Ústavní stížnost

1. Podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona, je fyzická nebo právnická osoba oprávněna podat ústavní stížnost, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem nebo jiným zásahem veřejné moci bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda. Žádnými jinými právy se Ústavní soud zabývat nemůže. (V této souvislosti je třeba mít na zřeteli, že Ústavní soud není soudem nadřízeným obecným soudům, není soudem poslední instance a nepřezkoumává zákonnost či správnost soudních rozsudků, ale jeho úkolem je ochraňovat ústavně zaručená základní práva a svobody.)

2. Ústavní stížnost musí být, dle § 72 odst. 2 zákona, podána ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Pokud takový prostředek zákon neposkytuje, běží tato lhůta ode dne, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem stížnosti. Tato lhůta je propadná a nelze ji tedy ani prodloužit ani prominout. Zjistí-li Ústavní soud nedodržení lhůty, stížnost bez jednání odmítne.

3. Fyzické a právnické osoby musí být, dle § 30 odst. 1 zákona, zastoupeny advokátem nebo notářem (záleží na povaze věci). Toto povinné zastoupení platí od samého počátku řízení, je tedy nezbytné, aby již stížnost byla podána kvalifikovaným právním zástupcem. V plné moci musí být výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem. Ústavní soud právní zastoupení nezajišťuje. V případě problémů s jeho obstaráním je třeba obrátit se na Českou advokátní komoru, Národní tř. 16, Praha 1, popř. Notářskou komoru České republiky, Ječná 11, Praha 2.

4. Účelem povinného zastoupení je, aby stížnost splňovala všechny náležitosti, které zákon stanoví, tj., aby z podání bylo patrno, jaké věci se týká, co sleduje a čeho se navrhovatel domáhá, jakož i označení důkazů tvrzení obsažených ve stížnosti (§ 34 odst. 1 zákona). Především pak musí být z návrhu patrno, k porušení jakých ústavně zaručených práv a svobod v konkrétním případě podle názoru stěžovatele, došlo.

5. Stížnost musí být dále předložena v takovém počtu stejnopisů, aby jeden zůstal u soudu a aby každému účastníkovi nebo vedlejšímu účastníkovi, kteří jsou ve stížnosti označeni, mohl být doručen jeden stejnopis (§ 34 odst. 1 zákona). Současně musí být přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který byl k ochraně práva použit (např. kopie rozsudku soudu poslední instance – § 72 odst. 4 zákona).

6. Není přípustný návrh, který se týká věci, o které Ústavní soud již nálezem rozhodl nebo jestliže v téže věci již jedná (§ 35 zákona).

Elektronická podatelna

Dle §11 zákona 270/2000 Sb. v oblasti orgánů veřejné moci je možné používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Jiným způsobem podepsané dokumenty ÚS ČR nepřijímá.

Adresa elektronické podatelny:
podani@concourt.cz

Formáty datových zpráv:
doc(MS Word 6.0/95), txt, htm, html, rtf,

Upozornění:
Elektronická podatelna slouží pouze pro příjem podání. Elektronická podání ÚS ČR vyřizuje stejným postupem jako podání neelektronická.


zdroj : www.concourt.cz

4 komentáře u „Ústavní stížnost

 1. Vlastimil Sedláček

  Dobrý den,

  jaký má potom fyzická osoba z kladného verdiktu ústavního soudu (dále jen US) přínos, když US není nadřízeným orgánem,nerozhoduje a pod.Kdo tedy občanovi resp. právnické osobě vlastně pomůže…? Nedivím se tedy,že občané občas berou zákoin do svých rukou. Stát jej neochraní,pouze konstatuje,že byly porušeny jeho práva. a soudní úředníci nižších stupňů se smějí. Rovněž dvojstupňový systém v české republice kdy státní správa je vesměs rodinný podnik,je něco ubíjející. soud I.stupně rozhodne…dojde k odvolání soud II. stupně potvrdí…podáno mimoodvolací řízení prostřednictvím uvedeného soudu ani jej tam nepošlou….je to právní stát…(hanba vystřízlivět) a ke všemu podání k ústavnímu soudu prostřednictvím pravníka či notáře…prosím vás občana zde stát jenom škube…a vymahatelnost práva nikde…

  1. Jaroslav Kvasnička

   02.11.2012 02:46 Jaroslav Kvasnička Prosím Vás spoluobčané o Vaši pomoc.Díky tomu,že mě invalidu vláda Č.R. řádně nezajistila a stále vše zdražuje,tak mne prostřednictvím jejich lichvářský bank a jejich nájemných vrahů exekutorů o vše okradla a to i o můj domov,který tímto nesvéprávným způsobem podstrčila profesionáním podvodníkům,kterými jsou pan Antonín Klusák a jeho manželka paní Lenka Klusáková z Jamolice 182.Nejprve zavinili mou nesolventnost tak,že mi rozbíjením oken a dveří vyháněli mé partnerky i nájemce,které mi můj strýc povolil,tak abych sám na dům finančně nestačil,pak opili v restauraci v Pohořelicích mého strýce,kterým byl pan Bohumír Kvasnička,kterého opilého pod zakázanými depotními vysokohalucinogenními injekcemi o obsahu Risperdexu donutili aby sepsal u notáře,kterého on neznal a nikdy před tím neviděl takto neplatnou závětˇosoby trpící závažnou duševní chorobou,kde jeho ošetřující lékař psychiatr Mudr. Josef Fiala Ivančice Kounická ulice hrubě zanedbal strýcovu léčbu tím,že léky co mu předepisoval prý strýc jíst nemusí,tak proč by mu je předepisoval,tak je to manipulátor co vlastně napomáhal podvodníkům Klusákovým,že strýc nesvéprávně sepsal závětˇ v jejich prospěch a ani ne za týden ho mého strýce pana Bohumíra Kvasničku oni Klusákovi zabili v Pensionu v Mohelně za ochotné asistence pana vedoucího Pensionu Mohelno s panem Nováčkem aplikací neznámé látky s následným zametením důkazů kremací a představte si,že Okresní Soud Třebíč se mi vysmál a to samé i Krajský Soud Brno Rooseweltova 16,který mnou jakožto žalobcem pohrdal a jak už to tak bývá Ústavní Soud se od toho instancoval a tím se zbavil jakých koliv povinností a odpovědnosti a odmítl mou více než odůvodněnou stížnost.Světe div se a vrchol všeho je,že takto neoprávněně toto podvodem nabyté dědictví paní Lence Klusákové,kterou do svého kšeftu nastrčil její manžel pan Antonín Klusák potvrdil notář Judr. Jiří Strnad v Třebíči a to je od něj rovněž zrada a ne oprávněný právní úkon.Proto Vás prosím o pomoc abych mohl mít kde strávit Vánoce.Podotýkám,že jsem vlastně bezdomovec od roku 2006 kdy mi byla odpojena voda,elektřina a plyn.Můj dům je takto v destrukci jako já sám.Protože to pocitˇuji jako loupežnou vraždu spáchanou na mě Státem Česká Republika jménem České Republiky i ten fakt,že hlavní destrukční multizákeřný podvod na mě spáchala soudní znalkyně v odvětví psychiatrie Mudr. Marta Holanová Brno Taussigova ulice svými několikanásobnými křivými znaleckými posudky a lze ji považovat za více než dobře krytou ůstřední mafiánku všech soudů v České Republice a i ten fakt,že ke zločinu spáchaném na mém strýci panu Bohumíru Kvasničkovi po němž jsem já dědicem ze zákona je ty podvodníky Klusákovi z Jamolic navedla ke zločinu jejich advokátka Judr. Jitka Buršová zastupující žalovanou paní Lenku Klusákovou,aby mého strýce opili,donutili ho pod psychofarmaky injekcemi,které patří mezi tzv. mozkové inhibitory ve spojení s alkoholem obluzeného k sepisu takto neplatné závěti a dále pak aby ho zabili a budou mít můj dům hned.Protože pan Antonín Klusák v roce 2003 zkrachoval a jinak svou rodinu uživit než zákeřnými nebezpečnými podvody neumí.PROSÍM POMOZTE MI?Kontakt:720166491

   © 2006 – 2012 Estheticon.com

   Pokud si nepřejete dostávat další emaily, odhlašte se.

   ——————————————————————————–

   ——————————————————————————–

   Okno pro rychlou odpověď Plnohodnotná odpověď

 2. Šárka Mendelová

  Dobrý den,žádám o radu,byl mi odebrán ČID,jak se podává žaloba,nebo je lepší si znovu zažádat o invaliditu.Děkuji.

 3. Mila Jebavá

  Ústavní soud zamítl stížnost, v níž stěžovatel uvedl, že odvolací soud (Městský soud v Praze) v napadeném usnesení rozhodl o skutkové podstatě, která byla nesporná a do té doby nezpochybněná žádnou ze stran, a rozhodl opačně, než do té doby danou věc posuzovaly obě strany. Jednalo se o výpověď z nájmu bytu, kterou podala žalobkyně. Později o výpovědi tvrdila, že ji podala v rozrušení a proto je neplatná, ale nikdy nezpochybnila její formální platnost. Odvolací soud (Městský soud v Praze) při projednávání odvolání ohledně jiné skutkové podstaty, a to opuštění společné domácnosti v té věci, se výpovědí z nájmu nezabýval. Po skončení ústního jednání účastníci jednání čekali na chodbě a senát se "radil". Poté se účastníci jednání vrátili do jednací síně, a předseda senátu, JUDr.Fučík, přečetl usnesení v němž uvedl, že podaná výpověď z nájmu (podaná žalobkyní) je neplatná po formální stránce. V ten okamžik neměl žalovaný možnost se k té lži vyjádřit, neboť směl jen vyslechnout usnesení. Žalovaný podal ústavní stížnost proti tomuto usnesení. Avšak Ústavní soud stížnost zamítl s tím, že přeci Městský soud vrátil věc k projednávání zpět obvodnímu soudu, a tedy že ústavní stížnost není důvodná. (Ovšem věc byla ochuzena o "výpověď z nájmu", protože odvolací soud pravomocně rozhodl, že byla neplatná. Jakékoli jiné jednání pak postrádá pro žaloaného smysl, protože jeho tvrzení stálo na skutečnosti, že výpověď z nájmu, podaná žalobkyní, byla po formální stránce platná. Ústavní soud tak udělal precedens a judikát v tom, že klíčová věc se nemusí soudem vůbec projednávat. Rozhodne ji odvolací soud, a to dokonce za zavřenými dveřimi, bez projednávání, vtělí ji do svého usnesení, a ústavní soud takové usnesení nezruší, a tedy "posvětí" tento zcela nezákonný postup, porušující o.s.ř. Je to návrat k totalitním komunistickým rozsudkům z doby předlistopadové. Co právní poradna v tomto případě poradí? vydat JUDr.Fučíka a jeho komplice z Ústavního soudu k trestnímu stíhání podobně jako bachaře (nyní poslance) Vondrušku?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>