Smlouva o nájmu bytu – aktualizace

Problematika nájmu bytu je v českém právním řádu upravena občanským zákoníkem, konkrétně ustanoveními § 685 a násl. Jedná se vlastně o speciální úpravu obecné smlouvy o nájmu. Nájem bytu je ovšem pro svoji specifičnost a význam chráněn; pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů stanovených v zákoně.

Náležitosti nájemní smlouvy jsou vyjmenovány v ust. § 686 : nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.

Zákon obecně upravuje i práva i povinnosti smluvních stran. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu a nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv.

Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní předpis a to nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu. Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli.
Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu.

Nájemce nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odepřít jen z vážných důvodů. Provádí-li pronajímatel takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

Co se týče zániku zájmu, zákon uvádí tyto možnosti. Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce. Výpovědi z nájmu se věnujeme ve speciálním článku věnovaném títo tématice. V případě, že nájem bytu byl sjednán na určitou dobu, skončí samozřejmě také uplynutím této doby.

356 komentářů u „Smlouva o nájmu bytu – aktualizace

 1. jirka P.

  Rád bych se vás zeptal, zda se musím řídit vyhláškou stanovující max. výši nájmu. Můj nezletilý syn byl obdarován nemovitostí, já ho zastupuji, a v rod. domě žije sestra mé manželky. Předtím neměli sepsanou žádnou njemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti. To bych chtěl nyní napravit. Mohu se domluvit na libovolně vysokém nájmu? Nebo se musím řídit vyhláškou 176/1993 Sb. Děkuji za odpověď.

  S pozdravem Jirka P.

 2. Milada

  Potřebovala bych informaci týkající se výše nájemného. Koupili jsme nájemní byt i s nájemníkem. Jeho nájemní smlouva s předchozím majitelem se řídila vyhl. 176/1993. Čistý nájem činil 780 Kč, z tého částky přispíval původní majitel bytu částkou 660 Kč na fond oprav na společný účet sdružení vlastníků bytů v panelovém domě.

  Problém spočívá v tom, že ostatní vlastníci bytu jej i užívají, ale naše byty jsou užívány nájemníky, z čehož vyplývá, že pokud bychom pokračovali dle stávající nájemní smlouvy, pak by čistý výnos z bytu činil pouze 120 Kč.Tedy můj dotaz zní :lze položku "fond oprav" oddělit od čistého nájemného do samostatné kolonky ve výměru nájemného pro nájemníka?

  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem Milada

  1. Boris Mičánek

   Potřeboval bych informaci týkající se výše nájemného. Koupili jsme nájemní byt i s nájemníkem. Jeho nájemní smlouva s předchozím majitelem se řídila vyhl. 176/1993. Čistý nájem činil 1440 Kč, z tého částky přispíval původní majitel bytu částkou 800 Kč na fond oprav na společný účet sdružení vlastníků bytů v panelovém domě.

   Problém spočívá v tom, že ostatní vlastníci bytu jej i užívají, ale naše byty jsou užívány nájemníky, z čehož vyplývá, že pokud bychom pokračovali dle stávající nájemní smlouvy, pak by čistý výnos z bytu činil pouze 640 Kč.Tedy můj dotaz zní :lze položku "fond oprav" oddělit od čistého nájemného do samostatné kolonky ve výměru nájemného pro nájemníka?

   Děkuji za odpověď.

   S pozdravem Boris

  2. Petr Fajkus

   Jelikož se nacházím vobdobné pozici, kdy nájemník platí pouze regulované nájemné, a my jsme z tohoto již tak maleého příjmu nuceni platit tzv. fond oprav, docela by mne zajímalo jak byla Vámi situace řešena, popř. vyřešena (dotazuji se značným zpožděním). Prosím o krátkou odpověď a Váš názor. Taky by mne zajímalo jakým způsobem byl upraven smluvní (nájemní) vztah mezi Vámi a nájemcem, zda jste využili změny smlouvy pro možnost uplatnění zvýšení nájemného, zda např. sjte dosáhli jiné změny, která vedla ke změně z regulované na neregulovanou n. smlouvu apod. Děkuji za odpověď.

  1. mgr.Polášek

   Ano , lze , pouze však s přivolením soudu, jinak smlouva nájemní zaniká dnem na dobu jí stanovenou – tedy splynutím doby.

  2. Ivan Kašpar

   Musí být výpověď při nájmu na dobu určitou. Dle mého názoru ne, ale jsou i názory opačné.

   Když ano prosím o vzor výpovědi

 3. Markéta Kulhanková

  Syn se bude ženit a má možnost získat podnájem na dobu 5 – 6 let.

  Majitelka žije mimo republiku, v řízení ji bude zastupovat její sestra na

  základě plné moci. Jakou smlouvu je třeba sepsat – o nájmu nebo

  podnájmu? Na co si máme dát pozor při sepisování ať "nenaletíme?"

  Děkuji za odpověď.

 4. Martin Novak

  Pronajimam byt a najemce mi volal na mobil, ze je problem s elektrikou. Tuto zpravu jsem si vyslechl az druhy den, ponevadz jsem nebyl pristupny. Pote co jsem mu zavolal mi sdelil, ze vyhorely pojistky pri beznem pouzivani, a ze zavolal elektrikare aby to spravili. Faktura cini 1200 Kc, a pry je standardni postup takovy, ze to hradi pronajimatel. Zda se mi to zvlastni a proto prosim o pomoc kohokoli, kdo vi, jak se v tomto pripade postupuje.

  Dekuji moc!

 5. Jana

  Prosim o radu kde a na koho se mam obratit pokud mam velke problemy se SBD,ktere si neplni a porusuje sve povinnosti.Jsem bezradne.Dekuji

 6. Pourová Renata

  Dotaz: Je majitel domu povinen sepsat novou nájemní smlouvu s nájemcem, který pokračuje v nájmu bytu jako bývalý spolubydlící své babičky, která se odstěhovala a měla nájem z roku 1971 od dřívějšího OPBH?

  Smlouva o nájmu tehdy byla nahrazena "souhlasem o výměně bytu".

  Majitel domu respektuje "poděděného nájemce" s regulovaným nájemným, i když nájemce občas dluží nájemné i za 1/2 roku, ale nájemce ho chce právníky donutit k sepsání nájemní smlouvy.

 7. Van

  …se vloudila do ustanovení 3/II…. nájemce platí na účet pronajímatele a nikoliv nájemce, že? Pro pronajímatele je to myslím rozhodně výhodnější :-)

  Opravdu stačí takto velmi zjednodušená smlouva? V OZ řeší nájemní vztah řada paragrafů a pouhý odkaz na právní řád ČR v preambuli smlouvy se mi zdá velmi obecný.

  1. Pavel

   Ta smlouva je opravdu divná. Je až podezřele stručná, má gramatické chyby.

   V článku 3./IV. není uvedeno, jak se zaplatí přeplatek/nedoplatek a dokdy. Do týdne od předložení zúčtování? Nebo do půl roku?

 8. Karel Slavík

  Chci se zeptat zda lze fond oprav oddělit od položky čisté nájemné. Tedy vlastním byt s nájemníkem. Ten bude platit fond oprav ve výši předchozího nájemného. Pokud tedy nebude souhlasit s novou smlouvou tak nadále bude platit fond oprav a já z bytu budu mít nolový přijem….

  Děkuji za odpověď, případně za odkaz, kde se k tomuto dočtu více.

 9. Rosrislav

  majitel panelového domu mi zaslal nový výměr nájmu, který se proti původnímu liší o 1800, 00 kč (původní 1086, nyní : 2838 kč) , s odůvoněním , že již bylo zrušené regulované nájemné.

  Bydlím v malém městě ( do 8000 obyvatel ). Běžné nájemné se pohybuje okolo 700 kč . Mám byt o velikosti 67m2.

  Mám smlouvu na dobu neurčitou.

  Jak se mám zachovat . Mám si koupit byt v OV, nebo nemusím majitelem navrženou výši nájemného akceptovat ?

  Děkuji

  1. Věra Budíková

   Také by mne to zajímalo, nevíte kde mám zjistit odpověd na dotaz: jak se vypočítá výše nájemného, podle jakého klíče? To mám stejný článek, jako byl ten váš, znova? Nebo kde zjistím odpovědi na váš dotaz??

  2. Ivan Maštálka

   Použijte kalkulačku pro výpočet na stránkách MMR – http://www.mmr.cz/index.php?show=010022 – zadáte původní nájem, obec a plochu bytu a dostanete nejvyšší možné nájemné.

   Regulované nájemce sice "neexistuje", ale způsob deregulace je stanoven zákonem, takže majitel bytu rozhodně nemůže o své vůli jednostranně zvýšit nájem bez omezení.

  3. Jan M.

   Nechci být nepříjemný, ale to Vaše neustálé brečení je směšné. Podívejte se kolik se tržní nájemné. To třeba nájemné pro lidi, kteří zakládají rodinu. Nájem za 2+1 v malém městě přes 3000 + spotřeba a služb = 6500Kč. A vy se tu hádáte o stokoruny. S pozdravem J.M.

 10. Hana

  Městská část nám jako nájemníkům nabídla v rámci privatizace obytných domů k odkoupení dům ve kterém bydlíme. Založili jsme bytové družstvo a dům odkoupili (splácíme po dobu 5 let). Nyní nám předsedkyně BD předložila k podpisu nájemní smlouvy a došlo k diskuzi, jestli když jsme členové družstva a žádný nájem neplatíme neměla by to být smlouva o užívání bytu a nájemní smlouva jen v případě jednoho nájemníka, který se privatizace neúčastní a bude dále platit nájem? Děkuji za odpověď

  1. mgr.Polášek

   Vážená paní,

   odpovídám na Váš dotaz:

   – neuvádíte : " kdo Nám " potažmo se ptám kdo má býti být "nájemníky", – rozumí-li se další osoby, byt v nepř. vztahu, pak vám odpovídám ve stručném sledu násl,:

   – každý z nnájemníků musí mít smlouvu – nedokáži si představit to, že by někdo – jakožto občan – po platnosti OP, měl volný p=růchod s veidenci obyvatelstva – tedy právo k bytu , bydlení, a zejména trvalého pobytu, tedy každý jedinec toho času jež obývá tč. byt, musí mít nájemní smlouvu, nebo komp. smlouvu o právu k užívání bytu.

   ?yslím, že paní na BD " myslí", že Vás tímto úkonem do budoucna zůží.Rozhodně nelze přijmout, tedy je absurdní to, že by jeden z nájemců měl mít smlouvu k bytu.

   Zůstávám spozdravem, Pol.-

 11. Ladislav L.

  Bydlím v jednom bytě s podnájemnicí, každý využíváme část bytu a náklady na bydlení platíme společně.Já jsem majitelem bytu a zajímá mě, jestli se tento podnájem dá nějak smluvně ošetřit.Děkuji předem za odpověď.

 12. rysavy

  Dovoluji se zeptat zda-li ve Smlouvě o nájmu musí být zakotveno, do kdy je nájemce povinen vyklidit a předat pronajatý prostor, a když toto ustanovení ve Smlouvě není, jak se případný spor řeší.

 13. Alena

  Chtěla bych se zeptat…. Máme možnost s přítelem jít do státního bytu. Původní nájemce se stěhuje a nechce byt jen tak vrátit městu a my bydlíme v podnájmu a státní byt psaný na mé jméno by se nám hodil. Ale prý tam musíme být nejdříve rok hlášení a potom teprve nám může přepsat byt na naše jméno. Vím že je to nelegální a trestné, ale za nějaké odstupné a po domluvě je to prý možné. Chtěla bych se zeptat čeho bych se měla vyvarovat a jestli se to dá vůbec takhle udělat??? A pokud ano, co musíme pro to udělat.

  Děkuji

 14. Říha Petr

  Dotaz:

  Je správné, aby z fondu oprav bylo hrazeno pojistné za dům a odměny členům výboru Společenství?

 15. Blanka H.

  převzala jsem byt, který užívala má matka. Jde o byt v nájemním domě. Nájemní smlouva byla napsána na mou matku a děti. Je nájemní smlouva stále platná když zde matka již nebydlí a na místo ní uživá byt její dítě, tedy já? Všechny platby spojené s užíváním bytu jsou vystavené na mé jméno … nicméně nájemní smlouva je vystavena na jméno mé matky. Žádala jsem několikrát pronajímatelku o nájemní smlouvu, zatím neúspěšně…můžu přijít o právo na užívání bytu, když není smlouva na mě?

 16. jaroslav

  Rád bych se zeptal jak se vypočítává fon údržby.Někteří tvrdí že podle metrů čtverečních.Rád bych věděl jak to je. děkuji

 17. jaroslav

  Rád bych se zeptal jak se vypočítává fon údržby.Někteří tvrdí že podle metrů čtverečních.Rád bych věděl jak to je. děkuji

 18. Riedel

  Potřeboval bych radu ohledně výše nájemného. Koupil jsem rodinný dům od podniku, ve kterém pracuji. V domě užívá byt bývalá zaměstnankyně a platí nájemné 273Kč měsíčně. Mohu s ní uzavřít novou nájemní smlouvu a požadovat nájemné běžné ve zdejší lokalitě? Nebo jí mohu zvýšit stávající nájem pouze o běžných 10%% ročně? Dále mě zajímá, zda je možné uzavřít nájemní smlouvu na dožití a jak ji správně formulovat. Děkuji za odpověď, s pozdravem Riedel

 19. Jakub Smutný

  Dobrý den,

  mám dotaz. Společenství vlastníků mi předepsalo platby za služby za nebyt. prostor, který vlastním. problém je, že tento nebytová¨ý prostor není dokončen, je rozestavěn i v katastru je zapsán jako rozestavěný – musím tedy platit zálohy na topení, vodu a odvoz odpadů?

 20. Veronika

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda zanikne nájemní smlouva na dobu určitou,když se mezi tím vystaví nová smlouva(na někoho jiného),ale nebyla(ta první)smlouva ukončena?

  1. Barbora Němcová

   Dobrý den,

   mám pár otázek ohledně nájemní smlouvy. S přítelem jsme si v květnu tohoto roku pronajali byt v Ostravě-Vítkovicích.S realitní kanceláří jsme podepsali smlouvu o rezervaci bytu s tím, že do dvou týdnů nám osobně paní majitelka dodá NÁJEMNÍ SMLOVU na byt, který chceme pronajímat.V bytě nešla měsíc elektřina, tudíž nám paní majitelka "prominula" jeden nájem(za měsíc květen). Elektřina nešla další měsíc a majitelce už jsme se nemohli dovolat. Neodpovídala nám na sms. Tudíž jsme stále neměli smlouvu o pronájmu bytu.Smlouvu jsme neměli do konce srpna, tak sme se s přítelem odstěhovali protože paní majitelka poi nás chtěla 3 měsíční nájemné.Ale co jsme našli tak by se platit nemělo, ne?bez smlouvy.A tak jsme se odstěhovali a majitelka nám nyní nechce vydat vratnou kauci(ve výši 20 000kč.)Urgovali jsme dopisem i realitní kancelář.Tak se chci zeptat, kdo měl sprostředkovat smlouvu, do kdy?A má nám vrátit kauci?

   Moc děkuji za odpověď, jsme zoufalí. Němcová

 21. jana

  Jsme společenství vlastníků bytů.Od 1.10.2002 jsem podepseali všichni vlastníci jednotnou částku do fondu oprav.Nyni jeden vlastník bytů odmítá platit tuto jednotnou částku částku a chce ji opět dle plochy bytu – má 2 pokojový byt a prohlašuje, že nebude doplácet na 3 pok. byty. Z fondu však opravujeme jen společné prostory. V poslední době proběhla výměna hlavních vchodových dveří včetně navedení domácích telefonů do každého bytu.Jsem předseda společenství a tento problem chce vlastník řešit právní cestou. Prosím tedy o radu.Děkuji. Jana.

 22. Petra

  Dobrý den,

  pronajímám byt v os. vl. a nájem je na dobu určitou. Již teď máme s nájemnicí problém ohledně placení nájemného i inkasa a odmítá s námi jakkoliv komunikovat. Protože díky svému jednání se dostala do potyčky se zákony a přišla o zaměstnání a zřejmě nemá jiné bydlení, počítáme s tím, že se k datu ukončení smlouvy nebude chtít vystěhovat a budeme podávat u soudu návrh na soudní vystěhování. Nájemnice je v současné době na nemocenské a má u sebe svou nezletilou dceru-17 let. Mohou tyto dvě skutečnosti mařit soudní vystěhování? Není vážně nemocná, má vycházky, je vídávána venku a co se dcery týče – ta má otce v Rožnově s TP a přítel naší nájemnice, který také obývá náš byt má TP v Kopřivnici.

  S pozdravem

  Petra Sch.

  P.S. Případně jaké další komplikace se mohou vyskytnout a jak jim předejít?

 23. Tomáš Novák

  Chtěl bych se zeptat jestli se podpisem nájemní smlouvy stává adresa bytu adresou trvalého bydliště nájemníka nebo nikoli.

  Děkuji za odpověď

 24. Alena Vyňuchalová

  Chtěla bych pronajímat dvoupokojový byt o rozloze cca 65m2 v rodiném domku ve kterém bydlím i já. Na nemovitosti jsem udělala rekontrukci a použila všechny mé úspory. Jaký bych mohla požadovat nájem, zda se počítá dle počtu obytel města, nebo z m2 ? Dále bych se chtěla zeptat, jak budu přiznávat daň z přijajtého nájmu, když už do nemovitosti nebudu tolik investovat ? Děkuji Vám za odpověď a přeji pohodový den.

 25. Kirchnerova

  Máme v pronájmu byt od zaměstnavatele.Před 7 lety jsme v něm na vlastní náklady dělali plynové ústřední topení.Jelikož jsme k tomu potřebovali stavební povolení,potřebovali jsme tudíž i souhlas majitele bytu.Majitel bytu nám předložil smlouvu, v které stojí:"Po ukončení pronájmu nebude požadovat po pronajímateli úhradu vynaložených nákladů.Stavební úpravy tedy provede nájemce bez nároku na návratnost vynaložených prostředků.V případě ukončení nájmu předá nájemce pronajímateli bytovou jednotku ve stavu,v jakém byla ke dni provedení kolaudace,pokud nebude dohodnuto jinak." V dalším bodě je pak uvedeno:"Nájemce bere na vědomí,že předměty v bytě zabudované se stávají trvalou součástí bytu a pokud dojde k zániku nájmu bytu,nemůže je odebrat."

  Tyto věty se nám samozřejmě při podpisu smlouvy nelíbily, nažeč nám pronajímatel odpověděl, že buď to podepíšem a budeme topit,nebo ne.Takže jsme pod nátlakem podepsali.

  Nyní se stěhujeme do rodinného domu a byt budeme vracet pronajímateli.Že nám pronajímatel nedá ani korunu je jasné, ale máme nějakou naději,že bychom mohli topení alespoň demontovat?Protože nechat jim tam 70tis.Kč jen tak je trochu moc.Popřípadě,když ho demontuji bez jejich souhlasu co by nám hrozilo.Děkuji za odpověď.

 26. Viera Gřondělová

  Dobrý den,jsem samoživitelka, starající se o svou již dospělou, ale nemocnou dceru. Mám možnost se nastěhovat do nájemního domu u soukromého majitele, který se mnou sepíše smlouvu na dobu určitou. Zajímalo by mě zda existuje nějaká ochrana, proti tomu aby mě po roce nevystěhoval( z důvodů ukončení doby určité) a já nezůstala se svou dcerou na ulici? Děkuji.V.G.

 27. Jakub Belica

  Pred 2 lety jsem koupil jiz se stavici byt od Byt. druzstva s tim, ze po kolaudaci si k nemu musim prihlasit trv. pobyt a 20 let po te bude preveden do meho vlastnictvi. Momentalne se pripravuje kolaudace bytu. Jenomze ja uz pres rok ziju v zahranici a nemyslim si, ze se do dalsich min. 5-ti let vratim, takze jsem se rozhodl byt pronajmout. Vim, ze jde vlastne o podnajem, ale predseda predstavenstva BD mi rekl, ze mi nemuze dat souhlas k podnajmu, protoze je byt castecne dotovan od statu. Presto pry muzu byt pronajmout za splneni podminky trv. pobytu a na schrance a zvonku musi byt moje jmeno.

  Muzu ten byt vlastne LEGALNE pronajmout? A jestli ano, tak jaka by pak mela byt smlouva, na jakou dobu a co vse v ni musi byt vlastne obsazeno? Plnou moc na podepisovani smluv ohledne bytu ma moje sestra, ale muze ten byt vlastne pronajmout jako muj zastupce? A posledni otazka: musi byt i placeni energii napsane na me a nebo to muzu nechat na budoucich podnajemnicich?

  Predem dekuji za odpoved.

  S pozdravem Jakub B.

 28. Jakub Belica

  Jeste jsem se chtel zeptat, jestli mam pravo jednou za urcitou dobu (napr. 1 mesic) pronajaty byt navstivit z duvodu kontroly bytu.

  Jeste jednou dekuji.

  Jakub B.

  1. Láďa

   Prosím oradu něboť si už nevím rady se svou sestrou,která obývá spodní patro mého rodinného domů jehož jsem jediným majitelem.

   Sestra se nepodílí na udržbe domu ani nemá semnou sepsanou nájemní smlouvu ani souhlas s trvalým pobytem,který získala po našem otci jenž před 2 lety zemřel. Poraďte mi prosím jak sestru vystěhovat z důvodů mé potřeby užívat i spodní část domu jehož jsem majitelem.Sestra vždy jak se snažím sní navázat slovní kontakt říká že nani jdu moc zhurta a nebo mně ignoruje a vodísi do bytu cizí osoby. Mam nějakou naději situaci změnit -sestru vystěhovat? Láďa

 29. Tichý

  Koupil jsem si byt do OV v bytovém domě, který jeho majitel koupil jako celek prázdný, rozdělil na jednotlivé bytové jednotky, zrekonstruoval, založilo se společenství vlastníků. Teď otázka: většinu bytů prodal, ale ty větší – dražší se mu zatím nepodařilo prodat. Musí za tyto byty platit fond oprav a další poplatky (pojištění, osvětlení, úklid…)Děkuji za odpověď.

 30. janotap

  Dobrý den,

  mám dotaz ohledně převodu nájemní smlouvy(na dobu neurčitou) na syna,který zde zůstal bydlet s mojí bývalou manželkou (po rozvodu).Byt je s majitelem. Majitel souhlasí, ale převod podmiňuje mým odhlášením z trvalého bydliště ještě před převodem.Je tomu skutečně tak? Mám obavu, abych mohl převod ještě po té uskutečnit. Děkuji za odpověď

 31. Petku

  Dobrý den,

  prosím Vás o radu. S přítelem jsem se přestěhovala do "činžáčku" o čtyřech bytech. Vlastníkem tohoto činžáčku je přítelova matka a otec. My jsme jen nájemci jednoho bytu. Máme na to i nájemní smlouvu na dobu neurčitou od r. 2003. Jelikož byl byt v hrozném stavu, bylo potřeba vše předělat a vzít si na to úvěr ze stavebního spoření (topení, voda, plyn, elektrika, okna, podlahy atd.cca 350000Kč)

  Na tyto stavební úkony jsme samozřejmě měli stavební povolení podepsané od obou majitelů. Potíž je v tom, že s těmito vlastníky bytu máme dlouhodobé neschody a chceme z bytu pryč.

  Jenomže jsme v začarovaném kruhu, protože byt není náš…tudíž ho nemůžeme prodat. Výměna také není možná, protože jsou vlastníci proti. Jsme zadlužení na tomto bytu a vlastníci nám žádné stavební úkony neproplatí. Je nějaká možnost jak z toho ven?

  Díky moc za odpověď

 32. Jaroslav Hlaváček

  Byl nám nabídnut odkup bytu za napřiměřeně vysokou cenu.Pokud tuto cenu neakceptujeme,obecní úřad hrozí,že naši bytovku jako celek prodá realitní kanceláři,která už si s námi poradí.Zajímalo by mě,jestli naše smlouva na dobu neurčitou bude platit i nadále(po změně majitele) anebo jestli budeme povinni podepsat smlouvu novou,třeba i na vyšší nájemné anebo třeba jen na dobu určitou.Dále by mne zajímalo,jaká je reálná šance do budoucna,že vydrží tzv.regulované nájemné.Pokud budeme muset podepsat pro nás nevýhodnou smlouvu anebo dojde k výraznému navýšení nájmu,vidím naši budoucnost velice černě.Jsem invalidní důchodce,mám manželku,která pracuje jako pediatrička ve střediskové obci a syna,který by chtěl jít na střední školu.Při situaci,jaká je ve zdravotnictví i okolo důchodů,nevím,jestli to vše finančně utáhneme.

 33. Iveta Valentová

  Touto cestou bych Vás chtěla požádat o radu. V listopadu 05 mi v bytě, ve kterém jsem nájemcem, přestala téct studená voda, vzniklý problém jsem proto nahlásila správní firmě bytového družsta, kde mi odpověděli slovy "my Vám tam někoho pošlem" aniž by mě seznámili se skutečnostní, že tak budou činit na moje náklady. Nyní po době cca tří měsíců, mi byla doručena faktura z bytového družstva na přefakturaci nákladů na opravu. Má tedy družstvo nárok požadovat po mě vzniklé náklady?

  Děkuji za odpověď.

 34. Jan Blažek

  Dobrý den potřebuju poradit jestly jde převéct byt z prarodiče na vnuka ? Doufám že my poradíte děkuji Blažek

  1. marie

   záleží na tom odkud jste a jak rozhodne rada vašeho města

 35. Macek

  Chtěl bych se zaptat na platby do fondu oprav.Jsem povinen já jako nájemník platit fond oprav?Jsem nájemník v panelovém bytě a dům čeká rekonstrukce.Majitelka se rozhodla zvýšit nájem o další částku na fond oprav.Nájemné by mi vzrostlo o 1200kč měsíčně.Jsem povinen toto navýšení akceptovat a platit,nebo se můžu nějak bránit?Podle mého názoru je fond oprav věcí majitele bytu.A je i v jeho zájmu byt udržovat.Proč bych já měl majitelce platit výměnu oken a zateplení bytu?Moc děkuji za Vaši pomoc při řešení mého problému.

 36. Radek

  Chtěl bych vědět,jestli potkani,které jsem se snažil vyhubit před domem už pět let a teď se usídlili v bytě na který mám nájemní smlouvu,se zahrnují do drobných oprav,nebo je povinností majitele je vyhubit.

 37. Markéta Procházkova

  Dobrý den,

  v žádném paragrafu jsem se nedočetla dokdy je pronajimatel povinnen zaslat vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu a dokdy je povinnen toto vyúčtování provést.

  Děkuji za informaci,

  Markéta Procházková

 38. Andrea Holečková

  Mám nájemníka v regulovaném nájmu,nájemník se v bytě nezdržuje a vybírá si pouze poštu.Nájem platí 10,40 za m.Nyní dluží 2 nájmy.Tento týden došlo v bytě k požáru,díky včasnému zásahu hasičů neprohořela střecha,ale byt je zničený.Nájemník brání v rekonstrukci,požaduje pouze písemný styk na udanou adresu.Každou informaci o zednících,pojišťovně chce písemně.Podala jsem žalobu na výpověď z nájmu,právník poradil bod a).Není to špatně?Mám žalobu rozšířit?Nájemník se na soud těší,že dostane nový byt, čeká náhradu,je si jist,že mu pomůže sociálka.Nechci aby dosáhli svého i když soud prohrají.Ráda bych aby náhradu nedostali,nastěhuje se tam celá rodina,která pracuje v Romské iniciativě.Děkuji

 39. Karel Navrátil

  Jak máme postupovat při vyúčtování služeb v případě, že byt pronajmeme od června do konce roku. Jako majitelé dostáváme od správcovské firmy každý měsíc předpis záloh na služby a plateb do fondu oprav. Předpokládám, že konečné vyúčtování dostaneme v březnu příštího roku, kdy už nájemní smlouva bude ukončena. Jak máme zajistit doplatek od nájemníků, kteří již v bytě nebudou bydlet?

 40. Martin Adamec

  Podepsal jsem smlouvu na pronajem bytu od 1.5.2006 s 2 mesicni vypovedni lhutou. Po mem podpisu jsem smlouvu predal pronajimateli k podpisu. Ten mi ale kopii smlouvy s vlastnim podpisem nepredal ani neposlal. Je tato smlouva platna? Je na to nejaka lhuta dokdy ma smlouvu predat? Dekuji za odpoved.

 41. Láďa

  pomoc při odstěhpomoc při odstěhování přibuzného

  Prosím oradu něboť si už nevím rady se svou sestrou,která obývá spodní patro mého rodinného domů jehož jsem jediným majitelem.

  Sestra se nepodílí na udržbe domu ani nemá semnou sepsanou nájemní smlouvu ani souhlas s trvalým pobytem,který získala po našem otci jenž před 2 lety zemřel. Poraďte mi prosím jak sestru vystěhovat z důvodů mé potřeby užívat i spodní část domu jehož jsem majitelem.Sestra vždy jak se snažím sní navázat slovní kontakt říká že nani jdu moc zhurta a nebo mně ignoruje a vodísi do bytu cizí osoby. Mam nějakou naději situaci změnit -sestru vystěhovat? Láďaování přibuzného

 42. Líba

  Ráda bych poprosila o radu. Bydlela jsem s manželem v bytě 3+1, společně s námi bydlela jeho matka, tedy moje tchýně. Byt je státní s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. Manžel zemřel před třemi lety, tchýně se odstěhovala před rokem a půl a k převodu nájmu bytu na mě se písemně vyjádřila tak, že jsem se o ni nikdy nestarala a nevedla s ní společnou domácnost. Není to sice pravda, ovšem Magistrát rozhodl tak, že se převod neschválil a že se mám k určitému datu vystěhovat i s dvěma dětmi. Lhůtu k vystěhování jsme samozřejmě nedodrželi (děti z bytu nechtějí) a už rok a půl se vůbec nic neděje. Co mám dělat?

 43. Kateřina

  Dobrý den, ráda bych poprosila o radu. Dům, ve kterém bydlí přítel, bude převeden na družstvo. Budou se tedy uzavírat nové nájemní smlouvy. Z tohoto důvodu je nutné vyplnit dotazník, ve kterém se musí uvést počet skutečně bydlících v bytě. Otázka zní, dle čeho se posuzuje, kdo je skutečně bydlícím a má-li počet osob bydlících v bytě vliv na zvýšení nájmu? Trvalé bydliště zde nemám, bydlím v bytě s ním, ale často jezdím domů, nikde adresu přítele neuvádím. V případě dědění bych na byt prakticky neměla nárok..Je tedy nutné, aby bylo mé jméno v dotazníku uvedeno a tím zvýšeno nájemné?

 44. Romana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaké jsou podmínky pro převod bytu ze sestry na sestru. V bytě bydlím od října 2005 a letos v červenci jsme chtěla sestra převést byt na mě.Žádost ale zamítli s tím, že nesplňuji podmínky pro přechod nájmu. Děkuji předem za odpověď

 45. Kamila

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na to, jestli má majitelka bytu právo po mě žádat úhradu škody v bytě,kterou jsem nezpůsobila.Bytjsem si pronajala a po půl roce se přestěhovala. Byt byl jí zkontrolovám s tím, že je vše

  v pořádku dle smlouvy nic z vybavení nechybí

  a teď po měsíci přišla z vymyšlenými obviněními. Děkuji Kamila Hlávková

 46. Eva Šimonicová

  Dobrý den.Prosím o radu co mám dělat.Koupila jsem v roce 2003od města byt s nájemnicí,která měla s městem smlouvu na dobu neurčitou a nájemným 15Kč za metr čtverečný.Novou smlouvu odmítla podepsat.Od července 2006 odhlasovalo SVJ 20Kč na fond oprav.Od 1.2007 mohu zvednout nájemné,ale jen o 10procent?To by bylo na 16.50Kč a zbytek do 20Kč budu doplácet?!Nebo mohu zvýšit nájemné již od července 2006 na 20Kč?

  Děkuji za odpověď

 47. Jitka Kubová

  Dobrý den, s manželem jsme od města získaly ve výběrovém řízení byt po neplatičích nájemného. Po dobu 5-ti let máme zvýšené nájemné a zatím máme smlouvu na dobu určitou. Je možné byt přepsat na jinou osobu, která zatím v bytě nemá trvalý pobyt, ale která bude souhlasit se všemi podmínkami uvedenymi v nájemní smlouvě? Děkuji za odpověď, s pozdravem Jitka Kubová

 48. Simona Ptáčková

  Zajímalo by mne, co v praxi obnáší, pokud bych si pořídila byt koupí nájemní smlouvy – prosím o shrnutí úkonů s tím spojených, příp. nevýhody této transakce.

  Přemýšlíme o pořízení bytu právě tímto způsobem a není mi zcela jasný průběh a důsledky z toho plynoucí,

  děkuji

  Simona Ptáčková

 49. Věra Budíková

  Měla bych dotaz, zdědila jsem byt, který je již přepsaný na mne, nyní bych ho chtěla pronajmout. Zajímalo by mne jak mám novým nájemníkům vypočítat výši nájemného? Dále, jestli se musí odvádět daň z tohoto příjmu. Je to vlastně legální? Jak je to s kaucí? Musím to přiznávat, jako můj vedlejší příjem? Nechci se dostat do rozporu se zákonem.

  1. Ivan Maštálka

   Pokud pronajímáte byt můžete si ve smlouvě domluvit jakékoliv nájemné (pokud ho obě strany budou akceptovat). Kauci upravuje §686a Občanského zákoníku. Otázku daní upravuje zákon o dani z příjmu. Legální (pronajímat) to je.

 50. Petr Sivák

  Jako nájemník jsem dostal od pronajimatelky novou nájemní smlouvu. Znění pátého odstavce Vám budu citovat.

  "Nájemce se touto smlouvou zavazuje, že po skončení nájmu předmětný byt bez nároku na náhradu nebo odstupné vyklidí a vyklizený jej nepozději poslední den nájmu předá pronajimateli a to ve stavu v jakém jej přejímal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Spolu s uvedeným bytem předá nájemce pronajimateli i klíč od bytu a klíče od vchodových dveří domu."

  Jelikož je tato smlouva sepsána na dobu neurčitou, prakticky to pro mne znamená, že pokud si majitelka kdykoli zamane, ocitnu se na ulici. Má na tohle právo? Neexistuje něco ve smlyslu ochrany nájemníka? Děkuji, Sivák.

 51. Milan Chodounský

  Jsem před problémem jak stanovit výši nájemného u družstevního bytu který chci pronajmout. Byt není v osobním vlastnictví. Mám stanoven měsíční předpis správcem SBD(nájemné a služby). Na novém nájemci bych chtěl, aby byla hrazena pouze částka stanovená tímto měsíčním předpisem. Mohu ponechat položky: dlouhodobá záloha na opravy a údržbu domu, správní náklady-poplatky, delegát, pojištění domu? Které částky mohou být uplatněny u nového nájemníka (samoživtelka se 2 dětmi na soc. dávkách)? A jaká je moje situace jako pronajimatele ve vztahu daní na finanční úřad? Kdy zisk žádný nemám.

 52. Milada

  Dobrý den, chci koupit RD za účelem jeho dalšího pronájmu.Chci se zeptat, jestli si výši nájemného můžu stanovit libovolnou dle vlastního uvážení či nikoliv.Děkuji za odpověď. Milada

 53. Ilona Volná

  Mám pronajatý byt do 15.1.2007. Majitel chce částku za celý měsíc i když je to jen půlka měsíce. Jinak mi nepodepíše ukončení nájmu. Co mám dělat?

 54. Holišová

  Dobrý den, prosím o radu jak postupovat při výpovědi z nájmu bytu, bez soudu dle nového zákona.Prosím, zda někdo může poradit a poskytnout vzor, výpovědi z nájmu byt.Děkuji.Holišová

 55. Holišová Petra

  Dobrý den, prosím o radu jak postupovat při výpovědi z nájmu bytu, bez soudu dle nového zákona.Prosím, zda někdo může poradit a poskytnout vzor, výpovědi z nájmu byt.Děkuji.Holišová

 56. Holišová Petra

  Dobrý den, prosím o radu jak postupovat při výpovědi z nájmu bytu, bez soudu dle nového zákona.Prosím, zda někdo může poradit a poskytnout vzor, výpovědi z nájmu byt.Děkuji.Holišová

 57. Markéta Víchová

  Dobrý den. Chtěla bych Vás poprosit o radu, jakým způsobem mám sepsat najemní smlouvu mezi mnou a mým plnoletým bratrem. Jsem vlastníkem bytu, ve kterém bydlí i můj bratr, který zde nemá žádné závazky pouze trvalé bydliště a odmítá mi přizpívat na náklady spojené z provozem bytu. V případě nedodržení nájemní smlouvy, bych mu chtěla zrušit trvalé bydliště v mém bytě. Děkuji za odpověď a případné zaslání vzoru nájemní smlouvy.

  1. Martin

   Poraďte se s právníkem, ale pokud Váš bratr odmítá přispívat, asi Vám ani nepodepíše smlouvu. Takže asi to budete muset řešit soudně. Mj. bydlíte v tom bytě s ním, nebo tam bydlí sám? Pokud s ním, pak pouze Podnájemní smlouvu!

 58. J.Robos

  Musíme použít maximální vypočtené nájemného zaměstnanci, kterému jsme pronajali větší část rodinného domu, stím že bude uklízet a udržovat ostatní prostory využívané firmou?

  J. Robos

 59. J.Robos

  Může být součástí smlouvy, že nájemné bude zaplaceno zpětně za dva roky, kdyžvyhl.MF170/1993Sb, §13 odst.1, je uvedeno, že vše záleží na vzájemné dohodě?

  J.Robos

  1. Martin

   Ne, zpětně se nelze domáhat zvýšení. Tedy, pokud s tím nájemce výslovně nesouhlasí. V případě souhlasu obou stran není co řešit (obávám se, že to asi nájemník nebude ochoten akceptovat).

 60. Plechač Fr.

  Dobrý den.Prosim o radu.Vlastním bytový dům ve kterém mám ubytované nájemníky podle sepsané Najemní smlouvy na dobu neurčitou.Ve smlouvě je přímo uvedený odstavec"Tato Nájemní smlouva nedává souhlas nájemci k Trvalému přihlášení na evidenci osob."Jelikož se jedná o nájemce z nejnižších sociálních vrstev,dochází k časté migraci.I přes můj nesouhlas Městský úřad tento Trvalý pobyt nájenci potvrdil.Poraďte mi prosím jestli úřad postupoval v souladu se zákonem 133/2000 §10/který mi citovali/ a zda se mohu nějak bránit.Děkuji

  1. Martin

   Ne, úřad hrubě pochybil. Můžete podat stížnost a požádat o zrušení Trvalého pobytu. Obecní úřad pak tyto nájemce může trvale ubytovat na adrese svého úřadu. (pokud nemají jinou možnost).

   Pokud se s úřadem nedohodnete, budete muset podat žalobu. Osobně si ale myslím, že se úřad bude snažit toto své pochybení urychleně vyřešit ve vší tichosti.

 61. Jiřina

  Koupila jsem byt,který zmenším a zbytek bytu chci pronajmout.Mohu si určit výši nájemného sama,nebo je dAný nějaký strop?

  1. Martin

   Není strop, ale podívejte se na nějaké realitní servery, za kolik lze ve Vaší obci pronajmout Vámi nabízený pronájem – srovnatelný. Jinak se dočkáte toho, že pokud nebudete chtít "obvyklé nájemé", nebudete mít žádného nájemníka. K ceně nájemného jsou samostatně připočítávány částky za služby, nebo je můžete započítat do nájemného. Je to na Vás.

   Nezapomente, že příjmy z pronájmu musíte jednou ročně přiznat na dani z příjmů fyzických osob.

 62. Lukas

  Dobrý den, moc prosím o radu. Pokusím se co nejstručněji. Mám zajem koupit v jedné obci nemovitost-pole, které vlastní zhruba 7 majitelů, z toho má jeden majitel 5/8 který má velký zájem svůj podíl prodat spolu s druhým majitelem, který vlastní 1/8 a také to chce prodat. Ostatní majitelé mají tyto podíly: 1/64,1/64,1/64,1/64,1/16, celá nemovitost má výměru 3754m2. Chtěl bych se zeptat, je možné se od ostatních nějakým způsobem trhnout případně odprodat svůj podíl a uskutečnit tam výstavbu? Vzhledem k tomu, že ty ostatní mají stejně naprosto směšné kousky? A oni se asi nikdy nedomluví. Jěště bych chtěl říct, že je to v oblasti kde obec plánuje výstavbu RD. Strašně moc děkuji za odpověd. Lukáš Novák

 63. J. Políčková

  Článek hodnotím jako užitečný, nákup a pronajímání bytů je dnes celkem populární způsob, jak investovat. Mnoho pronajímatelů si ale neuvědomuje rizika a používá smlouvy stažené někde z internetu, bez dalších kontrol a konzultací s odborníky. K tomu, aby je smlouva totiž před problémy ochránila, musí být mnohem více propracovaná. Jarmila Políčková http://www.JakPronajimatByty.cz

 64. Serbusová Helena

  Dobrý den,

  bydlím spolu se svým synem (nemá vlastní bydlení) ve státním bytě, ve 4.patře bez výtahu. Schody mi začínají dělat problémy, tak jsem uvažovala, že bych se odstěhovala k příteli. Přejde automaticky nájemní smlouva na syna (žije zde od narození)? Děkuji

 65. jaroslava

  Bydlím v Locosicích,Jedná se o to že mám žádost už 11 let u místího bytového úřadu, od roku 98´ jsem bydlela u známé v pronájnu

  zminovaná osoba se odstěhovava a trvale mně přihlásila i z mím synkem do svého bytu o vel 1+1.Roku 2004 se spátky nastěhovala stím že je těhotná a byt musí užívat nato já jsem se odstěhovala k rodičům protože jsem nemohla bydlet s touto osobou pod jenou střechou ona má tři děti a přítele tak bysme se tam nevešly. Syna mám nemocného je epileptik. V březnu tohoto

  roku známou z tohoto bytu vystěhovaly za neplacení nájemného.Využila jsem toho že mám žádost 11 let a hlavně trvalí pobyt tam kde známá bydlela předložila jsem papíry o nemoci mého dítěte a o jeho léčení.Proběhla bytová komise které jsem se zůčastila a tyto papíry jsem tam předložila..na komisi kde se zůčastil pan starosta a místostarosta a bylo mi řečeno že byt k převodu nemohou povolit že jde k tak zvané obalkové formy tak jsem přistoupila na druhou variantu a to byla ta že jsem nabýdla zaplacení veškerého dluhu co dotyčná na bytě zanechala rada města na to přistoupila stím že musím napsat na papír že roku 2004 do roku 2007 jsem na adrese bydlela se snámou přičemž to pravda není a nechala to podepsat lidma které v tom baráku bydlí..já abych měla byt hlavně pro mého nemocného syna jsem to udělala.Papír sem podepsaníý odevzdala a konala se další rada to mi byt schválily,bohužel do dneštího dne v bytě nemohu bydlet pokud nezaplatím dluh,Kdyř jsem dluh chtěla zaplati bylo mi řečeno že lidi sepsaly petyci ee si nepřejou aby výbor prodával byt aniž by věděly kdo toje .Známá co tam bydlela nevedla zrovna spořádaný život a tak asi zdřejmě kvůli tomu……když jsem šla na výbor stím že mám tedy byt přidělení kdy bych se mohla nastěhovat pan místostarosta mi odpověděl i po přidělení bytu že tato stížnost se bude projenávat a že byt pude na obálkovou metodu …že se nastěhovat nemohu a zatím dluh také nemám hradit.Nevím na čem jsem …….jsem na pokraji zhroucení a hlavně byt potřebuju už kvůli svému synkovy jsem slušní človek a papír který sepsaly lidé se vůbec nezakl´ádá na pravdě …je to nespravedlivé a nečestné jednání jsem míšenka matku mám romku a otce čecha …jsme slušní lidé a připadámi že je to rasistiké jednání…vůči mne..prosím poradte mi co bych měla dělat jak jednat moc bych vám byla vděčná….s Pozdravem Kocourková Lovosice

 66. Hrušková Kateřina

  Dobrý den,mám dotaz ohledně převodu nájmu.jsem nájemce bytu v družstevním bytě(nejsem člen družstva)pouze mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou.V bytě bydlí 2 mé dospělé děti (společně platí nájem)a já jsem před 5 lety odstěhovala k svému současnému manželovi-stále však mám trvalé bydliště v bytě u dětí.Ráda bych si změnila trv,bydliště u manžela a chtěla bych zda by bylo možné požádat družstvo aby převedla nájemní smlouvu na jednoho z mých dětí.

 67. Eva Malá

  Chtěla bych se zeptat jaký je rozdíl mezi pronájmem a nájmem?Synovec chce byt v Brně , na co si má dát pozor a co má obsahovat smlouva.Děkuji

 68. Nešpor Slavomír

  Dobrý den, mám takový problém.Před pěti lety jsem pronajal nemovitost na dobu určitou, vždy na jeden rok s možností prodloužení.Nyní jsem již smlouvu dále neprodloužil, avšak nájemce se nechce vystěhovat.Dostal výpověď dva měsíce předem,doba uplynula a již 10 dní nemovitost užívá neoprávněně. Jak mám postupovat?…

 69. Martin

  Prosím o odpověď na otázku,zda mi může majitel domu zvýšit nájemné za garáž o 100%.Jedná se o nebytový prostor. Děkuji za odpověď

 70. Richard

  Dobrý den,chtěl jsem se zeptat jakým spusobem je možné získat byt po neplatičích.Děkuji Zima

 71. Lucie

  Může být nájemní smlouva napsaná pro více nájemníků?Bydlím s přítelem (nejsme manželé) a zajímalo by mě, jestli můžeme být jako nájemníci uvedení oba…?Předem děkuji za odpověď.

 72. Marika, Plzen

  Podepsaly jsme najemni smlouvu na dobu urcitou, vypovedni lhuta neni urcena. S vybavenim bytu nejsme spokojeni, jelikoz neodpovedela nasim pozadavkum a potrebam. Daly jsme ustne okamzitou vypoved pronajimateli cca po 30 hodinach. Jake mame prava kdyz nam pronajimatel nechce vratit celou castu penez – t.j. dopredu zaplacenej najem a kauce.

  Dekuji za odpoved. S pozdravem Marika

 73. SVOBODOVÁ KARLA

  JE PRÁVNĚ PŘÍPUSTNÉ UZAVÍRAT NA BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NÁJEMNÍ SMLOUVU NA DOBU URČITOU -1 ROK A PODMIŃOVAT OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ NÁJMU,POKUD SE DO PŘÍSLUŠNÉHO TERMÍNU NÁJEMCE SÁM NEDOWSTAVÍ K POPISU PRODLOUŽENÍ SMLOUVY

 74. SVOBODOVÁ KARLA

  JE PRÁVNĚ PŘÍPUSTNÉ UZAVÍRAT NA BYT V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NÁJEMNÍ SMLOUVU NA DOBU URČITOU -1 ROK A PODMIŃOVAT OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ NÁJMU,POKUD SE DO PŘÍSLUŠNÉHO TERMÍNU NÁJEMCE SÁM NEDOWSTAVÍ K POPISU PRODLOUŽENÍ SMLOUVY

 75. Zuzana

  Dobrý den,

  asi před měsícem jsem se odstěhovala z bytu, z podnájmu ke svému příteli.Dala jsem vča vědět, kdy bydliště opustí, a pár nocí jej užívala během onoho měsíce má setsra, jelikož jsem oficiálně nahlásila, že odejdu v srpnu.Majitele bytu jsem ani neviděla. Jednala jsem pouze se spolubydlícím, který vyřizoval všechny účty s majitelem bytu. Nepodepisovala jsem žádnou nájemní smlouvu. A nyní po mně chce spolubydlící zaplatit částku za ten měsíc, co jsem tam už skoro nebydlela.Má právo to po mně vyžadovat?I přesto, že nebyla sespána žádná slouva a tedy nemá možnost peníze vyžadovat.Můžete mi prosím poradit?

  Moc děkuju..spěchá to..

 76. Guf

  Má sestra koupila byt s nájemníkem. Nájemník ovšem odmítá podepsat jakoukoli smlouvu. Zůstává nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou s původním majitelem bytu stále v platnosti? Pokud ne, jak má sestra dál postupovat? Podle čeho se má řídit, když neexistuje žádná smlouva?

  Díky moc za rady!

 77. hrubý milan

  dobrý den

  mám dotaz.bydlím ve státním bytě od roku 1986 a poslední 2 roky při silném dešti mi teče do bytu skrz okna.ptal jsem se na bytové agentuře zda mám nárok na jejich výměnu.bylo mi řečeno že ano ale pokud si to všechno zaplatím.a nebo ty okna neotvírejte.tím,že ty okna používám,tak já jsem je opotřeboval a proto já si je musím na vlastní náklady vyměnit.zajímalo by mě ,zda mám nárok na jejich výměnu na náklady agentury.děkuji

 78. petr novak

  Dobrý den,chtěl jsam se zeptat zda jde u obecniho bytu prevést najemni smlouva na spolubydlíciho(sestra).Děkuji za odpověd.

 79. Veronika

  dobrý den.prosím o radu.Dnes jsem odevzdávala byt městu Dubí u Teplic. O byty a vše s nimi spojené se stará městem najatá firma.Přišla ke mě paní z té firmy(Správa majetku) a opsala si hodnoty na hodinách v mém bytě(topení a voda) s tím, že konečný odečet z hlavních hodin udělají jednorázově v dubnu 2008.Stav z hlavních hodin bude rozpočítán mezi celý dům a poměrnou částí(do osmého měsíce) mi bude přeúčtován.Ale už nebude zohledněno, že byt nebudu užívat v období, kdy se bude víc svítit ve společných prostorách a bude se topit.Tudíš to pro mě bude velice nespravedlivé.Chtěla jsem udělat konečné vyúčtování hned dnes, ale řekli mi, že by to bylo pro ně moc nákladné. Ale přeci mi nemůžou zahrnout do vyúčtování nákladnější zimní období,když už s tím domem a bytem nemám nic společného a zálohy si platím jinde.Můžete mi prosím poradit,jak s tím naložit.Děkuju moc předem.

 80. Helena

  Dobry den, staram se o byt svemu znamemu, v pripade, kdyz on v nem neni jej pronajimam, vetsinou realitnim kancelarim, ale nemam s nimi dosud uzavrenou radnou smlouvu o pronajmu. Co takova smlouva ma obsahovat, abych coby pronajimatel byla uchranena vecneho dohadovani o financich, o zajisteni oprav skod v byte, ktere zpusobi najemnici etc. Prosim o sdeleni, co ma takova smlouva obsahovat, ktery zakon etc. Dekuji.

 81. K.Monika@centrum.cz

  Dobrý den,

  měla prosím na Vás dotaz:

  je nutné, aby při změně příspěvku do fondu oprav souhlasili na schůzi Společenství vlastníků všech 100% vlastníků?A to i tehdy,když se 7 z 8 vlastníků bytů

  dohodlo na výši ne podle m2, ale podle dohody.

  Tuto konkrétní problematiku jsem na internetu nikde nenašla.

  Děkuji

  Monika

  Společenství vlastníků bytů

 82. Jiřina

  Prosím o radu.Vyměnila jsem v nájemním bytě původní stará okna za nová okna plastová.Mohu na základě tohoto faktoru nájemníkovi navýšit původní nájem v rámci zateplaní bytu.Pokud ano,tak na základě jakého předpisu a o kolik procent.Nikde nemohu o tom najít ani zmíňku.Děkuji

 83. sabina

  Dobrý den..

  dostala jsem obecní byt, přestože jsem ještě nebyla pořadí v bytovém pořadníku.Podmínkou bylo, že naprosto zdevastovaný byt opravím na vlastní náklady- nová elektrika,voda, topení, zdi obklady, dveře..prostě vše.Problém je v tom, že jsem v bytě opravila elektroinstalaci podle požadovaných norem a došlo k tomu, že mám v bytě silnější jističe než na chodbě a proto nemohu zapnou některé spotřebiče najednou aniž bych nevyhodila jistič na chodbě…Kdo má opravit chodbu a dokoupit ampery do hlavního jističe. Město se brání. díky za info

 84. Nora

  Dobrý den, nájemní smlouva na byt je sepsána s matkou, ta chce nyní byt opustit a přenechat jej dospělému synovi, který zde má trvalé bydliště. Prosím o kontrolu, zda je náš postup správný: 1. sepsat smlouvu o přenechání bytu. Nájemné je dosud regulované, jednostranně zvyšované. 2. Nová nájemní smlouva bude na dobu určitou již se smluvní cenou. Děkuji.

 85. Kája

  Dobrý den, mohla bych Vám, prosím, poslat mailem k nahlédnutí nájamní smlouvu? Potřebovala bych vědět, je-li po právní stránce vpořádku. Pokud ano, napište mi, prosím, na který mail mohu smlouvu zaslat. Předem děkuji.

 86. Kája

  Dobrý den, ve smlouvě o nájmu bytu pronajímatel uvádí svoji adresu. Je možné, aby tato adresa byla totožná s adresou bytu, který pronajímá?

  Děkuji předem za odpověď.

 87. Hana

  Dobrý den,chci se zeptat:bydlím v bytě s regul.nájmem od r. 1990-na dobu neurčitou,nyní chce stejný nájemce ,abychom podepsali smlouvu novou-na dobu určitou-2 roky.Mají na tento krok právo?Smlouvu novou nechci podepsat.

 88. Jana Božková

  Dobrý den, vlastním nemovitost, ve které bych pronajala byt. Mám použít smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou či neurčitou. Budu riskovat nějaké problémy, pokud si stanovím výpovědní dobu bez udání důvodu či okamžité ukončení za nezaplacení nájmu a porušení stanovených povinností nájemce? Děkuji

 89. Petr Arch

  Dobry den.

  Chtel bych se zeptat na takovou vec.

  Se znamymi jsme se ustne dohodli, ze si u nich budu pronajimat byt. Bez smlouvy. Zaplatil jsem jim a oni me trvale prihlasili. Nyni vsak vymenili v byte zamek a ja nemam moznost se do toho bytu dostat. Take jsem zjistil, ze tento byt prodavaji a dokonce na nej jiz byla slozena zaloha kupujicim. Kontaktoval jsem realitni kancelar, ze nemohou prodavat byt s najemnikem, na coz mi rekli, ze mohu byt trvale hlasen kdekoliv a ze si to mam vyridit po prodeji s nynejsim. vlastnikem. Proto takovy dotaz. Muze realitka prodat byt s tim, ze tam ma nekdo trvaly pobyt? Mam nejaky narok ze zakona na nahradni bydleni? Nebo nejake jine naroky ci odskodneni?

  Dekuji za Vasi radu.

  S pozdravem

  Strelnikov Dmitrij

 90. Martina

  Dobrý den, můj přítel si chce pronajmout pokoj v bytě, kde bydlí i majitel. Dá se sepsat smlouva i o pronájmu pokoje a společném užívání kuchyně, koupelny atd.? Jak v takovém případě postupovat? Pronájem není zprostředkován realitní kanceláří.Děkuji za odpověď!

 91. míra

  Dobrý den potřeboval bych poradit. bydlím v paneláku a na proti nás bydlí v podnájmu romové. Nic proti nim pokud jsou slušný. Jenže tyto nájemníci slušní nejsou. kouří na veřejních chodbách a pak to de do bytu (né jenom nám) jsou sprostý a jsou velice hlučný. Knim do bytu chodí prostytutky a feťáci si kupovat fet a píchaj si to ve sklepě. Mi s manželkou máme 4 děti tak máme strach. Potřeboval bych pomoct sepsat petyci nebo poradit jak jí sepsat kvůli vystěhování víte co myslím. Chtěl bych aby to všichni nájemníci podepsali. Můj email je ratmira@seznam.cz

  Mockrát vá moc děkuji a budu se těšit na odpověd. Naschledanou.

 92. Petr Zajíc

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda má nějakou právní hodnotu poslední vůle, která není právně ověřená notářem?? Případně by mě zajímalo, jak se taková vůle sepisuje?? Když by někdo před svojí smrtí napsal na kus papíru poslední závěť, kde by uvedl jen svůj podpis, byl by ten papír formálně platný, nebo by se nedalo s tím pak už nic dělat?? Jaké jsou zde možnosti?? Předem děkuji za informaci

  Petr Zajíc

 93. míra

  Dobrý den potřeboval bych poradit. bydlím v paneláku a na proti nás bydlí v podnájmu romové. Nic proti nim pokud jsou slušný. Jenže tyto nájemníci slušní nejsou. kouří na veřejních chodbách a pak to de do bytu (né jenom nám) jsou sprostý a jsou velice hlučný. Knim do bytu chodí prostytutky a feťáci si kupovat fet a píchaj si to ve sklepě. Mi s manželkou máme 4 děti tak máme strach. Potřeboval bych pomoct sepsat petyci nebo poradit jak jí sepsat kvůli vystěhování víte co myslím. Chtěl bych aby to všichni nájemníci podepsali. Můj email je ratmira@seznam.cz

  Mockrát vá moc děkuji a budu se těšit na odpověd. Naschledanou.

 94. Karina Lozovaya

  Dobrý den,

  potřebujem ke smlouvě o nájmu udělat dodatek, že stale platí, je něco takového možné? Pokud ano, poradite mi prosím, kde bych našla nějaky vzor. Děkují za odpověď.

 95. Jana Peterkova

  Pekny den,

  bydlim v byte patricim mestske casti Prahy, najemni smlouva je psana na moji matku. Ta se jiz pres 8 let nezdrzuje v CR (zije v USA) a nikdo o ni nema zadne informace ani kontakt na ni. Platim najem i vsechny ostatni naklady, mam zde trvale bydliste. Nyni jde byt do privatizace a bude nabidnut pouze opravnenym najemnikum (tedy tem, kteri maji najemni smlouvu na sve jmeno). Myslite, ze existuje moznost, prevest najemni smlouvu na mne (nebo ji alespon rozsirit) i bez souhlasu matky, nemam totiz sebemensi tuseni kde ji najit. A pokud by se mi to nejakym zazrakem podarilo – staci postou poslany, notarsky overeny souhlas s prevodem najmu?

  Predem velice dekuji za radu!!!!

  S podzravem Peterkova

 96. jana

  Lettos v červenci jsem si pronjmula byt,pan majitel mi napsal číslo ůčtu na který mám platit nájem,po zaplacení prvního nájmu jsem dostala sms,že peníze nedorazili,a poté jsem zjistila,že koncové číslo bylo napsané špatně,tímto jsem se dostala do spoždění splatnosti o jeden nájem,protože majitel po mě ty peníze požaduje.Neustále vyhrožuje,že nás vystěhuje,jsem zoufalá prosím pomůže mi někdo?

 97. Marie

  Pronajímatel vyměnil klíče od domu a předal mě pouze jeden klíč, který není možno si nechat přidělat. Má na takové jednání podle zákona právo? Navštěvují mě děti a vnoučata, byt mám v patře, nemohu stále chodit po schodech otvírat. Mám strach, když by se mi něco stalo, že se ke mě děti včas nedostanou. Děkuji za radu.

 98. Kristýna

  Dobrý den, velmi Vás prosím o informaci jak jednat. Jsem majitelkou nemovitosti (RD). V této nemovitosti má trvalé bydliště také bývalý manžel mé matky. Momentálně je v psychiatrické léčebně a já si nepřeji, aby se po jeho příchodu do mé nemovitosti vrátil. Mám na to právo? Nemá se mnou žádnou nájemní smlouvu a ani jinou, která by ho opravňovala nemovitost užívat. Má zde pouze trvalé bydliště. Radila jsem se s tímto problémem v Občanské poradně a ta mi potrdila, že mu vstup na můj pozemek zakázat mohu. Je to pravda? Tento problém řeším také soudní cestou (žaloba o vyklizení), ale potřebuji rychlejší jednání.

 99. slavka

  Dobrý den, prosím můj strýc je starý. Koupil si 2 byty, když jim je podnik prodával. Jeden byt pronajal- kdy smlouvu psala advokátka nového nájemníka a napsala ji na dobu neurčitou. S nájemníkem je špatná komunikace. Strýc mu nabídl , aby si byt koupil. On souhlasí , ale dává si podmínku 100 000,- Kč. Což je směšená částka. Trží ceny se pohybují okolo 300 000,- Kč – v našem regionu. Takže se strýc rozhodl, prodat byt i S NÁJEMNÍKEM.

  Ptáme se – musí nový majitel zachovat pro něj nevýhodnou smlouvu na dobu neučitou ??? Sám by totiž cca do roka byt potřebovat pro sebe. Děkujeme za nastínění- jak tento – problém zdárně vyřešit a dotáhnout do konce.

  P.s. strýc mu oznámil, že byt prodá … on řekl….. že to bere na vědomí !! Děkujeme za rychlou idpověď- cvěc velice spěchá. Slávka

 100. Eva Kadlecová

  Dobrý den,

  včera, tj. 27.12.2007, mi byl doručen "měsíční předpis na úhradu příspěvku vlastníka a záloh na poskytované služby platný od 1.1.2008". Na základě jakého zákona družstvo může doručit oznámení o zvýšení nájemného pouze čtyři dny předem?

  Ještě prosím druhý dotaz – nejsem členem družstva vlastníků (jsem pouze člen družstva) a v tomto novém měsíčním předpisu mám nově uvedenu položku "daň z příjmu z NP – nájemci". Nevím jak tomu rozumět.

  Děkuji za vyjádření.

  S pozdravem Eva Kadlecová

 101. Simona Gyngová

  Dobrý den,

  snažím se najít vzor PRODLOUŽENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY – DODATEK , ale bez úspěchu. Můžete mi prosím poradit, kde hledat?

  Děkuji za odpověď

  S pozdravem

  Simona Gyngová

 102. Miroslav Ryšavý

  Ptám se na platby do FO. Jsem povinen já jako nájemník platit ffond oprav ? Jsem nájemník v domě se 100% vlastnictvím bytů. Majitel bytu na základě uzavřené smlouvy … atd stanobvil výpočtem hodnotu nájmu včetně

  nájemného za vybavení bytu v částce … Kč.

  K tomuto nájmu je mě současně stanovena povinnost úhrady do FO, kterou si vlastníci schválili, to jest částka na úhradu správce společenství, opravu spol. prostorů ….,a taktéž na zateplení obvodového pláště včetně zateplení střechy a výměny oken, které jsou však navíc zatíženy úvěrem.

  Mojím správcem je vlastník, zateplením a výměnou oken se zvyšuje hodnota bytu, kterou jistě vlastník promítne při následném prodeji do ceny.

  Tedy, zda může takto postupovat.Bojím se nekvalifikovaně bránit.

 103. Zdeněk Brož

  Dobrý den, podle paragrafu 711a obč.zák. prodává-li pronajimatel byt,musí nájemci nabídnout zásadně rovnocený bytu,který má vyklidit (přiměřený náhradní byt).Zajímalo by mě,zda v tom náhradním bytě budu muset platit již tržní nájemné. V tomto současném platím ještě regulované s jednostranným zvyšováním do r. 2010. Děkuji

 104. Lucie

  Dobry den,

  jsem majitelkou druzstevniho bytu a sama bydlim u pritele v rodinnem dome. Byt bych rada pronajala znamym a nevim jakou smlouvu s nimi uzavrit. Smlouvu o najmu, podnamu, nebo pronajmu? Dekuji za radu.

 105. Martin

  Dobrý den, potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Jsem nájemcem v obecním bytě, oženil jsem se, ale manželka se mnou nežije ve společné domácnosti, za manželství mé matce nabídli k odkupu byt, který jsem koupil do OV. Nevědomky jsem se tedy dostal do střetu s podmínkami bydlení v obecním bytě, nyní bych rád svůj byt vyměnil za menší a nevím, jestli mi obec tuto výměu povolí.Musím nějak prokázat a jak, že v bytě který vlastním nemohu bydlet ?

 106. Petr

  Dobrý den, náš dům koupil cizinec a stará se o nás realitka.Bylo nám oznámeno v realitce -slovně,ne písemně-,že se budeme muset vystěhovat za účelem rekontrukce domu.Bydlíme v bytě přes 40let a máme dekret.Jsme tu tři generace.Je možná, právoplatná dohoda-o požadování dvou bytů-do velikosti tohoto stávajícího?Nechceme se stěhovat,jen při přidělení dvou bytů s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.Budou muset aspoň dodržet metry a budeme my muset případně něco doplácet?Děkuji za odpověď

 107. Aneta

  Dobrý den, chci se zeptat jaký je rozdíl mezi nájemní smlouvou a smlouvou o nájmu bytu a jestli je zákonem stanovená doba prodlení splatnosti nájmu a nedoplatků či přeplatků z vyúčtování.

  Předem děkuji za Vaší odpověď.

 108. Zdena

  Dobrý den, zajímala by mě také odpověď právníka- na dotaz pana Petra z 15.1.2008.

  Nebo tady právník zodpoví jen některé otázky-ne všechny?

 109. Šárka

  Dobrý den, mám byt ve společném nájmu, zajímalo by mě jestli mohu dát výpověď sama a smlouva přejde na ostatní nájemníky.

 110. jiri sima

  Dobrý den přeji. mám dotaz ohledně bydlení. jde o to, že se v poslendí době setkávám s vícero nabídkami na odkup dektretu bytu v činzovním dome kdekoliv v Praze. cena se uvadi od 200 000 kc az po 600 000 kc, zalezi na lokalite, regulovane najemne se pohybuje kolem 2000 – 6000kc a vim, ze poroste az do roku 2010 (státem rizena regulace).smlouva je to na dobu neurcitou…prvni otazka zni, co se bude dit po roce 2010. Muže majitel nemovitosti zvednout najemne dle sveho? v roce 2010 budu platit 8000kc a najednou po mne bude chtit majitel 15000kc, je toto mozne? pak mam druhy dotaz, dulezitejsi. Jsem hlasen v druzstevnim byte svych rodicu a zajima mne, jak slozita cesta vede k odkupu dekretu. jen odkoupit dekret za pozadovanou sumu, tot vse???(me spekulace: neni zapotrebi byt fiktivne nahlasen v nejakem najemnim byte s tim, ze probehne jakasi "vymena".) dekuji za informace a jiste odkryti mlhy v teto oblasti. jiri

  ps. jaky rozdil je mezi bytem v cinzovnim domem v obecnim vlastnictvi a bytem v cinzovnim dome s majtelem???

 111. Lukáš Jetmar

  Dobry den

  Chtěl bych se zeptat bydlím se svou babičkou již 4 roky

  v domě s regulovaným najemnym babička je kvuli svému zdravotnímu donucena opustit Prahu. Jak je to s najemným teď je 3500,- a po dotazech s majitelem je nutna nová smlouva za tržní nájem 8500,- výmera tohoto bytu je 48m2 a leží v Praze 8 Karlín nevím co mám totiž dělat z toho důvodu ,že se všemi poplatky se nájem zvýší na 10500 a můj plat je 12500. Děkuji za odpověď. Jetmar

 112. Šárka Svatková

  Dobrý den,

  jsem nájemníkem bytu s řádnou nájemní smlouvou v domě s majitelem, kde mám rovněž hlášen trvalý pobyt. 2 roky se mnou bydlí můj bratr (trvalý pobyt má jinde), který je veden v evidenční kartě. Nyní jsem se vdala a přestěhovala k manželovi. Narodil se mi syn. Chtěla bych změnit trvalé bydliště a úředně se přihlásit do domu k manželovi. Chtěla bych se zeptat, zda se tímto změní vztah mezi mnou a pronajímatelem, zda mu musím tento svůj krok nahlásit a zda můj bratr nepřijde o nárok na byt (má-li nějaký). Moc vám děkuji.

 113. Zbyněk Kučera

  Dobrý den, před deseti lety jsem koupil byt s nájemníkem do os. vlastnictví. Dodnes nemám s nájemníkem nájemní smlouvu. Nájemník zde má trv. bydliště i se svým druhem. Veškeré platby má vpořádku, nájemné platí přímo družstvu vlastníků. Nastala ovšem situace, že dnes nutně potřebuji byt pro trvalé užívání mých rodičů. Jakým způsobem mám postupovat, a může po mně nájenník chtít náhradu ubytování?

  Děkuji

  Z.K.

 114. Radovan Hulla

  Dobrý den, prosím o radu: Bydlím u přítelkyně (ona má nájemní smlouvu s majitelem domu na dobu neurčitou). Její rodiče bydlí ve stejném domě. Bydleli s babičkou cca 10 let, která měla smlouvu na své jméno a nyní zemřela. Vím, že na byt mají právo a radi bychom se s majitelem domu domluvili na vzájemné výměně bytů. Předpokládám, že na souhlas majitele nemáme právní nárok a nemusí souhlasit. Pokud ano, je pro nás problém, že přítelkyně i já máme družtevní garsonku, kterou lze přepsat do osobního vlastnictví? V obč.zákoně je zmínka o vlastnictví dalšího bytu, ale nevím, zda se to vztahuje i na náš případ. Má představa je obě malé garsonky pronajmou a tím "zaplatit" nyní regulované a později neregulované nájemné, bez nutnosti prodejů obou bytů a případné hypotéky. Děkuji za Vaši odpověď

 115. Šárka Šindelová

  Dobrý den,maminka bydlí v nájemním bytě,nyní je v 4měsíce v nemocnici na LDN.Nájemník požaduje po dobu její nepřítomnosti zajištění úklidu společných prostorů.V nájemní smlouvě však jakákoliv zmínka o povinnosti těchto úklidu není.Prosím,můžete mi poradit,kdo je tedy povinnen se o úklid společných prostorů postarat?Děkuji Šindelová

 116. Kateřina Klemtová

  Dobrý den,

  s manželem se chystáme pronajímat byt. Mámě společné jmění manželů. Můj dotaz zní, zda je nájemní smlouva platná, pokud ji s nájemníky podepíše pouze jeden z nás.

  Děkuji za Vaši odpověď,

  K.Klemtová

 117. Roman Tuček

  Dobrý den,pronajímám byt v OV.Chci dát nájemcům výpověď před uplynutím termínu sjednaného ve smlouvě na dobu určitou.Jsem povinen dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu dle OZ a zároveň udat důvod výpovědi,nebo je platné znění smlouvy kterou jsme spolu podepsali?V té je stanovena výpovědní lhůta jeden měsíc a možnost dát výpověď bez udání důvodu.Dle OZ má ale možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu jen nájemce.Je smlouva podepsaná mnou a nájemcem platná?Je znění Občanského zákoníku nadřazené smlouvě,kterou jsme-nájemne a já-sepsali a podepsali?Děkuji za odpověď.

 118. Markéta Nosálová

  Dobrý den,

  dostali jsme velmi atraktivní nabídku nájmu v Praze, za velmi výhodnou cenu 6 000 měsíčně. Nájemné se však má zaplatit 3 roky dopředu, majitel potřebuje peníze na probíhající rekonstrukci objektu. Během třech následujících let bychom platili jen 500 za služby. Chtěla bych se vás zeptat, jaké náležitosti by měla mít smlouva, abychom si mohli být jistí, že nás někdo nemůže ošidit, změnit podmínky…atd.. Abychom se vyvarovali případných potíží, podvodů…

  děkuji vám za odpověď

 119. Miroslav Bajaja,ing.

  Dobrý den jsem vlastníkem 3pokojového bytu a spadám pod ,,Shromáždění vlastníků jednotek,,.Přestěhoval jsem se a byt nyní pronajímám.Před nedávnem si schválilo SVJ ve stanovách,že každý kdo se bude stěhovat musí zaplatit poplatek za stěhování 1500,-Kč!!Nájemník který se už odstěhoval odmítá tento poplatek zaplatit,protože jsem ho nemohl napsat ve smlouvě,protože stanovení poplatků si schválilo SVJ před nedávnem.Odmítám SJV tento poplatek zaplatit.Myslíte si ,že poplatek můžou vymáhat?Já osobně si myslím ,že tento poplatek je nesmysl.Za užívání společných prostor si řádně platím,tak nechápu proč při stěhovaní platit tento poplatek.Mají vůbec právo takový poplatek chtít?Děkuji.

 120. Olga Nováková

  Dobrý den,jsem pronajimatelem a mám problém s nájemníkem.Smlouvu má na dobu určitou.Neplatí mě za pronájem bytu.Ják mám postupovat a co mohu dělat?Děkuji za odpověď

 121. Ivana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně přechodu nájmu. Mám trvalé bydliště u babičky dva roky.Babička, ale bohužel zemřela a tak jsem poctivě šla na úřad zažádat o přechod nájmu. Byt je obecní a při prvním setkání mi paní oznámila, že potřebuje to a to. Když už jsem ale se vším přišla, tak po mě vyžaduje věci další a další. Nájemníci domu mi potvrdili, že jsem v bytě bydlela dříve než jsem byla přihlášena. Podotýkám, že jsem byla jenom za pěti z deseti. A také jsem se o babičku velmi starala aniž bych jí dala do nemocnice. Vlastně hodinu před tím než zemřela jsem zavolala záchranou službu ale i v době kdy zemřela na příjmu v nemocnici jsem s ní byla do poslední chvilinky. k lékařům jsem chodila a to, že jsem přinesla jména lékařů i s kontakty, tak to vůbec nikdo nechce. Ale chtějí po mě zprávu od lékaře, není lepší, když si tam zavolají. Tak nevím co mám dělat, jsem z toho v celku zoufalá. Pokud mi poradíte budu moc vděčná.

 122. Daniela Kuchařová

  Dobrý den,

  po prodeji bytu nám nový majitel vyhotovil novou nájemní smlouvu, kde je uvedeno:

  V případě nezaplacení splátky do 15-ti dnů po uplynutí splatnosti, má právo pronajímatel na odstoupení od smlouvy s tím, že pronajímateli vzniká právo na znepřístupnění nájemcem dříve užívaných prostor. Současně ve smyslu § 672 občan. zákona vzniká právo pronajímateli na zástavu věci movitých nájemce, které se v těchto prostorách nacházejí.

  Je možno tímto způsobem odstoupit od smlouvy a zastavit náš majetek bez soudní exekuce?

  Děkuji za vaši odpověď.

 123. Eva Králová

  Dobrý den. Nájemník má posílat na účet 5300 Kč (nájem 2800+2500 záloha poplatků za služby). Dostávám od něj však již téměř rok pouze 3000 Kč s tím, že víc nemá. Můžu mu dát výpověď z nájmu bytu? Podotýkám, že nájemní smlouva je na dobu určitou do roku 2010. Děkuji.

 124. RenataKO

  Dobrý den.Ráda bych poprosila o radu.Bydlíme s manželem a dětmi v bytě,který patří tchýni. Po té,co jsme byt zrekonstruovali,jsme se dozvěděli,že celý byt zdědí synovec s neteří po manželově zemřelé sestře.Chceme s tchýní sepsat nájemní smlouvu,abysme po její smrti hned nezůstali bez bydlení.Zajímají mě dvě věci:1.může být ve smlouvě uvedeno,že výše nájemného je např.1,- Kč nebo žádné?Platby dle předpisu Společenství vlastníků budeme hradit.(jedná se mi o částku,která je zpravidla vybírána navíc)

  2. je zákonem stanovena výpovědní lhůta nebo je možné sjednat jakoukoliv např.1rok?

  Velice děkuji za odpověď.

 125. RenataKO

  Dobrý den. Děkuji za odpověď. Ještě by mě zajímalo k té výši nájmu.Pokud se nový majitel bude domáhat u soudu zvýšení nájmu a soud jeho požadavky uzná,budeme muset doplatit vyšší nájemné i zpětně od změny vlastnictví do rozhodnutí soudu? Nebo by se platilo až od rozhodnutí soudu.

  Velice děkuji za odpověď.

 126. mirek.journey@seznam.cz

  Dobrý den

  Dozvěděli jsme se z místního tisku radnice,že městské byty v našem domě byly nabídnuty k prodeji,aniž by nás,nájemce, kdokoliv informoval písemnou formou.Při informování na MÚ,při otázce kolik bude stát náš byt mi bylo řečeno,že prvně musíme podat písemnou žádost o koupi bytu a teprve až pak nechá MÚ udělat odhad,který zaplatíme mi nájemci a oznámí cenu.Přijde mi to jako kupovat zajíce v pytli,navíc jsem měl pocit,že odhad platí vždy prodávající.Navíc město zadalo prodej těchto bytů realitní kanceláři.Je tento postup v pořádku? Díky za odpoveď

  Mirek

 127. Petra Ohradníková

  Pronajímám si družstevní byt,který chci později odkoupit,je v po delším neužívání v dezolátním stavu,jsem domluvena s pronajímatelem,že si jej na vlastní náklady zrekonstruuji s tím,že mi bude na pět měsíců prominuto nájemné a k bytu v nájemní smlouvě přiznáno předkupní právo.Nemám potíže při jednání s družstvem pouze s formulací smlouvy,kterou mám předložit jako její předlohu.Nájemní smlouvu jako takovou sepsanou mám,jen ted nevím jak do ní vložit v jakém stavu byt je a,že chci aby pronajímatel stanovil cenu před započetím oprav.

  Ještě se ptám-je při sepsání nájemní smlouvy na dobu neurčitou předkupní právo automatické?

  Děkuji..

 128. jitka nitschová

  Dobrý den,potřebuji poradit s tímto problémem:A má nájemní smlouvu na obecní byt na dobu neurčitou,B má totéž na byt u majitele a je současně členem družstva vlastníků, v kterémžto bytě bydlí jeho syn (osoba C). A se chce přestěhovat z obecního do bytu s majitelem, B od majitele do svého družstevního bytu,C do obecního bytu. Majitel bytu s výměnou nájemníka souhlasí.Osoba C má v družstevním bytě svého otce trvalé bydliště, ale žádnou smlouvu, dekret nebo pod.(vzhledem k příbuzenskému vztahu). Není znám postoj obecního úřadu. Existuje nějaký obecný předpis, který by popsané výměně mohl bránit? A jak postupovat co do chronologie?

  Moc děkuji za radu, neradi bychom se dostali kvůli neznalosti do nepříjemných potíží.

 129. kosta volek


  prosim o radu.v roce1993 me zamrel otec a tehdejsi vlastnik se mnu sepsal evidencni list najemneho nebot jsem bydlel s otcem ve spolecne domacnosti.v roce 1997 koupil dum novy majitel ktery vstoupil do prav a povinnosti puvodniho vlastnika coz me sdelil pisemne.dale mne pravidelne predkladal nove evidenscni listy najemneho vcetne zaloh na sluzby.tyto vsechny castky jsem prividelne hradil. v roce2006 ne me noy majitel podal zalobu ze byt uzivam pritipravne nebot v dobe kdy jsemziskal byt prochdem najmu jsem vlastnil rodinny dum na coz se me pri podepisovani evidencniho listu nikdo netazal.domnivam se ze novy majitel nema pravdunebot§497 OZ rika ze kdo splni smlouvu aspon castecne memuze jiz od smlouvy ustoupit dekuji za odpovedW

 130. Radana Bláhová

  Dobrý den,prosím o radu jak postupovat v tomto případě, město prodává obecní byty,jsem nájemcem 15 let, ale odmítlo mi ho prodat s tím, že vlastním nemovitost. Chtěl bych převést právo nájmu na syna mé manželky z prvního manželství, který s námi po celou dobu v tomto bytě žije, je toto dle zákona možné? Byt mi byl přidělen za trvání manželství a syn v něm bydlí od začátku.K žádosti o převod je třeba doložit příbuzenský vztah, ale nevím, jestli snatkem s jeho matkou nějaký vznikl, děkuji za odpověd

 131. Barbora Maralíková

  Dobrý den, prosím o radu. V roce 2007 jsem zakoupila družstevní byt do osbního vlastnictví. Od roku 2004 v tomto bytě žiji společně se svými dětmi a druhem. Druh zde přispívá dohodnutou částkou na náklady spojené s bydlením a případně 1/4 částky nově zakoupeného vybavení bytu, žádnou písemnou smlouvu nemá. Má svůj byt v osobním vlastnictví, tam má též hlášen trvalý pobyt. Na družstvu přihlášen není, je pouze veden v počtu osob užívajících byt. Nyní jsme vztah ukončili, musím mu dát písemnou výpověď z nájmu bytu s 3- měsíční lhůtou nebo se lze na odstěhování dohodnouti dříve, bude postačovat jako důvod ukončení vztahu? Neumím si 3-měsíční soužití s ním a mými nezletilými dětmi vůbec představit. Děkuji za odpověď.

 132. jirka Novotný

  Mám dotaz. Mám jako nájemník v bytě s regulovaným nájemným na dobu neurčitou nárok nahlédnout u firmy, která celému paneláku dělá vyúčtování služeb za užívání bytu. Toto vyúčtování dostává majitel bytu a mne ho posílá způsobem, že celé vyúčování sám přepisuje ( opisuje). Při kontrole vyúčtováníjsem zjistil, že pan majitel bytu uvedl nesprávně,celkovou plochu objektu a to menší o 400 m čtvr.( v paneláku nejsou měřáky tepla).Tím pádem bylo vyúčtování tepla vyšší o 5050Kč.

 133. Petr Novák

  Dobrý den, je možné uzavřít nájemní smlouvu s více nájemci? Jedná se o družstevní byt, pronajímatelem je tedy družstvo. Má matka by ráda převedla na mě, svého syna, pouze 50% práv a povinností spojeného se členstvím v družstvu, a tak bychom figurovali v nájemní smlouvě oba. Je tedy toto přípustné? Děkuji za odpověď.

 134. Pavel Liška

  V nájemní smlouvě mám uvedeno, že budu platit nájem 3980,- + inkaso – které není nějak specifikované. Netušil jsem, že součástí inkasa bude i fond oprav 1100,-. Můžu se nějak bránit a musím FO platit? Děkuji.

 135. ML

  Jak bude posuzována situace, kdy pronajímatel uzavřel s nájemce "Smlouvu o nájmu nebytových prostor", když předmětné prostory jsou kolaudovány a v katastru nemovitostí zapsány jako byt? Je taková smlouva platná? Jak bude nahlíženo na tento vztah při její neplatnosti (užívání bez právního důvodů =) vznik bezdůvodného obohacení)? Nájemce s touto skotečností seznámen nebyl, byt užívá jako kanceláře….

  ML

 136. Alena Hánová

  Před 5 lety jsem neuváženě uzavřela s nájemníkem, se kterým jsem měla bližší vztah smlouvu na dobu určitou(15 let)s regulovaným nájemným, které je samozřejmě nízké. Nyní jsem vztah s tímto člověkem z jeho viny ukončila,ale on se nechce vystěhovat.Lze změnit nějakým způsobem alespoň výše nájemného? Děkuji.

 137. Sarka Bolatzka

  Dobrý den, potřebuji radu ohledně otevření prostoru.Jsem pronajimatel a nájemník nebytového prostoru po vzniku dluhu na nájemném dostal výpověď, lhůta pro výpověď už vypršela ale nájemník má v prostoru stále své věci a já se do prostoru nedostanu.Chtěla jsem otevřít prostor za dohledu policie, ale ta mi to odmítla.Bývalý nájemník se mnou nekomunikuje a stále dluží nájem.Nevím jak postupovat.Poraďte prosím

 138. David Kotásek

  Dobrý den, stěžoval si u mne nájemník mého domu, který nemá starou smlouvu(je novým nájemníkem po mé koupi domu) a nemá regulovaný nájem, že po uplynutí deseti let od mého nákupu nemovitosti nájemníci které jsem "koupil" s domem už nemusí podléhat regulovanému nájemnému a já jim můžu nájemné zvednout na jejich výši. Neuměl jsem odpovědět a nevěděl jak se bránit a tak hledám radu. děkuji za odpověď

 139. Karel Lázňovský

  Dobrý den,s přítelkyní a synem jsme si pronajali byt s tím že nájemné bude 10000 Kč.(8000 nájemné + 2000 poplatky.)které jsme řádně a v čas platily.V bytě jsme byly 9.5 měsíce…Teď po nás majitel požáduje doplacení nedoplatků za služby,má na to právo?Ve smlouvě o pronájmu mimo jiné nebylo kolik se platí zálohy na služby.Děkuji za odpověď

 140. Petr Šťastný

  Dobrý den, již nějakou dobu bydlíme v podnájmu.S majitelkou bytu máme sepsanou smlouvu o nájmu bytu na dobu neurčitou a teďka jí chce změnit na dobu určitou hlavní důvod je finanční úřad prý jí nevzali smlouvu kde měla napsáno že tu jsme na dobu neurčitou…Právě proto se mi to nezdá jestli je možné jentak zničeho nic udělat novou nájemní smlouvu a já jí musím podepsat???

 141. Galina Vovčoková

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně přechodu nájmu. Bydlím v tom bytě18 roku. Byt , bývalý manžel dostal od šachty, jako služebný, na dobu neurčitou, a s regulovaným nejemným. Od 01.07.2007 manžel odstěhoval se ke svým rodičům. My se synem zůstali v tomto bytě. Byt byl přepsán na mně, ale na dobu určitou, s automatickým prodlužováním a to na dobu 6 měs. s tím, že jsem nezaměstnaná , s neregulovaným nájemným. Nájemné mně byly zvýšené o 1300 Kč. tím, že byla zvýšená sazba za m 2 s 20.74 na 46.13. Když jsme bydlili ve třech, tak celkem za byt platili měs 3120 Kč a tet za 2 osoby od 01.07.2007 do 31.12.2007 platila 4150 Kč. Od 01.01.2008- 4360 Kč. Od 01.07.2008 mně zase byla zvednuta sazba za m2 a to na 47.42 Kč. Tak že celkové nájemné tet činí 4420 Kč..Chtěla bych vědět, jestli je tohle v pořádku? Děkuji za odpověď. P. Vovčoková.

 142. Tana Hamplova

  Dobry den,

  pronajimam byt v osobnim vlastnictvi. Sepsala jsem s najemcem smlouvu na dobu urcitou, a to na 1 rok. Po uplynuti teto doby jsme jiz novou smlouvu nepodepsali. Prevadi se timto automaticky smlouva z doby urcite na dobu neurcitou?

  Dekuji

 143. václav šír

  je možnost ukončit nájemní smlouvu na dobu neurčitou nájemcem??když je to uvedené ve smlouvě??,

  prosím o shrnutí výhod a nevýhod této smlouvy

  děkuji

 144. Sylva Výtečná

  Dobrý den. Zajímala by mne (jako najemnika) platnost takové smlouvy, pokud neobsahuje částku výše nájmu, ale pouze zmínku o dohodě smluvních stran na výši úhrady za užívání bytu, jež nájemce hradí v hotovosti k nějakému datu. Potvrzení o přijatých platbách nájemného od pronajímatele nejsou. Jinak má smlouva všechny náležitosti. Může tímto být dotčeno uživatelské právo nájemníka, může pronajímatel zamezit přistup do předmětného bytu s odkazem na neplatnou smlouvu o pronájmu? Prosim poradte, dekuji.

 145. Monika Krejčí

  Dobrý den,chci Vás poprosit o radu. Hledáme s přítelem bydlení,nechceme žít v drahých pronájmech a dnes jsem narazila na inzerát ve znění:"Prodám nájemní smlouvu na pěkný, udržovaný byt 2+1 v 1. patře činžovního domu s výtahem, 73,7 m2, Praha 4, neprůchozí místnosti, kuch. linka, plyn. sporák, koupelna s vanou, WC samostatně, ma podlahách parkety, dlažba, vytápění el. , bojler, telefon, orientace východ, do rušné ulice, dvojitá okna. Nájemné v r,-Kč + služby 290,-Kč/os. , na dobu 5 let s opčním právem na prodloužení. U majitele předjednáno a technicky předpřipraveno. Cena 318 000,- Kč." Nerozumím tomu,co je to "opční právo" a také se trochu bojím, abychom jednou neskončili na ulici. Zda je možné,aby nás majitel domu po nějaké době vystěhoval,nebo zda k tomu dojít nemůže. Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den. Krejčí Monika

 146. Pavel Spálený

  Dobrý den,

  uvažuji o koupi domu, ve kterém jsou mj. 2 byty s nájemníky. Dům je nutné rekonstruovat. Bytové jendotky chci navíc využít pro svou rodinu. Oba nájemníci platí regulované nájemné. Můj dotaz zní:

  a)Mohu jim dár tržní nájemné? (resp. lze jej prosadit i přes to, že nájemce odmítne smlouvu podepsat?)

  b)Když zajistím náhradní ubytování, může být již za tržní nájemné? A když ano, může se stát, že budu muset nějak tržní nájemné doplácet – resp. dorovnávat nájem vůči původnímu nájmu nájemce (např. v případě důchodce)?

  c)Jak vzdálený byt musí být, aby byl ještě považován za přiměřený? Jde o to, že pronajímané byty se dají zajistit až v přilehlých městech (do 20km)

 147. Pavla Veselá

  Dobrý den,

  chystám se pronajmout byt. Sehnala jsem si přes realitní kancelář zájemkyni, ovšem jde o matku s malým dítětem (cca 4 roky). Chtěla jsem se zeptat, zda je možno upravit nějakým způsobem nájemní smlouvu, abych se nedostala do situace, že jim budu muset shánět náhradní bydlení např. i přesto, že nebudou platit nájemné. Nechci je nikterak znevýhodňovat, ale také nechci mít s pronájmem zbytečné problémy.

  Druhý dotaz zní, byt je v tuhle chvíli v družstevním vlastnictví (tedy přesněji jde o s.r.o.) a podíl má moje matka, v tuto chvíli se však převádí do osobního vlastnictví a v rámci tohoto procesu, bude nemovitost přepsána na mě. Pokud by se nájemní smlouva uzavřela před tímto převodem, je možné uzavřít smlouvu na mě, s písemným souhlasem majitele.

  Předem děkuji

 148. renda

  Dobrý den,jsme vlastníky bytu v OV, který budeme pronajímat.můžete mi prosím objasnit rozdíl mezi termínem nájem a pronájem?nemluvě o podnájmu. V jedné z vaších odpovědí (6.8.2007) na podobný dotaz nájemxpronájem píšete ať tazatel vyhledá RK,která to zaštítí i s právní čistotou, ale právě naše čerstvá zkušenost s RK, která nám předložila smlouvu o nájmu (v nadpisu), ve které se střídají obraty s pronájmem, nás poněkud znejistěla. Neměl by se užívat pouze jeden termín?tj.nájemní vztah? nebo jako laik hledám zbytečné problémy, kde nejsou a pronájem a nájem je termín totožný.Podnájemní vztah chápu jako vztah,když nájemce se souhlasem majitele bytu tento byt dále pronajme..doufám, že můj dotaz není krkolomný, ale jde o náš první takový počin,ráda bych měla tuto záležitost jasnou. Moc děkuji za odpověd.

 149. Alena Novotná

  Dobrý den,

  soused se stěhuje z obecního bytu (má dekret na dobu neurčitou). Nabídl mi přenechání bytu.

  Jaký je postup? Musím na obecní úřad? A jaké si sebou vzít dokumenty?

  Předem děkuji.

  Novotná

 150. vladimír dobeš

  Před dvanácti lety jsme zakoupili od města spolu s dalšími, dva byty, v jednom bydlím spolu s manželkou,druhý byl v době koupě bytu užíván nájemníky, kteří zde bydleli již dlouho předtím. Po zakoupení bytu jsme s nájemníky sepsali nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Před několika měsíci nám začala nájemné platit rodina dcery původních nájemníků, od kterých jsme se teprve dozvěděli, že se rodiče odsrěhovali a byt jim přenechali (předtím v bytě nebydleli). Mám dvě otázky.

  1. pozbývá původní nájemní smkouva na dobu neurčitou po změně nájemníků platnost ?

  2. Mohu bez problémů uzavřít s novými nájemníky smlouvu na dobu určitou (na př. na dva roky) ?

 151. vladimír dobeš

  Před dvanácti lety jsme zakoupili od města spolu s dalšími, dva byty, v jednom bydlím spolu s manželkou,druhý byl v době koupě bytu užíván nájemníky, kteří zde bydleli již dlouho předtím. Po zakoupení bytu jsme s nájemníky sepsali nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Před několika měsíci nám začala nájemné platit rodina dcery původních nájemníků, od kterých jsme se teprve dozvěděli, že se rodiče odsrěhovali a byt jim přenechali (předtím v bytě nebydleli). Mám dvě otázky.

  1. pozbývá původní nájemní smkouva na dobu neurčitou po změně nájemníků platnost ?

  2. Mohu bez problémů uzavřít s novými nájemníky smlouvu na dobu určitou (na př. na dva roky) ?

 152. Eva Monckova

  Dobrý den,chci se zeptat jestli,když mám smlouvu o nájmu bytu na dobu určítou ,jestli je mou povinností,když mi smlouva skončí jít za pronajimatelem bytu požádat o novou smlouvu,a nebo počkat až mě pronajimatel sám vyzve k sepsání nové smlouvy.děkuji Eva.

 153. Jitka

  Dobrý den,

  prosím o radu: žiji v obecním bytě, který je po smrti prarodičů přepsán na matku. Veškeré náklady spojené s nájmem a všemi poplatky však platím or roku 1998 já. V květnu 2006 se k nám s prosíkem přistěhovala sestra, která se rozvedla. Bohužel si přepsala trvalé bydliště k nám. Nyní se odmítá odhlásit. S novým přítelem si pronajali byt – v osobním vlastnictví – majitel bytu si dal do smlouvy omezení, kdy se nesmějí v bytě přihlásit k trvalému pobytu. Vzhledem k tomu, že má sestra velké dluhy, které v poslední době poněkud nezvládá platit, obávám se toho, že bude můj majetek zabaven exekutory, což by v ČR nebyl první ani poslední případ, ačkoli by k tomu dojít nemělo… Požaduji po matce, aby jako nájemce zrušila sestře trvalý pobyt. Matka to však psychicky nezvládá. Nejlepší by bylo, kdyby zažádala o převod nájmu na mne – beztak já jej již 10 let platím, ona si absolutně nemůže finančně dovolit přispívat ani částečně… Je to možné a jak zažádat? Matka je pro.

 154. Emil Komjati

  Bydlím v obecním bytě,dům však má nový majitel a nevím zda a o kolik nám může zvednout nájem. Slyšel jsem,že existuje zákon,dle kterého nový majitel nesmí po určitou dobu nájemné zvedat. Existuje prý tříletá ochraná doba.Byty jsou v 3 kategorii – topíme kamny. Tento měsíc dostaneme nové nájemní smlouvy a nevím co vlastně má jako taková obsahovat.Děkuji za odpověď. Emil Komjati

 155. Josef Medek

  Dobrý den, žádám Vás o radu ohledně výpovědi z nájmu bytu. Bydlím v bytě pronajímaného od města, kde bydlím již od narození. Otec je stále hlášen jako hlavní nájemník, ale už dobrý rok žije se svou přítelkyní v rodinném domě a zde se již nezdržuje po uvedenou dobu. Veškeré poplatky psané na něj hradím já.Otci sem chodí neustále nějaké upomínky k zaplacení od různých firem a já se bojím, že mi příjde za něj exekuce a zabaví mi majetek, který jsem si na své náklady pořídil.Nechal se i slyšet,že mě bude chtít vyhodit.Byl jsem i na obecním bytservisu,který má tyto byty ve správě, poradili mi ať ho donutím podepsat výpověď z nájmu bytu,na což mi odpověděl,že to nepodepíše.Proto Vás žádám o radu, jak z této svízelné situace ven.Děkuji mnohokrát Medek

 156. Lukáš Brabec

  Dobrý den,

  chtěl bych Vás požádat o radu.

  Babička odmítla odkoupit družstevní podíl na užívání bytu. Z důvodu, že se nechtěla zadlužit aj. Bytové družstvo prodalo byt a nový majitel dal babičce podepsat podnájemní smlouvu na dobu určitou. Ta to bohužel podepsala. V současné době již dva roky plní povinnosti vycházející z nové podnájemní smlouvy např. placení nájemného. Chtěl bych se zeptat, zda je nová smlouva na dobu určitou platná, když nebyla vypovězena předchozí smlouva od bytového družstva.

  Děkuji moc

 157. Marcela Dytrichová

  Dobrý den, syn (21 let) je trvale hlášen u otce. Otec ho nyní z bytu vyhodil. Zvažuji, že se synem podám trestní oznámení. Chtěla bych se zeptat, jak to formulovat a jaké mám ještě jiné možnosti. Děkuji za odpověď. MaDy

 158. Miroslav Slaný

  Dobrý den,

  pokud si nájemníci uzavřou smlouvu s Telefonikou nebo UPC nebo jiným poskytovatelem internetu (ADSL, kabel a ne mobilní připojení) a telefonu – pevné linky smlouvu na své jméno, je majitel nemovitosti automaticky odpovědný, pokud by neplatili tyto účty? Díky.

 159. Johnny Habasko

  Jaka je moznost prenechani(prevodu)najemni smlouvy majitelem domu. Najemnik se smlouvou od soukromeho majitele domu na dobu neurcitou(dekretem na byt)zemrel a jeho druzka, zijici ve spolecne domacnosti dva roky byla nyni majitelem domu kontaktovana a upozornena, ze ma do mesice vyklidit byt. Plati radne najem a nema se kam odstehovat. Musi byt vyklidit nebo ji nema majitel pravo z bytu vystehovat? Dekuji za odpoved. Habasko

 160. Stanislava Lacinová

  Jsem spoluvlastníkem 1/2 nemovitosti na kterou se vstahuje věcné břemeno. V katastru nemovitosti je tato nemovitost vedena k bydlení, ale není uzpůsobena k celoročnímu bydlení, což mám také potvrzené písemě od starosty obce. Má otázka zní mohu přijít o smlouvu k nájmu obecního bytu?

  Dekuji Lacinová

 161. Stanislava Lacinová

  Jsem spoluvlastníkem 1/2 nemovitosti na kterou se vstahuje věcné břemeno. V katastru nemovitosti je tato nemovitost vedena k bydlení, ale není uzpůsobena k celoročnímu bydlení, což mám také potvrzené písemě od starosty obce. Má otázka zní mohu přijít o smlouvu k nájmu obecního bytu?

  Dekuji Lacinová

 162. Stanislava Lacinová

  Jsem spoluvlastníkem 1/2 nemovitosti na kterou se vstahuje věcné břemeno. V katastru nemovitosti je tato nemovitost vedena k bydlení, ale není uzpůsobena k celoročnímu bydlení, což mám také potvrzené písemě od starosty obce. Má otázka zní mohu přijít o smlouvu k nájmu obecního bytu?

  Dekuji Lacinová

 163. lenka petruzalkova

  chtela bych se zeptat, kdyz jsme v podnajmu, jestli mame narok na vraceni preplatku za vodu, teplo, elektrinu a plyn. ve smlouve mame uvedenou povolenou max.spotrebu na mesic a ze v pripade, ze bude nedoplatek, musime ho uhradit, o preplatcich uz ale ani slovo. Mame i presto narok na vraceni prepolatku? Majitelka nam pouze sdelila, ze jsem se vesli do limitu, ktery nam urcila a vyuctovani nam nechce ukazat a preplatky dat.ma na to pravo? je nejaky zpusob, jak z ni tuto castku dostat? Nejedna se treba o bezduvodne obohaceni?

 164. hana tomášová

  Dobrý den, pred dvema mesici mi skoncila najemni smlouva jako najemnikovi, v byte jsem bydlela jeste dva mesice a pote mi dal majitel vypoved s tim, ze mi neprodlouzi ani neobnovi smlouvu. Pronajimateli jsem dluzila jeden najem a ten si k nemu narokuje 0,3% smluvni pokuty denne za vcasne nezaplaceni najemneho. Zajima mne, do jake miry je tento jeho pozadavek pravomocny, kdyz se neopira o zadnou smlouvu. Pokud nema smlouvu, na kterou by se toto pravo vztahovalo, do jake miry si tuto smluvni pokutu muze narokovat? Dekuji

 165. Marcela Slezáková

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, co mám dělat, když chci ukončit nájem, který je sjednán na dobu určitou a to do 31.12.2009. S majitelem bytu se nelze dohodnout na předčasnému ukončení nájmu.

  V nájemní smlouvě se píše: Tato nájemní smlouva zaniká též podle této smlouvy dříve pokud nájemce hrubě porušuje povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhrady za služby včas a ve výši odpovídající dvojnásobku měsíčního nájemného nebo úhrad za služby.

  Chápu-li to dobře, tak pokud bych 2x nezaplatila smlouva zaniká?? Anebo je to na majiteli, jak se rozhodne??

 166. Ivana Puchmajerova

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Bydlíme v sociálním bytě,zřízené díky dotacím z evropské unie.V nájemní smlouvě máme psané že platíme maximální nájemné,takže jsme předpokládali,že se tento nájem již zvednout nedá a ani nesmí.Přišlo nám ale vyrozumění od obecního úřadu ,že od 1.1.2010 bude toto nájemné navýšené o 30procent.Můžete nám prosím poradit jestli se dá proti tomuto rozhodnutí bránit?

 167. Lucie Vachudová

  Dobrý den,

  velmi prosím o radu, naskytla se mi možnost koupi bytu, ale se stávajícím nájemníkem, kdy byt vlastnila babička prodávajícího, která však zemřela a byt odkázala právě prodávajícímu. V bytě spolu s babičkou prodávajícího bydlel ( a dále bydlí) strýc prodávajícího, tedy by mě zajímalo, pokud byt koupím i se strýcem, který v bytě žije, jaké existují možnosti k jeho vystěhování z bytu.

  Mnohokrát děkuji a přeji hezký den.

  Lucie Vachudová

  lucie.vachudova@seznam.cz

 168. Milan Kalivoda

  Naše družstvo jsme založili za účelem koupě domu od města. Město do volného bytu na poslední chvíli dosadilo nájemníka a ten má tedy smlouvu s městem na dobu neurčitou, kterou musíme (jako nově založené družstvo) akceptovat. Je vůbec možné se tohoto nájemníka nějak zbavit, pokud platí a nedopouští se žádných přestupků ? Může mít naše družstvo (právnická osoba) např. potřebu ubytovat své rodinné příslušníky či existuje nějaká jiná možnost ? Jako družstvo s tímto nájemníkem nemáme žádnou smlouvu. Děkuji za odpověď

 169. aneta bejšovcová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat za jakých podmínek musím k sobě do bytu nahlásit další osobu.

 170. Jiří Keháček

  Dobrý den, měl bych na Vaší poradnu jeden dotaz. Bydlím v podnájmu v bytě s regulovaným nájmem a nájemník se chce odstěhovat za půl roku pryč. Já bych ale rád v bytě zůstal. Je nějaká možnost, jak v bytě zůstat za stávajících podmínek (jde hlavně o nájemné a neurčitou dobu nájmu)? Slyšel jsem něco o výměně bytu, resp. nájemních smluv, se souhlasem pronajímatele. Znamená to, že by mi pak "zůstala" smlouva původního nájemníka (cena, délka nájmu)? V návaznosti na to se chci ještě zeptat, zda při oné výměně bytů musí být stejní majitelé bytů nebo může každý byt patřit někomu jinému. Velice děkuji za odpověď. S pozdravem

 171. Kateřina Švehlová

  Dobrý den,

  ráda bych vyměnila byt v domě s majitelem. Majitel se netváří moc pozitivně, ale vím, že ze zákona mi výměnu umožnit musí. Ale už si nejsem jistá, jestli musí dodržet i stejné podmínky v nové nájemní smlouvě. Přijde mi logické, že s novou nájemní smlouvou si může majitel domu – bytu určit podmínky dle svého. Ale není nějaká vyjímka u výměny bytů?

  Velmi děkuji za odpověď. KŠ

 172. Aneta kutílková

  Přeji dobrý den,

  máme uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou – do ledna 2011. Majitel bytu se rozhodl, že byt chce prodat, my ale byt koupit nechceme. V nájemní smlouvě není uvedena výpovědní lhůta. Pouze, že po skončení nájmu nemáme nárok na náhradní byt. Majitelem bytu je podle smlouvy matka se synem, na prodej bytu spěchají. Byt mohou prodat i s námi novému majiteli, a ten má k nám závazek, podle současné uzavřené nájemní smlouvy, je tomu tak? Co když v kupní smlouvě současný majitel, s novým majitelem neuvedou, že mají k nám závazek? To nás pak mohou jednoho dne vystěhvat? Děkuji za odpověď.

 173. Sebastian Loritz

  Dobrý den,

  měl bych takovou otázku… Před 8 mesicu jsem si nastehoval do jednoho bytu 2 + 1…najem cinil 10 500 a dalsi 6500 pronajmatelka chtela za podle ni zuctovatelne poplatky a zalohy… ted jsem si odstehoval a pronajimatelka po me chtela 32 000 korun kvuli nedoplatky na zalohach a vymalovani a vymenu kobercu…mam vic otazek:

  1. Jsem po tak kratke dobe povinnen zaplatit malovani a vymenu kobercu? Stav místnosti byl podle normalního opotrebovani

  2. Pronajmatelka neudelala na zacatku pronajmu zadny predavaci protokoll o stavech studene, teple, plyn- a elektromeru. Jsem povinnen ji tyhle vecí zaplatit.

  3. Dale by me zajimalo jestli jako najemník jsem povinnen platit do fondu oprav? Protože tahle častka ve službach činila 2500 mesičně a podle mě je to ve zajmu majtele tohle zaplatit protože s toho fondu se pak provadeji rekonstrukce třeba zateplování atd.

 174. Josef Náther

  Mám byt od města a od roku 2006 mi město v souladu se zákonem o jednostraném zvyšování nájmu upravuje velikost nájmu vždy k 1.lednu. To se stalo i v letošním roce. Ted v květnu mi ale poslali nový výpočet s odůvodněním, že v tom původním byla chyba při stanovení kategorie bytu a že nájem je větší a zároveň požadují doplacení rozdílu od 1.ledna. Je to legální?

 175. tereza petraskova

  Dobry den,

  ja a moje sestra jsme ve svizelne situaci. Bydlime jiz 22 let v najemnem byte ktery patri soukrome firme. Odkup tohoto bytu byl otci pred dvema roky nabidnut majitel otec ho bohuzel nekoupil Momentalni situace je, ze otec v breznu zemrel a my se sestrou nejsem ve financni situaci na placeni najmu. Jedni moznost je pucjka a odkup bytu.

  Muzete nam prosim Vas poradit jak v tomto pripade postupovat.

  Mame obe hlasene trvale bydliste na teto adrese.

  Dekuji za radu

  S Pozdravem

  Tereza Petraskova

 176. Petra Blažková

  Dobrý den,mám několik dotazů.Mám pronajatý měs.byt a smlouvu mám na1 rok-tuto smlouvu si každý rok chodím prodlužovat.Chci se zeptat,za jakých podmínek můžu dostat výpověď z nájmu nebo jestli je možné,že mi smlouvu neprodlouží.Nájem a vše platím,žiju slušně atd ale mám sousedy,kterým vadí návštěvy a už několikrát na mě poslali anonym,že se v bytě střídají lidi,že tam nebydlím a byt pronajímám nebo že se mnou bydlí někdo nenahlášený.Každý rok toto řeším s paní na byťáku a je nepříjemná a vždy mě nařkne z něčeho,co není pravda.Letos jsem doplácela za vodu a topení 3tisíce Kč a při prodloužení smlouvy nezapomněla paní na byťáku dodat,že mám větší spotřebu a tudíž tam určitě bydlí více osob než jen já.Je pravda, že někdy u mě přespí přítel(přes víkend,někdy přes týden)ale ten má trvalé bydliště své.Kdy musím k nájmu přihlásit další osobu?Nejsme spolu tak dlouho na to,abych mu hlásila trvalé bydliště k sobě ale zase se bojím, že na mě budou chodit anonymy.Zvedá se nájem při více osobách?

 177. Marie Fillová

  Syn má nájemní smlouvu s obcí s tím,že kupní cenu bytu splácí formou části n ájmu a za 20 let mu byt bude odprodán za 1 Kč. Byt je 8 let starý, ale vlhký a studený. Voda se sráží na oknech,na čemkoli kovovém, na záchodové míse apod.a stéká a ničí plovoucí podlahy,koberce i nábytek.Všude raší plíseň. Město nabídlo zateplení domu s tím,že si nájemníci cenu tohoto zateplení promítnou do nájmu a zaplatí tak vlastně sami.a)Nejsem přesvědčena,že by zateplení pomohlo,protože zabrání i proudění vzduchu a uzavře vlhkost uvnitř domu. b)Není město povinno opravy a případné zateplení jako pronajímatel na vlastní náklady?

 178. Eva Ká

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na vyřešení situace mých rodičů, kteří jsou v nájmu bytu na dobu neurčitou u majitele. Bydlí tam bezmála 30 let, řádně platí vše bez problému. Nyní se majitel rozhodl byt prodat a podstrčil jim novou smlouvu, která obsahovala dodatek, ve kterém chtěl změnit nájem na dobu určitou.To samozřejmě rodiče nepodepsali.Poté přišel s tím, že byt chce, jakoby pro svého syna-( což je jen klička) a chce, abys se rodiče do roku 2013 vystěhovali s tím, že jim buď najde náhradu bydlení nebo odstupné. Náhrada vzhledem k věku rodičů pro nás není přijatelná, protože nechtějí riskovat, že je další majitel zase vyhodí.Chci, aby bydleli u mě.Proto by mě zajímalo, jaká je v dnešní době výše odstupného, když je byt žádané lokalitě Prahy a tržní cena se pohybuje kolem 3-4 mil. Je to nějaké procento z tržní ceny nebo si majitel může určit odstupné sám?

  Moc díky za odpověď.Eva K.

 179. Petr Kratina

  Dobrý den, mám uzavřenou smlouvu o pronájmu bytu na dobu určitou. Majitel mi po 4 měsících dal k podpisu novou smlouvu, kde je jiný pronajímatel, ale ve smlouvě je původní datum (září). Jinak je smlouva totožná s tou původní, ale nikde se nepíše, že nahrazuje smlouvu předchozí. Nebudou pak po podpisu platné obě smlouvy?

 180. Helena Lejsková

  Dobrý den, mám nájemní smlouvu na dobu neurčitou a budu odjíždět na půl roku mimo bydliště. Požádala jsem kamarádku, aby v bytě občas pobývala (zalévala květiny a byt "hlídala"). Musím tuto skutečnost oznámit pronajímateli, případně jakou formou a musí s tím souhlasit? Děkuji za radu. H.L.

 181. Jana Holovská

  Dobrý den, naskytla se mi možnost koupě bytu do OV, ale s rodinou v regulovaném nájmu. Zjistili jsme ale, že si nájemnice, s kterou je smlouva na dobu neurčitou sepsána, dostavuje rodinný dům. Je toto důvod k ukončení nájmu?V bytě žije společně s 18ti letým synem, pokud bude majitelem rodinného domu ona (zajím je před kolaudací)musíme synovi pořídit náhradní byt?

  Děkuji za odpověď

 182. zdenek sajdak

  Dobrý den

  mám platnou nájemní smlouvu na dobu neurčito s RPG byty.Jelikož dne 31.12.2010 skončilo regulované nájemné tak mi RPG navrhuje úpravu nájemného formou dodatku smlouvy kde mi navrhují navýšení nájemného.Pokud se nedomluvíme a já ten dodatek nepodepíši vyhrožují soudem atd.A já se ptám,prosím,jestli když přistoupím na jejich některý návrch a budu to navýšené nájemné platit ale dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nepodepíši, mě můžou dát k soudu.Jedná se mi o to,že už jednu řádnou smlouvu mám a nechci se tím podpisem k něčemu vázat co už nebudu moct v budoucnu reklamovat.

  Předem děkuji za odpověď.

 183. Dana Říhová

  Dobrý den,

  chtěla bych se prosím optat, jak je to s platbou za společné prostory v bytovém domě ( mám namysli chodbu, sklep ). Můj dotaz spočívá především v tom, jak se vyúčtování provadí. Zda na bytové jednotky, nebo na počty osob. U první majitelky jsme to měli na bytové jednotky, což mi přišlo fér. Náš barák předala svému synovi a ten letos přišel s tím ( lépe řečeno pouze nechal dopis ve schránce, aniž by probělhla nějaká domluva ), že se platí podle osob. Jelikož jsme v domě 3 byty a já s rodinou jsme jako jediní 4 člonové, platíme téměř 60% z celkové ceny. Jelikož v ostatních dvou bytech jsou pouze 2 nájemníci. Přijde mi to nespravedlivé. Pokud bych to měla brát touhle formou, tak mít 4 děti, tak snad zaplatíme celou částku. Děkuji moc za odpovězení mého dotazu. Hezký zbytek dne Říhová

 184. Dana Říhová

  Dobrý den,

  mám prosím ještě jeden dotaz. Jedná se o revizi komína, která bude kominíkem od letošního roku podle nové vyhlášky prováděna pravidelně každý rok. Jsme v nájmu a letos v březnu po revizi nám kominík sdělil, že mu musíme uhradit částku ( která činila 480,- ) hotově. On že se domluvi s majitelem. Můj dotaz spočívá v tom, zda má majitel právo chtít po nás platbu za revizi komína, který je součástí domu a nebo je povinen jako majitel tuto částku uhradit sám. Zda je nějaké znění zákona nebo předpisu, kde je tento problém uveden. Jelikož nedošlo ani k žádné domluvě o úhradě a ve smlouvě nic podobného uvedeno nemáme. Zde jsou uvedeny pouze drobné opravy. Což je automatické. Předem děkuji moc za dopovězení mého dotazu. S pozdravem Říhová

 185. martin funiok

  Dobrý den,

  známá mi pronajala byt ( družstevní ) s tím, že se stěhuje na trvalo z města a už se tam vracet nebude. Dohoda zněla : pronájem na dobu i deseti let ( protože už se vracet nebude ), mám jenom platit všechny poplatky, které jsou spojené s nájemním bytem (nic navíc nechtěla ), opravit si tam můžu cokoli a potom jestli budu chtít si ho odkoupit, budu mít přednostní právo odkupu. Už jsem tam udělal spoustu úprav (nové podlahy, štuky, oprava poškozené linky………. . Ted mi poslala nájemní smlouvu ke které mi dopsala "Podívej se prosím tě na návrh té smlouvy. Nelekej se těch čísel, chtěla jsem tam do toho dostat i tu tvojí práci s tím vylepšením-to jsem nazvala kauci a taky jsem tam dala měsíční nájem který po tobě nebudu samozřejmě chtít jak jsme se domluvili" . Mám strach ji podepsat,abych se nedostal do nějakých problémů . Ted budu po částech ukládat smlouvu: 1. Předmět smlouvy

  1.Byt 3+1 č.17 je vlastnictvím pronajímatele, a to i po dobu platnosti této nájemní smlouvy.

 186. martin funiok

  1.2. Byt pronajímá pronajímatel nájemníkovi výhradně za účelem bydlení za podmínky, že nájemník bude plnit povinnosti uvedené v domovním řádu.

  1.3. Byt je vybaven kuchyňským zařízením – linkou, plynovou varnou deskou a digestoří, dále topnými tělesy, koupelnou s vanou a umyvadlem, toaletou, běžně opotřebené a jeho součástí jsou dva sklepy ve funkčním zachovalém stavu, běžně opotřebené.

  1.4. Současně s podpisem této smlouvy obdržel nájemník 3 sady klíčů bezpečnostního zámku bytu, chodby a sklepů.

  2. Cena plnění

  2.1. Nájemník se zavazuje plnit nájemné

  a) nevratnou kaucí odpovídající věcné hodnotě 200.000,00 Kč náhradním plněním k datu podepsání této smlouvy (např. plovoucími podlahami a jinými, byt zhodnocujícími plněními)

  b) a dále měsíčními platbami samotného nájemného v řádném platebním termínu ve výši 2.000,00 Kč/měsíčně připsáním na účet nájemce vždy před započetím nájemního měsíce, tj. do 29., 30. resp. 31. dne předcházejícího měsíce.

  2.2. Nezaplatí-li nájemník dohodnuté nájemné v termínu jak je uvedeno v 2.1.b, je povinen uhradit smluvní pokutu 500,00 Kč, a to i s nájemným do 15ti dní od uplynutí řádného platebního termínu. Nebudou-li tyto závazky plněny do 30ti dní po uplynutí řádného platebního termínu, je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pro neplnění závazků nájemníka vůči pronajímateli.

  2.3. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany nebo zaviněním nájemníka propadá kauce v její plné výši, jak je uvedeno v bodě 2.1. a ve prospěch pronajímatele.

  2.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany pronajímatele před uplynutím minimální doby pronájmu, je jeho strana povinna uhradit 100.000,00 Kč na účet nájemníka v okamžiku ukončení tohoto smluvního vztahu. Minimální doba pronájmu je uvedena v 3.1.

  2.5. Náklady na spotřebu tepla, elektřiny a vody jdou k tíži nájemníka v jejich plné výši včetně úroku z prodlení za opožděné platby.

  2.6. Nájemník se zavazuje uhradit škodu způsobenou na bytě, domě nebo jejich zařízení v plné výši, respektive škody odstranit.

  3. Doba plnění

  3.1. Pronájem je sjednán na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2011 včetně a výpovědní lhůtou 2 měsíce avšak s minimální dobou pronájmu 5 let.

  4. Prohlášení a ostatní ujednání

  4.1. Pronajímatel prohlašuje, že nájemníkovi nezamlčel žádnou skutečnost, která by mu mohla bránit v užívání pronajatého bytu v rámci této smlouvy.

  4.2. Nájemník prohlašuje, že si byt řádně prohlédl a že neexistují žádné pochybnosti o údajích a skutečnostech uvedených v této smlouvě.

  4.3. V ostatním se řídí tato smlouva platným zněním občanského zákoníku.

  4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu znění plně rozumějí a je vyjádřením jejich svobodné vůle a že tato nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými právoplatnými podpisy.

 187. Anna

  Dobrý den, bydlím v podnájmu a v příštím roce budu pracovat v jiném městě. Nechci byt ale úplně opustit (pravděpodobně se do něj opět vrátím). Mohu byt na toto období zapůjčit někomu dalšímu? Vyplývá z toho pro mě nějaká povinnost vůči majiteli bytu, případně jaká? Děkuji.

 188. Libuše Mikinová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, v roce 1992 jsem po nastěhování do obecního bytu podepsala nájemní smlouvu na dobu neurčitou. V roce 1999 jsem se vdala a změnila přijmení. Od tohoto roku mi veškeré evidenční listy chodí s novým jménem. Letos si na obením úřadě všimli že nemám přepsané jméno v nájemní smlouvě a sepsali novou nájemní smlouvu ale už na dobu určitou do r. 2014. Musím tuto novou pro mne nevýhodnou smlouvu podepsat nebo je platná stará původní podepsaná smlouva.

 189. Daniela Vrabcová

  Dobrý den, uvažuji o koupi nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že jediné, co o tom vím je, že zaplatím např. 100 000Kč a dále budu platit regulované nájemné, zajímalo by mě pár dalších věcí :o) Byla bych moc ráda, kdyby mi někdo poradil :o) Pokud tuto nájemní smlouvu koupím od přímého majitele za určitou částku, získám tu částku zpět, pokud budu chtít byt opustit, nebo-li prodat nájemní smlouvu někomu dalšímu? Mohu vůbec tuto nájemní smlouvu svévolně někomu prodat,aniž by majitel bytu musel schvalovat komu? Nebo jí mohu prodat zpět majiteli? Nebo už peníze nikdy neuvidím a prostě smlouvu jen vrátím majiteli, sbalím si pár švestek a hotovo?S tím souvisí i má druhá otázka a to jestli mohu koupit nájemní smlouvu od někoho jiného, než od přímého majitele, jestli je to vlastně možné a stoprocentně bezpečné??? moc děkuji za odpověď…

 190. Jaroslav Cerny

  Dobry den, potrebuji poradit. Uzavrel jsem najemni smlouvu na dobu neurcitou. Z rodinnych duvodu chci ji ukoncit, ale vypovedni doba je 2 mesice. Zalolal jsem predem majitelce a rekl, ze chci ukoncit najemni smlouvu. Chci ji ukoncit hned a bez jakychkoliv dalsich zavazku. Jak to muzu udelat?

  Dekuji predem za odpoved

 191. saskya

  Dobrý den ,chtěla jsem vědět,zda mužu přepsat městsk,S.y byt na plnoletou dceru,která tam má trvalé bydliště.Když já si chci koupit vlastní dr.byt,děkuji

 192. Filip

  Lze platně sjednat v nájemní smlouvě oprávnění pronajímatele po skončení nájmu do bytu vstoupit a byt vyklidit? Existuje judikatura, která se tím zabývá?

 193. MKP

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat. Koncem září 2011 jsem majiteli domu dali výpověď z nájmu, která podle nájemní smlouvy byla 3 měsíce i přes to, že jsme se s majitelem snažili domluvit na dohodu, ale tvrdil, že kvůli finančnímu úřadu to nejde. Pak jsme si zjistili, že to jde, jen se musí chtít. Takže do 31.12.2011 máme mít byt k užívání. Dne 22.10.2011 jsme se ale přestěhovali a nyní majitel v průběhu prosince dům prodal. Když jsme se chtěli dostat do bytu, tak byl zamčený (prý tam má majitel složené svoje věci, které si ještě nestihl odstěhovat z domu) a majitel je z domu odstěhovaný a v jeho bytě už bydlí nový majitelé. Musíme i přes to platit majiteli poslední nájem??? Děkuji za odpověď.

 194. Jaromír Vabno

  Chtěl bych se zeptat…. Máme možnost s manželkou jít do státního bytu. Původní nájemce se stěhuje a nechce byt jen tak vrátit městu a my bydlíme v podnájmu a státní byt psaný na mé jméno by se nám hodil. Ale prý tam musíme být nejdříve rok hlášení a potom teprve nám může přepsat byt na naše jméno. Vím že je to nelegální a trestné, ale za nějaké odstupné a po domluvě je to prý možné. Chtěla bych se zeptat čeho bych se měla vyvarovat a jestli se to dá vůbec takhle udělat??? A pokud ano, co musíme pro to udělat.

  Děkuji

 195. Karolína Veverková

  Chci se optat co se týče kauce ve výši tří nájmů, je pravda že pronájemce může po nás chtít, abychom na tuto kauci založili na zvláštní účet a uroky které z toho budou je vrátili pronájemci?

 196. Helena Malá

  Dobrý den, pronajímám byt.Nyní končí nájemní smlouva k 1.10.12. Musím napsat výpověď nebo smlouva automaticky zaniká.Smlouvu prodloužit nechci. Uvažuji o prodeji.

  Děkuji za odpověď

  Helena

 197. Lenka Kováčová

  Dobrý den. Právě mi dorazilo vyúčtování za služby.Nevím si teď trochu rady.

  Má pronajímatel právo po nás chtít poplatky za členství družstvu ( za nákup věcí k zvelebení zahrádky……, pojištění a daně ? )

  Předchozí pronajímatel jiného bytu to po nás nechtěl, pouze za služby spojené užíváním bytu(topení,voda, osvětlení chodba a popelnice, úklid)

  děkuji Lenka

 198. Satan Spravedlivý

  Dobrý den.

  Jsme manželé a spoluvlastníme byt v os. vlastnictví.

  Byt chceme pronajmout třetí osobě.

  Může smlouvu o pronájmu uzavřít jen jeden z nás a nebo musíme být ve smlouvě uvedeni oba?

  Děkuji za radu.

 199. Petr

  Dobrý den měl bych dotaz.Mám nájemní smlouvu na byt v rodinném domu vždy na rok.Každou další nájemní smlouvou na další rok mě majitel zvyšuje nájemné to je vždy v červnu.Ale teď přišel na kontrolu bytu s tím že mě navyšuje nájemné od března o 1000,-kč má nárok toto udělat během roku.Bohužel jsem to již podepsal obávám se že při další smlouvě v červnu na další rok mě opět zdvihne nájemné. Můžete mě poradit děkuji.Petr

 200. Anďa

  Dobrý den, můžete mi prosím někdo poradit, jak by měla vypadat nájemní smlouva, pokud je pronajímatel zastupován realitní kanceláří a nájemcem je více osob? Jak to bude na začátku smlouvy uvedeno?

  Předem díky za odpovědi

 201. Tomáš Kotek

  Před čtyřmi lety jsme zakoupili za 300 tisíc nájemní smlouvu na dobu neurčitou k bytu v domě soukromého majitele za příslibu zachování stálé výše nájmu. Nyní jsme se dostali do finančních potíží a nezvládáme nájem platit. Máme nárok na vrácení alespoň části této částky po vypovězení smlouvy?? Prosím o radu jak postupovat.

 202. Kamila Klepáčová

  Dobrý den,

  jak je možné vložit do nájemní smlouvy, že služby spojené s užíváním bytu (fond oprav, plyn, elektřina atd.) platí nájemce přímo na účet poskytovatele (ne tedy pronajímateli)? Veškeré tyto služby samozřejmě budeme přepisovat na nájemce (bude-li to možné).

  Vzory nájemních smluv, které jsem zatím našla, mají vždy uvedeno, že tyto služby jsou hrazeny pronajímateli.

  Děkuji za odpověď

 203. Blanka Myšková

  Dobrý den, chtěla jsem se optat, jak dalece dopředu, je pronajímatel povinen nahlásit zvýšení nájmu. Děkuji

 204. Alena

  Dobry den, chtěla jsem se zeptat.3li jsme do podnájmu ktery byl napul zarizeny slovni domluvou jsme se dohodli ze veci dame na balkon(pracka, lednicka,televie…) a majitel si je odveze.Majitel se vymlouva ze je nema kam dat a tak nechce si je odvez .Muzeme stim neco delat a nejak ho donutit si Ty jeho veci odvezt???A jeste se chci zeptat majitel nam slibil i sklep ale nyni se vymlouva ze nam ho nepronajmou ani na smlouvu ze tam maji veci a porad se vymlouva chtela jsem se zeptat mam pravo na to aby vyklidil sklep a my ho mohli normalne pouzivat ??Kdyz nalezi k tomu to sklepu dekuji moc za odpoved Alena

 205. Martin

  Záleží na znění smlouvy. Smluvní vztah je vždy dvoustranný akt, pokud není ve smlouvě uvedena možnost zvýšení nájemného, pak ne. Pozor, může však využít práva dát Vám výpověď. Více opravdu až podle smlouvy – je uzavřena podle Občanského nebo Obchodního zákoníku?

 206. Martin

  Pokud neexistuje žádná smlouva, pak nelze ani prokázat výpověď … mj. již komunikace přes "spolubydlícího" je podivná. Nic mu nedávejte a pokuste se spojit přímo s pronajímatelem. Mj, mám dojem, že se jedná o pronájem tzv. "na černo", kdy pronajímatel své příjmy nezdaňuje a pak by mohl mít problémy se zákonem.

 207. Martin

  Pokud je smlouva uzavřena podle Občanského zákoníku, máte jisté možnosti. Pronajímatel by měl vrátit poměrnou část nájmu a celou kauci, ale raději se poraďte s právníkem a vezměte s sebou smlouvu.

 208. Martin

  Pokud je smlouva uzavřena podle Občanského zákoníku, máte jisté možnosti. Pronajímatel by měl vrátit poměrnou část nájmu a celou kauci, ale raději se poraďte s právníkem a vezměte s sebou smlouvu.

 209. Martin

  Můžete, ale obvykle se to nedělá. Doporučuji se dohodnout, na koho bude smlouva uzavřena.

 210. Martin

  Pokud nájemce odmítá uvolnit neoprávněně užívaný byt, budete muset podat žalobu na vyklizení bytu. Přesto se s sním raději ještě pokuste dohodnout na dalším (posledním) termínu, s tím, že pokud jej nesplní, budete nucen předat celou záležitost k soudu.

  V žádném případě se však nesnažte jej násilím vystěhovat, mohl by jste mít naopak problémy vy. Po vydání rozsudku soudu pak již můžete požádat příp. i policii o asistenci a nechat jej exekučně vystěhovat.

 211. Martin

  Nejlépe je v takovém případě využít služby renomované RK, která zajistí i právní čistotu takového smluvního vztahu.

  Není to sice "zadarmo", ale pokud chce mít jistotu, je vhodné využít profesionály.

  Ve své praxi jsem již zažil "nájemce", který vyprávěl "story" o nájmu na ruku … s okamžitou výpovědí a tahanice o kauci … a podobně.

 212. Martin

  Pokud nejste členy družstva, pak je pouze na vůli družstva, zda smlouvu převedou na Vaše děti, nebo ne. Jste ve stejném postavení, jako nájemce "státního" bytu, tedy nemáte žádné právo byt prodat, převést, či jinak s ním nakládat.

 213. rremda

  ANO, – MUSITE PODAT ŽALOBU NA UPRAVU VZTAHU K NÁJMU BYTU, POKUD VAM VASI SMLOUVU NEPODEPISE SAM, TČ. UŽIVATEL BYTU – JAKO NÁJEMCE BYTU.

  LZE VSAK PODAT I KEGENTNÍCH DŮVODŮ VÝPOVĚĎ K BYTU K UŽÍVÁNÍ BYTU.

 214. Veronika

  Dobrý den.Sestra bydlela v obecním bytě a bez problémů přepsali na městě byt na mě. Byla to Smlouva o přenechání bytu na sourozence(sestra).

 215. Petra

  Dobry den,

  chtela bych se zeptat, jak uzavrit najemni smlouvu s rodinou, ktera bydli v nasi nemovitosti jiz nekolik let. Dosud jsme zadnou smlouvu neuzavirali, oni maji v teto nemovitosti trvali pobyt, dosud neplatili ani najemne, elektriku a ani neprispivali na zadne opravi. Jedna se o rodinny domek s podkrovim. V prvnim patre bydli rodice a v podkrovi s vlastnim vchodem rodina o ktere se zminuji. Mohli by jste mi nejak poradit? Moc dekuji

 216. Petra

  Dobry den, jeste jsem se chtela zeptat co delat v pripade, ze nebudou chtit nejemni smlouvu podepsat. Cela rodina ma v nasi nemovitosti trvali pobyt

 217. Šéfredaktor

  Dobrý den, závěť můžete sepsat sám i bez notáře a to vlastnoručně a opatřenou podpisem a datumem sepsání.

  Taková závěť je platná.

  Mgr. Lucie Jindrová

 218. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud se jedná o družstevní byty, můžete takovou petici poslat předsedovi družstva. Napište do ní jednoduše vše to, co podle Vás porušují a co se Vám nelíbí a pak obejděte sousedy, ať Vám to podepíší.

  Nebylo by ani od věci podat na dotyčné trestní oznámení policii.

  Mgr. Lucie Jindrová

 219. Šéfredaktor

  Dobrý den, nejde ani tak o souhlas matky, jako spíš o souhlas a dohodu s pronajímatelem. Pokud opravdu nevíte, kde matka je a nemáte šanci ji najít, zřejmě Vám nezbyde než dojít za pronajímatelem (městskou částí Prahy) a pokusit se s ním domluvit. Ovšem nevylučuji, že když zjistí, že tam matka nebydlí, nedají jí ihned výpověď z nájmu bytu, protože je naplněn výpovědní důvod dle § 711 odst. 1 písm. d) obč.zákoníku. Na druhou stranu však pronajímatel musí prokazatelně výpověď nájemci doručit, jinak by musel jít soudní cestou, což trvá dlouho (ustanovení opatrovníka atd.). Možná by z toho důvodu na nějakou dohodu s Vámi přistoupili. Těžko říci.

  Mgr. Lucie Jindrová

 220. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud peníze byly z Vašeho účtu odeslány na špatné číslo, požádejte písemně banku, aby Vám sdělila majitele účtu a vysvětlete jim situaci. Pak po dotyčném peníze vymáhejte.

  Vy jako nájemce máte povinnost nájemné hradit. I když to byla chyba pronajímatele.

  Jako výpovědní důvod může neplacení nájemného použít pouze tehdy, nezaplatíte-li nájem nebo služby za dobu delší než 3 měsíce.

  Mgr. Lucie Jindrová

 221. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  rychlejší postup, než je soudní řízení, Vám neporadím. Sice byste mohla dosáhnout zrušení adresy trvalého bydliště, ale to je Vám "k ničemu", pokud má v domě stále věci a bude dům užívat. Proti jeho vůli ho vystěhovat také nemůžete, mohla byste se tím dopustit trestného činu.

  Na pozemek mu sice vstup zakázat můžete, ale vstup do domu, kde má věci, mu umožnit musíte.

  Buďte trpělivá a vyčkejte na soudní rozhodnutí.

 222. Kristýna

  Děkuji Vám za Vaší odpověď. V případě, že mu těch pár věci (převážně oblečení), které má v mém domě sbalím do tašek a předám mu je za přítomnosti svědků, tak mu zákazat vstup do domu můžu? Je to pro mě cizí člověk. Můžu po něm chtít, aby mi ukázal smluvu, která by ho opravňovala v mém domě bydlet, vždyť trvalé bydliště mám pouze evidenční charakter a nedává mu právo nemovitost užívat. Děkuji Vám.

 223. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  byt i s nájemníkem je samozřejmě možné prodat. V takovém případě však nový vlastník nemovitosti – nový pronajímatel – vstupuje do práv a povinností z původní nájemní smlouvy. To tedy znamená, že i nadále bude platit "stará" nájemní smlouva a to vč. výše nájemného a doby, na kterou byla sjednána, tj. na dobu neurčitou.

 224. slavka

  děkuji za odpověď. Jak má následně postupovat nový majitel, pokud bude byt potřebovat pro svoje potřeby ? Ještě jenou děkuji. Slávka

 225. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zvyšování nájemného umožňuje zákon (např. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného), ale dost také záleží na tom, co máte uvedené v nájemní smlouvě. Typické bývá ujednání o tom, že cena záloh za služby se zvýší, jestliže se zvýší cena u dodavatelů, což je děje často (plynárny, vodárny, elektrárny …). Zároveň ve smlouvě bývá i do kdy je pronajímatel (ve Vašem případě družstvo) povinen tuto změnu oznámit nájemcům. Vaši smlouvu jsem nečetl a neznám ji, takže nemohou posoudit, jestli je vše v pořádku. Pokud se týká položky "daň z příjmu NP – nájemci" odhaduji, že se jedná nejspíše o zdanění příjmů z nájmu nebytových prostor, ale pro jistotu požádejte o informaci přímo Vaše družstvo.

 226. Eva Kadlecová

  Děkuji za odpověď.

  V nájemní smlouvě není uvedeno do kdy je pronajímatel povinen oznámit tuto změnu nájemci. Nemělo nám tedy družstvo dle zákona 107/2006 Sb. změnu o výši nájemmého oznámit 3 měsíce předem, tedy někdy v září?

  Děkuji za Vaše vyjádření.

  Eva Kadlecová

 227. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jako nájemník bytu jste ve vztahu pouze k pronajímateli a nikoli již ke společenství vlastníků. Jako takový jste povinen hradit pouze platby uvedené v nájemní smlouvě, tedy obv. nájemné a služby spojené s užíváním. Tyto platby jste povinen hradit pronajímateli. Nicméně, pokud se s pronajímatelem v nájemní smlouvě nedohodnete, že za něj budete hradit i platby do FO na účet správce domu, nejste k těmto platbám povinen. To je věcí pronajímatele a správce domu.

 228. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nájemní smlouva je obecný pojem pro jakoukoli pronajímanou věc – tedy např. i byt, nebytový prostor, automobil atd.

  Smlouva o nájmu bytu se již dle svého názvu použije pro nájem bytu.

  Jde ale jen o pojmy; pro určení smlouvy je rozhodující její obsah.

  Druhou otázku moc nechápu. Do prodlení se nájemce dostane prvním dnem po určené splatnosti nájmu. V případě, že je prodlení delší než 3 měsíce, je to výpovědní důvod.

 229. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zřejmě máte na mysli ustanovení obč. zákoníku o tom, že výpovědním důvodem je, má-li nájemce 2 nebo více bytů, případně, neužívá-li nájemce byt. V obou těchto případech platí, že se toto ustanovení užije, pokud k tomu však nemáte vážné důvody. U 1. důvodu je uveden dovětek "nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby užíval jen jeden byt".

  Pokud tedy dostanete od města výpověď (bez přivolení soudu), podejte do 60dnů žalobu na určení neplatnosti této výpovědi a snažte se soud přesvědčit o svém právu.

 230. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  není možné chtít po pronajímateli, aby pro Vás nalezl byt s regulovaným nájemným. Takový požadavek by byl nesplnitelný a dalo by se tak říci i nevykonatelný. V náhradním bytě tak určitě budete platit tržní nájemné.

 231. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vložením dotazu do diskuze nikomu nevzniká nárok na odpověď. Je Vám jistě zřejmé, že do diskuze se může zapojit kdokoli.

 232. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, smlouvu vypovědět můžete a to podle ujednání v nájemní smlouvě. Ujistěte se, že máte vyrovnané všechny závazky (nájemné, služby apod.), aby jste předešla případným sporům o to, že ještě něco dlužíte.

 233. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v současnosti platí zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Jeho cílem je přiblížit regulované nájemné tomu tržnímu, ale přitom stále stanovit určitá maxima, která nemohou pronajímatelé překračovat. Jeho účinnost končí k 31.12.2010. Pak se ukáže, jestli budou pronajímatelé a nájemníci schopni nalézt nějakou dohodu nebo bude třeba tyto nájemní vztahy regulovat i nadále. Pokud jde o převod "dekretu", pak se jedná o převod členských práv a povinností, s tím, že přechází i právo užívat příslušný družstevní byt.

 234. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže jste spolu v bytě žili více jak 3 roky (píšete 4 roky), pak podle občanského zákoníku (§706-708) by na Vás při opuštění domácnosti babičkou měl nájem přejít (i s podmínkami nájemní smlouvy, včetně původního nájemného). K tomu musíte prokázat, že jste s příbuznou žil skutečně více než 3 roky ve společné domácnosti a nesmíte mít k dispozici jiný vlastní byt. Na takový přechod nájmu tedy máte nárok přímo ze zákona a můžete ho uplatňovat. Jestli s tím však pronajímatel nebude souhlasit a bude Váš nárok popírat, budete se muset obrátit na soud.

 235. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Vy jste s ním sice nájemní smlouvu neuzavíral, ale koupí bytu jste fakticky vstoupil do původního nájemního vztahu a vztahy mezi Vámi se tak řídí touto původní nájemní smlouvu. Skutečnost, že byt potřebujete pro své rodiče je výpovědním důvodem z nájmu bytu dle § 711a odst. 1 písm. a) obč. zákoníku a to výpovědním důvodem s přivolením soudu. Pokud se tedy s nájemníkem nedohodnete na dobrovolném vyklizení, musíte podat soudu žalobu. Nájemník má právo na bytovou náhradu.

 236. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Váš vztah se změní tak, že Vám skončí nájemní vztah. Buď se s pronajímatelem dohodnete na jeho skončení nebo musíte dát výpověď z nájmu bytu. V každém případě, pokud to pronajímateli řeknete (že se stěhujete) byl by to i tak výpovědní důvod. To vše bez ohledu na bratra, který na byt žádný nárok nemá. Pokud je pronajímatel rozumný, navrhněte uzavření nové nájemní smlouvy mezi ním a vaším bratrem.

 237. Zbyněk Kučera

  Děkuji za odpověď. Má nájemník nárok na bytovou náhradu z nějakého zákona?

 238. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je pravdou, že pronajímatel opravdu nemusí souhlasit s výměnou obou bytů. Co se týče dalších bytů, to může být problém pouze u Vaší přítelkyně, protože ona je nájemcem. Vy pronajímatele zajímat vůbec nemusíte, protože s Vámi nájemní smlouvu uzavřenou nemá.

 239. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, úklid společných prostorů bude vycházet z domovního řádu. V nájemní smlouvě je jistě stanoveno, že nájemce je povinen dodržovat své povinnosti z nájmu. K tomu patří i péče o společně užívané prostory. Požadavek na úklid, který má provést někdo, kdo je dlohuhodobě indisponován, je absurdní. Takovou situaci mají řešit ostatní tak, že si služby mezi sebou prostě rozdělí. Situace se mohou řešit v klidu, ale bývá pravidlem, že se najde někdo, kdo není schopen se s tím smířit a dělá problémy.

 240. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  já být tím nájemníkem, tak požaduji uvést na smlouvě alespoň podpis druhého, že s tím souhlasí.

  Jinak ale pokud druhý z manželů o tom ví, smlouva bude platná.

 241. Ladislav Nerad

  Dobrý den,s manželkou jsem koupil byt do společného jmění manželů,který chceme pronajímat.Musí být na nájemní smlouvě uvedena obě jména manželů z hlediska pronajímatelů.Nebo stačí pouze jednoho z nich.Děkuji za odpovědˇ.Nerad

 242. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nájemní smlouva jako celek platná je, je neplatné pouze ustanovení o výpovědi, protože ustanovení v občanském zákoníku, týkající se výpovědní doby, si ani vzájemnou dohodou změnit nemůžete.

  Výpovědní doba je tedy tříměsíční a Vy jako pronajímatel musíte uvést některý ze zákonem stanovených důvodů, pokud se ovšem nedohodnete na skončení dohodou.

 243. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě se obraťte na právníka, ať Vám smlouvu sepíše, příp. zkontroluje.

 244. Daniela Kuchařová

  Dobrý den,

  co když je v nájemní smlouvě vysloveně uvedeno, že po ukončení nájmu nemá nájemce žádný nárok na náhradní byt ani ubytování? Máme smlouvu na dobu určitou. Chápu tedy správně, že náhradní ubytování je povinnost v případě výpovědi a není povinnost v případě zániku dohodou a uplynutím doby?

  Děkuji za odpověď.

 245. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  popravdě tento poplatek taky nechápu. Podívejte se do stanov a chtějte vidět rozhodnutí shromáždění.

 246. Miroslav Bajaja,ing.

  Dobrý den ,

  bohužel ve stanovách si to schválili a chtějí za každé stěhování 1500,-Kč.Tzn.když se mi změní podnájemníci tak by se mělo platit 1500,-+1500,-Kč.Tyto peníze údajně jdou do fondu oprav.Mám možnost se nějak těmto poplatkům bránit?Vždyť je to nesmysl.Děkuji

 247. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud se jedná o nájem bytu, tak můžete dát výpověď z nájmu, i když je nájem na dobu určitou. Výpověď musí být písemná a musí obsahovat urč. náležitosti dle § 711 odst. 3 občanského zákoníku. Neplacení nájemného je zákonný důvod, který nevyžaduje ani schválení soudem. Zároveň podejte soudu žalobu na zaplacení dlužného nájemného.

 248. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  toto ustanovení ve smlouvě je neplatné. Nájem může skončit pouze dohodou nebo výpovědí dle zákonných důvodů. Odstoupení od smlouvy v tomto případě zákon neumožňuje.

  Navíc, píšete o "novém majiteli"; pokud tím máte na mysli nového vlastníka, pronajímatele, tak ten vstupuje do původního nájemního vztahu a není oprávněn měnit žádné ustanovení původní smlouvy, tzn. ani výši nájemného.

 249. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jednoduše v bytě dál bydlete, řádně hraďte nájemné a plňte ostatní povinnosti. Pokud by s přechodem nájmu nesouhlasili, museli by oni podat soudu žalobu.

  Pokud v bytě bydlíte déle než 3 roky, přešlo právo nájmu ze zákona – § 706 občanského zákoníku.

 250. Daniela Kuchařová

  Dobrý den,

  děkuji Vám za odpověď.

  S novým vlastníkem nemovitosti jsme se domluvili na nové nájemní smlouvě, neboť stávající je na dobu určitou, do 31.7., a my bychom chtěli v bytě setrvat i nadále. Tedy pokud se nechceme v červenci odstěhovat, jsme "nuceni" podepsat novou smlouvu s platností opět na rok (ale do 28.2.09). Nájemné je sice vyšší, nicméně srovnatelné s obdobnými byty.

  Ve smlouvě máme dále uvedeno, že žádná z obou stran neposkytne informace o obsahu ujednání třetí osobně. Vztahuje se tato mlčenlivost i na konzultace s právníkem? Co se stane v případě porušení tohoto ujednání, pokud není ve smlouvě specifikována sankce?

  Děkuji za Váš čas.

 251. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, právník, resp. advokát je zavázán povinností přísné mlčenlivosti. Využití služeb právníka tedy nelze kvalifikovat jako porušení ujednání o důvěrnosti a žádné sankce by za to nikomu hrozit neměly.

 252. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §711 odst.2 písm. b) občanského zákoníku je možné vypovědět nájem, jestliže dlužná částka dosáhne 3-násobku měsíčního nájemného a úhrady za služby. Když tedy dluh dosáhne tohoto zákonného limitu, můžete nájemní smlouvu vypovědět.

 253. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ad 1) nájemní smlouva musí být ze zákona úplatná. Je otázka, zda dát v tomto případě přednost smluvní volnosti stran, nebo použít např. analogicky úpravu u kupní smlouvy, kdy pokud je sjedána kupní cena 1,- Kč, považuje ji FÚ za zastřenou darovací smlouvu.

  Osobně však nevidím důvod, proč smlouvu takto neuzavřít. Je však otázka, nakolik úspěšně by se budoucí majitel domáhal u soudu určení jiné obvyklé ceny nájmu.

  ad 2) u výpovědní lhůty zákon stanoví, že musí být min. 3 měsíce; z toho plyne, že tedy může být i delší. Je však třeba, aby byla stejná pro nájemce i pronajímatele.

 254. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  především byste jako první měli zjistit postoj všech pronajímatelů a zejm. obecního úřadu. To je totiž v tomto případě ta nejméně jistá věc.

 255. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nedošlo k osvojení (adopci), pak žádný oficiální příbuzenský vztah mezi Vámi není.

 256. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ustanovení o odstoupení od smlouvy, o kterém píšete s tím nesouvisí. Pronajímatel není povinen zjišťovat, jestli jste vlastníkem jiné nemovitosti. Píšete, že jde o žalobu za protiprávní užívání bytu a nikoliv o odstoupení od smlouvy. Kromě toho soudní řízení běží a soud sám rozhodne, jestli byla žaloba důvodná a kdo má pravdu.

 257. Olga Novaková

  Dobrý den!Muj manžel je čech,ja jsem z Ruska a v ČR mám trvály pobyt.Bydlime 1rok spolu ve státnim býtě,manžel ho dostál před 6 lety a je zapsány tám jako najemce ,ja-jako jeho manželka.Za rok dostáneme větši státni byt.Mužeme v ném být zapsáne jako 2 najemce manžele N…?Nebo zase najemcem bude jen on?Velice Vám děkuji za odpoved.

 258. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, manželům vzniká společný nájem ze zákona, i když je v nájemní smlouvě uveden pouze jeden z nich.

 259. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  směšujete dohromady několik pojmů. Jestliže máte družstevní byt, není ve vašem osobním vlastnictví, ale jste v nájmu. Přítel nemá uzavřenu smlouvu a tudíž nemá ani žádná práva z nájemního vztahu – nevztahuje se tedy na něj žádná výpověď ani výpovědní lhůta. Měl by odejít ihned poté, co mu tento svůj požadavek sdělíte. Jestliže dobrovolně neopustí byt, nezbyde, než podat soudu žalobu na vyklizení.

 260. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  u družstevních bytů může společný nájem vzniknout jen mezi manželi. V ostatních případech to možné není.

 261. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, musíte postupovat prostřednictvím žaloby o vyklizení. Pokud na rozsudek nebude reagovat, lze podat návrh na jeho výkon. Teprve na základě pravomocného povolení výkonu rozhodnutí bude vyklizení oprávněné (a policie by Vám měla poskytnout asistenci).

 262. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, on se chová podle smlouvy, kterou jste s ním uzavřela bez rozmyslu a výhledu do budoucna. Neměla jste si s ním sjednávat tak dlouhou dobu nájmu. Teď by byl sám proti sobě, kdyby chtěl měnit pro něj tak výhodnou smlouvu. Vy nájemné můžete zvýšit jen v souladu se smlouvou, ovšem nic takového tam zřejmě sjednáno nemáte. Co myslíte pojmem "regulované" nájemné je otázka, když to se týká nájemných vztahů z dřívějších dob, ale nikoliv dnešních.

 263. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, sice to není v souladu se stavebně-právními normami, což by mohlo vést k pokutě, ale neplatnost smlouvy to nezpůsobí. Užívání bez právního důvodu ani bezdůvodné obohacení zde nenastupuje.

 264. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to záleží na ochotě firmy. Pokud nebudou chtít, tak Vám žádné vyúčtování ukazovat nebudou, protože vy s nimi, narozdíl od pronajímatele, nejste v žádném právním vztahu.

 265. ML

  Dekuji za odpoved, nicmene jakym pravnim rezimem se tedy bude vztah ridit? Bude to tedy smlouva o najmu nebytovych prostor nebo o najmu bytu? V pripade najmu bytu se uplatnuji napr. striktne dane vypovedni duvody atd., predpokladam tedy, ze v tomto pripade bude rozhodujici ucel uzivani, tyto otazky by se tedy ridili ujednanimi ve smlouve (vypoved bez udani duvodu atd…)?

  Dekuji za odpoved.

 266. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to má Váš nájemník nějaké mylné informace. Vlastník domu totiž není ten, kdo určuje, že končí období regulovaného nájmu. A ani to, jak dlouhou dobu nemovitost vlastní, nemá vliv, k žádnému automatickému zániku regulovaného nájemného to nevede. Kroky zákonodárců směřují k tomu, aby postupem času regulované nájemné srovnalo s tržním nájmem. Pak teprve regulace skončí. Ale to potrvá ještě několik let, byť již dnes na základě právních předpisů mohou pronajímatelé toto nájemné jednostranně zvyšovat podstatně více než tomu bylo v minulosti. Teprve po skončení "státní" regulace dojde k tomu, že vlastníci takových bytů neponesou břemeno za špatnou sociální situaci někoho jiného. Regulované nájemné ve srovnání s dnešními náklady pronajímatelů na údržbu a chod nemovitosti, totiž nemůže obstát.

 267. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je běžné, že ve smlouvě jsou stanoveny (kromě samotného nájemného) zálohy za služby, které se pak po určitém období zúčtovávají včetně způsobu, jak vypořádat doplatky (popř. přeplatky). Proč tomu tak ve Vašem případě není, z dotazu nevyplývá. Nemám k dispozici znění Vaší smlouvy a vašich ujednání, proto není možné se k problému přesně vyjádřit.

 268. Alena Mikušová

  Dobrý den.S manželem jsme spolumajitelé rodinného domku.Máme pěstounského syna, který se před měsícem oženil a má u nás trvalé bydliště. S manželkou obývají jeden podkrovní pokoj, sociální zařízení a kuchyň jsou společné. Prosím Vás, poraďte nám jak máme sepsat s ním nájemní smlouvu.Děkuji za brzkou odpověď.

 269. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  to rozhodně podepsat nemusíte, resp. to v žádném případě nepodepisujte. Vám může být zcela lhostejno, že pronajímatelka má se smlouvou problémy na FÚ – to není Váš problém. Jednou máte smlouvu na dobu neurčitou, tak se jí držte. Dokáži si však představit novou smlouvu na dobu určitou s nižším nájemným – "něco za něco".

 270. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zvýšení nájemného je možné na základě zákona č. 107/2006 Sb., o zvyšování nájemného. Takže to možné je, podle všeho pronajímatel nepostupuje v rozporu se zákonem. Jedině, co dnes již neplatí je automatické prodlužování nájmu na dobu určitou. To zákon již neumožňuje.

 271. Tana Hamplova

  Dekuji za odpoved, znamena to tedy, ze se obnovuji podminky z puvodne sepsane smlouvy na dobu urcitou? Potrebuji byt pro rodinneho prislusnika a najemce tvrdi, ze mu musim sehnat nahradni byt, jelikoz se smlouva prevedla na neurcito tim, ze jsme novou smlouvu nepodepsali. Pokud to tak neni, plati tedy fakt, ze najemni vztah vyprsi po uplynuti 1 roku, ackoliv novou smlouvu nemame? A staci tedy najemci ohlasit, ze najemni vztah vyprsi nebo mu musim zaslat vypoved? Jeste jednou dekuji za odpoved.

 272. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jak uvedl kolega – k prodloužení nájemního vztahu u bytů automaticky nedochází. To znamená, že pokud nedošlo k podepsání další smlouvy, tak uplynutím sjednané doby nájemní vztah skončil a "nájemci" tak užívají byt bez právního důvodu, resp. max. s Vaším souhlasem, nejsou však již chráněni principy nájemního práva (tj. výpověďní důvody, atd.).

 273. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  samozřejmě to možné je a to buď dohodou s pronajímatelem nebo na základě podané výpovědi s výpovědní lhůtou v trvání min. 3 měsíců.

  Poslední požadavek nechápu – to chcete sepsat několikastránkové vyjádření? To snad ne.

 274. Sylva Výtečná

  A v případě zamezení přístupu do tohoto bytu, stačí taková smlouva na ochranu mého majetku uvnitř bytu nebo je v ohrožení? Dekuji.

 275. Karel Dlouhý

  Odpověď by mne také zajímala. Není totiž jasné, za co byste zaplatila 318 000 Kč. "Prodat nájemní smlouvu" ?? Vždyť majiteli byste platila nájemné.

 276. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zcela souhlasím s panem Dlouhým. Nájemní právo jako takové může být těžko předmětem koupě. Nájemník chce očividně "vydělat" na této situaci. Spíše doporučuji (pokud o ten byt máte zájem) domluvit se přímo s pronajímatelem a ušetříte oněch 318 tis. Kč, které byste zaplatili fakticky za nic. Pronajímatel Vám stejně může dát kdykoli výpověď, bude-li k tomu mít některý zákonný důvod a pak se nebudete moci bránit nějakými zaplacenými prostředky bývalému nájemci.

 277. Monika Krejčí

  Odpověď asi nedostanu, škoda, zřejmě mi ten byt uteče, ale pokud nemám jistotu, že mě majitel domu nemůže vystěhovat na ulici, tak do toho raděj nejdu a ušetřím 318 000,-Kč.

 278. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, a) ne. Dům koupíte s nájemníky za podmínek, které mají nastavené. Pokud jde o regulovaný nájem, pak nemají důvod, aby dobrovolně souhlasili s nájemným tržním.

  b) to, že jim neseženete regulovaný nájem je logické, protože v každém dalším bydlení budou mít nájem tržní. Regulované nájemné jde z minulosti, u současného nájmu se nic takového již nevyskytuje. Soud pak zkoumá, jestli jde o nájem obvyklý v daném místě a čase. Doplácet nějaké rozdíly pronajímatel nemusí.

  c) náhradní byt musí být při tomto výpovědním důvodu (§711a/1-a obč.zák.) rovnocenný bytu, který je vyklízen. Požadavek je splněn, jestliže jde o byt o shodné ploše, kategorii a nachází se ve stejné obci. Na to, aby byl v jiné obci, by musel soud na návrh pronajímatele shledat zvláštní důvody, což není tento případ.

 279. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, byt, který máte zatím v nájmu, lze dát do podnájmu (ne nájmu) jen s písemným souhlasem pronajímatele (tedy s.r.o.). O nájem půjde teprve ve chvíli, kdy budete vlastníkem bytu a tedy pronajímatelem. Podnájemní, a po změně vlastnictví bytu pak nájemní, smlouvu si sepište na dobu určitou. Před jejím uplynutím se rozhodnete, jestli ji znovu prodloužíte nebo ne. Pokud ne, pak smlouva skončí uplynutím sjednané doby bez toho, že by nájemce vznikla jakýkoliv nárok na zajištění náhrady. Ten ví, že končí nájem a podle toho se musí zařídit. Buď si zjistí, že bude prodloužen nebo začne hledat jinde. Do smlouvy lze také uvést výslovné ustanovení o tom, že nájemce si je vědom toho, že mu po skončení nájmu nevzniká žádný nárok na náhradu ze strany pronajímatele.

 280. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  soused Vám nemá co nabízet. Na to nemá žádné právo. Jediným, kdo tak může učinit, je pronajímatel, tj. obec.

 281. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  opravdu hledáte problémy tam, kde nejsou. Jedná se o zcela totožné pojmy. Jediný termín, který je odlišný, je "podnájem" – zde se jedná o situaci, kdy nájemce podnajme byt třetí osobě.

 282. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  především nový pronajímatel vstupuje do původního smluvního vztahu, tudíž by se fakticky ani o novou smlouvu nemělo jednat. Resp. něměla by obsahovat jiná ustanovení, než jaká byla sjednána původně. Zvýšit nájemné může v rozsahu stanoveném zákonem o jednostranném zvyšování nájmu.

 283. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  měl byste se opravdu pokusit docílit toho, aby otec nájemní vztah k bytu ukončil a město uzavřelo novou smlouvu s Vámi. Nebo se odstěhujte na jinou adresu – to je jistější.

 284. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  není to Vaší povinností, ale jestliže chcete dál byt užívat, udělat to musíte. Je nesmysl na cokoli čekat, protože Váš nájemní vztah jednoduše končí dnem, k němuž byla doba určitá sjednána. A vřele doporučuji jít za ním dříve, než smlouva skončí.

 285. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  museli byste se domluvit s pronajímatelem (obcí), který s tím však nemusí souhlasit. Nicméně i tak Vám to situaci nevyřeší.

 286. Karel Dlouhý

  Byl strýc nájemník s nájemní smlouvou nebo ne? (Jen osoba zdržující se v bytě se souhlasem majitele? V tom případě nyní bydlí bez právního důvodu. Vyzvete jej, aby se odstěhoval, pokud neuposlechne, opatříte muz náhradní byt (ubytování) – ne to za něj platit, pak případně návrh k soudu.

  Jak to bylo uvedeno v kupní smlouvě?

  Je vnuk již majitelem bytu podle katastru nemovitostí?

 287. Karel Dlouhý

  Dobrý den, dotaz mi není jasný. Kdo je vlastníkem bytu a co rozumíte pod pojmem "nahlásit"?

  Pokud jste vlastníkem bytu, tak vy rozhodnete, kdo v něm může bydlet. (Takže proti vaší vůli se tam nikdo nemůže nastěhovat.)

  Pokud jde o byt v bytovém domě (např. společenství vlastníků), tak musíte nahlásit počet osob, které se tam zdržují, kvůli výpočtu poplatků za služby, které se rozpočítávají podle osob (např. výtah, osvětlení společných prostor, …)

  I když někomu dovolíte, aby ve vašem bytě bydlel, nemusíte souhlasit s tím, aby si tam nahlásil trvlé bydliště.

 288. Karel Dlouhý

  Dotaz mi není jasný. Co chcete vyměňovat s kým?

  Chápu, ře ten byt má majitele A, ten byt pronajal osobě B a vy jste podnájemnmík C u osoby B.

  Myslím si, že pokud osoba B ukončí nájem bytu, tak by měl zaniknout i Váš podnájem – tedy již nyní si něco začněte hledat.

  Nebo se můžete dohodnout s vlastníkem, ale ten bude po Vás nejspíš chtít tržní nájemné.

 289. Jiří Keháček

  Dobrý den, postup – majitel A, nájemník B, podnájemník C – je správný. Chci vyměnit nájemní smlouvy na byt v Plzni (smlouvu mám já na sebe, ale nežiji tam a momentálně tam ani není podnájemník – ostěhoval se) za nájemní smlouvu na byt v Praze (kde jsem teď v podnájmu). Tudíž bych měl mít stejnou smlouvu jako nájemník B (v Praze), protože by šlo jen o výměnu bytů (resp. nájemních smluv), pokud jsem to dobře pochopil z jednoho článku. Pokud se Vás mohu ještě zeptat, co se stane, až skončí deregulace nájemného v roce 2012? Děkuji za Váš čas a rady.

 290. Karel Dlouhý

  Myslím si, že vy k bytu v Praze máte vztah podnájemníka a nemáte šanci získat nájemní smlouvu.

  Výměna bytů by byla, pokud by se nájemník z Prahy chtěl přestěhovat do Vašeho bytu do Plzně, to ano – ale toto jste neuvedl.

  Pokud se nájemník z Prahy stěhuje někam úplně pryč – tak mi není jasné, s kým byste chtěl byt vyměnit.

  Předpokládám, že majitel pražského bytu využije odstěhování nájemníka k tomu, aby novému nájemníkovi (třeba i Vám) pronajal byt za tržní nájemné.

  Až skončí deregulace nájemného v roce 2012: tak nebude nájemné regulované, nýbrž tržní – podle nabídky a poptávky.

 291. Milan Zeman

  Nový majitel vstupuje do závazků majitele předchozího. Smluvně to řešit nemusí. Vaše nájemní smlouva bude platit do ledna 2011. Pokud by Vám před touto dobou majitel dal výpověď, musela by uplynout výpovědní lhůta a musel by Vám sehnat náhradní ubytování. Výpověď by Vám navíc mohl dát pouze ze zákonem přesně stanovených důvodů, takže do jednoho dne Vás nikdo vystěhovat nemůže (ani současný majitel).

 292. jana kosinova

  Mam problem od noviho roku zacala materska chodit pozdeji misto 16 prisla 19 a majitelka bytu mi dala vipoved z bytu dala nam na to 10 dni abys msme se odstehovali pri sem porusila se pozdeji platim najem i kdyz to ma chiba nebila mi sme byt do 10 dnu nesehnali a majitelka bytu prisla s policiji ktera ukazala placku se sou od kriminalky me se zdalo se to byli jeji znami snima pekne mluvila a nas vihnala z bytu a vimenila zamek a mame tam veci co mam tetkom udelat nevim si radi a jesli na toto mela narok nas takto vihodit prosim o radu dekuji Toldiova

 293. Milan Zeman

  Na automatické prodloužení smlouvy nárok samozřejmě nemáte, pokud se po roce rozhodne pronajímatel byt dále nepronajmout, máte smůlu. Jinak výpověď lze podat pouze ze zákonem určených důvodů. Z nich lze uvažovat pouze o hrubém poruššování dobrých mravů v domě, ovšem za podmínky, že jste již jednou obdržela písemnou výstrahu, která Vám toto chování vytýkala.

 294. Petra Blažková

  No a pokud se jedná o městský byt, mám nárok na náhradní bydlení, protože přece nemůžou udělat z někoho jen tak bezdomovce ne?

 295. Karel Dlouhý

  Výše "odstupného" není nikde stanovena. Jaká je obvyklá, nevím (třeba někdo uvede svou zkušenost).

  Majitel něco navrhne a oni na to přistoupí nebo ne.

  Jinak možné důvody pro výpověď stanoví zákon, z tisku je známo, že mají být změny.

 296. Milan Zeman

  Pokud bude majitelkou RD (zkolaudovaného), který bude ve stejné obci nebo v blízkosti obce, kde má zaměstnání a sociální vazby, bude se jednat o výpovědní důvod bez nároku na zajištění jiné bytové náhrady než přístřeší.

 297. Andrea Straková

  Dobrý den,mužete mi poradit zda mužu svou najemni smlouvu přepsat na jinou osobu,byt jsem si pořidila před 10 roky s tim že jsem mestu zapujcila penize kt.mi zplaceli po dobu sedmi let formou najmu.byt jsem si kompletne zaridila,plovoucky,dlažby kuch.linka jen koupelna byla ve vybaveni.mam pravo najit si cloveka kt.mě da odstupne?nebo musim vratit byt mestu bez odstupneho?diky za radu

 298. Milan Zeman

  Nájemní smlouvu bez souhlasu pronajímatele převést nemůžete. Nárok na odstupné nemáte. Můžete však požadovat úhradu toho, co jste ze svého se souhlasem pronajímatele vynaložila na zhodnocení věci (podlaha, dlažba, linka).

 299. Daniela Vrabcová

  Dobrý den,

  v tom případě tedy nechápu, co znamenají inzeráty tohoto typu? http://byty.hyperinzerce.cz/byty-prodej/inzerat/4283699-nsh01-04-praha-1-10-prime-najemni-smlouvy-na-dobu-neurcitou-nabidka-praha/

  To je tedy nelegální? Vždyť já s nikým nic vyměňovat nechci. Dokonce mi známá na úřadě doporučila, koupit nájemní smlouvu na dobu neurčitou přímo od majitele bytu nebo domu. Má to být výhodné v tom, že člověk platí regulované nájemné a smlouva je na dobu neurčitou a ne jako u pronajímatelů bytů, kteří se na pronájmech snaží vydělat nehorázné peníze, když vám za garsonku naúčtují 12 000Kč měsíčně…

 300. Karel Dlouhý

  Nemůžete (pokud se nedohodnete s majitelem).

  Pomoci by mohlo, pokud byste sehnal nového nájemce.

 301. Karel Dlouhý

  Když do konce září dáte výpověď, tak po uplynutí dvou měsíců k 30. 11. proníjem skončí.

  Výpovědní doba je na to, aby zatím si mohl majitel najít nového nájemce.

 302. Karel Dlouhý

  To se prostě nedá udělat. Proto je v nájemní smlouvě sjednána výpovědní doba. To je váš problém, že tam nebydlíte, proč by na to měl doplácet majitel?

 303. MKP

  No tak to by mě zajímalo, co máme dělat my, když nám 31.12.2011 končí tříměsíční výpovědní lhůta a majitel dům prodal a ještě ke všemu nám byt zamkl, máme platit poslední nájem ??????

 304. Zbynek Hrdlicka

  Obratil bych se na pravnika, protoze takoveto jednani je podle me v rozporu s najemni smlouvou a muzete pozadovat nejake odskodne ci pripadne okamzite ukonceni zsmlouvy,ale lepsi je zeptat se pravniho zastupce

 305. Zbynek Hrdlicka

  Dobrý den,

  dle mého názoru výpověď není třeba psát, jelikož smlouva automaticky zaniká po její platnosti, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak (např. automatické prodloužení smlouvy a podobně). V rámci slušnosti, bych ale včas upozornil nájemníky, že jim smlouvu nebudete prodlužovat, aby si mohli najít jiné bydlení.

 306. Helena Malá

  Děkuji za odpověď. Nájemníci jsou o tom informováni, ale pouze ústně. Počítají s tím, ale co kdyby se navystěhovali včas.

  HelenawLKAm

 307. Zbynek Hrdlicka

  Na zaklade vasi smlouvy (mezi Vami a najemniky) se musi vystehovat po uplynuti platnosti smlouvy. Pokud se nebudou chtit vystehovat ani potom, muzete je vystehovat soudne s tim, ze Vam budou muset zaplatit najemne za dobu, kdy tam bydleli po uplynuti platnosti smlouvy apod. Ale tuto vec snad nebudete potrebovat a pokud ano, pak je lepsi poradit se s pravnikem.

  Zbynek

 308. Zbynek Hrdlicka

  Dle meho nazoru, mate byt jenom pronajaty a tudiz nejste cleny druzstva. Majitel je clenem druzstva, cili vsechny naklady by mel nest on. Pokud po Vas vyzaduje zaplaceni techto poplatku, zkuste se s nim dohodnout. Pokud se nebude chtit dohodnout, zeptejte se na radu predsedy druzstva, pokud ani on nepomuze, pak uz zkusit jedine pravniho zastupce.

  Hodne stesti, pri reseni.

  Zbynek

 309. Lenka Kováčová

  Děkuji.Bohužel majitel mi odmítá vrátit čásku.Jede si pořád své, že jsme byly domluveni na 5000 a tím to končí.Vráci jen čásku za spotřebu. Peníze který mají rozepsané jako provoz a co zůstalo jim jde do fondu oprav,tudíž na zaplacení fasády)

  V realitce,kde byla dělaná smlouvá mi paní jednatelka říká,že jedná neoprávněně,že tyto věci nejsou součástí polatku za služby.

  Realitní makléř, který to sepisoval mi tvrdí , že ano že to patří do užívání bytu.A že se chci akorát obohatit.Také pořád tvrdí,že jsme se dohodly na částce a hotovo.O tom že do služeb spadá i provoz družstva nebyla řeč.Při tom jsme se dohodli na nájemném+zálohách,jak je možné, že ve stejné společnosti mi každý říká něco jiného

  Je psáno,že jsme se dohodly na výši nájemného a na výši záloh spojené s užíváním bytu a že jsme se dohodli že veškeré poplatky za domovní služby ( voda stočné, osvětlení atd… jsou zahrnuty v zálohách.

  tudíž je pravdou, že tyto poplatky jsou součástí služeb ?

 310. právní vrba

  Pokud máte byt v SJM, může nájemní smlouvu uzavřít i jen jeden z manželů, druhý však toto může napadnout u soudu (bude_li uzavřená smlouva extra nevýhodná pro pronajímatele). Máte-li byt v podílovém spoluvlastnictví, tak většinový spoluvlastník nebo spoluvlastník 1/2 (při rovnosti podílů) může uzavřít nájemní smlouvu sám; zbylý spoluvlastník opět může smlouvu napadnout u soudu

 311. Notářské Služby

  Jednostranné zvýšení nájemného pronajimatel udělat nemůže, na zvýšení nájemného se musíte dohodnout. Změna se promítne dodatkem k nájemní smlouvě nebo uzavřete nájemní smlouvu novou. Jakmile nájemní smlouva na dobu určitou bude ukončena uplynutím sjednané doby, nemáte žádnou možnost, jak donutit pronajimatele k uzavření další nájemní smlouvy. Je tedy na něm, jaké podmínky Vám nabídne a Vy je buď přijmete nebo si najdete jiné bydlení.

 312. Notářské Služby

  Pronajimatel je vlastník nemovitosti – bude tedy uveden jako pronajimatel, přičemž dále se uvede na základě jakého titulu a kým je zastoupen. Nájemců může být uvedeno více ( identifikační údaje, všichni jako nájemci …).

 313. špíglák

  Pokud jste si tuto možnost nesjednal ve smlouvě, žádný nárok na vrácení peněz nemáte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>