Kdy vzniká nárok na dovolenou?

Dovolenou se rozumí, tak jak ji chápe zákoník práce, nějaká souvislejší doba pracovního volna, určená k zotavení zaměstnance, zdravotní kompenzaci, případně jiným specifickým účelům. Není ovšem pouhým obdobím odpočinku od práce, nýbrž by měla plnit funkci komplexního zotavovacího nástroje, díky němuž se zaměstnanec zregeneruje z hlediska dlouhodobějšího a hlubšího pohledu. Proto by měla být dovolená realizována v delších časových úsecích. I normy pracovního práva operují při úpravě dovolené v řádu týdnů, čímž je naznačeno, že doba regenerace kratšího trvání nebude mít zamýšlený a požadovaný efekt. V praxi ovšem bohužel až příliš často dochází k vybírání dovolené po menších částech, někdy dokonce po dnech či jeho částech, což je v podstatě hrubým způsobem v rozporu s jejím smyslem. Aby se o nějaké komplexní regeneraci dalo hovořit, měl by souvislý úsek poskytnuté dovolené činit minimálně dva týdny, nejlépe však tři či čtyři.

    Pojem dovolená je, pro někoho možná překvapivě, pouze shrnujícím termínem označujícím celou skupinu jednotlivých druhů. Celkem existují čtyři různé druhy dovolené. Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, dovolená za odpracované dny, dodatková dovolená a další dovolená. Na rozdíl od jiných druhů odpočinku po práci, jako jsou například přestávky či odpočinek mezi směnami, nevzniká nárok na dovolenou přímo, ale je vázán na splnění nějakých zákonem daných podmínek. Tedy pro rozhodnutí, zda má nějaký zaměstnance právo čerpat dovolenou, musíme posoudit jeho situaci jako konkrétní případ a rozhodnout, zda byly splněny všechny předpoklady, které norma ukládá.

    Dovolená za kalendářní rok je základním typem dovolené, kterou náš právní řád zná. Jak už bylo řečeno výše, nárok na ni vzniká zaměstnanci až tehdy, jsou-li splněny stanovené podmínky. Je třeba rozlišovat dovolenou za kalendářní rok jako takovou na jedné straně a její poměrnou část na straně druhé. V případě dovolené za kalendářní rok jsou zákonné podmínky tyto: a) pracovní poměr zaměstnance musí trvat nepřetržitě celý kalendářní rok a b) zaměstnanec musí v takovém kalendářním roce odpracovat nejméně 60 dnů. Zákon dále stanoví, že za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, přičemž části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Na tomto místě je ještě nutné zdůraznit, jak správně chápat formulaci nepřetržité trvání po celý kalendářní rok. Musí se jednat skutečně o všech 365 (366) kalendářních dní roku. Pokud tedy poměr začal až 2. ledna, či skončil už 30. prosince, není podmínka trvání po celý kalendářní rok naplněna. Právě na případy, kdy pracovní poměr celý rok netrval se aplikují ustanovení o poměrné části dovolené. Na poměrnou část dovolené vzniká zaměstnanci nárok tehdy, jestliže sice a) odpracoval nutných 60 dní, ale b) jeho pracovní poměr netrval po celý kalendářní rok. Dovolená se pak určí tím způsobem, že za každý celý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru vzniká nárok na 1/12 dovolené.
    V souvislosti s dovolenou ještě existuje otázka, co se pokládá za „odpracovanou“ dobu. Není to jen doba, kdy skutečně docházelo k výkonu práce, nýbrž i doba, kdy zaměstnanec nepracoval pro překážky v práci, doba dovolené na zotavenou, náhradního volna za práci přesčas, práci v neděli nebo ve svátek, mateřské dovolené, doba, po kterou otec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Naopak za výkon práce se nepovažuje (pro účely dovolené) : doba rodičovské dovolené, čerpané po době, kdy žena čerpá mateřskou dovolenou, vojenská základní nebo náhradní služba, civilní služba a doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci.

   Zákon samozřejmě stanoví i délku dovolené. Základní výměra dovolené činí čtyři týdny. U zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnost činí pět týdnů. Naopak u zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří provozují podnikatelskou činnost lze v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu prodloužit (nikdy však zkrátit !) dovolenou o další týdny nad základní výměru. Speciální výměru mají pedagogičtí a akademičtí pracovníci vysokých škol. Pro ně platí výměra osm týdnů v kalendářním roce. Speciální úpravou bylo také nutno stanovit čerpání dovolené pro zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Těm přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Tedy vypočte se, kolik pracovních dnů připadá u zaměstnance v ročním průměru na jeden týden a tolik pracovních dnů dovolené pak bude činit jeho týden dovolené.

    Čerpání dovolené by mělo proběhnout v tom kalendářním roce, ve kterém nárok na dovolenou vznikl. Zaměstnavatel je navíc povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má nárok. Zaměstnavatel také může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik nároku na dovolenou, jestliže lze předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. Může se však stát, že z nějakých důvodů nemohlo proběhnout čerpání dovolené v příslušném roce. Tyto důvody mohou být a) naléhavé provozní důvody, b) zaměstnavatel neurčil nástup dovolené nebo c) překážky v práci. Pak je zaměstnavatel povinen dovolenou zaměstnanci poskytnout tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Pokud zaměstnanec nevyčerpá dovolenou ani v tomto následujícím roce, je zaměstnavatel povinen mu poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku a případné naturální požitky.
    V některých případech může dojít k přerušení dovolené. Jelikož smyslem dovolené je regenerace zaměstnance, pokud by nějaká překážka v této regeneraci bránila, je vhodné běh dovolené přerušit. Může jít o čtyři situace. Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené službu v ozbrojených silách nebo civilní službu, byl-li uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny (to neplatí, určil-li zaměstnavatel čerpání dovolené na dobu ošetřování nemocného člena rodiny na žádost zaměstnance). Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.

    Nástup dovolené určuje zaměstnavatel. Dobu čerpání dovolené určuje podle plánu dovolených stanoveného s předchozím souhlasem příslušného odborového orgánu tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Při stanovení plánu dovolených je nutno přihlížet k úkolům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem; tato doba může být výjimečně zkrácena, dá-li k tomu souhlas příslušný odborový orgán. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené. Jako výjimka z pravidla monopolu pravomoci zaměstnavatele určit čerpání dovolené vystupuje pravidlo, kdy zaměstnankyně požádá zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené ,a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Pak je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

    Jiným institutem než dovolená za kalendářní rok je dovolená za odpracované dny. Postihuje případy, kdy zaměstnanec neodpracoval ani oněch 60 dnů, které jsou nutné pro dovolenou za kalendářní rok a její poměrnou část. Nárok na dovolenou za odpracované dny vznikne zaměstnanci tehdy, jestliže sice odpracoval u zaměstnavatele méně než 60 dnů, ale více než 22 dnů. Pokud by odpracovaná doba nedosahovala ani této hranice, nemohl by zaměstnance nárokovat naprosto žádnou dovolenou. Délka dovolené se pak určí jednoduchou metodou, totiž že délka dovolené činí 1/12 nároku za každých 22 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. I při čerpání této dovolené náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

    Dodatková dovolená se týká pouze úzkého okruhu zaměstnanců. Jedná se o ty zaměstnance, kteří díky povaze vykonávané práce potřebují v důkladné regeneraci delší dobu než jiní. Jedná se o mimořádně náročné a těžké práce. Zaměstnanec, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanec, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé, má nárok na dodatkovou dovolenou v délce jednoho týdne. Které práce jsou zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé přesně vymezuje zákon, případně vyhláška. Doba trvání je jediné kritérium délky poskytnuté dovolené. V případě, že zaměstnanec pracuje v obtížných podmínkách kratší dobu, náleží mu dovolená opět podle známé metody, tedy za každých 22 odpracovaných dnů dovolená v rozsahu 1/12 dodatkové dovolené. To může vzhledem k dělení dnů dvanácti v praxi působit značné problémy. Dodatkovou dovolenou je nutno vyčerpat v tom roce, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok.

    Posledním známým typem dovolené v zákoníku práce je další dovolená. Zaměstnancům s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou, popřípadě dalším zaměstnancům, jejichž práce podstatně závisí na povětrnostních vlivech, přísluší za každý týden dovolené čerpané v období s nižší potřebou práce další dovolená v trvání dvou dnů, nejvýše však jeden týden. Období s nižší potřebou práce může stanovit zvláštním právním předpisem příslušný ústřední orgán; pokud takový předpis nebyl vydán, lze období s nižší potřebou práce stanovit v kolektivní smlouvě vyššího stupně.

754 komentářů u „Kdy vzniká nárok na dovolenou?

 1. Milan Zadrobílek

  Jak to je, když zaměstnavatel nařídí dovolenou, na kterou nemám nárok (pro krátkou dobu zaměstnání) a nebo chce abych si vzal neplacené volno. Děkuji.

 2. Lenka

  Koncem roku 2002 mi byla dána výpověd z důvodu rušení regionálního pracovistě.S tim,ze výpovední lhůta činí tři měsíce,během této doby je třeba si dovolenou vybrat.Nyní koncem ledna mám možnost nového zaměstnání počínaje prvním únorem r.2003.Samozřejmě dovolenou,která činí 10 dnů,nemám ani nestihnu čerpat.

  Je povinem stávající zaměstnavatel tuto dovolenou proplatit nebo o ni mohu prijít??

  Děkuji za odpověd

  Lenka

  1. Lenka, lively@post.cz

   Zamestnavatel je vam v tomto pripade povinen dny nevycerpane dovolené proplatit. Ustanovení jež se tohoto týkají jsou jak v zákoníku práce tak v prováděcích předpisech k němu.

 3. Jana

  Změnila jsem zaměstnání v polovině měsíce a bez odkladu jsem nastoupila do dalšího zaměstnání. Náleží mi dovolená u některého ze zaměstnavatelů?

  konec 1. PPV – 15.12.

  počátek 2. PPV – 16.12.

  Obě PPV jsou na dobu neurčitou, obě ve státní sféře.

  1. LENKA

   Vzhledem k ustanovení pragrafu 110a Zákoníku práce Vám může při změně zaměstnání v průběhu téhož kalendářního roku kterýkoliv ze zaměstnavatelů poskytnout tu část dovolené jíž jste u předchozího zaměstnavatele nestihla vyčerpat. Musíte ale nejpozději před skončením pracovního poměru stávajícího zaměstnavatele požádat aby se mohl s budoucímzaměstnavatelem dohodnout na vzájemné úhradě s budoucím zaměstnavatelem.

 4. Martina

  Příteli k 31.3.2003 končí prac. poměr (výpověd dohodou)… 1.4.2003 nastupuje k novému zaměstnavateli. Otázka zní, jak to bude s dovolenou?! Asi 2 dny má jestě za minulý rok a nevím, na kolik dní má nárok letos a zda by šla dovolená převést k novému zaměstnavateli. Možná je to hloupost, ale stejně bych to chtěla vědět. Nebo nezbývá nic jiného,než si dovolenou vybrat či nechat proplatit?!

 5. Ladislav

  Muze zamestnavatel kratit premie za dobu dovolene? Zamestnavatel tvrdi, ze za dobu cerpani dovolene nema zamestnanec narok na premie v plne vysi, ale pomerne zkracene.

 6. Libor Martínek

  Může zaměstnavatel, který přidal týden dovolené a ta nyní činí 25 dnů za rok provést její krácení v následujícím smyslu:

  celková dovolená 25 dnů

  datum provedení změny z 20 dnů na 25 dnů s účinností od 1.5.

  krácení přidané části ve smyslu 8/12 z 5 dnů – 3,33 dne

  výsledná dovolená po krácení k použití v tomto roce 23,3 dne?

  Děkjuji

 7. Regina

  Zajimalo by mne jaké jsou náhrady za dovolenou, když moje mzda je složena ze základu, prémií a osobního ohodnocení.

  Totéž by mne zajímalo i v průběhu neschopnosti.Děkuji R.

 8. Martina

  Dobrý den, prosím o pomoc při řádném pochopení pracovní smlouvy. Mám sjednaný pracovní poměr na dobu určitou a to od 26.5.2003 do 25.5.2004 s tříměsíční zkušební dobou, kde se uvádí, že zaměstnanec má nárok na 11.5 dnů dovolené na zotavenou ročně. Není mi přesně jasné, jak se na tuto částku přišlo, když dle zákona má zaměsnanec nárok na 4 týdny dovolené ročně. Je možné, že těch 11,5 dne dovolené je bráno jako na rok 2003 a v roce 2004 budu mít nárok na dalších 11,5 dne? Pokud jde však o poměrnou výši, jak se uvádí v zákoně, pak by ale v roce 2003 připadalo 11,5 dnů dovolené na dobu 7 odpracovaných měsíců a v roce 2004 pouze na 5 odpracovaných měsíců. Nevím jestli to s tim souvisí, ale pracovní místo mi sjednával ÚP a na oznámení o ukončení evidence uchazeče o zaměstnání je uveden důvod ukončení: Umístěný ÚP na SÚPM – absolventská praxe. Této větě také moc nerozumím. Děkuji

 9. BernovskáJaroslava

  Zajímalo by mne, co je myšleno případnými naturálními požitky v zákonníku práce § 110b. Má-li zaměstnanec nárok na stravenky v době dovolené.

 10. Jan Fuit

  Byl jsem zaměstnán po dobu 3 měsíců. Propustili mě na konci Zkušební doby, měl jsem odpracováno 66 dnů.

  Mám nárok na proplacení dovolené? Zaměstnavatel mi tvrdí, že nárok na proplacení dovolené vzniká až po 70 odpracovaných dnech, a že mi nic nedá.

  Tato situace se mi u téhož zaměstanvatele opakovala už před rokem, ale věřil jsem, že se nárok na dovolenou vzatuje až k 70 odpracovaným dnům.

 11. Mgr. Kamila Prokopová

  Mohu získat absolventské /asistenské/ místo, ÚP však požaduje pro příspěvek na mzdu zaměstnání na dobu určitou, s tím nesouhlasí potenciální zaměstnavatel – pouze doba určitá na 1 rok, já bych souhlasila – zisk praxe a možnost hledat odpovídající práci. Žiji z 3 500,- Kč měsíčně, neúnosné. Jinou práci nemohu již přes 4 měsíce sehnat. Existuje možnost těchto absolventských praxí s příspěvkem ÚP na dobu určitou? Děkuji za pomoc.

 12. Burian Tomáš

  Chtěl bych se zeptat, zda-li může zaměstnavatel po zaměstnanci vymáhat finanční částku za překročení dovolené, když pracovní poměr skončil předčasně 5.9. 2003. Celou dovolenou jsem od zaměstnavatele dostal nařízenou, čili jsem si to ani nemohl hlídat. Zdá se mi to nefér vůči zaměstnanci, který ani dovolenou nechtěl a teď by ji měl zaplatit…

  Děkuji moc za odpověď

 13. zdeny.m

  Může mi zaměstnavatel určit čerpání celé řádné doévolené,nebo si mohu dva týdny určit sám?

 14. Dana

  Mám dítě do 15 let. Chtěla jsem si vzít dovolenou v době letních prázdnin

  v délce 14 dní a 1týden, celkem 3 týdny. Prý na to nemám nárok. Je toto

  nějak možné nárokovat? Děkuji Dana

 15. V.Balaz

  Podal jsem výpověď s dvouměsíční výp. lhůtou. Mám ještě 10 dní staré dovolené. Zajímalo by mě jak s ní a s novou dovolenou můžu naložit? Jakou možnost popř. povinnost mi může poskytnout zaměstnavatel?

 16. Julie

  Dobrý den,

  zajímalo by mě, jestli mají uvolnění členové zastupitelstva nárok na stravenky.

  Děkuji za odpověď

 17. Julie

  Dobrý den,

  zajímalo by mě, jestli mají uvolnění členové zastupitelstva nárok na stravenky.

  Děkuji za odpověď

 18. Ludovít

  Zkracuje se dovolená za pracovní neschopnost,např. když jsem byl za

  celý kalendářní rok 3 měsíce nemocen?Celý rok pracuji u jednoho zaměstnavatele

 19. Renata

  Pracujeme v nepřetržitém pracovním provozu,12-ti hodinnové směny.Zajímalo by nás jak se nám odečítá dovolená.pokud si vezmeme 5 dnů dovolené zaměstnavatel nám odečte 7,5 dne.Tudíž za 1 den dovolené,1,5 mínus.

 20. Strejček Jiří

  Podal jsem výpověď k 31.07.2004 a mám ještě nárok na 13,5 dne dovolené. Zajímalo by mne, jak a kdy si mohu dovolenou vybrat a zda mi může současný zaměstnavatel z nějakého důvodu neumožnit čerpání celých 13 a půl dne dovolené. Děkuji za odpověď.

  Strejček Jiří

 21. DANA

  Dobrý den

  chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na dovolenou,když jsem v pracovní neschopnosti od 2.1.2004 do 12.7.2004

  Děkuji

 22. IBL CZ s.r.o.

  Jestliže zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru na dobu určitou od 2.1. do 31.12. má nárok na celou dovolenou, nebo se krátí ?

 23. Denisa Adair

  Jiz pres 4 roky ziji v USA se svym 5 letym synem jehoz otec (Tomas Burian,Chlebovicka 490,P-9),mimo jine majitel firmy Euro-Stavokonsul,jiz od narozeni naseho syna neplatil a opakovane odmital platit vyzivne,i prestoze jeho ekonomicka situace je ve znacne dobre kondici.Spolu se svou byvalou pritelkyni (Petra Novackova-Ostrava,nezamestnana)mne i meho syna spolecne dohnali k opusteni CR ,pod pohruzkou ublizeni na zdravi memu i meho tehdy 1,5 leteho synka. Domnivam se,ze se tehdy dopustili trestneho cinu,na kteryz jsem bohuzel,ve svych 20-ti letech reagovala naivnim zpusobem.Planuji navrat do CR na cas urcity, a zajimalo by mne,zda mam narok na vymahani vyzivneho zpetne za 4 roky,popriklade podat zadost na soudni stihani techto osob.Jsou oba velice zvrhli a neuctou ceske spolecnosti.Velice dekuji za radu.

  S pozdravem a pranim vsem,k letosnim i pristim rodinnym i obchodnim uspechum.

  Denisa Adair,CA

 24. Honza

  Jak to je , když zaměstnavatel určí zaměstnanci 5 pracovních dnů dovolené i když ví má prokazatelně zaplacený zájezd na 8 pracovních dnů . Stále platí ještě , že se dolvolená musí být určená jednou za kalendářní rok v délce alespoň 14 dnů nepřetržitě .

  S pozdravem Soldán

  Odesílatel : jansoldan@centrum.cz

 25. Andrea

  Nevím jak postupovat při zadávání dovolené při 12 ti hodinových prac. směnách – pracovníci pracují pouze ve 12 ti hod. prac směnách.

  Jejich pracovní úvazek je ale přitom 37,5 hod. týdně.

  Při čerpání dovolené, nevím zda mám tedy započítat 11 hodin za den nebo 7,5 hodiny. Také si nejsem jista zda tito zaměstnanci mají nárok na 20 dnů dovolené, nebo jim mám dovolenou přepočítat podle počtu odpracovaných směn v roce.

 26. havránková

  Kdy je žena povinná odejít na mateřskou dovolenou? Může zůstat v zaměstnání až do porodu?

 27. Jiří Hervert

  Doslechl jsem se, že byl přijat nějaký nový zákon s platností od 01.10.2004, který zamezuje převod dovolené do dalšího kalendářního roku. Chtěl bych se zeptat, kde bych mohl (na internetu) úplné znění tohoto zákona najít popř. ve stručnosti vysvětlit co to pro zaměstnance znamená.

 28. Salja

  Skutečně by mě jako dlouholetou personalistku zajímalo, zda je dosud některým zaměstnavatelem vypracováván plán dovolených. Tento institut, který přežívá v zákoníku práce dosud, se mi jevil zcela nesmyslný i za hluboké totality, kdy dovolená byla podstatně kratší (při mém prvním nástupu do zaměstnání v r. 1977 jsem měla jako 20-letá nárok na 10 pracovních dní dovolené, dnes mají i tito nastupující do zaměstnání nárok na minimálně 20 pracovních dnů dovolené, ev. plus 5 prac. dní navíc), pochopitelně neexistovaly různé výhodné lastminuty apod. I tenkrát se ve stanoveném termínu povinně vytvořil jakýsi plán dovolených. Ve skutečnosti dovolenou všichni zaměstnanci čerpali jinak – v souladu sdosude svými potřebami a s ohledem na situaci u zaměstnavatele. V zásadě to fungovalo, byť pracně vytvořený a všemi zaměstnaci podepsaný plán dovolených nikdy neodpovídal skutečnosti.

  Po roce 1990 již dlouhá léta nevytváříme tento paskvil – plán dovolených. Dovolené u naší organizace, která má cca 350 zaměstnanců (vč. MD a RD), byť ve značně vyšším rozsahu než dříve, byly dosud čerpány s ohledem na momentální situaci zaměstnavatele a potřeby zaměstnanců. Náhrady za nevyčerpanou dovolenou jsme propláceli pouze v dosud zákonem odůvodněných případech (nemožnost vyčerpání dovolené s ohledem na skončení pracovního poměru, dlouhodoubou pracovní neschopnost, MD apod.). Za této situace jsme nikdy nebyli nuceni platit zaměstnanci náklady dle ust. § 108 odst. 2 ZP.

  Prosím o sdělení – zejména personalistů (organizací, kde nemají tzv. celozávodní dovolenou či něco podobného), zda dosud tvoří plán dovolených v souladu se zákoníkem práce a s jakými výsledky.

 29. Majka

  V září 2003 jsem nastoupila do zaměstnání a v říjnu 2003 jsem onemocněla doba mé prac.neschopnosti byla 1rok do září 2004poté jsem se vrátila zpět do zaměstnání a potřebovala bych vědět zda mám nárok na nějakou dovolenou. Děkuji předem za odpověd.

 30. Josef

  Na základě změn a současné novelizace ZP se dotazuji, do kdy musí

  pracovník vyčerpat starou dovoleno z r.2003, případně zda může

  být proplacena a nebo za jakých podmínek o ní může přijít.

 31. Veronika Kudláčková

  Zaměstnankyně nastoupila na MD 31.3.2004,která ji trvala do 12.10.2004,do 30.3.2004 byla na Rodičovské dovolené, vznikne ji nárok na dovolenou a pokud ano vznikne ji jen za tu dobu po kterou byla na MD tedy její poměrná část?

  Děkuji

 32. Lucka

  Chtěla bych se zeptat, zdali má člověk,který pracuje na dohodu o pracovní činnosti,právo na nějakou placenou dovolenou???Díky za každou odpověď!!

  1. Kozelková Milada

   MÁM NÁROK NA PLACENOU DOVOLENOU PŘI PRÁCI NA DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI?.P.KOZELKOVÁ.

 33. Hinková

  Náš zaměstnanec má prac.smlouvu na 1/2 úvazku jako domovník a 1/2 úvazku jako topič.Jestliže si bere dovolenou,musí ale topit,protože v budově sídlý mateřská školka.Může si vybírat dovolenou po 1/2 dni ?

  Neporušuje se tímto nějaký zákon? Děkuji Hinková

 34. R.Dedičová

  jE MOŽNÉ ČERPAT NOVOU DOVOLENOU /2005/ JEŠTĚ

  VE STARÉM ROCE 2004?s pozdravem r.d.

 35. Eva K.

  Dobrý den,dostala jsem se do situace,ze které mám trochu strach a nikdo mi není schopen vše vysvětlit a poradit.Nevím,jestli jsem ve správném okně,ale nikde jinde jsem se na Vašich stránkách k poradně nedostala.Moc prosím o rychlé zodpovězení dotazu.

  Jsem zaměstnaná u firmy jako ,obchodní reprezentant,(zažitější výraz je dealer)na dobu neurčitou již 3 roky. 6.12.04 odcházím na MD(6 týdnů před porodem).Dnes(1.12.04)na poradě nám nadřízený oznámil,že k 1.1.05 nás 6 reprezentantů přechází pod jinou firmu.Budeme dělat to samé(stejné pracovní zařazení),tzn.propagovat výrobky stávající firmy,ale platit nás bude už firma nová. Bylo mi(zatím ústně) slíbeno,že všechna práva a povinnosti,co má ke mně můj zaměstnavatel,coby k těhotné převezme nová firma.Přesto mám trochu obavy.Znamená to totiž sepsat výpověď se stávajícím zaměstnavatelem a podepsat pracovní smlouvu s novou firmou.Jinou volbu nemám,zůstat nemůžu,moje místo bude zrušeno a ev.nové nabídnuté nemůžu přijmout,protože bydlím 75 km od firmy.Opravdu můžu dělat jen toho reprezentanta. Na co si,prosím,musím dát pozor při tomto přechodu v pro mne tak nevhodnou dobu??? Budu dostávat stejné peníze po dobu MD i když budu už nově od 1.1.05 pod jinou firmou?(Mám čistý prům.měsíční příjem za poslední rok cca 20.000.) Musí mi nynější zaměstnavatel proplatit dovolenou,kterou jsem si nestačila vybrat a hodlala ji vyčerpat těsně po MD?Taky mi naskočí asi den ještě za prosinec???Můžu vůbec v této době rozvázat pracovní poměr?Asi ano když to bude dohodou a podepíšu to.Ale můžu hned vzápětí uzavřít novou?Slyšela jsem ,že jakožto žena na MD,tudíž pobírající nemocenskou nemůžu v této době uzavírat pracovní smlouvu????Jsem z toho zmatená,sotva jsem pochopila klasiku,tak přijde takováto změna.Nerada bych podepsala něco,co pak pro mne bude nevýhodné ne-li nebezpečné.

  Moc děkuju za rychlou odpověď.EK

 36. Věra Jagerová

  Dobrý den,

  podala jsem u svého zaměstnavatele výpověď a v současné době si hledám nové zaměstnání. Mám nárok (a kolik??) na nějaké volno z práce na případné jednání s potencionálními novými zaměstnavateli?

 37. Jana U.

  Pracuji ve školství jako účetní, mám nárok na dodatkovou dovolenou? Od ledna do září jsem opracovala na 0,35 úvazku od října na celý úvazek. Dekuji

 38. tom

  K 1.říjnu jsem nastoupil do nové prace.Kdzž jsem se zeptal zaměstnavatele na narok me dovolené za tento rok,bylo mi zděleno že je 1.5dnu.CHci se zeptat proč to neni 3/12 z 20 dnu,ktere nam dava zaměstnavatel za celý rok.Dík za odpověd Tom

 39. Ludmila

  V lednu 2005 odcházím do starobního důchodu po odpracování 40 let u jednoho zaměstnavatele.

  Mám nárok na poměrnou část dovolené za měsíc leden 2005?

  Děkuji za odpověď.

 40. Jana

  15.3.2005 odcházím na mateřskou dovolenou,mohu si vybrat před tímto odchodem dovolenou v práci? v roce 2005 mám nárok na 30 dnů dovolené,tím pádem bych 1.2.2005 začala čerpat dovolenou a 15.3.2005 mateřskou.Smlouvu mám na dobu neurčitou.Je to možné? Děkuji

 41. Luděk

  Dne 29. listopadu jsem podal výpověď s ukončením pracovního poměru k datu 31.1.2005. Požádal jsem o dovolenou za měsíc leden 2005 a tato mě byla odmítnuta s tím, že nemám na dovolenou za měsíc ledem 2005 nárok, protože jsem neodpracoval 22 dní v kalendářním roce. Podle mého názoru, bych na dovolenou měl mít nárok, neboť zákoník nestanovuje, že bych musel 22 dní v kalendářním roce odpracovat u jednoho zaměstnavatele. Tento zaměstnavatel nemůže vědět, zda odpracuji ještě alespoň 1 den v kalendářník roce, tak abych měl 22 odpracovaných dnů a vznikl mi nárok na alespoň 1/12 dovolené. Potom by mě tedy musel tento zaměstnavatel zpětně dovolenou poskytnout, neboť bych podmínku 22 dní v kalendářním roce splnil, ale to už samozřejmě není "dovolená", ale proplacení mzdy, tedy pokud bych byl již zaměstnán u jiného zaměstnavatele. Prosím poraďte mi… Děkuji za rychlou odpověď a přeji hezký den.

 42. Petr

  Mám menší dotaz,mám odpracováno od poslední dovolený, kterou jsem si vybral (nezbyl mi žádný den),30 dní. nakolik mám nárok dnů dovolený? děkuji za rychlou odpověd pan Petr

 43. Kalous Martin

  K 1.11.2004 jsem dostal výpověď s tříměsíční výpovědní lhůtou.Končím tedy k 31.1.2005.Zaměstnavatel mi sdělil,že nemám nárok na část dovolené v novém roce.Je to pravda?

 44. Míša

  Dobrý den,

  chtěla bych se na Vás obrátit s prosbou o radu.

  Dne 1.1.2004 jsem nastoupila do Kauflandu do funkce operátorky. Odpracovala jsem celý listopad i prosinec. Můj pracovní úvazek je

  32,5 hod.týdnně. Prac.doba pondělí až pátek.

  Dovolená za kalendářní rok 25 dní.

  Do 10.2.2005 si musím vybrat loňskou dovolenou.

  Mám za to, že mám nárok na 4 dny. Ale názor zaměstnavatele je jiný. V listopadu jsem prý odpracovala pouze 21 prac. dní, protože 17.11.2004 byl svátek a ten se odpracované doby nezapočítává, takže mám nárok pouze na dva dny. Prosím Vás tedy o vysvětlení, jak to s tím svátkem tedy je.

  Děkuji moc za odpověď.

 45. Marcel

  Dobrý den, rád bych věděl, zdali se do nároku na dovolenou počítají i 2 měsíce odpracované ve zkušební době (zaměstnavatel mi sdělil, že zkušební doba se do nároku na dovolenou nepočítá) …samozřejmě v zaměstnání pokračuji.

  Předem děkuji za odpověd.

  1. Marie Turnová

   Dobrý den chtěla bych se zeptat,na kolik dnů mám nárok po třech měsících zkušební doby.Děkuji

 46. Dita

  Dobry den,potrebovala bych vedet jaky narok na dovolenou ma pracovnik,s kterym byl rozvazan prac.pomer dohodou k 30.04.2004,ale od 25.04.2004 do 31.01.2005 byl na nemocenske. Mel narok v roce 2004 na 20dnu dovolene,ci jen na pomernou cast za odpracovane dny? Muze se mu vubec provest kraceni dovolene?.

  Dekuji

 47. Marta Pazderková

  Dobrý den,

  prosím Vás, zda by jste mi mohli zodpovědět můj dotaz :

  manžel nastoupil do státního sektoru dne 1.4.2004.

  Nyní mu ředitel tvrdí, že ze zákona vyplývá , že si manžel musí vybrat celý zbytek dovolené za rok 2004 do 31.3.2005 – tzn. do konce uplynutí 1 roku, co je zde v novém zaměstnání.

  A to i přez to, že bude zde bude i nadále zaměstnán.

  Myslím, že v tomto případě, má nárok ji čerpat až do 30.11.2005.

  Poraďte mi, prosím, na čí straně je pravda.

  Děkuji Marta Pazderková

  1. Marie Jochýmková

   Pracovní poměr na dobu určitou mně skončil 31.12.2004. Od 22.12.2004 až do 6.2.2005 jsem byla práce neschopná. Z roku 2004 mně zůstaly

   3 dny nevyčerpané dovolené. Bývalý zaměstnavatel mi tyto odmítá proplatit.Protože

   již nejsem v pracovním poměru,nemám možnost si tyto dny vyčerpat do konce roku 2005. Přijdu

   o tento svůj nedočerpaný nárok?Prosím o sdělení, kterých ustanovení zákona se v tomto případě držet. Děkuji za odpověď

 48. Antonín Freiberger

  Zaměstnavatel mi stanovuje a vyplácí několik let nesprávně dovolenou ve dnech. Letos poprvé stanovil nárok správně. Jak jej mohu donutit k

  doplacení za minulá léta? Je zde ze zákona stanovena promlčecí doba?

  Antonín Freiberger

 49. Karla

  Dobrý den,

  po jaké době budu mít nárok na dovolenou, když se vracím do práce po třech letech rodičovské dovolené?

 50. Jana Andrlová

  jeden den jsem vyřizovala pohřeb , bylo to v ponděli a do pohřbu jsem chtěla dovolenou.Nadřízený mi řekl , že dovovenou nedostanu a napíše mi áčko pokud nepříjdu do práce.Má na to právo?

  1. Eva Friedrichová

   Dobrý den,zemřela mne babička.Mám dotaz jestli mám na pohřeb jeden den volna s náhradou mzdy?Děkuji Vám,za kladné vyřízení.Hezký den

  2. Katka

   Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

   Příloha

   Důležité osobní překážky v práci, při nichž se poskytuje pracovní volno

   Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v případech, za podmínek a v rozsahu dále uvedeném:

   1. Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení

   a) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

   b) Pracovní volno se poskytne i tehdy, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je schopno potřebnou zdravotní péči poskytnout. Náhrada mzdy však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

   2. Narození dítěte manželce (družce) zaměstnance

   Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět.

   3. Doprovod

   a) rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Má-li zaměstnanec nárok na podporu při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy,

   b) zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo do internátní speciální školy. Pracovní volno se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce.

   4. Úmrtí rodinného příslušníka

   Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na

   a) dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

   b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,

   c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

   5. Vlastní svatba, svatba dětí a rodičů

   Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na dva dny na vlastní svatbu, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu. Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na jeden den k účasti na svatebním obřadu při svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy při svatbě rodiče.

   6. Přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení

   Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den při stěhování v téže obci a při stěhování do jiné obce nejvýše na dva dny; jde-li o stěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy.

   7. Nepředvídané přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků

   Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.

   8. Znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, kterého používá zaměstnanec těžce postižený na zdraví

   Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne zaměstnanci těžce postiženému na zdraví na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den.

   9. Vyhledání nového místa před skončením pracovního poměru

   Pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době (§ 45 odst. 1 zákoníku). Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy při skončení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až d) zákoníku. Pracovní volno lze se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

   10. Pohřeb spoluzaměstnance

   Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance. Tyto zaměstnance určí zaměstnavatel v dohodě s příslušným odborovým orgánem.

 51. Martina

  Dobrý den,

  chtěla bych se přeptat. Pokud ukončím pracovní poměr ještě ve zkušební lhůtě, končila 31.3.05, lhůta byla 3 měsíce a já ukončím pracovní poměr právě k 31.3.05. Jak je to s nárokem na dovolenou a mohu si ji vybrat ještě před ukončením prac. poměru? Bude mi pak počítáno že jsem odpracovala 3 měsíce, tudíž více než 60 dnů?

  Děkuji za odpověď

 52. eva

  V praci s nepretrzitym 24hodinovym provozem (na recepci) jsme 4 recepcni. V pracovni smlouve se k dovolenym, ci k praci prescas zamestnavatel nijak nevyjadruje, nemame tedy nijak zvlast upravene podminky ohledne dovolenych, ci praci prescas.

  Ohledne dovolenych mame vsak narizeno, ze pokud si jedna z nas chce dovolenou cerpat, musi si nejdriv s ostatnimi domluvit, kdo za ni vezme dane sluzby, a pokud se nikdo takovy nenajde, i kdyby nahlasila dovolenou dva mesice predem, ma proste smulu. Je to dost unavujici, zvlast kdyz si clovek zpetne spocita, ze za cely rok nema v podstate ani jeden den dovolene, protoze, dny, ktere sam vycerpa, stejne driv nebo pozdeji bude muset jit za ostatni (to sice ciste ze slusnosti k tomu druhemu). Nevim jestli to dane tim, ze jsme tam vsechny studentky, a zamestnavatel k nam ma urcity despekt, kazdopadne se mi zda, ze uplne zamita veskerou diskusi na toto tema. Prosim poradte mi, jak by se clovek mohl proti takovemu jednani branit? Jiz jsem precetla velkou cast zakoniuku prace, ale je tam nekde misto, ktere by vyslovne takove jednani zakazovalo?

  Dekuju, Eva.

 53. Petra Fabiánová

  Mám takový dotaz: odpracovala jsem 39 dní, na kolik dní dovolené mám nárok? Potřebuji to prosím vědět kvůli mému zrušení pracovního poměru, protože bych si ráda tu dovolenou vybrala než abych ji měla od zaměstnavatele proplacenou, protože už tam s ním nevydržím ani o den navíc. Děkuji za odpovědi. Petra

 54. Katka Juřičková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na dovolenou – její proplacení od zaměstnavatele, když se mi minulý rok narodila dcera a pracovní poměr není ukončen – probíhá mateřská dovolená. Děkuji.

 55. Petra

  Dobrý den,

  je zaměstnavatel povinen dovolenou za kalendářní rok platit? Je placená dovolená stanovena zákonem.

  Děkuji za odpověď

 56. Iva

  Dobrý den,

  Zaměstnankyně nám nastoupila do HPP 1.9.2004

  nepřítomna byla:

  15-17.9.2004 tj.3dny OČR

  11-22.10.2004 tj.12dnů OČR

  11.11. až dosud pokračuje v nemoci

  Prosím o radu jaký má nárok na dovolenou v minulém roce 2004 a v letošním 2005 prozatím nečerpala žádnou dovolenou.

  Děkuji

 57. vera

  mám pracovní smlouvu na dobu určitou od 15.03.05 do 15.09.05. Též mám zkrácenou pracovní dobu na 19 hodin týdně. Prosím o sdělení, na kolik dní dovolené mám nárok.

  Dekuji.

 58. D.

  Podle čeho se určuje den nástupu dovolené?

  V podniku nejsou odbory,ani kolektivní smlouva,žádný plán dovolených.

  V zákoníku se jasně píše,že vybrání řádné dovolené v délce 4 týdnů určuje

  zaměstnavatel. Znamená to tedy pro mě,že pokud si chci koupit zájezd k moři na 14 dní,musím jej poníženě požádat o svolení a v pokoře čekat

  jak bude naladěn?

  Který blbec tyto zákony navrhuje.Je to snad úmyslné jednání,nebo navrhovatel je rychlokvašený odborník bez řádného vzdělání?

  D.

 59. Schűtzová

  jsme inženýrská společnost,abychom mohli získávat zakázky z EU,chtěli jsme, aby naši zaměstnanci měli "kulatá razítka". Poplatek komoře,školení a zkoušky jsme za naše zaměstnance zaplatili v plné výši. Musí se tyto částky považovat za naturální příjem zaměstnance a dadaňovat v jejich platě, vč. dalších odvodů SP,ZP? děkuji za odpověď.ZS

 60. Michnová Renata

  Od ledna 2004 jsem nastoupila do práce po mateřské dovolené.Z roku 2003 mi zůstalo 18 dní dovolené,které jsem začala čerpat v dubnu.Vyčerpala jsem 7 dní a nastoupila na PN z důvodu rizik.těhotenství,kde jsem byla až do nástupu na další mateřskou dovolenou.Mám nárok na čerpání zbývajících 11 dní?Mateřská dovolená mi skončila 21.3.2005 a poté jsem čerpala dovolenou za rok 2004.Je možné,aby mi dovolená za rok 2003 mi propadla?

  Děkuji za odpověď

 61. renata

  Má zaměstnavatel právo zrušit mi dovolenou za rok 2003,jestliže jsem ji nestačila vyčerpat z důvodu PN a poté mateřské dovolené? V roce 2004 jsem vyčerpala 7 dní a zůstalo mi 11 dní,které jsem vyčerpat nestihla.

  děkuji za odpověď

  renata

 62. Gregorová

  Zaměstnavatel s manželem-důchodcem neobnovil pracovní poměr na dobu určitou, jak mu původně sliboval a v dopise oznamujícím mu tuto skutečnost stanovil termín k vybrání 11 dnů dovolené tak, aby konec dovolené byl současně s ukončením pracovního poměru na dobu určitou.V případě, že by manžel dovolenou nenastoupil například pro neschopnost v práci z důvodu nemoci, je zaměstnavatel povinen mu ji propaltit anebo dovolená propadne? Děkuji.Gregorová H.

 63. Jana

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, na kolik dní mám nárok na dovolenou za rok 2005, pokud nastupuji na mateřskou dovolenou v polovině srpna.Děkuji za odpověď. S pozdravem Jana Bartošová

 64. Jana

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala, na kolik dní mám nárok na dovolenou za rok 2005, pokud nastupuji na mateřskou dovolenou v polovině srpna.Děkuji za odpověď. S pozdravem Jana Bartošová

 65. Jana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na právo na dovolenou, když mám ale pracovní poměr pouze 7 měsícu, zda mám stejné právo na dovolenou jako ostatní nebo jsou nějaké zákony, které by mi dovolenou zkracovaly?

  Děkuji

 66. Iveta

  Pracuji jako zdrav. sestra při rodičovské dovolené, dle potřeb organizace. Vzniká

  mi nárok na dovolenou?

 67. Alex

  Pracuji jako recepční na hotelu – nonstop provoz. Pracujeme dvanáctky – měsíčně mi vychází cca 15 a více směn.

  Pracuji následovně: 4dny – práce + 4 dny volna.

  Zaměstnavatel nás nutí, abychom si psali dovolenou i do dnů, kdy máme mít volno! ( Př. mám V+V+V+V..4dny práce..V+V+V+V. Chci si vzít dovolenou přes 4dny práce – tzn. 4 dny D, ale zaměstnavatel požaduje, abychom si napsali D i do dnů volna – tzn. podle příkladu cca 12 dní D )! přitom tvrdí, že máme nárok na 20dní D/rok. To by znamenalo, že při jeho systému by nám vyšlo pouze 7 PRACOVNÍCH dní DOVOLENÉ.

  Neumí to odůvodnit, stojí si za svým.

  Co v takovém případě?

 68. Petra

  Dobrý den,

  chci se zeptat, jestli může zaměstnavatel nařídit čerpání celé dovolené, nebo jestli mám jako zaměstnanec právo si určit, kdy si chci dovolenou vybrat?

  Děkuji Petra

 69. dana

  jak se prosim krátí dovolena,když jsem byla v pracovní neschoponosti 4 a půl měsíce ,a jěště bych třeba během roku onemocněla.díky za odpověď.

 70. Lenka

  Nastoupila jsem do firmy 1.12.2004 a jeste jsem nemela dovolenou,ani na vypisu nemam zadnou vypsanou,po jake dobe odpracovani budu mit narok na dovolenou?

 71. Petr

  1.Konkrétně jsem odpracoval 40 dní. Nevím jak přesně vypočítat onu poměrnou část. Chápu,že z 22 dní je 1/12 1,83. Je třeba počkat až těch dnů bude 44 jako dvojnásobek? Nebo lze vypočítat i nějakou část ze 40 dnů.

  2.Když mi vyjde 1,83 mám nárok na jeden nebo dva dny?

  3.Počítá se i do odpracované doby státní svátek vycházející na pracovní den?

  Děkuji za odpověď. petr

 72. Marie

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat,jestli je nutné opět nastoupit do pracovního procesu alespoň na několik dní,abych mohla čerpat plánovanou dovolenou ,pro kterou musím přerušit pracovní neschopnost?

 73. Vendul

  Kdy mohu nastoupit na mateřskou dovolenou? Jsem ve 4 měs. a zatím pořád chodím do prace díky

 74. Bicanova

  Bude přerušena dovolená na zotavenou v případě, že zemřel rodič zaměstnance? Mám nárok na placené pracovní volno?

 75. Eva Kudrnová

  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, jestli má zaměstnanec nárok na dovolenou během čerpání mateřské dovolené. Moje zaměstnankyně se vrátila po 3letech do práce a nárok na dovolenou jí vzniká dnem nástupu jako při nástupu do nového zaměstnání?

  Děkuji předem za odpověď.

  E.Kudrnová

 76. Alex

  Zaměstnavatel mi zrušil dovolenou, kterou jsem měla nastoupit příští týden ( mám ji nahlášenou a podepsanou již 3 měsíce ), kvůli nemocenské mé kolegyně. Je tento postup správný, má na to právo? Mám já právo na nějakou náhradu?

  Děkuji

 77. Emanuel Kobliha

  Mohu dát výpověď podle §54 pokud jsem nedostal výplatu do 15-ti dnů od výplatního termínu, ale dostal jsem pouze zálohu ve výši 1/3 platu a to 13. den po výplatním termínu.

  Děkuji předem za odpověď.

  Emanuel Kobliha

 78. Tomas

  Dobrý den, moc by mě zajímalo zda-li je nejaký přesně stanovený postup jak je to s nevybranou dovolenou…

  Nastoupil jsem na smlouvu na neurcito minulý rok v zaří, zacatkem noveho roku jsem dostal narok na dovolenou z toho mi jeste nyní zbyva tusim 12 dni… momentalne jsem na nemocenske, ale chystam se po ukonceni podat navrh na ukonceni pracovniho pomeru dohodou… zajimalo by me jak to je ale s tim zbytkem dovolene, na kterou mam podle me narok… musi mi ji zamestnavatel dat abych si ji mohl nejdrive vsechnu vybrat a potom se mnou pripadne dohodou ukoncit pracovni pomer, nebo mi ji musi po podani zadosti o dohodu proplatit???? za odpoved predem dekuji…

 79. Gabka

  Dobrý den,

  6. září 2004 jsem nastoupila na nemocenskou, která trvala do 17. 3. 2005. Hned po ní jsem nastopila na mateřskou dovolenou. Za rok 2004 mi zůstalo 8 dní nevyčerpané dovolené za kalendářní rok. Chtěla bych si ji vybrat nyní po ukončení MD. Bude se mi z důvodu nemoci nějak krátit? A o kolik dní? Musí zaměstnavatel vyhovět mé žádosti o proplacení dovolené za rok 2004? Jak je to s rokem 2005? Můžu žádat o proplacení nyní, po ukončení MD?

  Děkuji za odpověď

 80. Valentýna

  V prodejní jednotce, která je součástí hypermarketu,pracujeme 3 kolegyně – já svobodná bezdětná, 2. rozvedená – 1 dítě 12 let (hyperaktivní,dyslektik), 3. 2 děti nad 12 let. Jelikož je hypermarket otevřen i o svátcích, Štědrém dnu a Silvestru, nárokují si dovolenou (zatím jen ústně )s tím, že obě mají děti a já ne a ještě k tomu svobodná. Můžu se nějak bránit nebo "sklapnout" a strávit celé svátky v práci ?

 81. Josef Filipi

  Dobrý den.

  Obracím se na Vás s následujícím dotazem.

  Za letošní rok 2005 mám ještě nevybranou celou dovolenou ve výši 20 dní. Mohu si tuto nevybranou dovolenou nechat převést na příští rok 2006? Za Vaší odpověď Vám srdečně děkuji.

  S přáním hezkého dne: J.Filipi

 82. Veselá Lenka

  Prosím Vás o radu,zda-li zaměstnavatel může nařídit dovolenou v termínu,který nevyhovuje zaměstnanci?Nejedná se o celozávodní dovolenou.Zda se dovolená může převést do dalšího roku,když s tím zaměstnavatel nesouhlasí?

  Děkuji za odpověď …

 83. Fanda

  Mam narok na dovolenou na stehovani?Zamestnavatel mi rekl ze mam narok jen tehdy ,kdyz ni stehovani naridi zamestnavatel. jinak ze narok nemam a ze se mam stehovat o vykendu.Dekuji za radu Fanda

  1. Mgr.Karel Korjenek

   Dobrý den,

   k 10.1.2007 jsem coby zaměstnanec vypověděl pracovní smlouvu se zaměstnavatelem(smlouva byla na dobu neurčitou). Se zaměstnavatelem jsem se dohodl na regulérní výpovědní lhůtě do 31.3.2007. Problém je v tom, že se chci odstěhovat k 29.3.2007, přitom oněch 5 dní dovolené, na které vznikl nárok(v roce 2007) již nemohu na pokrytí onoho stěhování použít. Mám nějaký nárok na volno určené ke stěhování? Podle mých informací by to měly být dva dny. Jestli je to pravda, je po problému. Můžete mi prosím odpovědět? Děkuji K.Korjenek

 84. Albert Brutovský

  Dotaz – na vedlejší pracovní poměr mám zaměstnanou uklízečku 2 hod.denně. Na jakou dovolenou má nárok ?

 85. Zdenka

  Prosím o odpověď – nastoupila jsem do zaměstnání dne 1.11.2005. Na kolik dnů řádné dovolené mám nárok? Mnohokrát děkuji za odpověď.

 86. Harag Miroslav

  Zajímalo by mně zda máme nárok na dodatkovou dovolenou když pracujeme na 4 směny.A to takto R-RANNÍ

  O-ODPOLEDNÍ

  N-NOČNÍ

  V-VOLNO

  R,R,R,V,V,V,O,O,O,V,R,R12,R12,R,V,N,N,N,V,V,N,N,V,O,O,N12,N12,V,R,R,R,a tak pořád dokola

 87. MiroslavHarag centrum@.cz

  Zajímalo by mně zda máme nárok na dodatkovou dovolenou když pracujeme na 4 směny.A to takto R-RANNÍ

  O-ODPOLEDNÍ

  N-NOČNÍ

  V-VOLNO

  R,R,R,V,V,V,O,O,O,V,R,R12,R12,R,V,N,N,N,V,V,N,N,V,O,O,N12,N12,V,R,R,R,a tak pořád dokola

 88. Michal

  Dobrý den,

  Chtěl jsem se zeptat jestli je možné vybírat dovolenou například po dvou hodinách nebo je to určeno na celé dny. Jaký je minimální časový úsek pro vybírání dovolené? Děkuji za odpověď.

 89. Jana

  Jak to je, když zaměstnavatel nařídí dovolenou, na kterou nemám nárok (pro krátkou dobu zaměstnání) a nebo chce abych si vzal neplacené volno. Děkuji.

 90. Jana K.

  Chtěla bych se zeptat, zda se doba, po kterou jsem doma s dítětem (jde o tzv. ošetřování člena rodiny v době jeho nemoci), započítává do tzv. odpracované doby, která se dále použije k výpočtu pro účely délky dovolené.

  Děkuji předem za odpověď.

  Jana z Prahy

  1. Robert Novak

   Dobrý den.Jsem voják z povolání a rád bych se zeptal,jestli jako voják si mohu vzít na dceru ošetřování člena rodiny.Bylo mi nadřízenými řečeno,že očr je do 10let věku dítěte(dceři je 13let) děkuji Novak

 91. Dana Kubešová

  Dobrý den,

  jsem pedagogický pracovník. 8.8.2004jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, která mi skončila 19.2.2005. Za rok 2004 jsem tedy nevyčerpala 15 dní dovolené. V současné době jsem na rodičovské dovolené. Mám nárok na proplacení dovolené za rok2004 a je nutné písemně žádat zaměstnavatele? Když jsem nepožádala ihned po skončení MD nebude mi krácena? A kolik dní dovolené mi náleží za rok 2005? Děkuji za odpoveď.

 92. Jaroslav Procházka

  Když jsem u zaměstnavatele odpracoval půl roku má zaměsnavatel nějakou povinnost mi dát dovolenou když jí potřebuju jelikož se cítím velice unaven. Náplň práce je velice vyčerpávající a jednostraná. Děkuji za radu.

 93. Andrea

  Dobrý den,

  vyčerpala jsem týden řádné dovolené a vedoucí mi ji nechce proplatit ,že orý už nemá peníze a ,že vyčerpala rozpočet.Pracujui jako sanitářka v ústavu sociální péče.

  Děkuji

 94. Židek Vilém

  Chtěl bych se prosím zeptat: krátí se nějak dovolená za nepřítomnost v práci z důvodu odborného školení, nemocenské nebo z důvodu obecného zájmu? Mám na mysli dodatkovou dovolenou. Jakým způsobem se to stanoví?

  Děkuji,

  zdraví Vilém Židek

 95. HDS

  Je zákonný nárok na dodatkovou dovolenou pracovníků hemodialyzačních středisek ?

  Jestliže ano , pak prosím o sdělení , jakým předpisem je upraven.

 96. Michaela

  Dobrý den,

  u svého zaměstnavatele jsem zažádala o čerpání nevyčerpané dovolené po ukončení mateřské dovolené.Zároveň jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou. Byla mi tedy za daný měsíc vyplacena již dávka rodičovského příspěvku a zároveň i nevyčerpaná dovolená. Je toto bráno jako přívýdělek na rodičovské dovolené? Pokud ano, pak nejspíš není správné, že za mě zaměstnavatel zaplatil zdravotní a sociální pojištění. To za mě přece po dobu rodičovské dovolené hradí stát,že?

  Děkuji

  Michaela

 97. Radka

  Nastoupila jsem do zaměstnání 2.1.2006, přičemž nejen, že 1.1 je svátek, ale byla to i neděle. Zaměstnavatel mi oznámil, že místo 25 dní, mám tedy nárok jen na 23 dní dovolené, stejně, jako bych nastoupila 1.2. Jedná se zaměstnavatel korektně, nemám nějakou šanci ony dva dny získat? A kolik mi může zaměstnavatel výběru dovolené nařídit?

 98. Jana

  Prosím o radu. Ráda bych věděla na kolik dnů má zaměstnanec nárok na dovolenou jestliže se chystá uzavřít manželství.

  Děkuji předem

 99. dana Koktava

  Dobrý den chtěla bych vědět jaký nárok na dovolenou vzniká u polovičního úvazku. Děkuji za odpověd

 100. Svobodová

  Mám podanou výpověď a běží mi dvouměsíční výpovědní lhůta. Prosím o radu: mám nevyčerpanou dovolenou za minulý rok a to 12 dnů. Mám právo si ji dočerpat před skončením pracovního poměru? Je zaměstnavatel povinen mi to umožnit a nebo vše záleží na vzájemné dohodě? Pokoušela jsem se objastnit si tuto záležitost pomocí zákoníku práce, ale neuspěla jsem.Děkuji

 101. Dita

  mám nárok na poměrnou část dovolené + odměny u práce, kterou vykonávám na 0,33 úvazku u zaměstnavatele, u kterého pracuji na HPP? Děkuji za odpověď

 102. Koppova

  Dobry den,

  chtela bych se zeptat jestli mam narok na dovolenou za mesic 01/2006, kdyz jsem nastoupila od 02.01.2006 do 31.01.2006 na pracovni neschopnost a zaroven jsem k 31.01.2006 ukoncila se zamestnavatelem pracovni pomer dohodou. Pracovni poměr trval od roku 2000 od 31.01.2006.

  Děkuji.

 103. Koppova Renata

  Dobry den,

  chtela bych se zeptat jestli mam narok na dovolenou za mesic 01/2006, kdyz jsem nastoupila od 02.01.2006 do 31.01.2006 na pracovni neschopnost a zaroven jsem k 31.01.2006 ukoncila se zamestnavatelem pracovni pomer dohodou. Pracovni poměr trval od roku 2000 od 31.01.2006.

  Děkuji.

 104. Marie Beranová

  Dobrý den! Chtěla bych Vás požádat o informaci, zda vzniká nárok na dovolenou při práci na poloviční úvazek (tzn. 4 hodiny denně). Děkuji.

 105. Stefkova

  Dobry den.

  Chtela bych se zeptat, jestli pri odpracovani 42 pracovnich dnu mam stale narok pouze na 1,5 dnu "dovolene". Odpracuji o 20 dni vice nez ten, kdo odpracuje 22 dnu, a presto mame "dovolenou" ve stejne delce.

  Dekuji Stefkova

 106. DJ

  Dobrý den, jsem zaměstnaná od března 2005, nyní z důvodu organizačních změn jsme se se zaměstnavatelem dohodli na rozvázání pracovního poměru k 28. únoru 2006.

  Chtěla bych vědět, jak je to s nárokem na dovolenou ( nebo jen krácenou část dovolené ) nebo ji dostanu proplacenu ?

  Děkuji za odpověď.

 107. dagmar

  Když u zaměstnavatele odpracuji za rok 300 hodin přesčasů, vzniká mi nárok na další dovolenou? Děkuji Dagmar

 108. Jana

  Zajímalo by mě jak je to s odpolední směnou, konkrétně jestli jsou za odpolední směnu nějaké příplatky. Děkuji.

 109. Horáková

  Pracuji v hotelu na 12-ti hodinové směny.Zaměstnavatel nám dával v předchozím roce stravenky podle počtu pracovních dnů v měsíci.( viz plánovací kalendář )

  Letos se rozhodl že bude přidělovat podle odpracovaných dnů. Pro administrativu se nic nemění, ale např. pro recepční, kteří pracují 14služeb (1služba = 12hodin)tak dostanou jen 14 stravenek. Moc se mi to nelibí, když odpracují stejné množství pracovních hodin jako administrativa. Mají strádat, protože pracují na směny? Na kolik stravenek mají nárok. Děkuji za odpověd´.

 110. Veronika Hájková

  Potřebovala, bych poradit, Jak postupovat při vymahání alimentů od otce svého dítěte? Máme je již určené soudem, ale otec se k placení nemá. Má trvalý příjem. Je zaměstnán jako státní zaměstnanec. Co mohu dělat? Děkuji.

 111. Jana Čerenkova

  Jsem zaměstnaná od 1.4.2005.Zaměstnavatel mi za rok 2005 přiznal 15 dní dovolené-stihla jsem si vybrat pouze 8 dní.Na výplatní pásce za leden 2006 je vyznačen nárok na 22 dní.Pracuji jako prodavačka u živnostníka.Na kolik dní dovolené mám nárok? Děkuji za odpověď.

 112. Ivana

  Manžel nastoupil 1.12.2005 do firmy, kde jsou turnusové práce-cca 10 dní.Má 3 měsíční zkušební dobu. Má nárok na poměrnou část dovolené ještě za prosinec 2005? Děkuji za odpověď.

 113. Michal

  Jak je to prosím s dovolenou u částečného úvazku?Jsem student a pracuji na částečný úvazek.Spolu se smlouvou jsem dostal platový výmě a ve smlouvě bylo,že mám nárok na 20 dní dovolené.No jo,ale když pracuji jen 80 hodin za měsíc,tak na kolik mám nárok dovolené např. za jeden měsíc.Děkuji

 114. Lucie

  pracuji v soukromé firmě,pracovní doba je rovnoměrně rozvržena.Jelikož ale pracuji 6 dnů v týdnu a ve firmě neexistuje žádný vnitřní předpis ani kolektivní smlouva,která upravuje délku dovolené,můj nárok na dovolenou činí 20 dnů ročně.Když si vezmu týden dovolené mám započítáno 6 dní včetně soboty.ráda bych věděla zdali je tento postup správný.Děkuji

 115. Šímová

  Prosím o informaci kde ještě je možno najít informaci o nároku na stravenky např.i při krácené prac. době. Stravování řeší – § 140 Zákoníku práce.

  1. Václav Krajník

   Zaměstnavatel vyhrožuje citace:

   "Každý zaměstnanec obchodní služby musí uzavřít minimálně 10ks nových smluv od 23.06. – 31.07.08.

   nebude-li zaměstnancem splněno,budou mu-jakosankce-na dobu jednoho měsíce odebrány stravenky."

   Má na takový to postup právo?

   Děkuji za odpověď

 116. Monika

  dobrý den ráda bych se zaptala jestli mám nárok na dovolenou v případě , že jsem duchodce, smluvu mám na dobu určitou spružnou pracovní dobou a za rok odpracuji vice jak 60dní.. predem dekuji za odpověď!

 117. Zuzana Kulhánková

  Dobrý den, ráda bych se zeptala za jakých podmínek má zaměstnanec pracující v sociálních službách (domov důchodců) nárok na dodatkovou dovolenou. Zákoník práce popisuje že je možno tuto dodatkovou dovolenou různě uprvit a přidělit jí pouze jistému kruhu zamestnanců. Kde je možné ev. zjistit kterého kruhu zaměstnanců se toto týká, jaká jsou přesná kritéria? Děkuji s pozdravem Kulhánkvá Z.

 118. Milan Hoffman

  dobrý den,

  prosím o zodpovězení dotazu.

  pracovný poměr začal: 2.ledna 2006

  končí: 31.3.2006

  dotaz: mám nárok na poměrnou část dovolené za 3 měsíce.

  děkuji

 119. Alexa

  Vznikne nárok na proplacení dovolené bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou(?) pokud:

  od. 1.1.2006 do 31.3.2006 odpracováno 61 dní (vč. 6ti dní dovolené) nástup na MD říjen 2006, a bude požádáno o proplacení dovolené za r. 2006?

 120. Jana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, pokud mám pracovní poměr sjednán na 6 hodin denně, mám nárok také na čtyři týdny dovolené? Děkuji za odpověď.

 121. Jirka

  Nastoupil jsem do pracovního poměru 3.10.2005 (a pracuji dosud), protože 1. a 2. byla sobota a neděle. Zaměstnavatel mi ale za měsíc říjen 2005 odmítl uznat nárok na dovolenou, protože jsem jej neodpracoval celý. Má zaměstnavatel pravdu?

 122. Dušková Dana

  Prosím pěkně o radu, pracovník měl pracovní úraz a dne 7.7. 2005 nastoupil na PN, do konce roku již nebyl v práci. Mám nárok pracovníkovi dovolenou pokrátit za rok 2005

 123. Dušková Dana

  Prosím pěkně o radu, pracovník měl pracovní úraz a dne 7.7. 2005 nastoupil na PN, do konce roku již nebyl v práci. Mám nárok pracovníkovi dovolenou pokrátit za rok 2005

 124. Pável

  Já bych se chtěl zeptat, na to jestli mám právo na proplacení dovolené. Zbývá mě dobrat 32 dní dovolené z předchozích dvou let, a z letošního roku tam mám 20 dní. A jelikož dávám výpověd tak ji nestihnu vybrat. Tak by mě zajímalo jestli mám nárok na proplacení? předem děkuji za odpověď.

 125. JAN IVANČIC

  JAKÉ MÁ PROSÍM MÁ MANŽELKA NÁROKY, KDYŽ PRACUJE JAKO UČITELKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MÁ NASTOUPIT ZA TÝDEN NA MATEŘSKOU DOVOLENOU. LETOS UŽ TÍM PÁDEN NEVYČERPÁ ŘÁDNOU DOVOLENOU O PRÁZDNINÁCH. MÁ NA NI NÁROK ASPON VE FORMĚ FINANČNÍHO ´PROPLACENÍ, NEBO JÍ DOVOLENÁ PROPADNE? MOC DĚKUJI JAN IVANČIC

 126. JAN IVANČIC

  JAKÉ MÁ PROSÍM MÁ MANŽELKA NÁROKY, KDYŽ PRACUJE JAKO UČITELKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MÁ NASTOUPIT ZA TÝDEN NA MATEŘSKOU DOVOLENOU. LETOS UŽ TÍM PÁDEN NEVYČERPÁ ŘÁDNOU DOVOLENOU O PRÁZDNINÁCH. MÁ NA NI NÁROK ASPON VE FORMĚ FINANČNÍHO ´PROPLACENÍ, NEBO JÍ DOVOLENÁ PROPADNE? MOC DĚKUJI JAN IVANČIC

 127. Libor

  Dobrý den,

  chci se zeptat na nevybranou dovolenou za loňský rok.

  Z minulého roku mám 20 dnů nevyčerpané dovolené (čerpal jsem v roce 2005 dovolenou z roku 2004). Tento týden mi účetní oznámila,že pokud si nevyberu dovolenou do září 2006, bude mi dovolená nařízena tak,abych si ji vybral do konce tohoto roku.Účetní mi to odůvodnila tím,že firmě může být udělena pokuta za to,že jsem si dovolenou nevybral celou.Bohužel si z finančních důvodů nemohu vybrat dovolenou za minulý a letošní rok najednou,zbudou mi asi 2-3 dny z minulého roku a 20 dnů z letošního roku.

  V tisku proběhla informace,že pokud si zaměstnanec nevybere dovolenou do konce následujícího roku, propadne mu. Hrozí za to firmě pokuta?Může zaměstnavatel nevyčerpanou dovolenou zaměstnanci proplatit?

  Děkuji

 128. andrea sovakova

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli mohu odmítnout stravenky, které mě poskytuje zaměstnavatel a sráží mě za ně poměrnou část ze mzdy. Děkuji

 129. ďíďa

  pracuji v bezpečnostní agentuře a pracuji na 12h.směny. Ranní/noční. Mám pouze čtrnáct dnů dovolené. Zaměstnavatel to zdůvodňuje tím, že mezi směnamy mám 2dny volna. Mohu se proti tomu nějak bránit?

 130. vasek

  Manzelka mela pracovni uraz v roce 2004 a jeste ji zbylo 13 dni dovolene za rok 2004.Po pracovnim uraze nastoupila do zamestnani v breznu 2006.Ma narok na proplaceni nebo vycerpani 13 dni dovolene? vasek

  1. Spačil Jiří

   Jaký je nárok na dovolenou při pracovní době 12 hodin týdně po dobu 6 měsíců?

 131. blanka

  Prosím o radu – nastoupila jsem do zaměstnání v době studií na střední zdravot. škole, kde studuji obor zdrav.sestra, nyní pracuji ako ošetřovatelka v nemocnici. PO ukončení studia budu mít kvalifikaci jako zdravotní sestra, mám nárok od zaměstnavatele , kterým je nemocnice na 5 dní dovolené před maturitou a je povinen mě zaměstnavatel mě přeřadit na pozici zdrav. sestra. Upozornuji , že mě zaměstnavatel na SZŠ NEVYSLAL ,děkuji za odpověd Blanka

 132. Jašová

  Dobry den.Nase firma provozuje lazenske zarizeni a zamestnava lazenskeho lekare a sestru. Tito pracovnici provadeji vstupni prohlidky pacientu, odbery krve a odebrane vzorky krve a ost. biologickych materialu predavaji k rozboru odbornemu pracovisti v predepsanych odberovych nadobach. Dale se zabyvaji aplikaci plynovych injekci. Zajima me, zda se na ne vztahuje par. 105 dost. 2b ZP / narok na dodatkovou dovolenou. Dekuji za odpoved. Jasova

 133. Jašová

  Dobry den.Nase firma provozuje lazenske zarizeni a zamestnava lazenskeho lekare a sestru. Tito pracovnici provadeji vstupni prohlidky pacientu, odbery krve a odebrane vzorky krve a ost. biologickych materialu predavaji k rozboru odbornemu pracovisti v predepsanych odberovych nadobach. Dale se zabyvaji aplikaci plynovych injekci. Zajima me, zda se na ne vztahuje par. 105 dost. 2b ZP / narok na dodatkovou dovolenou. Dekuji za odpoved. Jasova

 134. Jašová

  Dobry den.Nase firma provozuje lazenske zarizeni a zamestnava lazenskeho lekare a sestru. Tito pracovnici provadeji vstupni prohlidky pacientu, odbery krve a odebrane vzorky krve a ost. biologickych materialu predavaji k rozboru odbornemu pracovisti v predepsanych odberovych nadobach. Dale se zabyvaji aplikaci plynovych injekci. Zajima me, zda se na ne vztahuje par. 105 dost. 2b ZP / narok na dodatkovou dovolenou. Dekuji za odpoved. Jasova

 135. jitule

  Dobrý den,chci se zeptat kolik má nárok člověk ze zákoníka práce na dovolenou?Jedná-li se o osobu,která pracuje u firmy více než 15 let,věk je víc než 50.let a pracuje u firmy,kde pracuje u stavební firmy.Děkuji za odpověď s pozdravem Smetková

 136. Ivana

  Kolik týdnů dovolené může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci při celozávodní dovolené? Může nařídit čerpání 5 neděl vcelku? Je toto někde stanoveno?

  děkuji Ivana

 137. Kalina

  Z důvodu dlouhého pracovního pobytu v cizině v loňském roce jsem si nemohl vybrat dovolenou a mám v současné době tedy nárok na téměř celou dovolenou roku 2004 a celou dovolenou roku 2005. K tomu ještě letos v červnu naše organizace zaniká a od července vzniká jiná, resp. obdobná, ale pod jiným zřizovatelem. Prosím o radu, jak je to v tomto případě s mojí dovolenou, kterou si nestihnu vybrat do konce existence organizace. A na co mám nárok po vzniku nové organizace ?

  Děkuji.

  Kalina

 138. Widtman

  Mam za 14 dni odlétat na dovolenou, ale zaměstnavatel mi ji zakázal s tím důvodem, že budou probíhat zkoušky a termin zkoušek byl stanoven již před objednáním zájezdu.

  Mají pravo mi ji zakázat?

  Mám právo na proplacení dovolené?

  Děkuji

 139. Lenka

  Zajímá mě krácení dovolené za rok 2005 v případě,že zaměstnanec měl neschopnost od 7.6.2005 do 31.3.2006.

  Děkuji

 140. Milada Klokočníková

  Zajímalo by mne, jaký mám nárok na dovolenou při zkráceném pracovním úvazku 20 hodin týdně (5 dní po 4 hodinách). Pečuji o dítě do 7 let.

  Děkuji.

 141. Hana Vladyková

  Dobrý den, prosím o sdělení, kolik má pracovnice nároku na dovolenou za rok 2006, když přibližně začátkem října odchází na MD, pravděpodobný datum porodu je v půli listopadu 2006. Děkuji

 142. Zdena

  Mám nárok na dovolenou v roce 2006, když můj

  pracovní poměr na dobu určitou trvá od 1.11.2005 do 30.11.2006 a pracovní dobu mám

  4 hodiny denně?

 143. Mariana

  Prosím o radu – mám nárok na dovlenou,jestliže jsem uzavřela manželství v zahraničí 2. května? Děkuji

 144. brumídek

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Nastoupil jsem do zaměstnání 1.3. 2006 Mám 2 měsíční zkušební dobu. Slyšel jsem že každý odpracovaný měsíc mám nárok na 1,5 dne dovolené. Je to pěkné ale můj dotaz zní takto : Chci si vzít dovolenou od 21. do 25. srpna . Myslíte, že budu mít na dovolenou nárok? Udělal jsem haluz s tím že jsem si vzal dovolenou ve zkušební době. Nikdo mi nic neřekl, ale když jsem přišel do práce, bylo mi sděleno, že si tu dovolenou, co jsem si vzal, musím nadpracovat. Jsou to 3 dny tedy 24 hodin. Je to mazec. Chybama se člověk učí :-))

  Děkuji za info. Petr

 145. josef

  Ze zákona třeba živnostník nemá žádný nárok na dovolenou, povinnou daň ze živnosti musí platit měsíc co měsíc.

 146. Linda

  Jdu na svatbu své sestře,jako svědek mám tudíž nárok na dovolenou,aniž bych musela vyčerpat svojí?Děkuji

 147. sillvie

  dobrý den,

  pracuji na poloviční úvazek, nerovnoměrnou pracovní dobu.můj pracovní poměr trvá 3 měsíce a zajímalo by mě, na kolik dní dovolené mám nárok. Děkuji

  1. Olga

   Dobrý den od 1.6.2007 nastupuji do nové práce na poloviční úvazek (tj.20/týdně) bude se mi krátit i dovolená? Kolik mám tedy nárok na dovolenou od 1.6. do 31.12.07 a potom v novém celém roce? V celém roce je ze zákona 4 nebo 5 týdnů ? tato dovolená se bude zkracovat když není plný úvazek? Budu pracovat ve školství -mateřská škola. Děkuji za odpověď.

  2. Gabriela Zaržická

   Dobrý den, bude mi končit pr. neschopnost, půjdu do částečného invalidního důchodu.

   A ptám se jestli si mohu sama svého zaměstnavatele požádat o zkr.pr.poměr na 4 hod.

   (déle bych to asi zatím nevydržela).

   A jestli se mi mzda spočítá jakoby (půlka hrubé mzdy na 8 hodin). např.8h. 12000,- a 4h. 6.0000.-

   Musí mně práci na 4h umožnit?

   Děkuji mnohokrát za včasnou odpověď.

  3. Gabriela Zaržická

   Dobrý večer, prosím, kdy mi odpovíte na moje dotazy? Děkuji přdem za rychlost.

  4. jjj

   povinností vašeho zaměstnavatele není umožnit vám práci na zkr.prac.úvazek.Záleží pouze na zaměstnavateli zda má o vaši osobu zájem nebo přijme místo vás někoho na 8 hod.A také jestli vaše pozice umožňuje práci na 4 hodiny.

 148. Monika

  Dobrý den,

  kolik dnů dovolené mi může zaměstnavatel určit? Může mne z dovolené kdykoliv odvolat?

  Moc děkuji!

 149. Jana

  Dobrý den. Zajímalo by mě, jak se mi počítá dovolená, jestliže mám prac.dobu 33h týdně a pracuji denně 6h + sobota 3h. Zaměstnavatel mi dovolenou započítává včetně 1/2dne za sobotu. Děkuji

 150. Růžena Mirandová

  Vážený pane doktore,

  nemohu se dopátrat odpovědi,zda mám nárok

  na dovolenou při vedlejším pracovním poměru.

  Pracuji denně 4 hodiny,sráží mi zdravotní i sociál.daň. Mám sepsanou pracovní smlouvu na

  dobu neurčitou.Tvrdí mi,že nemám vůbec žádný nárok na dovolenou.Je to možné? Nějak se mi tomu nechce věřit.

  Moc Vám děkuji.

  Mirandová

 151. Jiří Nováček

  Prosím o radu

  Zaměstnankyně během od 08/2005 byla na pracovní neschopnosti a bezprostředně po jejím ukončení nastoupila na mateřskou dovolenou s datem ukončení 15.5.2006. Přitom požádala o poskytnutí nevyčerpané řádné dovolené za kalendářní rok 2005 v délce 4 týdnů a současně o poskytnutí řádné dovolené za kalendářní rok 2006 s tím, že bezprostředně po tom žádá o poskytnutí rodičovské dovolené až do dosažení 3 let věku dítěte.

  Můžete mi vyjasnit správný právní názor?

  Názory 2 právních poradců na dotaz, jaký nárok na řádnou dovolenou za rok 2006 zaměstnankyně se různí, jeden tvrdí, že 20 dnů za rok 2005 a poměrnou část z doby 1.1.-12.6.2006 (kdy se jako výkon práce považuje MD a ŘD), druhý tvrdí, že za rok 2006 má nárok na celé 4 týdny.

  Existuje někde závazný výklad k tomuto problému?

  Děkuji srdečně za radu

  Jiří Nováček

 152. verča

  Co dělat když neschválí zaměstnavatel žádost o dovolenou kde je důvod: péče o 6.leté dítě,kdy v době prázdnin nemá náhradní péči.Jsem matka samoživitelka a nechce se mi prohlašovat dítě za nemocné a jít s ním k doktorce abych získala ošetřovačku.Je nějaký zákon na to ??? Nebo mi to fakt může zaměstnavatel prostě,říct že mi dovolenou neschválí z vážných důvodů ????? Péče o dítě není vážný důvod ???? Když to dítě nechám samotné doma,tak mě zavřou ,do práce si ho vzít nemůžu,školky nefungujou,tatínek taky ne,no tak jedině snad bych si mohla najít provaz.Prosím jestli máte opravdu užitečnou radu,budu moc ráda.Díky Verča

 153. Josef

  Dobrý den, v pracovní smlouvě nemám stanovenou délku pracovní doby ani délku dovolené.Pracuji 120hod měsíčně.Zaměstnavatel mi stanovil 12dnů dov. za rok.Pracuji v denních 12 hod směnách. Je to v poř. že mám puze 12 dnů dov za rok.Za odpověď předem děkuji.

 154. Dana Timbarisová

  dobrý den

  prosím o odpověď.

  od října 2005 jsem v pracovní neschopnosti s krční páteří. nejedná se o nemoc z povolání ani o pracovní neschopnost vniklou v důsledku pracovního úrazu. V roce 2005 jsem nevyčerpala 1 týden dovolené.

  Zajímalo by mne jestli mám nárok na dočerpání dovolené z roku 2005 a kdy a na kolik dní dovolené mám nárok v tomto roce, když 24.7.2006 nastupuji do práce.Pokud jsem to správně pochopila tak podle uvedeného výše se pracovní neschopnost která nevznikla v důsledku úrazu nebo nemoc z povolání nepočítá do odpracované doby.

  děkuji Dana

 155. haza

  Jsem z Plzně, kde se oddává jen v So+Ne. V neděli 23.7.2006 jsem uzavřela sňatek.Mám nárok v pondělí 24.7.2006 na náhradní volno, nebo si musím vzít dovolenou??

  Děkuji Hana Zavadilová

  1. Jára


   Jsem po operaci.Budu v pracovní neschopnosti

   ještě 3 měsíce rozcvičovat,mám naordinované

   vycházky. Můžu se oženit?

 156. Irena

  jsem zaměstnancem obce, od 1.1.2006 mám pracovní úvazek 19,5 hodin týdně, hrubá mzda je 5.800,-Kč. Jak si mám vypočítat počet dnů dovolené na kalendářní rok? Nemám žádné zkušenosti.

  Jsem s pozdravem a děkuji za odpověď

  1. libuše

   pracuji jako důchodce, 80 hodin měsíčně jaký mám nrok na dovolenou kolik dnů?

 157. Veronika

  Dobrý den,brzo se budu vdávat a zajímalo by mě jestli mám nárok na dovolenou na víc.Svatba se bude konat v sobotu.Mám tedy nárok na dovolenou a na kolik dní?Moc děkuji za odpoveď.

  Veronika

 158. roman kubala

  DOBRY DEN CHTEL BYCH SE ZEPTAT MEL JSEM 10MESICU NEMOCENSKOU,,PRACOVNI URAZ MAM NAROK NA DOVOLENOU?DEKUJI ZA ODPOVED,KUBALA

 159. Němcová

  V době, kdy jsem čerpala celozávodní dovolenou mi zemřel otec. Zúčastnila jsem se pohřbu a nechala si vystavit potvrzení. V práci mi ovšem sdělili, že nemám nárok na paragraf, protože byla dovolená. Mám nárok na paragraf či ne?

 160. Veselý

  V únoru letošního roku jsem si zaplatil dovolenou v Tunisku na září letošního roku. V červenci jsem požádal zaměstnavatele o udělení dovolené. Tento mi ale říká, že mi jí z provozních důvodů neudělí, vzheledm k tomu, že jeden zaměstnanec (programátor) k 30.červnu ukončil pracovní poměr a že jiného shánět nebudou (pracovali jsme tam dva programátoři, nyní jsem na to sám. Při zrušení objednané a zaplacené dovolené bych musel cestovní kanceláři zaplatit vysoké stornopolatky. Prosím o sdělení, jak postupovat.

 161. Bohdan Hajek

  Nepohodl jsem se se zaměstnavatelem,proto jsem ihned odešel ze zaměstnání.Pracovní smlouvu mám na dobu určitou na 3měsíce,která končí 30.9.06,u firmy pracuji 1rok, smlouva je však po celou dobu prodluzovana na 3 mesice.Zamestnavatel me vyhrozuje ze me da vse k uhrade. je to mozne??

 162. boh mn

  Nepohodl jsem se se zaměstnavatelem,proto jsem ihned odešel ze zaměstnání.Pracovní smlouvu mám na dobu určitou na 3měsíce,která končí 30.9.06,u firmy pracuji 1rok, smlouva je však po celou dobu prodluzovana na 3 mesice.Zamestnavatel me vyhrozuje ze me da vse k uhrade. je to mozne??

 163. Lucka

  Dobry den, chci se jenom zeptat, kdyz jde matka zenicha na svatbu a je v pracovni neschopnosti (a pry ma ze zakona narok na den volna) a přijde na ni kontrola jak se to následně řeší.

  Díky za odpověd. L.

  1. Ladislav

   Dobrý den,chci se zeptat,když jdu na svatbu dceři nebo synovi,mám nárok na nějaké pracovní volno před svatbou.Díky za odpověď.Ladislav

  2. Ladislav

   Dobrý den,prosím Vás,mám nárok na placené volno při svatbě mé dcery.Děkuji Ladislav

 164. andělová

  Zaměstnanec je v pracovním poměru od roku l997.

  Dovolená za rok 2005 zůstává čerpat 6 dnů. pracovní neschopnost byla od 1.11.2005 do 28.8.Po vybrání dovolené ukončí pracovní poměr má nárok na dovolenou za rok 2006.

 165. andělová

  Zaměstnanec je v pracovním poměru od roku l997.

  Dovolená za rok 2005 zůstává čerpat 6 dnů. pracovní neschopnost byla od 1.11.2005 do 28.8.Po vybrání dovolené ukončí pracovní poměr má nárok na dovolenou za rok 2006.

 166. Cvach Čestmír

  Dobrý den,

  chtěl bych se Vás zeptat, jak je to s dovolenou

  ve výpovědní lhůtě, když mám nárok si vybrat ještě 10 dnů dovolené. Zaměstnavatel mi tuto řádnou dovolenou nechce umožnit mi jí vyčerpat.

  Proplatit ji nechci.

  Děkuji Cvach Čestmír

 167. Mirka

  Dobrý den,chci se zeptat,na kolik dnů dovolené má zaměstnanec nárok při 12-ti hodinových směnách.Díky

 168. Glaicová

  Dobrý den,

  mám dotaz ohledně nové vyhlášky. Dovolená do 31.10 nesmí být nad 20dnů. pokud má zaměstnanec nad 20dnů, od 1.11 musí automaticky čerpat dovolenou, i kdyby chodil do práce. Jedna možnost je, že se mezi sebou zeměstnavatel se zaměstnancem dohodnou a sepíší dohodu – znemožnění čerpání dovolené.. Dotaz: jak by tato dohoda měla vypadat a co by měla obsahovat?

  za odpověď předem děkuji

 169. I.Tržická

  Mám dotaz a vím, že to zajímá více lidí.Zajímalo by mě, jak je to s dovolenou v případě, že se pracuje na tzv. dlouhý a krátký týden.Syn pracuje v takovémto režimu – PO,ÚT,PA,SO,NE a v dalším týdnu ve ST a CT vždy od 8,00 do 21,00. Dovolenou dostane přidělenou vždy na "krátký" týden. Jen v létě dostane 2 týdny, takže ji má v obou. Myslím, že je takto ošizen o zasloužené dny dovolené. Zajímalo by mě, jestli opravdu v tomto případě mohou počítat krátký týden za týden dovolené. Vždyť má tak volno navíc jen dva dny.Prosím o váš názor. Děkuji. I.T.

 170. Jirka

  Dobrý den,mám prosbu,jestli mám nárok v zaměstnání před ústní maturitou na svaťák,tedy asi týden volna? Děkuji za odpověd

 171. Mirek

  Pracuji v nepřetržitém provozu jako strážný při 12-ti hodinové pracovní době. Mám nárok na 20 dnů dovolené. Za jeden den je mi však odečteno z dovolené 1,5 dne. Takže fakticky mám za celý rok nárok na 13,3 dne dovolené. Po dotazu u mzdové účetní mi bylo řečeno, že by jinak nevycházel pracovní fond, jelikož 1 den dovolené = 8 hodin. Je toto jednání správné? Děkuji za odpověď.

 172. lenka

  V loňském roce jsem nemohla vyčerpat dovolenou z důvodu malého počtun spolupracovníku /mateřská,nemoc/.V tomto roce mne provází snůla a již podruhé jsem dlouhodobě na neschopence.Zaměstnavatel mi tvrdí,že o dovolenou přijdu.

 173. Rosta

  Chtěl bych se zeptat jestli mám nárok na proplacení dovolené když jsem podal výpověd k 31.08.2006 dohodou a do konce roku my zbývá 11 dní děkuji předem za odpověd Vespalec.

  1. JUDr. Chocholoušek

   Vážený pane,

   na proplacení dovolené ve Vašem případě máte pouze v případě, byl-li jste u takového zaměstnavatele zaměstnán minimálně 35 let.

   Hezký den!

 174. Jana Černá

  Dobrý den, zajímalo by mě, jestli mám nárok na na dovolenou za kalendářní rok, když jsem v lednu marodila se zádama, potom jsme 3 měsíce(únor, březen, duben) pracovala a potom jsme nastoupila na rizikové těhotenství. Pokud ano, jak si mám o ni zažádat? Děkuji

 175. jarča

  Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o radu, jsem zaměstnána(v Hypernově)přes pracovní agenturu INDEX,když jsem chtěla jít pracovat o státním svátku,zeptala jsem se na příplatek(který by měl činit 100%%)ale bylo mi řečeno,že tyto příplatky se na DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI, NEVZTAHUJÍ! Prosím pomozte, je to pravda?? Děkuji předem

  1. libuše

   je nárok na příplatek za práci ve svátek? při práci na dohodu?

 176. Majka

  Jak často má zaměstnanec nárok na paragraf za návštěvu u lékaře , nebo doprovod a koho může doprovodit k lékaři.Děkuji.

  1. I.Novakova

   Mam narok na placene volno pri doprovodu sveho 84 leteho otce k lekari?

  2. I.Novakova

   Mam narok na placene volno pri doprovodu sveho 84 leteho otce k lekari?

  3. Olga Čechová

   Dobrý den,

   chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na placené volno jako doprovod své 78 leté matky sanitkou na kontrolní vyšetření z Třebíče do Jihlavy.

   Děkuji

 177. pavel

  Manželka nastoupila na nové pracoviště 5.června 2006 a byla ji stanovena řádná dovolená 10dní.My si však myslíme ,že by to mělo být alespoň 11 dní. Poradte prosím jak se správně vypočítá ŘD. Děkuji

 178. vera

  od 6.6.2005 – 5.6.2006 jsem mela nemocenskou.V roce 2005 jsem nemela vybrany ani jeden den dovolene.kolik dovolene se mi kratilo v roce 2005? Na kolik dnu dovolene mam narok v roce 2006? Kolik dovolene se mi kratilo v roce 2006? narok na dovolenou mam 20 pracovnich dnu.Dekuji.

 179. renata

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda mám nárok na řádnou dovolenou,když jsem od 1.1.2006 do 15.4.2006 byla na nemocenské a od 16.4.do 27.10.na mateřské dovolené,tudíž jsem fakticky neodpracovala ani jeden den.Takže zda před rodičovskou dovolenou,mohu zažádat o řádnou dovolenou.Děkuji Dohnalová

 180. Krejza Jaroslav

  Děláme 11hod. směny, kdo chce dovolenou -odečtou mu 1,5 dne z dovolené. Mají na to nárok?

  děkuji.

 181. Pivoňková

  Dne 25.9.2006 mi končí nárok na čerpání mateřské dovolené a vzniká nárok na čerpání rodičovské dovolené. Chtěla bych ze zeptat zda mi v tomto roce vznikl nárok na dovolenou?

  (známé proplatili v tomto případě celou dovolenou za rok 2006)

 182. josef

  Jsem zaměstnám od 1.10. t.r. na dobu neurčitou a jsem domluven se zaměstnavatelem na ukončení prac. poměru k 31.12. t.r. Na kolik dní dovolené v uvedené době mám nárok?

  děkuji

 183. Lucie

  Všichni zaměstnanci skončili pracovní poměr po třech měsících ve 3-měsíční zkušební době (srpen až říjen). Jaký mají nárok na proplacení dovolených (výběr nestihli)? Pracovali vždy dvě dvanáctihodinové směny ranní a hned za nimi dvě dvanáctihodinové směny noční a poté mají čtyři dny volna. Odpracovali každý kolem 45-ti směn 12-ti hodinových za ty tři měsíce. Nebo se to bere, jako kdyby byli zaměstnáni přes 60 dní? Nebo se jedná o zaměstnance s pracovní dobou nerovnoměrnou? Děkuji

 184. havel

  Dobrý den, pracuji ve školství na zkrácený úvazek (13 hodin týdně) a chodím do školy od pondělí do čtvrtka. Mohu čerpat dovolenou za pátek, když ve škole nejsem? Děkuji Havel

 185. Kateřina

  Dobrý den,

  nastoupila jsem do firmy 1.5.2006 a nyní jsem ve výpovědní lhůtě. K ukončení pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele z důvodu rušení pracovního mista. Dohoda je podepsána k 30.11.2006. Ráda bych věděla na kolik dní dovolené jsem měla u tohoto zaměstnavatele nárok.

  Také bych ráda věděla, jak řešit návštěvu výběrového řízení, ještě před ukončením pracovního poměru a nemám již dovolenou.

  Nakonec ještě jeden dotaz. Původně jsem bydlela v Ostravě, ale přestěhovali jsme se s přítelem do Prahy. Mám nárok na dovolenou ze strany zaměstnavatele, když se stěhuju? Zaslechla jsem, že v minulosti měl zaměstnanec nárok na dva dny paragrafu na stěhování. Něco podobného bylo i při zajišťování svatebního obřadu a samotné svatby.

  Předem děkuji za odpověď.

 186. David

  Dobrý den !Má přítelkyně byla v pracovní neschopnosti od 4.10.2006, kdy nástup do práce ji její obvodní doktorka napsala ke dni 20.11.2006. Zaměstnavatel / podotýkám, že se jedná o Vietnamce, který má bar / ji sdělil, že má jít do práce až okolo 1.12.2006. V tomto baru, podotýkám dělají ještě 3 její kolegyně, kdy 2 dělají tzv. na černo. Proto mě to dost vadí. Vhledem k tomu má přítelkyně mu sdělila, že si vezme dovolenou na těch 11 dní do 1.12.2006. Na to jí zaměstnavatel řekl, že nemá nárok na dovolenou, že už měla dovolenou 8 dní. Přítelkyně pracuje v baru od 1.3.2006 a mimo těch 8 dní zatím žádnou dovolenou neměla. Ptám se tedy jestli má nárok na dovolenou a jak se popřípadě zachovat. Děkuji.

 187. Marie Vacková

  Má pracovník sociální péče a zdravotní sestry pracující v domově důchodců (třísměnný provoz) nárok na dodatkovou dovolenou? Zákonem je stanoven okruh zaměstnanců. Nevím zda považovat tento okruh pod písmenem e(infekční materiály.) a d (přímé ošetřování duševně chorých…) za narokové skupiny pro dodatkovou dovolenou. Co si představit pod pojmem duševně chorý.Moc děkuji za odpověď.

 188. Tomas

  Dobrý den,

  Mam jeden dotaz.Parcuji pod personální Agenturu v jedne firmě.Firma pro kterou pracuji jako vyslany pracovní vyhlasila stav STOP prace jako No Produktion o svátcích 24,25,26.Ja jsem si musel vzit povibě dovolenou na tyto svatky.Nalezi me Mzda jako dovolená + svatek?myslim podle zakona by mela Agnetura zaplatit Svatek i Dovolenou 200%%?protože ja za to nemuzu ze zastavili produkci o svatcich.na ktery ja ma pravo od zakona.A svatek plati přeci stat.Tak kdo ma pravo? napiste.Diky T

 189. F. Stulík

  Mám dotaz, jak postupovat při zadávání dovolené při 12 ti hodinových prac. směnách v nepřetržitém provozu včetně sobot, neděl, svátků. Týdenní pracovní úvazek je 37,5 hod.

  Na kolik dnů dovolené je při této pracovní době nárok a počítají se do ŘD rovněž soboty, neděle a svátky?

  1. GONOVÁ

   Náhodou jsem narazila na Váš dotaz a mám stejný problém.Mohl by jste mi zaslat na e-mail

   odpověď, která Vám přišla.Děkuji Gonová

 190. Lenka

  CHci vás poprosit o radu.Od ledna 2006 jsem byla zaměstnaná,zkušební lhůta mi skončila v září,koncem července jsem onemocněla a k dnešnímu dni mám ukončenou neschopnost.Dovolená mi zůstala ještě 15dní do práce už mě nevemou,mám nárok dočerpat si dovolenou do konce roku nebo si ji mohu nechat proplatit.Nebo už na ní nemám nárok děkuji.

 191. tina

  Dobrý den,

  za kolik odpracovaných dnů má nárok pracovník na 2 dny dovolené? Myslím,že je to po 22 dnech,je to správně?

  Na příští rok se připravuje již za21 dnů,je to tak nebo to nebylo schváleno.

  Děkuji

 192. J. Beníčková

  Dobrý den,

  v srpnu 2006 jsem nastoupila na nemocenskou, která stále trvá. V únoru 2007 po skončení pracovní neschopnosti nastupuji na mateřskou dovolenou. Z roku 2006 mi zbývá 11 dnů nevyčerpané dovolené. Mám nárok na její proplacení.

  Děkuji.

 193. Gregorová

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat,ráda bych si vzala v lednu dovolenou (cca 11 dní), ale také bych chtěla k poslednímu lednu podat výpověď.Mám na tuto dovolenou nárok? Můžu si jí vůbec vybrat?

  Děkuji za odpověď

 194. P.Macková

  Dobrý den,

  moje matka je starobní důchodce, od 1.1.2007

  uzavřela dohodu o pracovní činnosti, ale v dohodě není zmíňka o dovolené. Má na ní nárok?

  Díky

 195. Pavla

  Nastoupila jsem do zaměstnání 1.9.2006.V tom roce jse měla nárok na 6,5 dní dovolené,tu jsem si vybrala v prosinci. V lednu 2007 bych chtěla už novou dovolenou.Mám na ni nárok?Děkuji za odpověd

 196. Helena Janská

  Prosím o radu,od 1/1 2006,jsem nastoupila na rizikové těhotenství,Starou dovolenou jsem měla vyčerpanou.Dcera se mi narodila 28.8.2006 v PN jsem byla po celou dobu.Nevím zda mi vznikl nárok na nějakou dovolenou a jak je to s jejím proplácením a čerpáním?moc děkuji za odpověď Helena

 197. mamka

  Dobrý den,prosím Vás o sdělení na jakou dobu dovolené je právní nárok při 4.hod.pracovní době denně.Děkuji J.Röhrich

 198. Vladimíra Pašková

  Dobrý den.Pracuji v Mateřské škole jako provozní pracovník a má dovolená činí 25 pracovních dní. V předešlých letech jsme měli o letních prázdninách měsíc zavřeno,kdy jsem si čerpala dovolenou a měsíc otevřeno pro děti zaměstnaných rodičů. Letošní rok bude zavříno celé dva měsíce.Může mi zaměstnavatel nařídit vzít si neplacené volno,když nemám tolik dovolené? děkuji

 199. ludmila

  Dobrý den,prosím o dotaz manžel měl smlouvu pracovní smlouvu na dobu určitou.Nástup do zaměstnání 4.12.2005 a prac poměr do 31.6.2006

  Dne 7.3.2006 se mu stal těžký pracovní úraz s následky.Zaměstnavatel mu prodloužil prac.poměr do 31.10.06 a pak s ním rozvázal pracovní poměr.Do dnešního dne je na nemocenské.Ptali jsme se jestli má nárok na dovolenou,vůbec žádná odezva.Prosím ještě,jestli mohu 2 měsíce pobíral na studující dceru VŠ DANSLEVU v částce 500– Kč také už mu to od března nedali.Prosím ,můžete mi poradit.Moc děkuji

 200. Petra

  mám nárok na mateřskou, jelikož nejsem vedena na úp a sama si hradím zdravotní pojištění?

  Z úp jsem byla vyřazena měsíc před zjištěním těhotenství a je to již 4.mesíc od vyřazení.

  Předem děkuji za odpověď.

 201. Růžena

  Prosím o radu: zaměstnanci byl od 13. 02. 07 přiznán částečný invalidní důchod a zároveň ukončena pracovní neschopnost. Dohodl se zaměstnavatelem, že ukončí pracovní poměr po vyčerpání nevyčerpané dovolené z r. 2006. Mohu platit od 14.02.07 dovolenou 8 hod.denně, když by zaměstnanec měl po přiznání důchodu pracovat ve zkráceném úvazku? Nebude mu za dobu dovolené odňat ČID? Děkuji za odpověď.

 202. Miloš Doležal

  V roce 2006 jsem nevyčerpal všechnu dovolenou.Do roku 2007 mi bylo převedeno 8 dní staré dovolené-za rok 2006- a 3 dni dodatkové dovolené-taky za rok 2006.Chrěl bych se zeptat jaká dovolené se čerpá přednostně v roce 2007.Dodatková,stará nebo nová?A kdo o tom rozhoduje?Já nebo zaměstnavatel?A je to nějak určeno zákonem jaká dovolená se čerpá přednostně?

  Děkuji za odpověď.

  Doležal Miloš

 203. Marie Sadílková

  Jsme stavební firma a máme po odpracování 1 roku u firmy 25 dní dovolené.

  Je to skutečně tak, nebo je dle zákoníku práce dovolená 4 týdny + 1 týden může i nemusí dát zaměstnavatel. (Je to pro stavební firmy povinnost + 1 týden navíc?)

  Děkuji předem za brzkou odpověď a přeji příjemný den.

  Marie Sadílková – asistentka

 204. Martina Šrámková

  Dobrý den, náhodou jsem zjistila a pak i ve Vašem článku dočetla, že bych měla mít nárok na čerpání dovolené za dobu, kdy jem pobírala PPM (a tedy byla na mateřské dovolené). Je tomu skutečně tak?

  Byl jsem na mateřské dovolené již 3 x (na přelomu 2000 a 2001, pak 2003/2004 a nyní jsem na mateřské potřetí. Zaměstnavatel mě na nic takového neupozornil a mě to, přiznám se, ani nenapadlo. Pokaždé jsem byla na mateřské 28 týdnů.

  Jak mám postupovat v tomto případě? Mám o to zaměstnavatele požádat? Lze to i za tak "dávná" období, jako je rok 2001? Děkuji za odpověď. Šrámková

  1. Ivona

   Dovolená po 2 letech je promlčená. Pokud to máte méně než 2 roky, musíte písemně o to požádat.

 205. šárka

  Dobrý den,

  mám dotaz ohledně dovolené po skončení mateřské. V červenci 2006 jsem nastoupila na rizikové těhotenství, s tím že jsem si měsíc před tj. červen, vybrala dovolenou za celý rok 2006(u firmy pracuji 6-tým rokem)18/9 jsem nastoupila na MD, která mi koncem března končí a ráda bych se optala, zda mám nárok na čerpání další dovolené v tomto roce 2007. Předem děkuji zaodpověď

 206. František Rod

  Prosím o radu: Pracoval jsem jako uvolněný starosta.V roce 2006, jsem nevybral ani jediný den z 5 týdnů dovolené. 8.listopadu na ustavujícím zasedání jsem skončil funkční období a předal jsem funci nově zvolenému starostovi. 9. listopadu jsem byl lékařem uznán práce neschopným a moje marození trvá dodnes. Požádal jsem nového starostu o proplacení dovolené, ale ten mi řekl, že si dovolenou musím vybrat u uvolňujícího zaměstnavatele, nebo pokud k němu nenastoupím, tak na úřadu práce. Podotýkám, že když jsem nastupoval do funce skončil můj pracovní poměr dohodou, takže se nemám kam vracet, neboť jsem nebyl pro funkci uvolněn. Mám nárok na proplacení dovolené, nebo její poměrné části a jestliže ano, potom kdy? Až skončí moje pracovní neschopnost, nebo kdykoliv? Řídí se nárok na dovolenou pouze zákonem 128/2000Sb, nebo současně i Zákoníkem práce? Děkuji za odpověď.

 207. Václav Řípa

  Prosím o odpověď ohledně délky dovolené:

  Mám uzavřen pracovní poměr se zkrácenou pracovní dobou 6 hodin denně.Zajímá mě na kolik dnů dovolené v roce mám nárok.

  Dle informací zaměstnavatele se dovolená při takto stanovené pracovní době krátí na 15 dnů.

  Děkuji

  1. anaj

   V zákoníku práce se nic nepíše otom ,že se krátí dovolená ,když děláte jen 6 hod.Podle mne máte nárok na 20 pracovních dnů.Ve větších obchodech jako je TESCO,KAUFLAND,HYPERNOVA by museli mít prodavačky také jen 15 dnů,a není tomu tak ,protože kamarádka tam pracuje a má plných 20 dnů.

  2. Lábus

   Je nárok na 20 dnů, ale proplatí samozřejmě jen těch

   6 hodin denně.

  3. Čihák Stanislav

   Prosím o odpověď ohledně délky dovolené:

   Mám uzavřen pracovní poměr se zkrácenou pracovní dobou 6 hodin denně.Zajímá mě na kolik dnů dovolené v roce mám nárok.

   Dle informací zaměstnavatele se dovolená při takto stanovené pracovní době krátí na 15 dnů.

   Děkuji

 208. Jana

  Chci se zeptat, jestli musím přerušit pracovní nechopnost, když se budu vdávat. Lékařka říká že ano, ale nestačila by jen prodloužená vycházka? Byla by potom svatba platná? Děkuji Jana

 209. Eva

  Dobry den,rada bych vedela,jestli mam narok na paragraf pri stehovani,slysela jsem,ze jeden den.Je to pravda?Dekuji

 210. pinkasova

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: jestli mam nárok na dovolenou v roce 2007, když mi končila mateřská 20.3.2007. A kolik dní? děkuji

 211. Romana

  Jsem zaměstnaná od 1.4.2006, od 1.2.2007 jsem v pracovní neschopnosti pro rizikové těhotenství. Zajímalo by mě na kolik dní dovolené mám nárok za kalendářní rok 2007.

 212. Vladimír

  V měsíci 10/2006 nastoupil zaměstnanec. Vznikl mu nárok na dovolenou 6 dní. Tyto dny si v roce 2006 nevyčerpal. Vzhledem k tomu, že v letošním roce měl několik týdnů neomluvené pracovní dny, rozvázala s ním organizace pracovní smlouvu okamžitým zrušením. Znamená to, že k 1.4.2007 není již zaměstnancem. Otázka: co s nevyčerpanou dovolenou z loňského roku – musíme mu ji proplatit, nebo propadne.

  Děkuji za brzkou odpověď.

 213. Monika

  Musím dát k poslednímu červenci výpověď (stěhování). Máme 25dnů dovolené, ale nevím na kolik dnů dovolené mám nárok při ukončení pracovního poměru. Poradíte, prosím ?

 214. Mirka

  Dobrý den s náledujícím dotazem: Zaměstnanec oznámil zaměstnavateli termín čerpání dovolené zhruba s měsíčním předstihem. Zaměstnavatel s tímto ústně souhlasil. Termín zakotvil do zaměstnavatelem vyžádaného písemného plánu dovolených na celý rok. Zaměstnanec zaplatil zahraniční dovolenou v daném termínu a 14 dní před ním předložil nadřízenému k podpisu tzv. "dovolenku". Tuto mu nadřízený odmítl podepsat z důvodu nevhodného termínu, se kterým nesouhlasí. Děkuji za odpověď.

 215. Alena

  1)k 18.3 2007 jsem ukončila pracovní poměr u organizace. jaký byl můj nárok na dovolenou, pokud jsem byla v době 27.2.-16.3. v pracovní neschopnosti.(roční nárok na dovolenou činil 25 dnů)

  2)19.3. jsem nasoupila u nového zaměstnavatele. Jaký bude nárok na dovolenou zde? (též roční nárok 25 dnů)

  předem děkuji

 216. Jana Sedláčková

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je povinností zaměstnavatele po určitých odpracovaných letech / myslím že to bylo dříve po 18/ přidat automaticky týden dovolené navíc. Můj muž pracuje ve velkém podniku a tam mu přidali v loni, když dosáhl věku 36 let a odpracoval 18 let , týden dovolené. Já splním stejné podmínky letos , ale pracuji u soukromníka a tak nevím, zda to mám po něm chtít, nebo ne, abych si neudělala zle…Děkuji za odpověď na e-mail.

 217. Kuželová Markéta

  Ráda bych zjistila na jaký počet dnů dovolené mám nárok u zaměstnavatele v případě ukončení pracovního poměru ke dni 31.5.07. Nárok dovolené je 20 dnů/rok, od ledna jsem prozatím dovolenou nečerpala. Díky za rychlou odpověď.

  1. Zuzana

   Výpočet je jednoduchý:20:12.5 výsledek je nárok na dovolenou

 218. Petra Vojtíšková

  Dobrý den.Dne 23.2.07 mi skončila mateřská dovolená a já požádala zaměstnavatele o nástup na dovolenou.Ikdyž jsem nic takového nevěděla poradila mi to kamarádka…Chci se zeptat kolik dní mi musí zaměstnavatel proplatit když jsem otěhotněla v lednu 2006,ihned poté nastoupila na nemocenskou kvůli rizikovému těhotenství a pak na mateřskou.Měl by mi proplatit rok 2006 i rok 2007?Prosím poraďte kolik dní dohromady…

  P.S. Můj šéf je nelida a mám z něj dost strach proto se ptám tak konkrétně aby mě neokřikl nějakým nesmyslem a já na něj nebyla připravená…

  Moc děkuji za rychlou odpověď

 219. Barbora

  Dobrý den, v lednu 2007 mi skončila mateřská dovol. v prosinci jsem vše nahlásila šéfovi, aby mi proplatil zbytek dovolené z roku 2006 a plynně nastoupila na rod. dovolenou, jako všechny kamarádky kolem mě, které to nemusely ani nahlašovat a peníze jim šéf poslal automaticky, je duben a nic a účetní mi zdělila, že už nemám nárok, co mám dělat, když já vše nahlásila, šéf by mi to chtěl proplatit, snad, ale prej mu to účetní nechce vypočítat, že už nemám nárok, co mám dělat? Už jsem z toho zoufalá a naštvaná, Všichni kolem mě v poho, jen já to furt musím řešit, přece si to nenechám vzít, když na to mám nárok a chybu udělali oni, děkuji za odpověd

 220. Dana

  Jak určit nárok na dovolenou v případě, že jsem nevyčerpala 1 den dovolené za rok 2006, v letošní roce mám nárok na 20 dnů- dvousměnný provoz – 37,5 hod týdně- délka jedné směny 7,5 hod. V prvním čtvrtletí jsem dovolenou nečerpala. Od 1.4.2007 jsem přešla na nepřetržitý provoz – délka jedné směny 11,25 hod. Jak mi bude správně určen nárok na dovolenou , když v nepřetržitém provozu je roční nárok dovolené na 14 směn . Děkuji za odpověď

 221. Ing.Petr Válka

  Dobrý den,

  Mám dotaz, jaký nárok na dovolenou má moje manželka, když pracuje u zaměstnavatele 10 let, nyní ze zdravotních důvodů po nemoci cca po 4 měsíce odejde do starobního důchodu. Vzhledem k tomu, že v tomto roce pracovala jen v lednu, prý jí přiznají jen 4 dny dovolené. Celoroční nárok by byl 25 dnů.

  Znamená to, že ten, kdo onemocní začátkem roku bude krácen za nemoc více, než ten, kdo onemocní až po odpracování 60 dnů? Podle §223 je za nemoc krácena dovolená o 1/12 za prvních 100 promeškaných pracovních dnů a dále 1/12 za každých dalších 21 dnů.

  Ptám se: "kdo onemocní začátkem roku je krácen více?"

  Děkuji za odpověď – Ing.Válka

 222. Jaroslav

  K 30.6. končím pracovní poměr výpovědí s dvouměsíční lhůtou, zbývájí mi 3 dny staré dovolené plus 10 dní dovolené za tento kalendářní rok. Chci si dovolenou vybrat, ale zaměstnavatel mi nechce toto umožnit, chce mi ji proplatit. V zákoníku práce jsem tento případ nenašel, můžete mi tento případ objasnit.

 223. Alena

  Dobrý den, existuje něco jako STOP stav dovolených, kdy zaměstnavatel zakáže zaměstnancům např. po dobu 2 měsíců čerpat dovolenou? Je možné se proti tomuto nařízení nějakým způsobem bránit?

 224. Jan Šmíd

  Dobrý den, mám dotaz jestli mě zamšstnavatel nutí oprávněně čerpat dovolenou 1,5 dne v jednom dni s odůvodněním, ze prcovní doba je 12 hodin a narok na jeden den dovolené mám jenom v případě, ze moje pracovní doba bude 8 hodin.

 225. Nikola

  dobrý den,chtěla bych se zeptat jak je to s dovolenou když se budu vdávat? svatba bude v pátek. musím si čerpat dovolenou,nebo mám na den volna nárok dle zákoníku?Děkuji

 226. Formánková

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na placené volno na svatbu a kolik dnů v případě, že svatba bude v pátek. Děkuji

 227. Karina

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat, je li nutné zaměstnavateli vyplňovat prohlášení z příjmů daně fyzických osob jestliže jsem podávala společné zdanění z příjmů obou manželů,předem děkuji za odpověď.

 228. Milena

  zaměstnanec odchází do invalidního důchodu

  z roku 2005 má 17 dnů dovolené

  z roku 2006 má 25 dnů a od 12/6 2006 je nemocen až do 3/6 2007 kolik dovolené proplatím

  základní výměra 25 dní děkuji

 229. Jana Zelinková

  Dobrý den, nikde se nemohu dovědět, zda se v délce dovolené promítne dosažený věk (odpracované roky). Konkrétně: je mi 49 let a měla bych mít podle zákona nárok na 4+1 týdnen dovolené? Pokud ovšem délka dovolené není ošetřena v uzavřené pracovní smlouvě.

 230. Helena

  Prosím o radu,poněvadž se mě dostává různého vysvětlení.Pracuji od 14.1.07 jako učitelka na poloviční úvazek(každý den),celkem 13h týdně.Smlouva mě končí 28.6.07.Zajímá mě na kolik dnů,či týdnů mám za tuto dobu nárok.Děkuji Helena

 231. petr

  chci se zeptat kolik se musí odpracovat hodit abych měl nárok na dovolenou když u nového zaměstnance děkuji

 232. Zlata

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. 24.8. bude mému synovi 3 roky. Než jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou, musela jsem napsat zaměstnavateli, do kdy budu na rodičovské dovolené. Napsala jsem, že do třech let dítěte. Nedávno jsem se byla v zaměstnání zeptat, jak to vypadá, jestli se mnou počítají a manager mi řekl, že si mám radči hledat něco jiného. Teď mám strach, aby se mnou nevydupaly.Mám nárok na odstupné? Píšou se nějaké žádosti o nástupu do práce?

  Děkuji

 233. blanka

  Dobrý den,ptám se jestli má samoživitelka pečující o

  děti mladší 15 let nárok vybrat si 2 týdny dovolené

  naráz a jestli tomu může zaměstnavatel bránit?

 234. Lenka

  Prosím o odpověď na dotaz, dochází-li k ukončení činnosti jedné firmy, která převádí veškerá práva ,činnosti a povinnosti na jinou novou firmu a to v plném rozsahu, se všemi zaměstnanci, lze převést i dovolenou na nového zaměstnavatele s dny na které mají nárok ze stávající firmy.

 235. pepa

  dobrý den,chtěl bych se zeptat jak je to s dovolenou když se budu ženit? svatba bude v sobotu. musím si čerpat dovolenou,nebo mám na den volna nárok dle zákoníku?Děkuji

 236. Jitka

  Chtěla bych se zeptat, pokud pracuji jako trenér mládeže a současně jsem zaměstnancem firmy, mám nárok v tomto případě na nějaké mimořádné volno abych nemusel čerpat svoji dovolenou?

 237. mazina

  Dobrý den ,

  pracuji v nepřetržitém provozu.Víkendy mám 12-ti hodinové směny.Pokud si chci vzít dovolenou na víkend udělá mi to 3 dny,jsou to ale jen 2 pracovní dny.Je to

  běžné.Děkuji za odpověď

 238. Libuše

  Jaký je nárok na "dovolenou" při svatbě dcery.Má ji v sobotu.Jesli tedy ještě nějaký je…. Děkuji

 239. KateřinaK.

  Dobrý den.

  Chtěla bych se zeptat, když má zaměstnanec zaplacenou rekreaci, je povinnen mu zaměstnavatel dát dovolenou, popř. pokud neumožní, musí zaměstnanci proplatit tuto rekreaci (popř. zaplatit penále, které by za zrušení zájezdu zaplatil?)?

  Děkuji za odpověď

 240. J.K.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na paragraf. V únoru jsme uzavírali manželství na úřadě.Bylo to v sobotu, žádné volno jsme neuplatnili.V srpnu budeme mít církevní obřad, který je v pátek. Podle zákona by jsme měli mít nárok na 2dny. Je tomu tak pokud už jsme úředně sezdaní již v únoru? Jsou hrazené oba dny? Děkuji za odpověď

 241. Marcela

  Dobrý den,

  z r.2006 mi zůstalo 21 dnů nevyčerpané dovolené, od 10.1.2007 jsem v pracovní neschopnosti a do práce pravděpodobně nastoupím 1.1.2008.

  Příjdu o 21 dnů nevyčerpané dovolené?je možnost,že mi tuto nevyčerpanou dovolenou z r.2006 podnik může proplatit?

  Děkuji

 242. monika

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat,na kolik dní mám nárok před svatbou. Někdo říká 2, někdo 3dny a pro mě je to celkem podstatná věc.Děkuji za odpověď

 243. Zuzana

  Dobry den, potrebovala bych vedet, chci podat vypoved s 2 mesicny vypovedni lhutou, jenze vypovedni lhutu planuju stravit na nemocenske, no k tomu mam i opodstatnene duvody, chci vedet jestli muzu dat vypoved a vyt 2 mesice doma, nebo by mi mohl delat zamestnavatel nejake problemy?A jestli mi ji i proplati jako by to byla klasicka PN?

  dekuji

 244. martin

  dobry den chtel bych se zaptat do prace jsem nastoupil 10 cervna kolik mam narok na dovolenou do konce roku?

 245. Jitka

  Pracuji ve státním zařízení.Od dubna jsem na PN a pravděpodobnost nástupu do zaměstnání je až v lednu příštího roku.Jak je to s mojí nevyčerpanou dovolenou?Mám nárok na proplacení?Mám podávat nějakou písemnou žádost,nebo mi podnik dov.proplatí automaticky?Děkuji za odpověď

 246. Procházková

  Nastoupila jsem do zaměstnání 1.3.2007 ,měla jsem prac.smlouvu na dobu neurčitou, nárok na 16,5 dní dovolené. Po zkušební době mi tato smlouva byla zrušena a uzavřena nová od 1.6.207 na dobu určitou – na 1 rok. Zůstává mi nárok na dovolenou stejný, nebo jaký?

 247. Jana

  Dobrý den ráda bych věděla jaký je nárok na dovolenou v dvanácti hodinových nepravidekných směnách.Když mám pracovat čtyři dny v týdnu a tři mýt volno,počítá se dovolená na ty dny kdy jsem měla být v práci,nebo aji na dny volna,děkuji

 248. Jana

  Dobrý den ráda bych věděla jaký je nárok na dovolenou v dvanácti hodinových nepravidekných směnách.Když mám pracovat čtyři dny v týdnu a tři mýt volno,počítá se dovolená na ty dny kdy jsem měla být v práci,nebo aji na dny volna,děkuji

 249. Markéta

  Do nového zaměstnání jsem nastoupila 1.5.07. V červenci jsem si musela vybrat nějakou dovolenou. Podle čeho se v tomoto případě počítá náhrada mzdy za dovolenou. Základní mzda uvedená ve smlouvě je cca o 3000 Kč nižší než byly mzdy za měsíc květen a červen, kde byly proplacené přesčasové hodiny+odměny.

 250. zdejča

  Dobrý den.Jsem zaměstnanec státního podniku jako recepční.Ráda bych věděla kolik dní máme dovolené,když jiní zaměstnanci mají nárok 25 dní.Jak se to vypočítává u nás,když děláme 12hod. přetržitelný provoz a směny vychazejí vždy krátký a dlouhý tyden.děkuji

 251. any

  Dobrý den chtěla sem se zeptat jestli bych mohla vybrat pět dní dovolené pokud sem v tří měsíční zkušební době a prac. poměr mám na dobu určitou, tzn. 1 rok.

  Děkuji za odpověď.

 252. Lucie

  Dobrý den, prosím o informaci zda při stěhování 167km za prací, mám nárok na nějaký den volna placeného či neplaceného…. pro přestěhování…. děkuji za rychlou odpově´d. na eml: neubertova.lucie@seznam.cz

 253. větrovec

  Dobbrý den,

  ¨

  na Dohodu o prac. činnosti nemám nárok na dovolenou ?

  Pracoval jsem nepřetržitě více jak 60 prac. dní, tak jsem myslel, že mám nárok na 5 dní dovolené., Děkuji

 254. Libor

  Dobrý den,

  žením se v sobotu a chci se zeptat, mám-li já a snoubenka nárok na tzv. paragraf v pátek před dotčenou sobotou.

  Děkuji za odpověď.

 255. Martincová Radka

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat na zůstatek dovolené z roku 2006.

  Jsem od prosince 2006 na nemocenské, podpůrčí doba mi končí 4.12.2007. Zůstatek dovolené z roku 2006 mám 15 dnů.

  Lékař mi doporučuje od 5.12.2007 částečný nebo plný invalidní důchod.

  Co z dovolenou v roce 2006 ?

  Děkuji Martincová

 256. Zdenka JISKROVA


  Dobrý den, chci se zeptat zda mám nárok na dovolenou, když jsem 29.9. 2007 vdávala dceru v Anglii.

  Děkuji Jiskrová

 257. plasilová marie

  dobrý den mam k vám dotaz ja i syn dělame u jedné firmy na pozici skladnik .Máme třisměnný pr. poměr což činí 37.5 za tyden vedouci nam nařidil že budeme dělat přesčas každou sobotu což je 7.5 hod .Syn se ohradil s tim, že mu nepujde že 14 dni bez volna nepojede a že už si taky potřebujeme odpočinou a veouci muza to že nešel dal A a sebral mu vškere ohodnoceni .Ale když nepřišel jiny zaměstnanec tak se nic nestalo. Druhy dotaz mam na jak dloho mam narok na návšěvu u lekaře jezdim do jineho města s dítětem .

 258. Černohubá Ludmila

  Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, jaký mám nárok na dovolenou ( počet dnů ) když :

  mám pracovní smlouvu na dobu určitou a to od 1.6. do 30.11.2007. Děkuji a jsem s pozdravem Černohubá

 259. pavla

  dobrý den,chtěla jsem se zeptat:9 dní jsem byla v pracovní nechopnosti a příští týden bych měla nastoupit na dva dny na dovolenou,může mi být dovolená v tomto případě odejmuta? Děkuji

 260. Kateřina Daňková

  Dobrý den,

  v dubnu jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, která mi brzy bude končit. V zaměstnání (smlouva na dobu neurčitou) mi zůstalo několik dní nevyčerpané dovolené a myslím, že mi i nějaké přibyly za dobu trvání mateřské dovolené. Ráda bych si je nechala proplatit a nebo alespoň nastoupila na dovolenou a tím si je vybrala. Chtěla bych se touto cestou zeptat, zdali jsou obě varianty možné (nebo jen jedna z nich) a dále potom jakým způsobem se o ně žádá.Účetní mého zaměstnavatele mi pouze řekla, že musím zažádat písemně… Existuje na to nějaký tiskopis a nebo musím žádost sepsat sama? (jak by tedy měla vypadat a co všechno by měla obsahovat?)

  Děkuji mnohokrát K.D.

 261. Roman L

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat no jednu věc ohledně dovolené.

  Dle výplatní pásky mám nárok do konce roku ještě na 14,5dní dovolené. V minulém měsíci jsem čerpal 1 den dovolené a dle výplatní pásky mi nakonec tetno den nezaplatili jako za dovolenou. Ikdyž v tu chvíli, když jsem o to žádal, mi ZL vyhověl.A naopak mi řekli, že jsem, cituji: "asi neodpracoval požadovaný pracovní fond v tom měsíci, a že mi díky tomu nemohou uznat dovolenou" a tak mi za ten den dali neplacené volno, čili jsem nedostal ani korunu. Přitom jsem odpracoval všechny dny. Nikdy jsem nemarodil a mám smlouvu do konce roku, tj. do 31.12.20007. Chci se tedy zeptat za A) zda mi měli uznat dovolenou a proplatit mi jí a za B)jestli se vůbec při uznání dovolené bere v potaz nějaký fond odpracovaných dnů??

  PS: mám za to, že nárok na dovolenou je dán ze zákona a uznává se podle smlouvy, kterou jsem se ZL podepsal.A ne dle nějakého fondu, když navíc jsem ostatní dny všechny odpracoval bez jediné zameškané hodiny. Nebo se pletu? Děkuji mnohokrát, snad jste můj dotaz pochopila, byl vcelku dlouhý :))

  Pěkný den Roman L.

 262. Pavlína Menclová

  Dobrý den,chtěla bych vědět kolik dnů z dovolené za rok 2007 mi má zaměstnavatel proplatit.Normálně dovolená byla 20 dní.Pracovala jsem celý leden a únor.Od 1.3.2007 jsem měla rizikové těhotenství a byla až do porodu,tedy 8.5.2007 v neschopnosti.Ráda bych věděla jestli mám nárok na proplacení celé dovolé nebo jen její části.Za odpověď předem děkuji.Pavlina Menclová

 263. Vladimír Fialka

  Dobrý den,

  již deset let pracuji v jednom zaměstnání a nebylo mi dovoleno čerpat dovolenou v období od dubna do října. dovolenou si tudíž mohu vybrat pouze od listopadu do března.

  Chtěl jsem se zeptat jestli je to vůbec možné?

  Děkuji V.F.

 264. Milča

  Dobrý den, chci se zeptat. Když pobírám stravenky, za každý odpracovaný den jeden kus, a za odpracovaný den se počítá dle těchto vašich stránek i den dovolené, tak jestli mám čistě teoreticky nárok na stravenku, když jsem si vzal dovolenou?? Děkuji Milan

 265. Monika

  Dobrý den, k 1. listopadu končím ve stávajícím zaměstnání a přecházím jinam. Vybrala jsem si za tento rok už všechny dny dovolené ( v té době jsem ještě netušila, že dostanu lepší pracovní nabídku). Zaměstnavatel teď "vyhrožuje" tím, že mi tzv. přečerpanou dovolenou strhne z platu. Náš zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů dovolené, což odpovídá přibližně 6 dnům na čtvrt roku.Znamená to tedy, že pokud skončím 1. listopadu, tudíž do konce roku "neodpracuji" 2 měsíce, mi z platu strhnou peníze cca za 4 dny "přečerpané dovolené?? Jak jsem již napsala, jedná se o skončení pracovního poměru dohodou. Je v tomto případě nějaká vyjímka, nebo je to stejné jako v případě vyhazovu a nebo to tak vůbec není a zaměstnavatel na to nemá právo?? Děkuji moc za odpověď :)

 266. Petr

  Dobré odpoledne, mám problém s dovolenou. V měsíci, kdy bylo pracovních dní dle kalendáře 20, jsem odpracoval 16 dní a k tomu jsem měl 6 dní dovolené. Což je tedy dohromady jakoby 22 dní. Zajímalo by mě tedy, když se mezi opracované dny počítá i dovolená, jestli mi náleží za 2 dny jakoby přesčas?? Mohli byste mi někdo prosím odpovědět? Děkuji mnohokrát.

 267. Ondřej

  Manželka pracovala na plný úvazek, po mateřské nastoupila na čtvrtinový úvazek. Jaká bude délka dovolené? Je zohledněno, že pracovala 8hodin denně a dovolenou by vlastně měla jen za 2hod/denně?

 268. Luba

  Manžel měl 12.1. 2007 pracovní úraz,marodit bude až do příštího roku.Má nárok na dovolenou a jaké jsou podmínky na tento nárok. Myslím kolik dní by musel odpracovat,aby na ní měl nárok.Děkuji

 269. Eva

  Pokud mi vznikne nárok na dovolenou za odpracované dny, tak mi za každých 21 odpracovaných dnů přísluší 1/12 dovolené, t.j. 1,666. Zaměstnavatel mi chce vyplatit pouze 1,5 dne a odvolává se, že dovolená se sice zaokrouhluje na půl dne, ale že už není napsáno, že to musí být nahoru. Jaká dovolená mi náleží při pracovním poměru od 03.09.2007 do 16.10.2007 ? Děkuji za odpověď

 270. plasilová marie

  dobry den mam k vam velikou prosbu jak mužu prokazaz šikanu v zaměstnani jde my hlavně o psychickou šikanu a na koho se mohu obratit. děkuji za brzkou odpověd Plasilova

 271. Martin Procházka

  Pracuji systémem Krátký dlouhý týden, a v nové práci mi za dovolenou v krátkém týdnu napsali 5 dní dovolené.Jsme jediné středisko v provozovně který se řídí tímto systémem, jiné střediska mají 8 hodinové směny. Mě vychází na krátký pracovní týden dvě 12cti hodinové služby. Což jsou 3 parcovní dny po 8 hodinách. Mohou mi to podle zákona takto napsat? Přicházím tak o dva dny dovolené. Dále se chci zeptat pokud budu mít svou svatbu v sobotu a vychází mi termín na krátký týden kdy mám pátek volný kdy mám jindy nárok na placené volno určené na svatbu. Mohu se nárokovat pokud není přimo překážkou práci? Pokud mám krátký týden jsem v práci pouze ve st a čt. děkuji

 272. Lenka

  Dobry den,

  mela bych dotaz a to takovy, ze jsem od 1. 10. 07 nastoupila do noveho zamestnani a jsem nyni ve zkusebni trimesicni dobe, ale potrebuji si vzit den volna, kvuli vyrizeni potrebnych dokumentaci na soc. a zdrav., ktere po me pozaduji v praci. Toto si potrebuji vyridit v miste sveho trvaleho bydliste, jez je pres 100km daleko od meho zamestnani. Vim, ze narok na dovolenou nemam, nicmene nemam pravo na den volna ze zakona, aniz by mi tento den ztrhli z pripadne dovolene?

  A jeste dotaz..Ze zakona mam narok na 4 tydny dovolene nebo 3?

  Predem Vam dekuji za Vasi odpoved.

  Lenka B.

 273. Slezáková

  Od 7.12.2006 jsem na nemocenské a od 14.3.2007 na rizikovém těhotenství,tudíž stále na nemocenské.Dne 24.9.2007 jsem ukončila nemocenskou a od 25.9 do 1.10.2007 čerpala dovolenou z roku 2006.Od 2.10.2007 jsem na MD.Zajímalo by mně na kolik dní dovolené na zotavenou mám nárok.Děkuji

 274. plasilová marie

  dobry den mam dotaz jak mam postupovat při hledani zaměstnaní když syn dostal výpověd ze zaměstnání pro hrube porušení prac. kázně paragraf55 nebylo to jeho vinou děkuji plasilova

 275. Hana Marková

  Dobrý den,prosím můžete mě sdělit,na kolik dnů dovolené mám nárok,když pracuji dva dny po 17hod.tzn.34 hod a čtyři dny volna.Za měsíc odpracuji buď 10 nebo 11 dnů.Děkuji. Marková

 276. novotna

  dobry den chtela jsem se zeptat jestli mam narok na placeny volno k lekeri pokut jsem zamestnana 1.den u firmy a druhy dem mam jit k lekari .dekuji novotna

 277. Roth Petr

  Chci se zeptat,jestli se rozděluje dovolená podle let pracujícího.Třeba jako,že do 33 let mám nárok na 15 dnů dovolené a nad 33 let 20 dnů dovolené

 278. Markéta

  Dobrý večer,

  mohl by mi někdo poradit? Ve firmě platí kolektivní smlouva do 03/07 dle této KS měli všichni zaměstnanci nárok na 25 dnů dovolené, od 04/07 platí nová KS podle které "základní výměra dovolené za kalendářní rok je 20 dnů" pouze tzv. "vyvolení" mají nárok na 25 dnů, nevyvolení jsou toho názoru, že jejich celkový nárok na dovolenou činí 21 dnů, protože 01-03/07 byl nárok 25/12*3 = 6 a 04-12/07 je nárok 20/12*9 = 15

  Matematický mi to sice vychází, ale pořád se mi to nelíbí. Předem děkuji za pomoc.

  Markéta

 279. Markova

  Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s proplácením dovolené v době pobírání rodičovského příspěvku. Dítěti byly 3 roky a se zaměstnavatelem jsme se dohodli na skončení prac. poměru dohodou.Vím, že mám nárok na proplacení dovolené za rok, kdy se dítě narodilo, já ještě pracovala a následně pobírala peněžitou pomoc v mateřství. Nevím ale, jak je to za další roky. Slyšela jsem, že i za toto období mám na proplacení nárok. Děkuji za odpověď

 280. Radka

  Dobrý den,pracuji 10h směny,2-3dny týdně a co druhý víkend.Chtěla jsem si vzít dovolenou právě v tyto víkendové dny a zaměstnavatel mi sdělil,že ve víkendové dny si vybírat dovolenou nelze,prý dle zákona….Jaký bude tedy postup,jestliže na dovolenou nastoupím? Když je budu mít jen "volné" a nikoli psané jako dovolenou,tak nesplním počet pracovních hodin/měsíc a tudíž mi bude krácena mzda? Nejde o to,že by mě zaměstnavatel nechtěl nechat přes daný víkend doma,toto mi umožní,jen mi tvrdí,že ten víkend nedostanu zaplacený jako dovolenou. Děkuji za odpověď.

 281. Alena Broučková

  Dobrý den, prosím o sdělení, zda mám nárok na dovolenou v měsíci červenci, když jsem uzavřela pracovní smlouvu dne 2. 7. 2007 na dobu určitou do 31. 12. 2007. Zaměstnavatel mi tvrdí, že nárok na dovolenou za měsíc červenec nemám, neboť jsem uzavřela pracovní smlouvu až dne 2. 7. 2007. Upozorňuji na skutečnost, že 1. 7. 2007 byla neděle. Děkuji a jsem s pozdravem

 282. Kalavská Pera

  Zajímalo by mě,jestli mám nárok na proplacení dovolené a kolika dnů,když jsem do února 2007 byla zaměstnána a poté jsem do 19.dubna byla na pracovní neschopnosti a od 20.dubna jsem nastoupila na MD.

 283. Petra

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, na kolik dní dovolené mám nárok, když pracuji na turnusové směny (jeden týden jsem 2 dny v práci a 2. 5 dní). Dle zaměstnavatele je to 13,5 dne, protože pracuji denně prům.14 hodin (a 1 den dovolené se prý počítá 8 hodin). Dále jsem se chtěla zeptat, pokud zaměstnavatel uzavírá provozovnu každé pondělí po dobu dvou měsíců, má právo mi tyto dny strhávat z dovolené? Děkuji za odpovědi.

 284. Petra

  Dobrý den, ještě bych měla jeden dotaz. Pokud pracuji na turnusové směny a chtěla bych si vzít 2 týdny dovolené, (1.týden pracuji 2 dny, 2. 5 dní). Kolik dní dovolené mi zaměstnavatel strhne? 7 nebo 14 dní?

 285. Zdeněk Svoboda

  Letoš jsem nastoupil do nového zaměstnání 12.2.2007.Od 1.1. do 11.2. jsem byl evidován na úřadu práce jako nezaměstnaný. V nové firmě je nárok na dovolenou 25 dní a jsem tu zaměstnaný již do konce roku 2007. Jaký mám nárok na dovolenou po krácení.

 286. Květa

  Dobrý den.Chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na to si vzít dovolenou,když mi není dobře.Mám ještě 15 dní dovolené,tak jsem si 5 dní chtěla vzít,abych se mohla vyležet,jenže mi zaměstnavatel řekl,že mi žádnou dovolenou nedá,že mam jít marodit.Jenže marodit nemůžu,přišla bych o prémie.Mám právo dostat tu dovolenou,můžu se nějak bránit?

 287. Dana Malinová

  Dobrý den,

  řešíme hlavolam – dovolená. Od 1.1. do 28.2. pracovala kolegyně na plný úvazek u jisté firmy, kde vyčerpala 2 dny dovolené (měla nárok na 4 dny). Od 1.3. je u té firmy na zkrácený úvazek – 20 hod. a paní vedoucí ji tvrdí, že ty dva dny (2x 8 hodin) se ji po 1.3. "srazily" na 2x 4 hodiny, protože se ji zkrátil úvazek – je to možné?

  Děkuji za odpověď.

 288. Jana

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na to, když jdu doprovodit švagrovou k lékaři do města vzdáleného od nás 70 km. Jestli dostanu na to propustku nebo si musím normálně vzít dovolenou.

  Děkuji předem za odpověd.

 289. Šárka

  hezký den mam malý dotaz do zaměstnáni jsem nastoupila 8.10 nárok mám na 20 dnů za rok. tento rok si dovolenou nebudu vybírat kolik dnů se mi převede do příštího? dekuji za odpověďs

 290. jiří

  svátky přes všední den mám placené v průměru sve mzdy,ale jak je placen,když mám nemocenskou.

 291. Andrea Kolaříková

  dobrý den,

  nastoupila jsem do nového zaměstnání 1.11.07, a když jsem odcházela z předcházející firmy, tak mi na listopad a prosinec zbývalo 5 dnů dovolené. Proto se chci zeptat, zda můžu čerpat 3 dny dovolené na dny určené na svátky. (není to nějak podmíněno zkušební dobou, která mi končí až v lednu???)

  .Děkuji moc za odpověď.

 292. Lenka

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, zdy mám nárok na volno na stěhování. Pracuji jako učitelka, a proto je veškerá dovolená povinne vyčerpána na letní a zimní prázdniny. Připadá tedy v úvahu pouze volno. Je toto volno placené nebo neplacené? Jedná se o stěhování v rámci jednoho města.

  Byla bych Vám vděčná za velmi rychlou odpověď. Předem děkuji.

 293. Renata

  Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o rady týkající se čerpání dovolené. Na únor 2008 mám zajištěnou rekreaci v zahraničí, zaměstnavatele jsem již o této skutečnosti orientačně informovala, souhlasil. V případě, že mi dovolenou neposkytne, mohu po něm požadovat storno poplatky, které budu muset uhradit v případě zrušení rezervace? Nejedná se o rekreaci zřízenou přes cestovní kancelář, nýbrž o soukromý, telefonicky zajištěný pobyt v penzionu. Dále jsem se chtěla zeptat, pokud po nás zaměstnavetel chce, abychom si naplánovali již v lednu dovolenou na celý kalendářní rok, je poté povinen tyto termíny dodržet, pokud ke zrušení nemá závažné důvody související s provozem firmy? Může být tímto důvodem nízký počet zaměstnanců, i přes to, že je tato skutečnost dlouhodobým problémem? Velice děkuji za případnou odpověď a přeji mnoho úspěchů v roce 2008.

 294. Katka

  dobrý den, ráda bych se zeptala, narodil se nám syn 28.12. a dnes 1.1.2008 nás pustili domu. Slyšela jsem, že podle nového zákona by měl mít přítel nárok na týden placený dovolený od zaměstnavatele navíc.Je to pravda?Děkuji Katka

 295. Alena

  Dobrý den v roce 2007 jsem měla 130 pracovních dnů pracovní neschopnost,jak se mi bude krátit dovolená.Děkuji.

 296. Irena

  Dobrý den, ráda bych věděla na kolik dní dovolené mám nárok, když jsem zaměstnaná na 3/4 úvazek, tj. 30 hodin týdně (6 hodin denně). Děkuji za odpověď.

 297. Johana

  Dobrý den,

  od začátku roku 2007 pracuji na DPČ, toto zaměstnání mám zajištěné (a placené) personální agenturou, původně na kratší výpomoc, která se však protáhla – plánuje se až do poloviny roku 2008. Vzhledem k tomu, že se stále nevědělo, do kdy bude naše spolupráce trvat, nebyl v DPČ sjednán nárok na dovolenou. Je možné tento nárok sjednat dodatečně, i případně zpětně za rok 2007?

  Děkuji za odpověď.

 298. Radka Procházková

  Dobrý den,dne 31.1.2008 končím pracovní

  poměr.Zajímá mě, zda mám nárok na poměrnou část dovolené za leden 2008? Poslední čtvrtletí roku 2007 jsem odpracovala celé.děkuji

 299. Adéla

  Dobrý den, jak je to s nárokem na dovolenou, když se stěhuji a druhý dotaz, zda je nárok na dovču, když se jde za svědka. Děkuji

 300. Petra Mullerová

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli má zaměstnavatel právo udělit v zimě 4 týdny dovolené, když už nemá starou.Má už pouze novou. Děkuji za odpověď prosím poraď te

 301. Radka Náprstková

  Dobrý den,

  zaměstnanec končí pracovní poměr 31.1.2008. Náleží mu 1/12 za odpracované dny v lednu 2008? (za předpokladu, že odpracuje všechny dny v lednu 2008). Event. 2 dny nároku by čerpal 30+31.1.2008. Dovolená se posuzuje jako výkon práce. Jde o to, zda poskytneme 2 dny dovolené oprávněně,když bez těchto 2 dnů řádné dovolené nesplní podmínku 21 odpracovaných dnů. Přesto se však domníváme, že nárok na dovolenou vznikne. Nevíme,zda ji zaměstnanci můžeme poskytnou ve výše uvedených dnech nebo se jen musí zaměstnanci proplatit po ukončení pracovního poměru a zaměstnanec musí být v zaměstnání i ve dnech 30+31.1.2008?

  Děkuji za odpověď

 302. Pavla

  Od ledna 2008 jsme podle §50 Domov se zvláštním režimem máme nárok na dodatkovou dovolenou podle§215/2d.).Děkuji za odpavěď.

 303. Eva

  Dobrý den,

  je mě 58 let a chtěla bych se zeptat na koloik týdnů mám nárok na dovolenou,neboť zaměstnavatel mě tvrdí,že jsou nové úpravy.Děkuji za odpověď

 304. Eva

  Děkuji, zda je možné zodpovědět otázku . . .

  V průběhu konce roku 2007 byla sepsána dohoda o ukončení PP k 31.1.2008. Zaměstnanci byla písemně omluvena doba docházení na pracoviště jako omluvena s platboa mzdy průměrem. Nevyčerpaná dovolená v celkové výši 5 dnů za rok 2007 a 2 dny za leden 2008.

  Může zaměstnavatel nařídit dovolenou a musí to učinit písemně ? Pokud tak učiní doporučeným dopisem, který nebude převzat na poště, je brán jako převzatý ??

  Děkuji za info, která jistě bude podnětem pro pracovněprávní věci.

 305. Kunstová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na čerpání řádné dovolené za rok 2007. 28.1.08 mi končí mateřská, zaměstnavatel mi oznámil, že mám nárok na 12 dní dovolené za rok 2007. Znamená to, že si o rodičovský příspěvek mám zažádat až po vybrání dovolené nebo mohu zároveň čerpat dovolenou i rodičovský příspěvek? Mám nárok na nějaké dny dovolené za období do 28.1.08?

  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem Kunstová

 306. Sona

  Dobrý den,

  zajímalo by mě kolik dostanu dovolené – mám pracovní poměr na dobu určitou a to od 4.1. – 28.2. 2008.

 307. lastovka

  Dobrý den,

  nastoupila jsem 2.1.2008 do nového zaměstnání na zkrácený úvazek,4 hod.denně.

  Mám 3 měs. zkušební dobu, tak by mě zajímalo, kolik musím odpracovat dní, abych si mohla čerpat první den dovolené.Děkuji

 308. Božena Fialová

  Dobrý den.Mám problém se zaměstnavatelem kvůli dovolené už druhý rok.Pracuji jako vedoucí prodejny v malé vesničce dva roky.V loni jsem v únoru nahlásila dovolenou,která mi byla slíbena a kdybych si za sebe nenašla náhradu na týden,tak bych žádnou nedostala.Zaměstnavatel mi řekl,že se prodejna nemůže zavřít ani na týden.Letos jsem se dozvěděla naprosto to samé.Přece není moje povinnost si hledat za mě náhradu?!Kdy si vlastně vyberu mou dovolenou???

 309. Eva

  Doporučeným dopisem je nařízená dovolená. Dopis nebyl na poště převzat a tím platí 10 denní lhůta doručení. Od kterého dne se může dovolená k vyčerpání nařídit ? Děkuji

 310. Blanka

  v ZP SE PŘI KRÁCENÍ DOVOLENÉ HOVOŘÍ O 100 PRACIVNÍCH DNECH.PŘÍJDE MI LOGICKÉ, ŽE SVÁTEK (NAPŘI.VÁNOČNÍ AP.) NENÍ TEDY MOŽNÉ ZAPOČÍTAVAT JAKO PRACOVNÍ DEN. pOKKUD ANO, PROSÍM O VYSVĚTLENÍ PROČ?

  DĚKUJI

 311. Stepan Holy

  Dobry den,chtel jsem se zeptat, jestli se do prumerne mzdy, z ktere se pocita dovolena, zapocitavaji premie(podil na zisku). Dekuji za odpoved

 312. norbert norbert

  Dobrý den,

  nastoupila jsem do nového zaměstnání 10. prosince 2007. Od 14. ledna jsem byla poslána na dovolenou, protože v provozu kde pracuji(lázně) se dělají stavební úpravy. Původně měly tyto úpravy trvat týden. Nyní mají trvat do konce měsíce ledna,(snad ne déle) čili to zdaleka přesahuje dobu, kterou může nařídit zaměstnavatel.Mám podepsat pracovní výkaz a nyní nevím jak správně postupovat. Pokud by jsem odešla ve zkušební době – jak dál ve stávající situaci.

  Děkuji N.

 313. JITKA VOHNOUTOVÁ

  Dobrý den.Pracuji u Národního památkového ústavu.Pracovní dobu mám nepravidelnou,dá se říct,a odpracuji vždy 12 hodin za den.Nicméně musím mít odpracovaný počet hodin za každý měsíc,takový jak má být.Dvakrát do měsíce mám pracovní víkend také po dvanácti hodinách.Můj zaměstnavatel mi sdělil,že za každý den,kdy budu chtít dovolenou mi musí strhnout dva dny dovolené+hodiny co mi budou chybět si musím nadělat.Logicky tomu vůbec nerozumím.Poradíte mi prosím?Děkuji.

 314. Petra Žerníčková

  Dobrý den,pracuji ve státním zařízení jako zdravotní sestra.Mám 5 týdnů dovolené+1týden dodatkové(celkem30 dnů),chci se zeptat,jestli si mohu dovolenou vybírat po jednotlivých dnech.Zaměstnavatel nám řekl,že ji musíme vybírat pouze po týdnech.Děkuji za odpověď.

 315. Jana Zelená

  Dobrý den,

  chci se zeptat: pracuji jako zdrav. sestra ve státním zdravotnickém zařízení na oddělení dlouhodobě nemocných a soc. lůžek, kde jsou klienti i různých smíšených demncí, Alzheimerovy choroby, organ. psychosyndrom apod. Mám nárok na dodatkovou dovolenou dle písm. d) přímé ošetřování nebo obsluha duševně chorých nebo mentálně postižených ? Děkuji za odpověď

 316. Lucie Vávrová

  Dobrý den. Pracuji ve firmě od 1.11.2007, ale jen 2 dny v týdnu (tj.úterý a čtvrtek) vždy 8 hodin. A tak bych se chtěla zeptat od kdy mi vznikne nárok na dovolenou. Děkuji za odpověď.

 317. alena kocova

  Dobrý den.Mám dotaz v roce 2001 v srpnu jsem nastoupila MD.V roce 2004 v květnu jsem nastoupila na 2MD.Synovi budou 4roky a já mám nastoupit do práce v červnu.po dobu letních prázdnin nemám komu děti dát na hlídání-musím nastoupit okamžitě po skončení MD?A druhá otázka-mladší syn má potravinovou alergii,bohužel mi státem nejsou vypláceny žádné peníze ani příspěvky na potraviny-které musíme kupovat ve spec.prodejnách-podle tabulek jsme zdraví.Otázka-chtěla bych natoupit na poloviční ůvazek.Jsou tím pádem i placení na zdrav.a soc.tím nižší?Jsem zaměstnaná v rodinném podniku,tak mě tahle informace zajíma.Nerada bych přivedla tímto rozhodnutím sebe anebo šéfovou do problémů.O syna se starat musím,musím mu deně z těchto spec.potravin vařit a školky ani školy na tohle nejsou připraveni.MOC děkuji.

 318. Martin

  Dobrý den, prosím Vás o upřesnění, zda v § 212 odst. 1 ("konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok") je chápáno 60 dnů pracovních, nebo kalendářních. Např. pokud je nástup o zaměstnání 1.1.2008, vnikne nárok na dovolenou za kaled. rok již 1.3.2008, nebo až po skutečném odpracování 60 pracovních dní – tedy až koncem března.

  Omlouvám se, ale zcela jsem nepochopil Vaši odpověď na dotaz ohledně krácení dovolené – znamená to tedy, že se státní svátky započítávají do pracovních dnů – tedy i do dnů pro krácení dovolené? Nikde jsem definování pracovních dní nenašel.

  Mnohokrát děkuji za odpověď a přeji hezký den!

 319. Renata

  Dobrý den, může zaměstnavatel nařídit dovolenou? A pokud ano jakou část z nárokované dovolené může nařídit.Děkuju.

 320. Petr

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na tuto situaci, ve které nyní jsem.

  Dne 30.6. mi oznámil zaměstnavstel, že mi zkončí smlouva a já budu muset vykonávat tu samou pracovní činnost u jiného zaměstnavatele a to hned počínaje dalším dnem. tzn od 1.7.

  Jde mi o to, když se mi změní ZL, jestli mi musí dovolenou, na kterou mám nárok (mám i navíc z loňska několik dní) tuto dovolenou proplatit? Mám 26,5dne dovolené celkem. Nebo je možnost si tuto dovolenou převést k novému zaměstnavateli?

  Jinak nehodlám si jí z mé strany pokud možno vybírat do toho 30.6. Leda-že by mi byla nařízena. Čili ještě jednou se ptám, musí mi ji zaměstnavatel, u kterého mi smlouva zkončí, tu dovolenou proplatit?

  Děkuji mnohokrát, Roman

 321. Petr

  Ještě mám jeden otaz. Pokud dělám v IT technologiích, čili celý den pracuji s PC, koukám do monitoru a ničí se mi oči, zda-li mám nárok na nějakou dodatkovou dovolenou? Díky Roman

 322. Eva Bartošková

  Prosím o sdělení, zda mám nárok na celodenní uvolnění ze zaměstnání k lékaři, pokud tento lékař je v jiném městě, než kde pracuji.Mám tento den nárok na nějakou mzdu?Děkuji

 323. Ilona Zálešáková

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda mám nárok na převod nevyčerpané dovolené z roku 2007 do nového roku a pokud ano do kterého data musí být vyčerpána.Děkuji

 324. ludmila vlckova

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda může zaměstnavatel nařídit celou dovolenou a to tak,že 2týdny v kuse potom po jednom dni zbytek dovolené?

 325. Bohuslava Hudcova

  Dobrý den,

  13.8 2007 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, ta mi končí 24.2. 2008. Vznikl mi nárok na nějakou dovolenou za rok 2008? Děkuji za odpověď

 326. Radka Pohanková

  Dobrý den, četla jsem si příspěvek ohledně nároku na dovolenou v době peněžité pomoci v mateřství. Chci si ujasnit zda jsem to pochopila správně – pokud je žena na PPM část roku 2007 a část 2008 má nárok na dovolenou v roce 2007 v plném rozsahu (protože pracovala a pak šla na PPM) a v 2008 na poměrnou část? Nebo má nárok na dovolenou i po dobu kdy je na rodičovském příspěvku tj.po dobu cca 3 let. Dále se chci zeptat zda když je žena již na rodičovském příspěvku a znovu otěhotní a vznikne jí nárok na PPM na dobu 27 týdnů, zda jí vznikne nárok za tyto měsíce na dovolenou ? Omlouvám se, ale ještě jedna otázka jak je to s dovoleno u žen které jsou před nástupem na PPM třeba 4 měsíce na neschopence ? děkuji za odpověď Radka Pohanková

 327. Lucie

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás poprosit o radu ohledně čerpání dovolené na zotavenou po ukončení mateřské dovolené. MD mi končí 3.3.2008 a za rok 2007 mám nárok na 20 dní dovolené, protože jsem odpracovala více než 60 dní. Za letošní rok 2008 mi ale zaměstnavatel přiznal jen 4 dny za období MD, což je 45 odpracovaných dní a na víc podle nich nárok nemám. Ale podle toho, co se píše na této stránce, se počítá do odpracované doby i čerpání dovolené na zotavenou. V mém případě by to bylo 45 dní + 20 dní dovolené, což je 65 dní a podmínku bych tak splnila. Prosím potvrďte mi, jestli mám opravdu nárok na celou dovolenou a pokud ano, jak si to mohu před zaměstnavatelem obhájit. Děkuji moc za pomoc.

 328. Dana Radilová

  Dobrý den,

  měla bych dotaz ohledně proplacení dovolené za r.2007. Na MD jsem nastoupila 31.5.2007, která mi skončila 12.12.2007 od té doby jsem na RP. Do května jsem pracovala, nevybrala jsem si žádný den. Mám nárok na proplacení dovolené, prý se musí požádat, ale v lednu, nyní už je pozdě, to mi tvrdí naše mzdová účetní. Děkuji

 329. Eva Švrčková

  Dcera má MD do 2.2.2008, od 3.2.2008 do 19.2.2008 si požádala o čerpání dovolené z roku 2007 v délce 12 pracovních dnů. Může si následně vybrat 25 dnů dovolené i za rok 2008? Včetně této dovolené bude mít odpracováno 60 dnů.Od 3.2.2008 pobírá rodičovský příspěvek.

  Děkuji

 330. Kateřina Konečná

  Dobrý den, prosím o odpověď na následující dotaz:

  od 6.9.07 jsem na mateřské dovolené, která mi končí 19.3.2008 (57 odpracovaných dní v roce 2008). Mám nárok na čerpání řádné dovolené po skončení PPM nebo nějkou poměrnou část dovolené (z roku 2007 nemám nevyčerpanou dovolenou)? Může mi zaměstnavatel vyjít vstříc a v souladu se zákonem se odchýlit od podmínky odpracování 60 dnů, tak aby mi čerpání dovolené (firma poskytuje 4 týdny) umožnil v plné výši?

  Děkuji za Vaši odpověď.

  S pozdravem, Kateřina Konečná

 331. lucie noskova

  Dobrý den, přemýšlím o rozvázání pracovního poměru k 30.6.08. Za celý rok mám nárok na 25 dní dovolené, tak mi je jasné, že v červnu budu mít nárok pouze na nějakou poměrovou částku. Než si však tuto dovolenou vybrat, bych si ji raději(cca 10 dní)nechala proplatit, neboť se chystám do ciziny a každá koruna se mi bude hodit. Je možné mi tuto dovolenou proplatit? Děkuji za odpověď.Lucie

 332. Hana Půčková

  Dobrý den,pracovní poměr mám od 2.1 2008,s tříměsíční zkušební dobou a nárokem na dovolenou za cely rok na 40 dní/učitelka/ pokud dám výpověď k 31.3.2008 ve zkušební době,na jakou poměrnou čás dovolené mám nárok? Mohu si jí také ve zkušební době vybrat? Děkuji

 333. Michal

  Dobrý den,

  končím v zaměstnání a mám nevybranou dovolenou.

  Mám nárok si dovolenou vybrat, nebo může zaměstnavatel nařídit její proplacení?

  Děkuji

  Michal

 334. Lenka Štočková

  Dobrý den, pracuji na částečný úvazek 16 hod/týdně na dobu určitou do konce června 2008. Jsme příspěvková organizace, takže roční dovolená je 5 týdnů. Spočítala jsem si, že mi při odpracování 50 dnů do konce smlouvy náleží 2/12 roční dovolené, což je podle mě cca 4 dny. Zaměstnavatel tvrdí, že je to pouze 1,5 dne, neboť mi ještě musí krátit dovolenou mým 0,4 úvazkem. Ale to by mi ji přece zkrátil dvakrát, ne? Smím se zeptat, kdo má pravdu?

 335. Andrea Šinfeltová

  Dobrý den,chtěla bych se optat, když u současného zaměstnavatele pracuji dva roky a vlednu jsem nahlásila dovolenou na devět dní,kdy ji mám už od ledna zaplacenou u cestovní kanceláře na červen. Nyní bych koncem března u současného zaměstnavatele končila a nastupovala do nového zaměstnání počátkem dubna.Jak to v tomto případě budu s již zaplacenou dovolenou mít? Poskytne mi ji nový zaměstnavatel? Děkuji Šinfeltová

 336. Marie Křivá

  Dobrý den. Prosím o radu. Přítel dal výpověď z pracovního poměru. Se zaměstnavatelem se dohodli k 30.4.2008. Zbývá mu ještě 20 dnů nevyčerpané dovolené z loňského roku, a to z důvodu, že zaměstnavatel mu ji neumožnil čerpat. Z letošního roku mu přibylo ještě 6 dnů. Zaměstnavatel nechce umožnit nástup na celou 26 denní dovolenou. Má pracovat až do 30.4.2008, s tím že všechnu dovolenou dostane proplacenou. Má na to zaměstnavatel nárok?

  Moc děkuji za odpověď.

 337. Monika Skříšovská

  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem. Zaměstnanec je u zaměstnavatele v pracovním poměru od 01.02.2008. Rozhodl se, že pojede lyžovat do Alp a požádal zaměstnavatele o dovolenou. Můj dotaz zní: jaký nárok má ke dni 07.04.2008 nárok? Prosím též o sdělení podle kterého paragrafu se tento problém řeší. Děkuji

 338. Denisa Palmová

  Dobrý den, prosím o odpověď na následující otázku, a nezlobte se, že Vás otravuju s tím co je tu již psáno.

  Jsem na mateřské dovolené od 9. 9. 2007 nyní mi bude končit dne 22. 3. 2008 a budu si vybírat dovolenou za rok 2007 v celkové délce 17 dní. Mám nárok na celou dovolenou za rok 2008? tj. 25 dní v našem podniku? A dále jsem se chtěla zeptat jestli mám také nárok na proplacení svátků 24.3., 1. 5., 8.5., které by spadaly do doby kdy bych čerpala dovolenou za rok 2007 a 2008. Žádala jsem v práci o dovolenou, ale nechtějí mi věřit , že mám na to nárok tak bych se chtěla ujistit, že nárok mám.

  spočítala jsem si dovolenou 2007 23.3.2008-15.4.2008

  a 25 dní nárok za rok 2008 16.4.2008-22.5.2008

  Děkuji moc za odpověď přeju Vám krásný den Denisa

 339. Aleš Novotný

  Dobrý den , pracuji v jedné nejmenované firmě přes tři roky a v únorové výplatnici za leden jsem měl 20 dnů dovolené což bylo naprosto v pořádku, ale v dalším měsíci

  se mě v březnové výplatnici za únor objevilo jen 14 dní a to jsem žádnou dovolenou nečerpal. Když jsem si ověřoval tuhle skutečnost, tak mi bylo vzděleno,že pracuji v 12hodinovém směném provozu krátký dlouhý týden, takže mám nárok jen na 14 dní v roce.Rozhodně si myslím, že je to nějaký nesmysl a zajímal by mě váš názor na to? děkuji

 340. A. Navrátilová

  Dobrý den, jsem na pracovní neschopnosti od 19. 2.2008 z důvodu rizikového těhotenství. Během tohoto roku 2008 jsem tudíž neodpracovala 60 dnů. Jestliže v polovině října nastoupím na MD, mohou se tyto dny MD přičíst k oněm odpracovaným z počátku roku tak, abych měla nárok na celou dovolenou za rok 2008? Pracuji ve školství, a mám tedy nárok na 8 týdnů. Naše účetní mi řekla, že mi budou dovolenou krátit a v žádném případě nemám nárok na celou dovolenou. Dokonce při 1. rizikovém těhotenství ( v roce 2000) jsem musela vracet peníze, protože mi započítala více dovolené, než mi příslušela.

 341. Hana Smržová

  Dobrý den,ukončila jsem pracovní poměr dohodou a bylo mně sděleno že si mám vybrat dovolenou,mám nárok na šest dní ale vybrat si můžu jen čtyři,bylo mně řečeno,že se počítá i sobota a neděle,mám pětidení pracovní smlouvu.Je to tak správně?Děkuji

 342. Jindřich Blaha

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s mým nárokem na dovolenou. Nastoupil jsem 7.1. a zaměstnavatelm mi odmítá za leden poskytnout alikvótu nároku na dovolenou. Postupuje správně?

 343. Alena Austová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na nárok výše dovolené. Od 10.3.2008 jsem nastoupila do nového zaměstnání a to po rodičovské dovolené (její trvání bylo necelé 4 roky). U nového zaměstnavatele jsem vedena v prac. poměru s 3 měs. zkuš. dobou. Nevím, zda se do odpracovaných dnů s nárokem na dovolenou započítává i doba zkušební a pokud mohu nárokovat proplacení dovolené, která by mi připadla u bývalého zaměstnavatele.

  Děkuji za odpověď.

 344. Věra Vláčilová

  Zaměstnanec byl od dubna 2007 do dubna 2008 v prac. neschopnosti díky pracovnímu úrazu. Teď nastoupil do zaměstnání. Z roku 2006 má 2 dny nevybrané dovolené, z roku 2007 20 dní dovolené. Dovolenou z roku 2007 je možné čerpat, ale co s dovolenou z roku 2006 (kdyby neměl pracovní úraz, byl by ji mohl vybrat)? Děkuji za radu.

 345. petr panaček

  Dobrý den, chci se zeptat na možnosti čerpání dovolené, za rok 2007 mi zbýva vyčerpat 13 dnů ŘD plus dovolená za letošní rok, podnik je v konkurzu a zaměstnavatel mi nechce poskytnout čerpání dovolené za rok 2007. Je předpoklad, že podnik ukončí činnost k 30,6,2008 a ja si dovolenou nevyčerpám jak zbytek loňské tak nárkovanou částku letošní jak mám postupovat, aby jsem o tuto dovolenou nepřišel. Děkuji

 346. Renata Piskacisová

  Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnanec je u nás zaměstnaný od roku 2005. Nyní mu běží výpovědní lhůta s datem výpovědi 30.dubna 2008. Od 11. ledna do 21. února 2008 byl na pracovní neschoponosti. Prosím, na kolik dnů dovolené má nárok v letošním roce?

  Moc děkuji za odpověď!

 347. Renata Piskacisová

  Dobrý den, děkuji za odpověď. Mohu se tedy zeptat, jestli se doba pobírání nemocenské u zaměstnance započítává do doby, ze které se bude počítat nárok na dovolenou? Jestli se započítává tak jako odpracované dny, či nikoliv. Děkuji a omlouvám se za předešlý nevhodný dotaz.

 348. Venuše Kuželová

  Dobrý den,

  ve zkušební době byl ukončen pracovní poměr dohodou, trval od 1.1.2008 do 27.3.2008. Zároveň dne 27.3.2008 zaměstnanec nastoupil pracovní neschopnost, která bude trvat delší dobu. Bude se tato nemoc ještě započítávat do výpočtu poměrné části dovolené? Přestože tedy pracovní poměr byl ukončen, tak ale fakticky končí posledním dnem nemoci.Pokud je moje úvaha správná,prosím o radu, jak se bude dovolená vypočítávat?

  Děkuji za odpověď

  V.Kuželová

 349. Hana P.

  Dobrý den, prosím o radu. Může mi zaměstnavatel zrušit řádně nahlášenou a potvrzenou dovolenou den před zahájením dovolené? V době čerpání dovolené mám brigádně pracovat na DPP u jiné firmy, smlouvu mám podepsanou. V případě, že mě zaměstnavatel bude moci odvolat z dovolené, musí mi proplatit ušlý zisk a pokutu za nedordžení DPP u jiného zaměstnavatele? Děkuji moc.

 350. Lucie

  Dobrý den, prosím o radu…jsem zaměstnaná od 11.2.2008 a cca za 14 dní bych potřebovala 2,5 dne volna….děláme normálně 8hod/den + sobota 3 hodiny…počítají se do odpracovaných dnu i soboty? Asi ne, že? A pokud ne….mám nárok na nějaké volno???? Bez těch sobot mi to totiž vychází, že mám odpracováno jen 54 dní….a šéf mi bohužel nechce dát volno, i když musím skrz uřední věci do místa trv. bydliště, které mám 400 km odtud…poradte…Děkuji

 351. Růžena Kubešová

  Jsem zaměstnaná od 17.3.2008 u firmy, kde pracuji v 12ti hodinovém cyklu. 2 dny ranní dvanáctka, 2 dny volno, dva dny noční dvanáctka, dva dny volno. Cyklus se stále opakuje. Pro letošní rok mě bylo vypočítáno 10,5 dne dovolené. Je to prý přepočet na dvanáctihodinový cyklus.Nikdy jsem o takovém přepočtu neslyšela. Je tento postup správný? Děkuji

 352. Novotná Petra

  Dobrý den,12.3.2008 jsem se vrátila po 3 letech z mateřské dovolené do práce,ale dostala jsem výpověď z důvodu nadbytečnosti,takže teď jsem ve 2 měsíční výpovědní lhůťe,vzniká mi v této době narok na dovolenou? Děkuji za odpověď

 353. Kateřina Zvěřinová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mám nárok na placené volno na tábor s dětmi. Tento tábor pořádám a oddíl vedu jako jeho vedoucí celoročně.

 354. Lenka Sovová

  Dobrý den,

  zajímalo by mne zda mám nárok u zaměstnavatele na proplacení dovolené za rok 2008 i když jsem doma s dítětem. 26.12.2007 se mi narodila dcera a do 27.5.2008 budu pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Mám nárok na dovolenou za rok 2008,popřípadě na jakou část ? Děkuji za odpověď.

 355. Anna Bártů

  Dobrý den.

  Jsem zaměstnaná,pracuji 8 hodin denně.Nyní od 18.12.2007 marodím.Chtěla bych vědět na kolik dní dovolené budu mít nárok jestliže nastoupím od června do práce,a jestli budu moci tuto dovolenou čerpat už o letních prázdninách? Za normálních okolností mám nárok na 20 dní dovolené.Z loňského roku mi zbyly 3 dny.

  Děkuji za odpověď.

 356. Veronika Vallová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala zda je pravděpodobné, že mi bude krácena dovolená,když jsem byla nemocná v r. 2008 od 7.-17.2., dále 27.2.-7.5. a od dnešního dne tj. 20.5.jsem znovu na nemocenské pro vleklé zdravotní obtíže…mám počítat s tím, že budu doma cca do 10.6. kdy mi končí rehabilitace a je naplánováno poslední vyšetření. Lékař mi současně doporučil změnu zaměstnání právě pro stále se opakující obtíže pohybového ústrojí, dohodla jsem se tedy se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou k 30.6.2008. Na jakou poměrnou část dovolené bych měla mít nárok, když nám zaměstnavatel poskytuje 25 dní a mám ještě 4,5 dne z loňska. Počítají se při krácení dovolené z důvodu nemoci jako neodpracované dny i víkendy a svátky, které máme jinak volné? Za odpověď děkuji.

 357. olga polanová

  Mám uzavřenou prac. smlouvu na dobu určitou do 27.6.2008.Mám nárok na 15 dní dovolené. Dosud jsem čerpala dovolenou jen po 1-2 dnech. Mám nárok požadovat vyčerpání nároku na zbývající dovolenou před ukončením pracovního poměru v souvislé době 2 týdnů, aby dovolená plnila regenerační funkci?

 358. Claudie Claudie

  Dobrý den,zaměstnavatel nám při nedostatku odbytu výrobků dává 1-2 dny dovolené. Je tento postup správný? Může mi v tomto případě dovolenou nařídit?

  Děkuji za odpověď.

 359. Ivana Klapková

  Dobrý den,mám 10 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2007.Jsem těhotná a budu v pracovní neschopnosti až do nástupu na MD.Na mateřskou dovolenou nastoupím v průběhu října 2008,tudíž si ji do konce 31.10.2008 nebudu moci vyčerpat.Je pravda,že pokud si těchto 10 dnů nevyčerpám ještě před nástupem na MD,tak mě nárok na ně zanikne?Děkuji za odpověď.

 360. Martina

  Dobrý den.Mám problém se zaměstnavatelem kvůli dovolené už druhý rok.Pracuji jako vedoucí prodejny v malé vesničce dva roky.V loni jsem v únoru nahlásila dovolenou,která mi byla slíbena a kdybych si za sebe nenašla náhradu na týden,tak bych žádnou nedostala.Zaměstnavatel mi řekl,že se prodejna nemůže zavřít ani na týden.Letos jsem se dozvěděla naprosto to samé.Přece není moje povinnost si hledat za mě náhradu?!Kdy si vlastně vyberu mou dovolenou,na kterou mám nárok?Děkuji za odpověď

 361. SJ

  Pane magistře, mám na Vás dotaz, zda při určování odpracovaných 21 dní se bere v úvahu § 348 odst. 1. Je mi jasné, že při posuzování výkonu práce alespoň 60 dnů se např. dovolená posuzuje jako výkon práce, ale nevím, zda při posuzování odpracovaných dnů se zohledňuje odst. 1, nebo zda tyto dny musí být skutečně odpracovány. Tedy zjednodušeně: termín „výkon práce“ se rovná termínu „odpracovaný den“?

  Děkuji za radu.

 362. Monika Majerová

  Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, zda mám nárok na čerpání celé dovolené za rok 2008 v případě, že jsem od 18. 9. 2007 do 31. 3. 2008 byla na mateřské dovolené (PPM). U zaměstnavatele jsem pracovala více než 6 let, mám "odpracováno" 60 pracovních dnů v roce 2008, proto jsem se domnívala, že mi bude proplacena celá dovolená (40 dnů – pracuji ve školství). Zaměstnavatel mi ale proplatil jen 22 pracovních dnů v dubnu a nyní jen 7 dnů za květen, že prý se mi dovolená musí krátit o 1/12 za prvních 100 neodpracovaných dnů a následně za každých 21 neodpracovaných dnů. V roce 2008 jsem ale čerpala PPM ("pracovala") jen 64 dnů. Počítá se tedy i rok 2007? V něm jsem odpracovala 107 dnů, ve zbylých dnech jsem čerpala dovolenou (prázdniny), marodila a byla na PPM – tyto dny jsou na výplatní pásce evidovány jako neodpracované. Vůbec tomu nerozumím, proto Vám budu vděčná za Vaši odpověď. Děkuji a přeji příjemný den, Majerová.

 363. Klára Křivánková

  Děkuji za odpověď! A je mou povinností říct mu to předem?Když se vdám v mých vycházkách,tak se kontroly bát nemusím..Bude svatba platná?

 364. Monika Majerová

  Dobrý den, obracím se na Vás ještě jednou s prosbou o odpověď. Podle zákoníku práce mám nárok na proplacení celé dovolené za rok 2008, pokud jsem odpracovala (čerpala mateřskou dovolenou) více než 60 pracovních dnů. Tuto podmínku jsme splnila – MD od 1. 1. do 31. 3. 2008. Ovšem v zákoníku práce je také uvedeno (§ 223), že pokud neodpracuji v kalendářním roce více než 100 dnů, bude se mi dovolená krátit. Která z těchto skutečností má "přednost"? Zaměstnavatel tvrdí, že mi dovolenou musí zkrátit, protože do konce roku 2008 neodpracuji více než 100 dnů (část května až prosinec). Ale z Vašich předchozích odpovědí na podobné dotazy se domnívám, že mám nárok na proplacení celé dovolené, Vždyť to by jinak musela být dovolená krácena téměř všem ženám po MD, protože rodičovská dovolená se nepovažuje za odpracované dny a těchto dnů je téměř vždy více než 100 v daném kalendářním roce. Děkuji Vám za Vaši odpověď, s pozdravem Monika Majerová.

 365. Martina

  Dobrý den.

  Žádala jsem písemně o čerpání dovolené.Má zaměstnavatel povinost do nějakého času odpovědět??Jak se mám zachovat,když neodpoví??Předem děkuji za odpověď.

 366. Vladimír Černohorský

  Dobrý den,

  Mám prosim Vás nárok na nějakou dovolenou při práci na dohodu o pracovní činnosti??

  Mám nárok být nemocný při práci na dohodu o pracovní činnosti??Zaměstnavatel po mně v těchto situacích chce,abych za sebe našel náhradu,která práci odvede.

 367. JANA OPLTOVA

  Dobrý den,

  Kolik dní dovolené mi může nařídit zaměstnavatel v kalendařním roce.

  Mám již zaplacenou dovolenou 14 dní a zaměstnavatel mě chce uvolnit pouze na jeden týden.Požadavek na dovolenou jsem již dala počátkem roku ustně Dekuji za radu

  .

 368. Nela Nevařilová

  Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o odpovědi na dva dotazy: 1. mám nárok na proplacení staré dovolené při výpovědi smlouvy (z mé strany). 2. pokud se mění osoba zaměstnavatele a je mi nabízena stejná práce za stejných podmínek, ale já nesouhlasím z nějakých důvodu s novým zaměstnavatelem- mám nárok na výpověď dohodou (včetně odstupného)? Moc děkuji. NN

 369. Hana Hellerová

  Dobrý den,

  dne 3.10.2008 získám nárok na starobní důchod.

  Budu ale nadále pracovat. Od tohoto dne mně zaměstnavatel dá pracovní smlouvu na dobu určitou (l rok). Musím dát písemně výpověď? Půjde o nový pracovní poměr s tím, že ztratím nárok na 1/12 dovolené, nebo tím, že pracovní poměry budou bezprostředně navazovaat se dovolená nebude krátit? Děkuji za odpověď.

 370. Janová V.

  Dobrý den,

  prosím Vás, u firmy pracuji 10let, nyní jsem od 10.5.08 v PN a 15.7.08 nastupuji na mat.dovolenou mám nárok na dovolenou za celý rok?(nyní mi zbývá 15 dní letošní dovolené).

  Dále Vás prosím ještě o radu – jako dodatek prac. smlouvy mám stanoveny odměny 2x ročně (s výpl.za měs.6. a 9.) mám na tyto odměny nárok? Myslím, že tu za 06/08 dostanu, ale mám nárok i na tu druhou za 09/08, když v té době již budu na MD? Velice Vám děkuji za odpověď.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, 60 dnů jste odpracovala, nárok by jste mít měla. Jestli Vám odměny vyplatí, na to se informujte u účetní.

 371. M.Č.

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli má zaměstnavatel právo disponovat s celou mojí dovolenou, nebo si můžu část určit já, kdy si ji vyberu, když jsem si ji předem nahlásila. Děkuji

 372. kristina šibravová

  Dobrý den nastal nám problém ohledně svatby 8.7 2008 my končí podpůrčí doba obvodní lékař mě předal s neschopenkou na gynekologii jsem v 5měsíci těhotenství takže jsem žádala o prodloužení nemocnosti do mateřské dovolené.Problém je v tom .že na OSSZ my řekli, že se vdát v neschopnosti nesmím termin svatby je 15.8 na matrice bez problemu a na OSSSZ zákaz .Můžete my prosím poradit co mám dělat .Spozdravem Šibravová

 373. Eliška

  Dobrý den,

  1. září 2008 budu nastupovat mateřskou. Do této doby si nestihnu vyčerpat všechnu dovolenou. V roce 2009 mi vznikne nárok na novou dovolenou ("odpracuji" více než 60 dní). Chtěla jsem se zeptat na kolik dní nové dovolené mám v roce 2009 nárok (zaměstnavatel dává 25 dní). Dále by mě zajímalo jak/z čeho se vypočítává výše mzdy v dově čerpání dovolené (část z roku 2008 a část z roku 2009). Dovolenou chci čerpat mezi mateřskou a rodičovskou. Předem děkuji za odpověď.

 374. Michaela Velíšková

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat, když jsem 1.4.08 nastoupila do HPP a 30.6.08 jsem dala výpověd( poslední den zk.doby),jestli je zaměstnavatel povinen proplatit mi nějakou část dovolené. Jestliže ano tak prosím kolik děkuji.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, za každých 21 odpracovaných dnů to dělá 1/12 z celkové dovolené, kterou zaměstnavatel poskytuje. Konkrétní výpočty zde ale neprovádíme, nejsme poradna pro mzdové účetnictví.

 375. Marketa

  Dobrý den, chci se zeptat,zda je možné uzavřít pracovní smlouvu na 24 hodin měsíčně? Zároveň jestli vzniká nárok na dovolenou? děkuji.

 376. Dana Kočíková

  Dobrý den, pracuji jako učitelka, jsem ve 4. měsíci těhotenství a nyní čerpám řádnou dovolenou. Protože na MD mám nastoupit 12.12.08 ( a vhledem ke zdravotním problémům) dohodla jsem se s lékařkou, že již do práce nenastoupím a od 26.8. budu na PN. Nyní v práci řeší, zda vůbec budu moci vyčerpat do tohoto data dovolenou, tedy zda mi nebude krácena. V dubnu jsem byla 12 dnů na PN. Počítají se takto dny jako pracovní, tedy u nás PO – Pá nebo i se sobotou a nedělí.Děkuji

 377. Luboš Fridrich

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat na kolik dnů dovolené je nárok, když zaměstnanec má zkracenou pracovní dobu na 6 hodin.

 378. Zuzana Simkova

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala jak je to s nevyčerpanou dovolenou. Mám jí 25 dnů a ráda bych dala výpoveď u stávající společnosti k 31.8.2008 (která nevyčerpanou dovolenou neproplácí a nepřistoupí na kratší než 2 měsíční výpovědní lhůtu) a od 1.10. 2008 začala pracovat pro novou společnost o měsíc dříve tj. ještě ve výpovědní lhůtě. Je to vůbec možné? Když se se současným zaměstnavatelem nedohodnu, jak je možné pracovat pro novou společnost od 1.10.2008? Děkuji.

 379. Sona Jelinkova

  Zaměstnavatel mi odmítl povolit 14-ti denní dovolenou. Ustoupila jsem, a navrhla, že si vezmu jen týden. V danném termínu mi ale nepovolil ani to. Můžu se nějak bránit? Má zaměstnavatel právo určovat, kdy smím a kdy nesmím odjet na dovolenou? Má právo mě vyhodit, pokud i přes jeho zákaz na dovolenou odjedu? Také jsem zaslechla, že 14-ti denní dovolenou musí zaměstnanec povolit ze zákona. Prý by měl dokonce trvat na tom, aby si všeichni zaměstnannci během roku alepson jednu ctrnáctidenní dovolenou vybrali. Je to pravda?

 380. Martina Brabcová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat kolik dovolené může zaměstnavatel nařídit a jestli je možné tyto dny rozdělit nebo se musí vybrat v celku.

  Zaměstnavatel nám nařídil:

  3 dny v lednu 2008

  2 dny v květnu 2008

  5 dní v prosinci 2008

  chtěla bych vědět jestli může nařízenou dovolenou takhle dělit a také jaký je posutp když už teď mám vyčerpanou veškerou dovolenou a na prosinec mě nezbývá žádný den.

  děkuji

  MB

 381. helena novotná

  Dobrý den prosím chtěla bych se zeptat co bude s mou loňskou dovolenou -loni jsem měla pracovní úraz v červenci a v namocenské stále pokračuji ,mám nárok na proplacení?děkuji za odpověď H.NOVOTNÁ

 382. Ondřej Šuma

  Jsem zaměstnán u firmy již od roku 2005, nyní mám ještě zbytek 11,5 dne dovolené z roku 2007 a celou letošní dovolenou. Zaměstnavatel se nemá k tomu, aby mi dovolenou nařídil a na pracovišti je takový stav, že nemám za sebe zástupce, který by práci kvalitně odvedl. Jaký je nejlepší postup? Když mi zaměstnavatel dovolenou nenařídí, tak je povinen mi ji proplatit nebo mi propadne a mám "smůlu"? Děkuji.

 383. Jaroslav Suchopár

  V loňském roce jsem byl dlouhodobě nemocný a díky krácení o dvanáctiny mi vznikl půlden dovolené. Podle zaměstnavatele lze tento půlden čerpat pouze při ukončení pracovního poměru, jinak se převádí do dalších let. Mám nárok čerpat tento půlden dřív?

 384. Ondrej Tucek

  Rád bych se zeptal zda si zaměstnavatel nerozporuje se zákoníkem práce když mi nabízí práci na HPP s 4 týdenní řádnou dovolenou kterou mi nebude proplácet. Nebo je toto skutečně na domluvě? Případně kolik procent z průměrné mzdy je povinen platit? Může to tedy skutečně znamenat že při 14 denní souvislé dovolené budu mít zhruba o polovinu menší výplatu? děkuji za ujasnění

 385. Lenka Myslíková

  Pracuji u firmy několik let. Zaměstnavatel mi neposkytl delší dovolenou než 5 dní. Abych si dovolenou nějak vyčerpala, vybírala jsem si po jednom či dvou dnech v měsíci. Dále mi vadí, že mě zaměstnavatel hodnotí minimální mzdou, která jistě neodpovídá tarifní třídě nižší účetní. Na zvýšení platu nechce reagovat. Podala jsem tedy 2 měsíční výpověď a žádala o vyčerpání dovolené, kde mi není plně vyhověno. Ze zákona mám přeci nárok na dovolenou ve výši 10dní. Jak tedy postupovat? a jak je to s dovolenou, kde by spadal státní svátek, který je v pracovní den (př. úterý)?

 386. Monika

  Dobrý den, mám dva prac.poměry, jeden hlavní PP a druhý též hlavní jen se zkrác.pracovním úvazkem (původně VPP, po novele ZP automaticky převeden na HPP). Minulý měsíc jsem čerpala dovolenou. Mám nárok na proplacení dovolené u obou organizací? Děkuji.

 387. věra bártová

  Dobrý den. Dovoluji si Vás požádat o radu. Žiji sama a pracuji jako pedagog. Vzhledem k tomu, že mám autoimunitní onemocnění,byla jsem v pracovní neschopnosti od 29.8. 2007 až do 17.6. 2008- nepřetržitě. 18.6. 2008 jsem nastoupila do zaměstnání a pracovala do konce šk. roku 2007/2008.Zaměstnavatel mi krátil dovolenou ze 40 na 33,5 dne. Z toho důvodu jsem nastoupila do zaměstnání o týden dříve než ostatní tj.18.8.2008 a pracovala nepřetržitě do 29.9.2008. Od 30.9.2008 jsem opět na pracovní neschopnosti a zaměstnavatel mi oznámnil, že budu muset vracet peníze , protože neodučím příslušný počet dní a že oněch 33,5 dne řádné dovolené mi bylo vypočteno s tím, že do konce roku 2008 již chybět v zaměstnání nebudu.Zde je několik fakt:

  Prac. neschopnost od 1.1.2008 do 17.6.2008

  Nástup do zaměstnání v červnu odpracováno 18.6.2008 až 30.6.2008 tj. 8 pracovních dní(9.den nepočítán-dne 30.6.jeden den staré dovolené).Nástup 18.8.pracováno do 29.9.2008.Mám odpracováno zatím 8+31 dní.Děkuji.

 388. věra bártová

  Ještě si dovoluji dodat, že jsem zaměstnána u téhož "zaměstnavatele" 24 let.Mám tedy pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou.Děkuji a jsem s pozdravem. Věra Bártová

 389. Hana Slepičková

  Dobrý den,

  zaměstnavatel mi nařídil 1 den dovolené v tu samou dobu,kdy mám jít k lékaři na vyšetření. Zbývá mi málo dní dovolené do konce roku a tak jsem chtěla uplatnit propustku. Zaměstnavatel jí nechce přijmout,prý nařízená dovolená má přednost. Má na to nárok? A může mi nařídit více jak 50% dovolené?

  Děkuji Slepičková

 390. Monika Konvičná

  Pracuji v třísměnném provozu, kde během pracovních dnů máme osmihodinové směnny a během víkendů pracujeme někdy v osmihodinových a někdy ve dvanáctihodinových směnnách. Zaměstnavatel nám chce odečíst část dovolené právě, z toho důvodu, že máme někdy dvanáctihodinové směnny. Má na to právo? Děkuji za odpověď

 391. Ivan Poulík

  Dobrý den,

  jak je to s dovolenou v následujícím případě?: Pracovník má v daném zaměstnání zkrácený úvazek 0,4, s tím, že pracuje dva celé dny v týdnu (2x8h) a dny jsou nepravidelné, někdy to je pondělí a úterý, někdy středa a pátek (v pracovní smlouvě není zakotveno, které dny pracuje). Pracovník pracuje více než 60 dní v roce a na pozici, na které pracuje má při plném úvazku 1,0 nárok na dovolenou 5 týdnů (25 dní). Na kolik dní dovolené má tento pracovník nárok?

  P.

 392. Hana Kubišová

  Dobrý den,

  ve firmě máme zaměstnance,který je zde zaměstnán už 10 let. V letošním roce je od půlky února v pracovní neschopnosti, ve které bude po celý zbytek roku.

  Vztahuje se podmínka pro vznik nároku na dovolenou – 60 odpracovaných dnů v kalendářním roce – pro každý jednotlivý rok nebo jen při nástupu.

  Myslím si, že tomuto zaměstnanci pro letošní kalendářní rok nevznikl nárok na dovolenou.

  Děkuji za odpověď.

 393. Michal Bělák

  Dobrý večer,

  Chtěl bych se zeptat, na kolik dní dovolené mám nárok,když můj pracovní poměr se zkušební dobou 3 měsíce, trval od 1.9.2008 do 30.11.2008 a dále se smlouva neprodloužila.V průběhu září od 16.9. do 24.9.jsem zůstal na devět dní doma kvůli ošetřování člena rodiny.Jinak jsem splnil vždy předepsané hodiny v daném měsíci.Zaměstnavatel mi tvrdí, že nemám nárok na žádnou dovolenou.

  Předem děkuji za brzkou odpověď

  S pozdravem Bělák

 394. Karl Hamerinski

  Dobrý den, problém je v tom, že byl stanoven termín celozávodní dovolené již na pořátku roku a nyní ho zaměstnavatel chce zrušit a udává, že to může udělat 14 dní před počátkem této dovolené. Z odborového zdroje je uváděn termín nepozdějšího zrušení 13 týdnů před počátkem této celozávodní dovolené. Kde je tedy pravda?

 395. marek haviar

  Dobry večer,

  chtel by sem se zeptat jak se vypocitava dovolena, protoze ma přitelkine sa tedkom dohaduje se svym zamněstnavatelem o vyberu dovolene , a zamnestnavatel ji neche vyhoviet. Pracuje prinom uz 8 mesiacov ded co den, ci patek nebo svatek , tak bychom chcel vediet na kolik dnu ma asi narok na dovolenu…

 396. Radka Z.

  Dobrý den, měla bych tento dotaz. Jsem zaměstnána na dobu neurčitou u s.r.o., v r. 2008 jsem od 1.1. do 31.5. byla na rodičovské dovolené, poté od 1.6. do 13.12. 2008 na PPM (druhá v pořadí u téhož zaměstnavatele). Mohu se zeptat na kolik dnů dovolené mám za rok 2008 nárok? Děkuji moc za informaci.

 397. Ilona Jančová

  Dobrý den,

  prosím o radu. Prvních 6 měsíců v roce jsem pracovala na úvazek 0,5, zbylých 6 měsíců úvazkem plným. Nárok na dovolenou mám 4 týdny. Začala jsem si dovolenou čerpat až v druhé polovině roku, a díky tomu mi zaměstnavatel zkrátil nárok na dovolenou na 15 dnů (popř. nabídl ponechání počtu dnů a místo toho odpovídající krácení hodinového mzdového průměru). Argumentuje tím, že se v první polovině roku jednalo o prac. dobu nerovnoměrně rozvrženou, a proto je krácení odůvodněné. Obvyklá prac. doba sice byla út 8h,st 8h a čt 4h, ale pro potřeby dovolené bylo vždy vykazováno rovnoměrných 4h/denně (tj. pokud jsem měla dovolenou v ut, musela jsem na dovolenku napsat po+út (4+4h)). Byl postup v krácení dovolené oprávněný? Zastávám názor, že se z hlediska vykazování dovolené jednalo o dobu rovnoměrně rozvrženou (i přes nesoulad s realitou), a v zákoně jsem nenašla paragraf, na základě kterého by krácení počtu dnů (nebo průměrné mzdy) bylo v tomto případě možné. Předem děkuji za odpověď.

  1. Mgr. Oldřich Topka

   Dobrý den, požadovat to sice můžete, ale čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud s tím nebude souhlasit, tak Vám dovolenou v tomto rozsahu neurčí (tedy nepovolí). V případě, že Vám ke dni skončení PP nějaká dovolená zbude, je zaměstnavatel povinen Vám ji proplatit.

 398. Martina Vanická

  Dobrý den,

  do pracovního poměru jsem nastoupila 8/12/2008. Zaměstnavatel mi sliboval, že nebude problém ve zkouškovém období mi vyjít vstříc. Jak slíbil, tak dodržel. Ale bohužel ne tak, jak jsem si představovala. Nabídl mi neplacené volno. Nikdy jsem toho nevyžívala, takže nemám ponětí, co se pod tím skrývá. Od zaměstnavatele jsem pochopila, že kvůli 2,5 hod. mi nabízí celý den neplaceného volna. Nezlobte se, ale připadá mi naprostá blbost mít nezaplacený celý den kvůli pár hodinám. Navrhla jsem mu, že bych si těch pár hodin nadělala, na to mi odvětil, že to nepřipadá v úvahu. A hodiny přesčas, které jsem již vykonala, též nikoho nezajímají.

  Co jsem našla v zákoníku práce a v článcích na internetu, tak bych měla mít nárok již na 1/12 dovolené (tedy pokud lze do této doby započítat i svátky), lze tedy zaměstnavateli navrhnout, aby mi dal den a půl dovolené?

  Děkuji za odpověď

  Vanická

 399. Petr Barcal

  Dobry den ,

  resim tokovy problem , za 2.1 2009 jsem od zamestanavatele dostal jiz dovolenou a 7. az 9. dostanu dovolenou znovu , mam na takove jednani pravo , je to v poradku , mam smlouvu na dobu neurcitou , nemel by mi platit 60% z prumeru . Diky za radu

 400. Markéta Chromcová

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala. Plánujeme s manželem rodinu. Mám standardní pracovní poměr na dobu neurčitou. Nejsem ve zkušební době a u firmy pracuji již 4 roky. V současnosti došlo k výměně majitele a není jasné, zda nebudou padat výpovědi. Může se mnou být v případě těhotentství ukončen pracovní poměr? Pokud ano, tak za jakých podmínek? Předem děkuji za odpověď!

 401. IM

  Dobrý den, jsem zaměstnána poslední 2 roky na dobu neurčitou, za tu dobu jsem si vybíraje jen ŘD a 1 den volna na svatbu, bežnou nemocenou jsem měla v loňském roce celkem 35 dnů (ve více částech), termín porodu jen stanoven na 22.4.09, na MD tedy mohu nastoupit kolem 25.2.09 (počítám-li 8 týdnu před porodem), chtěla bych ale zůstat doma již od 19.1.09, mohu si vyčerpat na toto odbdobí celou dovolenou na tento kalendářní rok (+ nějaký ten den nemocenské) nebo na čerpání celé dovolené v tomto roce ještě nemám nárok (v lednu budu mít odpracováno 10 pracovní dnů) a musím toto období řešit jako nemocenskou a dovolenou si vybrat až po ukončení MD. Děkuji

 402. Jana Šilhánková

  Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu:

  14.1.09 mi končí mateřská dovolená,pak čerpám 39 dní dovolené za rok 2008. Mám nárok na dovolenou za "odpracované dny" za rok 2009? Počítá se mateřská dovolená i dovolená na zotavenou do odpracovaných dnů? Děkuji předem za odpověď

 403. Jiří Herbe

  Dobrý den . Chci se zeptat jestli má otec ze zákona nárok na dovolenou po narození dítěte . Pokud ano tak kolik dní , děkuji a nashledanou .

 404. Katerina Machalova

  Dobry den,

  jsem zamestnana od dubna 2008 a k 31.1.2009 mi konci pracovni pomer (dala jsem vypoved). Na muj dotaz na kolik dni dovolene mam narok za leden 2009 mi bylo receno ze zadny narok nemam nebot jsem v lednu neodpracovala potrebny pocet dni, protoze jsem 2/1 a 5-9/1 cerpala lonskou dovolenou. Pripada mi to jako nesmysl, nebot cerpana dovolena by se mela zapocitavat do odpracovane doby a vcetne svatku 1/1 to tedy vychazi, ze v lednu budu pracovat 22 dni, tedy by mi mel vzniknout narok ve vysi 1/12. Rozumim tomu spravne a muj zamestnavatel s odvolanim na KPMG spatne? Diky za odpoved. Katka.

 405. PA ČR PA ČR

  Dobrý den, prosím o sdělení zda se v rámci dovolené za odpracované dny (§214) započítává i den čerpání dovolené a den státního svátku jako odpracovaný den.

 406. Věra Simonová

  Dobrý den, mám dva zaměstnance, kteří končí ke 31.1. 2009. Chtěla bych vědět, zda mají nárok na dovolenou za leden 2009.Mají měsíční mzdu,ve svátek nepracovali, ale nevím, jestli se svátek počítá do odpracovaných dnů.Bez svátku budou mít každý odpracováno 21 dnů.Podle zákoníku práce vzniká nárok na dovolenou po odpracování 21 dnů.Pokud jim tedy nárok vznikne, tak jim to mám proplatit náhradou mzdy? Vybrat si to nemohou, nebot odpracováním 21 dnů končí leden. Mají nebo nemají nárok na dovolenou? Děkuji za odpoveď.

 407. Věra Simonová

  Dobrý den, mám dva zaměstnance, kteří končí ke 31.1. 2009. Chtěla bych vědět, zda mají nárok na dovolenou za leden 2009.Mají měsíční mzdu,ve svátek nepracovali, ale nevím, jestli se svátek počítá do odpracovaných dnů.Bez svátku budou mít každý odpracováno 21 dnů.Podle zákoníku práce vzniká nárok na dovolenou po odpracování 21 dnů.Pokud jim tedy nárok vznikne, tak jim to mám proplatit náhradou mzdy? Vybrat si to nemohou, nebot odpracováním 21 dnů končí leden. Mají nebo nemají nárok na dovolenou? Děkuji za odpoveď.

 408. Švadlenková Lenka

  V některých článcích jsem se dočetla o krácení dovolené, ale ještě pro upřesnění by mě zajímalo jak to s tím tedy je. Píšete, že dovolená se krátí po 100 dnech nemoci. Já jsem byla za loňský rok2008 nemocná zhruba 70 dní.Zbývaly mě ještě asi 4 dny dovolené a v práci mě řekli, že se mě to z důvodů delší nemoci pokrátilo a na ony dny už nemám nárok.Tak mě není jasné zda se to krátí až po těch 100 dnech, nebo už po mých 70 dnech.Děkuji za odpověď.

 409. Jana Bodakova

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na následující: na Slovensku existuje zákon, že po 33. roce a 15.ti odpracovaných letech má zaměstnanec nárok na týden dovolené navíc, tzn. na 25 dní. Je podobný zákon v ČR anebo ne?

  Děkuji za odpověď.

  Jana Bodáková

 410. Filip Černý

  Dobrý den, v tuto chvíli pracuji v nezměněném hlavním pracovním poměru u stejného zaměstnavatele na plný úvazek již od roku 2007. V tuto chvíli mi zaměstnavatel tvrdí, že nemám nárok na dovolenou za kalendářní rok po odpracování 60ti dnů v tomto roce (2009) v plné výši, ale že mi náleží za každých odpracovaných 21 dnů poměrná část – tj. v květnu mohu čerpat pouze část nároku za již tento rok odpracované dny a nemohu si tedy vybrat v tomto termínu 10 dní dovolené. Prosím o upřesnění jestli je toto jednáni v souladu se ZP. Děkuji.

 411. Markéta

  Dobrý den, z důvodu nemoci (do 24.2.2009) mi zbylo 14,5 dnů dovolené z r. 2008 a 16,5 dne dovolené na r. 2009 (pracovní smlouva na dobu určitou k 31.8.2009), celkem 31 dnů. Prosím Vás, co znamená, že nárok na dovolenou mám až po 60 odpracovaných dnech v kuse? Do toho se počítají pouze dni, kdy pracuji v zaměstnání (tedy kdy nejsem na dovolené z r. 2008, kdy nejsem nemocná)? Teprve když odpracuji 60 dní, tak si mohu vybírat dovolenou za r. 2009? Když bych ji začala vybírat dříve, nedostanu 16,5 dne, ale jen 12 dnů (25.2.-31.8.2009)? Děkuji.

 412. Markéta

  Dobrý den, prosím Vás, postupoval zaměstnavatel správně, když mi ubral na lednovém výplatním pásku 2009 dovolenou za rok 2007 (1,5 dne) v době nemoci? Byla jsem nemocná od 7.4.2008 do 24.2.2009 a teprve v říjnu 2008 mi účetní oznámila, že si musím vybrat dovolenou z r. 2007 (ale jak, když jsem byla v nemoci). Je to moje první klasická pracovní smlouva 1.9.2008-1.8.2009 v životě (dříve jen brigády). Moc děkuji.

 413. Lada

  Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, jestli vzniká nárok na řádnou dovolenou při čerpání mateřské dvolené, a jestli si mám zažádat o proplacení řádné dovolené při nástupu na rodičovskou dovolenou. Děkuji

 414. petr panaček

  …Dobrý večer podle pracovní smlouvy mam nárok na 25 dnů dovolené. Polovinu doby mi muže určit zaměstnavatel. V součastne době jsem obdržel výpověď ke dni 30.4. Mám narok na poměrnou část dovolené t.j. 8 dnů. Může mi zaměstnavatel určit čerpání na všechny dny nebo jen na polovinu. Jedná se o to že v době kdy neni práce dáva nam celozávodní dovolenou a já jsem již polovinu podle pokynu zaměstnavatele vyčerpal,může mi určit i to že v době kdy nebude práce budu čerpat zbyle dny dovolene, nebo mi může dát neplacene volno pokud nebudu souhlasit s dovolenou. Děkuji.

 415. Zdeněk Pešek

  jsem zaměstnanec v Domově důchodců. Pracuji v nepřetržitém provozu na plný úvazek. Loni jsem měl 25 dní dovolené. Letos mi bylo přiznáno 17 dní dovolené. Manželka pracuje v nemocnici v tomtéž městě. Měla také 25 dní a nyní má nárok na 21,5 dne. Dovolená je prý počítána na hodiny a platí nějaký vzorec. Nikdo tomu nerozumí, ale myslím si, že stále platí zákonník práce a tam se mluví o dnech. Prosím o vysvětlení a předem děkuji

 416. Lubomír Havlíček

  Můj zaměstnavatel mi odmítl proplatit dovolenou čerpanou ve dnech 4.2.2009 – 26.2.2009, což je 17 pracovních dnů, a to z důvodu, že nemám odpracovaných 60 dnů v kalendářním roce. U firmy jsem zaměstnán nepřetržitě od 1.7.2007, Já se domnívám, že uvedených 60 odpracovaných dnů se týká nově nastupujícího zaměstnance, protože jinak by nikdo nemohl čerpat dovolenou spíše jak v dubnu.

 417. Zdenka Koutná

  Dobrý den, k 28.2. jsem byla nucena podepsat ukončení prac. poměru dohodou z mé strany. Z minulého roku mi zbylo asi 10 dní dovolené, které mi byly slíbeny proplacené. Zajímá mě, jestli mám na proplacení vůbec nárok a pak případný maximální termín, do kdy mi musí být dovolená proplacena. Děkuji za odpověď.

 418. Petr Pokorný

  Dobrý den, předchozí prac.poměr jsem ukončil k 31.1. Z důvodu že 1.2. byla neděle, nový pracovní poměr jsem začal od 2.2. Myslel jsem si, že mám u nového zaměstnavatele nárok na 11/12 dovolené tedy minimálně 18 dní. Podle programu na mzdy mám nárok na 17,5 dne dovolené. Je to správně? Nemůžu přeci za to že 1.2. byla neděle a tím jsem nezačal pracovat již od 1.2. Přicházím tak téměř o 1 den dovolené. Děkuji za odpověď Petr

 419. Zdenka Koutná

  Dobrý den. 28. 2. 2009 jsem rozvázala PP dohodou. Mám ještě několik nevyčerpaných dní dovolené, která mi má být proplacena. Nejbližší výplatní termín byl 15. 3. 2009. Dosud mi zbylá dovolená nebyla proplacena. A mám nárok na zjištění skutečného počtu nevybrané dovolené? Delší dobu jsem byla nemocná, takže se to nějak krátilo. Co teď? Mám dál čekat, nebo zaměstnavatele upozornit písemně? Mám obavu z propadnutí.

  Navíc mi nebyl zatím vydán evidenční list důch. pojištění, takže do té doby nemám nárok ani na podporu v nezaměstnanosti.

  1. Karel Dlouhý

   Čerpání dovolené a zbývající nárok bývá uveden na výplatním lístku každý měsíc.

   Spolu se mzdou za únor máte dostat i proplacenou nevyčerpanou dovolenou. Nárok se promlčí po 3 letech.

   ELDZ nepotřebujete pro podporu v nezaměstnanosti.

 420. Martin Adam

  Dobrý den.

  Prosil bych o informaci, do kterého mesíce roku 2009 má být vybraná dovolená z roku 2008?

 421. Petra Stanjurová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na kolik dnů dovolené mám nárok, jestliže 1.1.2009 nastupuji mateřskou dovolenou. Náleží mi pouze poměrná ást, tedy za odpracované měsíce nebo celá dovolená a pokud celá mohu-li si ji vybrat celou před mateřskou. Děkuji

 422. Magda Jelinkova

  Dobrý den. Poradíte mi?

  Na kolik dní dovolené mám nárok, když na MD nastupuji 8.5.09, termín porodu 19.6.09 a zbývá mi 16 dnů dovolené.

  Je lepší čerpat dovolenou před nástupem na MD nebo až po MD, před nástupem na RD.

  Děkuji za odpověď.

  MJ

 423. Štefan Staruch

  Dobrý den, nastoupil jsem 1.12.2008, se zkušební dobou 3 měsíce do firmy, kde je roční výměr dovolené 6 týdnů, pracuji na krátké a dlouhé týdny, mám směny po 11,75 hodinách. Zaměstnavatel tvrdí že za prosinec 2008 nemám nárok na dovolenou, protože jsem neodpracoval 20 dní v měsíci. Jenže při mé nepravidelné pracovní době těch 20 dní za měsíc neodpracuji nikdy. Pokud by nastoupil např. kolega taktéž 1.12.2008 a odpracoval ty samé hodiny ale v klasickém rozložení, tak by nárok na dovolenou měl? Není to trošku nespravedlivé?

  Předem děkuji za odpověď

 424. Markéta Vaňurová

  Dobrý den, prosím o radu…

  Ve firmě pracuji 2 roky – PP na dobu neurčitou. K 10.7. 2009 budu mít vyčerpanou celou řádnou dovolenou, t.j. 25 dnů. 13.7.2009 nastupuji na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství. Budu nějak finančně krácena o vybranou dovolenou, když budu do konce kalendářního roku na nemocenské ??

  Děkuji. Markéta.

 425. Petra Rozsypalová

  Dobrý den, chtěla bych poprosit o radu pro moji kamarádku, která v minulém roce pracovala na 8 hodin a nevyčerpala všechnu dovolenou, tato nevyčerpaná dovolená se převedla do letošního roku, ale problém vznikl, že od 1.1.2009 pracuje na kratší úvazek 6 hodin a když si čerpala starou dovolenou, tak jí byla proplacena jen 6 hodinami a né 8, tak jak byl převod z r.2008, byl tento postup správný?Děkuji moc za opdověď.

 426. Zdeněk Kohoušek

  Chtěl bych se zeptat jak je to s nárokem na dovolenou při dlouhodobé nemoci. Pracovník je zaměsnancem od roku 2006 na dobu neurčitou. V červnu 2008 zahájil dlouhodobou nemoc a nastoupil zpět do práce v červenci 2009, tzn. doba nepřítomnosti 1 rok. Vzniká plný nárok na dovolenou, nebo jen alikvótní část? A to jak v roce 2008, tak i v roce 2009.

  Předem děkuji za odpověď.

 427. Marta Tříletá

  Dobrý den.Chtěla bych se zeptat,jestli mám nárok na dovolenou,když jsem nastoupila do zaměstnání 14.4.2009

  a od 14.6.2009 do 31.8.2009 jsem byla nemocná.Smlouvu mám do 30.10.2009.Děkuji za odpověď.

 428. milan kopřiva

  Dobrý večer.

  Koncem roku mi končí pracovní smlouva na dobu určitou a jsem na pracovní neschopnosti.Vím,že pracovní smlouva zaniká,ale nemám dobránu dovolenou na zotavenou v počtu 10 prac.dní.Je zaměstnavatel povinen mi tuto dovolenou proplatit, když ji nemám možnost vyčerpat?

 429. Lucie Swobodová

  Dobrý den,

  jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr u soukromého podnikatele od 1.4.2005. Nyní jsem těhotná a termín porodu mi byl stanoven na 27.3.2010. Chci se zeptat, na kolik dní dovolené mám nárok za rok 2010? Dovolenou na jeden rok mám stanovenou v délce 20dní, z předešlého roku, rok 2009, jsem vyčerpala 18dní dovolené.

  Děkuji za odpověď.

 430. Adéla Přívratská

  Dobrý den, 22.2.2010 nastupuji na mateřskou dovolenou. Mám nárok na celých 20 dní dovolené poskytované zaměstnavatelem na rok 2010? Děkuji

 431. JIŘÍ HRUBÝ

  dobrý den rád bych se zeptal lépe řečeno jsem zaslechl že v 35 letech mám nárok na 5 týdnů dovolené .děkuji za odpověď

 432. Jana Ženčová

  Dobrý den,

  u svého zaměstnavatele pracuji od roku 2007. Jako benefit máme další týden dovolené navíc – tzn. 5 týdnů dovolené celkem. Letos bych si ráda v květnu vybrala 4 týdny dovolené (1 týden z loňského roku a 3 týdny z letošního) v kuse. Zaměstnavatel mi ale řekl, že v květnu mám nárok čerpat pouze 8 dní z dovolené za letošní rok (poměrnou část dovolené, kterou budu mít odpracovanou)+ 5 dní z loňské dovolené. Na zbytek si musím vzít neplacené volno. Je to opravdu tak, že např. v lednu nemám nárok čerpat novou dovolenou, protože ji ještě nemám odpracovanou?

  Děkuji.

 433. Petra Kulha

  podla toho co som si tu uz precitala, chapem to spravne, ze pokial som prave zacala pracovat u noveho zamestnavatela a namam este odpracovanych 21 dni, nemam narok ani na den volna?

 434. Jana Bánová

  Dobrý den, prosím o radu. Nase zamestnankyne nastoupila na materskou dovolenou v srpnu 2008, po skoncení MD si vybrala řádnou dovolenou a poté nastoupila na rodičovskou dovolenou. Z této se vrátila a nastoupila v prosinci 2009 znovu do zamestnání, kde pracovala na zkrácený úvazek do 2.4.2010. Od 3.4.2010 se zase vrátila na rodicovkou dovolenou.Můj dotaz zní, má tato zamestnankyne nárok na celou dovolenou za kalendářní rok, u nás 5 týdnů, nebo má nárok pouze na 1/12 za každý odpracovaný měsíc.Děkuji moc za odpoved.

 435. Petra Štenglová

  Dobrý den, jsem zaměstnancem ZŠ na dobu neurčitou od roku 2000.

  V loňském roce jsem byla na RD a 28.9.2009 jsem nastoupina na MD. Ta mi skončila 11.4.2010. Před jejím koncem jsem žádala o dovolenou na zotavenou, která mi byla vypočtena na 16 dní. Zdá se mi to málo.

  Dovolená za kalendářní rok činí 40 dní.

  Můžete mi, prosím, spočítat, na kolik dní za loňský a za letošní rok mám nárok? Děkuji moc.

 436. Lenka Fejtlová

  Dobrý den,

  můj přítel má ještě dva dny staré dovolené.

  Od začátku roku mu mistr ve fabrice odmítl dát jediný den dovolené, když to potřeboval.. Má na to právo?

  Může opravdu zaměstnavatel zcela přehlížet požadavky a nároky svých zaměstnanců na čerpání dovolené, která mu náleží – navíc pokud je to ještě i dovolená za minulý rok? Vždy zatím potřeboval 1 den a zaměstnavatel to odmítnul .

  Může se nějak bránit ?

  Děkuji za odpoveď – Lenka Fejtlová

 437. Mirka Křivková

  Kolik dní mám nárok na dovolenou v roce 2010?

  Jsem několik let v trvalém pracovním poměru. Od 4.1.2010 do 18.4.2010 jsem byla práce neschopná, od 19.4. jsem v práci. Do důchodu odcházím 5.7.2010.

  Za odpověď děkuji.

 438. Monika Vinklerová

  Dobrý den chtěla bych se zeptat na dovolenou.

  Zaměstnavatel vyvěsil papír ,s tím,že si máme napsat,kdy plánujeme dovolenou.Z ranní směny si Paní napsala dovolenou od 26-30.7.2010,já hned při příchodu(před14hod.) jsem si napsala dovolenou28.7-6.8.2010,s paní nepracujeme spolu na směně,ale je na protisměně.Můj zaměstnavatel mi řekl,že mi dovolenou nedá,protože už ji má ta Paní.Jedině že bych se s ní domluvila,že by ji zrušila nebo odložila.Dovolenou chci na zájezd,u kterého už mám zaplacenou zálohu.I na tohle mi odpověděl,že se mám domluvit s Paní,že on potřebuje zajistit chod firmy.Ten termín mám napsaný od 5.52010,takže více než 2měsíce.

  Poradíte mi někdo?Nechci přijít o dovolenou.Děkuji!!

 439. Lenka

  Pokud si nezažádám u zaměstnavatele o čerpání dovolené tak, aby navazovala hned po skončení mateřské dovolené, ale až v průběhu čerpání rodičovského příspěvku, dovolená se krátí za každý měsíc, kdy pobírám RP nebo až po 100 prac. dnech?

  Děkuji.

 440. Lucie Musilová

  Dobrý den,

  od 22.5. do 3.12.2008 jsem byla na 1. MD a ŘD jsem za kalendářní rok vyčerpala před MD, na kterou navazovala rodičovská dovolená. RD jsem přerušila nástupem na 2. MD od 7.4.2010 (konec je 19.10.2010). U jednoho zaměstnavatele mám pracovní smlouvu na 24 hodin týdně (rovnoměrně rozvržených), u druhého zaměstnavatele 6 hodin týdně (jako 0,1 úvazek). Na kolik dní ŘD mám nárok u 1. a u 2. zaměstnavatele za rok 2010? Dále by mne zajímalo, zda je nutno zaměstnavatele požádat o poskytnutí dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou s nějakým výrazným předstihem. Děkuji za odpověď. LM

 441. Petr Janák

  pracuji jako řidič skladník. Z loňské dovolené mám vyčerpanou jen poměrnou část (4 dny.) a zbytek jsem měl příslib zaměstnavatele, že je možnost si ji vybrat. Tato možnost nenastala,neboď kolega skončil a já od měsíce února proacuji obě směny.

  Jestliže jsem podal k 1.6.2010 výpověd dle § 50 zákonníku práce, kolik mě náleží dnů dovolené a jak si je mohu vybrat, když proplacení u zaměstnavatele není možné?!

  Petr Janák

 442. Alice Šestákvoá

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to s výší nároku na poměrnou část dovolené za kalendářní rok u zaměstnance, který rozvazuje pracovní poměr dohodou k 31.8.2010. Dovolenou bude čerpat v červenci a počátkem srpna, pak bude mít neplacené volno, čerpání dovolené a odpracovaná doba by byla dohromady nejvýše 11pracovních dnů (ale spíše jen 7). Má nárok na dovolenou za 7 nebo 8měsíců? má tedy nárok na dovolenou za měsíc srpen?

  Tento zaměstnanec si požádal o starobní důchod od září, i když podle věku by měl nárok od 16.8.2010.

  Děkuji předem za odpověď.

 443. Eva Kreuselová

  Dobrý den, jen se chci ujistit, zda chápu dobře, že krácení dovolené je pouze možností zaměstnavatele a ne povinností? Zaměstnanec byl dlouhodobě nemocný, dva měsíce před nemocí si vzal 5 dní dovolenou. Bohužel neodpracoval 60 dnů – tudíž by správně měl mít nárok jen na 3,5.. je zde rozdíl 1,5 dne. Je nutné aby tento rozdíl zaměstnanec vracel zaměstnavateli?? Děkuji za odpověď.

 444. Jíří Bodlina

  Dobrý den, dne 30.6.2010 jsem řádně podal výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou. Za rok 2010 mi vznikl nárok na dovolenou ve výši cca 16 dnů, které si chci vybrat. Zaměstnavatel mi to však nechce umožnit. Chtěl bych se zeptat, jak mám nyní postupovat. Dovolenou zrušit nemohu, jelikož jsem již složil zálohu zájezdu. Vím, že má zaměstnavatel právo veta, takže můj dotaz zní, jaký bude mít dopad, když si vyberu 7 dní i bez souhlasu zaměstnavatele. Za každý den absence mi strhne 2 dny dovolené, může podniknout další kroky? Děkuji za odpověď.

 445. Martin Vlasák

  Pracuji jako řidič-prodejce u soukromé firmy. Jsem odměňován pouze procenty z prodeje, ale pracuji pravidelně cca 10hod. denně pondělí-pátek a navíc všechny neděle cca 7hod., pracuji i ve svátky bez jakýchkoli příplatků. Pracuji tedy neustále min. 6dní v týdnu. Má tato skutečnost vliv na délku mé dovolené? Mám základních 20dní dovolené.

 446. Iva Marková

  Dobrý den,

  po odpracování téměř 8 let u stejného zaměstnavatele (smlouva je na dobu neurčitou) jsem v listopadu r.2007 nastoupila na MD s prvním dítětem. RD mi skončí 15.12.2010, ale zárověň kolem tohoto data nastoupím opět na MD.Čekám dvojčátka a termín porodu je stanoven asi na 9.2.2011. MD tedy bude trvat 37 týdnů. 1)Na kolik dnů dovolené mám tedy od zaměstnavatele nárok, pokud se MD počítá jako pracovní výkon, přestože jde o již druhou MD? (v zaměstnání jsme měli nárok na 20dnů dovolené ročně) 2)A kdy bych měla zaměstnavatele o čerpání této dovolené hned po skončení MD vlastně zažádat? (u první MD jsem tuto možnost z nevědomosti prošvihla) 3)Měla bych na tuto dovolenou po MD nárok i pokud bych dohodou ukončila PP v průběhu MD? 4)Pokud bych tuto dovolenou čerpala, má to vliv na pobírání RD?

  Za informace děkuji, Iva

 447. Jakub V.

  Dobrý den,

  pracuji na zkrácený úvazek 4 dny v týdnu, v roce 2010 jsem měl nárok na 25 dní dovolené a z toho jsem 4 dny převedl do roku 2011. Pro rok 2011 mi byla přidělena dovolená v délce 20 dní a oznámeno že stejný počet jsem měl mít i v roce 2010 (chyba ze strany zaměstnavatele) a že mi tedy ty 4 převedené dny zpětně odeberou.

  Prostudoval jsem tedy příslušné předpisy a chápu že správně mám mít 20 dní (5 týdnů po 4 dnech), ale může mi zaměstnavatel zpětně odebrat ty 4 převedené dny z roku 2010?

  S díky za Váš názor. JV

 448. Jana

  Zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr k 27.12.10.

  Je zaměstnán celý rok, nemarodil. Bude se mu krátit dovolená? Jestliže ano, o kolik.

 449. Martin Nový

  Dobrý den,pracuji na HPP a dělám krátký a dlouhý týden 12hod.směny.Zaměstnavatel nam oznámil, že na základě nového programu v PC se nám krátí dovolená z 20dní na 14dni.Kolega měl 26dní a z toho 6dní staré dovolené a podle nového programu má ted 18,5dní.Má na to zaměstnavatel právo??????Děkujeme za odpověd

 450. Nováková

  Dobrý den, již 10 let jsem zaměstnaná na plný úvazek a dobu neurčitou ve firmě (s.r.o.). Od září 2010 do dubna 2011 jsem na MD a nyní jsem zažádala o čerpání ŘD za r. 2011 před nástupem na RD. Mám tedy 60 pracovních dnů a nárok na čerpání celé dovolené za r.2011. Zaměstnavatel poskytuje 25 dní dovolené. Avšak nyní mi řekl, že mám nárok pouze na 20 dní, protože ty jsou ze zákona a 5 dní navíc je jeho benevolence. Bohužel jsem nikdy neviděla žádný vnitřní předpis ani kolektivní smlouvu, kde by bylo těchto 25 dní dovolené zakotveno. Mám však po léta na výplatních páskách uvedeno 25 dní dovolené. Má zaměstnavatel pravdu, a pokud ne, mám nějakou oporu v zákoníku práce? Děkuji.

 451. Renata Dvořáková

  zaměstnanec je v pracovní neschopnosti od 10.5.2010 dosud. Dne 28.4.2011 mu bude přiznán invalidní důchod a bude ukončen pracovní poměr. Za rok 2010 se mu krátí dovolená cca o 5/12, za rok 2011 mu nevznikne nárok na dovolenou……?! Je to tak správně? Děkuji

 452. Jana Vařecková

  Pracovala jsem v a. s. 9 let. V roce 2011 jsem od 15. 3. do 25. 5. 2011 byla v neschopnosti. Pracovní poměr mi skončil výpovědí pro nadbytečnost dnem 31. 5. 2011. Prosím, jaký mám nárok na dovolenou? Děkuji.

 453. Zuzka

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jaká je výše vyplacené náhrady v případě, že budu čerpat řádnou dovolenou až po MD? (je její výše počítána z posledního celého odpracovaného kvartálu? Příkl.: pokud jsem nastoupila na MD 7.6.11 je výse náhrad počítána z I.Q.2011)

 454. Lenka

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou, když zaměstnankyně odešla na mateřskou s prvním dítětem; po 28 týdnech si vybrala dovolenou; pokračovala na rodič.dovolené a asi po 2 letech otěhotněla a čerpala opět mateřskou. Po 28 týdnech přišla požádat o čerpání dovolené. Má na to nárok? Děkuji

 455. Tereza Volfová

  Dobrý den.

  Jsem zaměstnána od r. 2002 u jednoho zaměstnavatele se smlouvou na dobu neurčitou. Dne 30.6.2008 jsem nastoupila na MD a po půl roce jsem zažádala o rod. příspěvek do tří let věku dítěte(18.7.2011). Nyní jsem 19.7. nastoupila zpět do práce, ale mezitím moje pozice byla zrušena. zrušena je ke dni 1.8.2001, takže mi bylo sděleno, že musím ještě těch 9 dní do práce odchodit. To je vše v pořádku, protože mám pak nárok na odstupné a novou práci si vypadá to, najdu snad brzo. Jde mi pouze o to, že mi známou bylo řečeno, že i za čas na mateřské, zaměstnanci vzniká nárok na dovolenou. Je toto pravda? Kdyby to tak bylo, nemusela bych tím pádem těch 9 dní dochodit a vybrat si místo toho tuto dovolenou? Děkuji za odpověď.

 456. Radka Jandová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na proplacení celé dovolené na rok 2011? Od 16.12.2010 do 29.6.2011 jsem byla na mateřské dovolené. Žádost o dovolenou jsem podávala před ukončením mateřské dovolené. Dnes mi ale zaměstnavatel oznámil, že mi proplatí pouze půlku dovolené. Jinak nevím, zda je důležité to, že jsem byla od 25.6.2010 do 15.12.2010 v pracovní neschopnosti? Ale to by se asi na tu novou dovolenou pro rok 2011 nemělo vstahovat.

  Moc Vám děkuji za odpověď

  Radka Jandová

 457. Radka Hofmannová

  Dobrý den,

  prosím o informaci o nároku na dovolenou. 30.6. jsem ukončila prac.poměr a dovolenou mi zaměstnavatel proplatil.

  Do nového zaměstnání jsem nastoupila 25.7.

  Mohu ještě tento rok požádat současného zaměstnavatele o pár dní dovolené?

  Děkuji za odpověď

 458. Martina Matulová

  Dobrý den,

  jsem na tříleté rodičovské dovolené, respektive rodičovský příspěvek čerpám do 26.4.2012.

  Od 01/08/2011 jsem se vrátila na plný úvazek ke svému původnímu zaměstnavateli (o dítě se starají babičky), mám dotaz, jaký mám nárok na dovolenou do konce roku 2011 a v roce 2012? Mám nárok na nemocenskou?

  Děkuji za odpověď.

 459. Dagmar Žižlavská

  Dobrý den, má nárok na dovolenou za r.2011 zaměstnanec, který byl od 1.1. do 31.7.2011 práce neschopen a k 31.7.2011 spolu s nemocí ukončil i pracovní poměr? děkuji za odpověď

 460. Dagmar Žižlavská

  Dobrý den, má nárok na dovolenou za r.2011 zaměstnanec, který byl od 1.1. do 31.7.2011 práce neschopen a k 31.7.2011 spolu s nemocí ukončil i pracovní poměr? děkuji za odpověď

 461. Radka Sommerová

  Dobrý den,chtěla jsem se jen zeptat,zda-li mi bude proplacena dovolená za rok 2010,pokud z důvodu nemoci v roce 2011 si ji nemohu vybrat.

 462. allika2

  Dobrý den,můžete mi prosím poradit, jestli má zaměstnavatel právo nařídit mi termín výběru dovolené a to v plnném rozsahu? Děkuji

 463. Radek Pindl

  Dobrý den, před 3 měsíci jsem nastoupil do jedné firmy jako vedoucí prodejny.Na této pozici jsme dva protože máme otevřeno každý den od 9-19 i o víkendu včetně neděle, tudíž se střídáme jako by krátký dlouhý týden. Ptal jsem se našeho manažera, že nám nyní bude končit zkušební doba tak bychom si mohli navrhnout nějaké dovolené. Bylo mi řečeno, že pokud si budem brát dovolenou tak si jí nejdříve musím nadělat.To znamená pokud by si druhý vedoucí chtěl vzít týden dovolené, já budu celý týden v práci, ale jako přesčas mi to nezaplatí,max bych musel být v daném měsíci taky týden doma, ale to s dovolenou jako takovou kterou mám psanou na pásce podle mě nemá nic zpolečného.

 464. Lucie Kukačková

  Dobrý den, dne 3.12.2011 jsem zkončila mateřskou dovolenou a zažádala si o rodičovský příspěvek na 3 roky. Jelikož jsem ukončila mateřskou dovolenou v tomto roce, činí mi nárok asi 23 dní dovolené od mého zaměstnavatele. Chtěla jsem si dovolenou nechat proplatit až v lednu, tudíž poslat na účet až v únoru, abych si nevidělala tento rok více než je možné ( asi 65000 za rok, což bych překročila, protože jsem pobýrala lehce přes 9000,- Kč za měsíc ), aby mi a manželovi bylo uznáno vrácení daní díky hypotéce atd.. na tento rok, ale můj zaměstnavatel tvrdí, že musím dovolenou buď čerpat hned po zkončení mateřské dovolené a nebo mi jí o hodně pokrátí a vyplatí mi jí až po zkončení rodičovského příspěvku za 3 roky.

  Poraďte mi prosím

  Děkuji

 465. Anna Medrová

  Dobrý den.V r.2008 jsem od ledna do května řádně pracovala a v červnu,téhož roku otěhotněla.Nyní v r.2012 v bžeznu mi končí RD.Prosím,mám nárok na nevybranou dovolenou za rok 2008 ? Také jsem nevěděla,že po MD mám nárok na proplacení dovolené za MD a tak jsem to propásla :)Končí mi RD a nastupuji ke stejnému zaměstnavateli. Prosím,mám nárok na vybrání dovolené za MD ?Moc děkuji za odpovědi.

 466. Lenka Aleová

  Dobrý den.

  29.10.2012 jsem se vrátila do zaměstnání po rodičovské dovolené. Protože nesplním podmínku 60-ti odpracovaných dní pro nárok na dovolenou, náleží mi dovolená za odpracované dny. Do vánoc mi to vychází 43 dnů (počítám-li i svátky, jestli je to tak správně), takže bych měla mít nárok na 3 dny. Jestli jsem to tedy dle ZP pochopila správně. Účetní mi, ale oznámila, že musím těch 43 dnů skutečně odpracovat. Nesmím marodit ani mít ošetřování. Je to tak správně? Opravdu se doba kratší nemoci či ošetřování dítěte při posuzování nároku na dovolenou za odpracované dny nepočítá? Mám tři malé děti a bojím se, že se prostě aspoň jednomu ošetřování nevyhnu. děti prostě občas stonají. Dovolenou budu potřebovat mezi vánočními svátky, kdy nebude možnost školky.

  Děkuji moc za odpověď. L.A.

 467. jitka kindlova

  Dobrý den,

  dne 1.9.2012 jsem nastoupila po 3 letech mateřské do práce. Zaměstnavatel mi umožnil pracovat na poloviční úvazek. Bohužel se nemůžeme dohodnout na počtu dní dovolené, které bych mohla do konce roku čerpat. Já tvrdím, že bych měla mít nárok opět na plných 20dnů do konce roku, ale oni tvrdí opak. Kde je tedy pravda, pokud mám poloviční úvazek. S velikým díky za odpověď

 468. Lubomír Galbavý

  Dobrý den,pracuji u soukromé bezpečnostní agentúry jako vrátny-strážny, mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pracuji celý rok (leden až prosinec),

  mesíčně odpracuji pět 24 hod. služeb, někdy méně, ale celkem v roce více jak 120 dnů. Můj dotaz zní :

  na jaký počet dnů ŘD mám nárok (myslím si, že na 20). Zaměstnavatel mi proplácí cca 15 dnů a to ještě počítá 6 hod za den (údajně mám zkrácenou pracovní dobu). Děkuji za odpověď.

  přeji pěkný den Galbavý

 469. Tereza Tomanová

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na jakou část řádné dovolené mám nárok, když:

  od 1.1.2012 – 4.6.2012 jsem byla na rodičovské dovolená se starším synem. 5.6.2012-17.12.2012 jsem nastoupila na peněžitou pomoc v mateřství. zaměstnavatel mi však proplatil pouze 6 dní dovolené, má na to nárok?

  Děkuji za odpověď Tereza

 470. LR

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je možné, nechat si proplatit dovolenou zpětně i dva nebo tři roky zpětně. Jelikož mi zaměstnavatel sliboval proplacení na konci roku, poté v létě, poté až se zvednou tržby a tak dále pořád do nekonečna, tak mi nikdy žádnou dovolenou neproplatil. A pokud jsem si vzala volno, tak jsem si ho musela nahradit, nebo jsem přišla o peníze za ty dny, co jsem v práci nebyla. Ráda bych to řešila i soudně, jen nevím, zda mám šanci na úspěch. předem moc děkuji za odpovědi.

 471. Jozef Križovič

  prosim o radu pred 3tydny jsem byl domlouven ze zamestnavatelem na tyden dovolene mel bych ji čerpat od 11.8 ale sem nečekane onemocnel zanet sluchovodu to budu marod asi tyden az sem mu dal marodni listek tam mi zavolal a rek že tu dovolenou mi neda kuli terminu v praci mam 18 dnu dovolene muze mi zrušit dovolenou?kuli tomu ze sem nečekane onemocnel? dekuju

 472. atc

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to s tím, když zaměstnanec má stanovenou pracovní dobu 8 hodin. Z toho tu bývá někdy 4 hodiny nebo 3 hodiny, často chodí k lékařům na injekce a různě. Ze 160 hodin má odpracovaných zhruba 50-100 hodin. Má nárok na celou dovolenou což je 4 týdny? Předem děkuji za odpověď.

 473. Stanislav

  Dobrý den, zaplatili jsme si chatu od 1 července. Když jsem se chtěl domluvit na termín se zaměstnavatelem, bylo mě řečeno, že červenec je zabrán. Pokaždé dostávám dovolenou na příkaz zaměstnavatele a nikdy, kdy to potřebuji já! Majitel chaty již peníze nevrátí! Jak mám tuto situaci řešit? Potřebuji tu dovolenou, aby nepropadli peníze za chatu! Děkuji

 474. Martina

  Dobrý den,prosím o radu…..k 1.červenci jsem nastoupila do nové práce,pracovní smlouvu mám do konce tohoto roku tj.2016. Bohužel jsem cca od 26.září v pracovní neschopnosti a vypadá to,že bohužel budu až do konce roku. O co se jedná…..chci se zeptat na kolik dní dovolené mám nárok a kolik tedy by mi měl zaměstnavatel proplatit,jelikož z důvodu nemoci si jí nemohu vybrat. Od N. roku ani nebudu už jejich zaměstnanec tudíž si nemohu převézt dovolenou do dalšího roku. Děkuji za odpověď Martina H.

 475. Mirka

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala na otázku ohledně čerpání dovolené. Pracuji v jednom obchodním řetězci, máme 5 týdnů dovolené. V této práci jsem od měsíce září. Máme 5 týdnů dovolené, přičemž starou mám vyčerpanou. Když jsem ale dnes dostala směny na leden, mám tam naplánováno 5 dní dovolené bez mého souhlasu. Může zaměstnavatel začít čerpat mou dovolenou již v lednu a bez domluvy se mnou?
  Děkuji za odpověď.
  Mirka

 476. Ivona

  Dobrý den Barboro, vy si musíte u zaměstnavatele zažádat o proplacení dovolené. Když si nepožádáte nemusí Vám nic dát. Já jsem to taky nevěděla a o proplacední jsem přišla.

 477. Ivan

  Na svatbu mate 2 dny volna z toho jeden den s nahradou mzdy (placeny). Viz.narizeni vlady 590/2006 Sb.

 478. Honza

  Dobrý den, znamená to doslova, že pokud pracuji pondělí až pátek, v sobotu nikoli, mám nárok na zaplacené volno v pátek před sobotní svatbou? Děkuji Honza

 479. Katerina

  V odstavci 5 předmětné přílohy je pak řečeno, že zaměstnanec má na vlastní svatbu nárok na pracovní volno s náhradou mzdy na dva dny, z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu.

 480. pavla mala

  chtela bych se zeptat jestli je narok na dovolenou me dcery,jestli ji musim dostat aspon patek

 481. DANIELA

  DOBRÝ DEN ,CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT ,KOLIK DNÍ MAM NÁROK ,PŘED SVOJÍ SVATBOU.JE TO PRO MNĚ MOC DULEŽÍTE.DĚKUJÍ ZA ODPOVĚD.

 482. Lenka Lupinska

  Dobrý den, chci se zeptat, když má zaměstnanec svatbu v sobotu, zda má nárok na placený pátek. V sobotu nepracuje.

 483. alena

  Dobrý den,

  za každý CELÝ odpracovaný měsíc (od 1. do 30. nebo 31.) máte nárok na 1,66 dne dovolené. Ve vašem případě to bude 10 dnů.

 484. Martin

  Dob ry den.Stalsemi pracovni uraz .Nepracoval jsem od 20.prosince 2006 do 31.srpna 2007.Zduvodu pracovniho urazu.Od 1.9.2007.podana vypoved ze zdravotnich duvodu.Mam narok na dovolenou za rok 2007.

 485. Pako

  Na dva dny, z toho jeden na svatební obřad. Jeden den Vám bude proplacen a druhý máte jen nárok na volno bez náhrady mzdy. Odpověď našeho pana účetního, když jsem se 30.6. t.r. ženil.

 486. Šéfredaktor

  Dobrý den, pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 487. Šéfredaktor

  Dobrý den, případ vlastní svatby je tzv. důležitou osobní překážkou v práci. Zaměstnanci přísluší 2 dny volna, z čehož 1 den připadá na den obřadu. Náhrada mzdy přísluší pouze za 1 den volna. Pokud tedy máte obřad v sobotu, máte nárok na volno v pátek za náhradu mzdy.

  Mgr. Lucie Jindrová

 488. Šéfredaktor

  Dobrý den, zákoník práce obecně stanoví právo na dovolenou u dohod o pracovní činnosti pouze tehdy, pokud to bylo v této dohodě sjednáno. Požadujte, aby s Vámi zaměstnavatel uzavřel pracovní smlouvu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 489. Šéfredaktor

  Dobrý den, už odpovídáme. Bohužel jsme měli nějaký čas výpadek, ale už je vše v pořádku.

  Mgr. Lucie Jindrová

 490. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud jste ve zkušební době, znamená to, že Vám náleží dovolená za tzv. odpracované dny a to ve výši 1/12 dovolené za každých odpracovaných 21 dnů v příslušném kalendářním roce. Tedy, 5 dnů dovolené si po zkušební dobu vybrat nemůžete. Pokud máte dovolenou ve výši 4 týdnů, máte nárok na 5 dnů až po třech měsících, což se již považuje za běžnou dovolenou. Samozřejmě, i zde to však záleží na dohodě se zaměstnavatelem.

  Mgr. Lucie Jindrová

 491. Šéfredaktor

  Dobrý den, náhrada mzdy za dovolenou je ve výši průměrného výdělku. Tím se rozumí průměrný hrubý výdělek, tzn. bez odměn, příplatků za přesčasy apod.

  Mgr. Lucie Jindrová

 492. Šéfredaktor

  Dobrý den, nárok na dovolenou nemáte.

  Pokud by se dcera vdála v ČR, měla by nárok ona na placené volno v rozsahu 2 dní, z nichž jeden by připadl na den obřadu; placený by byl jen jeden den.

  Mgr. Lucie Jindrová

 493. Šéfredaktor

  Dobrý den, základní výměra dovolené činí 4 týdny. Ve Vašem případě odpracujete 6 měsíců, tudíž máte nárok na 2 týdny dovolené.

  Mgr. Lucie Jindrová

 494. Šéfredaktor

  Dobrý den, zaměstnavatel nemůže v třísměnném provozu nařizovat každou sobotu práci přesčas, neboť práce přesčas by měla být zásadně konána jen výjimečně. Doporučuji obrátit se na příslušný úřad práce, ať provedou kontrolu.

  Co se týče doprovodu dítěte, pracovní volno k doprovodu dítěte k lékaři se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, a to s náhradou mzdy.

  Mgr. Lucie Jindrová

 495. Šéfredaktor

  Dobrý den, to zcela záleží na Vaší domluvě se zaměstnavatelem. Nezapomínejte, že dovolenou nařizuje zaměstnavatel, resp. může být čerpána jen s jeho souhlasem.

  Mgr. Lucie Jindrová

 496. Šéfredaktor

  Dobrý den, zákon ani jiný předpis nenařizuje zaměstnavateli, aby umožňoval čerpání dovolení v průběhu např. letních měsíců apod. Vzhledem k tomu, že dovolenou zaměstnavatel nařizuje, nebo k jejímu čerpání min. uděluje souhlas, záleží čistě na něm, nebo na vzájemné dohodě.

  Mgr. Lucie Jindrová

 497. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud Vám zaměstnavatel odsouhlasil čerpání dovolené, tak na její proplacení máte samozřejmě nárok. Navíc čerpání dovolené se vztahuje ke konkrétnímu datu bez ohledu na volno čerpané v jiném dni. Na Vašem místě bych po zaměstnavateli požadovala nahlédnutí do evidence docházky a tímto pak zaměstnavateli argumentovala, že jsem řádně odpracovala celý měsíc.

  Mgr. Lucie Jindrová

 498. Šéfredaktor

  Dobrý den, přesčas se považuje za přesčas jen tehdy, pokud jej zaměstnavatel nařídil, nebo k němu dal souhlas. V takovém případě by Vám proplacení přesčasů náleželo.

  Mgr. Lucie Jindrová

 499. Šéfredaktor

  Dobrý den, podle ust. § 222 odst. 5 zákoníku práce jste v tomto případě povinna vrátit zaměstnavateli jím vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou, na niž jste ztratila právo. Zaměstnavatel je pak oprávněn dle § 147 odst. 1 písm. e) ZP tuto náhradu za dovolenou srazit ze mzdy.

  Mgr. Lucie Jindrová

 500. Petr

  Děkuji za odpověď :) A jak by to bylo v případě, kdy nám šichty (protože jsem firma pracující 24h denně, 7dní v týdnu) vybírá počítačový program? A vybere nám třeba 22 šichet za měsíc a v měsíci by bylo třeba právě těch 20dní pracovních?? Ani tak by ty 2 nebyly brány za přesčasové?

  Děkuji

 501. Šéfredaktor

  Dobrý den, obecně cokoli můžete prokázat, pokud k tomu máte důkazy. Těmi může být cokoli, svědci, listiny, nahrávky, fotografie atp. Takovou věc pak můžete samozřejmě řešit např. soudní cestou. Účinnější však zřejmě bude obrátit se na úřad práce, případně na specializovanou organizaci ve Vašem okolí.

  Mgr. Lucie Jindrová

 502. František Pavka

  Dobrý den

  Pracuji jako důchodce v ZD osm měsíců v roce.Mám nárok

  na dovolenou?

  Děkuji za odpověď.

 503. Helena

  V zaměstnání jsem podala výpověď k 30.11., stěhuji se do jiného města – 90km vzdáleného. Mám nárok na 2dny volna k potřebnému stěhovánív době výpovědní lhůty? Je toto volno placeno a jakým způsobem? Jak mám sdělit svému zaměstnavateli tento svůj nárok? děkuji za odpověď, helena

 504. Šéfredaktor

  Dobrý den, ano máte. Návštěva lékaře je důležitou osobní překážkou v práci a je nerozhodné, jestli k němu jdete první den trvání pracovního poměru.

  Mgr. Lucie Jindrová

 505. Šéfredaktor

  Dobrý den, moc nechápu Váš dotaz. Hlavně mi není jasné, proč Vy máte hledat zaměstnání, když výpověď dostal Váš syn. Nicméně, pokud opravdu syn nic neporušil, může (on a ne Vy) podat žalobu soudu na určení neplatnosti takové výpovědi.

  Mgr. Lucie Jindrová

 506. novotna

  dekuji za odpoved.chtela jsem se zeptat jestli mam narok na proplaceni toho dnu pakli jsem u lekare .a mam pouze jenom jeden den odpracovanej u firmi.nebo zda mi mohou odecist ten den co nejsem v praci pokut za mne bude jina pani v praci a pri nastupu do teto firmi jsem neupozornila majitele ze druhy den nastupu do prace nepujdu z duvodu lekare .neoznamila jsem to pri podpisu smlouvi pricemz jsem to vedela uz pred nastupem do nove prace.dekuji

 507. Šéfredaktor

  Dobrý den, věk nemá na délku dovolené žádný vliv. Výjimkou jsou případy, kdy to takto má stanoveno zaměstnavatel na základě svého rozhodnutí.

  Obecně však pro všechny osoby ať je jim 20 nebo 60 let platí min. 4 týdny dovolené.

  Mgr. Lucie Jindrová

 508. Daniela Dvořáková

  Ne, bohužel Vás zklamu, ale dovolená se určuje pouze podle zákoníku práce, tj. zákona č. 262/2006 Sb., kdy tento zákon nediskriminuje žádné věkové skupiny. Základní výměra je 20 dní dovolené, státní zaměstnanci mají nárok na 25 dnů dovolené a ve zvláštních případech (§215 zákona) je nárok na dodatkovou dovolenou.

 509. Šéfredaktor

  Dobrý den, máte nárok na proplacení tohoto volna. Záleží vždy na vzájemné domluvě, kdy takovou skutečnost zaměstnavateli sdělíte.

  Mgr. Lucie Jindrová

 510. Květa

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli se člověk může nějak bránit,když mi zaměstnavatel nechce dát dovolenou.Mám ještě 15 dnů,a chtěla jsem si vzít 5 dnů.Není mi dobře,tak jsem se chtěla vyležet,ale zaměstnavatel mi řekl,že mam jít marodit,ale dovolenou mi nedá.Mám nárok na to si vzít dovolenou,když to potřebuji?Děkuji za odpověd

 511. Šéfredaktor

  Dobrý den, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud Vám čerpání dovolené neumožní, nemůžete ji čerpat. Pokud jste nemocná, měla byste jít na neschopenku.

  Mgr. Lucie Jindrová

 512. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  v tomto případě Vám náleží pracovní volno k na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu a to bez náhrady mzdy.

  Mgr. Lucie Jindrová

 513. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dovolenou jako zaměstnanec si neurčujete Vy, ale o jejím čerpání rozhoduje zaměstnavatel. Ten by měl naplánovat čerpání dovolené tak, aby se vyčerpala v roce, za který náleží. Jestliže nějaká dovolená zbyde, musí se vyčerpat do konce následujícího roku. Jinak dovolené v délce 4 týdnů propadá bez náhrady. Co je nad 4 týdny se však musí finančně nahradit.

 514. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dávky nemocenského pojištění se vypočítávají za kalendářní dny. To, že je v době nemocenské víkend nebo svátek běh nemocenské nepřerušuje, takže za svátek náhrada nenáleží.

 515. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ve dnech státních svátků dovolenou čerpat nemůžete. Jedná se totiž o den pracovního klidu stanovený zákonem, který se do dovolené nezapočítává.

 516. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle nařízení vlády č. 560/2006 Sb., se přestěhování považuje za důležitou osobní překážku v práci. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci pracovní volno na nezbytně nutnou dobu (nejdéle na 2 dny), avšak bez náhrady mzdy. Ta by zaměstnanci příslušela jen kdyby se stěhoval v zájmu zaměstnavatele.

 517. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, § 217 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že zaměstnanec má právo na náhradu nákladů, které mu vzniknou bez jeho zavinění, když zaměstnavatel změní dobu čerpání jeho dovolené. V praxi by však mohlo dojít k tomu, že by tuto náhradu zaměstnavatel odmítl. Pak by jste svá práva musela hájit soudně a prokazovat, na kterou dobu bylo zaměstnavatelem čerpání dovolené původně stanoveno.

 518. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nevím o jakém zákonu píšete, ale pokud jde o zákoník práce i jeho novelu platnou od 1.1.2008, tak ten žádné takové prodloužení zákonné 4-týdenní dovolené neobsahuje.

 519. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle § 223 zákoníku práce se Vám dovolená zkrátí za prvních 100 pracovních dnů nemoci o 1/12 a za dalších 21 dnů o další 1/12, celkem tedy přijdete o 2/12 z celkové dovolené.

 520. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel poskytuje zákonnou dovolenou v rozsahu nejméně 4 týdnů a na tu máte nárok. Rozdíl je v tom, že zaměstnanci na plný úvazek se počítá jeden týden dovolené jako 5 dnů, tj. celkem 20 dnů dovolené. Vy máte zkrácený úvazek, pro představu jako by jste pracovala 4 dny v týdnu, pak by to byly 4 týdny dovolené x 4 odpracované dny = 16 dnů dovolené. Jednoduše řečeno, dovolenou v rozsahu 4 týdnů si můžete vybrat celou, ale náhrady mzdy Vám bude příslušet jen za 3/4 dnů z vyčerpané dovolené. Ostatně kolik dní dovolené máte je uvedeno na každé výplatní pásce.

 521. Iveta Ulbrichova

  DOBRY DEN CHTĚLA JSME SE ZEPTAT NA KOLYK DNI DOVOLENE MAM NAROK PŘI ZKRACENEM UVAZKU,PŘEDEM DĚKUJI ZA INFO

 522. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok na dovolenou si samozřejmě můžete sjednat podle libosti. Zpětně by to však šlo těžko.

 523. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, takže je na něm, jak stanoví rozvrh dovolených.

 524. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže nevyčerpá dovolenou, má zaměstnanec při skončení pracovního poměru nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanopu dovolenou, na ktreou mu vznikl řádný nárok (§222 zákoníku práce).

 525. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže vykonáváte práce, které splňují podmínky uvedené v tomto ustanovení (tj. pracujete přímo jako ošetřovatelky nebo pečovatelky), pak by vám nárok na dodatkovou dovolenou měl být přiznán.

 526. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zákonný nárok na dovolenou činí 4 týdny. Zaměstnavatel může zaměstnancům poskytnout dovolenou i delší (buď to vyplývá z pracovní smlouvy nebo z vnitřních předpisů zaměstnavatele). Ohledně nároku na dovolenou nehraje věk žádnou roli. Věk je rozhodující pro nároky na starobní důchod.

 527. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, čerpání dovolené zaměstnavatel nařídit může. Jestliže doručujete zaměstnanci poštou a ten si písemnost nevyzvedne, pak se desátým dnem uložení na poště považuje za doručenou (§336 zákoníku práce)

 528. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže o to zaměstnavatele požádáte, pak Vám musí čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené umožnit. Jinak mateřská dovolená se posuzuje jako doba výkonu práce a tudíž Vám za ni přísluší dovolená. To však neplatí o rodičovské dovolené. Ta se jako výkon práce neposuzuje a vede ke krácení dovolené (§223 zákoníku práce – dovolená se krátí za prvních 100 pracovních dnů o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dnů o další 1/12).

 529. Božena Fialová

  Dobrý den.Mám problém se zaměstnavatelem kvůli dovolené už druhý rok.Pracuji jako vedoucí prodejny v malé vesničce dva roky.V loni jsem v únoru nahlásila dovolenou,která mi byla slíbena a kdybych si za sebe nenašla náhradu na týden,tak bych žádnou nedostala.Zaměstnavatel mi řekl,že se prodejna nemůže zavřít ani na týden.Letos jsem se dozvěděla naprosto to samé.Přece není moje povinnost si hledat za mě náhradu?!Kdy si vlastně vyberu mou dovolenou???

 530. Eva

  Děkuji za odpověď.

  Je možné se nějakým způsobem nařízení dovolené vyhnout, když při sepsání výpovědi dohodou pro nadbytečnost byl zaměstnanci předán dopis s uvedením : do doby skončení pracovního poměru dochází k překážce na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP. Po dobu překážky v práci Vám náleží plat . . . a Vaše nepřítomnost na pracovišti bude omluvena.

 531. Jindřich Švácha

  Nárok na stravenku máte, uzná-li to vás zaměstnavatel, záleží na dohodě pro něj to ovšem znamená, že stravenku nemůže započítat do daňově uznatelných nákladů a musí ji uhradit jinak.

 532. JITKA VOHNOUTOVÁ

  Dobrý den.Pracuji u Národního památkového ústavu.Pracovní dobu mám nepravidelnou,dá se říct,a odpracuji vždy 12 hodin za den.Nicméně musím mít odpracovaný počet hodin za každý měsíc,takový jak má být.Dvakrát do měsíce mám pracovní víkend také po dvanácti hodinách.Můj zaměstnavatel mi sdělil,že za každý den,kdy budu chtít dovolenou mi musí strhnout dva dny dovolené+hodiny co mi budou chybět si musím nadělat.Logicky tomu vůbec nerozumím.Poradíte mi prosím?Děkuji.

 533. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže skutečně ošetřujete duševně choré nebo mentálně postižené osoby, a to alespoň v rozsahu 1/2 týdenní pracovní doby, tak splňujete podmínku pro přiznání majetkové dovolené. Tuto uzáležitost však musíte projednat s vedením Vašeho zdarvotnického zařízení. V případě, že Vám nárok skutečně vznikl a zaměstnavatel odmítá dodatkovou dovolenou poskytnout, pak se jí nejspíš budete muset domáhat u soudu.

 534. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jde o dovolenou, tak její čerpání zásadně určuje zaměstnavatel. Jestliže se s ním nedohodnete jinak, budete muset respektovat jeho rozvržení dovolených.

 535. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pro výpočet dovolené při nerovnoměrně rozvržené pracovní době platí jiný postup při výpočtu dnů dovolené. Podle toho, jaký nárok Vám vznikne pak dovolenou čerpáte. To, že by Vám za dobu dovolené měl zaměstnavatel strhávat dny z ostatní dovolené nebo Vás nutit si dovolenou napracovat, není v souladu se zákoníkem práce. Dovolená je dobou, kterou nejsou zaměstnanci povinni si napracovávat. Jetliže Vám tuto záležitost dostatečně nevysvětlí např. ve mzdové účtárně, můžete podat podnět na Oblastní inspektorát práce. Nebo se obrátit na subjekt, který je nadřízený vašeho zaměstnavatele.

 536. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vzhledem k době, na kterou je sjednán pracovní poměr, nesplníte nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale bude Vám poskytnuta dovolená za odpracované dny (§214 zákoníku práce). Za každých 21 pracovních dnů Vám náleží 1/12 dovolené za kalendářní rok. Trvání poměru je od 4.2.-28.2., což je 40 pracovních dnů. Cyklus 21 směn tedy odpracujete jen jednou, tudíž vznikne nárok na 1/12 (na 2/12 by jste musela odpracovat 42 dnů). Ta činí 1,66 dne. Dovolená se zaokrouhluje na půldny podle uvážení zaměstnavatele (buď 1,5 nebo 2 dny).

 537. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na 10 den se hledí jako na den doručení. Od toho dne tedy nastupují právní účinky úkonu, který byl v dopise oznamován.

 538. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je jasně dáno, že se jedná o pracovní dny, a to nesvátky nejsou. Není tedy jasné, co tímto dotazem vlastně sledujete.

 539. Miluše Dvořáková

  Dobrý den, prosím Vás o radu jaký nárok na dovolenou má manžel, s kterým byl rozvázán pracovní poměr dohodou k 31.3.2008, ale od 21.2.2008 do 25.3.2008 byl na nemocenské. Avšak mu byla skrácená dovolená o 2,5 dne. může na to mít vliv, že máme 6 týdnů dovolené za rok. Může se mu vůbec provést krácení dovolené.

  děkuji za odpověď Dvořáková

 540. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, do průměrného výdělku se započítají veškeré částky, které Vám byly vyplacena v souvislosti s výkonem práce. To znamená, že osobní odměny a prémie započítány budou. Nezapočítává se náhrada mzdy (např. za svátky).

 541. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, rekonstrukce je překážkou na straně zaměstnavatele, tudíž není rozhodující, jestli Vám nárok na dovolenou vznikl či ne. Další postup záleží jen na Vás. Buď se zaměstnavatelem naleznete nějakou dohodu nebo si najděte nové místo.

 542. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok Vám vznikne po odpracování 21 směn a to ve výši 1/12 zákonné dovolené. Počet dnů dovolené, na které budete mít nárok, Vám má sdělovat mzdová účetní.

 543. alena kocova

  Ještě mě napadlo jestli bych nemohla nastoupit na smlouvu-o provedení práce?Třeba i tale varianta by byla výhodnější……..DĚKUJI MOC

 544. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, do práce musíte nastoupit hned po skončení rodičovské dovolené. Ledaže by jste si vzala dovolenou, která Vám zbyla. Jinak by jste se mohla dopustit porušení pracovněprávních povinností se všemi důsledky. Pokud je o pojištění, to se odvádí ve výši stanovené % sazbou, tudíž je logické, že nižší plat znamená nižní odvody. A pokud jde o dohodu o provedení práce, tak u té za Vás zaměstnavatel neodvádí ani zdravotní ani sociální. To by byla vhodnější dohoda o pracovní činnosti, u té jsou již pojištění placena.

 545. Martin

  Dobrý den, omlouvám se, ale teď jsem nepochopil Vaši odpověď: znamená to tedy, že se státní svátky započítávají do pracovních dnů – tedy i do dnů pro krácení dovolené? Nikde jsem definování pracovních dní nenašel.

  Mnohokrát děkuji za odpověď a přeji hezký den!

 546. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, § 212 : konat práci alespoň 60 dnů v roce, logickým výkladem znamená, že tyto dny musí být odpracované. Ve stejném paragrafu je pak řečeno, že za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny. Pracovním dnem není každý všední den od pondělí do pátku. Je to každý den, který je obvykle Vaším dnem pracovním. Bude-li pravidleně pracovat v sobotu, bude pro Vás pracovním dnem. Dovolená se krátí za neodpracované dny. Svátek není odpracovaný den, je to státem uznané volno, a neměl by se tedy v rámci zkrácení odečítat.

 547. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel nařídit dovolenou může. Je to totiž dokonce on, kdo určuje čerpání dovolené (§217 zákoníku práce). A to podle svých provozních potřeb. Netýká se to jen "části nárokové dovolené", ale celé dovolené. Klasický dojem zaměstnanců, že si dovolenou "berou" podle jejich uvážení, neodpovídá úpravě zákoníku práce a je tedy zcela mylný. Vy máte nárok na dovolenou, ale čerpání stanovuje zaměstnavatel.

 548. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §222 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen proplatit zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru. Podle §221 platí, že změní-li zaměstnanec v průběhu téhož kalendářního roku zaměstnání, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou (část dovolené), na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, jestliže o to zaměstnanec požádá nejpozději před skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a zúčastnění zaměstnavatelé se dohodnou na výši úhrady náhrady mzdy nebo platu za dovolenou (její část), na niž zaměstnanci u zaměstnavatele poskytujícího dovolenou (její část) právo nevzniklo. Za těchto podmínek je tedy možné původní dovolenou "převést" a čerpat již u nového zaměstnavatele.

 549. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tak to by takový nárok měli všichni, kdo celé dny pracují s počítači (a to je mnohem více lidí než jen v IT oblasti). V tomto případě nárok na dodatkovou dovolenou nemáte (§215 zákoník práce). Nechcete-li si tedy již ničit oči, najděte si jinou práci.

 550. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle řeší nařízení vlády č.590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Konkrétně část 1. o vyšetření nebo ošetření : (a) Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

  (b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

 551. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dovolená přechází a zaměstnavatel ji musí zohlednit při určení čerpání dovolené. Musí však její čerpání stanovit nejpozději do 31.10.2008, jinak na nástup na dovolenou vznikne nárok přímo ze zákona (§218 odst.4 zákoníku práce), a to hned od prvního pracovního dne po tomto datu. Jestliže loňskou dovolenou do konce tohoto roku nevyčerpáte, tak právo na ní zanikne (nebude Vám ani nahrazena v penězích).

 552. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, je to právě zaměstnavatel, který určuje čerpání dovolené. V §217 zákoníku práce, je mimo jiné stanoveno, že "…Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené…". Takže není zřejmé, že by zaměstnavatel nepostupoval správně.

 553. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, doba mateřské dovolené se podel §216 odst.3 zákoníku práce považuje pro účely dovolené posuzuje jako doba výkonu práce. Za tuto dobu nedochází k žádnému krácení dovolené. Podle §217 odst. 5 je pak zaměstnavatel na požádání zaměstnankyně povinen poskytnout dovolenou na zotavenou ihned po mateřské : Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, …, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Kolik přesně dnů dovolené však dostanete, se informujte u mzdové účetní. Základní zákonná výměra dovolené činí 4 týdny. Řada firem však zaměstnancům poskytuje týdnů pět. Ze zákona mají 5 týdnů také "státní" zaměstnanci. Navíc záleží také na tom, kolik dovolené jste vyčerpala ještě před nástupem na mateřskou dovolenou.

 554. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, bylo již několikrát popsáno, že se nekrátí dovolená za dobu mateřské dovolené a nikoli dovolené rodičovské. Doba rodičovské dovolené se již za dobu výkonu práce neposuzuje a dovolená se krátí. PPM se čerpá v době mateřské dovolené, tudíž by za tuto dobu měla náležet nezkrácená dovolená i při dalším PPM. Pokud před tím byla žena na nemocenské, tak se dovolená za dobu pracovní neschopnosti krátí, pokud nešlo o nemoc v souvislosti s vykonávanou prací.

 555. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok by jste mít měla (za dobu mateřské dovolené i čerpání dovolené na zotavenou). Jestliže se však nedohodnete po dobrém, budete se muset obrátit na Oblastní inspektorát práce. Nebo se Vy či zaměstnavatel můžete obrátit na ministerstvo práce a sociálních věcí, ať se vyjádří k Vašemu problému. Konečné slovo by však měl až soud.

 556. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok na proplacení není. Podle současné právní úpravy se dovolená proplácí jen při skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel Vám musí umožnit tuto dovolenou vyčerpat po skončení DR. Viz §218 odst. 2 a 3 ZP.

 557. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, sečteme-li dny "odpracované" započtením doby MD a předpokládané doby dovolené za rok 2008, pak plní požadavek 60 dnů, a dovolenou by si mohla vyčerpat.

 558. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, musí se započíst doba MD a předpokládané čerpání dovolené za rok 2008. To dá dohromady "dobu výkonu práce" přesahující požadovaných 60 dnů a měl by Vám být přiznán nárok na dovolenou za celý rok. Věc je však v praxi řešena nejednotně a bývají kolem ní značná nedorozumění. Účetní tak někdy postupují nesprávně a domoci se svého nároku je pracné.

 559. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jak se můžete dočíst v diskuzi, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Když Vám ji určí, budete ji muset vyčerpat. Nejste to Vy, kdo si určuje jestli si dovolenou vybere nebo si ji nechá proplatit.

 560. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dovolenou si vybrat můžete, když s tím bude souhlasit zaměstnavatel. Jelikož k 31.3. budete mít opracováno 60 dnů, vznikne Vám nárok na dovolenou za kalendářní rok. Budete mít nárok na 1/12 dovolené za každý kalendářní měsíc, který jste odpracovala. Přesnou výši si nechte stanovit u mzdové účetní.

 561. Josef Brandejs

  Dobrý den, prosím o zodpovězení tohoto dotazu. Jsem v pracovním poměru od l.lO.2007 . Dne l7.10.2007 jsem utrpěl pracovní úraz s neschopností do 31.1.2008. Od l.2. opět pracuji.Na kolik dní dovolené budu mít nárok,když můj pracovní poměr z výpovědi z mé strany bude ukončen k 30.4.2008 ? Děkuji.

 562. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, za dobu pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu se Vám dovolená nijak nekrátí. Takže by jste měl mít nárok stejný, jako kdyby jste chodil do práce. V roce 2007 jste neodpracoval 60 dnů, takže máte nárok na 1/12 dovolené za každých 21 odpracovaných dnů (včetně těch na nemocenské, které se posuzují za dobu výkonu práce). Za rok 2008 60 odpracovaných dnů mít budete, takže Vám vznikne nárok na 1/12 dovolené za každý odpracovaný kalendářní měsíc. Také záleží, kolik dovolené máte ve smlouvě. Jinak přesný počet dnů dovolené si nechte stanovit od účetní. Zde se mzdovým účetnictvím nezabýváme.

 563. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel je povinen Vám nevyčerpanou dovolenou proplatit. Není však povinen umožnit Vám ji vyčerpat, ale může Vám to povolit. Takže to závisí na vaší dohodě.

 564. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mzdovým účetnictvím se nezabýváme, tudíž ani neprovádíme žádné konkrétní výpočty dovolené. Obecně podle ZP však platí, že dovolená se na základě zkráceného úvazku nijak nekrátí, jde o to, že za den dovolené dostanete to, co odpovídá Vašemu úvazku. Nedostanete tedy náhradu mzdy ve výši 8 hodin (běžný pracovní den), ale podle toho, kolik je Vaše reálná pracovní doba (např. 3-4 hodiny denně). Krácení ze strany zaměstnavatele tedy neodpovídá ZP. Eventuálně se můžete obrátit na Oblastní inspektorát práce.

 565. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ano, má. Pokud zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, musí mu ji zaměstnavatel proplatit.

 566. Miroslava Šinclová

  Dobrý den, mám dva zaměstnance – číšníky kteří pracují turnusově. Tzn. krátký a dlouhý týden. Mají nárok na 4 týdny dovolené za rok, nebo se jim dovolená následně turnusové pracovní doby nějak krátí?

 567. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to záleží na vaší dohodě. Čerpání dovolené totiž určuje zaměstnavatel. Takže ho včas informujte o Vaší dovolené a dojednejte si s ním, jestli Vám čerpání dovolené umožní.

 568. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, bude mít nárok na dovolenou za odpracované dny. Za každých 21 odpracovaných dnů je to 1/12 dovolené za kalendářní rok. Konkrétně to řeší §214 ZP.

 569. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mzdovým účetnictvím se zde nezabýváme, tudíž ani výpočtem dovolených. Obecně platí, že se doba MD (ale nikoliv rodičovské dovolené!) považuje za dobu výkonu práce. K tomu se připočte doba čerpání dovolené za rok 2007, jejíž čerpání je také považováno za dobu výkonu práce. Součtem MD a dovolené na zotavenou za rok 2007 "odpracujete" v roce 2008 60 dnů a tím Vám vznikne nárok na celou dovolenou. Pokud jde o svátky, tak ty se do dovolené nezapočítávají. Měly by být proplaceny, ale nezahrnuty do celkové doby dovolené.

 570. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, MD je dobou, která se považuje za výkon práce, proto se Vám do 60 dnů započítá. Ale protože jste v dlouhodobé PN bude se skutečně krátit podle §223 ZP. Za prvních 100 zameškaných dnů o 1/12, a o další 1/12 za každých dalších neodpracovaných 21 dnů.

 571. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to je nesprávný výklad. Dovolená se poskytuje na dny, kdy by byl zaměstnanec obvykle v práci. A většina zaměstnanců o víkendu nepracuje. To by jste musela mít rozvrženou směnu tak, že by připadla na víkend. Pak by jste si místo ní dovolenou vybrat musela. Buď Vám tedy umožní vyčerpat celý zbytek dovolené anebo Vám dny dovolené, které nevyčerpáte, musí při skončení PP proplatit.

 572. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jste odpracoval více jak 60 dnů (tzn., že jste nemarodil), pak Vám vznikl nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok. 1/12 dovolené Vám přísluší za každých 21 odpracovaných dnů (při zákonné výměře 20 dnů, to činí 1.66 dne měsíčně).

 573. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zkušební doba se samozřejmě do odpracovaných dní započítává. Pokud jde o nevyčerpanou dovolenou u bývalého zaměstnavatele, tak ta Vám měla být proplacena při skončení PP. Nárokovat si to musíte u něj, nikoliv u nového zaměstnavatele. Ten s tím nemá nic společného.

 574. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, doba pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu se považuje za dobu výkonu práce (§216 odst.3 ZP). Z toho důvodu se čerpání dovolené posuzuje podle obecných pravidel. Nárok na dovolenou se sice nekrátí, ale z obecných ustanovení o čerpání dovolené (zj. §218 ZP) lze dovodit, že nevyčerpáním do konce roku 2007, náro na její čerpání zanikl.

 575. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, rady o mzdovém účetnictví ani výpočty zaměstnaneckých nároků zde neposkytujeme. Jedná se o poradnu právní, ne účetní!

 576. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při skončení PP je zaměstnavatel povinen proplatit zaměstnanci nevyčerpanou dovolenou. Pokud Vám ji tedy neumožní vyčerpat, bude Vám ji muset proplatit.

 577. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle řeší §348 ZP, kde je stanoveno, že doba kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci (tj. i doba pracovní neschopnosti) se posuzuje jako doba výkonu práce. Pro účely nároku na dovolenou se tyto dny tedy počítají. Ovšem při nemoci delší než 100 dnů již dochází ke krácení dovolené podle §223 ZP.

 578. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jako výkon práce se posuzuje doba kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, takže doba nemoci se do výpočtu nároku na dovolenou zahrnuje (§348 ZP).

 579. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §217 odst.3 ZP platí, že zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.

 580. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže máte nařízenou práci i v sobotu, pak by to měl být odpracovaný den. I kdyby jste neměla odpracovaných 60 dnů, pak by Vám náležela dovolená za odpracované dny a to ve výši 1/12 za každých 21 odpracovaných dnů. Čerpání dovolené však určuje zaměstnavatel. A pokud Vám čerpání volna neumožní, pak dovolenou na dobu, kterou potřebujete bohužel mít nebudete.

 581. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, máte nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a u té je výpočet dovolené odlišný. Při výpočtu se vychází z rozvržení směn v celoročním průměrů. Kontrolu výpočtu dovolené si však musíte zajistit u nějaké mzdové účetní.

 582. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, není důvod proč by Vám ve výpovědní době tento nárok neměl vzniknout.

 583. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §203 ZP: Pracovní volno se poskytuje pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží.

 584. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok Vám vznikne, pokud splníte podmínku 60 odpracovaných dnů. Přitom je důležité, že doba čerpání mateřské dovolené se také posuzuje jako doba výkonu práce. Tudíž splníte limit 60 dnů a vznikne Vám nárok na dovolenou za kalendářní rok. Tu je optimální si vybrat hned po MD ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou (RD). Zaměstnavatel je povinen Vám její čerpání umožnit. Když si ji totiž necháte až na dobu po RD, pak Vám bude krácena.

 585. Lenka Sovová

  Moc děkuji za odpověď. takže chápu to dobře, že mi vznikl nárok na celých 25 dnů dovolené ? A ještě jeden dotaz, takže nejlepší je nastoupení na dovolenou ihned po skončení MD t.j. od 28.5., chápu to dobře, že v době kdy budu jako by čerpat dovolenou nebudu dostávat proplacenou RD – což je dnes asi 7.500 tis/měs. a začne mne chodit RD až po vybrání dovolené ? Moc Děkuji

 586. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mzdové účetnictví ani výpočty s tím související zde neposkytujeme. Obecně platí, že dovolená se z důvodu pracovní neschopnosti (která nebyla způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání) krátí za prvních 100 zmeškaných pracovních dnů o 1/12 a za každých dalších 21 nedopracovaných pracovních dnů o další 1/12. Jedná se o dny, které měly být odpracované, což nejsou víkendy a svátky (pokud v nich ovšem zaměstnanec neměl pracovat podle rozvrhu směn, což se týká nerovnoměrně rozvržené pracovní doby).

 587. Eva Karolová

  Dobrý den,

  v srpnu kolegyně odchází ma mateřskou dovolenou, ráda bych se zeptala zda má nárok na dovolenou za rok 2008 v plné výši (tj.20 dnů) a jestli si jí celou může vyčerpat do nástupu na MD.Moc děkuji za Vaší odpověď.

 588. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, vzhledem k tomu, že nesplníte počet odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou, tak mnoho šancí na letní dovolenou mít nebudete. Podle §217 odst.2 je možné, že zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku. Ale bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, jestli Vám čerpání nějaké dovolené umožní. Pro výpočet dnů dovolené se obraťte na poradnu, která se zabývá mzdovým účetnictvím.

 589. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel je ten, kdo určuje čerpání dovolené a to s ohledem na provozní potřeby firmy. Jestliže však určuje čerpání dovolené po částech, pak alespoň jedna část musí činit alespoň 2 týdny vcelku (pokud ovšem není dohodnuto jinak).

 590. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud dovolená není vyčerpána ani do konce příštího roku (u Vás tedy do 31.12.2008), pak právo na tuto dovolenou skutečně zaniká. Mohlo by se to vyřešit dohodou se zaměstnavatelem, pokud ovšem bude vstřícný.

 591. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Je povinen udělat rozvrh dovolených. Pokud však nic takového nesplní, nastupuje dovolená ze zákona. §218/4 ZP: Neurčí-li zaměstnavatel (až na výjimky) zaměstnanci dovolenou ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den. To znamená, že zaměstnanec může nastoupit na čerpání loňské dovolené bez výslovné souhlasu zaměstnavatele a ten ho za to nesmí nijak postihnout. Takže mu řekněte, že víte co můžete nebo mu oznamte, že podáte podnět na inspektorát práce a pokuste se dohodnout. Povinnost hledat za sebe náhradu samozřejmě nemáte. Naopak zaměstnavatel je ten, kdo je povinen umožnit Vám řádně vyčerpat dovolenou a zajistit si chod prací.

 592. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, lhůta, ve které by byl povinen Vám písemně odpovědět stanovena není. Dovolenou určuje zaměstnavatel a na Vaši žádost nemusí nijak reagovat. Pak to tedy znamená, že Vám nevyšel vstříc a dovolenou v požadovaném termínu Vám čerpat neumožní. Nejlépe bude kontaktovat osobu, která má pravomoc tyto věci řešit a Vaši žádost s ní projednat.

 593. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, výklad pojmu "odpracovaný den" naleznete v §212 odst.1 ZP: Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny (tj. více jak 1/2).

 594. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to skutečně zacházíte do extrémů. Proč by nemělo být uzavření manželství platné? S tím Vaše pracovní neschopnost naprosto nijak nesouvisí.

 595. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, za dobu mateřské dovolené se dovolená na zotavenou nekrátí. Krátí se však za dobu pracovní neschopnosti, která přesáhne 100 dnů. Jestliže tomu tak u vás bylo, pak je loňská dovolená krácena oprávněně.

 596. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud ženě vznikne nárok na dovolenou za dobu čerpání MD, pak je nejlepší požádat o její čerpání ihned po skončení MD a vyčerpat ji před nástupem na RD (§217/5 ZP). Pokud ji totiž bude čerpat až po RD, bude se ji krátit. Jinak §223 jste pochopila špatně. Není stanoveno, že se musí odpracovat více než 100 dnů, nárok na dovolenou vzniká již za 60 dnů, ale že krácení dovolené nastane po 100 neopracovaných dnech. A dále vůbec nemáte nárok na to, aby Vám byla dovolená proplacena. To je dnes možné pouze při skončení PP. Vy máte nárok na to, aby jste dovolenou čerpala a aby Vám ji zaměstnavatel umožnil vyčerpat po skončení RD (§218/3 ZP), ale její proplacení žádat nemůžete.

 597. Ivo Dřímal

  Dobrý den,od 1.12.07 až do 30.6.08 mám nemocenskou.Bude mi za tu dobu krácená řádná dovolená?Děkuji

 598. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nebyla dovolená sjednána přímo v DPČ pak žádný nárok nemáte. Nemocenskou však čerpat můžete, protože nemocenské pojistné se z DPČ odvádí. V případě nemoci po Vás tedy nemůže vyžadovat zajištění náhrady.

 599. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel určuje čerpání celé dovolené, ne pouze její části, takže nezáleží na Vás, kdy chcete čerpat, ale na něm, kdy Vám čerpání určí (nebo odsouhlasí). Ovšem alespoň jedna část dovolené musí být určena v délce 2 týdnů.

 600. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, 1)při skončení PP se nevyčerpaná dovolená proplácí. 2) Nárok na "výpověď dohodou" nemáte, protože nic takového neexistuje. Buď je poměr skončen výpovědí anebo dohodou. Jestliže přechází činnosti zaměstnavatele na jiného, pak s tím přecházejí i pracovněprávní vztahy a to beze změn. Pokud tedy PP u nového zaměstnavatele má pokračovat za stejných podmínek, ale Vy hop nechcete akceptovat, pak se na rozvázání PP buď pokusíte dohodnout nebo prostě podáte výpověď. Na odstupné Vám nárok ale nevznikne.

 601. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete nechat stávající smlouvu a doplnit ji jen dodatkem o stanovení určité doby. Dovolená by se nijak krátit neměla.

 602. marcel nováček

  Čerpáni celé řd určuje zaměstnavatel.Nahlásit dovolenou nestačí je potřeba aby ji zaměstnavatel schválil,pokud ji schválí můžete na ni nastoupit v případě ,že by si to pak rozmyslel je Vám povinen nahradit případnou škodu

 603. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, rozhodnutí je jen na Vás. Požádejte lékaře, jestli by Vás tedy na den svatby neuschopnil. Na OSSZ Vám rozhodně svatbu zakazovat nemohou, ale mohli by dělat problémy s tím, že nedodržujete léčebný režim. Ale neplatnost svatby to rozhodně nezpůsobí.

 604. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestli bude započtena náhradní doba 60 dnů jak píšete, pak Vám vzniká nárok na celou dovolenou. Podle §217/5 ZP platí: Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

  V ostatním se obraťte na poradnu o (mzdovém) účetnictví, takové poradenství a výpočty zde neprovádíme.

 605. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, uzavřít můžete co chcete. Ale na takhle minimální pracovní poměr je zbytečné uzavírat pracovní smlouvu. Postačí DPP nebo DPČ. Tam nárok na dovolenou není, ledaže ji zaměstnavatel zaměstnanci přizná v dohodě.

 606. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dovolená se krátí po 100 a více dnech nemoci, pokud to víte předem, pak by se to mělo zohlednit. Jinak se ale s tímhle obraťte na mzdovou účetní.

 607. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na celkovou délku dovolené to nemá vliv. Jde jen o to, že zaměstnanec za den dovolené dostává náhradu mzdy jen vy výši odpovídající jeho úvazku (u Vás tedy 6 hodin).

 608. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nevybranou dovolenou Vám při skončení PP musí proplatit, neboť jim to stanoví zákon (§222/2 ZP).

  Na kratší než 2-měsíční výpovědní dobu ani přistoupit nemohou, ta také platí ze zákona a nelze ji zkracovat, ani kdyby se na to strany dohodly. Takže to nejde, není zřejmé co tím tedy myslíte.

  Pokud se na rozvázání PP nedohodnete a podáte výpověď, pak musíte odpracovat celé 2 výpovědní měsíce. Pokud by jste přestala svévolně chodit do práce, mohou s Vámi okamžitě zrušit PP (to se uvádí do potvrzení o zaměstnání) a také po Vás požadovat náhradu škody, kterou jim neplněním pracovních povinností způsobíte.

 609. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na to, aby zaměstnavatel určoval, kdy smíte a nesmíte odjet na dovolenou, má právo dané přímo ZP. Jedině zaměstnavatel totiž určuje čerpání dovolené. A pokud si vezmete "dovolenou" bez toho, že ji schválil, pak budete mít neomluvené absence a můžete dostat výpověď nebo okamžité zrušení PP.

  Tomu ale odpovídá jeho povinnost čerpání dovolené zaměstnancům určit. Pokud je dovolené poskytnuta ve více částech, pak v jednom cyklu je nutné poskytnout alespoň 14 dnů v kuse. Jestliže čerpání dovolené neurčil a neumožnil zaměstnancům zákonem daný odpočinek od práce, lze si stěžovat na inspektorátu práce.

 610. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, to se tu můžete dočíst všude, kdyby jste tomu věnovala pozornost tak, jak podle pravidel před vložením dotazu máte. Kromě toho dovolená ze zákona činí 4 týdny, tedy 20 pracovních dnů, takže Váš výčet dovolených není úplný. Ovšem jednu část dovolené Vám měl poskytnout v délce 2 týdnů vcelku, pokud jste se ovšem nedohodli na jiné délce.

  Pokud máte vyčerpanou dovolenou, pak žádná nezbývá, tudíž nárok již nemáte. Tady žádný "postup" nevymyslíte. Chcete-li ještě nějaké volno, pak se budete muset domluvit na neplaceném volnu.

 611. Martina Brabcová

  asi jsem se špatně vyjádřila…

  chápu, že veškerou dovolenou "nařizuje" zaměstnavatel.

  máme od zaměstnavatele 5 dní dovolené navíc, tj. celekm 25 dní.

  tak tedy:

  15 dní dovolené jsem si vybrala ve mnou zvoleném termínu a dovolená byla zaměstnavatelem řádně schválena

  ostatní dny

  3 dny v lednu 2008

  2 dny v květnu 2008

  5 dní v prosinci 2008

  si musím vybrat po nařízení zaměstnavatelem.

  chtěla jsem jen vědět KOLIK dní může zaměstnavatel nařídit dovolené ve dnech, které bych si sama nezvolila a jestli může tyto dny rozdělit podle své vůle (viz.jak uvadím měsíce leden, květen, prosinec).

  já žádné volno nechci, ale zaměstnavatel mně nařídil v prosinci 5 dní a já už žádné nemám, proto se ptám jaké mám možnosti, jestli mně může zaměstnavatel nařídit neplacené volno atd.

 612. Karel Dlouhý

  Celkem máte nárok na 25 dní dovolené. 15 dnů jste čerpala ve vámi navrženém termínu, 3+2+5=10 dní vám zaměstnavatel určí čerpání dovolené v uvedených měsících.

  Prostě čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (podle plánu dovolených) – ať volno chcete nebo ne.

  Pokud ale zaměstnanci dovolená z nějakého důvodu nezbývá, pak myslím neplacené volno nařídit nemůže.

 613. Martina Brabcová

  hlavně se mně to zdá nefér.třeba v naší firmě se nejedná o žádné vánoční zastavení strojů v továrně. pracujeme v kanceláři….když si vezmu svoji kolegyni, která trávila 10 dní dovolené s dětmi, 5 dní si vybrala na různé pochůzky (opět kvůli dětem) a 10 si musí vybrat když se jí to vůbec nehodí a přichází tím o dny kdy by volno využila mnohem lépe….

 614. Inka Marková

  Dobrý den,

  Kdy můžu proplatit nevyčerpanou dovolenou, když pracovník končí pracovní poměr ke 30.9. a má ještě 2 dny nevybrané?

  Můžu to dát již do výplaty za září nebo až za říjen?

  Děkuji mnohokrát.

 615. Mgr. Oldřich Topka

  Pro p. Šuma: Pokud si nevyčerpáte loňskou dovolenou, pak Vám propadne. Je tu však "ochranné" ustanovení pro tyto případy a to v §218/4 ZP: Neurčí-li zaměstnavatel, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 3, zaměstnanci dovolenou podle odstavce 1 ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den (!). Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou podle věty první ani do konce příštího kalendářního roku, právo na tuto dovolenou zaniká.

  Tohle je jediný zákonný důvod, kdy na dovolenou na zotavenou můžete nastoupit, aniž by jste musel žádat zaměstnavatele o určení jejího čerpání. Takže ho na to upozorněte. Buď to bude respektovat a dohodnete se nebo v listopadu nastupte na dovolenou.

 616. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud si ji do konce roku nevyberete, propadne a nikdo Vám ji neproplatí. Jediná dovolená, která se v průběhu PP proplácí v případě, že není vyčerpána do konce následujícího roku je nadstandardní dovolená, pokud ji zaměstnavatel poskytuje. Tím mám na mysli dovolenou, které přesahuje zákonný 4-týdenní rozsah dovolené. Je-li ve firmě poskytována např. 5-týdenní dovolená, pak se při jejím nevyčerpání proplatí pouze ten 5.týden navíc, zbytek propadne.

 617. Mgr. Oldřich Topka

  Pro p. Marková: vložila jste dotaz k otázce jiného, příště si nejdřív přečtěte pravidla a nedělejte diskuze nepřehledné.

  Tohle ani není poradna o mzdovém účetnictví. Stručně však lze říct, že není důvod, proč by jste mu nemohla proplatit nevyčerpanou dovolenou již ve výplatě za září.

 618. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v čerpání dovolené v rozsahu 1/2 dne nic nebrání a není třeba čekat na skončení PP. Co touhle nepravdou zaměstnavatel sleduje, to nevím.

 619. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  řeknu to jednoduše – za dovolenou Vám vždy přísluší mzda ve výši průměrného výdělku. Není možné, aby Vám zaměstnavatel po dobu Vaší dovolené nic neplatil.

 620. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nárok na proplacení dovolené máte u toho zaměstnavatele, u kterého ji čerpáte, to je snad logické samo o sobě. Kdyby jste např. u jednoho dovolenou čerpala a u druhého ne, pak by Vám náhrada mzdy za dovolenou náležela jen tam, kde ji skutečně čerpáte.

 621. Karel Dlouhý

  Zák. práce §212 (1) "Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok." Za odpracovaný den se pro tyto účely považuje i den, kdy se čerpala dovolená – takže těch 60 dnů splňujete.

  §223 (1) "Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v §212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu."

  Pokud dobře počítám, zameškala jste od ledna do června 121 dnů, tedy nárok byl správně krácen o 2/12.

  ZP §147 (1) "Zaměstnavatel je oprávněn srazit zaměstnanci

  e) náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo"

 622. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže jsou zde překážky ze zdravotních důvodů, pak je nelze překlenout nařízením dovolené. Pokud s ním ale není rozumná dohoda, pak bude těžké najít řešení. Snad jen podat podnět na inspektorát práce.

  Jinak ohledně čerpání dovolené platí, že ji vždy určuje zaměstnavatel, tedy nejen v "50%", ale přímo ve "100%" dovolené.

 623. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dovolená je zákonem stanovené volno, rozhodně neslouží k tomu, aby s ní zaměstnavatel nějak disponoval pro účely pracovní doby, různých zápočtů nebo náhrad apod. Ke krácení dovolené jsou dány přesné podmínky (§223 ZP). To, že se pracuje v 12-hodinové směně důvodem ke krácení není.

 624. Karel Dlouhý

  § 214 ZP

  Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Ustanovení §212 odst. 1 věty druhé platí i zde.

  Tedy nárok vznikl podle § 214

 625. Karel Dlouhý

  § 214 zák. práce

  Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

 626. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, za každý měsíc jí přísluší dovolená ve výši 1/12 dovolené, kterou má sjednanou ve smlouvě. Konkrétní výpočet si však musí nechat udělat u účetní.

 627. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, výňatek z §217/1 ZP: "…Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.". Z toho vyplývá, že by změnu mohl provést tak, aby splnil těchto 14 dnů předem. Ovšem je zde i odst. 3: "Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.". Na to by měl zaměstnavatel myslet, protože zaměstnanci mohou mít objednané dovolené již dlouho dopředu.

  Z čeho vychází "odborový zdroj" není z dotazu jasné, měl by Vám to objasnit podrobněji.

 628. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  pokud jste v prosinci 2008 odpracovala 21 dnů (včetně plac. svátků), tak byste měla nárok na 1/12 dovolené. (pokud pracujete 5 dní v týdnu, tak Vám to nevychází).

  Od začátku roku 2009 pak můžete čerpat dovolenou na rok 2009.

  Zaměstnavatel by Vám měl umožnit potřebnou dobu (tedy třeba 2,5 hod.) si napracovat nebo na to čerpat náhradní volno za práci přesčas – zvlášť když Vám to předem slíbil.

  To pro něj nepřináší žádné administrativní ani finanční problémy.

  Záleží ovšam na Vašem prac. zařazení – zda pracujete na lince, je na Vás vázána práce spolupracovníků atd.

  Pokud máte zkušební dobu, můžete skončit prac. poměr ve zkušební době a najít si lepšího zaměstnavatele.

 629. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, těhotné zaměstnankyně je v ochranné době (§53 ZP). Výpověď může dostat jen výjimečně, v případě, že se zaměstnavatel ruší nebo stěhuje do vzdálenějšího místa (§54 ZP).

 630. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dotaz není jasný, jestliže Vám bylo určeno čerpání dovolené, pak máte dostat 100% náhradu mzdy, proč tedy zmiňujete 60% mzdy z ničeho neplyne. Pokud si ovšem dovolenou neplete s překážkami na straně zaměstnavatele, kdy se nepracuje proto, že zaměstnavatel z nějakého důvodu nemá práci (viz §207-210 ZP). Tam jsou náhrady od 60 do 100% podle okolností.

 631. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle konzultujte se mzdovou účetní, ta musí vědět, jaká je konkrétní metodika při výpočtu dovolených. Ovšem výpočet by měl vycházet ze skutečného stavu, nikoliv z nějakých papírových přepočtů. Realita je ovšem jiná.

 632. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, MD se považuje za dobu výkonu práce, tudíž jst splnila 60 "odpracovaných" dnů a měla by Vám náležet celá dovolená, kterou Váš zaměstnavatel poskytuje.