Smlouva o dílo

    Smlouva o dílo je velmi častým a používaným typem smlouvy. Je upravena jak občanským tak poněkud podrobněji i obchodním zákoníkem. Smluvní strany se označují zhotovitel a objednatel. Dílem se pak rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Další náležitostí je samozřejmě sjednaná cena. Ta musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

    Co se týče provedení díla, postupuje při provádění díla zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal. Může ovšem pověřit jeho provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplývá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou má ovšem zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.

    Dále platí, že objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvě nebo určenou způsobem stanoveným ve smlouvě. Není-li cena takto dohodnutá nebo určitelná a smlouva je přesto platná, je objednatel povinen zaplatit cenu, která se obvykle platí za srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy za obdobných obchodních podmínek. Je vhodnější se na ceně nebo způsobu, kterým bude určena předem dohodnout, čímž je možné se vyhnout případným pozdějším sporů o ni. Není-li dohodnuto jinak, platí se cena až po skončení
díla. Provádí-li se však dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je ten, komu bylo zadáno, oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

    Zvláštní pravidla platí i pro způsob provádění díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Stanoví-li smlouva, že objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, je zhotovitel povinen včas objednatele pozvat k provedení kontroly.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném tímto zákonem. Je opět mnohem vhodnější tuto záležitost vyřešit předem již při podepisování smlouvy.

    Výsledek činnosti, jež je předmětem díla je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli,
pokud to dovoluje smlouva. Neobsahuje-li smlouva zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele. Je-li předmětem díla podle výsledek činnosti, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je objednatel oprávněn použít jej pouze k účelu vyplývajícímu z uzavřené smlouvy o dílo. K jiným účelům je oprávněn jej použít jen se souhlasem zhotovitele.

    Jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě mluvíme o tom, že dílo má vady. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti co nejdříve po předání předmětu díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Jestliže však nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruku a její rozsah by měly dohodnout především smluvní strany pro konkrétní případ, i když zákon obsahuje obecnou úpravu.
Zhotovitel ovšem neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

176 komentářů u „Smlouva o dílo

 1. Martin Hanžlík

  Mohl bych dostat radu, kde se dostanu v návaznost na smlouvu o dílo,

  na předávací protokol nebo něco v tomto smyslu?

  Díky

  1. Vrábel Blahoslav

   Nějakej vzor bych měl po ruce co se týče předávacího protokolu.Ale je dobrý si ho pak upravit podle svého.

  2. GÁBA

   JÁ BYCH SI DOVOLILA JEN POPROSIT, AŽ ZÍSKÁTE NĚJAKÝ TAKOVÝTO KONTAKT, O PŘEPOSLÁNÍ. ZA PŘÍPADNOU OCHOTU DĚKUJI. GÁBA

 2. Libor Drobilek

  Vážená paní, pane,

  prosím o radu, kde bych mohl získat v české verzi následující vzor smlouvy:

  ORGALIME 2000,

  "General conditions for the Supply of mechanical, electrical and electronic products"

  Brusel, August 2000

  Děkuji za Vaši odpověď

  S pozdravem

  Libor Drobílek

  1. Roman Balarin

   Jestli jste již získal kontakt na někoho, kdo má ORGALIME 2000 a 2000 S v české verzi, byl bych Vám vděčný za kontakt.

   Děkuji.

   Balarin

  2. Veronika Petrová

   Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se Vám podařilo sehnat český překlad výše uvedené smlouvy – také ho nyní sháním.

   Děkuji za odpověď,

   Petrová

 3. Wanhalf

  Zdravím Vás, informace zde jsou dobré. Ale měli by jste změnit to pozadí. Vypadá to tu ja na krchově.

  1. GÁBA

   KAŽDÁ FIRMA MÁ JINOU GRAFIKU. SNAD BY JSTE NECHTĚL, ABY BYLO VŠECHNO STEJNÝ. DOUFÁM, ŽE JSTE SCHOPNÝ A UPRAVÍTE SI TO SÁM.

 4. Tomáš Berka

  Prosím Vás kde se dá sehnat smlouva o dílo na bytová jádra, rekonstrukce bytů apod. děkuji za odpověd

  1. Dvořák Jaroslav

   Prosím o zaslání formuláře "Smlouvy o dílo" na opravu bytového jádra.Děkuji.

  2. Dvořák Jaroslav

   Je nutné na opravu bytového jádra podat ohlašovací povinnost na stavební úřad?

 5. Pašěková

  Vážený pane,paní

  chci se zeptat jakým způsobem se má od zhotovitele vybrat smluvní pokuta,která byla stanovena ve smlouvě o dílo(pokuta za každý den prodlení při nedodržení termínu ve výši 0,05%% z ceny díla)Jelikož vystupuji jako soukromá osoba nemohu přece vystavit fakturu na prodlení.Předem děkuji za odpověď,s přáním hezkého dne Paštěková

 6. Zdeněk

  Prosím o radu, potřebuji smlouvu o poskytnutí reklami. Mám web stránky a na nich reklamní prostor. Děkuji

 7. Jirka

  Je možné nějak obchodovat bez živnostenského listu jen pomocí smluv o dílo(jde o programy šité na míru). Každý zákazník by měl svůj unikátní program. Je tedy možné provozovat toto bez ŽL? V průměru by takto vznikaly závazky 2krát za měsíc.

  Slyšel jsem, že jako studentovi mi vzniká nárok na určité výhody, ptám se jaké.

  Děkuji

  1. Marek Jelen

   Toto by mě také zajímalo.

   Jak to funguje s odpovedmi ?? Jak jsem se dival, tak nikde nejsou odpovedi na dotazy :-(

 8. Patočková Jana

  Prosím naléhavě o pomoc o napsání ukončení smlouvy o dílo!!

  Moc a moc Děkuji!!!!

  1. jana

   ta se neukoncuje, bud skonci sama, nebo se vypovi, nebo se odstoupi. kupte si podle typu vztahu bud obchodni nebo obcansky zakonik, tam se to vsechno pise :-)

 9. Jiří Vlček

  Prosím o radu mezi kým lze uzavřít smlouvu o dílo podle občanského zákoníku a a mezi kým podle obchodního zákoníku. Konkrétně jde o případ, kdy by jako zhotovitel figurovala fyzická osoba bez živnostenského listu a objednatelem by byla fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona. (jde o montáž elektrického rozvodu rodinného domu pro firmu dodávající kompletní stavbu). Zhotovitel jinak nepodniká a byla by to jedna akce za celý rok. Ke zdanění na straně zhotovitele by zřejmě došlo při dosažení příjmu více jak 10. tis za rok.

  Děkuji za odpověď

  1. Jirka

   Váš dotaz z 13.1.2004 je zajímavý a odpověď by mě také zajímala. Odpověděl někdo? Kdo platí sociální a zdravotní pojištění a daň?

   Dík za odpověď

   Jirka

 10. Jan Markowski

  Prosím o radu, kde bych našel příklad smlouvy o dílo pro zhotovení audiovizuálního díla.

  Děkuji.

 11. Vlastimil Bora

  Potřeboval bych poradit druh smlouvy při zapujčení obrazu jako vyzdoby a nasledovně provize pro majitele oběktu v němž jsou obrazy vystaveny. Děkji za brzkou radu.

 12. marek

  Dobrý den,

  prosím o radu.Potřebuji poradit,zda mandátní smlouva nebo smlouva o dílo.

  Jde o smuvní vztah mezi f.a p.osobou,kdy p.o. bude vytvářet podmínky(situace) pro obchody f.o.(za účelem zisku).

  Potřebuji poradit,která smlouva a kde ji seženu.MOC DĚKUJI

 13. Viktor Kadlec

  Hodlám si založit živnost na pořádání kulturních akcí + činnost zvukaře. Mám několik hudebních skupin, mezi nimiž se potřebuji nějakým způsobem dohodnout na rozdělení výnosů z koncertů.

  Dílem se rozumí patřičného zpracování zvuku z jednolivých elementů.

  Jak by v tomto případě měl být upraven tento vzor?

  P.S.: Vidím, že skoro nikde nejsou žádné odpovědi, ale já ji nutně potřebuji – do 20.4.2004 .

 14. Marcela Frei

  Prosim o radu:

  Kolik odpracovanych hodin (100?) a jak vysoka fin. odmena (max. 20 tis. Kc?) se vaze na smlouvu o dilo po dobu jednoho roku? Dekuji.

 15. Karel Zukal

  Dobrý den,

  mám následující dotaz. Čím se dá ochránit vyrobený model vozu před zkopírováním jiné osoby? Postavil jsem model motoroveho vozu v měřítku 1: 120 který je vyroben z mosazného plechu. Při prodeji na trhu ovšem riskuji, že kdo umí dobře odlevat koupi si odemne model a provede odlití a získá dobrou formu na vyrobu okopírovaného modelu za minimální náklady. Není mi jasné jestli tady platí smlouva o dílo nebo autorskych právech. Múžete mi prosím poradit

  S přáním pěkného dne k. zukal

 16. EIRAM

  mám upravit standardní SoD – dodávka výrobku-strojního zařízení do Srbska a Chorvatska. Na jaká úskalí narazím prosím poraďte. Děkuji.

 17. Martin Richterjörk

  Ve vzoru smlouvy o dílo mi chybí ustanovení týkající se BOZP. Zajímala by mě formulace, kterou bych se jako objednavatel zbavil odpovědnosti za zhotovitele v otázkách BOZP. Jendná se mi hlavně o smlouvy o dílo na objednávku stavebních prací.

 18. Ilona Košťálová

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, zda je možné použít smlouvu o dílo i na dlouhodobou a opakovanou spolupráci, jak ji pak v tomto případě formulovat, pozměnit? Pokud ji lze použít pouze na jednorázovou dodávku, jaké smlouva se tedy používá pro opakovaný vztah.

  Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Košťálová Ilona

 19. Rybová

  Prosím o odpověď na otázku: Může mít v.o.s. uzavřenou Smlouvu o dílo se spol. s r.o. pouze podle občanského zákoníku? Pokud nemůže, je tako uzavřená smlouva platná nebo je neplatná? Děkuji Rybová

 20. Martina

  Dotaz: Prosím Vás, může smlouvu o dílo uzavřít občan, který nemá žádný živnostenský list? Smlouvu o dílo uzavře s firmou, pro kterou něco doma vykoná a odměna se mu poskytne na jeho účet zhotovitele?

 21. veronika

  Prosím o radu, potřebuji sepsat smlouvu o dílo na stavbu domu na klíč. kde se dají podmínky sehnat a jak postupovat.

  1. Miroslava Popelová

   Zdravím Vás Veroniko,

   rádi bychom si nechali postavit dům na klíč,ale údajně opravdu moc záleží na uzavřených smlouvách.Poslal Vám někdo nějaké informace,které pomohly?Už máte postaveno? Jak to dopadlo? Kdo Vám stavěl?

   Děkuji za jakoukoliv odpověď.

 22. veronika

  Prosím o radu, potřebuji sepsat smlouvu o dílo na stavbu domu na klíč. kde se dají podmínky sehnat a jak postupovat.

 23. Iva

  Dobry den,

  chtela bych se zeptat, zda musí mít zhotovitel živnostenský list, abych s nim mohla uzavřit smlouvu o díle. A v případě, že nemusí mít a jedná se o studenta na doktoranském prezenčním studiu v jaké výši může být smlouva o dílo uzavřeno, aniž by musel něco odvádět. V našem případě by se jednalo o smlouvu o dílo mezi pravnickou osobou (obcanske sdruzeni) a fyzickou osobou (student) ve výsi 4000 Kc.

  Dekuji

  Iva

 24. Pavla

  Mohla bych dostat radu? Jaké nejačtější problémy, pomohou vzniknout při uzavírání a plnění této smlouy, zda by v daném případě nebylo možné použít i jiný typ smlouvy.

  Díky

 25. Pavla

  Žádám o radu. Jaké nejčastější problémy mohou vzniknout při uzavírání a plnění této smlouvy, zda by v daném případě nebylo možné použít i jiný typ smlouvy. Díky.

 26. Valentová Renata

  Dobrý den, chtěla bych se zeptata, zda je někde k dispozici vzor smlouvy o dílo v anglické verzi. Děkuji

  1. Martina Bohatá

   Také bych tuto smlouvu velmi uvítala, podařilo se Vám jí sehnat. Pokud ji můžete poskytnou budu velmi ráda

   bohata@vzlu.cz

 27. Miroslava Vaicová

  Mohu uzavřit smlouvu o dilo i bez živnostenského listu tak, abych pro nějakou firmu mohla vykonávat práci?

  Děkuji mnohokrát.

  1. Toušová Eva

   Mohu uzavřit smlouvu o dilo i bez živnostenského listu tak, abych pro nějakou firmu mohla vykonávat práci?

   Děkuji mnohokrát.

 28. Jan Gallischek

  Prosím Vás o radu jak mam postupovat a zda mam vůbec nárok na finanční vyrovnání.

  Od roku 1991 jsme bydleli s mojí rodinou v rodinném domku mat-ky mé manželky./trvalý pobyt/

  Po vzájemné domluvě obou stran (tchýně a nás) jsme se rozhodli postavit garáž. Bylo ústně dohodnuto že stavbu a náležitosti kolem spojené budou hrazeny pouze z výdajů naší rodiny, s tím kdyby došlo k prodeji domu a tím pádem i garáže dostaneme pe-níze investované do garáže zpět. Proto je veškerá dokumentace včetně stavebního povolení na jméno tchýně.

  V roce 1999-2003 jsem tedy spolu s manželkou investovali do stavby garáže, která měla být naše.

  Po neshodách s tchýní jsme byly nuceni se odstěhovat a opustit dům. Tím nám znemožnila přístup a užívání jmenované garáže.

  Ptám se proto zda mam nárok na finanční vyrovnání ve výši 65,000,-Kč za materiál. Veškeré doklady k zakoupenému materiá-lu mohu doložit.

  Předem děkuji za odpověď

  Jan Gallischek

  1. Karl von Bahnhof

   Nárok máte, neboť Vaše tchyně zhodnocením domku získala majetkový prospěch. Zřejmě jste uvedenou garáž nějaký čas užíval a zřejmě by bylo s ohledem na to vhodné (zejména pokud by došlo na soudní spor) požadovanou částku přiměřeně upravit. Pokud by Vaše tchyně nechtěla částku vrátit, jednalo by se o bezdůvodné obohacení. V každém případě radím cestu písemné dohody s uvedením důvodu, částky a lhůty k zaplacení, nejlépe formou notářského zápisu, kde by dlužník svolil s vykonatelností (v případě nesplnění závazku pak odpadá nutnost soudního projednání a rovnou lze vykonat exekučně).

 29. Vladimír Siegl

  Dobrý den, snažil jsem se najít na Netu smlouvu o dílo na rekonstrukci bytu,ale bezvýsledně. Můžete mě prosím přeposlat odkaz nebo případný návrh smlouvy? Děkuji za odpověd. S pozdravem V.Siegl

  1. Václav Červený

   Dobrý den,marně jsem se snažil najít smlouvu o dílo na rekonstrukci o byt.Proto vás prosím o preposlání odkazu nebo případného návrhu.Děkuji za odpověd.S pozdravem P.Červený

 30. milan ježek

  Definuje zákon podmínky pro vypovězení smlouvy o dílo? Vztahuje se na tuto smlouvu zákoník práce?

  V případě, že provádím dlouhodobou údržbu coby živnostník na pracovišti objednatele a mám nabídku k uzavření smlouvy s jinou firmou, je pro mě výpovědní lhůta velkou překážkou. Vzahuje se na smlouvu o díle výpovědní lhůta podle zákona, nebo je definovaná pouze smluvně dohodou a je možné smlouvu vypovědět okamžitě pokud ve smlouvě není uvedeno jinak? Děkuji za odpověď

 31. Lenka

  Dobrý den, potřebovala bych poradit jak má vypadat smlouva ( dohoda ) o díle, do 100 hodin odpracovaných za rok.

  Díky Lenka

 32. bobo

  potrebuji vedet kolika procenty se dani tato smlouva a jaka je maximalni vyse sjednane castky touto smlouvou dekuji

 33. Ludmila Bohdálková

  Dobrý den, prosím o radu. Byla nám předložena smlouva o zhotovení fasády a zhotovitel chce 50%% z částky materiálu předem zaplatit, dalších 50%% při navezení materiálu, 50%% za montáž zaplatit před zaháhením montáže a zbývajících 50%% po skončení, odpovídá to zákoníku, nebo máme chtít přepracovat návrh? Dále Dále odstavec smluvní pokuty- zahrnují jen samá penále pro objednevatele, např. jestliže objednavateli nevznikne v souvislosti s porušením sankcionované povinnosti škoda, není zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu /?/.Dále objednavatel se zavazuje nesdělovat třetím osobám a to ani subdod bez pís. souhlasu zhot. informace o ceně mater. a prací- porušení- pokuta ve výši 50.000,-Kč.A poslední dotaz, skládání materiálu má být zahrnuto v ceně za fasádu, nebo firma materiál nemusí skládat? děkuji za brzkou odpověď, jinak stránky jsou perfektní. Díky Bohdálková

 34. Tomáš

  Dobrý den,potřeboval bych poradit jak mám zhotovit smlouvu o dílo na rekonstrukci bytového jádra,chodby a kuchyně v bytě panelového domu.Děkuji

 35. Lena

  Dobrý den, prosím poradíte mi co se týče stavby jádra a sousedící předsíně svépomoci v paneláku. Na stavebnim úřadě nám řekli ze svépomocí stavět nemůžeme a v projektu, ale máme že stavba bude provedena svépomoci za stavebniho dozoru projektanta. Instalatérské a elektrikářské práce samozřejmě dělali odborné firmy. Bohužel jsme již postavili tak prosím co nas čeká za problémy při kolaudaci a je možné jim ješte nějak předejit? Srdečně děkuji za případnou odpověd L.

 36. daniel.fariz

  Zdravím,

  Mám dotaz může být smlova o dílo provedena ústní formou nebo místo písemné formy stačí zápis ve stavebním deníku?

  Ptám se proto,že firma bez podpisu smlouvy vymáhá peníze fakturou.

  Díky za odpověď.

 37. Marek

  Dobry den,

  mam dotaz ohladne Smlouvy o dilo.

  Zaujima ma, ci z daného diela (malovanie bytu do 5000,-Kč) odvadzam nejaku dan (fyzicka osoba).

  A ci smlouva o dílo moze byt podkladom, ktory si objednavatel zaeviduje do nakladov?

  Dakujem

  Marek Dargaj

 38. Martin Václavík

  Dobrý den, prosím Vás podřeboval bych vědět co potřebuji k tomu, abych mohl poskytovat reklamu firmám na své internetové stránce? jestli je nějaká předloha smlouvy, nějaké povolení apod. Předem děkuji za odpověd

 39. mihofi

  Uzavřela jsem smlouvu o dílo na pozici uklízečky v příspěvkové organizaci,kde uklízečka omarodila.Smlouva je uzavřená na 100 hodin (zhruba 14 dní).Podnik po mne požaduje vstupní prohlídku u jejich závodního lékaře, kterou si ovšem musím sama uhradit.Je prohlídka nutná?

 40. Josef Malý

  Žádám o urychlenou pomoc.

  Jako objednatel díla od roku 1999 nemohu dosáhnout předání díla zhotovitelem a příslušné vypořádání. Chybou bylo, že jsem mu předem zaplatil více, než mu náleželo. Byl jsem nakonec nakupovat věci za zhotovitele a on dílo nedokončil (na př. dřevěné schodišťové zábradlí a j.) a jeho práce vykazují vážné vady. Přesto jsem stavbu sám zkolaudoval v roce 2000 a zhotovitel, ač pozvaný, na ni nepřišel. Žádné vady mimo zábradlí nebyly uvedeny. Sepsal jsem ihned ostatní vady a zhotoviteli jsem je předal. Neodstranil je. V roce 2002 jsem podal žalobu na zhotovitele, abych dosáhl finančního vyrovnání. Mám v rukách doporučené dopisy, některé vrácené, v kterých zhotovitele neustále vyzývám k předání díla a vyúčtování vzájemných závazků. Soudce mne nyní vyzval, abych do 22.11.06 předložil kolik žádám za nedodělávky, vady asi před předáním a vady v záruce. Ovšem hlavní problém je, zda mohu uplatňovat mnou zvolený termín na př. 3.9.2002, kdy jsem žalobu podal, jako vynucení mého práva na předání díla od zhotovitele, aniž soud může zpochybnit moje dosavadní požadavky na konečné vyúčtování včetně vad ve formě slev.

 41. Lukáš Pech

  Chci začít točit amatérské porno a už asi pul roku se snažím najít podobnou smlouvu a nedáří se my muže te mně někdo poradit předem děkuji

 42. Markéta Vydrová

  Dobrý den,vykonala jsem práci na základě ústní dohody. Smlouva o dílo měla být podepsána později, neboť z časových důvodů se muselo okamžitě započít s prací. Jednalo se o reklamní malbu velkého rozměru. Práce je hotová, smlouva dosud není podepsaná a objednavatel uhradil pouze miniaturní zálohu a podstatná většina platby zůstala neuhrazena. Neustále se vymlouvá a já se obávám, že nehodlá zaplatit. Mám ze zákona nějakou šanci uplatnit svůj nárok? Nemám žádnou písemnou smlouvu, ale práce je vykonaná. děkuji Vám za odpověď.

  1. nikola nováková

   Dobrý den,s přítelem jsem bydlela v jeho bytě na hypotéku cca 3roky takže jsme ho i společně zařizovali,ale bohužel jsme se nepohodli a řekla jsem že se odstěhuji ke konci ledna 2008 a taky se tak stalo,a přítel mi ústně slíbil že mi zaplatí 50000kč za věci v bytě co jsme společně koupili a nechala jsem je tam a já s tím souhlasila když se do konce ledna odstěhuji.jenže už je polovina února a nic mi neposlal myslíte si že je tu nějaká šance u soudu ?děkuji moc za odpověd

 43. Markéta Vydrová

  Dobrý den,vykonala jsem práci na základě ústní dohody. Smlouva o dílo měla být podepsána později, neboť z časových důvodů se muselo okamžitě započít s prací. Jednalo se o reklamní malbu velkého rozměru. Práce je hotová, smlouva dosud není podepsaná a objednavatel uhradil pouze miniaturní zálohu a podstatná většina platby zůstala neuhrazena. Neustále se vymlouvá a já se obávám, že nehodlá zaplatit. Mám ze zákona nějakou šanci uplatnit svůj nárok? Nemám žádnou písemnou smlouvu, ale práce je vykonaná. děkuji Vám za odpověď.

  1. Honza

   Dobrý den,pokud se dlužník vymlouvá,odmítá zaplatit a dělá podobné drahoty tak to bohužel dohodou vyřešit asi nepůjde. Mám s tím zkušenosti, protože se zabývám vymáháním pohledávek. Pokud by jste chtěla s tímto případem pomoci, tak mi napiště na email krsicka zavináč horizont-finance.com. U nás se neplatí žádné vstupní poplatky a veškeré náklady spojené s vymáháním máme zahrnuty do provize, která je splatná až po vymožení dluhu.Krsička

  2. M.V.

   Velmi Vám děkuji za Vaši odpověď na můj dotaz ze dne 21.4.2007, týkající se nazaplacené reklamní malby. Tohle jsem vůbec netušila, ale vlastně je zcela jasné, že pokud ten, kdo nezaplatil, dílo užívá, logicky jej vlastně jakoby krade. Problémem je, že jde o nástěnnou reklamní malbu na venkovní zdi velké bowlingové herny v Pardubicích. Těžko toto dílo neužívat, když tam už je a nepředpokládám, že by chtěli škrabat zeď. Prosím, pokud byste mi chtěl ještě cokoli poradit, budu velmi ráda, odpovíte-li mi na můj mail "atelierulita zavináč seznam.cz". děkuji moc. M.V.

  3. JK

   Podstatne je, ze pokud nebyla zaplacena predem (byt ustne) dohodnuta castka za vasi praci, pak vy muzete povazovat vasi dohodu za neplatnou. Tim padem zustavaji vlastnicka autorska prava ke zminene malbe ve vasich rukou a vas zakaznik nema pravo ji bez vaseho souhlasu jakkoliv pouzit. == Pokud mu toto oficialne sdelite, napriklad ve spojeni se zadosti aby okamzite prestal s vasi dilem naklada a vratil veskere materialy ktere jeste mu v souvyslosti se zakazkou predala, je mozne ze to na nej ude mit kyzeny vliv a zaplati. == Pokud jiz dilo sam pouziva dale prodal atd., pak se dopousti podle zakona trestneho cinu srovnatelneho s kradezi. Manipuluje s majetkem, za ktery nezaplatil, a proto jej nevlastni a nema pravo snim jakkoliv nakladat.

 44. Václav

  Je zapsaná cena u smlouvy o dílo pevná nebo má ze zákona zhotovitel možnost procentního navýšení-pokud ano v jakém poměru jsou tyto procenta na příklad k částce 4,5 milionu Kč.Dík za odpověď i Váš čas.

 45. Yveta

  Dobry den,

  pred nedavnem jsem podepsala smlouvu o dilo na vyrobu schodiste s dobou dodani 2 tydny od prijeti zalohy. Dle smlouvy jsem zaplatila zalohu 50% z ceny dila, tedy cca 50 000 Kc. Od te doby se ale zhotovitel neozyva, nezveda mi telefony, nereaguje na mail. Poradte mi prosim, jak se mam v teto situaci zachovat, zda-li mohu smlouvu vypovedet z duvodu nedodrzeni terminu ihned po uplynuti 2 tydenni doby.

  Dekuji,

  Yveta

 46. Xhang Txihg

  Mam podepsano smlouvu o dilo s prekladatelem. Musi me prekladat texty ale zaroven i upravovat aby to melo smysl. Ve smlouve je napsano "zhotoveny text do cestiny" – co presne znamena slovo "zhotoveny" v tento pripade? Dekuju moc za odpoved ahojda2@email.cz

 47. Skálová

  Slyšla jsem, že smlouvy o dílo mohu jako živnostník uzavřít jen do určité souhrnné hodnoty za rok. Je to pravda? Pokud ano, jaký je roční limit. Předem moc děkuji za radu.

 48. ELFRÍFA

  Byla sjednána ústní smlouva o dílo, předložena fa za materiál a práci v červnu 2007.Ihned fa uhrazeno na účet zhotovitele.Dodatečně popsána smlouva o dílo v červenci 2007, s termínem zhotovení 16.8.2007. Jelikož se práce neprováděla a materiál nebyl dodán podle ústního příslibu,odeslala jsem 11.8.07 odstoupení od smlouvy, zhotovitel převzal 13.8.2007.

  Nedodaný materiál činil 42tisíc, práce byla účtována 14tisíc. Náleží mi vrácení peněz v plné výši za materiál a v jaké výši za práci. Penalizace ve smlouvě není uvedena.Jednalo se o topenářské práce.

  Děkuji,Čurčíková

 49. Miloš

  Dobrý den,provádíme revitalizaci panelového domu.Část prací bude dokončena v roce 2008 (dle smlouvy o dílo),kdy bude zvýšena DPH.Celý rozpočet je na 5%DPH.Bude mít firma nárok toto zvýšení na práce provedené v roce 2008 uplatňovat?Děkuji.

 50. Honza

  Dobrý den,půjdu přímo k věci.Můj kamarád má pozemek a já mám nápad, jak zvýšit cenu toho pozemku a to díky nápadu, jak ho správně zobchodovat. Nejedná se o klasický prodej ale postup, jak dosáhnout zvýšení současné hodnoty pozemku, kde cena je jasně daná (např. 1500 kč/m2). Kamarád se nebrání tomuto záměru, ale já mu nechci říci o co jde a jaký bude postup, dokud nebudu mít nějakou smlouvu, která by můj nápad ochránila,protože vím jaké jsou peníze lákadlo a nerad bych skončil bez peněz a můj kamarád na mém nápadu vydělal. Co by jste mi doporučili? děkuji

 51. Zlata

  Dobrý den,jak vysoké může být penále pro zákazníky, kteří platí faktury pozdě? Nebo jinak, jak donutit zákazníky, aby také plnili svoje povinnosti vyplývající ze sepsaných smluv?Myslím tím – platit včas, platit celé sjednané částky, popř.po provedení práce zaplatit. Děkuji Zlata

 52. simona

  dobrý den, mám ŽL na průvodcování a překladatelsví, kromě toho si ještě přivydělávám zhotovováním soch z ledu, ale jelikož na tuto činnost není ŽL, podepisuji smlouvy o dílo. chci se zeptat je-li pro smlouvy o dílo stanoven nějaký roční limit? (smí příjem na smlouvu o dílo překročit výdělek v mé druhé činnosti?). A poslední dotaz: co když po mě objednatel žádá vystavení faktury? není smlouva sama o sobě tímto dokladem? děkuji.

 53. Zbyněk Kysela

  dobrý den.Pracuju jako grafik v jednom nejmenovanem studiu.podepsal jsem zde smlouvu o dile v lednu 2007 do srpna 2008.Odměnu za dovedenou praci dostavam pruběžně po dvou měsícich.Rad bych od smlouvy odstoupil zajimalo by me jak je upravena vypověď teto smlouvy v občanskem zakoniku.Jestli existuje nějaka vypovědni lhuta jako u zaměstnancu?

 54. Petra

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat ,jak mohu přinutit řemeslníka ,aby opravil vady ,které se vyskytly po předání díla? Existuje nějaký přesný postup při reklamaci práce ,která byla zhotovena na smlouvu o dílo? Děkuji za odpověď.Petra

 55. Zdeněk Nejedlý

  Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat zda v případě, že mám ve smlouvě o dílo napsanou smluvní cenu jako pevnou může zhotovitel po mně chtít nějaké navýšení či nikoliv? Předem děkuji za odpověď

 56. J.Papoušek

  Mohu uzavřít smlouvu o dílo i bez živnostenského listu,abych pro firmu mohl vykonat práci? Jak bude daněna odměna za tuto práci? Děkuji za odpověď.

 57. Karlík Jaroslav

  Prosím, je možné uzavřít smlouvu o dílo, když předmětem smlouvy je jen zhodnocení projektu výstavby. Výsledkem mojí činnosti bude jen ústní podání zhodnocení projektu, případné návrhy ekonomických úprav projektu. Nevznikne žádné hmotné dílo. Poskytnu jen odbornou poradu. Jsem důchodce, nemám živnost. list.

 58. Viera S

  Dobry den,

  s dodavatelem mame podepsanou smlouvu od dilo na kompletnio dodavku strechu. K dnesnimu dni mela byt strecha hotova, ale bohuzel neni kompletne dokonceny ani krov – jsou na nem zasadni vady a nas stavebni dozor odnmita dilo prevzit. Dodavateli by melo pocinaje zitrkem zacit nabihat penale. Dnesniho dne nam poslal e-mailem odstoupeni od smlouvy bez udani duvodu. Ve smlouve o dilo nemame specialni ujednani o odstoupeni od smlouvy – tudiz se zrejme postupuje podle obcanskeho nebo obchodniho zakoniku. Muzete mi prosim poradit jak spravne postupovat? Dekuji

 59. Pavel Kovář

  Dobrý den,

  velmi naléhavě prosím o radu mam uzavřenou smlouvu dle obchodn.zákoníku na stavbu rod.domu.Máme uzavřenu a podepsánu cenu jako pevnou a jakékoliv vícepráce či vícenáklady musí být sepsány v dodatku ke smlouvě.Zhotovitel chce navýšení nákladů na strop ikdyž je ve smlouvě uvedeno přesně za kolik bude postaven strop dle rozpočtu prosím tedy o radu zda může po mne chtít dodatečné navýšení ceny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.Druhý dotaz zhotovitel provedl nekvalitně práce byly nalezeny vady a nedodělky a z toho důvodu chceme ukončit spolupráci.Prosím o info jak postupovat.Děkuji velice za odpověď

 60. Havlát

  Dobrý den,objednal jsem si kuchynskou linku a doba dodání byla dva měsíce.Firma linku kompletně zhotovila až po deseti měsících.Nyní chtějí zaplatit celou částku.Ve smlouvě žádnou částku na případnou slevu nemám.Mám na určitou slevu nárok?Děkuji za odpověd.

 61. Lída

  Dobrý den, prosím poraďtě. Může objednatel odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu nepředání stavby v jím určeném termínu (který byl již několikrát předtím změněn viz. stavební denník) když na žádnou z domluvených schuzek možná záměrně nedorazil a stále to odkládal. Ve stavebním denníku máme datum dokončení v domluveném termínu. Dále mám jako další důvod k odstoupení udává závady jenž by běžně spadali do reklamací (nerovnosti, opravy malby atd.) a neprovedení práce která nebyla v zadání stavby a na výslovný dotaz zda to opravdu nechtějí provést bylo odpovězeno ne. Děkuji

 62. Lída

  Zajímalo by mě pokud dojde k situaci kdy objednatel odmítne dílo převzít , zároveň si najme jinou firmu k odstranění závad . Komu patří nepředané a nezaplacené dílo ? Je možno aby další firma pokračovala vpodstatě na cizím díle , materiálu atd . S Díky Lída

 63. Ludvík

  Rád bych se zeptal, jaký je rozdíl dle vašeho názoru rozdíl mezi Nepřímou a Následnou škodou? Můžete uvést prosím příklad? Jsou tyto škody dle platného OZ vyloučeny? V případě, že ne, lze je smluvně omezit?

  Děkuji, L.

 64. Jakub Franz

  Chtěl bych se zeptat, zda-li je možné uzavírat smlouvu o dílo na dobu neurčitou. děkuji

 65. Renáta Jarmarová

  Dobrý den chtěla bych vědět jestli je se může zadržet opravené auto.Jeho oprava nebyla zaplacena.Podle jakého zákona a paragrafu se mám řídit.Děkuji Jarmarová

 66. nikola nováková

  Dobrý den,s přítelem jsem bydlela v jeho bytě na hypotéku cca 3roky takže jsme ho i společně zařizovali,ale bohužel jsme se nepohodli a řekla jsem že se odstěhuji ke konci ledna 2008 a taky se tak stalo,a přítel mi ústně slíbil že mi zaplatí 50000kč za věci v bytě co jsme společně koupili a nechala jsem je tam a já s tím souhlasila když se do konce ledna odstěhuji.jenže už je polovina února a nic mi neposlal myslíte si že je tu nějaká šance u soudu ?děkuji moc za odpověd

 67. gabriela

  Dobrý den

  Chci se zeptat, jestli-že je sepsána smlouva o díle a v předmětu závazku jsou uvedené stavební práce jednotlivě, jaké chci po zhotoviteli provést, ale není tam uvedeno i zakoupení např.( vana, umyvadlo..a další potřebný materiál), zda se to i tak tím rozumí, nebo to musím zvlášt vypsat. Ptám se proto, že po přečtení významu smlouvy o dílo, je psáno, že se jedná jen o zhotovení. Stavební firma mi udala cenu, která bude sepsána i ve smlouvě a stejnou sumu chce zároven jako zálohu. Smlouva se řídí zákonem č.40/1964 sb Občanského zákoníku. Děkuji

 68. Libor Plch

  Dobrý den, stavební firma mi staví byt. Mám ujednané ve smlouvě, že pokuď budoucí prodávající ( stavební firma )nesplní svůj závazek k dokončení výstavby a zkolaudování bytové jednotky do 31.12.2007, mám právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z kupní ceny za každý den problení.

  Takto sjednaný termín dokončení výstavby se prodlužuje v případě zásahu vyšší moci s následnou nemožností plnění, která není závislá na možnostech a schopnostech budoucího prodávajícího (např. neobvykle nepřiznivé klimatické podmínky apod.) a to pouze o dobu trvání této překážky.

  Dne 26.11.2007 jsme obdrželi výpis z Českého hydrometeorologického ústavu o denním úhrnu srážek, maximální a minimální denní teploty vzduchu za měsíc říjen, listopad 2007.

  Dle mého mínění se nejedná o neobvykle nepříznivé klimatické podmínky.

  1)Prosím o radu zda mám šansi na uplatnění smluvní pokuty a nebo ne? Jestli je nutné doložit z mé strany průměrné teploty za měsíc říjen a listopad.

  2) Prosím o radu zda jako budoucí kupující bytové jednotky mám nárok na pořízení fotodokumentace Stavebního deníku.

  Děkuji za radu.

  Libor Plch

 69. Pavel Lustik

  Dobrý den!

  Při hledání práce mi v jedné výrobní firmě bylo nabídnuto uzavření smlouvy o dílo. Jednalo se o dělnickou profesi při výrobě. Neptal jsem na podrobnosti, jak v tomto případě bude tato smlouva vypadat.

  Je vůbec možné uzavírat na normální pracovní poměr Smlouvu o dílo? Jaké to může mít nevýhody pro zaměstnance?

 70. martin kopecky

  dobry den mam nasledujici problem a potrebuji poradit jak to mam resit dal. auto jsem dal do autoservisu na opravu. po 4hodinach mi volali ze je auto hotove at se pro nej stavim. prijel jsem si pro nej a chtel jsem jen vymenit viko ventilu na wv golf IV. zaplatil jsem tedy jejich pozadovanou castku 2000kc a odjel jsem. ujel jsem zhruba 10km a auto prestalo jet. zavolal jsem tedy kamaradovy do prahy at pro me prijede. prijel a odtahl me do jeho servisu. druhy den mi volal ze je motor na odpis a ptal jsem se ho co se stalo. rekl nasledujici: spatne nastavene rozvody, zbytky hadru v olejovem sani, tesnici tmel v mazacich zlabkach coz zpusobylo ze pist nemazal zadrel se zlomil ojnici a prorazil blok motoru. to zn. novy motor. muzu po servisu kde mi to udelali zadat nahradu motoru??? novy stoji 80000kc. dekuji za radu martin

 71. Jakub Červený

  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je nedodržení termínu dokončení hrubé stavby RD, stanoveného ve smlouvě o dílo, dostatečným důvodem pro odstoupení od této smlouvy. Dále bych pak potřeboval znát náležitosti písemného odstoupení od smlouvy o dílo. Pokud je to možné, prosím kopii odpovědi na email jakub.cerveny@email.cz. Děkuji, J. Červený.

 72. Jiří Waszmuth

  Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné uzavřít s firmou, pro kterou budu vykonávat jistou práci (konkrétně geod. zaměření pro projekty), smlouvu o dílo, aniž mám na tuto činnost živnostenský list? Jak je to potom s fakturací (firma nemůže napsat na fakturu IČO, jelikož ho nebudu mít)? A jak je to s daněním? Stačí roční vyúčtování? Děkuji.

 73. Václav Svoboda

  Dělal jsem zakázku pro na stavbě pro firmu tato firma měla najmutou hlídací agentůru. Z teto agenturi jednu sobotu nikdo nenastoupi, na stvbě byli vypáčeny dveře

  a odcizeno vybavení. Mi jsme neměli smlouvu s hlídací agentůrou atk jsme nemohli žádat o náhradMůžeme požadovat náhradu od investora který tuto společnost najal.A vymohl od ní uhrady za vybavení.

 74. Jiří Mrázek

  Dobrý den,

  podepsali jsme smlouvu o dílo na výměnu oken za plastová.

  Z nabídek, které jsme měli k dispozici se tento dodavatel

  jevil jako nejlevnější. Kalkulaci jsme si nechali udělat

  včetně stavebního zapravení. Bohužel rozpis jsem dostal

  na flashce těsně před jeho odjezdem a vlastně až po podpisu smlouvy. Při prohlídce této kalkulace jsem zjistil, že je počítáno stavební zapravení 800 Kč/m2 okna. Navíc toto stavební zapravení je účtováno i u okna osazeného do dřevěné příčky, kde se dělat zednické práce nebudou. Je to možno považovat za důvod k odstoupení od smlouvy? Bohužel od podpisu smlouvy mi nezvedá telefon.

 75. Aleš Mácha

  Dobrý den,chci se zeptat,jestli je možné bez problémů a oficiálně zahrnout Smlouvu o dílo do účetnictví???Čeká nás realizace zahrady,ale ještě nemáme živnostenský list,nechceme o tuto práci přijít,a klient chce doklad do účetnictví…

  Dále by mě zajímalo,do jaké částky a za jaké období nemusím takto vydělané peníze zdaňovat,a jestli lze od celkově vystavené částky ve smlouvě o dílo takto odečíst spotřebovaný materiál na který budeme mít účty za nákup.

  (Př. celková cena 30000,- ,z toho materiál 20000,- = lze brát jako příjem pouze 10000,- ??? )

  Předpokládám že jde v této smlouvě pouze o práci,takže asi ne…

 76. Alexandra Horáčková

  Dobrý den,

  chtěla bych poprosit o radu, jak přinutit stavební firmu k dokončení stavby rodinného domu – jedná se o neprovedené práce v přibližné ceně 350.000,- Kč. Byla sepsána smlouva o dílo dle občanského zákoníku na kompletní dodávku domu na klíč. Následně byla změněna několika dohodami o změně položek z rozpočtu – některé položky ubyly, přibyly, jiné se vůbec nerealizovaly. Zhotovitel nyní žádá zaplatit celou výši ceny díla i přesto, že některé položky se nerealizovaly a ani už nebudou-chybou zhotovitele, který je sám uznal. Nyní zhotovitel zastavil stavbu s tím, že nezačne pracovat dokud nezaplatíme cenu díla dle původní smlouvy,i přesto, že kompletní cena díla, tj. co již bylo provedeno,co bylo písemně následně dohodnuto navíc a i ještě neprovedeno a provedeno by být dle smlouvy o dílo mělo, je zaplaceno.Nevíme si rady jak dál s firmou jednat.Předání by mělo být k 30.8.2008.Pokud bychom odstoupili-jak vymáhat již zaplacené a firmou nerealizované položky? Velmi děkuji! Horáčková

 77. Milada Kůrková

  Dobrý den,

  V únoru 2008 jsem podepsala sml.o dodání a výměnu oken za plastová s obloukem,vč.žaluzií a sítí,ale bohužel,mi bylo řečeno,že při této zakázce neví termín dodání a ukončení,i na mé naléhání termín tam vepsán nebyl. Slovně mi bylo řečeno 6 týdnů. 8.3.zaplacením nemalé zálohy nabyla platnost zakázky.Okna mi byla dodána až po 3 měsících, poté jsem 3 týdny čekala na montéry na zabudování těchto oken.Okna jimi byla zabudována křivě,po mém naléhání na firmu,těmito montéry byla jaksi opravena.Po podepsání zakázky o převzetí,jsem bohužel 2.den zjistila,že okna jsou opět zabudována křivě.Po písemné reklamaci firmě,poslali tyto montéry ještě 1x na opravu.Tito montéři na místě opravu odmítli. Firma mi poslala jiné montéry, kteří tuto závadu zabudování v pořádku odstranili.Dodnes 14.8.ještě celá zak.není uzavřena(sítě)a do 17.8. jsem žila na stavbě díky opravám(předáv.protokol).Mohu požadovat slevu? A v jaké míře? Jaká je zákonná lhúta pro dodání a uzavření zakázky? Moc Vám děkuji.

 78. Tomáš Zielonka

  Dobrý den,

  rozhodli jsme se pro zateplení domu. Firma si změřila metry čtvereční domu před zateplením. Vystavila nám nezávazný rozpočet a tímto nám sdělila cenu. Konkrétně se jednalo o 279 000kč. Ústní dohodou se cena snížila na 269 000kč za 273 m2. Tuto cenu jsme akceptovali, cena je uvedena ve smlouvě o dílo,ale ve smlouvě nejsou uvedeny m2.

  Po samotném zateplení firma opět dům přeměřila. Měřením zjistila, že dům po zateplení má 297m2. Cenu nám navýšili o cca 22000 kč. Máji na toto zvýšení ceny nárok a proč ?, když měřením zjistili m2 a vypočítali nám dle měření cenu. Smlouva je uzavřena podle obchodního zákoníku.

  Děkujeme za odpovědˇ.

 79. Pavel Novák

  Dobrý den,

  mám na vás dotaz ohledně smlouvy o dílo. Stavební a bytové družstvo nás před rokem a půl oslovilo, že by chtělo provést kompletní zateplení domu, střechy a výměnu oken. Naše samospráva si nechala udělat rozpočet od autorizovaného technika pro pozemní stavby a ten zpracoval technickou zprávu s předpokládanými náklady na náš 6-ti podlažní dům ve výši 3.400000 Kč Vzhledem k tomu, že jsme měli nějaké prostředky ve fondu oprav, tak členská schůze a shromáždění delegátů odsouhlasili úvěr ve výši 2.840000 Kč Kč.Družstvo si bez našeho vědomí navýšilo úvěr na 5.500000 Kč a sjednalo smlouvu o dílo s firmou ve výši 5.500000 Kč s čím my nesouhlasíme a požadujeme zastavit stavbu.Družstvo nám hrozí sankcemi při odstoupení od smlouvy o dílo. Ve smlouvě je napsána sankce podle obchodního zákoníku.Firma začalo provádět stavbu, zatím na vedlejší samosprávě.Takže na naší samosprávě ještě nic neprovedli.Mohou po nás sankce vymáhat? V samosprávě má družstvo majoritu nad vlastníky.Děkuji

 80. Dana Dušková

  Firma (kamarád bohužel bývalý) provedla stavební úpravu na 2 místnostech, které mám pronajaty od třetího subjektu k podnikání. Měli jsme ústní dohodu o platbě za provedené práce – maximálně 70 tis. Kč.

  Nebyla objednávka, prostě písemně nic, ani v průběhu.

  Nyní po mně firma požaduje místo sedmdesáti 120 tis. (nebyly vícepráce, rozsah prací i složitost jak původně domluveno). Nechtějí se dohodnout na kompromisu, vyhrožují soudem, odmítají vystavit fakturu (najednou to je prý "soukromá akce mezi námi"). Mně ale pronájem koncem roku končí, investice nebyla do mého majetku. Jakou mám šanci případně uspět u soudu.

  Moc děkuji za komentáře

  D. Dušková

 81. Lucie Kelešová

  Dobrý den,

  uzavřeli jsme smlouvu o dílo na plastová okna. Smlouva je uzavřena podle obchodního zákoníku. Firma, která nám měla okna dělat patří našemu známemu. Předem jsme nezaplatili žádnou zálohu, tak je to také napsané ve smlouvě. Vše jsme se rozhodli zaplatit až po ukončení prací. Okna nám měli přijít vyměňovat 19.a 20.11.08, ale k tomu nedošlo a ve smlouvě to není sepsáno. A v smlouvě je bohužel napsáno, že mají na dodání 3 – 6 týdnů. Bohužel nám teď stojí celá rekonstrukce bytu.Je možnost odstoupit od této smlouvy, když nebyl dodržen termín? A pokud nebude splněn ani termín 6-ti týdnů, je poté možnost odstoupení pro nedodržení smlouvy?

  Moc děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Lucie Kelešová

 82. stolstav

  Dobrý den, uzavřel jsem smlouvu o dílo v pozici zhotovitele jako subdodavatel pro jednu nejmenovanou firmu. Určili jsme si rozsah díla dle položk.rozpočtu a i následně cenu díla. Dílo jsem zhotovil bez vad a nedodělků, avšak některé práce objednatel zadal svým pracovníkům, aniž by mne na tuto skutečnost upozornil.Přes mé protesty jsem byl následně uvědoměn, že jeho pracovníci nemají zrovna ted co dělat.Musím podotknout, že jsem dílo prováděl kvalitně a především dle časového harmonogramu, tedy nehrozilo nějaké nebezpečí s prodlení. Jednoduše si objednatel obsadil některé práce a mě tím zmenšil rozsah díla, aniž bychom to projednali, případně se dohodli.Samozřejmě v této chvíli nechce platit a neustále chce přepočítávat výměry a pod.Chce uznat méněpráce, ale v zápětí mé vícepráce uvedené ve stavebním deníku nechce akceptovat.Co mám dělat? Děkuji

 83. Jaroslav Pechač

  Dobrý den prosím o radu v případě že já jako zhotovitel

  jsem byl osloven obědnavatelem po cca 1/2 roce k odstranění vady na díle které já jsem při následné kontrole neshledal a mám předávací protokol o předání díla z doby před 1/2 rokem,podepsaný obědnavatelem.A ještě,obědnatel se mnou nemá sepsanou žádnou obědnávku ani smlouvu o díle.Moc děkuji za radu co mám dělat.Pechač

 84. Květa Applová

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je v zákoníku stanoveno jak velké penále za kvalitu odvedené práce(na jejímž zlepšení se pracuje a nebrání v provozu stavby)může naúčtovat objednatel zakázky zhotoviteli. Děkuji

 85. petr

  zajímalo by mě, zda je nějakým způsobem řešena dodací lhůta, pokud není výslovně dohodnuta – příklad: ústně se s firmou dohodnu na výrobě nějakého výrobku, tato výrobek sice dodá, ale až za rok (stále nějaké výmluvy atp.)… mám nárok na slevu? kdo určuje výši slevy? mám nárok od smlouvy odstoupit a výrobek vrátit kvůli nepřiměřené dodací lhůtě? mám při vrácení výrobku nárok na vrácení zálohy? … a aby to nebylo jednoduché – vše dohodnuto pouze ústně, na zálohu není pís.doklad (příjmový aní jiná stvrzenka)

  jak by na celou záležitost pohlížel soud, pokud by to došlo až tak daleko?

  díky za info

 86. P. Král

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal jak správně řešit více či méněpráce po uzavření písemné smlouvy o dílo. Jsme malá firma, tak jako naši klienti, nejedná se tedy o žádné velké či veřejné zakázky. Běžně se nám stává, že po schválení podrobného rozpočtu prací a po podepsání smlouvy o dílo, objednavatelé žádají o provedení prací navíc, nebo naopak o ubrání prací z rozpočtu, a tím i ze smlouvy. Samozřejmě toto vše je třeba administrativně vyřešit, a proto užíváme změnových listů a dodatků ke smlouvě. A tak produkujeme spoustu dokumentů, bez toho aniž bychom si byli jisti jejich správností. Můj dotaz tedy zní: jak správně postupovat při výskytu více či méněprací, tak aby s dokumenty bylo vše jak má být?

 87. Štěpán

  Dobrý den, uzavřel jsem smlouvu o dílo coby objednatel na venkovní rolety. Ve smlouvě je stanovena lhůta 25 pracovních dní od převodu zálohy na účet dodavatele. Ve smlouvě je i pokuta v případě nezaplacení z mé strany ve výši 5% p.a. a nárok na úhradu nákladů spojených s vymáháním a právním zastoupením. Toliko k mým závazkům. Na druhou stranu dodavatel se zavazuje zrealizovat předmět smlouvy v požadované lhůtě a kvalitě. Ale nefiguruje zde žádná smluvní pokuta z prodlení. Firma přijela v termínu a jedny rolety nepasovaly, tak je zase odvezla a tři týdny se nic neděje. Musím je teď nahánět. Ještě jsem jim neuhradil zbytek ceny, ale nelíbí se mi přístup z jejich strany – nikdo se neomluví, nikdo mne nekontaktuje s informacemi o stavu. Mám podle obchodního nebo jiného zákoníku nárok na uplatnění nějaké sankční politiky nebo jediné, co mohu udělat je vypovědět smlouvu – což nechci. Děkuji za radu. Štěpán

 88. JAN KŘENEK

  Dobrý den,vykonal jsem práci na základě ústní dohody. Smlouva o dílo měla být podepsána později, neboť z časových důvodů se muselo okamžitě započít s prací. Jednalo se o malbu velkého rozměru. Práce je hotová, smlouva dosud není podepsaná a objednavatel uhradil pouze miniaturní zálohu a podstatná většina platby zůstala neuhrazena. Neustále se vymlouvá a já se obávám, že nehodlá zaplatit. Mám ze zákona nějakou šanci uplatnit svůj nárok? Nemám žádnou písemnou smlouvu,jenom podepsanou fakturu od společnika v zastoupení ale práce je vykonaná. děkuji Vám za odpověď.

 89. Jitka Šedová

  V prosinci 2008 jsme podepsali s jistou firmou smlouvu o dílo podle obchodního zákoníku na dodávku a montáž oken. Po složení zálohy tj. koncem roku začala běžet lhůta 8 týdnů na dodání. Do dnes jsme bez oken a bez peněz. V květnu jsme firmě doporučeně zasílali odstoupení od smlouvy, bohužel se nám to vrátilo nevyzvednuté zpět.

  Na policii vypověděl, že k odstoupení od smlouvy dosud nedošlo (červenec), tak se bude snažit nám ta okna dle smlouvy dodat a namontovat. Jenže nám už došla po jeho dlouhých slibech trpělivost.Ve smlouvě má dáno, že "všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy budou s vyloučenímj pravomoci obecních soudů rozhodovány v rozhodčím řízení ve smyslu zákona č. 216/1994. Zvláštní náklady rozh.řízení nese straná povinná". Mohl by nám někdo vysvětlit, co to znamená a co dál podniknout? Má s takovým sporem někdo zkušenosti? A jaká je jeho úspěšnost pro poškozené?

  Díky sejika@email.cz

 90. Pavel Kučera

  Lze z pozice objednatele odstoupit od smlouvy o dílo dle obchod. zákoníku v době před dohodnutým termínem zahájení prací, ještě před zaplacením zálohy. Jená se o zednické práce, kdy zhotovitel dostane pouze odměnu za dohodnutou práci a objednavatel zajistí vše ostatní (materiál a ost. prostředky).

  Děkuji předem za odpověď.

 91. Petr Hejna

  Dobrý den prosím o radu, v prosinci jsem prováděl stavební práce objednatel nesouhlasil s částkou víceprací a odmítl mi zaplatit i předat dílo, pozval si soudního znalce, který se do dnes nevyjádřil. Jak bych měl postupovat, abych dílo předal a dostal aleponň nějaké peníze. děkuji

 92. Martin Král

  Dobrý den.

  V červnu jsem podepsal jsem "Smlouvu o dílo" a teď bych ji rád vypověděl.Ale objednatel má v "ostatních ujednáních smlouvy" uvedenu výpovědní lhůtu jeden měsíc.Musím tuto lhůto dodržet,měl bych od nového měsíce nastoupit u nového zaměstnavatele.

  Děkuji za odpověď.

 93. stanina hrubá

  Dobrý den, 7.8.2010 jsme podepsali smlouvu o dílo obchodního zákoníku, předmětem této smlouvy je zhotovení, dodávka a montáž nábytku a dveří blíže popsaného v přiložené specifikaci.Zhotovitel je povinen odevzdat dílo objednateli do 30.8.2010, ale i po domluvě a prodloužení termínu do 30.9.2010 jsme se zatím nedočkali hotové zakázky, zhotovitel se vymlouvá, že je nemocen, ale v místě bydliště se nevyskytuje.Vykonané práce neodpovídají ceně, kterou jsme zálohově zaplatili. Prosíme o radu jak pokračovat dál…Za odpověď předem díky! S pozdravem rod. Hrubých

 94. Lukáš Slezák

  Dobrý den,firma nám rekonstruuje panelový dům a po uzavření smlouvy zjistila při postavení lešení vady na lodžiích a nyní přišli s nabídkou,že nám musí na každou lodžii položit dlažbu,kterou si chtějí samozřejmě nechat královsky zaplatit,navíc nad rámec již stanoveného rozpočtu ve smlouvě,jinak že se nám za stavbu nezaručí.Mají na to právo?Neměli si před podepsáním smlouvy dům důkladně prohlédnout?Nebyla to jejich chyba a tudíž by měli úpravy hradit oni?děkuji za odpověď.

 95. zdena

  Dobry den uzavřela jsem smlouvu o dilo na plast.okna.Dilo bylo předano se zpožděnim a podala jsem reklamaci za poškrabaní ramu a vadnou vložku venkovnich dveří.Reklamace neni vyřešena od 2009 a bez mé iniciativy nekomunikovala.Ted po mě firma soudně vymaha doplacení ceny.Můžu odstoupit od smlouvy z duvodu neprovedení reklamace?Je možné že si firma bude chtit odvezt již zabudovana okna?připadně jak postupovat?diky

 96. jana

  myslíte si že sankce za nedodržení termínů na opravu domu v hodnotě 1 000 000 která je dohodnutá na 0,05% za každý den z prodlení z celkové částky je dostačující?

  Díky

 97. marie nováková

  dobrý den chtěla jsem se zeptat mám problém z firmou co nám dělají krovy a novou střechu dostaly jsme rozpočet nikde však není napsáno zda je cena z dph nebo ne a řemeslník ho požaduje z celkové částky co dostal jsem soukromá osoba koncový uživatel.

 98. Denis Krukovsky

  Dobry den, Obchodni zakonik Dil 9 § 552 odst. 2 uvadi

  "(2) Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené v odstavci 1, …"

  , ale nikde jinde v Dilu 9 o povinnosti zhotovitele zjistit pred započetím provádění díla překážky nejde. Co na to rika odborna rada prosim, je povinen zhotovitel pred provadenim dila zjistovat a jake překážky?

 99. monika bauerová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli když uzavřu smlouvu o dílo, v níž budu figurovat jako zhotovitel, musím odvádět daně ze zaplacené odměny za dílo. A pokud ano tak kolik procent.

  Předem děkuji za odpověď

 100. Kata

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat firma nam předělávala dům,fasada,střecha,veranda–v přeběžné nabídce byla určitá cena za kterou by to bylo zajímá mne o kolik může firma navýšit přiklad dávám že firma si vzala zalohu 400 000kc cena za celkov od nich byla kalkulována na 477 000kc ale misto doplatku 77kc chteji jednou tolik tudiž doplati 150 000kc krom par vecicek by to delo tak 85 000kc a ne ale 150 000..mužete mi poradit?aniž by nas inormoval o tom že to a to bude draží děkuji moc

 101. Kata

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat firma nam předělávala dům,fasada,střecha,veranda–v přeběžné nabídce byla určitá cena za kterou by to bylo zajímá mne o kolik může firma navýšit přiklad dávám že firma si vzala zalohu 400 000kc cena za celkov od nich byla kalkulována na 477 000kc ale misto doplatku 77kc chteji jednou tolik tudiž doplati 150 000kc krom par vecicek by to delo tak 85 000kc a ne ale 150 000..mužete mi poradit?aniž by nas inormoval o tom že to a to bude draží děkuji moc

 102. Inna Fedirtsan

  Dobrý den. Prosim o radu. Odeslali jsme z manželem zalohu na dovoz auta z Německa 50000 Kč mame číslo účtu jmeno a vime gde bidli gdys mu voláme vždycky zekne ze zítra už to auto bude v Česku uz to tak říka 3 měsíce. Uz to auto nechceme a penize nam nechce vratit taki gdys volame říka ze uz jich odeslal na účet a za 3 dni řekne že mu se ty peníze vrátili spatky. Můžeme nějak jinak jich od něho dostat účtenku že jsme peníze vložili na účet mame. Predem děkuji za odpověď.

 103. Radek

  Je zapsaná cena u smlouvy o dílo pevná nebo má ze zákona zhotovitel možnost procentního navýšení-pokud ano v jakém poměru jsou tyto procenta na příklad k částce 1,3 milionu Kč.Dík za odpověď i Váš čas.

 104. Zdeněk Nejedlý

  Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat zda v případě, že mám ve smlouvě o dílo napsanou smluvní cenu jako pevnou může zhotovitel po mně chtít nějaké navýšení či nikoliv? Předem děkuji za odpověď

 105. Šéfredaktor

  Dobrý den, zhotovitel by Vám měl vrátit částky, které nespotřeboval, tedy za práci vše to, co nebylo fakticky odpracováno a za materiál to, co nebylo dodáno, spotřebováno. Sice jste odstoupila od smlouvy a v takovém případě si mají strany navzájem vše vrátit. Pokud ale nelze zhotovené dílo oddělit a vrátit zhotoviteli, musí být od požadované částky odečteno to, co zhotovitel do díla vložil a co objednateli fakticky zůstává.

  Mgr. Lucie Jindrová

 106. Elfrída

  Děkuji za pomoc, trestní oznámení bylo podáno u PČR,

  zatím nebylo rozhodnuto.Jedná se o částku přes 50tisíc Kč.Se zhotovitelem není domluva, budeme muset řešit právní cestou, žalobou u soudu. Kdo bude tuto želobu podávat, já jako objednavatel, nebo PČR, kde bylo podáno trestní oznámení. Kdo bude hradit soudní výlohy? Děkuji.

 107. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží i na tom, jestli se chcete zúčastnit např. i prodeje tohoto pozemku. V takovém případě mě napadá uzavření smlouvy o zprostředkování dle § 774 an. občanského zákoníku. Zde byste mohli sjednat, že např. pokud zprostředkujete prodej pozemku za urč. cenu, získáte urč. odměnu. Nebo uzavřete nějakou nepojmenovanou smlouvu, tj. smlouvu, která není nikde upravena a jednoduše si v ní stanovte pravidla podle Vás a odměnu či provizi, pokud díky Vašemu nápadu pozemek získá na ceně.

  Mgr. Lucie Jindrová

 108. Šéfredaktor

  Dobrý den, bohužel, pokud někdo nebude chtít zaplatit, tak ho k tomu donutí asi jen exekutor. Navíc, u člověka, který peníze nemá, žádné penále ani smluvní pokuty nepomohou. Napadá mě snad jen možnost předání zboží oproti penězům, a faktury umožňovat třeba jen stálým a spolehlivým zákazníkům. Jinak se budete muset soudit.

  Mgr. Lucie Jindrová

 109. Jirka

  Žádný finanční limit neexistuje, můžete se jedině dostat do rozporu s obchodním zákoníkem § 2 (definice podnikání) – pokud nemáte ŽL a činnost (i) na smlouvu o dílo budete provádět soustavně. Smlouva o dílo je doklad stejné váhy jako faktura.

 110. Roman Kopecký

  Dobrý den,

  mám několik pracovníků na smlouvu o dílo. Kolik si může vydělat každý z nich bez placení daní nebo navýšení soc. a zdr.pojištění? Jeden je zaměstnanec, ostatní jsou na pracovním úřadu evidovaný jako nezaměstnaný.

  Mohu si dát tyto peníze do nákladů?

  Mockrát děkuji za odpověď.

 111. Šéfredaktor

  Dobrý den, v tomto případě záleží hlavně na ustanovení této smlouvy, jak možnost odstoupení upravuje a jestli vůbec. Pokud ne, budete se muset se studiem dohodnout, protože pro odstoupení od smlouvy dle zákona je předpoklad nějakého porušení smluvních či zákonem stanovených povinností druhou stranou.

  Jinak se tento smluvní vztah ani trochu nepodobá vztahům dle zákoníku práce.

  Mgr. Lucie Jindrová

 112. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  každé dílo má svou záruční lhůtu (min. 6 měsíců) a pokud se v této době vyskytnou nějaké vady, má zhotovitel povinnost tyto vady odstranit.

  Ve Vašem případě je tedy třeba písemně u zhotovitele vady vytknout a domáhat se jejich odstranění a to bezplatně a bez zbytečného odkladu.

  Pokud by zhotovitel dílo neopravil, je možné nechat si dílo opravit jinou osobou a po zhotoviteli se domáhat zaplacení výloh, které jste s opravou měla.

 113. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže jste si sjednali pevnou cenu, pak by po Vás neměl chtít žádné "vícepráce" či "vícenáklady". Je také rozdíl, jestli máte smlouvu o dílo uzavřenou podle občanského nebo obchodního zákoníku. To z dotazu nevyplývá. Cena by se mohla zvýšit na základě nějakých objektivních okolností, ale těžko říci, jestli je to zrovna tento případ. Na prvním místě se tedy pokuste dohodnout. Jestliže to nepůjde a budou mezi vámi přetrvávat spory, bude muset nastoupit soud.

 114. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže se jedná o příležitostnou činnost, kterou nevykonáváte pravidelně, smlouvu o dílo uzavřít můžete (mohl by jste ji uzavřít tak jako tak, ale mohlo by to být i neoprávněné podnikání). Jestliže příjmy z těchto příležitostných činností nepřesáhnou 20.000,-Kč za rok, jsou osvobozeny od daně. Jinak budete muset na konci roku podat daňové přiznání.

 115. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nemusíte uzavírat přímo smlouvu o dílo, můžete uzavřít například smlouvu o poskytnutí ekonomické konzultace nebo poradenství, nebo postačí i dohoda o provedení práce. Pokud se z Vaší strany jedná pouze o příležitostnou činnost, pak ani živnostenský list mít nemusíte.

 116. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, z dotazu není jisté, jde-li o smlouvu o dílo uzavřenou podle obchodního nebo občanského zákoníku. Mělo by to být uvedeno přímo ve smlouvě. Jisté je, že spory ze smluv o dílo jsou složité a o stavební branži to platí ještě víc. Vše si řádně zadokumentujte (foto, video, veškeré písemnosti), pozvěte svědky, nejlépe odborníky, mějte vše potvrzené stavebním dozorem ve stavebním deníku. Je velmi pravděpodobné, že komunikace s firmou bude velmi obtížná, možná se budou zapírat a nebudou s Vámi jednat vůbec. A protože se ve vašem případě jedná minimálně o statisícové částky, neváhejte ihned kontaktovat advokáta. Ten vstoupí do jednání s firmou, může jí zaslat předžalobní upomínku. S tím možná bude firma jednat, ale určitě to zvýší šance na výhru u soudu, kde celá věc může velmi snadno skončit. Jestliže vyhrajete a prokáže se, že firma nedodržela své povinnosti a poškodila Vás, pak Vám náklady na soud a právníka bude muset zaplatit žalovaná firma.

 117. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  to je ale už jen z povahy věci nesmysl. Smlouva o dílo je uzavírána proto, aby bylo ve smlouvě uvedené dílo provedeno a to obv. do určitého data. Pokud není datum sjednán, má se za to, že lhůta má být přiměřená povaze díla.

 118. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, občanský zákoník přímou a nepřímou škodou nijak konkrétně nerozlišuje. Podle judikatutry je nepřímou škodou taková majetková újma, která vznikla třetí osobě proto, že poškozeného zasáhla škodná událost, a zároveň v důsledku vztahu této osoby k poškozenému. Př.: přímá škoda vznikne osobě, kterou zraníte. Nepřímá škoda pak může vzniknout např. nemocnici a zdravotní pojišťovně (pobyt, léčba), státu (placení invalidního důchodu), blízkým zraněného, pojištovně (vyplacení pojistky za poškození zdraví), zaměstnavateli… Záleží také na příčinné souvislosti mezi jednáním a škodou. Následnou škodu je pak možno chápat jako škodu na věci, na životě či zdraví, finanční nebo jinou újmu (např. ušlý zisk), která určitým způsobem vyplývá či souvisí z předchozí, již vzniklou škodou. Jedna škodná událost vede k další. Nejde tedy o další dotčené (poškozené) subjekty, ale o další škodní událost samotnou.

 119. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud by cena měla zahrnovat i materiál, mělo by to být ve smlouvě uvedeno. Z toho co jste uvedla chápu, že jde opravdu jen o provedení díla a ne o materiál.

 120. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  určitá šance je vždycky. Abych Vám ale dokázala odpovědět přesněji, musela bych znát podrobnosti – tj. kdy k zakoupení věcí došlo, jestli např. nebyly hrazeny kartou z Vašeho účtu, jestli nemáte účtenky, jestli mohl přítel mít na to, aby věci pořídil sám atd.

  Doporučuji spíše přítele písemně vyzvat a upornit ho, že jinak dáte věc k soudu.

 121. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mimořádnými meteorologickými podmínkami a přírodními silami se rozumí jevy značné intenzity. Např. povodně, vichřice, sněhová kalamita a podobně. Vzhledem k relativně mírnému průběhu letošní zimy však lze konstatovat, že k tak závažným přírodním podmínkám ani nedocházelo (alespoň na většině území ČR). Jestliže se jedná o venkovní práce (terénní práce, sřechy aj.) je možné, že za určitých podmínek je nelze vykonávat (zmrzlá půda, vytrvalý děšť apod.). Při některých pracích je nutno dodržovat speciální technologický postup, což je typické u betonáže. Pod určitý stupeň mrazu nelze betonovat. Záleží však na konkrétních okolnostech průběhu stavby. Pro detailnější právní analýzu toho, jestli můžete uplatnit sankce se musíte obrátit na advokáta.

  Pokud jde o kopii stavebního deníku, tak by Vám neměla být odepřena, ale nemohu zaručit, že Vám firma nebude dělat potíže, což je bohužel ve stavební branži celkem časté.

 122. Libor Plch

  Děkuji za odpověď pane Mgr. Oldřichu Topku. Bohužel stavební firma nechce předložit stavební deník.

  S pozdravem

  Libor Plch

 123. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  no tak předně nebudete zaměstnanec a nebude se na Vás vztahovat zákoník práce. Tzn. žádná nemocenská, sociální a zdravotní si musíte hradit sám, atd. atd.

 124. Pavel Lustik

  Děkuji Vám za odpověď. Mám ještě jednu otázku. Je zaměstnávání na základě Smlouvy o dílu ve výrobním podniku běžné, už jste se s tím někdy ve své praxi setkala?

 125. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnávání na SoD není typické, dochází tím spíše k obcházení zákoníku práce. Navíc ten, kdo poskytuje "práci" na základě SoD musí mít příslušné oprávnění (typicky ŽL), jinak se také může dopouštět nejen přestupku, ale při vyšší intenzitě přímo trestného činu neoprávněného podnikání. Navíc má také řadu povinností vůči finančnímu úřadu, které běžní zaměstnanci v pracovním poměru nebo na DPP či DPČ nemají.

 126. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předpokládám, že máte nějaké potvrzení ze servisu o provedené opravě. Bylo by vhodné vzít k věci znalce, ať ten vyhotoví znalecký posudek, kde by bylo jednoznačně řečeno, že vadu způsobilo to a to.

  Po servisu se domáhejte náhrady způsobené škody.

 127. martin kopecky

  dekuji za radu ale nevim kde mam sehnat znalce. vubec se mi tohle nestalo a toto je poprve tak vubec nevim jak mam postupovat. bohuzel zadny papir nemam, ale mam lidi i vratneho v tom servisu co me videli jak se tam to auto tahne. prosim poradte mi jak mam v tomto postupovat. dekuji martin

 128. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §642 odst.2 občanského zákoníku: Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě. Pokud jde o odstoupení od smlouvy, tak to si nechte sepsat u advokáta. Pro úplnost uvádím, že odpovědi na mail nezasíláme.

 129. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, k provozování činnosti, kterou vykonává fyzická osoba mimo pracovněprávní poměr (tedy samostatně) je třeba mít příslušné povolení, typicky to bývá živnostenský list. Výjimku tvoří příležitostná činnost. Pokud však půjde o dlouhodobější a opakovanou spolupráci, pak nepůjde o příležitostnou činnost a Vy by jste se mohl dopustit neoprávněného podnikání (přestupek, při větším rozsahu dokonce trestný čin). Více informací si vyžádejte na živnostenském a finančním úřadu. S ŽL by jste musel plnit povinnosti jako každý živnostník, včetně těch daňových.

 130. Luděk Jambor

  Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu. V březnu jsem podepsal "Smlouvu o díle" podle obchodního zákoníku na dobu 2 měsíců jako zhotovitel. Již teď je zřejmé, že tato smlouva nebude včas splněna, protože objednavatel není schopný dodávat včas materiál (finanční důvody) a tím ztrácím čas na zhotovení v termínu. Ještě jedním problémem je rozpracovanost jiných prací na staveništi, tím pádem nemohu pokračovat ve své práci. Stavba měla již být v takovém stavu, aby mě neomezovala v mém harmonogramu.

  Prosím, jak mohu smlouvu vypovědět, zda-li je to možné.

  Předem vám děkuji za brzkou odpověď.

 131. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nejprve by jste se měli pokusit dohodnout na dalším postupu a změně termínu. Pokud Vám ovšem neposkytuje potřebnou součinnost, která mu vyplývá ze smlouvy, a existují zde okolnosti bránící řádnému provedení díla (které jste nezavinil), pak by odstoupení od smlouvy mělo být možné. Eventuálně předložte smlouvu k posouzení přímo právníkovi.

 132. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, o náhradu škody sice žádat můžete, ale pokud investor neuzná svou odpovědnost, budete muset podat žalobu o náhradu škodu. Před tím však bude nutné zjistit, jestli taková odpovědnost investorovi vznikla, kde byla chyba, proč agentura nezajistila ostrahu objektu a podobně. Z toho by pak mělo vyplynout, jestli má vůbec cenu takovou žalobu podávat. Na druhé straně by investor měl škodu požadovat zpětně po agentuře (pokud porušila smlouvu o ostraze). K náhradě škody však málokdo přistoupí dobrovolně, v mnoha případech musí stejně nastoupit soud.

 133. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jako důvod k odstoupení od smlouvy to jistě považovat nelze – smlouvu jste podepsal. Max. by mohla být namítána její neplatnost pro omyl – k tomu je však zapotřebí vidět smlouvu a znát další detaily. Jestliže to chcete řešit, doporučuji navštívit osobně nějakého místního advokáta.

 134. Jiří Mrázek

  Děkuji za odpověď. Už je vše v pořádku. S dodavatelem jsme se dohodli.

  S pozdravem

  Mrázek

 135. Jan Korbel

  Dobrý den.

  Řeším podobnou situaci. V naší firmě byla uzavřena dohoda o dílo s externí firmou na vybudování a údržbu počítačové sítě. Ve smlouvě nejsou podmínky pro jakékoliv ukončení spolupráce. Jak můžu dohodu ukončit, aniž bych musel uvádět jako důvod pochybení ze strany dodavatele, která jsou velmi častá.

  Děkuju

  Jan Korbel

 136. Jan Korbel

  Dobrý den.

  V naší firmě byla uzavřena dohoda o dílo na vybudování a údržbu počítačové sítě. Bohužel není v dohodě žádná zmínka o ukončení činnosti. Žádné termíny.

  Jak mohu tuto dohodu ukončit, aniž bych do výpovědi musel uvádět jako důvod pochybění ze strany dodavatele? Jaké je výpovědnbí lhůta?

  Děkuju.

  Jan Korbel

 137. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, smlouvu si do účetnictví nezahrnete. Tam se dokládají daňové doklady, které se smluvním vztahem souvisejí. Jinak se však s Vašimi dotazy obraťte na server, který se daněmi a účetnictvím zabývá, popř. na finanční úřad. Daňová a účetní problematika není předmětem této poradny.

 138. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  stavební spory ze smlouvy o dílo nejsou vůbec jednoduché – doporučuji navštívit advokáta a s ním se poradit na postupu. Bude chtít min. vidět samotnou smlouvu. Ten může zhotovitele vyzvat k nápravě – občas takové dopisy od advokáta zaberou.

 139. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, k tomu je třeba znát znění smlouvy, vědět, jestli byla uzavřena podle obchodního nebo občanského zákoníku. To je dost podstatné pro posouzení případu a z dotazu však tohle nevyplývá. Revize smluv v této poradně neprovádíme.

  Jinak mezi objednatelem a zhotovitelem se nárok na slevu (pokud vznikne) nijak nepaušalizuje, záleží na okolnostech konkrétní zakázky a její celkové ceně.

 140. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, cena byla sjednána, a přísloví "dvakrát měř a jednou řež" se měl zhotovitel držet již při původním měření, na jehož základě kalkuloval cenu. To, že tak neučinil je jeho chyba a domáhat se zvýšení by neměl. Neplaťte tedy cenové navýšení a pokud si je jistý, že jste povinni mu zaplatit jeho chyby, pak ať si nechá zvýšenou cenu potvrdit soudně.

 141. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, neznám znění smluv, o které jde. Nemohu se tedy vyjadřovat k tomu, jaká práva a povinnosti z nich vyplývají. Smlouvu musíte předložit právníkovi, nechat si vyhotovit revizi a právní stanovisko a zjistit, jaké možnosti obrany před postupem družstva, se kterým nesouhlasíte, máte.

 142. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vzhledem k tomu, že jste nic nesepsali, nemáte v ruce jediné písemné ujednání a vše, co bylo sjednáno, se bude prokazovat pouze z vašich a svědeckých výpovědí, nelze dopředu odhadnout, jaké jsou Vaše šance. Už je pozdě na to připomínat, že takové záležitosti mají být písemně podchycené bez ohledu na to, jde-li o známou nebo cizí osobu.

  Vaše šance může však zvýšit to, že si sjednáte advokáta se zkušenostmi v těchto sporech, které bývají náročné.

 143. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nechápu, na co se ptáte. Na to, zda máte objednateli vadu opravit, nebo na co?

 144. Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

  Dobrý den,

  vřele doporučuji obrátit se na místního advokáta, který bude muset zkontroloval uzavřenou smlouvu a navrhne nejvhodnější řešení daného problému. Je také otázka, zda-li tzv. rozhodčí doložka byla uzavřena platně.

  Pokud žádného advokáta neznáte, podívejte se na http://www.cak.cz, kde si toho svého podle místa bydliště najdete.

 145. Roman M.

  Lze skoro vše ale zhotovitel vás může žalovat za ušlý zisk. Jako smlouvy nejsou sranda on si pro vás zarezervoval čas popřípadě odmítl jiné nabídky.

 146. martina damborska

  Dobry den,

  muzeme se objednat zhotoveni web. stranek pomoci Smlouvy o dilo se studentam, kteremu jeste nebylo 18 let? Nebo ji za nej musi podepsat zakonny zastupce??? Dekuji, Damborska

 147. Boris Gono

  Dobrý den,na internetu jsem si vybral čalouníka,který tam má svoji stránku s vlastním IČ.Po zadání a potvrzení objednávky,ve které je napsané i IČ čalouníka,jsem asi za 14 dní zjistil,že tento živnoistník,má cca rok pozastavenou činnost.Bylo mi zděleno,že tyto práce neprovádí,ale předává je dále.

  Ve smlouvě byl napsán termín dodání čalouníckých prací,tento nebyl dodržen,protože se neustále reklamovala kvalita provedené práce.Nakonec jsem po cca 3 měsícich převzal zboží,abych mohl vystavit oficiální reklamaci,na základě daňového dokladu.

  Chci se zeptat,zda můžu odstoupit od smlouvy,kvůli klamné reklamě,nedovolené podnikání,nedodržení termínu a požadovat po živnostníkovi,aby uvedené problémové věci dal do původního stavu.Za info děkuji Gono

 148. HELENA

  NA SMLOUVU O DÍLO JSEM SI ZA R.2012 VYDĚLALA MĚSÍČNĚ 3 600 KČ.FIRMOU MI BYLO SDĚLENO,ŽE K TETO ČINNOSTI NEMUSÍM MIT ŽL. ALE NYNÍ JSEM OBDRŽELA CELKOVOU ČÁSTKU ZA ROK 2012 A MÁM JI SAMA ZDANIT. PORADÍTE MI,PROSÍM DĚKUJI

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>