo v dohodě o užívání vozidla? Nikde nemůžu najít žádný vzor

 328. Marounková

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy a za jakých okolností mi bude přiznán invalidní důchod. Vím, že musím mít odpracováno 5 let. Započítává se do této doby i mateřská dovolená? Pokud mi bude přiznán invalidní důchod ať už plný nebo částečný, je možné nadále pracovat? Předem děkuji za odpovědi

 329. Blanka Bulínová

  Dobrý den,

  chtela bych se zeptat jestli je možné odstoupit od podepsané výpovedi dohodou.Mela jsem uzavrenou smlouvu na dobu určitou do 30.6.2009 a z udajného duvodu nespokojenosti s mou prací mi zamestnavatel dal podepsat výpoved dohodou.Ve výpovedi není uveden duvod ukončení pracovního pomeru,i když jsem to požadovala. Dekuji za odpoved

 330. Karel Rohla

  Dobrý den,potřeboval bych poradit s výpovědí,chci odejít z firmy nebot je na me působen psychycký tlak.S majitelem firmy jsme se dohohli ústně na ukončení ke dni 31.12.2008.Podal jsem tuto výpověd: Výpověď pracovního poměru

  podávám podle § 51 zákoníku práce výpověď z pracovního poměru založeném na základě pracovní smlouvou ze dne 16.5.2008,ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 31.12.2008.

  Napsal jsem to správně nebo špatně formuloval?ještě se chci zeptat je výpověd neplatná když je napsáno špatné datum prac. smlouvy?

  Zatím se mi majitel neozval,ale mám určité zprávy,že zamýšlí mi dát výpověd zpátky zdůvodu špatné formulace,ale až v prosinci aby mě udržel co nejdéle v práci. Já už jsem ale psychycky na dně.Předem děkuji za radu a pomoc

  Karel Rohla

 331. pavel

  Dobrý den,

  momentálně jsem cca dva měsíce na nemocenský prodělal jsem operaci plotýky( už třetí). Z toho důvodu si chci zažádat o částečný invalidní důchod na který mám dle své ošetřující lékařky nárok.ještě před onemocněním jsem měl velmi špatné prac. vztahy se svým nadřízeným. Pracuji ve strojírenství jako úředník.Nyní se v naší firmě dost propouští a já se doslechl že se mnou již můj šéf nepočítá. Můj dotaz je že pokud se vrátím po nemoci s již uznaným částečným důchodem je možné že dostanu jako invalidní důchodce výpověď i když moje původní místo nebylo zrušeno??Pozm. vím že od 1.1.2009 dojde k novelizaci příslušného zákona.

  Děkuji.

 332. Monika Hejlova

  Dobrý den

  mam dotaz přítelova maminka je zaměstnaná a má částečný duchod ale již rok ma promaroděný po roce nastoupila na čtyři hodiny,ale po osmy dnech práce nastoupila opět do nemocnice,doktor vystavil nemocenskou ráda by se zeptala jak dlouho má nárok na placení nemocenské.

  Moc děkuji

 333. Dita Hodna

  Dobry den, muzete mi prosim objasnit ochrannou dobu po ukonceni prac. vztahu? A jestli je rozdil mezi nemoci a rizikovym tehotenstvim? Dekuji

 334. michal pecina

  dobry den

  chtel bych se zeptat jestli je mozne toto

  nastoupil sem do zamestnani na hlavni prac.pomer

  ve smlouve bylo sepsano na dobu neurcitou se zkus.

  dobou na tri mesice,po dvou mesicich za ,mnou prisly a ze mi davaji vypoved kterou sem mel uz pred dvema dny podepsat ale z duvodu havarieje sem se nemohl k podpisu dostavit.

  chci se touto cestou zeptat na moznost kdyz bych sel jeste pred podepsanim vypovedi marodit tak ta vypoved je platna nebo ne? jestlize bych skoncil marodeni az kdyz mi vyprsi zkus.doba tri mesicu mel bych narok na vyplaceni odstupneho ? paklize mam ve smlouve na dobu neurcitou.

  omlouvam se ze je to vice otazek nejednou predem dekuji za odpovedi s pozdravem.Michal.

 335. Karel Peřina

  Dobrý den jen jsem se chtěl zeptat na jednu věc,pokud jsem dostal výpověď od zaměstnavatele jsem na úp a budu dostávat nějakou posdporu mohu chtít od státu dorovnání do výše mého platu ,který jsem měl u zaměstnavatele? Děkuji.

 336. Miluše Skřivánková

  Dobrý den, chtěla bych vědět, zda se ochranná lhůta vztahuje i na ukončení PP ve skušební době. Ukončení PP nastalo z důvodu snižování stavů pracovníků v aut. průmyslu. Děkuji za odpověď.

 337. marketa flint

  dobry den,

  mam dotaz moje maminka si zlomila nohu a ma komplikace,a nemuze se o sebe sama postarat. ja ziji v anglii jiz 15 let a nemuzu jen tak nechat prace a rodinu a jet do cr. tak jsem se chtela zeptat jestli si ji muzu vzit tady. ona je ted na nemocenske, uraz se ji stal 22.1.09 a bude mit sadru minimalne 2 mesice, ale bylo ji receno ze to muze trvat az 9 mesicu. maminka chce jit do predcasneho duchodu (do ktereho by nastoupila s zari 2009). muzu si ji sem vzit? a ma narok na nemocenskou? ona je zamestnana na plny uvazek a uraz se ji stal v praci.

  predem moc dekuji za odpoved

  marketa flint

 338. Kateřina Valentová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak je to s evidencí na úřadu práce, pokud mi skončil pracovní poměr na dobu určitou, ale jsem stále dlouhodobě v pracovní neschopnosti?

  Děkuji za odpověd

 339. Lukáš Brůha

  Dobrý den, obracím se na Vás s následujícím dotazem: v úterý 24. 2. 2009 jsem se svým zaměstnavatelem podepsal Dohodu o rozvázaní pracovního poměru ke dni 28. 2. 2009. Vyskytly se však následující problémy:

  1) Na Dohodě je datum podpisu uvedeno 28. 2. 2009, nikoliv 24. 2. 2009. Je tato Dohoda platná, pokud je uvedeno budoucí datum podpisu?

  2) Dne 26. 2. 2009 jsem byl uveden do stavu pracovní neschopnosti z důvodu zdravotního problému plynoucího ze zaměstnání. Pokud jsem uveden do PN ještě v době, kdy jsem zaměstnancem, ale už je podepsána Dohoda o rozvázání pracovního poměru (ale se špatným datem podpisu, navíc dne 28. 2. budu ještě stále v PN), končím u zaměstnavatele tímto dnem bez ohledu na to, že jsem v PN? Pokud ano, jak se mám do tří dnů nahlásit na ÚP, když budu v PN? Nebo PN končí dobou, kdy již nejsem zaměstnancem?

  3) Na Dohodě o rozv. pracovního poměru není uveden důvod, pouze to, že se smluví strany dohodly… Což je asi v pořádku, ale pro jistotu se ptám.

  Děkuji

 340. Honza

  Pritelkyni, ktera ma v cervnu nastoupit na materskou dovolenou, je nabizena dohoda o ukonceni pracovniho pomeru (statni zamestnanec, smlouva na dobu neurcitou) ke 30.4.2009. Prace, kterou vykonava, ma byt nove vykonavana pod jinou instituci (verejna vyzkumna instituce v.v.i.). Co se stane v pripade, ze odmitne dohodu podepsat? V clanku je uvedeno, ze v tehotenstvi nemuze dostat vypoved.

 341. milena

  Prosím mohu se po dohodě o rozvázáni pp nebo po okamžitém zrušení pp zaměstnancem z důvodů vážného ohrožení zdraví hlásit na úřadu práce a pobírat podporu i když pobírám částečný invalidní důchod?V práci jsem rok a půl,ale už ji dál nezvládám.Budu mít nárok na podporu?Nebo musím dostat výpověd ja od zaměstnavatele,aby mi nárok vznikl?Děkuji moc

 342. Zuzana Vysloužilová

  Dobrý den,

  ráda bych Vám poděkovala za pomoc Vaší právní poradny. V únoru jste mi pomohli řešit můj spor se zaměstnavatelem a ikdyž se můj probplém neyřešil tak jak bych si přála, zjistila jsem pomocí Vás jaké mám práva. Takže ještě jednou moc děkuji a přeji mnoho energie!

  S pozdravem a přáním pěkného dne

  Zuzana Vysloužilová

 343. Monika Nosková

  Dobý den,

  ráda bych se Vás zeptala, jestli je pro mou pracovní budoucnost (např. u budoucího zaměstnavatele, na pracovním úřadě apod.) rozdíl v tom, pokud dostanu výpověď z organizačních důvodů nebo pokud se bude jednat o dohodu z organizačních důvodů.

  Velice děkuji za rady.

 344. Lukáš Novotný

  Dobrý den, rád bych se zeptal na to, co mi hrozí, pokud dám výpověď a firmu opustím dříve než po 3 měsících – např. již po 30 dnech (smlouva na dobu neurčitou). Nový zaměstnavatel mě bude chtít samozřejmě nejlépe ihned. Důvodem z mé strany je pouze neúnosně nízký plat. Jsou nějaké zákonem dané sankce ? Nebo se to řeší soudně ? Jaký je precedens ? Děkuji za odpověď. L. Novotný

 345. Zuzana

  Mám sjednaný pracovní poměr na dobu určitou do 30.4.2010. Moho do této doby(nastupovala jsem 1.5.2009)požádat o rozvázání prac.poměru odhodou či výpovědí?

  Nevztahují se na pracovní poměr sjednaný na dobu určitou ( rok) jiná pravidla v podání výpovědi?

  Děkuji.

 346. Miloš Karásek

  Dobrý den,dne 31.8.2009 jsem ukončil pracovní poměr dohodou.Od 27.8.2009 jsem ale v PN.Zajímalo by mě komu mám odevzdat ukončení PN,jestli bývalému zaměstnavateli,nebo novému.A jak to bude se zápočtovým listem.Děkuji za radu.

 347. tereza novotná

  Dobrý den, pracuji ve velké firmě a moje šéfová mě tlačila abych podepsala dohodu o ukončení pp.To jsem odmítla, ale z bezpečných zdrojů vím, že mi bude 100% podána výpověď z org. důvodů (zrušení prac. místa).S tím, ale nesouhlasím, protože vím, že moje práci zrušit nemůžou a že se mě stejně jako ostatních chtějí zbavit, protože je nám nad 50 let a chtějí do firmy mladé.Jak mohu napadnout takovou výpověď?Četla jsem na vašich stránkách něco o napsání písemnosti: odmítnutí o ukončení pp.ale jak se to dělá? A platí stále výpověď nebo to musím dát rovnou k soudu a jakou mám šanci uspět?Je možné, že nás takových bude více, kteří nevezmou dohodu a dostanou padáka, takže jsme uvažovali o hromadné žalobě: je zde větší šance uspět?Děkuji moc za Vaši odpověď, už nevím co si mám počít, protože do důchodu je daleko a svou práci dělám dobře a nechci ji bez boje předat někomu jinému.

 348. Petra

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda jsou nějaké podmínky, za kterých může zaměstnavatel dát výpověď zaměstnankyni na mateřské dovolené při přemísťování zaměstnavatele (jeden z důvodů, kdy neplatí zákaz výpovědi). Konkrétně, můj zaměstnavatel se má stěhovat z Prahy 9 na Prahu 5, v pracovní smlouvě mám místo výkonu práce přímo adresu na Praze 9. Bydlím na Praze 5.

  Děkuji za radu

 349. Alena Šurikova

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Nastoupila jsem do práce 1.10.,poté jsem od 21.10.-2.11.marodila.A 5.11.jsem dala výpověď.Mám nárok na mzdu za říjen i když jsem marodila?A když se půjdu nahlásit na úřad práce(předtím jsem tam byla od března – září-na pracáku)mám mít něco s sebou?

  Děkuji za odpověď

 350. Jaroslav Ryšavý

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jakým způsobem ukončit pracovní smlouvu, která ještě nezačala? Resp. podepíšu pracovní smlouvu ve společnosti A 4 týdny před nástupem do zaměstnání, ale po dvou týdnech dostanu lepší nabídku od jiné společnosti B. V případě započetí práce, která probíhá ve zkušební době, lze podat výpověď a to následovně, zasláním výpovědi písemně do vlastních rukou. Výpověď musí být zaměstnavatelem převzata nejméně 3 dny před datem ukončení práce. Nicméně nenašel jsem jak postupovat, když smlouva ještě nezačala platit? Jedná se o stejný postup jako v případě výpovědi ve zkušební době § 66? Děkuji za odpověď.

 351. Pavel Vojta

  Manželka má pracovní poměr na dobu neurčitou.Zamětsnavatel moc neprosperuje a proto nutí cca 6 zaměstnanců,aby si pořídili živnostenský list a dál pro něj vykonávali pstejnou práci avšak ne jako zaměstnanci,ale jako živnostníci.Slibuje,že na tom budou lépe.Moc se nám to nelíbí,protože se bojíme,že v případě ŽL nebude již platit zákoník práce a zaměstnavatel s námi může ukončit smlouvu podle libosti a my budeme vlastně propuštěni bez odchodného a pro zaměstnavatele jednodušším způsobem.Může nás zaměstnavatel nutit k přechodu na ŽL?Děkuji za odpověď.Vojta

 352. Martin

  Dobrý den, rád bych se zeptal, jak se postupuje při předávání práce při "Okamžité výpovědi zaměstnancem – §56" a jak na to pamatuje zákon?

  Podal jsem "Okamžitou výpověd zaměstnancem – §56". Nicméně po mě zamestnavatel požaduje, po výhružkou "úmyslného poškození zaměstnavatele", předání práce formou popisu jednotlivych činností, dosažených výsledků, umístění souborů na PC, vyškolení zástupu ap. Jinými slovy další a další hodiny práce pro bývalého zaměstnavatele.

  Má zaměstnavatel právo při okamžitém ukonční pracovního poměru na tyto úkony? A do jaké míry? Pracovní pomucky a inventarní všci byly mezi tím bezproblémů předány.

  Děkuji za jakoukoliv odpověď

 353. Slavomir Śtim

  Dobry den. Prosim o radu ve veci: Byl jsem dne 23.4.2010 (patek) na dobrovolnem darcovstvi krve,do prace jsem nešel,protože ze zakona mam pravo v ten den na volno. Do prace jsem v pondeli radne donesl omluvenku z transfuzni stanice.Rozhodnuti o tom,že pujdu na odber krve jsem učinil v ten den,patek,v dopolednich hodinach v dobe meho volna.V ten den jsem menel mit odpoledni smenu.Dnes jsem v praci dostal vytikaci list za poušeni pracovni kazne,za to že jsem neupozornil zamestnavatele predem. Ma na to zamestnavatel pravo,dat za to vytikaci list? V Zakonniku prace ani v provoznim radu firmy jsem se nikde nedočetl,že jsem povinen hlasit zamestnavateli navštevu lekare.Když jsem v pravu,mužu neco proti tomu delat? A co? Dekuju predem za odpoved.

 354. Monika

  Dobrý den,

  poprosila bych Vás o radu k ukončení pracovního poměru – zaměstnavatel má zvyk nutit k výpovědi dohodou bez odstupného a s okamžitou platností s pohružkou paragrafu. Chci se zeptat, jestliže dám výpověď já

  1. co když mi zaměstnavatel odmítne podepsat přijetí výpovědi? má na to nárok

  2. mám nárok vybrat si svou plánovanou dovolenou během 2 měsíční lhůty?

  3. může mi i přes moji výpověď dát následně zaměstnavatel výpověď za hrubé porušení (jmenuje třeba soukromé emaily)

  4. když zaměstnavatel nebude chtít, abych byla během výpovědní doby přítomna v zaměstnání, lze to nějak právně ošetřit – písemně?

  5. pokud otěhotním, spadá na mě ochranná lhůta i když dám výpověď já?

  Moc děkuji za vyjádření :)

  Mějte krásný den Monika

 355. Monika

  Dobrý den,

  poprosila bych Vás o radu k ukončení pracovního poměru – zaměstnavatel má zvyk nutit k výpovědi dohodou bez odstupného a s okamžitou platností s pohružkou paragrafu. Chci se zeptat, jestliže dám výpověď já

  1. co když mi zaměstnavatel odmítne podepsat přijetí výpovědi? má na to nárok

  2. mám nárok vybrat si svou plánovanou dovolenou během 2 měsíční lhůty?

  3. může mi i přes moji výpověď dát následně zaměstnavatel výpověď za hrubé porušení (jmenuje třeba soukromé emaily)

  4. když zaměstnavatel nebude chtít, abych byla během výpovědní doby přítomna v zaměstnání, lze to nějak právně ošetřit – písemně?

  5. pokud otěhotním, spadá na mě ochranná lhůta i když dám výpověď já?

  Můžete mě případně odkázat na příslušné paragrafy? Moc děkuji za vyjádření :)

  Mějte krásný den Monika

 356. Tomáš Janda

  Jsem zaměstnancem již 2 roky a od ledna začali problémy s penězi. Nejprve se snižovala výplata, od března začala chodit opožděně (o týden až dva) z dubnové výplaty už jsme dostali jen půlku a tu jsme dostali ještě o dva týdny opožděně a nyní 20.6 jsme měli dostat květnovou výplatu, kterou jsme opět nedostali a nedostali jsme ani zbytek té staré výplaty. Dneska nám řekl, že koncem měsíce s námi musí ukončit pracovní poměr, jelikož nemá peníze. Rovnou nám řekl, že na odstupné máme zapomenou, že on na něj nemá a chce, abychom mu podepsali (zřejmě dohodu) nebo nevím jak, aby odstupné platit nemusel.

  Pokud bychom mu to podepsali a šli bychom po té na pracák, dostaneme vůbec nějakou podporu, když tam bude napsáno, že jsme odešli dobrovolně, nebo něco takového, nebo jak řešit takovouto situaci.

  Děkuji za odpověď.

 357. Daniel Grulich

  ve firmě kde dělám mají propouštět z důvodu snižování stavu zajímalo by mě na co má člověk nárok ohledně platů a kdyby mě propustili ihned bez dvouměsíční výp.lhůty mám nárok na víc platů ?

  díky všem kdo se ozve

 358. LP

  dobrý den, zaměstnavatel předložil nabídku ukončení dohody o pracovní činnosti s tím, že se dohodneme, chtěl bych se ujistit, jestli ukončení dohody o pracovní činnosti dle §49 je platné, jestli se zmíněný paragraf nevztahuje na jen pracovní poměr (dohody jsou prací konanou mimo pracovní poměr)-neměla by bt tedy ukončena dle §76/6??? děkuji, LP

 359. Zuzana

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat na výpověď dohodou. V Zákoníku práce, §49 odst. 2, je uvedeno, že "V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec."

  Pokud to tedy zaměstnanec požaduje, ale zaměstnavatel odmítne důvody do dohody napsat,je dohoda platná?

  Děkuji za odpověď.

 360. David Vavrinčík

  Dobrý den , chtěl bych se zeptat jestli dobře rozumím znění Zákoníku práce ( z důvodu ukončení k určitému datu pro přechod od jiné firmy )

  1)Při skončení pracovního poměru mnou – Dohodou – není žádná lhůta …

  2) Při skončení pracovního poměru mnou – Výpovědí – kde je podle aktuálního znění 2 měsíce ??

  chápu to tedy správně ?

  díky za odpověd‘

 361. Jana Špičková

  Pracuji na HPP 12 let. Od 1.1.2011 byla naše firma (s.r.o.) prodána, rozhodnuto a oznámeno zaměstnancům to bylo 22.12.2010. Od listopadu jsem na PN, mohu ještě nějaký čas vzhledem k mému základnímu neurologickému onemocnění pokračovat, ikdyž nerada, protože doposud jsem téměř neměla PN. Mám se dostavit do práce 3.1.2011, kde mi byla připravena výpověď dohodou a podpis smlouvy nové. Podle info kolegtů podle nových smluv nám klesne mzda cca o 3/4 na 6000,- hrubého. Jak se mohu bránit a na co má nový zaměstnavatel právo. Co pro mě bude nejvýhodnější, abych neměla krácenou podporu v nezaměstnanosti neboť nové podmínky jsou zcela neakceptovatelné. Každopádně nehodlám nic podepsat na místě pod nátlakem.

  Předem děkuji za odpověď

 362. Buddy Budjač

  Dobrý den!

  Majitel firmy firmu restruktualizuje a zavádí automatickou linku, čímž se stává většina zaměstnanců nadbytečná. Zaměstnavatel se situaci snaží řešit tak, že dává zaměstnancům podepsat dodatek pracovní smlouvy kdy se PP na dobu neurčitou mění na PP na dobu určitou která končí k 31.3.2011. Kdo dodatek k smlouvě nepodepíše automaticky dostává "Upozornění na porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem". Učelově se tak, dle mého názoru, snaží vyhnout vyplácení odstupného( PP na dobu určitou) a nebo propustit zaměstnance dle §52 odst.f) po několika "prohřešcích" taktéž bez odstupného. Je možná nějaká obrana? V případě podpisu dodatku smlouvy odcházíme ke kenci měsíce března bez odstupného a v případě nepodepsání zase ihned přicházejí výtky a nejspíš bude následovat propuštění bez odstupného také. Děkuji za odpověď.

 363. Alžběta Skálová

  Zaměstnanec zažádal o ukončení prac.poměru dohodou ke konkrétnímu dni a zaměstnavatel souhlasil, což je písemně zaznamenáno. Zaměstnanec však nevrátil služební pracovní prostředky (uniforma atd.), neučinil tak ani po telefonické, ani po písemné výzvě, kterou přijal. Ze své pracovní skříňky si nevyzvedl ani své věci osobní. Jak má zaměstnavatel dále postupovat?

 364. Stanislav Vrbeník

  Dobrý den ,mám dotaz, nedostal jsem mzdu za mesic a pul,firma byla prodaná jiným majitelum,jedná se o s.r.o společnost.Nový majitel nám řekl,že nám mzdu nezaplatí,že to neni jeho problém,ale problém minulého majitele.Co mám dělat,děkuji…Mam pocit,ze me logické mysleni je takove,ze by spravne novy majitele,kdyz neco kupuji,musi zaplatit dluhy i vuci zamestnancum,nemam pravdu???

 365. Andrea

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,z čeho se vypočítává podpora v nezam.když se budu hlásit na úřadě práce po nemoci.Z platu,který jsem měla před nemocí 2 roky,nebo z nemocenské? Děkuji.

 366. Josef Hirčko

  Dobrý den byla mi nařizena prace přesčas jinak že budu vyhozen tu jsem odmitl a později oduvodnil s tím že jsem nebyl naležitě odpočatý po předchozích směnách.To vyvrcholilo řvaním ze strany zaněstnavatele s vičitkami předchozí nemocenské a okamžitým vyhazovem. Děkuji za odpověd

 367. Iva Hornychová

  Dobrý den.

  byla jsem zaměstnána u zaměstnavatele (nájemce čerpací stanice), který teď ruší firmu a dal nám výpověď dohodou. Čerpací stanici přebírá nový nájemce, který nám dá nové pracovní smlouvy…Máme nárok na odstupné od původního zaměstnavatele, když k výpovědi došlo z organizačních důvodů i když jsme podepsali dohodu?

  V dohodě není zmínka že by jsme se vzdali jakých koli nároků.

  Děkuji za radu Iva.

 368. Hanka Zajíček

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali je legální být jednatelem a majitelem ve své firmě a přitom být ve firmě zaměstnán. Děkuji

 369. Eva Pomykaczová

  Dobrý den,prosím o radu.

  Zaměstnankyně obdržela ve zkušební době okamžitou výpovědˇ. Doklady byly již připraveny v den sdělení o ukončení pracovního poměru. S ohledem na svůj zdravotní stav (každodenní přesčasová práce) navštívila lékaře a nastoupila na nemocenskou, která je totožná s dnem ukončení pracovního poměru.

  Zaměstnavatel odmítl převzít doklad o nástupu na dočasnou pracovní neschopnost. Zaměstnankyně má obavy, že ji nebudou vystaveny další potřebné doklady pro výplatu nemocenských dávek. Nemoc – dle stanoviska lékaře – bude trvat delší dobu.

  Děkuji

 370. Václav Žiga

  Chteěl bych se zeptat,jsem zaměstnán u prac.agentury v jedne firmě a k poslednímu datu mi skončilo prac.pomer.a dostal jsem výpověd z duvodu nadbytečnosti.Tak se chci zeptat zda mužu jít k lékaři a jit marodit na zaměstnavatele.Zatím jsem jestě nepodepsal skončení prac.pomeru.

 371. Petra Kondrková

  dobrý den… jsem pár měsíců evidována na úřadu práce. Teď se mi naskytla práce jako prodavačka v cukrárně. Chtěla jsem se zeptat. Když neodpracuji rok tak nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Nebo se mam zaměstnat jen na dohodu? jsem samoživitelka tak si nemůžu dovolit být bez finančních prostředků,kdybych neodpracovala rok. děkuji

 372. jan schnirch

  dobrý den,pracuji u jedné firmy přes 6 let a rozhodl sem se dát výpověd.Výpověd dávám z toho důvodu,že bych chtěl získat po přihlášení na pracovní úřad nárok na rekvalifikaci.Pokud dám výpověd bez udání důvodu a půjdu na úřad práce dostanu méně,než kdybych do výpovědi napsal důvod.Jaké mohu udat důvody?Je tu nějaká výpovědní lhůta?děkuji

 373. Milan

  Dobrý den podepsal jsem skončení pracovního poměru dohodou k 30.4.2012. zaměstnán ve firmě jsem byl 2 roky na dobu neurčitou.Jak postupovat po skončení pracovního poměru? Do 3 prac. dnů se přihlásit na úřad práce, aby za mě platil zdravotní pojištění.Budu mít nárok na 7 dní ochranné lhůty?Co když po zaregistrování na ÚP a v ochranné lhůtě 7dní omarodím.Bude mi po dobu 21dnů ÚP vyplácet podporu v nezaměstnanosti(nebo prostě nějaké peníze) a posléze ČSSZ a nebo po dobu 21 dnů za mě UP zaplatí pouze zdravotní pojištění a evidence na úp se prodlouží o tuto dobu neschopnosti a nebo budu pobírat peníze po celou dobu i když budu v neschopnosti.Nechápu totiž dost dobře ochrannou lhůtu k čemu je dobrá, když vlastně omarodit můžete, ale první peníze dostanete až po 22dnech od ČSSZ.Děkuji za info.M

 374. Marek Moza

  Dobrý den,

  V Firmě pracuji 3 roky na dobu neurčitou, Mám v umyslu ukončit pracovní poměr protože před 2 měsíci změnili provoz ze 3 směného na 2 směný což mi nevyhovuje,(celou 3 směnu propustili s odstupným jen mě si nechali), Dotaz zní mám právo na odstupné? Pokud ukončím poměr dohodou mám právo pobírat z úřadu práce podporu procentuálně z mého platu?

  Slyšel jsem něco o ukončení dohodou ale jako důvod musí byt napsané něco z jejich strany?

 375. Alena Aušová

  Dobrý den,

  u zaměstnavatele jsem měla smlouvu na dobu neurčitou, v říjnu 2012 mě přemluvil a dal mi podepsat novou smlouvu na dobu určitou do 31.10.2012

  s tím, že mi slíbil když půjdu na úřad práce, že mě vezme zpět v březnu 2013. Já jsem ale tři dny před ukončením prac.poměru onemocněla a dodnes jsem v neschopnosti.

  Jak to bude po ukončení nemocenské ?

  Původní smpouvu jsem neodevzdala, mám ji u sebe,

 376. Maxmilián Hořejší

  Dobrý den,

  můžete mi vyvrátit/potvrdit moji domněnku? Pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost (§ 52 písm. c), zaměstnanec je do doby skončení pracovního poměru na překážce v práci na straně zaměstnavatele (§ 208), tedy doma;

  1)může mu zaměstnavatel nařídit dovolenou? Domnívám se, že ano;

  2) musí mu ji vůbec nařizovat, když na čerpání dovolené upozorňuje zaměstnance ve výpovědi, např. formulkou "Do doby skončení pracovního poměru si zaměstnanec vyčerpá zůstatek dovolené"? Může upřednostnit čerpání dovolené a pak se uplatní překážky/se uplatní překážky a zůstatek dovolené se uplatní v posledních dnech výpovědní doby. Domnívám se, že ano, ale zde přesně neumím doložit svoje tvrzení.

  Mnohokrát Vám děkuji za Vaši odpověď.

 377. Jiřina

  Dobrý den mám staršího syna a on má přítelkyni, bydlí oba u Plzně ale stěhují se do Olomouce. Problém je v tom, že zaměsnavatel nechce přítelkyni mého syna pustit. Prý musí být dvouměsíční výpovědní lhůta. Jsou vyjímky? Může skončit tak jak ona potřebuje s uvedením důvodu stěhování na druhý konec republiky? Děkuji

 378. KUČERA DAVID

  Jaké bych měl problémy když dám výpověd dohodou ale zamněstnavatel mi ji nepřijme a já přesto odejdu. Nechci si nechat ujít dobrou práci.Tady mně špatně platí.Děkuji.Kučera

 379. Šéfredaktor

  Dobrý den, ve výpovědi musí být uveden výpovědní důvod. Podepisovat nic nemusíte, stačí, že zaměstnavatel prokáže, že Vám byla doručena. Po pravdě nevím, jaký je Váš dotaz.

  Výpovědní doba je dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena; tedy Váš pracovní poměr by měl skončit k 31.12.2007.

  Pokud je jako výpovědní důvod uveden některý z § 52 písm. a), b), nebo c) zákoníku práce, náleží Vám odstupné.

  Na pracovišti se chovejte úplně normálně, takové věci se v životě (bohužel) stávají.

  Mgr. Lucie Jindrová

 380. Šéfredaktor

  Dobrý den, tato situace je opravdu složitá a to především z důvodu, že náš právní řád je postaven na ochraně zaměstnanců. Zkuste použít § 52 písm. c) zákoníku práce o nadbytečnosti zaměstance. Sice je u tohoto důvodu nárok na odstupné, myslím ale, že se to vyplatí i tak. Na tuto výpověď se navíc nevztahuje ustanovení o ochranné době (viz § 54 písm. a) ZP). Případně, pokud je stále nemocná, chtějte lékařský posudek o jejím zdravotním stavu od Vašeho smluvního lékaře a pokud by ten řekl, že je "dlouhodobě nezpůsobilá konat dále dosavadní práci", je to výpovědní důvod podle § 52 písm. e) ZP.

  Chápu, že je to složitá věc.

  Mgr. Lucie Jindrová

 381. veronika

  Děkuji moc za odpověd, hned jsem si to nastudovala, ale není mi jasná jedna věc: §54 a) řeší jen výpověd podle §52 a),b) a nikoli písmeno c), podle kterého by dostala výpověd a odstupné.

 382. Šéfredaktor

  Dobrý den, už to vidím. Máte pravdu, přehlédla jsem druhý řádek § 54 písm. a). Promiňte. Budete muset počkat, až opět nastoupí, nebo se s ní zkuste dohodnout.

  Mgr. Lucie Jindrová

 383. Šéfredaktor

  Dobrý den, pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců.

  Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete, můžete si tyto doby slučovat.

  Mgr. Lucie Jindrová

 384. Šéfredaktor

  Dobrý den, jako zaměstnanec můžete podat výpověď i když jste v pracovní neschopnosti.

  Mgr. Lucie Jindrová

 385. Šéfredaktor

  Dobrý den, v době pracovní neschopnosti Vám zaměstnavatel obecně dát výpověď nemůže. V tomto případě však zákon umožňuje výjimku z tohoto zákazu a to právě v případě, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část (§ 52 písm. a) zákoníku práce). Výpověď je doručena převzetím, tedy pokud převezmete zásilku až v listopadu, skončí pracovní poměr ke dni 31.1.2008.

  Mgr. Lucie Jindrová

 386. Standa

  To jo ale ,firma pro mne nebude mít práci poněvač končí k 31.12.2007,Jak se to pak řeší? ,dostanu odstupné o ten měsíc víc ?jak se mám s nima domluvit?

  dik.

 387. Šéfredaktor

  Dobrý den, domnívám se, že Vám zaměstnavatel nabídne dohodu o skončení pracovního poměru k 31.12.2007. Odstupné dostanete ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

  Mgr. Lucie Jindrová

 388. Šéfredaktor

  Dobrý den, předpokládám, že máte v nové práci nastoupit k určitému datu. Tak uzavřete dohodu o skončení pracovního poměru ke dni předcházejícímu nástupu do nové práce. Odejít ze zaměstnání bez podpisu nové pracovní smlouvy je vždy riziko. To však nevyřeší žádná právní rada.

  Mgr. Lucie Jindrová

 389. Šéfredaktor

  Dobrý den, v případě zkušební doby je pro zaměstnavatele jediné omezení v možnosti zrušit pracovní poměr a to tak, že tak nesmí učinit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Po uplynutí této lhůty bude moci zrušit pracovní poměr ve zkušební době.

  Mgr. Lucie Jindrová

 390. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud si dovolenou z důvodu pracovní neschopnosti nestihnete vybrat, zaměstnavatel by Vám jí měl proplatit.

  Mgr. Lucie Jindrová

 391. Šéfredaktor

  Dobrý den, prodloužení výpovědní lhůty o dobu nemoci se prodlužuje pouze v případě, pokud Vám výpověď dá zaměstnavatel. Neplatí to tedy v případě, kdy dáte výpověď Vy. A i pri výpovědi dané zaměstnavatelem jde o dohodu, jestli vůbec zaměstnanec chce trvat na prodloužení.

  Mgr. Lucie Jindrová

 392. Šéfredaktor

  Dobrý den, předně, i když nejste odborově organizována, vztahuje se kolektivní smlouva i na Vás (viz § 24 odst. 1 ZP). Podle zákoníku práce u výpovědního důvodu dle § 52 písm. e) nenáleží zaměstnanci odstupné. Pokud byste tedy neměli kolektivní smlouvu, nic byste nedostala; záleží však na ustanovení kolektivní smlouvy, jestli jej i tak přiznává. Aby Vám však zaměstnavatel mohl tuto výpověď dát platně, musel by mít lékařský posudek, v němž by bylo uvedeno, že jste "pozbyla dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci." Možná by stálo za uvážení namítat u soudu neplatnost této výpovědi; pokud byste se pro to rozhodla, určitě doporučuji pomoc advokáta. Osobně se mi nezdá 60 % mzda po dobu výpovědní doby; neznám však obsah kolektivní smlouvy.

  Mgr. Lucie Jindrová

 393. Šéfredaktor

  Dobrý den, pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Pracovní neschopnost na toto skončení nemá vliv; tzv. ochranná doba se v tomto případě nepoužije. Pokud máte sjednanou pracovní smlouvu do 31.11.2007 (mimochodem listopad má jen 30 dní), není nutné, aby Vám dával zaměstnavatel výpověď. Pokud tedy nebudete s vědomím zaměstnavatele i nadále pracovat po této lhůtě, pracovní poměr skončí ke dni 30.11. a to bez ohledu na Vaši nemoc.

  Mgr. Lucie Jindrová

 394. Novák

  Děkuji za odpověď, jen mi prosím ještě napište, kde v Zákoníku práce je toto uvedeno? Který paragraf? Zaměstnavatel mi to nechce věřit.

 395. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud máte prac. smlouvu na dobu určitou, skončí prac. poměr uplynutím této doby. Tedy, zaměstnavatel Vám nemusí dávat ani výpověď, protože Váš pracovní poměr bez ohledu na těhotenství skončí dne 30.11.2007.

  Mgr. Lucie Jindrová

 396. Šéfredaktor

  Dobrý den, tak samozřejmě to možné je, když uzavřete dohodu o skončení pracovního poměru ke dni 18.11. a novou pracovní smlouvu uzavřete 19.11.

  A když budete chtít, tak Vás lékař určitě uschopní.

  Mgr. Lucie Jindrová

 397. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  v zákoně samozřejmě není uvedeno, že to platí pro výpověď danou zaměsthavatelem a nikoli zaměstnancem. Vyplývá to však z ust. § 53 odst. 2 ZP. A protože obdobné ustanovení není uvedeno u výpovědi dané zaměstnancem, výkladem dojdeme k tomu, že se to vztahuje pouze na výpověď danou zaměstnavatelem.

  Navíc je takový závěr i logický; pokud dá zaměstnanec výpověď, tak to činí asi proto, že v práci již dále být nechce.

  Vaše poslední věta není zcela přesná. Nejde o dohodu. Pouze zákon dává zaměstnanci možnost odejít z pracovního poměru dříve, pokud bude chtít.

  Mgr. Lucie Jindrová

 398. Šéfredaktor

  Dobrý den, na Váš dotaz jsem již včera odpověděla v sekci Výpověď daná zaměstnancem.

 399. Šéfredaktor

  Dobrý den, odstupné Vám, bohužel, nenáleží. Co se týče nevyčerpané dovolené, pokud si ji ke skončení prac. poměru nevyberete, měl by Vám ji zaměstnavatel proplatit.

  Nicméně, taková změna by měla být rozhodně písemnou formou. V případě, že podáte výpověď nyní (tj. do konce 11/07) skončí prac. poměr k 31.1.2008; pokud se ovšem se zaměstnavatelem nedohodnete jinak a neuzavřete dohodu o skončení prac. poměru k jinému dni.

  Mgr. Lucie Jindrová

 400. Šéfredaktor

  Dobrý den, odstupné by Vám mělo být vyplaceno nejpozději při prvním termínu výplaty po skončení pracovního poměru, pokud se ovšem nedohodnete jinak.

  Mgr. Lucie Jindrová

 401. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  možná to někde nepíšou, ale např. já jsem to tam měla a to v kolonce Důvod ukončení prac.poměru – DOHODA.

  Záleží asi na zaměstnavateli.

  Nicméně, pokud Vás zaměstnavatel přijímá do zaměstnání, tak obvykle zápočtový list hned vidět nechce a uzavře s Vámi prac.smlouvu, aniž by ho viděl.

  Mgr. Lucie Jindrová

 402. Šéfredaktor

  Dobrý den, ano může a to na základě písemně podané výpovědi s uvedením výpovědního důvodu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 403. Šéfredaktor

  Dobrý den, toto opravdu vliv na výši odstupného mít může. Pokud skončíte k 1.1.2008, bude se průměrný výdělek vypočítávat z měsíců říjen – prosinec; pokud byste skončil k 31.12.2007, vypočítával by se průměrný výdělek z měsíců červenec – září. Záleží tedy na Vašich výdělcích.

  Mgr. Lucie Jindrová

 404. vladka

  Dobrý den.V lednu bych měla podstoupit operaci kolene.Kolik je při neschopnosti práce na den a zda se vůbec vyplatí marodit v roce 2008.

 405. vladka

  Dobrý den.V lednu bych měla podstoupit operaci kolene.Kolik je při neschopnosti práce na den a zda se vůbec vyplatí marodit v roce 2008.

 406. Šéfredaktor

  Dobrý den, a proč by to zaměstnanec dělal a dobrovolně tak přišel o peníze, na které má nárok?

  Mgr. Lucie Jindrová

 407. Šéfredaktor

  Dobrý den, v pracovní smlouvě by měl být uveden skutečný den nástupu do práce, tedy 3.12. Pracovní smlouva však může být sjednána již dne 1.12.

  Mgr. Lucie Jindrová

 408. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud jedna ze stran, v tomto případě zaměstnavatel, nepodepíše dohodu o skončení pracovního poměru, nemůže ji strana druhá k podpisu nutit.

  V takovém případě jediné, co můžete udělat, je skončit pracovní poměr podáním písemné výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Ve Vašem případě je tak třeba doručit zaměstnavateli Vaší výpověď ještě do konce tohoto měsíce a prac.poměr skončí 31.1.2008. Pokud to tedy do konce týdne nestihnete, skončí prac.poměr až 29.2.2008.

  Mgr. Lucie Jindrová

 409. Neumann

  A není dána nějaká zákoná lhůta, kdy musí zaměstnavatel odpovědět na výpověď a jakou formou?

 410. Neumann

  Co by se stalo, pokud bych na tunto telefonát nereagoval a 30.11.2007 ukončil pracovní poměr. Při převzetí výpovědi totiž nijak nereagoval a po celou dobu se tvářil, že s mou výpovědí počítá. Navíc 27.11.2007 v dopoledních hodinách se mnou osobně hovořil a žádnou zápornou odpověď mi nedal, ale večer kolem půl osmé zavolal.

 411. Šéfredaktor

  Dobrý den, výpovědní doba být sice ve výpovědi uvedena být nemusí, nicméně ze zákona i tak platí a je dvouměsíční (pokud jste v pracovní smlouvě nesjednali delší).

  Mgr. Lucie Jindrová

 412. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud byste podal výpověď, tak v takovém případě by bylo jedno, jestli s tím souhlasí nebo ne, a výpovědní lhůta by začala 1.12. běžet. Ale Vy jste se zmiňoval o skončení prac.poměru DOHODOU, tedy nikoli výpovědí. A v případě dohody musí být na této uvedeny podpisy obou stran, tedy i zaměstnavatele. Pokud on se odmítne podepsat, donutit ho k tomu nemůžete a nezbyde Vám, než podat "klasickou" výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

  Pokud toho 30.11. odejdete, může Vás zaměstnavatel žalovat o náhradu škody; příp. o neplatnost výpovědi.

  Mgr. Lucie Jindrová

 413. Šéfredaktor

  Dobrý den, ptáte se špatně. Naopak, Vy máte povinnost být na pracovišti do doby skončení prac.poměru. Zaměstnavatele nemusí zajímat to, že Vy přijdete o hodně peněz. Pokud jste tedy dal výpověď Vy nebo Váš zaměstnavatel, skončí prac. poměr uplynutím 2měsíční výpovědní lhůty. Pokud odejdete svévolně dříve, může Vás zaměstnavatel žalovat.

  Mgr. Lucie Jindrová

 414. Šéfredaktor

  Dobrý den, prac.poměr skončí u výpovědi až dnem skončení výpovědní doby. Pokud odejdete svévolně dříve, může Vás zaměstnavatel žalovat např. o náhradu způsobené škody. Já osobně bych nezaměstnala člověka, který je schopen ze dne na den ze zaměstnání bezdůvodně odejít; takový člověk by pro mě byl nespolehlivý a nezodpovědný; a navíc by se dalo očekávat, že něco podobného uděláte i mně. A dosud stále existují zaměstnavatelé, kterým tento postup vadí a kteří by Vás právě pro tento odchod nezaměstnali. Ale záleží na nátuře.

  Mgr. Lucie Jindrová

 415. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  ano, z tohoto důvodu, který přesně vymezuje ust. § 52 písm. c) zákoníku práce Vám může být dána výpověď z pracovního poměru. Zaměstnavatel však nemá povinnost Vám hledat jinou práci.

  Mgr. Lucie Jindrová

 416. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  začnu tím, že náplň práce není povinnou součástí pracovní smlouvy; stačí její vymezení např. ve vnitřním předpise.

  Aby Vám mohla být z uvedeného důvodu (§ 52 písm. g) ZP), muselo by se jednat o zvlášť závažné porušení prac. kázně, nebo závažné porušení právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci, nebo (jak jste uvedl) byste na méně závažné porušení prac.kázně musel být písemně upozorněn a to nejm. 3x v posledních 6ti měsících.

  Pokud nic z uvedeného se na Váš případ nevztahuje, podejte soudu žalobu na určení neplatnosti této výpovědi. Doporučuji obrátit se na advokáta.

  Mgr. Lucie Jindrová

 417. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  jiným způsobem, než jste sama uvedla, to řešit nelze. Tedy, buď se zaměstnavatelem uzavřete dohodu o skončení prac.poměru k urč. datu nebo podáte výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

 418. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  tuto problematiku upravuje zákoník práce a to použitím analogie k § 53 odst. 2. Toto ustanovení stanoví, že se o dobu nemocenské prodlužuje výpovědní lhůta v případě výpovědi dané zaměstnavatelem, pokud na tom zaměstnanec trvá. V případě výpovědi dané zaměstnancem toto tedy neplatí; ve Vašem případě tak pracovní poměr skončí ke dni 31.1.2008.

 419. Redaktor - Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zákoník práce zaměstnavateli povinnost umožnit Vám vybrat si dovolenou "v jednom kuse" neukládá. Nejlepším řešením je vaše vzájemná dohoda. Můžete například dojít k tomu, že část dovolené vyčerpáte a její zbytek Vám bude nahrazen. Pokud se dovolené týká, určuje její čerpání zaměstnavatel a nikoli zaměstnanec.

 420. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  jak jste uvedla, nejedná se o výpověď, ale O DOHODU. Bohužel, skutečnost, že si nečtete to, co podepisujete, jde k tíži Vám. Teoreticky samozřejmě je možné domáhat se neplatnosti tohoto právního úkonu a to z důvodu, že jste byla k podpisu donucena. Otázkou však je, jestli se Vám to podaří prokázat. Navíc skutečnost, že Vás někdo uráží a zvyšuje na Vás hlas těžko bude považována za donucování.

  Pokud na tom však trváte, doporučuji navštívit advokáta, který Vám se žalobním návrhem pomůže.

 421. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v případě skončení pracovního poměru před uplynutím doby pracovního povolení skutečně vede k tomu, že platnost povolení zaniká. Chcete-li legálně zůstat na území České republiky, kontaktujte cizineckou policii v místě Vašeho nahlášeného pobytu, kde zjistíte podmínky k prodloužení pobytu. Rovněž se můžete poptat v okruhu známých a přátel, jestli by někdo z nich měl možnost Vás dále zaměstnávat.

 422. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete odejít po uplynutí 2-měsíční výpovědní doby, zaměstnavatel nemá právo Vám v tom jakkoli zabránit. Podáte-li výpověď do konce prosince, poběží výpovědní doba od 1.1. do 29.2.2008. Dnem 29.2.2008 pracovní poměr skončí.

 423. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, z Vašeho dotazu nevyplývá, že by mezi Vámi a zaměstnavatelem byla uzavřena konkurenční doložka. Jestliže jste tedy nepodepsal, že po určitou dobu po skončení pracovního poměru nebudete vykonávat stejnou práci pro jiného zaměstnavatele, tak Vám bývalý zaměstnavatel při volbě nové práce nemůže nic zakazovat.

 424. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok na podporu vzniká, jestliže jste v posledních třech letech před nástupem na pracovní úřad odpracoval alespoň jeden rok, Úřadu práce se to dokládá zápočtovými listy, u OSVČ daňovým přiznáním. Podpora se vypočítá z příjmu, který jste měl naposledy, a to ve výši 50 % první 3 měsíce a 45 % ve zbylých měsících. Jestliže je Vám přes 55 let, pak podpůrčí doba skutečně činí 12 měsíců. Konkrétní výši podpory Vám přizná úřad práce v rozhodnutí, které vypracuje dávkový specialista, jenž Vám bude přidělen. Ten Vám také konkrétně zodpoví jaké podklady po Vás bude úřad práce vyžadovat. O konzultaci na úřad práce se můžete obrátit ještě před tím, než vyplníte formulář uchazeče o zaměstnání.

 425. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pracovní poměr skutečně skončí k 31.12.2007 tak, jak jste se zaměstnavatelem dohodnuti. Jestliže však budete lékařem uznána za neschopnou práce ze zdravotních důvodů, pak Vám vzniká nárok na nemocenské dávky, které Vám poběží i po skončení pracovního poměru.

 426. Lucka

  Děkuji za odpověď, takže by mi zaměstnavatel měl platit nemocneskou (až do porodu) a poté i půl roční mateřskou? Ikdyž už podle smlouvy u něj nejsem zaměstnaná?

 427. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  v případě uzavřené pracovní smlouvy je nepodstatné, jestli se jedná o plný nebo poloviční úvazek. Výpovědní lhůta vždy činí 2 měsíce.

  Rozdíl je pouze u dohod konaných mimo pracovní poměr.

 428. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  zaměstnanec může na rozdíl od zaměstnavatele podat výpověď i v době trvání pracovní neschopnosti. Žádné zvláštní povinnosti pro něj nevyplývají.

 429. tilici

  Děkuji za odpověď,jen mě ještě zajímá,pokud jsem za 3 roky alespoň 12 měsíců pracoval,ale přerušovaně,jestli se pak podpora počítá z celého období,nebo z posledního zaměstnání – třeba jen měsíc živnosti – a pak se odvíjí z výše sociálního pojištění za ten měsíc,nebo to na to nemá vliv.Díky moc za odpověď.

 430. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  odstupné je tříměsíční, resp. ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Předpokládám, že se s Vámi pokusí zaměstnavatel uzavřít dohodu o skončení prac. poměru, protože v tuto chvíli Vám nemůže dát výpověď.

 431. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže uplyne doba, na kterou byl sjednán pracovní poměr, pak tento poměr končí a Vaše nemocenská na to nemá žádný vliv. Takže pracovní poměr skončí 31.12.2007, ale nemocenská Vám bude vyplácena i nadále. Zaměstnavatel tedy postupuje v souladu se zákoníkem práce.

 432. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při registraci na úřadu práce musíte zároveň podat žádost o podporu. U žen po rodičovské dovolené se vypočítává podpora jinak než u běžných uchazečů o zaměstnání. U matek platí, že na dobu rodičovské dovolené se hledí jako na náhradní dobu zaměstnání. Protože však nebyl příjem, ze kterého se podpora počítá, pak se použije oficiální průměrná hrubá mzda za 1.-3. čtvrtletí daného roku (každý rok se výše mění). Pro rok 2007 tento průměr činí 19.635,-Kč. Z této mzdy je stanoven přesný poměr podpory v nezaměstnanosti a to 12% v prvních 3 měsících (tj. necelých 2400,-Kč) a 11% v dalších třech měsících (tj. necelých 2200,-Kč). Jsou-li příjmy v domácnosti nižší než stanovená částka, pak může být přiznán nárok na další dávky státní sociální podpory (např. příspěvek na bydlení). V krajním případě pak nastupují dávky pomoci v hmotné nouzi.

 433. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odstupné přiznává zákoník práce jen v několika málo případech. Jedná se zejména o tzv. organizační změny u zaměstnavatele. Jestliže tedy dostane zaměstnanec výpověď proto, že se zaměstnavatel ruší, přemísťuje se nebo se stal zaměstnanec nadbytečným kvůli změně organizace práce, pak odstupné zaměstnanci náleží. To platí i v případě, dojde-li k rozvázání pracovního poměru dohodou ze stejných důvodů. Výše odstupného je nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Jestliže dochází k rozvázání poměru z důvodu, že zaměstnanec již nemůže konat práci kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, pak je odstupné nejméně dvanáctinásobné. To ovšem nejspíš nebude tento případ. Pro přesnost uvádím, že výpověď dohodou neexistuje. Ke skončení pracovního poměru dochází buď výpovědí nebo dohodou. Jsou to dva odlišné způsoby skončení zaměstnání.

 434. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kromě porušení pracovní kázně (dnes tento pojem již zákoník práce nepoužívá) by Váš současný zaměstnavatel mohl v určitém případě požadovat náhradu škody, která by mu mohla vzniknout v důsledku toho, že jste "opustil" práci, aniž by jste to spolu měli dohodnuté anebo jste nebyl v pracovní neschopnosti. Jaké kroky zaměstnavatel vůči Vám podnikne, nemohu předem odhadnout. Jestliže máte možnost se s ním dohodnout po dobrém, může Vám to ušetřit nepříjemnosti. Jinak je to pouze na Vás, jak si celou situaci rozvážíte.

 435. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, od 1.1.2008 dochází ke změně v délce ochranné lhůty. To je lhůta, ve které náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění, i když zaměstnání skončilo. Novelou došlo ke zkrácení této lhůty ze 42 na pouhých 7 dnů. Pokud by jste již byla v době skončení pracovního poměru těhotná, pak ochranná lhůta činí 6 měsíců.

  Pokud se zaregistrujete na úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti se Vám vypočte z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání. Aby jste měla nárok na podporu, musíte mít v průběhu tří let před registrací na úřadu práce odpracovaný alespoň jeden rok.

 436. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, za 1) zaměstnavatel by si měl na správě sociálního zabezpečení zjistit povinnosti při zaměstnávání invalidů. Jinak je pouze na Vás jak se dohodnete, je ale zřejmé, že když jste v ID, tak nemůžete vykonávat práci na plný úvazek a výkon jako dříve. Určitá omezení tady jsou, to by jste jinak důchod nedostal. 2) Jestliže jste zaměstnán, pak nárok na nemocenskou samozřejmě máte, ale pokud se týká souběhu nemocenské a invalidního důchodu informujte se pro jistotu na OSSZ. Za 3) důchod se skládá z pevné částky a procentní části ze základu a to za každý rok pojištění. Roli pro výpočet výše důchodu má celková doba zaměstnání i výše Vašeho příjmu, ale vzorce pro výpočet jsou složité, takže konečnou výši důchodu Vám vypočítá OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení).

 437. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dovolená samozřejmě není posuzována jako výkon práce. Takže čerpání dovolené logicky není dobou pro nárok na další dovolenou.

 438. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podpora v nezaměstnanosti se počítá z posledního čistého měsíčního výdělku u zaměstnavatele, který Vás zaměstnával jako poslední před registrací na úřadu práce.

 439. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, z dotazu není zřejmé z jakého důvodu jste byl odvolán z vedoucího místa a proč jste nucen k odchodu. Jestliže s tím však nesouhlasíte, pak můžete podat žalobu o neplatnost výpovědi (až ji samozřejmě dostatnete). Pokud jde o odstupné, nárok na něj zaměstnanci vzniká pouze v několika případech, typicky například při skončení pracovního poměru z důvodů organizačních změn na straně zaměstnavatele. Konzultaci k celé situaci by Vám mohli poskytnout na oblastním inspektorátu práce ve Vašem kraji, jelikož tento úřad dohlíží nad dodržováním pracovněprávních předpisů. Jako úředník spadáte dokonce pod odbory, takže se obraťte na svůj odborový svaz státních orgánů a organizací, kde vám jistě vyjdou vstříc.

 440. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže budete skutečně uznána za práce neschopnou, tak si samozřejmě nebudete vybírat, ale využijete nemocenskou. Po první tři dny nemoci nedostanete nic a pak od 4. do 30. dne nemoci 60% z denního vyměřovacího základu určeného z příjmů u bývalého zaměstnavatele. To je navíc ještě dále redukováno. Podpora v nezaměstnanosti činí první 3 měsíce 50% a další 3 měsíce 45% z průměrné měsíční čisté mzdy u posledního zaměstnavatele. To platí jestliže jste se u datumu skončení překlepla a myslela jste 31.12.2007.

 441. Radek Zikmund

  Dobrý den,

  pokud se na měsíc nahlásíte na UP, zaplatí sociální a zdravotní za Vás stát.Nashledanou

 442. Vojta

  Dobrý den,

  děkuji za odpověď, nicméně já nechci být evidován na ÚP. Mohu si sociální a zdravotní zaplatit sám a v jaké výši? Jak mám postupovat?

  Děkuji.

 443. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, co je Vám zaměstnavatel povinen vydat při skončení pracovního poměru naleznete v § 312 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 444. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tříměsíční odstupné Vám náleží jen když dostanete výpověď pro nadbytečnost z organizačních důvodů (tady Vám poběží ještě dvouměsíční výpovědní doba) anebo když skončí pracovní poměr ze stejného důvodu dohodou mezi Vámi a zaměstnavatelem (poměr skončí podle toho jak se dohodnete). k dohodě Vás zaměstnavatel nutit nemůže, takže v souladu se zákoníkem práce by Vám měl dát klasickou výpověď, u které nemůže omezovat 2 měsíční výpovědní dobu, takže ta poběží.

 445. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podpora se počítá z průměrného čistého příjmu u posledního zaměstnavatele a nikoli z nemocenské. Pokud chcete na pracovní úřad, pak by jste samozřejmě podnikat neměla. Jako osoba samostatně výdělečně činná (což se Vás jako živnostnice týká) nebudete zařazena do evidence ÚP a nebude Vám přiznána žádná podpora v nezaměstnanosti. Při registraci na úřadu práce budete muset prohlásit, že nepodnikáte. Co přesně po Vás budou chtít doložit a jak postupovat ohledně ŽL se zeptejte na radu místního úřadu práce.

 446. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete si přivydělat maximálně polovinu státem stanovené minimální mzdy, to znamená do 4.000,-Kč hrubého měsíčně. Nebo můžete po dohodě s úřadem práce přijmout krátkodobou práci, u které se sice nesleduje výše výdělku, ale nesmí být delší než 3 měsíce. Jinak ztratíte nárok na podporu. Navíc jste povinen nahlásit úřadu práce výkon takové práce a to nejpozději den předem a do 8 dnů musíte tuto skutečnost doložit (pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce apod.). Jak píšete, jste na úřadu práce již registrován. To znamená, že Vám byl přidělen referent, který je povinen poskytovat Vám potřebné informace. Se všemi dotazy se tedy na něj klidně obraťte.

 447. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud není pracovní poměr skončen dohodou k urč. dni, je při podání výpovědi vždy třeba zachovat dvouměsíční výpovědní lhůtu. Nedokáži si však představit, že by zaměstnavatel "zapomněl" na tuto výpovědní lhůtu. To však není Vaše chyba. Proto máte (jak jste uvedla) právo na zaplacení mzdy ve výši, na niž máte ze zákona nárok, tedy zaplatit 2 měsíce. Nemusí však být zaplaceny najednou. S ohledem na důvod výpovědi Vám pak samozřejmě náleží ještě odstupné ve výši 3 měsíčních průměrných výdělků.

 448. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel má povinnost nahlásit zaměstnávání důchodce na Českou správu sociálního zabezpečení. U poživatelů starobního důchodu se to však týká jen těch, kteří nesplňují podmínky pro poskytnutí důchodu při výdělečné činnosti (to platí je-li sjednán poměr na dobu delší než 1 rok nebo se jedná o předčasný důchod). Dříve byl stanoven i limit přivýdělku k důchodu, proto zaměstnavatel požadoval výši důchodu ke správnému výpočtu odměny za práci. V současné době však žádné limity stanovené nejsou, tudíž nevidím důvod, proč by po Vás zaměstnavatel měl chtít důchodový výměr. Dejte hlavně pozor ať máte pracovní poměr sjednán na dobu určitou a to nejdéle na 1 rok (smlouvu pak můžete každý rok obnovovat). Jestliže by nebyla splněna tato podmínka, pak by jste ztratil nárok na výplatu důchodu (§ 37 zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

 449. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok na podporu po skončení studia velmi pravděpodobně mít nebude (v posledních 3 letech před registrací musí být odpracováno alespoň 12 měsíců). Registrovat se ale můžete, protože stát za Vás bude platit alespoň zdravotní a sociální pojištění (s potvrzením ÚP musíte dojít na Vaši zdravotní pojišťovnu a na sociální odbor na městském úřadu). Jestliže splníte podmínky (např. doložení nákladů na společnou domácnost), mohl by Vám sociální odbor poskytnout doplatek do životního minima. O přesných podmínkách se informujte přímo na úřadu práce a na sociálním odboru.

 450. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pracovní poměr může skončit také dohodou. Ovšem k tomu je nutné, aby tuto dohodu zaměstnavatel přijal. Návrh na zrušení pracovního poměru sepište srozumitelně. Stačí uvést zaměstnavatele, Vás jako zaměstnance, kdy pracovní poměr vznikl a jaký je druh práce a k jakému dni bude poměr ukončen. Důvody uvádět nemusíte. Tuto dohodu předložte zaměstnavateli. Když ji přijme (podepíše), skončí pracovní poměr ke dni, který je v dohodě uveden. Když ne, budete muset podat řádnou výpověď s 2-měsíční výpovědní dobou.

 451. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na úřadu práce (ÚP) se můžete zaregistrovat, i když podate výpověď Vy. Všechny potřebné informace a formuláře obdržíte na ÚP nebo si je stáhněte z internetu a vyplňte doma ( http://portal.mpsv.cz ). Musíte vyplnit žádost o registraci uchazeče o zaměstnání a také žádost o poskytnutí podpory. Další instrukce dostanete přímo na ÚP. Pokud jde o výpověď, formulujte ji srozumitelně. Uvěďte zaměstnavatele, Vás, kdy vznikl pracovní poměr, jaký druh práce vykonáváte. Pak napiště, že tímto rozvazujete pracovní poměr výpovědí, důvody uvést můžete, ale nemusíte. Od měsíce, který přijde po měsíci, ve kterém doručíte výpověď zaměstnavateli, Vám poběží 2-měsíční výpovědní doba. Uplynutím posledního dne této doby pracovní poměr skončí a vy se můžete jít zaregistrovat ÚP. Nebo se můžete se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru dohodnout, pak žádná výpovědní doba neběží.

 452. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel vždy povinen vyplatit Vám náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou (§222 zákoníku práce).

 453. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže byl pracovní poměr rozvázán dohodou, pak běžela ochranná lhůta (do konce roku 2007 to bylo 42 dnů, od 1.1.2008 je to jen 7 dnů) a pokud byla nastoupena nemocenská v této lhůtě, pak běží nemocenská. Dávky nemocenského pojištění vyplácí zaměstnavatel a u tzv. malé organizace (do 25 zaměstnanců) přímo Česká správa sociálního zabezpečení. Na té se také můžete informovat v případě, že máte pochybnosti o postupu zaměstnavatele ve věci nemocenské.

 454. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §49 odst. 1 zákona č. 435/2004 S., o zaměstnanosti, stanoví, že "uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby nastoupil do zaměstnání nebo vykonával výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a to po dobu alespoň 6 měsíců;". Z toho vyplývá, že nárok na podporu by Vám měl vzniknout. Její výše se vypočte z průměrného měsíčního čistého výdělku u posledního zaměstnavatele.

 455. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ano, jestliže pro to budou splněny zákonné podmínky, může s Vámi zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, i když běží výpovědní doba. Někteří zaměstnanci mají totiž ve výpovědní době pocit, že již o nic nejde a nemusí plnit své pracovní povinnosti, ale není to pravda. Velmi nepříjemné je, že v takovém případě by jste neměl nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 456. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže Vám již zaměstnavatel nezadává práci, jedná se o překážku na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Odstupné se také počítá z průměrného výdělku (co je průměrný výdělek a jak se počítá stanoví §356 zákoníku práce). Průměrná výše se vypočítává za čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, v němž končí pracovní poměr. U vás to tedy bude poslední kvartál roku 2007. Nemocenská v lednu až březnu 2008 tak výši odstupného neovlivní.

 457. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odstupné se vypočítává z hrubé mzdy zaměstnance za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, v němž končí pracovní poměr. Jestliže v tomto čtvrtletí nebylo odpracováno alespoň 21 dnů (ve Vašem případě proto, že čerpáte rodičovskou), použije se tzv. pravděpodobný výdělek. Viz §355 odst. 2 zákoníku práce: "Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.". Takto zjištěný výdělek bude základem pro výpočet odstupného.

 458. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Váš dotaz je příliš zjednodušený na přesnou odpověď. Za 1) v době nemocenské Vám nemůže být dána výpověď. Za 2) odstupné by Vám náleželo jen v případě, organizačních změn na straně zaměstnavatele (zaměstnavatel se ruší, stěhuje, bylo zrušeno místo, nebo došlo ke ztrátě zdravotní způsobilosti – § 52 písm. a) až d) zákoníku práce). Jiná možnost je, že rozvážete pracovní poměr dohodou a zaměstnavatel Vám dobrovolně poskytne odchodné (což není odstupné ve smyslu § 67 zákoníku práce).

 459. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže by jste pobírala nemocenské dávky, nemohla by Vám být současně poskytována podpora v nezaměstnanosti (§44 zák.č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). Velmi záleží na tom, od kdy jste těhotná. Jestliže jste byla těhotná již v době zaměstnání, pak Vám od skončení pracovního poměru běží 6-měsíční ochranná lhůta a máte nárok na dávky z nemocenského pojištění. Jestliže bude na nemocenské, tak se Vám přeruší poskytování podpory.

 460. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, musíte splnit obecné podmínky pro poskytnutí podpory, tj. v posledních 3 letech mít odpracováno alespoň 12 měsíců. To, že jste dostala odstupné nemá na přiznání podpory žádný negativní vliv.

 461. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, záleží na tom, jestli jste předchozí podpůrčí období na pracovním úřadu vyčerpala celé nebo ne. Jestliže jste ho nevyčerpala celé a od odoby ukončení registrace na ÚP jste odpracovala alespoň 3 měsíce, nárok na podporu by Vám měl být přiznán znovu.

 462. Oldřich Dudek

  Děkuji za odpověď – a mohu se nějak bránit v případě, že své povinnosti i nadále plním, ale zaměstnavatel mi poslední týdny v práci velmi znepřijemňuje? (A když jsem se právem ozval, ještě mi vyhrožuje padesáttrojkou.)

 463. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vložením dotazu Vám nevzniká automatický nárok na odpověď. Pracovní poměr končí s koncem platnosti pracovního povolení nebo povolení k pobytu. Jestliže zaměstnavatel zaměstnává cizince bez příslušných povolení, tak jedná protiprávně. Jelikož pracovní poměr skončil ze zákona, neměl by po Vás zaměstnavatel žádnou náhradu škody požadovat. A po návratu do ČR Vás může stejný zaměstnavatel zaměstnat znovu. V ostatním se obraťte přímo na cizineckou policii ČR.

 464. Anna Anna

  Omlouvám se, samozřejmě že nárok nevzniká automatický – chtěla jsem svůj dotaz jenom připomenout děkuji za odpověď. Vlastně ještě jedna věc: píšete že „pracovní poměr skončil ze zákona“ -nevěděl byste přímo § který tuto část zákona upravuje ?

 465. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  marodit celé 2 měsíce můžete.

  Pokud by Vás kontrola doma nezastihla, může dojít k odnětí nemocenské.

 466. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud jste dala výpověď Vy jako zaměstnanec, nemá nemoc na skončení pracovního poměru vliv (na rozdíl od výpovědi dané zaměstnavatelem). Váš pracovní poměr tak skončil ke dni 31.12.2007.

 467. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při registraci na úřadu práce musíte zároveň podat žádost o podporu. U žen po rodičovské dovolené se vypočítává podpora podle toho, kdy jim skončil pracovní poměr. Na dobu rodičovské dovolené se hledí jako na náhradní dobu zaměstnání. Podpora se počítá z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období. První 3 měsíce je to 50% a ve zbytku podpůrčí doby 45% z tohoto výdělku. Jestliže pracovní poměr skončil před rodičovskou dovolenou, pak se podpora počítá tak, že se použije oficiální průměrná mzda v národním hospodářství za 1.-3. čtvrtletí předchozího roku. Pro rok 2007 tento průměr činil 19.635,-Kč. Z této mzdy je stanoven přesný podíl na podporu v nezaměstnanosti a to 12% v prvních 3 měsících (cca 2400,-Kč) a 11% v dalších třech měsících (cca 2200,-Kč). Souběh podpory v nezaměstnanosti a rodičovského příspěvku by měl být možný. Na přesnou výši a podmínky podpory v roce 2008 se informujte přímo na příslušných úřadech.

 468. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  i v případě, že máte pracovní smlouvu sjednánu na dobu určitou, může Vám dát zaměstnavatel výpověď dříve. Samozřejmě i zde platí, že tak může učinit na základě nějakého zákonného výpovědního důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce.

 469. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předpokládám, že máte na mysli skončení prac. poměru okamžitým zrušením dle § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, tedy že mzda nebo její část nebyla zaplacena do 15 dnů od řádného termínu výplaty. V takovém případě Vám náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

 470. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, postup zaměstnavatele je nesprávný. Už jen to, že pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele nesmí při době určité přesáhnout dobu 2 let je v rozporu se zákoníkem práce. Pokud jde o nemocenskou, o tu se bát nemusí, jelikož jako těhotná je v ochranné lhůtě a dávky poběží i nadále. Pokud jde o předání výpovědi, pak je logické, že žádnou nedostala, protože pracovní poměr neskončil výpovědí, ale uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán. Obraťte se na Oblastní inspektorát práce s podnětem na porušování zákona. Ten takové věci kontroluje.

 471. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok na odstupné nemáte ani v jednom případě. Nesplňujete podmínky pro přiznání odstupné (§67 zákoníku práce). To, že končí pracovní poměr neznamená žádný automatický nárok na odstupné.

 472. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, rozhlédněte se po internetu, určitě se Vám nějaké vzory podaří sehnat.

 473. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže je taková "věrnostní" odměna upravena v kolektivní smlouvě nebo v jiném interním přepisu zaměstnavatele (zákoník práce ji přímo neupravuje), pak by na ni po odpracovnání příslušného počtu let měl vzniknout nárok automaticky. Jinak výpovědní doba začíná běžet až v měsící, který následuje po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď zaměstnavateli. To znamená, že jestli doručí výpověď do konce ledna, pak 2-měsíční lhůta poběží v únoru a březnu. Pravoní poměr skončí 31.3.2008.

 474. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v této věci máte mylnou představu. Pokud jde o výpověď, tak není účinná jejím podepsáním oběma stranami, je účinná již od chvíle, kdy je doručena druhé straně. Jedná se totiž o jednostranný právní úkon, který ke své platnosti nevyžaduje schválení někým jiným. Ve Vašem případě je důležité, že neplatnost spočívá v tom, že Vám byla dána pouze ústně (jestli ovšem šlo o výpověď). Jestli totiž máte 3-měsíční zkušební dobu, tak pracovní poměr mohl být jednoduše zrušen. A to postačí i ústně. A chřipka v tomto případě způsobila, že se nacházíte v pracovní neschopnosti. O dobu nemoci se Vám prodlužuje zkušební doba. Jestliže ji tedy máte sjednanou, tak na Vás firemní právník ani žádné velké "kličky" vymýšlet nemusí. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je zcela legální postup (§66 zákoníku práce). A další omyl je, že Vám vzniká nárok na odstupné. Žádné odstupné nedostanete.

 475. Pavel

  Ještě bych se rád zeptal.To tříměsíční odstupné mije jasné,ale jedná se mi o to,jestli mám nárok na bud vyšší odstupné nebo proplacení těch 2 měsíců,které vlastně nebudu mít jako výpovědní lhůtu.

  Našel jsem v novém zákoníku práce,že bych moh dostat výpověd i na nemocenské z důvodu ukončení činnosti mého zaměstnavatele,takže klidně mi tu výpověd mohl dát

 476. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže se dohodnete na skončení pracovního poměru, pak Vám žádný nárok na "proplacení" výpovědní doby nevzniká. A jestliže se skutečně zaměstnavatel ruší, tak Vám nárok na odstupné vzniká a výpověď Vám měla být doručena (nebo návrh na dohodu o skončení poměru). Proč se tak nestalo si však musíte zjistit sám.

 477. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to řeší §337 odst. 21 zákoníku práce : "Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro tento účel zaměstnanci oznámil; písemnost určená zaměstnavateli musí být podepsána elektronickým podpisem zaměstnance založeným na kvalifikovaném systémovém certifikátu.". Předpokládám, že tomu tak ve Vašem případě není. Budete ji muset doručit poštou a to nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou. Výpověď bude pak účinná dnem doručení zaměstnavateli. Poběží Vám však ještě 2-měsíční výpovědní doby, kterou musíte odpsracovat.

 478. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, s čím máte počítat od zaměstnavatele zde skutečně neodhadneme. Jde jen o jeho rozhodnutí. Více než forma či sepis dohody je pro Vás důležité, jak se zaměstnavatel rozhodne. On totiž Vaší časovou tísní není nijak vázán. A když na dohodu nepřistoupí, nezbyde Vám nic jiného než 2-měsíční výpovědní doba. A když přestanete v této době neomluveně chodit do práce, mohly by Vám nastat potíže.

 479. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jedná se o příjem ze závislé činnosti a sleva se uplatňuje s ohledem na to. Nikoliv s ohledem na to, kolik jste toho odpracoval.

 480. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  tak mějte v takovém případě u tohoto předání svědky, kteří např. na kopii této výpovědi napíší, že jí zaměstnavatel odmítl převzít a podepíší to. Podepisovat ji nemusí; nejedná se totiž o smlouvu ale o Váš jednostranný úkon.

 481. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, celou tuhle záležitost projednejte přímo s Českou správou sociálního zabezpečení a zjistěte, jestli bude možné vyřešit věc "korespondenčně" nebo se budete muset nechat zastoupit.

 482. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, sjednání odstupného v jiné výši možné je. Pokud jde o změnu v rozsahu důvodů, na které se odstupné bude vztahovat, ani zde ZP neklade žádné striktní omezení. Pokud zaměstnavatel kývne na Vaše požadavky, uzavřete smlouvu podle vzájemných ujednání. Je otázka, jestli nevzniknou potíže ve chvíli, kdyby skutečně mělo dojít k vyplacení odstupného.

 483. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při skončení PP dostávají zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (dříve zápočtový list). Okamžité zrušení PP podle §55 odst. 1 písm. b) ZP se do něj skutečně uvádí. Novému zaměstnavateli ho doložíte, ale příštímu zaměstnavateli již ne.

 484. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v případě prac. poměru uzavřeného na dobu určitou skončí prac. poměr ke sjednanému dni, tj. 31.3.2008 bez ohledu na Vaši nemoc.

 485. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kontaktujte Oblastní inspektorát práce. V době pracovní neschopnosti Vás totiž zaměstnavatel propustit nemůže a už vůbec ne z důvodu pracovního úrazu. Výpověď může zaměstnavatel dát jen ze zákonných důvodů a ne podle toho, jak ho napadne. Nárok na dovolenou jistě máte, ale přesnou výši si zjistěte u mzdové účetní.

 486. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže dochází k takové organizační změně na straně zaměstnavatele, při které Vám nenabídne jiné místo odpovídající Vaší pracovní smlouvě, musí tuto věc řešit sám zaměstnavatel. V případě, že dostanete výpověď z organizačních důvodů, pak máte nárok na plnou náhradu mzdy za 2 měsíce výpovědní doby, v níž Vám není schopen přidělovat práci (což je překážka na jeho straně) a dále odstupné ve výší 3 průměrných výdělků.

 487. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, o tom, jestli zaměstnavatel podal platnou výpověď rozhoduje soud. Pokud by se jednalo o výpověď pro soustavné méně závažné porušení pracovních povinností, pak je podmínkou, aby jste v posledních 6 měsících dostal "výstrahu" na možnou výpověď. A tu jste neobdržel (byť se Vám ho účelově snažili podstrčit). Jinak je nutno dodat, že výpověď vůbec nevyžaduje podpis nebo odsouhlasení. Jde jen o to, že Vám byla doručena. To, jestli s ní souhlasíte nebo ne, nemá na její platnost vliv. Odstupné s tím také nijak nesouvisí. Nyní musíte zaměstnavateli adresovat oznámení o tom, že trváte na zaměstnání (potrvá nárok na náhradu mzdy). Pak musíte nejpozději do 2 měsíců, kdy měl PP skončit, podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi.

 488. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odstupné činí 3-násobek průměrného výdělku. Ten pak upravuje §351 a násl. ZP. §353 odst. 1 ZP stanoví: Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí.

 489. Vitor Rio

  Děkuji Vám za laskavou radu. Takhle mi to stačí.

  Já se však stejně jen sám musím rozhodnout, zda se budu s tímto zaměstnavatelem soudit. Vadí mi, že budu nít na "zápočťáku" §52-g) !!!

  Firmě klesají výrobní zakázky, neplní se termíny výroby, ale "napomenutí" jsem dostal jen já (šéf nákupu materiálu).

  Ihned po předání výpovědi dal do nákupu svého asistenta a tím mou funkci vpodstatě zrušil, rozpustil mezi podřízené.

  Když fabrika do pár měsíců "klekne", nebude mi muset platit vysoké manažerské odstupné…(:-(

  Já do konce výpovědi dělám jakousi administrativu (přeřazení).

  Přeji hezký den!

 490. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete. Jen to není odstupné ve smyslu zákoníku práce, ale spíše "odchodné", které zaměstnavatel vyplácí dobrovolně. Je to Vaše dohoda a ta platí.

 491. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podstatné je datum, kdy dojde písemnost do dispozice druhé strany, tzn. je mu doručena. Nestačí tedy jen datum podání k poštovní přepravě, ale přímo datum doručení.

 492. Denisa Kolafová

  Dobrý den, prosím moc o radu. V práci jsem dala výpověd-dohodou.K 30.4., čekám ještě na podpis od majitele firmy. Ale chce po mě podepsat, že nebudu rok pracovat s klientama, se kterýma jsem dělala doposud, jinak pod pokutou 300tisíc.V prac.smlouvě ani nikde jinde nemám nic takového psáno, nic jsem nikdy nepodepisovala.Má na to zaměstnavatel nárok? Chce to dopsat buďto do výpovědi nebo zvlášt na papír a já už nevím jak se bránit, jak mu říct, že na to nárok nemá. Nebo se pletu?

  Děkuji za odpověd.

  .

 493. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, příště vkládejte dotaz jako samostatný a ne jako odpověď na dotaz jiného.

  Jestliže jste neměla uzavřenou konkurenční doložku, pak po Vás zaměstnavatel takový závazek chtít nemůže. Kromě toho by byl povinen vám za každý měsíc platit náhradu za zdržení se činnosti. Jinak používáte naprosto nesmyslný pojem výpověď-dohodou. Buď PP skončí výpovědí anebo je rozvázán na základě dohody. Podpis takové dohody si nelze ničím podmiňovat. Jestliže tedy nepřistoupí na dohodu, budete muset podat klasickou výpověď.

 494. Denisa Kolafová

  Děkuji Vám,

  omlouvám se, dala jsem dohodu o ukončení prac.poměru.

  Ale problém je v tom, že i kdybych dala výpověď podle zákona na 2měsíce, bude to po mě chtít stejně podepsat. Už jsem mu říkala několikrát že to nepodepíšu,ale nedokáže to pochopit!Prý to napíšeme bud na papír,nebo dodatek po 7letech k prac.smlouvě.

  Myslíte že se je to už na pomoc právníka, advokáta?

 495. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, právník by v první řadě sepsal výzvu pro zaměstnavatele, ať si na Vás přestane vynucovat něco, co mu zákon neumožňuje. Kromě toho můžete také podat podnět na oblastní inspektorát práce. K něčemu takovému Vás skutečně nutit nemůže.

 496. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v tomto případě by se odstupné počítalo z pravděpodobného výdělku. §355 ZP: Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

 497. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odstupné na přiznání podpory nemá vliv. Jestliže splníte obecné požadavky pro přiznání podpory, tj. v posledních 3 letech odpracovat alespoň 12 měsíců, pak bude podpora přiznána.

 498. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §52 písm. a) ZP je pro situaci, kdy se zaměstnavatel úplně ruší. V tomto případě by se spíše jednalo o překážku na straně zaměstnavatele, pro kterou nemůže zaměstnanci přidělovat práci podle smlouvy a musí vě řešit, např. výpovědí z organizačních důvodů podle §52 písm. b) či c). Na prvním místě by se měli pokusit dohodnout buď na opravě znění výpovědi anebo na vyplacení odstupného. Obrana žalobou by pak měla smysl v případě, kdyby zaměstnavatel odmítl věc řešit. Po zjištění všech podstatných okolností by soud rozhodl, jestli chybně uvedený výpovědní důvod způsobil neplatnost celé výpovědi nebo ne. Podle §50 odst.4 ZP paltí, že Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Tudíž by neplatnost mohl bát shledána.

 499. Simona

  Děkuji za odpověď.Než podnikneme další kroky ráda bych si to tedy ujasnila. V ZP jsem dohledala, že odstupné náleží při organizačních důvodech, tedy písm. a),b),c). Jest-li jsem Vaši odpověď dobře pochopila, tak nárok na vyplacení odchodného by mohl být ohrožen a to z důvodu toho, že skutkově vymezený důvod ve výpovědi uvedený neodpovídá paragrafovému zdůvodnění výpovědi tedy § 52 písm.a)ZP?Děkuji

 500. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kdyby to bylo napadeno u soudu, pak by to skutečně mohl být problém.

 501. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý dne, především není možné, aby zaměstnavatel jednostranně změnil dobu trvání pracovní smlouvy z neurčité na určitou a to bez Vašeho souhlasu. Takový dodatek je neplatný. Pokud Vás nemůže zaměstnávat, protože z určitých důvodů není schopen Vám přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy, pak jde o překážku na jeho straně. Může Vám dát výpověď z organizačních důvodů. nebo se na rozvázání PP ze stejných důvodů můžete dohodnout. Náleželo by Vám 3-násobné odstupné. Když se nedohodnete, zajděte za právníkem, aby ochránil Vaše oprávněné zájmy a nároky.

 502. Nikola Dunajčíková

  Moc děkuji za odpověd. A ještě bych se chtěla zeptat, jak je to s odstupným, když nám zaměstnavatel nabídne jinou práci (v jiné firmě) a mi ji odmítneme. Máme na odstupné pořád právo?

 503. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, projděte si některé z diskuzí o pracovním právu, téma odstupného, které je zaměstnavatel povinen vyplatit, bylo řešeno už mnohokrát.

 504. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Váš pracovní poměr skončil 31.1.2007. Do doby nemoci (10.1.2008) nebylo zaplaceno zdravotní pojištění. To si musíte doplatit Vy. Nemůžete si myslet, že ho za Vás zaplatí zaměstnavatel, když jste u něj v té době nepracoval.

 505. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nejprve si ujasněte, jak vůbec PP skončil. Buď výpovědí anebo dohodou. To jsou zcela odlišné způsoby skončení PP a Vaše vyjádření je nesmyslné. Jestliže chcete napadnout výpověď a jste si jistá, že jste v právu, můžete se soudit. Při výpovědi je nutné, aby zaměstnavatel vždy uvedl důvod. Při dohodě to být nemusí. Jestli jste tedy podepsala dohodu o rozvázání PP (což není výpověď!), pak to budete napadat těžko.

 506. Jana Kumštárová

  Dobrý den! Prosím o radu. Byl mi přiznán částečný invalidní důchod. Nevím jaký postup bude ze strany zaměstnavatele a jak mám postupovat já co se týče zaměstnání. Jsem úplně bezradná. Děkuji předem za radu. Jana Kumštárová

 507. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §53 řeší klasickou výpověď, patrně máte na mysli §55 o okamžitém zrušení PP. Ten se skutečně uvádí do zápočtového listu. Navíc by mohl zaměstnavatel požadovat náhradu škody, kterou mu způsobíte tím, že přestanete svévolně chodit do práce.

 508. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ochranná lhůta činí 7 dnů od skončení pracovního poměru. Tato mu již uplynula. Pokud nemá novou práci (nebo si nezaplatil sociální pojistné sám), pak nárok na nemocenské dávky nevznikl.

 509. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, výpověď můžete dostat pokud přestanete splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon daného druhu práce. Je nutné posoudit, jestli jde o kurz, kterým máte požadované znalosti získat anebo jde jen o prohloubení kvalifikace. To musíte projednat s vedením nebo se zřizovatelem Vašeho zařízení.

 510. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, PP skončí uplynutím sjednané doby. Na tom Vaše pracovní neschopnost vůbec nic nezmění. Zaměstnavatel Vás totiž vůbec nebude propouštět, PP skončí uplynutím doby. Po skončení PP je ochranná 7-denní lhůta pro přiznání nemocenských dávek. U těhotných činí tato doba 6 měsíců, to by jste ovšem musela být těhotná již v době skončení PP. Když otěhotníte až po skončení PP, tato lhůta se na Vás vztahovat nebude.

 511. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle už bylo popsáno mnohokrát, našla by jste to v diskuzích. Když pro Vás nemá práci, pak to musí řešit. Mohl by se pokusit nabídnout Vám jinou práci. Jestli jinou práci nemá nebo ji nepřijmete, měl by skončit PP. Dělá se to výpovědí pro nadbytečnost. Náleží Vám náhrada mzdy za 2-měsíční výpovědní dobu a 3-násobné odstupné.

 512. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, výpověď je účinná teprve doručením, ne tedy pouze předáním k poštovní přepravě. Výpověď tedy došla zaměstnavateli až v květnu, tudíž výpovědní doba poběží podle ZP teprve od 1.6. a práci musíte odvádět do 31.7.2008. Jestli jste plánoval skončit do konce června, měl jste být rychlejší.

 513. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, není jasné, jaké doručení máte na mysli. Jestli Vám byla doručena osobně, pak se písemnost (tedy výpověď) považuje za doručenou dnem předání, i když je odmítnuta a výpovědní doba poběží od následujícího měsíce. Pokud je doručováno poštou a zaměstnanec si zásilku nepřevezme, pak nastane fikce o doručení a 10 den uložení na poště se považuje za den doručení. Za doručenou se považuje i zásilka, kterou zaměstnanec odmítne od pošty převzít.

 514. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §355 odst.1 ZP: Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Tohle znění je jasnou odpovědí na Vaši otázku.

 515. Martin Plechý

  Dobrý den, chápu, kdy mám použít pravděpodobný výdělek, ale spíše zcela přesně nechápu ustanovení §355 odst. 2 ZP: "Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl;…"

  Mohu tedy použít výdělek např. za 10 dní a uvést, že se jedná o pravděpodobný výdělek, nebo musím použít výdělek podle "podobného" zaměstnance?

  Omlouvám se za možná triviální dotaz, ale vyjádření ZP není (aspoň mně) zcela jasné.

  Děkuji mnohokrát za odpověď.

 516. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, protože v rozhodném období kalendářního čtvrtletí nelze zjistit jeho příjem, jelikož ho nepobíral, tak použijte srovnatelný příjem jiného zaměstnance. S dotazy na mzdové účetnictví a metodiku výpočtů se však příště obracejte na účetní odborníky nebo servery.

 517. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pro nárok na odstupné by byl nutný lékařský posudek od lékařského zařízení, které má zaměstnavatel sjednané pro pracovněprávní účely. Na základě toho by Vám měl zaměstnavatel umožnit výkon jiné vhodné práce. Když ne, pak by jste mohla okamžitě zrušit PP s nárokem na 3-násobné odstupné. Nebo by Vám musel dát výpověď ze zdravotních důvodů, které ovšem vznikly z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud tomu tak nebude, pak Vám nárok na odstupné nevznikne ať podáte výpověď Vy nebo Vám ji dá zaměstnavatel.

 518. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pracovněprávní vztahy v případě likvidace řeší likvidátor. Ten by měl zaujmout postoj ke stávajícím zaměstnancům a řádně tyto vztahy ošetřit. Jestliže však podnikatel společnost prodá, pak již nebude oprávněn za ni jednat a tudíž ani vyhlásit likvidaci. Zaměstnanecké vztahy pak přejdou na nového "majitele" a řešit je bude on. Můžete také požádat o konzultaci na Oblastním inspektorátu práce.

 519. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  možné to samozřejmě je, ale pouze pokud s tím bude souhlasit zaměstnavatel, s nímž tuto dohodu budete uzavírat. Pokud na to přistoupí, trvejte na tom, aby byl v dohodě důvod dle § 52 písm.b) ZP uveden.

 520. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, žádné oznámení 3 dny dopředu není povinné. ZP stanoví, že to "má být", což neznamená, že "musí". Skončit PP ve zkušební době lze i ústně, písemná forma není povinná. Vůle zaměstnavatele na skončení PP Vám byla oznámena, byť chybí podpis. Žádný nárok na "dorovnání" mzdy Vám nevzniká. Pokud jste si však jistá, že jste v právu, můžete zaměstnavateli doručit oznámení, že trváte na dalším zaměstnání a podat žalobu o neplatnost zrušení PP. Na to by jste měla celou věc předložit advokátovi. Pokud se nebudete soudit, tak záleží jen na Vás kam vydáte po skončení nemoci. Můžete jít na ÚP. Ten za Vás bude hradit zdravotní, ale ne sociální pojištění. Více informací si vyžádejte přímo na ÚP.

 521. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nejde o pracovní úraz a nemoc z povolání, pak nárok na odstupné v zásadě nemáte. PP lze ukončit výpovědí – §52 písm. e) ZP nebo dohodou o rozvázání PP – §49 ZP. Kdyby jste však měl v rozhodnutí uvedeno, že nemůžete práci konat bez vážného ohrožení zdraví, předložil ho zaměstnavateli a ten by Vám do 15 dnů nenabídl jinou vhodnou práci, pak by jste mohl okamžitě zrušit PP a zde by byl nárok na 3-násobné odstupné.

 522. Vera Patáková

  Dobrý den.Manželovi byl přiznán invalidní důchod 3.stupně.Jak s ním bude ukončený pracovní poměr.

 523. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to, co uvádíte je z hlediska ZP nesmysl. Zkušební doba může být maximálně 3-měsíční, žádná "druhá" doba, natož pak 1-roční, neexistuje. Něco jiného ovšem je, jestli s Vámi uzavřel pracovní smlouvu na dobu určitou (třeba právě na 1 rok) a před uplynutím sjednané doby se rozhodne, jestli smlouvu prodlouží nebo ne. To samozřejmě možné je.

 524. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to jsou otázky pro příslušné úřady, které řeší sociální péči (tj. úřady práce a sociální odbory městských úřadů). Tam zjistíte, jestli splňujete podmínky pro přiznání nároku na některou sociální dávku (přídavky na dítě, příspěvek na bydlení apod.). Na ÚP se samozřejmě zaregistrovat také můžete, ale spíše z důvodu podpory než hledání místa. Pokud nebude mít zaměstnání, pak Vám nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale ode dne porodu budete dostávat rodičovský příspěvek.

 525. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, výše podpory se počítá z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání.

 526. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tato informace je pravdivá. Jako vedoucí odboru by jste měla mimo jiné znát §33 a 78 ZP, který řeší právě jmenování a vzdání se vedoucí funkce. Postup, který Vám byl popsán, naleznete v §78/5,6 ZP.

 527. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vůbec nepopisujete důležité okolnosti, zejména jak a kým byl PP ukončen, není tak možná odpověď. Jisté ovšem je, že i kdyby jste nárok měl, už je po více jak 3 letech promlčen a nedomohl by jste se ho.

 528. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odvíjí se od průměrného výdělku za rozhodné období, kterým je předcházející čtvrtletí, tedy výdělek k 1.4. Pokud jste v té době neodpracovala více jak 21 dnů, pak nastoupí výdělek pravděpodobný. Tedy takový, jakého by jste dosáhla, kdyby jste pracovala. Je to však otázka spíše pro mzdovou účetní.

 529. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při skončení PP z důvodu zrušení zaměstnavatele náleží zaměstnancům 3-násobné odstupné. Ohledně dovolené bude nejvhodnější se pokusit o domluvu v nové firmě, pokud Vás ovšem přijmou.

 530. Monika

  Děkuji za odpověď a ještě se zeptám,pokud nám zaměstbavatel bude vyplácet odstupné(určitě se mu do toho chtít nebude)musí být jeho výše určitě zahrnuta ve smlouvě,že ano?a dovolenou nám musí vyplatit automaticky,aniž bysme si o její proplacení řekli?

  Také určitě chceme a jistě na to máme právo,aby nám jako důvod ukončení prac. poměru uvedl,zrušení prac. místa…Zaměstnavatel s námi bude chtít určitě vyběhnout,obzvláště tedy s odstupným,tak potřebujeme vědět na co tedy máme nárok a nenecháme se ošidit..

  Děkuji Vám tedy ještě jednou za odpověď.

 531. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odstupné v žádné smlouvě zahrnuto není, není jasné, co tím tedy myslíte. Vzniká ze zákona a počítá se z průměrného výdělku. Dovolenou Vám musí proplatit při skončení PP ze zákona. Důvod skončení PP by měl vyplynout z výpovědi nebo uveden v dohodě, aby byl prokazatelný nárok na odstupné.

 532. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dokud nebudete mít lékařský posudek, tak s odstupným nepočítejte. Povinnosti zaměstnavatele přeřadit Vás na jinou práci nebo vyplatit Vám odstupné nastoupí teprve až mu předložíte posudek. Jaký postup vůči Vám zaměstnavatel zvolí, nemohu vědět. Pokud ovšem bude potvrzena nemoc z povolání, budete mít nárok na kompenzace. Např. ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění aj. Pokud na to nepřistoupí dobrovolně, měl by jste věc řešit s advokátem.

 533. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  moc nerozumím dotazu – k 30.6. Vám skončil pracovní poměr a nějaký podpis platového výměru na tom nic nezmění. Tedy, od dnešního dne samozřejmě můžete nastoupit u jiného zaměstnavatele; na odstupné máte nárok pouze tehdy, pokud Vám ho výpovědní důvod přiznával.

 534. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, výpověď je jednostranný právní úkon. To znamená, že ke své platnosti nevyžaduje žádný podpis druhé strany. Podpis se zde používá pouze k osvědčení toho, že zaměstnanec výpověď převzal. A pokud Vám již bude předána, pak je vůle zaměstnavatele, že Vás již nechce zaměstnávat, naprosto jasná a Vy žádný čas na rozmyšlenou nemáte, protože to na Vašem uvážení absolutně nezávisí.

 535. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, taková lhůta není. Povinnost se zaregistrovat na úřadu práce nikomu stanovena není. Jde tedy o zcela dobrovolné rozhodnutí. Pokud se však zaregistrujete do 3 dnů po skončení zaměstnání, budete v evidenci již ode dne následujícího po skončení PP a zdravotní pojištění Vám bude hrazeno ode dne evidence (pokud tedy do 8 dnů doložíte pojišťovně, že jste na ÚP). Sociální pojistné ale za Vás nikdo platit nebude.

 536. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, takové výpočty zde neprovádíme, to jděte řešit na správu sociálního zabezpečení.

 537. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na ÚP se hlásit vůbec nemusíte. A pokud se evidovat chcete, pak to záleží jen na Vás, kdy tam půjdete. Přečtete si odpověď uvedenou o jeden dotaz níže. Jinak se na něco takového samozřejmě informujte na ÚP.

 538. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, co a jak se odvádí z DPP nebo DPČ tu již bylo řešeno. Projděte si diskuze.

 539. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

  Takže došlo k přechodu na dobu neurčitou. Ovšem výpověď Vám dát mohou. Bude záležet na nich, jak se rozhodnout situaci se dvěma zaměstnanci na jednom místě řešit.

 540. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zdravotní pojištění hradí stát, sociální Vám však nikdo nehradí, ale doba PN se počítá jako náhradní doba pro důchodové účely. Pro podrobnosti kontaktujte zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

 541. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, musíte mít opracován 1 rok, studium je náhradní doba, která se počítá také. Podpora ve Vašem věku je 6-měsíční, první 3 měsíce 50% z posledního čistého průměrného výdělku a další 3 měsíce 45%. Tohle vše se dá snadno zjistit na internetu, nevím proč by jste měla být bezradná.

 542. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jde o důvod výpovědi, pak ho nezvolili dobře, když na to místo nabírají jiného zaměstnance. Spíše by Vám měli dát výpověď z jiných, lépe obhajitelných důvodů. Místo totiž potřebují obsadit člověkem na plný úvazek a pokud to Vy odmítáte, pak nesplňujete podmínky pro tuto práci, neplníte to, co zaměstnavatel v rámci svého provozu potřebuje.

  Pokud by jste chtěla napadnout výpověď pro nadbytečnost, pak tu může posoudit jedině soud. Žádný úřad za Vás nic takového vyřizovat nebude.

 543. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to je ale jen na Vás. Když budete schopni se domluvit, pak ukončete DPČ dohodou. Když ne, tak dejte výpověď podle §76/6 ZP: Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.

 544. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, bez souhlasu Vás přeložit nemůže. Pak se můžete dohodnout na skončení PP nebo Vám může dát výpověď pro nadbytečnost.

 545. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to jsou dvě odlišné smlouvy. Ta, podle které vykonáváte činnosti na základě ŽL vůbec nepodléhá režimu ZP, takže platí obchodní zákoník a to, co máte sjednáno. Nemoc v její případné výpovědi neplatí. Jste OSVČ a pokud by jste měl dostávat nemocenskou z této činnosti, musel by jste si sám platit nemocenské pojistné jako OSVČ.

  Pracovní smlouva se řídí ZP a v době nemoci nemůžete dostat výpověď. V době nemoci nedostáváte mzdu, ale plynou Vám nemocenské dávky.

 546. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to jste si už mohl zjistit, v diskuzích je to řešeno. Výpovědní doba běží ze zákona, a přestože zaměstnavatel již na tuto dobu nemá pro zaměstnance práci, musí jim stejně vyplatit náhradu mzdy za celé 2 měsíce + příslušnou částku odstupného. Jestli ji nezaplatí, je možné podat žalobu o zaplacení.

 547. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je na zaměstnavateli, aby výpověď odůvodnil v souladu se ZP. Pokud uvede důvod, který neodpovídá skutečnosti, pak se vystavuje riziku, že výpověď bude žalována pro neplatnost a soud ji označí za neplatnou. Jinou práci nebo pozici než máte ve smlouvě přijímat nemusíte a odmítnutí změny přitom není výpovědním důvodem. Takže celou věc bude muset řešit zaměstnavatel a bude na něm, jaký důvod pro výpověď si najde. Jestliže nebude pravdivý, pak mu zašlete výzvu, že trváte na dalším zaměstnávání a podejte žalobu o neplatnost výpovědi.

 548. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ani jedna varianta není správná. K dohodě Vás nutit nemůže a pokud Vám dá výpověď nebo okamžité zrušení pro porušování povinností, pak se můžete bránit žalobou o neplatnost takového úkonu. Kromě toho mu adresujte, že trváte na další práci, protože pak Vám po celou dobu poběží náhrada mzdy, kterou Vám bude muset zaplatit.

 549. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, 1) k podpisu dohody Vás nutit nemůže. V době pracovní neschopnosti Vám nemůže dát výpověď, Vy ji však podat můžete. Do potvrzení o zaměstnání se důvod, s výjimkou zvlášť hrubého porušení povinností, neuvádí.

  2) Pokud budete v PN, logicky Vám nemůže nařídit čerpání dovolené, ale musí ji proplatit po skončení PP.

 550. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, běh promlčecí lhůty zastavit nelze. Tím, že podepsala dohodu o rozvázání PP (podle všeho v době účinnosti nového ZP), připravila se o 12-násobné odstupné.

  Kromě toho má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolestné a ztížení uplatnění, účelné náklady na léčbu a případnou věcnou škodu. S vymáháním těchto nároků, pokud zaměstnavatel neplní dobrovolně, se musí obrátit na soud. Může Vás také zmocnit k jednání a Vy za ní můžete celou věc projednat u advokáta.

 551. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den,

  1) Tomu vůbec nic nebrání, proč by to nemělo být možné?

  2) Nové smlouvy se uzavírat nemusí, platí tak jak jsou. Ohledně změny v údajích na straně zaměstnavatele postačí vydat dodatek ke stávajícím smlouvám.

  3) PP přechází beze změny a to podle ZP (§338 a násl. ZP), ovšem původní i nový zaměstnavatel jsou povinni zaměstnance o tom informovat a podle §339/2 s nimi projednat:

  a) stanovené nebo navrhované datum převodu,

  b) důvody převodu,

  c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance,

  d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.

 552. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete si stěžovat na inspektorátu práce, ale ničeho zásadního se nejspíš nedomůžete. PP na dobu určitou jako zástup za MD (RD) skončí nástupem zastupovaného zaměstnance zpět do práce. PP tedy skončí a nastanou-li později nějaké takové okolnosti, o kterých píšete, k jeho obnovení to nevede. Domnívám se, že se nelze úspěšně domáhat toho, aby zaměstnavatel přijal osobu, která byla zástupem za MD (RD), zpět. Pokud je zde podezření, že šlo jen o formální úkony, to se bude velmi těžko prokazovat.

 553. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to by musela být těhotná již v době skončení PP, pak by se nacházela v 6-měsíční ochranné době pro těhotné a měla by šanci dosáhnout na nemocenské dávky. Jestli otěhotní až pak a nebude při tom zaměstnaná, nárok mít nebude.

  Nemocenská i PPM se jinak počítají z denního vyměřovacího základu, který se odvíjí od výdělků zaměstnance.

 554. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaregistrují Vás a požádáte-li o podporu, budou zjišťovat jestli plníte podmínky. Po dobu evidence na ÚP budete muset pravidelně navštěvovat referenta, který Vám bude přidělen a jehož úkolem je pomoci Vám hledat práci. Pokud je ovšem Váš zdravotní stav nadále nepříznivý, pak to na ÚP samozřejmě musíte včas oznámit, aby měli možnost k tomu přihlédnout a nenabízet Vám tak těžké fyzické práce.

 555. Mgr. Oldřich Topka

  Kdo, komu, jaké auto, na jak dlouhou, doba platnosti smlouvy, podmínky jejího zániku, povinnosti při péči o věc, popř. další individuální podmínky spojené s užíváním auta.

 556. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, takové otázky směřujte na zaměstnance OSSZ, kteří mají tuto oblast v kompetenci. Osoba pečující o dítě do 4 let věku je účastna důchodového pojištění, doba mateřské by se tedy započítat měla. Vedle ID je možné pracovat, výše výdělku není nijak omezena. Práce ovšem musí odpovídat zdravotnímu stavu. Jestliže je přiznán ID, pak je zřejmé, že nelze pracovat na plný výkon z důvodu zdravotních omezení.

 557. Karel Dlouhý

  Pravěpodobně se nejedná o výpověď, ale o dohodu o skončení pracovního poměru.

  Odstoupit není možné – neměla jste ji podepisovat.

  (Ve výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být důvod uveden.)

 558. Karel Dlouhý

  Můžete dostat výpověď pro nadbytečnost (k tomu, zda máte částečný invalidní důchod se nepřihlíží).

 559. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, o skončení PP jsou tu samostatné diskuze, kde naleznete vše potřebné.

 560. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle současné právní úpravy (zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) se na osoby s ČID vztahuje stejná podpůrčí doba, která činí 380 dnů. Do této doby se však počítá i doba pracovní neschopnosti, která nastala v době 380 dnů před nástupem na další nemocenskou. Jestliže je podpůrčí doba vyčerpána, nárok na nemocenskou již nenáleží. Další podobné dotazy směřujte přímo na OSSZ.

 561. Karel Dlouhý

  Ochranná lhůta po ukončení prac. poměru činí 7 kalendářních dní. Pokud v té době člověk onemocní a nastoupí pracovní neschopnopst, má nárok na nemocenské dávky (pokud splňoval na ně podmínky v předchozím zaměstnání).

  Rozdil mezi nemoci a rizikovym tehotenstvim podle mého názoru není – při obojím se vystavuje neschopenka, pracovník není schopen práce.

 562. Karel Dlouhý

  Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

  Tedy nemusí Vám dávat výpověď. Toto zrušení Vám mohou dát i v době prac. neschopnosti (kromě prvních 14 dnů PN). Žádné odstupné nedostanete.

  Zkušební doba se prodlužuje o dobu prac. neschopnosti, takže ani tím si nepomůžete.

 563. Karel Dlouhý

  1) chybné datum podpisu nejspíš neznamená neplatnost dohody (ostatně po 28. 2. 2009 se již nepozná, že to datum je chybné)

  2) prac. poměr skončí 28. 2., jak bylo dohodnuto, bez ohledu na prac. neschopnost. V PN budete tak dlouho, jak to bude vyžadovat Váš zdravotní stav. Až skončí, nahlásíte se na ÚP.

  3) důvod nemusí být uveden.

  §49 (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem.

  §49 (2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec.

  §49 (3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.

 564. Karel Dlouhý

  Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď z důvodu

  a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.

 565. Roman M.

  Ty rozdíly co se týče zaměstnace nejsou markantní oproti poměru na dobu neurčitou a možnost dohody nebo jednostrané výpovědi zůstává. Jako představa že Vám zaměstnavatel nebude posílat výplatu a vy nemůžete dát výpověď neboť máte smlouvu na dobu určitou je pofidérní.

 566. Karel Dlouhý

  Právo nemá. Vždyť přece nadřízený by měl průběžnou informaci o práci podřízených – kdyby Vás srazilo auto, tak by si s tím také musel poradit.

  Musíte mu předat rozpracovanou práci, soubory, písemnosti.

  Ale nebudete sepisovat jednotlivé činnosti nebo vyškolovat zástup.

 567. Martin

  Děkuji za komentář. Já bych si to také takto vykládal, nicméně se bojím, aby si to zákon nevykládal jinak. Nikde jsem to zatím v zákoně zmiňované nenašel a ani to nikdo veřejně neřešil. Pokud se mílíme, tak by mi hrozilo "umyslné poškození zaměstnavatele" a na to jsou paragrafy spolehlivé :(

  Hezký den.

 568. Karel Dlouhý

  "umyslné poškození zaměstnavatele" je nesmysl, takový pojem v zákoníku práce není

  A on už není Váš zaměstnavatel.

 569. Karel Dlouhý

  § 206 zákoníku práce:

  §206 (1) Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

  §206 (2) Překážku v práci je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli. Ke splnění povinnosti podle věty první jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost.

 570. Karel Dlouhý

  "má zvyk nutit k výpovědi dohodou bez odstupného a s okamžitou platností " – musíte rozlišovat různé způsoby skončení pracovního poměru: dohodu, výpovědí, okamžitým zrušením

  1. nárok nemá, předání výpovědi lze přípdně prokázat svědecky nebo si natočit na video nebo mu poslat doporučeně poštou

  2. nástup dovolené určuje zaměstnavatel

  3. může, nebo může dát okamžité zrušení prac. poměru

  4. ano – že nebude přidělovat právi a bude platit náhradu mzdy

  5. ano

 571. Ivana Zezulová

  Dobrý den,

  já bych situaci vzhledem k nedodržení zákonného termínu splatnosti mzdy řešila okamžitým zrušením pracovního poměru (§ 56, písm. b). V takovém případě máte nárok na odstupné ve výši minimálně trojnásobku průměrného výdělku.

  Vzhledem k tomu, že nemáte příliš času, bych Vám poradila obrátit se na Úřad práce, který Vám nejen poradí jak dál, může Vám pomoci s podáním insolvenčního návrhu na zaměstnavatele a v neposlední řadě Vám může část mzdy zy zaměstnavatele doplatit. Protože je u Vás ve stejné situaci více zaměstnanců, bylo by rozumné se domluvit a na ÚP zajít společně.

  Rozhodně nedoporučuji uzavírat se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání PP dohodou – pak byste nárok na odstupné neměli (= zaměstnavatel pravděpodobně nebude chtít do dohody uvést důvod).

 572. Karel Dlouhý

  Především nelze užívat pojem "výpověď dohodou"! Pracovní poměr může být ukončen výpovědí NEBO dohodou. Výpověď je jednostranný právní akt, s dohodou musí souhlasit obě strany.

  "Pokud to tedy zaměstnanec požaduje, ale zaměstnavatel odmítne důvody do dohody napsat,je dohoda platná?"

  Dohoda má takové znění, na kterém se obě strany dohodnou, a je platná, pokud ji zaměstnanec podepíše. Tedy pokud zaměstnavatel odmítne důvody do dohody napsat, tak dohodu nepodepisujte a k žádné dohodě tedy nedojde.

 573. Karel Dlouhý

  Pracovní poměr můžete ukončit dohodou – a to ke dni, na kterém se dohodnou obě strany, tedy Vy a zaměstnavatel. Tedy může to být hned, nebo třeba za 2 měsíce (aby měl zaměstnavatel čas si najít na to místo jiného zaměstnance).

  Nebo můžete dát výpověď, kde je výpovědní lhůta 2 měsíce a počítá se od prvního dne následujícího měsíce (např. pokud předáte zaměstnavateli výpověď 1. listopadu, skončí pracovní poměr 31. ledna.

 574. Karel Dlouhý

  Když jste v prac. neschopnosti, tak nejste povinna nikam chodit.

  Při prodeji firmy zůstávají pracovní smlouvy v platnosti, tedy není třeba podepisovat dohodu o skončení prac. poměru.

  Mzda 6000 Kč je pod úrovní minimální mzdy.

  Nedoporučuji nic podepisovat.

  V krajním případě, pokud Vás nebudou potřebovat, Vám po skončení prac. neschopnosti mohou dfát výpověď z organ. důvodů s odstupným ze zákona.

 575. Karel Dlouhý

  Skříňku komisionálně otevřít, obsah sepsat, uložit.

  Na vrácení věcí podat žalobu k soudu.

 576. Stanislav Vrbeník

  Takže půjdu na inspektorat prace,problem je,ze tam mi stejne moc nepomuzou,jelikoz firma neni v insolvenci,takze bych musel se sám soudit,jelikoz jsem zjistil,ze tam delaji vsichni na cerno,jen ja mel smlouvu…Je nejaka sance u uradu,ze mi to zaplati a pak to budou od nich vymahat?

 577. Alžběta Skálová

  Mohu mít ještě doplňující otázku? Tomuto zaměstnanci by měla být nyní vyplacena mzda za minulý měsíc, v jehož průběhu ukončil prac.poměr dohodou – můžeme mu tuto mzdu nevyplatit (započíst si jeho dluh vůči nám), protože nám tj.svému zaměstnavateli dluží mnohem vyšší částku, než bude činit tato část mzdy za minulý měsíc? Konkrétně dluží nejen za nevrácené věci, ale i za odborná školení, neboť podepsal v prac. smlouvě, že když skončí prac.poměr dřív, tak je bude muset zaplatit. Děkuji za odpověď.

 578. Karel Dlouhý

  Postup zaměstnavatele je protiprávní.

  Výpověď musí být dána písemně, jakož i okamžité zrušení.

  Předejte písemně, že trváte na tom, aby vás zaměstnával.

  Do 2 měsíců můžete podat žalobu na neplatnost k soudu.

  Můžete podat podnět k inspekci práce.

 579. Hanka

  Dobrý den,

  ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o radu. Posledních 13 let jsem pracovala u jednoho zaměstnavatele, který ale ruší mé pracovní místo, proto jsem dostala výpověď. Smlouvu mám na dobu neurčitou, platí pro mě tedy 2 měsíční výpovědní lhůta a 3 měsíční odstupné, které se počítá z průměru platu? Od 1.1.2012 budu nezaměstnaná, chci se zeptat, zda se musím na Úřad práce hlásit ihned prvního ledna nebo až mi skončí 3 měsíční odstupné? Děkuji předem za radu. Hanka

 580. Soňa

  Dobrý den,chci se zeptat jak budu placená,když po výpovědi zaměstnavatelem pro nadbytečnost marodím.U lékaře jsem byla 4 den po výpovědi.Děkuji

 581. Cristina Yang

  Dobrý den,

  jsem v pracovní neschopnosti a šéf mi dal podepsat rozvázání prac, poměru dohodou (kterou jsem podepsal)

  Tzn.mě ukecal že firmu ruší k poslednímu prosinci 2011. Mám nárok na odstupné?

  Děkuji

 582. Karel Dlouhý

  Pokud onemocníte do 7 dnů po skončení prac. poměru, máte nárok na nemocenské dávky (ale až od 22. kalendářního dne nemoci).

 583. zuzana Dymáčkova

  Dobry den chci se zeptat jestli mohu jít marodit na podnik od kterého jsem dostala výpověd ve zkušební době a pokud ano tak na kolik dnu se to vztahuje aby to pladil on.díky za odpověd

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>