Náležitosti pracovní smlouvy

    Klíčové pro určení náležitostí pracovní smlouvy je ustanovení § 29 odst.1 zákoníku práce. V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout:
a) druh práce, na který je zaměstnanec přijímán,
b) místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo),
c) den nástupu do práce.

    Mimoto lze samozřejmě v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají účastníci zájem. Nejedná se už ovšem o esenciální náležitosti. Smlouva musí nutně obsahovat minimálně uvedená tři ujednání. Co se týče formy uzavření pracovní smlouvy, předepisuje sice zákon písemné zakotvení sjednaného vztahu, nelze ovšem z toho automaticky dovodit neplatnost v případě nedodržení takového postupu. S ohledem na §242 musíme i ústně uzavřenou pracovní smlouvu pokládat za platnou.

    Jednotlivé náležitosti smlouvy a způsob jejich vymezení mají své charakteristické rysy i problémy. Jako nejméně problematickou záležitostí se jeví stanovení dne nástupu do práce. Přesto mohou mezi laiky vzniknout pochybnosti a dotazy, jestli lze smlouvu podepsat dříve než má zaměstnanec nastoupit do práce, nebo co se stane v případě, že ve sjednaný den zaměstnanec do práce nenastoupí. Kdy potom vznikl pracovní poměr? Zákon jasně v ust. § 33 odst. 1 uvádí, že „pracovní poměr na základě pracovní smlouvy vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.“ Účastníkům smlouvy tedy nic nebrání v tom, aby uzavřeli pracovní smlouvu třeba v prosinci s tím, že jako den nástupu do práce bude sjednán 15. leden. V tomto případě ani nerozhoduje, zda den sjednaný jako den nástupu do práce je den pracovního volna nebo zda na tento den připadne svátek. Pracovní poměr vznikne vždy ten den, který byl jako tento den sjednán. Naopak, den, který zaměstnanec nastoupí poprvé do práce, v tomto případě tedy případě 15. leden, je dnem nejzazším, kdy lze uzavřít pracovní smlouvu. Jestliže by byla pracovní smlouva podepsána později, byla by pouze potvrzením o vzniku pracovního poměru. Sjednání pracovní smlouvy přede dnem nástupu do práce je ale zvláště pro zaměstnance určitou právní jistotou a je jednoznačně výhodnější.

    Stejně tak pokud ve sjednaný den zaměstnanec do práce nenastoupí, nemá to na vznik pracovněprávního vztahu vliv. Pracovní poměr zkrátka vzniká dnem sjednaným ve smlouvě. Platí zde ale speciální ustanovení § 33 odst. 2, podle kterého může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit, jestliže zaměstnanec ve sjednaný den nenastoupí do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o této překážce.

    Způsob vymezení místa výkonu práce už je v zákoně určen volněji. Zákon uvádí „obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo“. Je třeba aby bylo místo výkonu práce určeno dostatečně určitě, ovšem ne zbytečně úzce. Příliš úzké vymezení může způsobit nemalé problémy. Pokud by bylo např. provedeno konkretizací čísla popisného a vchodu či dokonce patra a kanceláře, museli bychom pak přemístění do vedlejší kanceláře pro formulář či do skladu posuzovat jako pracovní cestu. Ovšem na druhou stranu příliš široké stanovení je stejně tak nevhodné. Zejména pak pro zaměstnance. U některých velkých zaměstnavatelů se občas vyskytují tendence vymezit místo výkonu práco v podstatě jen uvedením názvu společnosti s tím, že práce může být vykonávána v kterékoliv provozovně po celé republice. To je pro zaměstnance skoro nebezpečné, neboť by se mohl ze dne na den ocitnout v situaci, že mu zaměstnavatel oznámí, že nastupuje do provozovny nikoliv v Ostravě jako dosud, ale v Příbrami, což by ho asi rozhodně nepotěšilo. Tedy je vhodné vymezit místo výkonu práce tak, aby bylo na jedné straně dost určité a na druhé straně vhodné a výhodné z hlediska obou smluvních stran.

    Poslední náležitostí je druh práce, na který je zaměstnanec přijímán. Mezi smluvními stranami existuje smluvní volnost v tom směru, jak široce či úzce si vymezí druh práce. Přesné vymezení druhu práce má zásadní význam, neboť jednak stanovuje jakou práci je zaměstnanec povinen vykonávat a jednak má vliv i na pozdější eventuální změny pracovního poměru. Pokud je v pracovní smlouvě vymezen druh práce tak široce, že umožňuje zaměstnavateli přidělovat zaměstnanci jakoukoliv práci, pak je pracovní smlouva neplatná podle §242 odst. 1 zákoníku práce, neboť to by nebylo dostatečně určité. Z uvedeného vyplývá, že v pracovní smlouvě musí být vymezen druh práce tak popisným způsobem, aby z něho bylo zřejmé, jakou práci je zaměstnanec povinen vykonávat.

    Zaměstnavatel může od zaměstnance vyžadovat zásadně jen takové pracovní úkony, které spadají do rámce druhu sjednané práce (mimo mimořádné výjimky § 37). Pokud by bylo v pracovní smlouvě například uvedeno to, že zaměstnanec je vedle sjednaného druhu práce povinen konat i „jiné práce podle pokynů nadřízeného“, je nutné toto ujednání chápat jen tak, že jde o práci v rámci sjednaného druhu práce. Je to však ujednání nadbytečné a zavádějící, protože vede k nesprávnému chápání vzájemných práv a povinností. Zaměstnavatel toto ujednání mnohdy chápe tak, že mu dává oprávnění přidělovat zaměstnanci jakoukoliv práci což je ovšem nesprávná interpretace v žádném případě nemající oporu v zákoně.
    Pokud zaměstnavatel potřebuje, aby zaměstnanec konal i jiné práce, než které spadají do druhu práce, který byl sjednán v pracovní smlouvě, musí takový výkon práce se zaměstnancem dohodnout. Nedojde-li k dohodě se zaměstnancem a zaměstnanec odmítne konat jiné pracovní výkony, než které spadají do rámce druhu sjednané práce, nejde u něho o porušení pracovní kázně a není to ani důvodem výpovědi pro porušení pracovní kázně.

119 komentářů u „Náležitosti pracovní smlouvy

 1. Jan

  Musím plnit pracovní příkaz zaměstnavatele, když se neshoduje s druhem vykonávané práce uvedené v pracovní smlouvě. Ve smlouvě

  jsem označen jako obchodní zástupce. Zaměstnavatel mě nutí pracovat na prodejně. A je vůbec smlouva platná při tak širokém vymezení.

 2. Šenkýřová

  Změnila jsem trvalý pobyt. Je povinnost předělat stávající pracovní smlouvu?

  Děkuji

 3. Jakub

  Při podpisu prac.smlouvy jsem byl nucen podepsat odstavec ve kterém bylo psano že po ukončení prac.pomeru nesmím rok vykonávat stejnou práci u jiného zaměstnavatele ,ani soukromě .Zajímalo by mě jestli na to má můj zaměstnavatel právo děkuji právo

  1. Martin Honejsko

   Dobrý den,

   zaměstnavatel za mnou přišel s novou pracovní smlouvou a novým platovým výměrem. (Nic se v něm nemění: místo výkonu práce, název pozice, atd. Platový výměr mám o něco vyšší nežli minule – ale ne o kolik si představuju. Jinak fi změnila název – vše ostatní zůstává. Musím pracovní smlouvu podepsat ? V případě že nepodepíšu Pracovní smlouvu nebo platový výměr.. co se stane? A nobo jsem povinnen.

   Poradí mi někdo ?? Pls.

   Děkuji

 4. jirka

  Mám v pracovní smlouvě uvedeno:

  Místem výkonu práce je Česká republika. Pro účely zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách (ve znění pozdějších změn) se pravidelným pracovištěm rozumí Ostrava.

  Může mě zaměstnavatel říci, že od přístího týdne budu jezdit do Prostějova, protože pro mne nemá v Ostravě práci? Má na to právo, je to platná formulace smlouvy?

  Děkuji za odbornou radu Jirka

 5. Iveta

  Jsme společnost, která provádí montáže po celém území ČR. Jak řešit v pracovní smlouvě místo výkonu práce, když nelze uvést jen

  "území celé ČR". Zaměstnanec pak během jednoho týdne působí i na třech jiných místech – montážích.

 6. Hvězdička

  Dobrý den,

  zajímalo by mě, jak je to v pracovní smlouvě s údaji o vyplácené mzdě, jak se vyplácí a který den. Je toto povinnou částí smlouvy?

  Děkuji za odpověď.

 7. Michal

  Nový šéf mě nutí do podepsání nové pracovní smlouvy.Zatím mě jí nedal k nahlédnutí,ale domnívám se,že bude méně výhodná,než ta stará.Má organizace páky jak mě donutit k podepsání nové?Domnívám se,že když jí nepodepíšu,platí ta stará.

 8. Lenka

  dodrý den, mohl by jste mi poslat správní znění smlouvy o ukončení pracovního poměru dohodou po mateřské dovolené. Děkuji

 9. Franta

  má právo zaměstnavatel měnit vyplatní termín a vyplácet mzdu jak se mu zachce?pří nástupu jsem měl vyplatní termín 15 v měsíci pak byl posun na 20 v měsíci a pak 25 v měsíci a tet tvrdí že je 30 v měsíci,dik za odpověd

 10. Lenka

  Jak by jsem měla sepsat pokyny pro zaměstnance o bezpečnosti práce při montážích oken jak u RD tak u panelových domů? Aby byl chráněn zaměstnavatel a zárověň zaměstnanec?

 11. Petra Stephens

  Dobrý den,

  dozvěděla jsem se, že přímý zaměstnavatel (žádná agentura)musí podepisovat se svými zaměstnavateli pouze pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Je to pravda?

 12. Hlavicová

  Může mi zaměstnavatel nařídit ,abych pacovala i v sobotu ,když to nemám v pracovní smlouvě.

 13. Milan

  Zaměsnavatel mi nařizuje cestovní příkazem služební cestu.Mohu ji odmítnout,popř.jaké mohou být sankce ze strany zaměstnavatele?

 14. Václav

  Dobrý den,

  mám sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti v tomto znění.Dne ..byla sjednána doh.o hm.odpovědnosti mezi zaměstnavatelem … a za,ěstnancem…

  Zaměstnanec tímto přebírá hmotnou odpovědnost za dodávkový automobil SPZ…,zboží a peníze mu svěřené.

  Mám za to,že dohoda nesmí obsahovat služební vozidlo a můj dotaz zní:může tato skutečnost mít vliv na platnost celé dohody?Škoda nevznikla na autě,ale na zboží.Moc děkuji za každou radu. S pozdravem Václav

 15. Václav

  Moje pracovní smlouva uzavřená před 3 roky neobsahuje "Místo výkonu práce"

  V jiném odstavci smlouvy je pouze uvedeno:"Prodejní a servisní práce ve vymezeném území"

  Může tento nedostatek způsobit neplatnost pracovní smlouvy?Moc děkuji předem za všechny rady. Václav

 16. Alena

  Slyšela jsem, že poslanci schválili, že v prac. smlouvě nesmí být uvedeno rodné číslo zaměstnance, jen s jeho písemným souhlasem.

 17. Petr

  Byla-li uzavřena výpověď dohodou bez udání důvodů pod zjevným nátlakem zaměstnavatele,lze tuto výpověď zrušit ze strany zaměstnance a případně v jaké lhůtě?

  1. Šéfredaktor

   Dobrý den, tuto dohodu můžete napadnout u soudu pro její neplatnost a to do dvou měsíců ode dne, kdy by měl pracovní poměr podle této dohody skončit.

   Musím však upozornit, že nátlak zaměstnavatele budete obtížně prokazovat.

   Mgr. Lucie Jindrová

 18. Martin Honejsko

  Dobrý den,

  zaměstnavatel za mnou přišel s novou pracovní smlouvou a novým platovým výměrem. (Nic se v něm nemění: místo výkonu práce, název pozice, atd. Platový výměr mám o něco vyšší nežli minule – ale ne o kolik si představuju. Jinak fi změnila název – vše ostatní zůstává. Musím pracovní smlouvu podepsat ? V případě že nepodepíšu Pracovní smlouvu nebo platový výměr.. co se stane? A nobo jsem povinnen.

  Poradí mi někdo ?? Pls.

  Děkuji

 19. Nina

  Prosím o radu. Neustále řeším se svým zaměstnavatelem vyplacení mzdy. Pracuji jako prodavačka ve specializované prodejně, smlouvu mám na 35 hodin týdně, mzda v XXX výši má být vyplácena dne 20. v měsíci, pokud vychází tento den na víkend hned následující pracovní den. Bohužel situace je taková, že zaměstnavatel toto vůbec nedodržuje, i tak je datum 20. dost pozdě, ale člověk se tomu přizpůsobí, ovšem já si musím každý měsíc o výplatu říkat a že mi nebyla vyplacena ještě 27. v měsíci nikdo neřeší :-( Jak se mohu bránit, nejsme velká firma která mmá odbory, mám vůbec někde možnost se dovolat nějakého řešení ??? Vždyť je to jasné porušení smlouvy. Děkuji Nina

 20. Nina

  Prosím o radu. Neustále řeším se svým zaměstnavatelem vyplacení mzdy. Pracuji jako prodavačka ve specializované prodejně, smlouvu mám na 35 hodin týdně, mzda v XXX výši má být vyplácena dne 20. v měsíci, pokud vychází tento den na víkend hned následující pracovní den. Bohužel situace je taková, že zaměstnavatel toto vůbec nedodržuje, i tak je datum 20. dost pozdě, ale člověk se tomu přizpůsobí, ovšem já si musím každý měsíc o výplatu říkat a že mi nebyla vyplacena ještě 27. v měsíci nikdo neřeší :-( Jak se mohu bránit, nejsme velká firma která mmá odbory, mám vůbec někde možnost se dovolat nějakého řešení ??? Vždyť je to jasné porušení smlouvy. Děkuji Nina

  1. Šéfredaktor

   Dobrý den, pokud by Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů od výplatního termínu, je to důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru z Vaší strany a v takovém případě by Vám náleželo odstupné. Zkuste zaměstnavateli tímto "pohrozit". Jinak podejte podnět příslušnému úřadu práce.

   Mgr.Lucie Jindrová

 21. Petr

  Dobrý den, potřebuji odejít ze současného zaměstnání k 30.6.07. Zaměstnavatel mě však nehces pustit, prý až po dvou měsících. Smlouvu jsem podepisoval 1.3.07. V této smlouvě je odvoláváno na paragrafy podle starého zákoníku práce který byl změněn tuším v roce 2006. Tak by mě zajímalo jestli když jsem podepisoval smlouvu v době kdy už dávno platil jiný zákoník práce, je vůbec smlouva platná.

  Mockrát děkuji za odpověď!!

 22. Michal

  Dobrý den, potřeboval bych poradit…… Ukončil jsem zaměstnaní 5.9.2007 a do dnes mi nebyla vyplacená mzda za měsíc srpen a část září. Potřeboval bych vědět jestli mi mají vyplatit oba dva měsíce zároveň a jestli platí 15 denní lhůta splatnosti i když jsem dal výpověď. Pak mi bylo doporučeno poslat doporučený dopis do té firmy, že žádám o vyplacení mzdy, ale nevím jak to mám správně napsat. Tak jestli bych mohl poprosit o radu a nějaký vzor toho dopisu.

 23. Jaroslav C

  Dobrý den, během 4 let jsem se svým zaměstnavatelem uzavřel postupně 3 manažerské smlouvy (u první bylo součástí i jmenování, ostatní se na něj jen odkazovali). Dnes jsem v situaci, že zaměstnavatel se řídí ujednání smlouvy, která byla podepsána jako první a ostatní dvě , které následovaly přestal brát v úvahu. Jak je to tedy s platností těchto smluv? Které platí? Ta u níž je jmenování nebo ta která je podepsána jako poslední. Upozorňuji na to, že funkci do které jsem byl jmenovám na příkaz zaměstnavatele nevykonávám již 3 roky.

  Děkuji

 24. František Čenský

  Mzdu mám stanovenou platovým výměrem. Zaměstnavatel mi nyní předložil nový platový výměr na nižší částku s platností od 1. listopadu 2007. Tvrdí, že podle nového zákona může platový výměr snížit i bez mého souhlasu. Je to pravda? V pracovní smlouvě výšku mzdy sjednánu nemám…

 25. Michaela Hollbergová

  Dobrý den, již 5 let jsem ve funki kontrakt manažera u společnosti G4S, objekt, na který jsem byla přidělena dal společnosti výpověď a mě budou přeřazovat na jiný objekt, kde ale není pro mou funkci upatnění. Navíc, převod by měl být již k 1.11.2007 a se mnou to nikdo ještě neprojednal, tím porušují § 84, mohu se nějak bránit?

  Děkuji za odpověď

 26. Ladis

  má právo zaměstnavatel měnit vyplatní termín a vyplácet mzdu jak se mu zachce?pří nástupu jsem měl vyplatní termín 15 v měsíci pak byl posun na 20 v měsíci a pak 25 v měsíci a tet tvrdí že je 30 v měsíci,dik za odpověd

 27. Věra Benešová

  Dobrý den,

  překvapil mne poněkud pozdní výplatní termín uvedený v mé pracovní smlouvě – 27-ho následujícího měsíce.

  Běžně se vyplácí k 15-tému.

  Mohu se prosím zeptat, zda právní legislativa stanovuje limit pro výplatní termín?

  Předem velice děkuji za odpověď.

  V.Benešová

 28. lucka

  Mám ve smlouvě sjednán úvazek 37.5.hodin týdně v nepřetržitém provozu. Zaměstnavatel provoz ruší a chce mne přeřadit na dvousměnný či jednosměnné pracoviště s prac. dobou 38,75 resp. 40 hodin týdně. Musím poslechnout, když mi jiné pracovní režimy z vážných osobních důvodů nevyhovují? Musím podepsat nabídnutou změnu pracovní smlouvy?

  Dkuji

 29. lucka

  Jenže když nepodepíšu co dál? Provoz se za týden ruší.

  Vyhrožují mi, že když nepřejdu na jiné pracoviště propustí mne za porušení pracovní kázně, protože rozvržení směn je pouze věcí zaměstnavatele.

  Díky

 30. nahněvaná

  Dobrý den, jsem studentka a nastoupila jsem na částečný úvazek práci uvaděčky v divadle.Při nástupu nám dal zaměstnavatel vyplnit jakési předběžné lejstro, dle kterého měla být připravena pracovní smlouva.Po měsíci jsem místo opustila a pracovní smlouva mi do dneška nebyla předána, i když jsem o ni žádala. Teď odmítá bývalá šéfová předat mzdové účetní mnou odpracované hodiny a zaplatit mi odvedenou práci. Můžu se nějak bránit? Je zaměstnavatel povinen předložit přímo pracovní smlouvu, nebo může operovat s předběžnými lejstry? Děkuji

 31. Tereza Hájková

  Dobrý den,

  potřebovala bych od Vás radu s novou pracovní smlouvou od zaměstnavatele. Jsem obchodním zástupcem firmy. Mým úkolem je kontaktovat a shánět zákazníky pro naše výrobky.Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou a součástí jsou platební podmínky, kdy je část výplaty fixní plat a část (určité %) je mi přičítáno z mnou realizovaných zakázek. Pracuji sama na odloučené pobočce. Firma platí kancelář a reklamu 1x měsíčně ve zdejším reklamním časopisu.

  Minulý týden mi paní majitelka telefonicky sdělila, že budou od nového roku 2008 nové pracovní smlouvy. Zruší se v nich motivační % z realizovaných zakázek a upraví se platy. Co si pod tím mám představit, zatím nevím.

  Prosím o radu: pokud dostanu od zaměstnavatele novou smlouvu a pro mě nevýhodnou, zda ji musím podepsat, když nepodepíšu, co může následovat. (Bude platit ta původní smlouva, ale zaměstnavatel se mnou asi v tom případě rozváže pracovní poměr…. dohodou? Budu mít 3 měsíční výpovědní dobu a odstupné? Nevím, zda v novém roce 2008 již neplatí nový zákoník práce a nejsou nová ustanovení ve vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec.

  V této firmě pracuji již 6 rokem, s majitelkou jsem neměla nikdy vážnější konflikt, přesto se mi poslední dobou zdá, že se z majitelky stává "zlatokop" (kdo má moc, musí mít ještě více), ze současných rozhovorů vždy vyplyne – jste moji zaměstnanci a budete pro mě pracovat, tak jak já budu chtít; časová flexibilita je základní podmínkou. Dost se ve firmě lidé poslední dobou střídají.

  Děkuji Vám za radu, ani trochu se na Nový rok netěším. T.H.

 32. Alena Čárová

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás poprosit o Váš názor: před dvěma týdny jsem po třech dvouhodinových pohovorech získala místo v jedné nejmenované firmě, kam jsem nastoupila den po té, s tím, že mi bude pracovní smlouva dodatečně vypracována. Teprve po dvou týdnech mi dnes můj nadřízený předložil pracovní smlouvu, ovšem bez platového výměru či zmínce o výši platu. Domnívám se, že takto vyhotovená smlouva není kompletní, postrádám tam výši příjmu a obávám se, co uvidím na výplatní pásce. Prý to u nich ve firmě bohužel tak je, že v tom mají chaos apod. Odkazují se jeden na druhého. Do dnešního dne jsem považovala firmu za více méně profesionální, ale toto je pro mě velkým zklamáním. Nevím, co si mám o tom myslet a jak věc chápat. Musím zmínit, že jsme se na výši nástupního platu dohodli, byť je odměna za práci podhodnocená, ale vracím se na nové místo po mateřské dovolené, tak s touto částkou počítám a nevadí mi pokud firma dodrží určitý motivační postup, jak navrhovala. Ale po této zkušenosti mám jisté obavy a nevím, zda se nepoohlídnout o dům dál :-) Děkuji za Váš názor.

 33. Ota Molnár

  Dobrý den,

  je možné úvést do pracovní smlouvy více míst pro účely cestovních náhrad a dále je možné určit případně více pravidelných pracovišť s vymezením dnů kdy na kterém budu pracovat? Více míst pro cestovní náhrady proto, aby mi nemuseli platit cestovní náhrady.

 34. lucka

  Můžete mi prosím sdělit z jakých ustanovení ZP vychází povinnost zaměstnavatele přidělovat mi práci 38.5 v třísměnném provozu, kterou mám ve smlouvě a nemožnost přeřadit mne na pracoviště s jednosměnným režimem?

  Nadřízený mi pořád tvrdí, že rozvržení pracovní doby může zaměstnavatel změnit jak chce a obejít zákon tím, že mi při ranní směně zkrátí pracovní dobu z 40 co je v pracovním řádu na 37,5 hodin, co mám ve smlouvě a pak se o porušení pracovní smlouvy nejedná.

  Trošku mne zviklala ta zkušenost té Dany co reagovala na můj předchozí dotaz.

  Jak se mám bránit? Děkuji

 35. Lenka Martínková

  Dobrý den,

  Chtěla jsem se zeptat, kolikrát mi jeden a tentýž zaměstnavatel může dát smlouvu na dobu určitou, samozřejmě při stéjmén zaměstnání a při nepřerušení pracovního poměru. Není přece možné, aby mě vždy zaměstnal jen na dobu určitou.

 36. Pecháčková

  Dobrý den,

  dne 28.11.2007 jsem dostala k podpisu platový výměr se sníženým platovým stupněm (přehodnocení započitatelné praxe), s tím, že tento platový výměr nemám zařazený v osobní složce, proto je potřeba jej do spisu dodat. Problém je v tom, že je datovaný od 1.4.2007, dokonce (jak jsem zjistila kontrolou výplatních pásek) mi byl fakticky stupeň již od 1.4.2007 změněn ve výplatě.

  § 20a zákona č. 143/1992 Sb.říká, že zaměstnavatel je povinen změnu složky platu oznámit zaměstnanci písemně včetně zdůvodnění, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá platnosti. Znamená to, že do doby, než mi byla změna písemně oznámena platí původní výměr?

  Nebo nesplnění povinnosti zaměstnavatele ještě neznamená neplatnost platového výměru? Děkuji.

 37. Pinter

  Dobrý den, včera 31.12.2007 mi skončila smlouva na dobu určitou a 1.1.2008 jsem byl normálně v práci na pokyn vedoucího. Jakou mám dnes prac. smlouvu? Nebo jsem už bez práce. Děkuji

 38. rOhLiK

  Dobry den, resp. caute.

  Chcel by som sa opytat, ci je niekde presne stanovene, ze zamestnavatel by mi mal zabezpecit stravu, resp. stravne listky. Za vysvetlenie vopred dakujem.

  S pozdravom rOhLiK :)

 39. Hujer

  Jsem OSVČ a pro jednu firmu vykonávám práci ve vztahu podnikatel – podnikatel. Již léta mezi námi existivala Pracovní smlouva dle Zákoníku práce s datumem nástupu do práce… atd.Na dobu neurčitou. Nikdy jsem ale do práce nanastoupil a pracoval jsem dodavatelsky. Za práci mi platili fakturačně.

  V loňském roce mi druhá strana dala podepsat Celoroční smlouvu o dílo dle Obch.zákoníku § 536. To je správná smlouva mezi podikateli. Tato smlouva byla s časem plnění do 31.12.2007.

  Ptám se:

  Od 1.1.2008 již mezi námi neexistuje žádný vztah?

  Jakou roli má původní Pracovní smlouva na dobu neurčitou? Podle mě je to cár papíru.

  Děkuji za odpověď.

 40. MONIKA RŮŽIČKOVÁ

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli když mám smlouvu na dobu neurčitou a zaměstnavatel mě propustí, kvůli snžování stavů jestli mám nárok na odstupné? A na jaké odstupné mám nárok (jestli dvouměsíční nebo tříměsíční)? Moc děkuji přeji hezký den Monika

 41. hanka

  Dobrý den, mám v pracovní smlouvě písemná ujednání o délce a rozvržení pracovní doby. Nyní mám rosudek soudu, že mi podle § 84 tato ujednání může zaměstnavatel bez mého souhlasu změnit.Moc to nechápu, domnívala jsem se, že ujednání v pracovní smlouvě jsou závazná i pro zaměstnavatele.

 42. Igor Špelina

  Dobrý den, manželka nastoupila k 1.11.2007 na nové pracovní místo u nové firmy. V současné době chce po zaměstnavateli Potrvzení o zdanitelných příjmech z důvodu společného zdanění manželů. Zaměstnavatel však "údajně nedopatřením mzdové účetní" má v evidenci manželku až od 1.12.2007 a tudíž jí chce potvrdit příjem pouze za měsíc prosinec 2007. Dále jsme zjistili, že za manželku neplatil v měsíci listopad ani pojištění, toto začal platit až v měsíci prosinec. Majitel firmy tvrdí, že ji nemůže zpětně od listopadu zaevidovat, že má již účetnictví uzavřené a různě se vymlouvá a že by manželce dal nějaké "bolestné". Výplatní pásky za odpracované měsíce manželka rovněž do ruky nedostala. Chci se Vás proto zeptat jak máme v dané situaci postupovat.

 43. Petr Kubů

  poradíte mi, do kdý je zaměstnavatel povinnen dát zaměstnanci výplatní pásku a stravenky. Ve smlouvě mám uveden výplatní termín patnáctého dne v měsíci. Už je nový měsíc a on mi odmítá vydat výplatní pásku a stravenky za minulý měsíc. Když nemam výplatní pásku…,tak si nemohu zkontrolovat výplatu… Existuje odvolání k tomuto jednání… Mockrát děkuji za radu…

 44. Hana Svoboda

  Dobry den, chteli jsme se informovat o moznostech a postupu pro anulovani rucitelske smlouvy. Bratr je mentalne zaostaly, pravnim a financim vecem nerozumi, vydelek ma minimalni a kamarad ho presvedcil k tomu, aby se mu bratr upsal jako rucitel (bratr nemel tuseni o nasledcych a povinnostech). Kamarad neplati a exekutor prisel vymahat penize po bratrovi. Bratrovi jiz nejakou dobu chodili upominky, ale bratr s tim nic nedelal/nehledal pomoc, reseni. Jak rikam, temto vecem nerozumi. Mame doklad o tom, ze se bratr v tomto stavu narodil a proto, verim v to, ze existuje zakon ktery takoveto lidi ochranuje. Predem dekujeme za vase informace, vase rady. Krasny den!

 45. Libor Karas

  Dobrý den,

  Ke dni 30.4.2008 mi končí pracovní smlouva na dobu určitou.Dne 5.3.2008 jsem podepsal dohodu o změně pracovní smlouvy na dobu neurčitou s platností od 1.5.2008.

  Situace se změnila a nyní bych chtěl ukončit pracovní poměr k 30.4.2008. Musím dodržet již podepsanou pracovní smlouvu na dobu neurčitou a podávat řádnou dvouměsíční výpověď?

  Děkuji za odpověď.

 46. Radka Husáková

  Dobrý den,zajímalo by mě, jestli mohu do pracovní smlouvy, která je v českém i anglickém jazyce napsat, že je zaměstnanec na pozic HR Generalist a nemusím tuto pozici nazývat česky? Mzdový účetní říkal, že statistické výkazy potřebuje česky nazvané pozice.

  Tak nevím..moc děkuji

 47. Miloslava Beranova

  Dobrý den, prosila bych radu – ukončila jsem PP dohodou k 30.4.2008. Nový zaměstnavatel navrhuje novou smlouvu uzavřít dnem 2.5.2008 asi z důvodu, že 1.5.2008 je svátek (budu mít měsíční plat). Mám na to přistoupit ?

  Budu mít nějaké problémy se zdravotním a sociálním pojištěním a do budoucna na důchod. Nikdy jsem takové přerušení neměla byť je to jen jeden den. Děkuji za odpověď

 48. Martin Plechý

  Dobrý den,

  prosím Vás o zodpovězení následujícího dotazu.

  Pokud zaměstnanec dosáhne důchodového věku, ruší se mu automaticky smlouva, nebo to není důvod k ukončení poměru? Pokud bychom s ním chtěli rozvázat poměr, musíme k tomu mít důvody jako při ukončení "bežného" pracovníka? To, že odchází do důchodu není důvod k ukončení poměru? Pokud by chtěl dále pracovat, musíme mu ode dne přiznání starobního důchodu změnit smlouvu na dobu určitou (max. 1 rok)? Nikde ZP jsem toto omezení nenašel.

  Mnohokrát Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den.

 49. Robert Majoroš

  Dobrý den.

  Byl jsem v pracovním poměru dva dny , poté jsem onemocněl a byl jsem v pracovní neschopnosti 6 dnů.Po ukončení nemocenské jsem dal ve zkušební době výpověď.Mzda + nemocenská měla být vyplacena v dubnu 08,ale nic jsem dosud neobdržel.Firma mi napsala,že nemám na nic nárok. Mzdu za odpracované 2 dny a výplatu za pracovní neschopnost (nemocenskou) mi prý strhli za pracovní oblečení.Údajně jsem jim podepsal nějaký souhlas ohledně stržení částky za pracovní oblečení.Přitom jsem vše řádně bez poškození odevzdal a bylo vše vyprané. Nejsem si vědom ani podpisu nějakého souhlasu,ale je možné,že mi mohli něco podstřit,protože jsem podepisoval v rychlosti (honem,honem,už je třeba jít na pracoviště) nejen smlouvu,ale i nějaká čestná prohlášení a je tedy možné,že mi tam podstrčili ten souhlas. Mohou mi takto strhnout i výplatu nemocenské dávky ? Odpracoval jsem 2 dny a prý ta částka za oblečení je stejná,jako moje odpracované dny s nemocenskou!

 50. Barbora Šámalová

  V pracovní smlouvě mám uvedeno: "smluvní strany se dále dohodly, že mzda za příslušný kalendářní měsíc je splatná vždy ke 12.dni kalendářního měsíce, PŘIČEMŽ K TOMUTO DNI BUDE ZAMĚSTNAVATELEM PŘEVEDENA NA BANKOVNÍ ÚČET ZAMĚSTNANCE." Nevím, zda tomu rozumět tak, že 12. má zaměstnavatel povinnost odeslat peníze (pak už je jen na bankách,za jak dlouho mi peníze přijdou) nebo zda musí zaměstnavatel zajistit to, že již 12. budu mít peníze připsány na svém účtu (např. tím, že mzdu zašle cca 3 dny před 12.). Mzda mi často chodí 13. nebo i 15. chtěla bych vědět, zda je to v souladu se smlouvou nebo zda jedná zaměstnavatel neférově. Děkuji.

 51. Jana Neuwirthová

  Dobrý večer. Jsem předsedou bytového družstva.V brzké době plánujeme kompletní opravu domu. Chci se zeptat.Když si najmu firmu např.na opravu střechy,sepišeme smlouvu atd. Stane-li se některému zaměstnanci dané firmy pracovní úraz. Kdo zodpovídá za bezpečnost práce? Děkuji s pozdravem Neuwirthová

 52. Lukáš Kajnar

  Dobrý den,

  ve smlouvě nemám dané datum pro výplatu mzdy, chtěl bych se zeptat, jestli je ze zákona dáno do jakého data je nutno výplatu vyplatit nebo zda je to na zaměstnavateli. Ústně mi byo řečeno do 15. dne v měsíci, nic se ale neděje.

  děkuji

 53. Ivana

  Dobrý den, zajímalo by mě jestli pořád platí uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou maximálně na 2 roky. Bylo mi řečeno od daňového poradce, že už je to od nového roku neomezené. Děkuji Ivana M.

 54. Zdenda Hruška

  Dobrý den, mám tři dotazy: Kolikrát mně může zaměstnavatel dát smlouvu na dobu určitou? Pokud jsem právě úspěšně skončil střední školu může mně zaměstnavatel dát smlouvu na dobu určitou? Dále pokud je pracovní doba od 6 – 14 hod, je v té době i přestávka nebo se musí půl hoďka nadělat? Děkuji za odpověď.

  S pozdravem Zdeněk Hruška

 55. Věra Fenzlová

  Dobrý den,

  mám PP na dobu určitou s textem:do návratu p.H.z MD.

  Nyní jsem v prac. neschopnosti.Vím, že p.H. má v pondělí 20.10. nastoupit do zaměstnání(neoficiální cestou).

  Mám za to,že 19.10. tím moje prac. smlouva končí- uplynutím doby určité – nemýlím se?

  Má zaměstnavatel povinnost mi dát tuto skutečnost na vědomí?

  Existuje nějaký termín, ve kterém mi toto má být oznámeno?

  Pokud mi neoznámí, jak postupovat?

  Mnohokrát děkuji za odpověď.

  S pozdravem Fenzlová

 56. Denisa Michalcová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat na jednu věc. Dne 2.5.2008 jsem se zaměstnavatelem uzavřela prac.smlovu, kde nemám napsanou mzdu, mám tam pouze napsáno, že plat je uveden v plat.výměru(přílohou). Do dnešního dne žádnou přílohu ani plat.výměr nemám – zaměstnavatel mi řekl že ho nepotřebuji.

  Ovšem ted z ničeho nic mi chce ponížit základ platu. Jde to? Musím s tím nějak souhlasit? A je vůbec moje prac. smlouva platná, když nikde nemám uvedenou mzdu?

  Děkuji Michalcová

 57. Josef Plachý

  Dobrý den, v pracovní smlouvě mám vedenou pracovní dobu 40 hodin týdně avšak v práci jsem nucen přebývat cca 50 hodin/týden. Přesto mám na výplatní pásce vedeno že jsem 8 hodin v práci a nikde žádný přesčas. Můžu při neustálém porušování tohoto bodu dát okamžitou výpověd?

 58. jan matousem

  Pracuji ve firmě pět let.Smlouvu mám na dobu neurčitou.Teď firma snižuje stavy a nabízí nám v rámci firmy jinou práci,to je v pořádku,ale je v tom háček.Dostaneme novou pracovní smlouvu ale na dobu určitou a já se ptám,zda je toto v souladu se zákonem?Pak mně může zaměstnavatel neprodloužit smlouvu a odejdeme bez nároku na odstupné.Za odpověď předem děkuji.

 59. Jiří Skákal

  Dobrý den,měl bych na Vás velkou prosbu,pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou.V ps mám sjednanou práci v nepřetržitém 12 hodinovém provozu.Zaměstnavatel změnil pracovní dobu na třisměný 8 hodinový provoz,mám právo na vypovězení pracovní smlouvý a nárok na odstupné?Dále bych chtěl moc poprosit od listopadu jsem byl převeden na jinou práci než je uvedená ve smlouvě do dnešního dne jsem nedostal žádný doklad že jsem na jinou práci přeřazen, jen ústní,mám i v tomto případě na ukončení pracovního poměru právo i když nevým jak bych měl prokázat že jinou práci vykonávám když zaměstnavatel ho nevystaví.Předem děkuji za Vaší odpověď a přeji Vám moc pěkný den Skákal Jiří

 60. Michal

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, jestli je možné ukončit pracovní poměr s odstupným (asi 3 měsíční), pokud:

  zamestnavatel je v insolvenci a ma problemy s vyplacenim mzdy vcas. zajimalo by me jestli je poruseni smlouvy, kdyz ve smlouve je uvedeno ze zalohy jsou posilany sedmý pracovni den..a dobirka 25.den v mesici nasledujiciho, avsak zamestnavatel posila zalohu az 27.den v mesici nasledujiciho a dobirku az první dny dalsiho mesice. (příklad: vyplatu za brezen je zaloha poslana 27.den v dubnu a dobirka 2.den v kvetnu), myslim ze je to hrube poruseni pracovni smlouvy a tudiz mam narok na odstupne 3 mesicni platy? mimojine, mohu v tomto stadiu ukoncit pracovni pomer na hodinu aniz bych musel mit 2 mesicni vypovedni lhutu? Dekuji za brzkou odpoved.

 61. I.Bursíková

  Dobrý den,

  je platový výměr nedílnou součástí pracovní smlouvy (pokud se ve smlouvě neuvádí výše platu)? Musí toto být ve smlouvě výslovně uvedeno? Tzn. musí být ve smlouvě přímo napsáno, že …"součástí smlouvy je platový výmě"? A pokud tato věta ve smlově není? Děkuji za odpověď

 62. Eva Kožíšková

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda je možné odstoupit od dohody změny obsahu pracovní smlouvy. Dostala jsem třikrát výpověď ze strany zaměstnavatele s nárokem na odstupné.Teď jsem podepsala změnu smlouvy s dobou určitou bez nároku odstupného samozřejmě. Zjistila jsem ale, že mi nebudou proplácet cestovní náhrady a pro mě je nemožné po finanční stránce pokračovat v této práci.Nebo musím dát výpověď ze strany zaměstnance.

  Mockrát děkuji za odpověď

 63. Robert Machýček

  1.musí mi zaměstnavatel při přeřazení na jinou práci dát písemně:důvod přeřazení a délku trvání tohoto přeřazení?

  2.musí mi zaměstnavatel jestliže mé původní prac.místo nebylo zrušeno ani jsem hrubě neporušil prac.kázeń zajistit na méně placeném místě(kam mě přeřadil)stejný plat jako jsem měl doposud?

  3.ve smlouvě mám dvousměnný provoz,může mě zaměstnavatel přeřadit na jednosměnný,když s tím nesouhlasím a mám ve smlouvě uveden dvousměnný?

  4.ve smlouvě mám kvalifikaci pomocníka pekaře,může mě zaměstnavatel přeřadit na místo kde toto nebudu vykonávat(budu pouze dělník na pekárně)?

  Děkuji.Machýček Robert

 64. Pavlína Pavlína

  Dobrý den,mám sjednánu prac.smlouvu na dobu určitou od 1.7.2011 – 31.1.2012.Přes ujištění vedoucího,že mají o mne dál zájem,nemám doposud žádnou smlouvu.Od 1.2 2012 dál pracuji i když nemám žádný doklad o prac.úpoměru.Platí,že se změní smlouva z doby určité na naurčitou automaticky,pokud nedostanu další prodloužení smlouvy určité před zkončením původní smlouvy na dobu určitou?Podotýkám,že jsem o tomto vedoucího upozornila a on mne chce dále zaměstnávat.Potíž je to,že vedení a personální je v jiném městě.Mám nějak postupovat,jako je písemné upozornění zaměstnavateli,aby mi předal smlouvu na dobu neurčitou a mohu na tomto druhu smlouvy(neurčitá doba) trvat?Hrozí mi nějaké riziko?Mohu trvat na smlouvě na dobu neurčitou za těchto popsaných podmínek?

  Pokud ano,kam se obrátit na právní pomoc?Nechci z této firmy odejít.Ale pokud mi vedení předloží smlouvu na dobu určitou,jaké mám šance na trvání na smlouvě neurčité?Děkuji.

 65. Julie Jelenová

  Dobrý den,

  prosím o radu. Za chvíli nastupuuji na mateřskou a šéf mě tlačí do ukončení smlouvy, což nepodepíšu.

  Všimla jsem si ale, že ve smlouvě mám sice napsaného pana jednatele k podpisu, ale podepsal to můj šéf – ředitel divize. Prý existuje plná moc. On normálně podepisuje smlouvy s klientama, tak asi existovat musí. Ale je ta moje smlouva napadnutelná? Může být neplatná? Jsem nějak chráněna? Smlouva je rok stará.

  Děkuji za odpověď

 66. Jaromír P.

  Dobrý den,
  zaměstnavatel(vedoucí úseku na který jsem byl převeden před třemi roky) mě nutil při nástupu, že je můj vedoucí a může mě poslat na jakoukoliv (práce v terénu v D profesi) . Práci i zametat nádvoří. Jsem v THP funkci správce určité aplikace a již tři roky mě nutí vykonávat funkci v D profesi. Tato činnost nespadá ani pod druh práce v pracovní náplni. Údajně už mi ze zákona spadla do pracovní náplně, ale já tvrdím, že to bylo po nátlakem. Jak se můžu proti tomu bránit? Děkuji za odpověď.

 67. Šéfredaktor

  Dobrý den, mzda je splatná po vykonání práce, nejpozději v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla práce vykonávána. Při skončení pracovního poměru na žádost zaměstnance vyplatí zaměstnavatel mzdu v den skončení pracovního poměru. Pokud jste tedy skončil pracovní poměr k 5.9.2007, je již na takovou žádost pozdě. Nicméně, mzdu za srpen jste měl obdržet v září a za část září jí máte obdržet v říjnu, v obvyklých výplatních termínech. Pokud však zaměstnavatel mzdu nevyplatí, vyzvěte jej k dobrovolné úhradě a poté podejte žalobu soudu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 68. Šéfredaktor

  Dobrý den, pracovní smlouva sjednaná podle staré právní úpravy (tj. do 31.12.2006) samozřejmě platí i nadále. Právní vztahy se však řídí novou úpravou. Tudíž, pro podání výpovědi platí dvouměsíční výpovědní doba, která počíná běžet prvního dne následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zaměstnavateli doručena.

  Mgr. Lucie Jindrová

 69. Šéfredaktor

  Dobrý den, na takovou otázku lze ztěží odpovědět, pokud tyto smlouvy nemám k dispozici.

  Obecně, jsou platné všechny tři s tím, že jednotlivá ustanovení, která jsou pozdější smlouvou (dodatkem) měněna, platí v tom změněném rozsahu. Tedy, pozdější ruší předchozí.

  Záleží však i na tom, co konkrétně bylo měněno, kdy se může např. stát, že změna bude odporovat zákonu a tudíž by v tomto rozsahu byla neplatná. V takovém případě by pak samozřejmě platila předchozí smlouva.

  Mgr. Lucie Jindrová

 70. Šéfredaktor

  Dobrý den, zákoník práce v ust. § 113 odst. 4 věta druhá stanoví, že: Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. Zákon tedy nikde nehovoří o tom, že by zaměstnanec měl s touto změnou projevit souhlas.

  Jedinou podmínkou tak je, že její výše nesmí klesnout pod minimální a zaručenou mzdu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 71. Šéfredaktor

  Dobrý den, takto jednostranně by to samozřejmě dělat neměl. Navíc, v případě, že Vám vyplatí mzdu po 30. dni v měsíci, je to důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru a to navíc za odstupné.

  Zkuste se obrátit na příslušný úřad práce.

  Mgr. Lucie Jindrová

 72. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží na ujednání v pracovní smlouvě. Obvykle je to sice k 15. dni, pokud ale máte sjednáno k 27. dni a oba s tím budete souhlasit, bude to k 27.

  Mgr. Lucie Jindrová

 73. Šéfredaktor

  Dobrý den, nikdo Vás samozřejmě k podpisu čehokoli nemůže nutit. Pokud podepsat nechcete, nepodepisujte. Obvykle se však setkávám s opačným problémem, kdy lidem nevyhovuje přeřazení na vícesměnný provoz než opačně.

  Mgr. Lucie Jindrová

 74. Šéfredaktor

  No, to je bohužel ta faktická stránka. Zákoník práce a jeho ustanovení je jedna věc, praxe je však věc zcela jiná. Určitě by porušení pracovní kázně nebyl ten správný výpovědní důvod, protože zde se o porušení pracovní kázně rozhodně nejedná. Ale mohli by použít např. výpovědní důvod dle § 52 písm. c) tj. nadbytečnost. Pokud navíc uvádíte, že se provoz ruší, může jít i o písm. a)ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. V obou těchto případech máte nárok na odstupné.

  Mgr. Lucie Jindrová

 75. dana

  Měla jsem podobný problém. Pracovala jsem na non stop infolince.Vedoucí linku zrušil a nabídl mi smlouvu na denní směny nebo odchod s odstupným. Když jsem si vybrala odchod, přeložil mne na denní směny.Když jsem neposlechla, propustil mne podle § 53 ZP. Udělal to tak, že mi zakázal pracovat v noci(písemně) a další den ráno mi pak vykázal absenci.

  Soud mu dal za pravdu, sjednaný pracovní úvazek ve smlouvě ho prý nezavazoval k ničemu.To, že zrušil moje pracoviště nebylo důvodem k vyplacení odstupného. Aby se prý o organizační změnu jednalo, musel by prý zrušit všechny linky včetně denních. Tak nevím.

 76. Šéfredaktor

  Dobrý den, zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci jedno vyhotovení prac. smlouvy. Pokud Vám navíc zaměstnavatel odmítá zaplatit mzdu, obraťte se na soud a to žalobou o zaplacení dlužné mzdy a zároveň žalobou na vydání věci – jednoho vyhotovení pracovní smlouvy.

  Mgr. Lucie Jindrová

 77. Šéfredaktor

  Dobrý den, údaj o mzdě není povinnou součástí pracovní smlouvy. Zaměstnavatel však musí nejdéle do 1 měsíce od vzniku prac.poměru o této skutečnosti zaměstnance písemně informovat. Nemusí však být uvedena konkrétní výše, stačí odkaz na právní či vnitřní předpis, nebo kolektivní smlouvu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 78. Šéfredaktor

  Dobrý den, na nový rok se žádné zásadní změny v pracovně právních vztazích nepřipravují. Pokud se Vám nově nabídnutá smlouva nebude líbit, samozřejmě ji podepisovat nemusíte. Pak bude stále trvat původní prac. poměr. Zaměstnavatel by Vám tak musel (pokud by se Vás chtěl zbavit) dát výpověď, avšak jen z nějakého zákonem stanoveného důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce; co se týče odstupného, zde bude záležet na výpovědním důvodu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 79. Šéfredaktor

  Dobrý den, v třísměnném provozu činí max.možná délka týdenní prac.doby 37,5 hodin.

  Pokud toto zaměstnavatel nedodržuje, obraťte se na úřad práce.

  Mgr. Lucie Jindrová

 80. Šéfredaktor

  Dobrý den, takový postup by byl obcházením zákona.

  Z toho důvodu je v zákoníku práce určena jako povinná náležitost prac.smlouvy vymezení místa práce a to jednoho místa. Toto ustanovení je tam právě proto, aby zaměstnavatelé toho nezneužívali tak, jak jste popsal.

  Mgr. Lucie Jindrová

 81. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  takto sjednávat stále nové pracovní smlouvy může zaměstnavatel max. 2 roky.

  Mgr. Lucie Jindrová

 82. Lenka Martínková

  Děkuji za odpověď.

  Takže po těch odpracovaných 2letech už budu muset dostat pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pokud mě teda ta daná firma bude chtít zaměstnávat i nadále? Podle jakého to je paragrafu, ať se mám , kdyby to nastalo, čím ohánět? V nejnovějším zákoníku práce jsem to totiž nenašla. Vyčetla jsem akorát, že mi mohou dát max. délku pracovní smlouvy na dobu určitou 2roky, ale kolikrát mi takovou smlouvu mohou předložit, to tam nepíšou. Děkuji za odpověď. Lenka Martínková

 83. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  tato úprava je obsažena v § 39 odst. 2 zákoníku práce.

 84. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  na stravenky jako takové ze zákona žádný nárok není. Záleží pouze na zaměstnavateli, zda-li je poskytne či nikoli.

  Zákoník práce v ust. § 236 pouze stanoví, že zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování.

 85. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže jste nevykonával práci v pracovním poměru, ale jako OSVČ, pak jste nebyl v pracovním poměru a žádný pracovněprávní vztah nevznikl. Není jasné z jakého důvodu jste vůbec pracovní smlouvu sepisovali.

 86. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jste-li propuštěna z důvodu nadbytečnosti, pak Vám náleží odstupné ve výši 3-násobku průměrného výdělku.

 87. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, musíte si uvědomit, že výkon práce je ve prospěch zaměstnavatele. A ten rozvrhuje pracovní dobu podle potřeb provozu nebo výroby. Jestliže soud pravomocně rozhodl o tom, že má právo tak činit jednostranně, příliš s tím nezmůžete. Bez znalosti rozsudku a jeho odůvodnění je obtížné situaci konkrétně vyhodnotit.

 88. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na výmluvy zaměstnavatele musíte nějak reagovat. Nejsnadnější (a nejrychlejší) by bylo, kdyby splnil svůj slib o odškodnění. Ale protože na to se spoléhat nemůžete, měly by nastoupit právní kroky. Problém je však v tom, že Vás zase z druhé strany tlačí čas pro podání daňového přiznání. Nevydá Vám totiž pravdivé potvrzení (což nebude, jestli chybí listopad), ale na obranu u soudu není čas, to prostě při rychlosti soudního řízení nestihnete. V tom případě budete muset podat žalobu o náhradu škody, která Vám vznikla (nebo vznikne podáním neúplného přiznání) jednáním zaměstnavatele. Můžete také podat podnět na finanční úřad (ten za Vás ale žádné nároky nevymůže).

 89. Igor Špelina

  Vaší odpovědi rozumím, ale jestliže manželce chce dát odškodnění 1.500,- Kč, to si myslím, že je výsměch. A jak je to bude s placením zdravotního pojištění za měsíc listopad, to bude pojišťovna(již je o věci informována) vyžadovat po manželce anebo po zaměstnavateli. Předem děkuji za doplnění Vaší odpovědi

 90. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zdravotní pojištění neřešte zde, ale přímo s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Tam by Vám měli sdělit vše potřebné. A pokud jde o "odškodné", tak výši toho, co Vám ušlo, si musíte zvážit podle skutečné ztráty.

 91. l.

  Na úřad práce? není kontrola dodržování ustanovení Zákoníku práce již v kompetenci Inspektorátu bezpečnosti práce? četla jsem, že Úřady práce řeší již pouze záležitosti týkající se zaměstnanosti, ne problémy v pracovně právních vztazích.

 92. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v první řadě se můžete obrátit na Oblastní inspektorát práce. Podle §142 odst. 4 ZP platí, že při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Tuto povinnost zaměstnavatel porušil a vystavuje se riziku pokuty.

 93. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nemá oficiálně omezenou způsobilost k právním úkonům (tj. soudním rozhodnutím), což by vedlo k absolutní neplatnosti takového právního úkonu, pak to nebude snadné. Muselo by se prokázat, že byl k převzetí ručení natolik nezpůsobilý, že k tomu nemohlo účinně dojít. A pokud nebude věřitel ochotný věc řešit dohodou, budete muset bratra hájit soudně. Podle §38 odst.2 ObčZ platí, že neplatný je právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou, k čemuž není nezbytně nutné, aby zde byla omezena způsobilost (jak je uvedeno výše). Tedy žaloba o určení neplatnosti právního úkonu. Její sepsání doporučuji zajistit u advokáta.

 94. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže je podepsaná smlouva, pak by měla být dodržena. Nejlépe by bylo se na rozvázání PP dohodnout. Když to nepůjde, budete muset podat výpověď. Jinak by mohly nastat potíže s tím, že neplníte závazky ze smlouvy, se kterou jste souhlasil a podepsal ji.

 95. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nevím, proč by měl být problém uvést pozici i v českém jazyce, popřípadě dvojjazyčně. Na takový triviální problém nepotřebujete žádnou poradnu.

 96. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na Váš dotaz již bylo odpovězeno v jiné diskuzi. Příště nevkládejte stejný dotaz do různých diskuzí!

 97. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dosažení důchodového věku není důvodem, pro který by PP automaticky končil. Ani to není důvod pro výpověď. Tu je možné podat jen ze stejných důvodů, jako u všech ostatních zaměstnanců. Smlouvu na dobu určitou s ním uzavírat nemusíte. Pracující důchodci mohou mít uzavřen PP i na dobu neurčitou. Značná nevýhoda však je, že v takovém případě nemají nárok na důchod. Podle §37 zákona o důchodovém pojištění platí, že výplata starobního důchodu náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu, jen pokud tento vztah byl sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. Pokud tedy má pobírat důchod a přitom ještě vydělávat, musí mít smlouvu nejdéle na 1 rok s tím, že ji lze po uplynutí sjednané doby uzavírat opakovaně.

 98. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, takto svévolně Vám peníze zadržet nemohou. Kontaktujte inspektorát práce. Ale dlužnou částku budete muset vymáhat žalobou, tu totiž za Vás inspektorát vymáhat nebude.

 99. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ze zákona má zaměstnavatel povinnost mzdu ve výplatním termínu na účet zaměstnance poukázat. To znamená dát pokyn k převodu. Pak to jde již podle zákona o platebním styku, kdy je převod mezi bankami uskutečněn (podle jistých kritérií) do 1 až dvou (bankovních) dnů. Předpokládám, že to zaměstnavatel myslel takhle, byť formulace ve smlouvě nevyznívá jednoznačně.

 100. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, bezpečnost a ochranu zdraví při práci si zajišťují zaměstnavatelé, objednatelé s tímhle nemají nic společného.

 101. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zákoník práce v § 141 odst. 1 stanoví pouze, že mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Stručně řečeno, není-li stanoven výplatní termín, může vám zaměstnavatel mzdu vyplatit až do konce následujícího měsíce, tj. mzdu za červenec do konce srpna.

 102. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, doporučte daňovému poradci, ať si přečte §39 ZP (č.262/2006 Sb). Pak zjistí, že omezení PP na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele na dobu nejvýše 2 let stále platí.

 103. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den,

  1) Kolikrát chce, ovšem zaměstnání na dobu určitou u něj nesmí v celkovém součtu dosáhnout 2 let (§39 ZP).

  2) To, že jste skončil SŠ není žádným důvodem proto, aby s Vámi nemohl sjednat PP na dobu určitou. Taková ochrana absolventů sice dříve byla, ale dnes již nic takového neplatí.

  3)1/2 hodina na oběd se do pracovní doby nepočítá. Máte-li 8 hodinovou PD, pak to s přestávkou na oběd trvá celkem 8,5 hodin. Vítejte ve světě zaměstnanců.

 104. Jiří Šotek

  Dobrý den,

  "zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování" znamená, že má povinnost jim umožnit přestávku na stravování, nebo má povinnost jim zajistit stravování?

  Děkuji za informaci.

 105. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel by Vás měl upozornit alespoň 3 dny předem (§65 ZP). Pokud to však neudělá, žádná sankce z toho neplyne a PP stejně skončí. Takže i když Vám to nijak neoznámí, PP skončí tak jako tak a Vám z toho žádné nároky neplynou. Vy s tím tedy nic konkrétního udělat nemůžete.

 106. Věra Fenzlová

  Děkuji za Vaši odpověď.

  Jen si nevím rady, jak zdokladovat pro úřad práce ukončení pracovního poměru.

  Možná podat podnět k prošetření postupu organizace na inspektorát práce?

  Samozřejmě až po uplynutí nejméně týdne?

  S pozdravem Fenzlová

 107. Karel Dlouhý

  Při skončení pracovního poměru organizace pracovníkovi vystaví Zápočtový list. Ten předložíte na Úřadu práce.

  Proč podávat podnět?

 108. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, smlouva je platná. Ale zaměstnavatel porušil povinnost tím, že Vám nevydal písemný platový (nebo mzdový) výměr. Ten je však pouze jednostranným aktem, takže zaměstnavatel pak může měnit výši odměny bez souhlasu zaměstnance, což by u platu (mzdy) stanoveného přímo ve smlouvě nešlo. Jeho argument, že výměr nepotřebujete je nesmyslný.

 109. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, přesčasy jsou částí mzdových nároků. Při jejich nevyplacení je možné PP okamžitě zrušit podle §56 písm. b) ZP.

 110. Karel Dlouhý

  Dobrý den, smlouva obsahuje to, na čem se smluvíte.

  Pokud se smlouvou na dobu určitou nesouhlasíte, tak ji nepodepisujte.

  Požadujte dodatek ke stávající pracovní smlouvě, kde se jen změní druh vykonávané práce.

 111. Roman M.

  Dobrý den,

  Když jsem před lety četl komentář k nove Zákoníka práce (ZP) kde autor uváděl ako příklad změny pracovního poměru přechod ze smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou. Autor nazapoměl okomentovat že jen hlupák by to udělal.

  To je důvod aby se každý zamyslel nad sebou i textem smluovy kterou podepisuje.

  Zaisté ta smlouva ačkoli jsem ji nečet je možná v rozporu s dobrými mravy a jistě v rozporu se ZP. Neboť zákoník práce praví že zaměstnanci náleží náhrady ač jejich výše může být dána dohodou ale ne tak že nedostanete nic.

 112. petra bilova

  Dobrý den,mám na vás pár otázek.

  Chtěla jsem se zeptat jestli zaměstnavatel vám může dávat pořád smlouvu na dobu určitou?Slyšela jsem, že může jen dát 2krát na dobu určitou a pak na dobu neurčitou…..

  A dál jsem se chtěla zeptat, musím v práci bývat docela hodně přesčasů ve výplatnici to nemám vůbec započítané natož zaplacené. Jak se mám tomu bránit….

  A poslední dotaz at mám dovolenou nebo ne tak výplatní pásku mám pořád stejnou kamarádka rozumý mzdám tak se jí to dala aby mi vypočítala moji výplatu a ona zjistila, že zaměstnavatel na výplatní pásce si šolichá s průměrem a když mám mít výpplatu vyšší, tak mě sníží průměr tak aby výplata nepřesáhla určitou částku. Takže každý měsíc mám nakorunu stejnou výplatu jak každý měsíc. Exestuje na to nějaké kontrola to přece nemůžou, jak se ptoti tomu bránit.¨děkuji vám za odpověd

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>