Předkupní právo

    Problematika předkupního práva jako součást oddílu vedlejších ujednání při kupní smlouvě je upravena občanským zákoníkem v ustanoveních § 602 až 606. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Takové právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než prodejem. Tedy lze dohodnout předkupní právo i pro případ, kdy by původní kupující hodlal věc někomu dalšímu např. darovat. Je nerozhodné, jestli je předkupní právo sjednáno přímo v kupní smlouvě samotné, nebo je předmětem zvláštní smlouvy.

    Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc nabídnout ke koupi. Předkupní právo lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím, zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu nástupci. Pokud je právo sjednáno jako věcné, působí proti všem dalším kupujícím, neboť je spojeno přímo s osudem věci, bez ohledu na to, kdo je jejím vlastníkem.
    Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno. Tedy v případě, že svého předkupního práva nevyužije, zůstává mu zachováno i ve vztahu k dalšímu vlastníkovi.

    Předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu.

    Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou měsíců po nabídce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne. Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek; jde-li o nemovitost, musí být nabídka písemná.

    Kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Nemůže-li věc koupit nebo nemůže-li splnit podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze-li je vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne. Pokud tedy oprávněný není schopen zaplatit cenu, za kterou by prodávající mohl uskutečnit prodej nebo nesplní podmínky takového možného prodeje vedle kupní ceny, je prodávající oprávněn realizovat prodej věci jiné osobě.

    

149 komentářů u „Předkupní právo

 1. HONZA

  k tezím o předkupním právu, které jsou v článku obsaženy, bych ještě doplnil, že existuje nejen smluvní předkupní právo, ale i předkupní právo ze zákona, jde-li o převod spoluvlastnického podílu (viz § 140 o.z.)

 2. Petra P.

  Vlastním 2/3 pozemku. Zbylou 1/3 pozemku vlastnila paní CH. Jedná se o ideální třetiny – tzn. pozemek není rozparcelován. Paní CH. se rozhodla svou 1/3 prodat. Nerespektovala však zmíněné předkupní právo ze zákona a pozemek prodala bez mého vědomí třetí osobě paní H. Kupní smlouvu, kterou spolu sepsali nechali potvrdit notářem, a katastr nemovitostí zapsal paní H. jako majitelku 1/3 pozmku. Domnívám se, že jsem měla na pozemek předkupní právo ze zákona a že mi měla paní CH. pozemek nabídnout ke koupi. To však neučinila, tudíš porušila zákon. O pozemek mám zájem a ráda bych získala zpět své předkupní právo. Prosím poraďte mi, jestli mám šanci domoci se zpětně svého předkupního práva. Od prodeje již uplynuly necelé 3 roky.

 3. HONZA

  Pokud není kupující paní H. osobou blízkou ve vztahu k prodávající paní CH.(k pojmu osoba blízká viz § 116 obč.z.), bylo vaše předkupní právo s největší pravděpodobností skutečně porušeno.

  Máte v zásadě 3 možnosti :

  1/ můžete žalovat na určení tzv. relativní neplatnosti kupní smlouvy podle § 40a obč.z. To byste však musela udělat velice rychle (právo namítat relativní neplatnost smlouvy se promlčuje za 3 roky a ty se kvapem chýlí ke konci). Navíc tento postup není z vašeho hlediska příliš praktický, neboť vám jde především o možnost získat 1/3 pozemku.

  2/ V tom případě bude lepší, když se budete domáhat vůči kupující paní H., aby vám 1/3 pozemku nabídla ke koupi, a to za stejných podmínek, za jakých ho nabyla sama (viz § 603 odst. 3 obč.z.). Kupující paní H. je povinna tak učinit s tím, že následně má právo na náhradu případně vzniklé škody, a to od paní CH., která při prodeji porušila vaše zákonné předkupní právo.

  Ani v tomto případě však nedoporučuji příliš otálet.

  3/ Pokud nechcete pozemek hned koupit, ale chcete si pouze zachovat své předkupní právo pro případ, že pozemek bude paní H. v budoucnu prodávat, umožňuje vám takový postup ustanovení § 603 odst. 3 obč.z.

  Každopádně doporučuji obrátit se urychleně se žádostí o právní pomoc na advokáta, který vám sepíše listiny nezbytné pro uplatnění vašich práv.

  1. PetraP.

   Děkuji Vám za odpověď. Navštívila jsem advokáta, a domáháme se vůči kupující, aby nám pozemek nabídla ke koupi za podmínek, za kterých ho nabyla, jak uvádíte v bodu 2. Bohužel jsem s tím dlouho otálela a od prodeje již 3 roky uplynuly.

 4. marcela

  Dobrý den, manžel vlastní ideální polovinu domu. Druhý vlastník mu nabídl svou polovinu k prodeji již v roce 2003 za cca 1mil. Kč. Tuto nabídku odmítl kvůli ceně, která byla vyšší než odhad nemovitosti. Nabízel nižší cenu, na kterou nechtěl druhý vlastník přistoupit.Nyní se dozvěděl,že cena, za kterou je polovina domu prodávána klesla na hranici,která by mohla být pro něj přijatelná.Druhý vlastník trvá na tom,že to prodá jiné osobě. Jak postupovat, aby mu byla polovina nemovitosti prodána v rámci předkupního práva? Platí nějaké pravidlo, že druhý vlastník nesmí jiné osobě prodat nemovitost za nižší cenu, než za kterou byla nemov. nabídnuta osobě, která má předkupní právo? Děkuji za odpověď.

  1. iva

   Prosím o radu. Zdědila jsem se sestrou nemovitost

   každá jednu polovinu. Mám zájem odkoupit od sestry její polovinu, ale sestra chce vyšší částku než kterou ji mohu nabídnout dle odhadu. Jak se postupuje v případě prodeje a kdo určuje cenu nemovitosti? Děkuji

 5. Blanka

  Směnnou smlouvou jsme sloučili pozemky s druhou stranou tak, abychom je měli vcelku a každá strana přenechala určitou část pozemků na příjezdovou cestu. Takže novým dělením vznikly 3 pozemky, každá strana vlastní jeden a jeden je společný.( cesta, kterou vlastníme každý z jedné poloviny). Dohodli jsme se, že v budoucnu tuto cestu předáme obci.

  Nyní bychom chtěli část našich pozemků prodat(jsou rozparcelovány a zaneseny na Katastrálním úřadě)

  Právník, který sepisuje smlouvu požaduje po druhé straně, aby se vzdala předkupního práva na náš díl pozemku ( cesty ). Druhá strana na to nechce přistoupit a požaduje ošetření cesty věcným břemenem. Na katastrálním úřadě je tento společný pozemek (cesta) zapsán jako orná půda-pozemek. Jak se řeší tyto případy, k spokojenosti obou stran ??

  Děkuji za odpověď.

 6. Radka

  ahoj mám jeden dotaz. když bych měla předkupní smlouvu, je v ní možné si i stanovit cenu za kterou to mohu prodat?

  díky za odpověd pokud někdo bude vědět

 7. Vlasta

  Mám dotaz ohledně překupního práva.

  Moje babička má posledních cca 30 let v pronájmu pozemek který je ve vlastnictví města.

  Zmíněný pozemek přímo sousedí s jejím pozemkem,na kterém má postavený RD.

  Pozemek pronajatý ,využívá jako zahradu k pěstování především ovocných stromů.

  Nyní město schválilo prodej pozemku ,na kterém má babička zahradu, jiným zájemcům (manž.A.)za účelem stavby RD.

  Žádost o koupi výše zmíněného pozemku podali jak manž. A.,tak babička v řádném termínu tak, aby mohla být projednána na řádném zasedání zastupitelstva města.

  Projednána a v zápisu ze zasedání je,ale pouze žádost manž.A. a žádost babičky nedostala ani číslo jednací a tudíž se neobjevila ani v zápisu ze zasedání.

  Kopii naší žádosti máme potvrzenou z podatelny místního MÚ.

  Pochybilo zde město nějak ve svém postupu a existuje v tomto případě předkupní právo na uváděný pozemek ???

  Předem děkuji za odpověď.

  Vlasta Márová

  1. Jana Štemberková

   Hezký den,ráda bych zjistila jak tato věc s prodaným pozemkem a pochybením MU pro vás dopadla.Sama jsem se totiž dostala do stejné situace.Moc děkuji za Vaši případnou odpověď.

   Jana Štemberková e-mail : Billy.Blue@seznam.cz

 8. Roman Hronza

  Jsem podílový spoluvlastník panelového domu. Můj podíl odpovídá ploše užívaného bytu, který chci odprodat (respektive prodávám podíl). Podle par. 140 Obč. Zák. mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. Dle par. 605 Obč. Zák. mám povinnost učinit nabídku písemně ohlášením všech podmínek.

  Dotaz: Musí být v nabídce (kromě ceny, platebních podmínek, apod.) uvedena i identifikace kupujícího (tj. jméno bydliště, rodné číslo, apod ?)

  1. Vladimíra Michálková

   Nabídka předkupního práva k nemovitosti podílovému spoluvlastníkovi prosím o náležitosti nabídky

   Michálková

 9. Milan

  Rád bych se jenom zeptal,když mám dva roky po rozvodu, byt je stále ve SJM,kdy 10 procent mám já a 90 procent je SJM. Příští rok,až se byt rozdělí na podíly,tak bych ho rád prodal,ale exmanželka o tom nechce ani slyšet. Postačí, když ji písemně nabídnu(protože má předkupní právo) svou část bytu k odprodeji a když do 2 měsíců neodkoupí , tak svůj díl prodám ?? Přede děkuji za odpověď….

  Milan, východní Čechy

 10. Andrea

  Zajímalo by mě, jestli nám ze zákona vzniká předkupní právo. Je nás 18 členů chatové osady a máme každý nájemní smlouvu na pozemek pod chatou s lesy – to je správce města. Pozemky jsou tudíž městské. Pokud nám nájemní smlouvu město ukončí,vzniká mám tímto předkupní právo? Musí nám nabídnout pozemky ke koupi jako prvním?

  Chaty na pozemku stojí již 30 let.

  Děkuji za odpověď.

 11. Ali

  Chtěl bych se zeptat jak je to s předkupním právem, když chci prodat svůj díl jinému spoluvlastníku. Je nás celkem 8 spoluvlastníků pozemku. Musím svůj díl nabídnout všem ostatním spoluvlastníkům nebo ho mohu rovnou prodat jedinému zájemci, který je také spulovlastník. Díky za odpověď.

 12. Petar Beránek

  Vážení,

  vlastním ideální 1/2 pozemku a chci ji prodat. Pokud má můj spoluvlastník předkupní právo, jakou formou mu musím učinit nabídku, abych v případě odmítnutí mohl tento podíl prodat třetí osobě aniž bych se vystavoval jakémukoli postihu? Předem děkuji za odpověď.

  Petar Beránek

 13. lenka

  Ráda bych se informovala.CHtěla bych koupit koně.Prodávající nabízí určitou finanční částku,která odpovídá stupni výcviku,rodokmeni,stáří zvířete.Prodávající souhlasí s prodejem pouze v případě vypracování předkupní smlouvy, s tím, že budeme-li koně chtít v budoucnu prodat, tak jen této osobě za stejnou nabízenou prodejní částku.Nevím, zda-li je výhodné za těchto podmínek koupi uskutečnit,je-li možné nějakým způsobem, po zhodnocení koně výcvikem, prodat jiné 3 osobě, bez porušení zákona nebo případně odstoupit od smlouvy.Za rychlou odpověď předem děkuji

 14. lenka

  Ráda bych se informovala.CHtěla bych koupit koně.Prodávající nabízí určitou finanční částku,která odpovídá stupni výcviku,rodokmeni,stáří zvířete.Prodávající souhlasí s prodejem pouze v případě vypracování předkupní smlouvy, s tím, že budeme-li koně chtít v budoucnu prodat, tak jen této osobě za stejnou nabízenou prodejní částku.Nevím, zda-li je výhodné za těchto podmínek koupi uskutečnit,je-li možné nějakým způsobem, po zhodnocení koně výcvikem, prodat jiné 3 osobě, bez porušení zákona nebo případně odstoupit od smlouvy.Za rychlou odpověď předem děkuji

 15. Vlasta

  Dobrý den.

  Prosím o vysvětlení jak je to s předkupním právem v případě kdy pův.nemovitost byla rozdělena na 3 nestejné díly(geometricky oddělené, ale s přístupy na půdu a do sklepa podmíněné souhlasem druhého vlastníka) – časem se změnili vlastníci – nemovitost má stále jedno číslo popisné.Jeden z vlastníků má v úmyslu svůj díl se svojí částí pozemku prodat.

  Mají ostatní dva vlastníci předkupní právo????

  Děkuji za odpověď (není zajištěno smluvně).

 16. Veronika D.

  Prosím o radu. Jsem vlastnicí chaty na pozemku, který mám v nájmu. v nájemní smlouvě uzavřené před 4 lety jsme se pornajímatelem dohodli, že se zřizuje předkupní právo s věcněprávním účinkem a on je povinen mi pozemek nabídnout k odkoupení, když jej bude chtít prodat. Smlouva má ověřené podpisy, sepsali jsme i návrh na vklad do katastru nemovitostí. Jenže – návrh ve skutečnosti nebyl nikdy podán. Nyní jsem zjistila, že pronajímatel pozemek prodal a v katastru je již zapsaná jiná osoba jako vlastník. Chci se zepstat na mou současnou situace vzhledem k dohodnutému předkupnímu právu ( které tedy asi vůbec nevzniklo?!) Má závazek pronajímatele ve smlouvě, že mi pozemek nabídne vůbec nějakou váhu – když už asi ne s věcněprávními účinky?

  Mám z porušení jeho závazku nějaký nárok? Děkuji.

 17. Tomáš Farský

  Je možné nějak zakomponovat do smlouvy o nájmu nebytových prostor (pozemek) předkupní právo?, tzn, chci si pronajmout pozemek, ale kdyby to chtěl majitel prodat aby to musel nabídnout za nějakou cenu mně.

 18. Jana

  Vzniká ze zákona předkupní právo u nemovitosti, která byla reálně rozdělena na dvě čísla popisná? Tento dům rozdělen na dva avšak má společnou střechu, základy i společnou zeď. Děkuji

 19. Novotný Petr

  Dobrý den, ctěl bych se zeptat, zda-li má realitní kancelář právo, dát si do předkupní smlouvy odstavec: "Pro případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména, že nebude uzavřena kupní smlouva, sjednali si účastníci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, která bude rozdělena mezi poškozenou stranu a realitní kancelář."

  Problém je v tom, že v odstavci 2. je napsáno: "Účastníci se dohodli že nejpozději do 31.3.2006 uzavřou kupní smlouvu."

  Sice se nás nikdo na nic neptal, ale budiž. Ale co když mi finanční ústav do té doby nepošle peníze?? To by nemohla být uzavřena kupní smlouva do toho data a já bych musel zaplatit za porušení podmínek, i když za to nemůžu. Jak z toho ven???

  Pochybuju, že realitka bude souhlasit s tím, že ten odstavec tam nechci.

  Předem děkuji za odpověď (pokud můžu poprosit, rychlou, tlačí na mě s podpisy)

 20. ivan

  Vlasnic dum, který je na pozemku obce. Když jsem podal žádost o koupí pozemku pod domem , obec zveřejnil prodaj pozemku a na pozemek podala zadost další osoba. Mam předkupní právo ze zákona při koupe pozemku na kterém mam nemovitost nebo ne?

  V kupní smlouvě na dům ne mam o tom nic.

 21. Mirka Hylenová

  Prosím o vzor smlouvy o smlouvě budoucí na koupi bytu. Předem Děkuji. S pozdravem M. Hylenová

 22. Viktor Živný

  Hezký den.Mám od obce pronajatý pozemek,který využívám jako zahradu.Obec mi poslala výpověď z nájemní smlouvy z důvodu odkupu pozemku pro výstavbu rodinného domu jiné soukromé osoby.Mám na tento pozemek předkupní právo a v případě dle jakého zákona a paragrafů?Díky moc za pomoc.Viktor Živný

 23. vogel jan

  Jedná se o předkupní právo ze zákona a převod spoluvlastnického podílu (viz § 140 o.z.). Pokud budu chtít prodat svoji polovinu tak spolumajitel má přednostní nárok na koupi. Pokud ode mne dostane nabídku na přednostní odkoupení a odmítne tuto nabídku, tak po dalších dvou měsících čekání mohu polovinu nemovitosti prodat komukoli. Jde o to co má tato nabídka obsahovat aby byla nezpochybnitelná. Určitě specifikaci nabízené nemovitosti, cenu včetně DPH a termín do kdy se má dotyčný vyjádřit, kvůli začátku preklusní doby a poslat doporučeně. Nyní se objevil požadavek, že nabídka v rámci předkupního práva má obsahovat také termín splatnosti. Je to pravda? V zakoně to není a nikdy nebylo!! Jedině, že by to byl judikát, ale žádný takový neznám.

 24. M.Melicerčíková

  Jsme 4 spoluvlastníci tři z nás mají menší podíly jeden většinový a právě ten chce nám ostatním ,protože máme předkupní právo odprodat své podíly ze přemrštěnou cenu.Určitě nemá za tuto cenu žádného kupce.Jak máme reagovat ?

 25. Willertová

  Chceme prodávat RD s pozemky a máme již zájemce.Rádi by jsme s nimi uzavřeli předkupní smlouvu,aby pak,jak to bude aktuální si to nerozmysleli.Prosím o zaslání vzoru.Děkuji.

  1. Jaroslav Řehánek

   Máme zájem o RD i s pozemky ale nemáme kontakt na Vás zašlete nám tel. číslo nebo realitní kancelář.

 26. Hana Širmarová

  Chi koupit nemovitost, která stojí na pozemnku obce. Lze si dopředu zajistit předkupní právo?

 27. Lucie

  Vlastním ideální 1/2 pozemku, druhou ideální 1/2 vlastní má sestra. Současně jsem vlastníkem ideální 1/4 RD, který stojí na zmíněném pozemku. Sestra vlastní další ideální 1/4 RD a ideální 2/4 RD (bez pozemku)jsou v SJM mých rodičů. Na ideální 2/4 RD v SJM rodičů bylo zřízeno soudcovské zástavní právo a poté byl na mého otce prohlášen konkurs. Nyní správce chce zpeněžit 2/4 RD v dražbě. Chtěla bych se zeptat, zda mám já nebo moje sestra předkupní právo, jestli se musím zúčastnit dražby a v případě, že bych měla předkupní právo,jakou cenu musím akceptovat. Měla jsem totiž náhodou možnost vidět znalecký posudek,který si nechal správce konkursní podstaty pro účel zpeněžení vypracovat. Součástí ceny znal. posudku jsou však i stavby na pozemku (plot, bazén apod.), přičemž pozemek, jak výše uvádím, vlastním já a sestra a tyto stavby nejsou uvedeny na LV rodičů.

 28. Lucie

  Vlastním ideální 1/2 pozemku, druhou ideální 1/2 vlastní má sestra. Současně jsem vlastníkem ideální 1/4 RD, který stojí na zmíněném pozemku. Sestra vlastní další ideální 1/4 RD a ideální 2/4 RD (bez pozemku)jsou v SJM mých rodičů. Na ideální 2/4 RD v SJM rodičů bylo zřízeno soudcovské zástavní právo a poté byl na mého otce prohlášen konkurs. Nyní správce chce zpeněžit 2/4 RD v dražbě. Chtěla bych se zeptat, zda mám já nebo moje sestra předkupní právo, jestli se musím zúčastnit dražby a v případě, že bych měla předkupní právo,jakou cenu musím akceptovat. Měla jsem totiž náhodou možnost vidět znalecký posudek,který si nechal správce konkursní podstaty pro účel zpeněžení vypracovat. Součástí ceny znal. posudku jsou však i stavby na pozemku (plot, bazén apod.), přičemž pozemek, jak výše uvádím, vlastním já a sestra a tyto stavby nejsou uvedeny na LV rodičů.

  1. Judr. Matoušek

   Vážená paní , tento postup správce konk.podstaty je

   trestně stíhatelný a Vy za takový postup na jeho osobu

   můžete podat trestní oznámení .

   S pozdravem Judr. Matoušek

 29. Petr Nečas

  Koupil jsem nemovitost s pozemkem na které má předkupní právo původní majitel. Nyní chci část pozemku směnit s obcí za stejně velký, původní pozemek by pouze změnil tvar, ale ne velikost. Původní majitel, který má předkupní právo vyjádřil nesouhlas a obec již dohodnutou směnu pozastavila.

  Také mě upozornil, že vzhledem k tomu, že má předkupní právo,nemohu si na pozemku nic postavit(např.garáž). Dále mě upozornil, že mu musím nadále poskytovat vodu(ze studny), která je také na daném pozemku, protože má předkupní právo.

  Můžete mi dát vysvětlení.

  Děkuji Petr

 30. Petra

  Chtěla bych se zeptat… Chci se pokusit směnit svůj byt za menší s doplatkem. Jsem ale vlastníkem ideální 1/40 domu, ve kterém byt je. Ostatní spoluvlastníci mají předkupní právo na můj byt. Vím, že v případě prodeje bytu musím ostatní spoluvlastníky obejít a vyžádat si jejich souhlas stvrzený podpisem. Ale už nevím, co jim mám dát podepsat…. Zda souhlasí s prodejem mého bytu nebo to mám formulovat tak, že o jeho koupi sami nemají zájem?

  Dále ještě nevím, zda to vůbec u směny bytu za MENŠÍ musím udělat, když v našem domě jsou všechny byty stejně velké.

 31. Michal

  Přeji dobrý den a prosím o radu. Jsem vlastník 1/4 rodinného domu. Vzhledem ke skutečnosti, že od spolumajitelky, která vlastní také 1/4 a měla další 3 spolumajitele vyplatit, což v určené době neučinila a proto celý spor je řešen exekucí na celý dům. Měl bych zájem tento dům odkoupit a podal jsem písemně k soudu žádost o jeho koupi. Zde mi však bylo řečeno, že dům můžu koupit pouze při veřejné dražbě a pouze v případě že dám nejvyšší částku. Myslím, že na koupi domu mám předkupní právo bez průběhu dražby za cenu na kterou je proveden odhad nemovitosti a se kterou všichni majitele souhlasili. Jak bych dále postupovat? Za radu předem děkuji.

 32. Honza

  Jsem majitelem spoluvlatnického podílu budovy, kterou vlastní 60 spoluvlastníků. Chtěl bych svůj podíl převést na svého bratrance (syn bratra mé matky). Musím v tomto případě nabídnout podíl spoluvlastníkům budovy?

 33. Renata

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat. Prodávám ideální 1/2 domu. Spolumajitel se vyjádřil, že to odkoupit nechce. Přesto jsme mu ještě zaslala doporučený dopis, kde jsem mu odkoupení nabídla. Teď se naskytl kupec, tak mám strach, abych něco nezanedbala a prodej tím nemohl být uskutečněn.

  Ještě dotaz… Kde najdu odpověď na svou otázku?

 34. Alena

  Jse tři spolumajitélé jednoho pozemku stejným dílem a jen ze spolumajitelů prodal svůj podíl bez toho aby nabídl svůj podíl ostatním spolumajitelům.Jak se domoci svého práva,pokud nějaké ještě máme?

 35. Jana Štemberková

  Hezký den,bydlíme v domě který ještě do nedávna patřil městu.To se rozhodlo jej prodat a i když jsem podala několik žádostí na které nikdo nereagoval!,město prodalo dům údajně jinému jedinému zájemce.Prosím o radu kde je vlastně chybka a jak dále postupovat.Děkuji.

 36. radan dědič

  Dobry den bydlím v domě kde jsou dvě bytové jednotky společně se sousedem vlastníme každý idealní polovinu domu,ja jsem se rozhodl že svou polovinu prodam ma soused předkupní právo?

 37. Olivie

  Dobrý den,

  vlastním polovinu rodinného domu, byt v přízemí. Sousedi se rozhodli, že chtějí svůj byt v patře prodat. Nabídli mi cenu 1 milion, i když ten byt má cenu nižší. Musím akceptovat jejich cenu, nebo cenu odhadní? Děkuji.

 38. Pastyřík Bohdan

  Dobrý den! V roce 1990 jsme s manželkou koupili byt do osobního bezpodílového spoluvlastnictví a spoluvlastnický podíl 11,67% jako jediní z 9ti bytů.Zbytek podílu 88,33% nyní město nabídlo ke koupi zbývajícím nájemníkům.Máme nárok na předkupní právo celé nemovitosti když jsme vlastně se svým podílem partnery města? Jak toto právo uplatnit pokud ano?

 39. Alena

  Dobrý den,

  po otci jsem společně maminkou zdědila ideální polovinu pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako louka, ale výhledově v roce 2008 město plánuje pozemky v této oblasti vést jako stavební.

  Mohu svoji polovinu prodat nezávisle na mamince, aniž bych tímto krokem snížila jeho hodnotu?

 40. Janouškovcová Vlasta

  Dobrý den.Prosím o radu.Máme s JZD smlouvu o nájmu pozemků,které nám vrátili v restituci.Smlouva byla sepsaná v r.2004 na 7 let.Nyní chceme pole prodat.JZD nám nabízí vyplatit na splátky po dobu 10ti let(i když nikde není psáno,že mají předkupní právo).Jak máme postupovat,když chceme vyplatit celou sumu najednou?Prý údajně na to nemají peníze.My bychom i měli jiného zájemce,který to koupí.Prosím poraďte jak postupovat.

 41. Bohdan

  Bydlíme v obecním domě, ve kterém jako jediní z 9ti nájemníků máme odkoupený byt v osobním bezpodílovém spoluvlastnictví s podílem na společných částech domu.Nyní město uvažuje o prodeji zbylých 8 bytů.Jako jediní spoluvlastníci máme ze zákona předkupní právo na odkoupení celé nemovitosti?Musí nám město přednostně nabídnout svůj podíl před ostatními nájemníky? Děkuji za odpověď

 42. Nailen

  Dobrý den, kamarádka se rozešla se svým přítelem. Prodávají rodinný domek. Asi před dvěma měsíci podepsali nějakou předkupní smlouvu o prodeji tohoto domku realitní kanceláři, která našla kupce. Přesně nevím co je to za smlouvu, ale není to smlouva o budoucí smlouvě,… Je tam vyčíslena pokuta cca 120 000,- pro případ že by si to rozmysleli. Noví kupec je ale vázán na prodej svého bytu a tudíž ještě nemá peníze na to aby se uskutečnila smlouva o prodeji domku. Pouze složil blokační zálohu. Trvá už to cca 2 měsíce. Kamarádka se za tu dobu rozmyslela a nejspíš by si vzala hypotéhu a vyplatila svého přítele, aby už to měla vše zasebou. Je možno od tohoto prodeje nějak ustoupit a neplatit pokotu realitní kanceláři?

 43. Tomáš Kuchař

  Dobrý den,

  otec prodává pozemek, na kterém má družstvo postavenu betonovou jímku a manipulační prostory. Jímka je zanesena v katastru, k vlastnímu pozemku žádná břemena zapsána nejsou. Má družstvo předkupní právo na pozemek pod jímkou? Předem děkuji za odpověď.

 44. Petr Chrpa

  Dobrý den

  Bydlím v obecním domě ve vztahu k majiteli (Obec)jsem jako nájemce.Obec se rozhodla prodat půdu investorovy pro vybudování nástavby za 1,-kč,která bude poté vlastnictvím investora.Za to opraví střechu fasádu a vymění okna.Mám zájem v budoucnu koupit tento byt zatím obec nechce o prodeji bytu do mého vlastnictví slyšet .Mám nějaké předkupní právo pro koupi půdy a střechy?Pokud ne budu mít předkupní právo na byt po rozdělení domu na dva vlastníky?Co by jste mi poradily?

 45. Stana Bartova

  Dobrý den, jsem 1/8 spolumajitelem nemovitosti, druhá strana se rozhodla k prodeji. Vztahují se na i mě-minoritního spolumajitele, ujednání o předkupním právu? Předem děkuji za Vaši odpověď.

 46. zdenek karbus

  Dobrý den,jsem majitel nemovitosti,a společných pozemků.Bývalý spolumajitel prodal svůj podíl,bez nabídky předkupního práva třetí osobě.Jaké mám šance na zrušení kupní smlouvy a domoci se svého práva na koupi podílu společného pozemku?Díky za informaci.

 47. petr oujesky

  Prosim co muzu delat,mam predkupni pravo na pozemky po otci majitel me poslal predkupni pravo na odkoupeni jeho casti ja jsem mu sdelila ze to odkupuji a pozadala jsem prislusnou pani o vyhotoveni kupni smlouvy a zjistila jsem ze ona pracuje pro druhou stranu jelikoz on to chce prodat nekomu cizimu a asi po mesici me odepsla ze on nesouhlasi z prodejem,ale s prevodem darovanim a ze chce plnou pozadovanou castku vyplatit predem.Co mam delat,take z nejakych duvodu to umyslne protahuje ta p. co ma sepsat kupni smlouvu jiz to trva od zacatku kvetna a nic se nedeje.Ona take nam napsala ze penize uschova u sebe.Ja myslim ze pri darovani se nesmi nic platit.Je to trochu komplikovane jelikoz ziju v zahranici.Prosim o radu co muzu podniknout.Me se zda ze tam dochazi k porusovani zakonu.O ty nemovitosti mam zajem je to pamatka po otci.Prosim pokud me poradite kde najdu vasi odpovet?Predem moc dekuji.Petr Oujesky.

 48. Jiří Petržela

  Přeji hezký den, po otcově smrti byl na převeden pronájem pozemku, který byl využíván jako zahrada a zároveň k rekereaci, na kterém je postavena rekreační chata, na kterou bylo i vydáno stavební povolení. Bohužel tento objekt nebyl skolaudován z důvodu otcovy smrti.

  Nyní když jsem chtěl pozemek odkoupit, za ůčel výstavby domu ( respektive dokončení, či přestavby stávajícího objektu) bylo mi zděleno, že obec zpracovává územní plán a až bude zpracován mohu si podat žádost o odkoupení pozemku za účelem stavby, protože pozemek bude zařazen jako plocha pro výstavbu nemovitosti, budu si moci i zažádat o stavební povolení, ale stím že nemám žádné předkupní právo.

  Rád bych se zeptal zda tomu tak opravdu je či nikoli, když jsem stávajícím nájemcem a na pozemku je postavena nemovitost jejíž výstavba byla povolena.

  Děkuji

 49. Anna Hanzesová

  Dobrý den, jsem ideálním spoluvlastníkem nemovitosti a jeden ze spoluvlastníků se kvůli dluhům u VZP dostal do exekučního řízení. Na jeho podíl byla vypsaná dražba, my jsme teda o ní obeznámeni byly, nicméně dražba bude veřejná. Má na to správce exekučního řízení právo?

  Děkuji za rychlou odpověď (dražba je bohužel již 9.7.)

 50. Lenka Plintová

  Dobrý den,

  rodiče jsou spoluvlastníky pozemku s budovou. Soused se rozhodl oplotit svůj pozemek, který sousedí s našim a žádal uhradit polovinu ceny plotu. Naši na to neměli a tak pod nátlakem podepsali smlouvu o předkupním právu k tomuto pozemku ve prospěch souseda. jedná se o předkupní právo věcné vztahující se k prodeji a jinému zcizení. Rodiče nyní po x letech mi chtěli pozemek darovat. Je to možné? Nebo jsme omezeni předkupním právem. Děkuji za odpověď.

 51. Pavlína Perglová

  Dobrý den,prosím o radu našeho komplikovaného případu.

  Před 20 lety dostali rodiče k užívání kousek pozemku od souseda č.1.Rekultivace je stála hodně úsilí.Před rokem jsme od téhož souseda odkoupili další část a sepsali předkupní smlouvu na oba díly a zaplatili. Nechali jsme si nový pozemek zaměřit a snažili si ho zavést do katastru. Zjistili jsme, že část tohoto pozemku je obecní (kdysi cesta, kterou už nikdo nepamatuje) a dali jsme současně žádost na obec, aby nám tuto část odprodali. V dobré vůli jsme poradili sousedovi č.2, aby si zažádal o kousíček tohoto pozemku, abychom mu papírově nezabrali vjezd k domu. On si podal žádost po nás a po roce přišlo vyjádření z komise, že mu dávají možnost, aby odkoupil celou obecní část. To znamená, že bychom přišli asi o 1,5m šíře a cca 20m obdělané zahrady. Rodiče to velmi těžce nesou,věnovali zvelebování opravdu hodně sil. Soused č.2 se přistěhoval teprve před 5 lety. Je možná nějaká obrana? Děkuji za odpověď.

 52. Vlastislav Stredný

  Dobrý den,mam takový problém, prosím vas o radu a předem dekuji za odpověd.

  Naše rodina se v roce 1952 nastěhovala do domu který patřil obci v domě bydlí čtyři rodiny tenkrát si každá

  rodina zabrala kus pozemku který je okolo domu

  a obhospodařovaa ho ,pozemky patří obci a obec celou

  tu dobu nepožadovala žadné poplatky a ani nebylo nikde zapsáno kdo jak veliký kus pozemku má. V roce 1998 koupil od obse tento dům p.Filip ale pozemky neodkoupil

  v prosinci 2007 mi zemřela babička ktera v tomto

  domě bydlela a svůj pozemek celích 56 obdělávala,od

  jejího umrtí jsme na zahradu přestali chodit,něž to všechno přebolí,ale byt jseme si nechali.dnes mi zavolala sousedka že pý si pronajala ten náš kus zahrady a že už to ma od města přiklepnutý a že začne

  bourat náš plot a bude stavět nový a spojí svoji zahradu s tou naší. Prostě nás obešla a město také,třeba nevedomky a le obešlo.co se dá s timto

  neferovím jednaním dělat? mame šanci ziskat pozemek

  a snim vzpomínky na babi zpět?Děkuji

 53. Josef Glet

  Dobry vecer!Je predkupni smlouva platna i za okolnosti ze byla podepsana pod vyhruzkou pokuty-vyplyvajici ze sml:zprostredkovatelske a zkutecnosti_ze zajemce slozil zalohu?PROSIM MOC,MOC-mohli by Jste Nam Poradit,JAK Z TOHO VEN___—???Dekujeme

 54. Renata Hanusová

  Prosím poraďte, existuje povinnost správce konkurzní podstaty nebo vlastníka bytu na kterého je vyhlášena dražba o tomto informovat výbor SVJ a předsedu SVJ v domě, kde je dražený byt? Asi neexistuje přednost práva na koupi bytu v tomto společenství, když už dražba byla vyhlášena a nikdo nebyl o ničem informován. O dražbě jsme se dozvěděli náhodou a vlastník draženého bytu s námi, jako ostatními vlastníky bytů v SVJ nekomunikuje. Pokud by někdo z ostatních vlastníků bytů v domě měl zájem o dražený byt, může se (byť nebyl nikým informován) zůčastnit dražby, nemá tedy nějaké přednostní práva??

 55. Iveta Lišková

  Dobrý den,

  má babička, od které jsme koupili dům, měla v užívání záhradu vedle domu. Zahradu užívala cca 15 let. Bohužel po deset letech nenechala přepsat na sebe a obec si ho nechala přepsat na sebe. Babička umřela a my bysme chtěli pozemek odkoupit. Máme předkupní právo. Již nějakou dobu se o pozemek staráme, tak bysme ho rádi odkoupili.. Má matka bydlí s námi a stará se o pozemek víc než deset let… Najednou si obec vzpoměla, že by se dal ten pozemek prodat, ikdyž ho máme oploceny. Obec by chtěla tento pozemek prodat formou aukce, což se mi nezdá moc fér.

  Děkuji za odpověď LIšková

 56. Ondřej Havlíček

  Dobrý den,moje rodiče měli rodinný dům i s pozemkem za cca.3mil.Kč.a bez mého vědomí jej přepsali mému bratrovi, který žije daleko a o tuto nemovitost se předtím nestaral. Po převedení zemřel můj otec a já jsem se dozvěděl, že nemovitost byla převedena bez mého vědomí. Pak moje matka si uvědomila, že pochybila a dala mi 200tis.Kč, což nepovažuji za adekvátní vyrovnání. Mohu se nějak bránit proti otcovu rozhodnutí? Neměli mě k přepisu pozvat nebo mne alespoň informovat?Děkuji za odpověď.

  Ondra

 57. Petr Hradecký

  Dobrý den, jsme 4 spoluvlastníci bytového domu s 10-ti bytovými jednotkami. Chceme založit společenství vlastníků jednotek 72/1994 Sb. V par.5 odst 5 se píše, že nelze nabýt jednotku v případě, že je v domě byt s nájemníkem. Má tento nájemník nějaké předkupní právo a pokud ano, tak z jakého titulu, když dům neprodáváme, ale jen si vymezujeme jednotky prohlášením vlastníků. Děkuji.

 58. Petr Hermann

  Dobrý den,

  jsme s manželkou v SJM vlastníky jednotky 1-byt a 3-garáž.ke těmto jednotkám patří spoluvlastnické podíly

  na společných částech domu vč.stavebního pozemku a spoluvlastnický podíl na pozemku zahrady /má vlastní LV/

  Musíme v případě prodeje jednotky nabídnout spoluvl.podíl

  zahrady majitelům jednotky 2-byt v 1.patře?

  děkuji za odpověď

  Petr Hermann

 59. Petr Brouček

  Dobrý den,otec je vlastníkem domu od r.1970.V době koupě byla k domu přilehlá oplocená zahrada(jedná se o bývalou školu prodanou obcí),která je obecní a až do současnosti ji otec obhospodařuje.Z jedné třetiny zahrady platí po celou dobu nájem.Nýní obec pozemek zahrady prodává.Chtěl bych se zeptat,zda má otec předkupní právo na pozemek,či pronajatou část nebo nikoli.Děkuji za odpověď,s pozdravem Petr B.

 60. Lenka Popelková

  Dobrý den,

  vlastníme menší pozemek a jelikož bychom chtěli stavět dům, snažíme se odkoupit vedlejší parcelu, kterou vlastní dva vlastníci.

  Jeden vlastník by nám polovinu prodal, s druhým se ale nemůžeme domluvit, nechce svoji půlku prodat, ani využít předkupního práva a druhou polovinu odkoupit. Lze tedy předpokládat, že pokud druhý vlastník odmítne možnost předkupního práva, může nám další vlastník svoji polovinu prodat? A lze na tomto pozemku + na našem pozemku začít se stavbou? Pokud bychom byli vlastníci jedné poloviny my, může nás druhý vlastník nějak napadnout, pokud by začaly stavební práce?

  Děkuji za odpověď

 61. Jana Vančurová

  Dobrý den, v dražbě u okresního soudu jsme koupili pozemek (zahradu) s nemovitostí. Polovina pozemku pod nemovitostí však nebyla součástí exekuce a stále patří původnímu majiteli. Majitel má mnoho dalších dluhů a je předpokládána další exekuce (dražba) u jiného okresního soudu. Máme jako vlastnící 1/2 parcely pod nemovitostí předkupní právo na druhou polovinu (pokud bude prodávána v další dražbě? Kdo v takovémto případě předkupní právo "uděluje", exekutor? Popř. Jak toto předkupní právo uplatnit?

  Děkuji za odpověď. Přeji hezký den. Vančurová.

 62. E. Hornychová

  Dobrý den, máme možnost zakoupit byt v domě ve 2.podlaží. V prvním podlaží je jiný majitel, který nevyužil nabídky na odkup a byt je tedy prodáván dalšímu zájemci. Muž má ale dojem, že existuje předkupní právo majitele spodního bytu na byt, který je v domě nad jeho bytem, s tím, že si může své předkupní právo vynutit i v případě, že majitel horního bytu svůj byt prodat nemíní. Prý je nějaké předkupní právo majitele nemovitosti na část domu nad jeho bytem, v tomto případě v přízemí. Opravdu existuje nějaký zákon, podle něhož je možné si vynutit odprodej bytu nad bytem druhého spoluvlastníka, nebo je to jen mylná představa? Děkuji předem za odpověď.

 63. Dalibor Dulen

  Dobrý den

  Bytový dům vlastní 5 spoluvlastníku, A, B, C, D, E a to tímto způsobem, spoluvlastník A a B vlastní každý ideální 1/3 a spoluvlastnici C, D, E vlastní každý ideální 1/9, jednotlivé podíly nabyly na základě dědického řízení.

  Spol. A se rozhodne že chce svoji 1/3 prodat a osloví RK ať zajistí vše potřebné, včetně oslovení ostatních spoluvlastníků, nechtějí-li uplatnit své předkupní právo. Spol. B (1/3) při jednání s RK najatou spol. A (1/3) chce využít své předkupní právo, ale požaduje před podepsáním rezerv. sml. s RK účetní podklady, nájemní smlouvy…., které jsou do té doby ve správě spol. A (1/3), RK přislíbí že tyto podklady zajistí a sdělí spoluvlastníkovi A (1/3), že by spoluvlastník B (1/3)chtěl využít svého předkupního práva. Mezi tím ale spol. A (1/3) odkoupí od spol. C, D, E jejich ideální 3/9, čímž se stává majitelem ideální 2/3. A má otázka zní můžou spol. C, D, E prodat svoje podíly spol. Aniž by oslovily spol.B (1/3).

  Děkuji za odpověď.

  D.D.

 64. Anna Nováková

  Dobrý den,mám pronajatý na dobu neurčitou od Města 38mčtver. krám v suterénu domu,vlastní investicí přebudovaný zhodnocený, udržovaný. Prostory nad suterénem patří Společenství vlastníků byt. jednotek, kterému prý Město převádí nějaké procento z mého nájmu. Nyní jsem dostala oznam z Rady města,že na žádost Společen.vlastníků jim tyto suterénní prostory,včetně krámku budou odprodány a převedeny za směšných 20.tis.Ještě to má schválit zastupitelstvo.Co to pro mne bude znamenat? Nájem.smlouva s městem bude neplatná a já skončím na ulici, aniž by mi byla nějak kompenzována 40.tis.investice do přestavby,jež jsem musela vynaložit,aby vůbec tento prostor mohl být Městu zkolaudován z mokrého plesnivého sklepa na provozovnu?Společenství dostane za pakatel zhodnocenou provozovnu, jež má přinejmenším cenu mé investice? Kdybych věděla, že lze tento prostor odkoupit, určitě bych měla zájem,předkup.právo se na mne jako řádného nájemíka v domě nevztahuje?Jsem jen loutka v této hře bez žádného práva?

 65. Peter patrico

  Zdravím všechny

  Jsem vlastník bytu, kdy dům se nachází na dvou pozemcích. Na části A pozemku mám spoluvlastnický podíl. Část B vlastní fyzická osoba. Zbylé byty v domě jsou stavebního bytového družstva. Existuje prosím předkupní právo k části pozemku osoby B, když chce pozemek prodat a podle jakého ustanovení zákona nebo je může prodat komukoliv??? Díky dík a hezký den

 66. Petr Zatloukal

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na tento případ:

  Stavební firma postaví panelový dům. Pozemek pod stavbou zůstane v jejím vlatnictvím (zřejmě chyba předávacího řízení). Protože zbankrotuje, správce konkurzní podstaty prodá pozemky pod panelovým domem spekulantovi s nejvyšší nabídkou, který koupí všechny pozemky (i nezastavěné) bez ohledu na to, že dům je již cca 15 let obýván vlatníky bytových jednotek, kteří zdáloby se logicky chtějí získat pozemky pod objektem taktéž do vlastnictví.

  Je právně vše vpořádku? Nebylo narušeno předkupní právo vlastníků bytových jednotek?

  Děkuji za odpověď

 67. Aleš Kouba

  Prosím o informaci.

  Koupil jsem z manželkou pozemek,ke kterému je přístup přes pozemek dle katastru ve vlastnictví 33 spolumajitelů.V katastru je zapsáno 33 majitelú,ale část majitelů pozemky na kterých mněly chatu prodalá,a zustal jim jen zápis v katastru nemovitosti na příjezdovou cestu,část jich už nežije a asi deset vlastníku za příjezdovou cestou nadále užívají chatku.My jsme koupily pozemek,který je jako stavební ale z důvodu že nemáme spoluúčast na majetku příjezdu nám není povoleno stavět.Majitelé pozemku kteří tento pozemek neužívají,nám svůj podíl nemohou odprodat,jelikož zbylí majitelé mají předkupní právo.Je možné tento pozemek převést jako dar,nebo není možnost dosáhnout odprodání tohoto podílu bez souhlasů zbylé části osob,kteří tento pozemek spoluvlastní.Děkuji Kouba

 68. Karolína

  Dobrý den,

  kupuji byt a při přípravě úvěrové dokumentace jsem zjistila, že v kupní smlouvě mezi původním prodávajícím a nynějším majitelem (od kterého mám v úmyslu byt koupit) si původní prodávající vyhradil předkupní právo. Toto právo však není zapsané v katastru nemovitostí na LV daného bytu. Vyplývají pro mě z tohoto práva nějaké povinnosti, pokud byt koupím, nebo jde pouze o ujednání mezi původním prodávajícím a nynějším majitelem? Pokud nynější majitel předkupní právo nedodržel, jaké z toho vyplývají následky? Kupní smlouvu jsem zatím neuzavřela.

  Děkuji za radu

 69. Liba Seifertová

  Dobrý den, prosím o odpoved ohledne spolecné cesty, která má dve majitele.

  Pro jednoho z majitelu jediný prístup k vlastnímu pozemku. Druhý vlastník je vlastník dalsích tesne sousedících pozemku hned vedle této cesty. Moje otázka: Majitel, který má jediný prístup ke svému pozemku a který ho chece prodat spolu s polovinou cesty, má povinnost toto nabídnout jako predkupní právo spolumajiteli spolecné cesty?

  S pozdravem, L. Seifertová.

 70. dan lear

  Dobry den , chtel bych se Vas zeptat, jestli by bylo mozne poradit, jak postupovat pri koupi casti nemovitosti. Vlastnim 3/4 domu a sestra 1/4. Jsme dohodnuty, ze sestra mi svuj dil proda, ale chce si nejdrive provest odhad ceny nemovitosti, aby vedela za kolik mi to prodat. Kdyz se mi bude zdat vysoka cena a udelam si dalsi odhad ceny nemovitosti, ktery by byl treba nizsi, ma to nejaky vyznam pro stanoveni vyse ceny nebo to zalezi jen a jen na prodavajicim a kupujicim. V pripade, ze se nedohodneme a nebudu chtit koupit podil za tuto cenu, pravdepodobne tim nevyuziji predkupni pravo a sestra muze cast domu prodavat nekomu dalsimu? Je to tak?

  Dekuji velice za odpoved

  Danil Lear

  Jicin

 71. Liba Seifertová

  Dobrý den vázené dámy a pánové,

  prosím o radu ve veci: Jsem spoluvlastníkem spolecné cesty, která jediná vede k mému pozemku. Spoluvlastník této spolecné cesty je majitelem vsech vedlejsích pozemku.

  Telefonicky mi prislíbil svojí polovinu této cesty odprodat. Za krátký cas se rozhodl zatím neoficiálne nabídnout tento pozemek tretí osobe. Vím, ze me nemuze podle zákona obejít a me má, jako prvnímu, cestu nabídnout ke koupi.

  Po této zkusenosti s ním, jsem se rozhodla, ze svojí polovinu nabídnu já ke koupi spolumajiteli spolecné cesty. On ale ignoruje muj doporucený dopis, který mesíc lezel nevyzvednutý na poste, kde mu nabízím oficiálne koupi nemovitosti. Zákon ríká, ze po dvou mesících, kdyz spolumajitel nemá zájem nemovitost koupit, je poté mozné ji prodat dalsí osobe.

  Jak se mám zachovat prosím v tomto prípade dle zákona. Spolumajitel má kolem 80 let a muze se vymluvit, ze byl v nemocnici apod.

  Srdecne Vám dekuji za pomoc!

  S pozdravem, Liba Seifertová.

 72. Jakub Šemerda

  Dobrý den. Chtěl bych Vás požádat o odpověď na jeden konkrétní případ, který se mi stal. Před několika málo lety jsem koupil od pozemkového fondu čr pozemek dle zákona 8 vedený jako trvalý travní porost. Během posledních pár let začínám uvažovat o tom že by se mi líbilo mít na tomto pozemku někdy v budoucnu chatu. Ovšem pozemkový fond má na tento pozemek a)předkupní právo b)zástavní právo(pozemek stále splácím, ale v době kdy bych začal stavět bych jej měl plně zaplacený takže tuším že by mělo zaniknout) c)je u něj omezeno dispoziční právo. Chtěl bych se tedy zeptat jestli by bylo riziko na takovém pozemku začít stavět a jaká rizika by to byla? Popřípadě kdybych tu chatu později prodával, zdali by platilo předkupní právo i na ni? A jestli by to předkupní právo platilo i pro člověka, kteremu bych pozemek popřípadě prodal? Samozřejmně celý případ je stavěn na tom že by územní plán obce schválil stavbu chaty v této lokalitě. Mockrát Vám děkuji za odpověď na kterou se budu těšit.

 73. Tomáš Uldrich

  Dobrý den,

  zakoupil jsem pozemek a začal stavět nový RD. Na začátku výstavby se vyskytla možnost koupit i pozemek který přímo sousedí s tím mým. Neváhal jsem a zakoupil ho. Z právního hlediska je vše v pořádku a jsem vlastníkem včetně zapsání do KN. Nyní jsem se dozvěděl, že na pozemku několik let hospodařil soused (hospodařil = pěstoval brambory), i když pozemek nebyl jeho (hospodařil neoprávněně), protože skutečný majitel ani pořádně nevěděl, že tento pozemek vlastní. Má tento soused na pozemek předkupní právo a může mojí kupní smlouvu zpochybnit? Děkuji za info, Tomáš Uldrich

 74. Šárka Loucká

  Dobrý den, odkoupili jsme zahráku za 5.000 Kč s předkupním právem věcným. Tedy pokud tomu správně rozumím tak toto právo přechází vždy na další kupující. Zajímalo by mne pokud pozemkový fond (ten od koho jsme zahrádku odkoupili) odmítne využít překupního právo a my prodáme zahrádku dále za tržní cenu, zda ten nový nabyvatel musí při dalším prodeji opět nabídnout zahrádku pozemnkovému fondu za 5.000 Kč nebo již za cenu za kterou to odkoupil od nás? Zda se mi totiz neuvěřitelné ze by pozemkový fond měl na desítky let možnost odkopit vždy pozemek za tuto směšnou částku. Mockrát děkuji za odpověď Loucká

 75. Pavel Mizera

  Více jak 40 let (od r. 1966) bydlí naše rodina a tři další rodiny v bytovce, kterou nám pronajímalo místni JZD. Po r. 1989 byla bytovka, další okolní budovy a pozemky vráceny původním majitelům. Před několika lety jsme své nájemní byty odkoupili od vlastníků restituentů. Zároveň jsme odkoupili i garáže a sklepy pod nimi, které jsme též užívali od r. 1966, bohužel jsme však neodkoupili pozemky pod těmito nemovitostmi. Naproti nám bydlí soused, s nímž mají naše rodiny neustálé spory, které vyplývají z toho faktu, že jsme měli společný dvůr, tj. prostranství před naší bytovkou, garážemi a jeho domem, na který neustále přijížděla a odjížděla čtyři auta sousedovy rodiny. Tento dvůr byl až donedávna ve vlastnictví restituenta. Po výkřicích souseda, že dvůr koupí, stejně tak pozemky pod našimi garážemi, byla asi před dvěma lety uspořádána schůzka vedená ekonomem zeměděl. družstva(prostřednictvím vedení ZD restituenti až dosud prodávali svůj majetek). Pokračování v dalším příspěvku.

 76. Pavel Mizera

  … pokračování příspěvku z , 25.07.2011 11:55:20

  Na schůzce bylo slovně dohodnuto, že pozemek koupíme všichni společně a budeme na něm mít tak stejná práva. Později celá akce ustrnula, když nám vedení obce sdělilo, že plánuje pozemky odkoupit do vlastnictví obce. Dnes nám přišlo vyrozumění, že soused koupil pozemek dvora (námi uživaný 44 let, měli jsme tu polínka, prostor na věšení prádla, prostor pro popelnice atp.) od původních majitelů, naše práva se tak smrskla na přístup do garáže či do sklepa. Nyní vyhrožuje (v podstatě jde o mstu, neboť nám všem, většinou starým lidem, komplikuje topení, vešení prádla, návštěvy příbuzných atd.), že odkoupí pozemky pod námi vlastněnými garážemi a sklepy a budeme mu platit nájem. Můj dotaz – lze takto odkoupit v podstatě věřejné prostory užívané cca 20 lidmi, aniž by byli předem osloveni, varování atp.? Lze odkoupit pozemky pod majetkem vlastníka, aniž by ten měl předkupní právo? Můžeme se nějak legálně bránit?

 77. Pavel Dombrovský

  Nemovitost (garáž) je zatížena předkupním právem dalších 56(!) majitelů ostatních garáží.Lze takovou garáž bez problémů dlouhodobě pronajmout?

 78. Pavel

  Jako spoluvlastníkovi s předkupním právem mi byl nabídnut byt v podílovém spoluvlastnictví za cenu, kterou jsem neakceptoval. Později mi sdělila RK, která byt prodávala, že má zájemce bez předkupního práva, který je však ochoten zaplatit cenu nižší, kterému byt také prodala. Když jsem se o byt začal zajímat, tak mi sdělila, že zájemce nakonec cenu původní akceptoval. Existuje možnost zákonným způsobem a jakým zjistit např. na KÚ za jakou cenu kupující byt skutečně koupil, abych zjistil zda nebylo porušeno předkupní právo? Děkuji za informaci.

 79. Jan Šinogl

  Vlastníme s manželkou a dvěmi dalšími vlastníky několik pozemků.Naše ideální polovina je bez nájemních smluv,dva další vlastníci mají nájemní smnouvy s výpovědní lhůtou 10 let a oproti jiným nízké nájemné.Před půl rokem nám tito vlastníci prostřednicvím advokáta poslali nabídku ke koupi za odhadní cenu,s tím,že musíme zaplatit cenu při podpisu smnlouvy.Odpověděli jsme,že jsme si zjistili,že pozemky jsou zatížené dlouhodobým nájemním vztahem,a fyzicky je vlastně budeme moci převzízt až po 10 letech.Sami hospodaříme na svých pozemcích a chceme hospodařit i na koupených.Oznámili jsme doporučeně advokátovi,že máme zájem odkoupit spoluvlastnický podíl,ale jelikož nemůžeme fyzicky převzít kupovanou věc,navrhli jsme úhradu po převzetí nebo jinou cenu,případně jiné návrhy.Do dnes nám nic nepřišlo,a na katastrálním úřadě jsem zjistil,že podíl je prodaný navíc firmě s zahraničním vlastníkem.Prosím o radu.Děkuji.

 80. Vichrzhor

  Dobrý den, dohodl jsem se se sousedem, že mu prodám svůj pozemek, který sousedí s jeho domem. On má pozemek malý a já mu chci vyjít vstříc. Mám však obavu, aby tento pozemek obratem ruky neprodal dál. Mohli byste mi poradit, nač si mám dát pozor při sepisování smlouvy? Jak zajistit, aby tento pozemek nemohl prodat třetí osobě, ale pouze mně anebo mým dědicům. Je možné tuto podmínku zanést do katastru nemovitostí. Pokud byste měli nějaký vzor smlouvy, rád bych jej koupil.

  Děkuji

 81. Dana K

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda-li stále platí předkupní právo ve prospěch města, při prodeji bytu. předem děkuji za odpověď.

 82. Alena Jánská

  Dobrý den,zdědila jsem po prarodičích ideální 1/2 domu a zahrady.Druhou polovinu vlastní dědova sestra s manželem.Prarodiče si svou polovinu,ve které žily-pak i semnou zrekonstruovali.Potřebovala bych svou polovinu prodat,ale nejde se s nimi dohodnout.Co vše musí obsahovat smlouva o předkupním právu?Nebo jim stačí poslat doporučený dopis o tom,že jim nabízím svou polovinu přednostně?

  Při prodeji celého domu,se zohledňuje,že má polovina je v lepším,tudíš v draším stavu.Nebo se částka dělí přesně na půl?

  A jak je to se zařízením?Nárokují si věc,kterou jsem já dostala od babičky,ale není na to žádný doklad.

  Moc děkuji předem za odpovědi.

 83. Bockovi

  Dobrý den, můžete mi prosím pomoci? Chceme prodat RD, ale na našem pozemku stojí dvě garáže, které nejsou v našem vlastnictví, prosím nemáte nějaký vzor, jak vyrozumět vlastníky (s kterými lze komunikovat pouze papírovým způsobem) garáže o předkupním právu, které jsme povinni jím zaslat? Za Váš čas a ochotu nám pomoci Vám předem děkuji. Manželé Bockovi

 84. Soňa Bílková

  Dobrý den. Chtěli bychom koupit pozemek od ČD, jak jsme zjistili na internetu je již na stránkách ČD nabízen k prodeji. Je zde však uvedeno, že předkupní právo k pozemku má město Vimperk. Ale v katastru není předkupní právo k pozemku uvedeno. Pravděpodobně existuje jen nějaká smlouva. Nedávno nám bylo řečeno zaměstnancem ČD,že nemohou pozemky zatím prodávat jen pronajímat, dokud se neujasní právní vztahy mezi divizemi drah. Chtěla bych se zeptat, pokud nabídnu za pozemek víc peněz, platí i nadále předkupní právo pro město. A pokud i přes větší částku pozemek dostane město, je možné prodej nějak napadnout. A dále je možné nějak napadnout celý prodej, když dráhy, jak nám bylo řečeno ,,nemohou,, nyní nic prodávat. Předem moc děkuji za odpověď, Bílková

 85. Marta Novakova

  Dobry den, chtela jsem se zeptat jak dlouho po odkoupeni mestskeh, druzstevniho bytu ho muzu prodat. Predem dekuji za odpoved.

 86. Tereza Moravcova

  Dobrý den ,prodávam byt, ale je na nem predkupni pravo ktere konci za pul roku.Dala jsem byt do realitky a mam na byt kupce jenze mesto mi nechce povolit prodej.Dala jsem jim par nabidek a stejnak to mesto neschvalilo.Co mam delat?Chtela jsem se zeptat jestli by to slo,ze by se napsala pro kupce smlouva ze jak hned skonci predkupni pavo ze byt bude na ni byt prepsan na katastru?

 87. Miloslav Jurásek

  Chatu máme postavenou 30 roků a to na vlastním pozemku.Dále stejnou dobu máme pronajatý okolní pozemek,který jsme z hrozné džungle /zarostlé bezy,kopřivami,ostružiníkem a pod./dali do pořádku. Původní majitel zemřel a ještě za života přislíbil odprodej obhospodařovaného a pronajímaného pozemku. Toto vše v dobré víře bylo sjednáno pouze ústně. Máme nějaké předkupní právo na tento pozemek,jež zdědil synovec původního majitele? Děkujeme předem za vyrozumění.

 88. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud jste manželé a dům máte ve společném jmění manželů, lze to provést pouze tzv. zúžením SJM ve formě notářského zápisu. Obraťte se tedy na notáře.

  Mgr. Lucie Jindrová

 89. Šéfredaktor

  Dobrý den, zjistěte si, jak město o Vašich žádostech rozhodlo a chtějte vidět usnesení zastupitelstva o prodeji bytu. Tato rozhodnutí by mělo město zveřejňovat na úřední desce a to i na internetu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 90. Renata

  Dobrý den,

  soused předkupní právo má, musíte mu to nabídnout písemně a on to musí do 2 měsíců koupit, jinak mu předkupní právo zanikne.. Mějte se, jsem v podobné situaci, takže jsem si o tom něco zjistila

 91. Josef Linhart

  Prosím o zodpovězení dotazu:

  Vlastník A oplotil (v dobré víře vlastnictví),z jedné strany svou zahradu tak, že plot je postaven na sousedním pozemku (zábor 100 m2 orná půda). Na tuto nesrovnalost se přišlo v souvislosti s vyměřováním parcel na výstavbou RD, kterou plánuje obec. Parcela vlastníka B (cca 300 m2 – 200 příkopa a 100 orná půda) byla již od roku 1950 trvale obhospodařována vlastníkem A, protože vlastník B nejevil žádnou snahu se o tento pozemek starat, jeho bydliště je vzdáleno od této parcely 1 km.

  Jaké jsou možnosti vlastníka A vyřešit tuto situaci, když vlastník B odmítá dohodu o převodu pouze provedeného záboru parcely oplocením.

  Má vlastník A předkupní právo na zábor sousedovy parcely (oplocené) v případě prodeje celé parcely vlastníkem B třetí osobě?

  Jaké další možnosti řešení existují?

  Děkuji, Linhart

 92. Šéfredaktor

  Dobrý den, podle § 606 obč.zákoníku platí, že se musí jednat o cenu nabídnutou někým jiným. Pokud máte o jejich 1/2 opravdu zájem, doporučuji nejdřív dojít se informovat do nějaké realitní kanceláře, na jakou částku by byt ocenili oni. Pokud by se cena podstatně lišila, sdělte to sousedům s tím, že chcete byt za takovou cenu a pokud ne, upozorněte je, že to budete řešit soudní cestou.

  Mgr. Lucie Jindrová

 93. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  abyste mohla prodat svůj podíl z podílového spoluvlastnictví, tedy ve Vašem případě ideální polovinu pozemku, musíte tento svůj podíl nejprve nabídnout ke koupi mamince, která má k tomuto podílu ze zákona předkupní právo.

 94. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  pokud na jejich nabídku přistoupit nechcete, můžete to prodat jinému zájemci. Jen z titulu nájemního vztahu nemá nájemce předkupní právo.

  Pozemky můžete prodat jinému kupujícímu i s nájemcem těchto pozemků. Nový vlastník by jako pronajímatel vstoupil do původního nájemního vztahu.

 95. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  bez znalosti přesného znění smlouvy Vám není možné odpovědět.

 96. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, předkupní právo jako takové by založeno být nemělo, spíše jde o to, jestli nedošlo k vydržení věcného břemene. Jestliže družstvo užívalo jímku po určitou dobu se souhlasem otce, mohlo dojít k nabytí věcného břemene výkonem práva.

 97. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, za určitých okolností předkupní právo nájemci vzniká. Jestliže obec bude bytové jednotky převádět do vlastnictví jiné osobě, pak by takové předkupní právo měla respektovat. To se ovšem týká bytu, kterého jste nájemce. Nikoliv půdy, o které píšete. Ta není předmětem Vašeho nájmu a předkupní právo k ní Vám z ničeho neplyne.

 98. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, předkupní právo se ze zákona vztahuje na veškeré spoluvlastníky bez ohledu na velikost jejich podílů. O tom, jak se předkupní právo uskuteční a kdo se stane vlastníkem nabízeného podílu anebo v jaké výši, se musí zbývající spoluvlastníci dohodnout (mají-li ovšem zájem na koupi podílu).

 99. Vladimír Pernický

  Dobrý den jsem vlastníkem nemovitosti z 1/4 ,mohou zbyvající vlastníci 3/4 tuto nemovitost prodat bez mého vědomí a na totéž se chci zeptet kdyby se jednalo o pronájem.Děkuji předem za vaši odpověd

 100. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  musíte podat soudu žalobu na určení neplatnosti této smlouvy z důvodu nevyužití předkupního práva.

  Nejprve bych se však pokusila o dohodu s tím, ať Vám dají nějakou kompenzaci.

 101. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kdyby na to neměl právo, pak by takovou dražbu nevypisoval. Na podobné případy se totiž předkupní právo ostatních spoluvlastníků nevztahuje. Můžete se přihlásit do dražby jako každý jiný zájemce.

 102. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odpověď máte přímo zde. Skutečně není příliš jasné, oč běží. Ale ze zahraničí celou věc vyřešíte těžko. Najměte si tedy nějakého advokáta z okolí nemovitosti a dejte mu plnou moc k jednání. Ten by již měl Vaše zájmy ohlídat. Pokud jde o darování, pak to je skutečně převod bezúplatný, za který není možné cokoliv požadovat.

 103. marcel nováček

  Pane Topko Vaše odpověd není zcela přesná.Jako spoluvlastíci mají pořád předkupní právo a na dražbě ho lze využít a to tak,že mohou draženou část nemovitosti získat pokud dorovnají nejvyší odklepnutou nabídku a v souladu s dražebním řádem zaplatí.

 104. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zde se ale o žádném neférovém jednání hovořit nedá. Pozemek jste neměli ani pronajatý. Navíc, jestliže obec prodává či pronajímá svůj majetek, má vždy povinnost o tomto svém záměru informovat na úřední desce, kde jste si to mohli také přečíst a pozemek požadovat pro sebe. Nejde tedy o neférové jednání, ale Vaši neopatrnost, jednoduše řečeno chybu.

 105. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  z Vámi uvedených skutečností není možné jednoznačně odpovědět. Doporučuji navštívit advokáta a předložit mu veškeré listinné podklady k celé věci a požádat jej o vyjádření.

 106. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  bez znalosti smlouvy Vám nepomohu. Jestliže Vám však nebylo vyhrožováno fyzickou nebo psychickou újmou, tak jste jednoduše neměli podepisovat něco, s čím nesouhlasíte. v tom Vám těžko poradím.

 107. Vlastislav Stredný

  MYSLÍM ŽE NEMÁTE PRAVDU,MOŽNÁ PO STRÁNCE PRÁVNÍ ANO ,ALE PO STRÁNCE KTERÁ SE TÝČE LIDSKÝCH VZTAHŮ A

  LIDSKOSTI URČITĚ NE TOMUHLE JA ŘÍKÁM HIENYSMUS.

 108. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  a proč by Vás o tom měli rodiče informovat? To rozhodně není jejich povinnost. Vy žádné předkupní právo (jak jste dotaz nazval) nemáte a rodiče si mohou se svým majetkem nakládat zcela dle svého uvážení a protože předpokládám, že v tu dobu byli svéprávní, tak si o tom mohli rozhodnout zcela sami. Vy jste k domu neměl žádná práva.

 109. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nerozumím tomu, z čeho vyvozujete, že máte k pozemku předkupní právo. Jestliže nemáte nájemní smlouvu, tak k pozemku nemáte žádná práva a obec si se svým majetkem může nakládat dle svého rozhodnutí.

 110. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §22 téhož zákona: Při převodu vlastnictví k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má dosavadní vlastník bytu, popřípadě vlastník budovy povinnost nabídnout převod bytu tomuto nájemci. Nepřijme-li nájemce tuto nabídku do šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může být byt převeden jiné osobě.

 111. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, samotný nájem pozemku mu žádné předkupní právo k pozemku nezakládá.

 112. Jana Vančurová

  Dobrý den, v dražbě u okresního soudu jsme koupili pozemek (zahradu) s nemovitostí. Polovina pozemku pod nemovitostí však nebyla součástí exekuce a stále patří původnímu majiteli. Majitel má mnoho dalších dluhů a je předpokládána další exekuce (dražba) u jiného okresního soudu. Máme jako vlastnící 1/2 parcely pod nemovitostí předkupní právo na druhou polovinu (pokud bude prodávána v další dražbě? Kdo v takovémto případě předkupní právo "uděluje", exekutor? Popř. Jak toto předkupní právo uplatnit?

  Děkuji za odpověď. Přeji hezký den. Vančurová.

 113. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jednotka přechází včetně podílu na společných částech domu a pozemku bez předkupního práva. Samostatné zahrady se to však netýká, tam by nabídka k využití předkupního práva ostatním spoluvlastníkům učiněna být měla.

 114. Ivan Janev

  Dobrý den .Přítelkyně má stejný problém.Jak na ně??Děkuji předem za rychlou radu.

 115. Petr Vach

  Jsme s bratrem vlastníci jedné poloviny pozemku a druhou vlastní bratranec,který se snaží prodat pozemek i za nevýhodnou cenu.Je nám navrženo předkupní právo,ale nemáme hotovost na vyplacení druhé poloviny.Jaké budou důsledky pakliže odkoupí tuto část jiný subjekt.Jesti bude možné tomuto subjektu navrhnout naši požadovanou cenu.Jaké by bylo dělení v případě,že se jedná o pozemek jehož jedna strana je u cesty(ideální polovina?)

  Děkuji za radu Vach

 116. Milan Zeman

  Pokud v domě již 15 let bydlí vlastníci bytů, vydrželi právo cesty, tj. příchodu a příjezdu k domu (právo odpovídající věcnému břemenu k nemovitosti se vydrží za 10 let, dobrá víra se presumuje). Navrhuji podat na katastr nemovitostí návrh na zápis práva odpovídajího věcnému břemenu a o nemovitosti uzavřít s majitelem nájemní smlouvu.

 117. Milan Zeman

  Podle mého názoru nelze předkupní právo obejít darováním, neboť při převodu podílu mají vždy spoluvlastníci předkupní právo. Nechápu ovšem, proč nemůžete stavět na svém pozemku a nemáte zřízené VB cesty přes pozemek ve spoluvlastnictví.

 118. Aleš Kouba

  Dobrý den.Mněl bych ještě dotaz,jde udělit na pozemek který vlastní 33 vlastníku,plná moc.Jedná se zda jeden z vlastníku lze udělit plnou moc na mé jmeno že mám veškeré práva na užívání jeho dílu vlastnictvy,včetně udržování a investováni do jeho podílu.Veškeré práva které souvysí z jeho podílem.Dále jsem se chtěl informovat,zda je zapotřebí nějakého povolení ze stavebního úřadu nebo jestly je nutné hlásit,když chci na svém pozemku vybudovat pergolu z nář.domkem.Mnělo by se jednat o stavbu vysokou 3,3m šíře 4m a délka 5m.

  Celá stavba by mněla být stavěna v jednom celku,přičemž půlka by mněla být pergola a půlka by mněla sloužit jako domek na nářadí.Je možné že my může stavební úřad takovou stavbu zakázat.Stavba by mněla být 3bm.od jednoho plotu souseda,2m od plotu druhého souseda a 8m od plotů třetího souseda.

 119. Milan Zeman

  Pokud mají cestu v podílovém spoluvlastnictví, pak zní odpověď ano. A nepřistoupí-li druhý vlastník na nabízenou cenu, nemůže poté nabízet svůj díl za cenu nižší.

 120. Milan Zeman

  Výše kupní ceny je věcí dohody prodávajícího a kupujícího. Pokud předkupní právo nevyužijete, sestra bude moci nemovitost prodat, ovšem ne za cenu výhodnější než původní nabídkovou.

 121. Iva Vorlíková

  Dobrý den. Prosím o radu.Mám předkupní právo na zahradu. V současné době mi majitel nabídl odkup za cenu 10x vyšší než je cena odhadní, s tím, že má kupce , který tuto cenu respektuje. Pokud nabídnu cenu nižší, ztrácím tím předkupní právo. Děkuji za odpověď

 122. Milan Zeman

  Pokud nabídky nevyužijete a zahrada bude prodána za tuto nabídkovou cenu, proběhne vše v souladu se zákonem.

 123. Petr Zatloukal

  Děkuji, dnešní stav je, že vlastníci bytových jednotek koupily od spekulanta pozemek pod nemovitostí a i důležité parcely okolo za tržní cenu. Je nám nucen i pozemek pod přístupovou komunikací s tím, že pokud ho neodkoupíme bude prodán, či komunikace bude přeměněna na placené parkoviště. Pochopitelně dotčené domy již mají svého právníka a celá kauza se konzultuje s místním úřadem. Výsledek je nejistý. Tuto zprávu zde ukládám pro poučení ostatních…

 124. Milan Zeman

  Předkupní právo by na chatu neplatilo, neboť nemovitost není součástí pozemku, ovšem pokud bude přijat nový občanský zákoník ve stávající podobě, stane se chata součástí pozemku a předkupní právo se na ni vztahovat bude.

 125. Milan Zeman

  Předkupní právo na pozemek nemá, na základě uvedených skutečností (neoprávněné užívání) předkupní právo vzniknout nemůže.

 126. Tomáš Uldrich

  Děkuji za info, doplňující otázka: co kdyby hospodařil oprávněně = majitel o tom věděl a ústně povolil? Neměli spolu nic sepsáno, žádná smlouva o užívání ani zmiňované předkupní právo.

  Děkuji Tomáš Uldrich

 127. právní vrba

  Předkupní právo omezuje vlastníka takto zatížené nemovitosti jen při jejím prodej či výměně osobě mimo "osoby blízké". V pronajímání nemovitosti vlastníka nijak neomezuje, ani toto pronajímání nemusí oprávněným z PP oznamovat či je snad žádat o souhlas… Uvedené platí i pro spoluvlastnický podíl.

 128. právní vrba

  Spoluvlastník je vlastníkem celého pozemku, ve svých právech je však omezen právy ostatních spoluvlastníků. Nájemní smlouvu nelze sjednat jen ke spoluvlastnickému podílu na věci, ale jen k věci celé. Nájemní smlouvu k věci může uzavřít její většinový spoluvlastník, menšinový ji může napadnout u soudu. Povinný z předkupního práva má povinnost nabídnout ostatním spoluvlastníkům svůj podíl ke koupi za cenu a dalších podmínek, jako ji prodává třetí osobě. Pokud nabízený podíl nekoupíte za jím nabízených podmínek, může jej nabízejísí spoluvlastník prodat té třeté osobě. Že se vám nelíbila cena nebo výpovědní lhůta, je Vaše věc, nabízející spoluvlastník se tím vůbec nemusel zabývat – za jím nabízených podmínek jste zájem neměli… a je to.

 129. právní vrba

  Pokud toto předkupní právo máte sjednáno v kupní smlouvě (kterou jste od města byt kupovala), tak platí. A pokud je toto předkupní právo dokonce zapsáno v katastru, vztahuje se i na další majitele bytu po Vás.

 130. I. Drahokoupilová

  Dobrý den,

  prodávám byt v osobním vlastnictví v domku, kde jsou dva byty ve výlučném vlastnictví, dále nebytovka, společné části domu a pozemek, to vše je ve spoluvlastnictví s vlastníkem druhého bytu.

  Dle Prohlášení vlastníka, byla spolu s bytem "převedena i příslušná ideální část pozemků, na kterých stojí budova s bytovou jednotkou, či které tvoří příslušenství převáděné budovy" (zastavěná parcela a parcela-zahrada), dále byl předmětem převodu spoluvlastnický podíl na společných částech domu, ideální část nebytového prostoru a spoluvlastnický podíl nebytovky na společných částech domu a pozemcích.

  Chtěla bych se zeptat, zda-li má majitel druhého bytu předkupní právo. Pokud ano, tak zda-li na celý předmět prodeje (byt se spoluvlastnictvím), nebo může nárokovat jen části ve spoluvlastnictví (např. jen zahradu, nebytovku, případně jen něco z toho?).

  Děkuji za odpověď. I.D.

 131. Notářské Služby

  Ideální polovina domu se špatně prodává. Asi by bylo lepší nemovitost rozdělit buď reálně nebo na dvě bytové jednotky. Není-li to technicky možné, pak nezbyde než prodat ideální polovinu. To, co jste sama do domu vložila, by bylo možné chápat jako neoprávněné obohacení druhého spoluvlastníka, ale již po dvou letech je to promlčeno. Najdete-li kupce na ideální polovinu nemovitosti, pak stačí, abyste spoluvlastníkům písemně nabídla prodej spoluvlastnického podílu za stejnou cenu. Pokud marně uplyne lhůta dvou měsíců a oni nabídku nevyužijí, pak můžete prodat podíl 1/2 domu třetí osobě. Věci babičky měly být přihlášeny do dědictví – pak by byly uvedeny v dědickém usnesení. Že patří Vám můžete doložit třeba tím, že Vám to někdo dosvědčí.

 132. Milan

  Proč by měli mít vlastníci garáží předkupní právo? Mají snad nějakou smlouvu, která jim to zaručuje?

 133. Bockovi

  Ne, nemají žádnou s námi (nebo k nemovitosti) sepsanou smlouvu, která by jim výslovně zaručovala předkupní právo, ale měli jsme dojem, že nárok mají, když pozemek je náš a stavba jejich. Jsme mile překvapení, děkuji za osvětlení naší skutečnosti. S pozdravem Bockovi

 134. Notářské Služby

  Předkupní právo chrání toho, v jehož prospěch bylo zřízeno. Zájemce o koupi nemůže na jeho základě konstruovat nějaké nároky z titulu, že nabízí více peněz. To by bylo možné jen v rámci dražby nebo veřejné soutěže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>