Prodlení dlužníka – aktualizace

V podstatě jedno z vůbec nejzákladnějších pravidel chování, které najdeme v úpravě závazkových vztahů, tedy jednoduše řečeno vztahů mezi dlužníkem a věřitelem, je povinnost dlužníka splnit svůj dluh řádně a včas. Ke splnění dluhu tak, aby tím závazek zanikl, dojde pouze v případě, že budou obě náležitosti splněny kumulativně, tedy nestačí, aby bylo plněno včas, stejně podstatné je, aby bylo včas plněno řádně, tedy bez právně relevantních vad. Jestliže pak dlužník řádně a včas nesplní, je v prodlení (§ 517 odst. 1 občanského zákoníku). Prodlení vyvolává změnu v obsahu závazkového vztahu. Dochází jak ke změně stávajících práv a povinností, tak ke vzniku nových, a to na obou stranách.

    Důležité oprávnění věřitele vznikající na základě prodlení dlužníka je obsaženo hned v § 517. Jestliže totiž dlužník nesplní svůj dluh ani v dodatečné přiměřené lhůtě věřitelem mu poskytnuté, je věřitel oprávněn od smlouvy odstoupit. To je důležité s ohledem na zásadní význam odstoupení od smlouvy v našem občanském právu. Odstoupením se totiž smlouva od počátku ruší, tedy vše, co si mezi sebou strany na základě smlouvy plnily, stane se odstoupením od smlouvy plněním bez právního důvodu a musí být jako takové vydáno z titulu bezdůvodného obohacení. Aby bylo odstoupení od smlouvy možné, musí proces podle § 517 proběhnout tak, že dlužník ve sjednané době nesplní a věřitel na to reaguje poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty, tedy přiměřené s ohledem na charakter konkrétního plnění. Až tehdy, jestliže ani v této lhůtě dlužník nesplní, vzniká věřiteli právo odstoupit. Jde-li o plnění dělitelné, může věřitel toto své právo využít i pouze k části plnění.

    Odlišná je situace u tzv. fixních smluv. Jde o takové smlouvy, kde byla doba plnění stanovena zcela přesně a ze smlouvy nebo z povahy věci vyplývá, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem. Půjde o takové případy, kdy je doba plnění vázána na nějaké další okolnosti. Například si někdo objedná odvoz na stadion, protože se tam bude konat velkolepé utkání dvou věhlasných týmů, obě strany o tom ví a vzaly to na vědomí. Je zřejmé, že pokud dopravce – dlužník přijede až po skončení zápasu s tím, že „už je tady a může se jet“, nebylo by spravedlivé požadovat po zákazníkovi, aby muset cokoliv protistraně hradit. V těchto případech fixních smluv se totiž smlouva ze zákona – ex lege, od počátku ruší. Není třeba žádného úkonu, smlouva prostě zaniká. Jen pokud by věřitel bez zbytečného odkladu dlužníkovi oznámil, že na plnění i přesto trvá, smlouva a tím i celý závazkový vztah by trvaly dále.

    Další velmi významný důsledek prodlení dlužníka představují úroky z prodlení. To se ovšem týká pouze plnění peněžitého dluhu. Pak má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění i úroky z prodlení, není-li podle občanského zákoníku povinen platit poplatek z prodlení. Výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení stanoví prováděcí předpis. Tímto předpisem je nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kde je výše úroků z prodlení stanovena tak, že odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. To znamená, že pokud je dlužník v prodlení např. od 3.10.2007, zjistí věřitel výši repo sazby vyhlášené ČNB ke dni 1.7.2007 (první den kalendářního pololetí) plus 7 % a dále pak vždy k 1.1. a 1.7. výši úroků z prodlení přepočte dle aktuální výše repo sazby. Výše poplatku z prodlení je pak 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. 
    Prodlením dlužníka může věřiteli vzniknout také nějaká škoda. Jeho právo náhradu této způsobené škody po dlužníkovi vymáhat samozřejmě není dotčeno. Při prodlení s plněním peněžitého dluhu lze však náhradu škody požadovat, jen pokud není kryta úroky z prodlení nebo poplatkem z prodlení. Jinak by totiž došlo k rozporu se zásadou, že škoda se hradí pouze jednou.

    Jestliže se však úroky týkají pouze peněžitého plnění neznamená to, že by se v případě plnění nepeněžitého dlužníkovi jakýkoliv postih vyhnul. I při takovém plnění se jeho situace zhorší, pokud se dostane do prodlení. Pokud jde totiž o prodlení s plněním věci, odpovídá dlužník za její ztrátu, poškození nebo zničení, ledaže by k této škodě došlo i jinak. Tedy po dobu, po kterou je v prodlení, na něj přechází nebezpečí i náhodné zkázy věci, ovšem jen do jisté míry, neboť absolutní odpovědnost by zase byla příliš tvrdá a neodpovídala by spravedlivému uspořádání. Pokud by ke ztrátě, poškození či zničení došlo i jinak, tedy bez ohledu na to, jestli prodlení bylo či ne, odpovědnost ho netíží.

637 komentářů u „Prodlení dlužníka – aktualizace

 1. Dt.ROSMARIN Kurt

  Jsem majitel bytového domu.Nájemník po ukončení náj.poměru opustil byt aniž by jej po 15ti letém užívání dal do pořádku. /Hrubě znečist.

  parkety, neobnov.vnitřní nátěry oken a dveří, poškozené plyn.spotře-biče, neočistěné podlahy,okna,vypín.a zásuvky po malířích,WC poško-zené splach., kuchyň.linka poškoz., vodov.baterie propoušt.vodu, po-

  škozený smalt u vany a dřezu/. Odstranění závad stálo cca 35.000 Kč.

  Mám na vše faktury od firem. Sepsal jsem s jedním svědkem v den opuštění bytu nájemníkem všechny závady protokolárně a pozval k

  tomu soudního znalce, který ty hlavní potvrdil. Nájemník odmítl pode-

  psat se zdůvodněním, že jsou to všechno závady způsobené stářím

  a že vybavení bytu /plyn.topidla, sporák,kuchyn.linka,WC a koupelna,

  parkety/jsou odepsány. Při tom tento nájemník celé zařízení používal

  od doby kdy bylo dodáno jako zcela nové a veškerá poškození způsobil on nedostatečnou péči a údržbou dle vl.vyhl.258/1995. Vystavil jsem na

  něj za všechny práce refakturaci v měs.srpnu na uvedených 35.000 Kč, ale bezvýsledně.Nyní je nájemník již 2 měsíce v prodlení aniž na faktu-ru reagoval. Co s tím ?? K soudu??Jakou mám šanci??Mám obavy že práv. zastoup.a soud.popl.budou vyšší než moje dosavadní výlohy.

  Děkuji předem za radu. Rosmarin,Praha.

  1. Al

   Buďte rád že vám ji nevrátil jako neoprávněnou. Pokud jste fakturu poslal doporučeně a on jí nevrátil, dá se posuzovat, že ji přijal. Nyní zřejmě jen soudně můžete požadovat její proplacení. Otázkou je, proč nedodržujete běžnou praxi, že nájemní vztah končí až po předání bytu nájemníkem a sepsáním předávacího protokolu. A ještě jedna maličkost… jeden svědek je málo! Hodně štěstí.

  2. Majer

   Vážený pane, jste jako povětšina osob ve veci opomnel, statut " co není vedeno ve smlouvě – řídí se zákonem " – tj. jestli že není popis bytu – a před prototokolace o předávání bytu navzájem téže , – nyní s uplatnovanim skody ztezi neceho dosahnete.

 2. kučera jan

  Vlastnil jsem byt 1+1 od OUNZ ,po neshodách s mojí manželkou jsem tento byt na ni přepsal,odstěhoval jsem se a rozvedl.Nyní mi došel dopis ve kterém mi píší , že mi bude odebrána jedna polovina rodinného domku,jelikož jsem vlastníkem pouze jedné poloviny tohoto domku z důvodů , že moje žena neplatila nájem.Tento dluh nyní činní 24000kč,kde je dluh a exekuční poplatky.U žádného soudu jsem nebyl,dluh jsem také nespůsobil já ,tak se chci optat co mám v takovém případě dělat,kde mi hrozí odebrání ¨střechy nad hlavou ne vlastní vinnou.

  1. Al

   Pokud jste rozvedený, nemáte s manželkou společný majetek, nemáte tudíž ani odpovědnost za její dluhy. Otázkou je, zda je byt opravdu přepsán na manželku. Z požadovaného vyplývá, že dluh na nájemném se přisuzuje vám.

   Nevím od koho Vám došel dopis, ale pokud to nebyl soud, řekla bych, že vás pozdravuje manželka. Pokud máte jen sebemenší jistotu, že se jedná o věc úřední, odepište, kdy byl byt převeden, jakou formou, kdy jste tam zrušil trvalé bydliště, kdy zaniklo společné jmění manželů a že z výše uvedeného nemáte k dané skutečnosti žádných závazků.

  2. Petra

   Doufam, ze Vam to dobre dopadlo!!! Sama mam zkusenosti s exekuci (ne vlastni vinou) a dobre jsem nedopadla…

  3. Majer

   Vážený pane, pokud nenastal soudní spor vyvolany druhou nepojmenovatelnou stranou, není se čeho zatím obávat.Dluh – který vznikl, zcela evidentně zaopocal ůkynout" po rozvodu vaseho manzelstvi, tedy po ukonceni SJM.

 3. Daniel Potap

  Je možné sjednat vyší penále z prodlení platby v jiné výši než kterou udává zákon ? Uvedením na dodatku na faktuře , např.

  ( Při pozdní úhradě učtujeme smluvní penále 0/5%% z fakturované částky za každý den prodlení )

  Děkuji a přeji krásný den . Dan

  1. Rosta

   Strucne: tento dodatek na sve fakture samozrejme uvest muzete, jina situace ovsem nastane, budete-li toto penale narokovat u soudu. napr. po roce date vec k soudu, dluzna castka bude napr. 10 000,- dnu 365×0,5=180 %% cca, takze budete narokovat castku (18 000,- penale)ktera NENI V SOULADU S DOBRYMI MRAVY!!!!! Neni od veci ze v souladu s dobrymi mravy je plnit sve zavazky druhym (veritelum – Vam), zvlaste pak souhlasi-li s podminkou (urokem z prodleni) odberatel odberem zbozi – dluznik podpisem smlouvy o pujcce – atd. V souladu s dobrymi mravy je dle me os. zkusenosti dvojnasobek diskontni sazby CNB p.a. tj. za rok a to je cca 2×5%% p.a. Bohuzel praxe je takova, ze vam da justice studenou sprchu a vy oskuban o veskere iluze o spravedlnosti a o te slicne dame , jez se ji v rukou pohupuji mysky vah justice (a toho co vam nalezi) odchazite se sklopenym zrakem do p….. u nas s tim nenadelate nic, nejlepsi je znat nejakeho toho Sasu nebo Volodu a umet se snim dohodnout…

  2. František Sousedík

   Vážený pane Hanousku, nechybí Vám něco v logice Vaší věty? Slovo sjednat dle mého názoru naznačuje něco jako smluvní ujednání nebo snad máte jiný názor? Proč tam hned nenapíšete 1000 %% za každou sekundu, přece to taky máte stejným způsobem, který naznačujete, sjednáno.

  3. Katarína

   Prosím Vás o radu, napsaní žádostí pri nedodržaní vyplacení peněz (státní pojištovnou) dcéry u životného pojištění.Jak napsat žádost o úrok z prodlení.Děkují Vám .

  4. Jaroslav Hanousek

   Je možné sjednat vyší penále z prodlení platby uvedením na dodatku na faktuře , např.

   ( Při pozdní úhradě učtujeme smluvní penále 0/5%% z fakturované částky za každý den prodlení )

   Děkuji

  5. Jaroslav Koronerk

   Zajímalo by mě kolik %% měsíčně je možné účtovat z dlužné částky .

   Děkuji Jarda

  6. Zadáková

   Dobrý den,

   zajímalo by mne, zda-li jde odstoupit od smlouvy o zprostředkování prodeje, která byla uzavřena na 6 měsíců, během těchto 6 měsíců.

  7. Tomas Fabian

   Uroky z prodleni si lze sjednat smluvne, subsidiarne lze pouzit zakon. ALe pokud si strany smluvi uroky z prodleni a nebude moci uvazovat o neprimerene vysokem procentu-pricici se dobrym mravum, potom maji smluvne stanovene uroky z prodleni prednost.

 4. Bartůňková

  Dne 22.5.2002 jsem vydala fakturu na odebrané zboží. Dosud mne nebyla zaplacena i přes veškeré mé urgence. Co lze v takovém případě dělat.

  1. jiří jirkovský

   dlužník mi dluží 6.9.2002 72 000 Kč co s tím a jaký je ůrok ze zakona peníze ma muže se to dat k soudu !!!!

  2. mgr.Polášek

   Doporučuji:

   zasílat opakovaně vyhotovenou kopii fajtury s průvodním dopisem stran výzvy k úhradě nezaplacené dlužné částky a to ne doporučenou – obyčejnou cestou, OPAKUJI: zasílejte tuto korespondenci výhradně zásilkou Doporučeně + do vlastních rukou,

   – tuto opakujte po 15 dnu !

   -v prvním listě uveďte kdy – tj. ke kterému dni máí být splatno, – neuvádějte – ihned ! ale třeba do 3 dnů ode dne obdržení a dle § 50a o.s.ř. – uvedte v dopise/ se považuje i nepřevzatá zásilka jakoby doručenou, pak lze úsopěšně, nebude-li uhrazena pohledávka k Vašim rukám, učinte " Návrh na vydání platebního rozkazu o dlužnou částku k věcně a místně příslušnému soudu, pozor: k souidu bydliště dlužníka !!, + zaplatte soudní poplatek

   4 %% z dluž. částky a samozřejmě požadujte v žaklobě 2 %% úrok z dlužné částky ode dne kdy měla proběhnout první platba /- v danné věci / do zaplacení.

   S politováním musím však konstatovat, že vzhledem k počátku roku obecné soudy teprve " dodělávají staré věci" z roku 2OO3.

  3. Václav Tuček

   Žádám o radu jak postupovat. Na zhotovení střechy byla uzavřena smlouva o dílo. Sjednán termín zahájení a ukončení, předání díla. Dodavatel převzal zálohu 85000,-Kč hotově. Od té doby nic nedělá nebere telefon a stále požaduje nedůležité věci pro provedení díla. Stavbu zdržuje a prodražuje. Nutí nás k zrušení smlouvy o dílo. V případě výpovědi z naší strany mu podle dohody náleží vyrovnání za odstoupení od smlouvy. Termín ukončení díla již vypršel. V případě nedokončení díla v sjednaném čase má uhradit zhotovitel objednateli smluvenou částku za každý den prodlení. Při jednom telefonátu si údajný dodavatel neuvědomil ským mluví a začal mluvit o rychlé půjčce od 20000,- do 600000,-Kč. Proto se domníváme, že se nezabývá stavební činností, ale půjčováním peněz které získává jako zálohu na materiál.

   Za radu děkuji. Václav Tuček

  4. Vladimír Devera

   Při objednání motorky jsem zaplatil zálohu 5.000,- Kč, stroj mi měl být dodána max. do 30 ti dnů, to se však nestalo, tak jsem od objednávky odstoupil a požadoval jsem navrácení uhrazené částky. Jak postupovat v případě, že mi nebude obnos vrácen ? Děkuji za odpověď.

 5. Pavel Smejkal

  moc prosím o vysvětlení a radu. Bydlíme v bytě 1+4. Byty privatizovala realitní společnost a protože v té době jsme si chtěli vyřešit bydlení vlastními silami, zakoupili jsme nejprve byt 3+1 a následně výhodně prodali a rozhodli jsme se postavit si domek. Ještě v době, kdy jsme vlastnili byt, podala realitní společnost soudní výpověď. Výsledek samozřejmě nemohl být jiný, než že se musíme vystěhovat, protože jsme schopni si zabezpečit bydlení. Bohužel se stavba protáhla a zbývá , ať z finančních důvodů (úvěr) tak i z důvodů pracnosti, doba do nastěhování až tak koncem tohoto roku. Realitní společnost ale vyhrožuje, že nám provede exekutivní vystěhování, psychologicky nás nutí sehnat si ubytovnu atd. atd. Jsme řádně platící nájemníci a dodržujeme všechny právní normy nájemníků !!!!! Pouze proto, že by realitní společnost mohla , pokud nás vyhodí, dalšímu nájemníkovi napálit tučné tržní nájemné, vyhrožuje nám touto drastickou sankcí. Nechceme nic jiného, než dostavět domek a pak bez problémů byt opustíme. Prosím poraďte nám, co můžeme v této věci dělat. Je už jenom směšné, že se realitní kanceláž odvolává na výrok soudu " vlastníte byt 3+1", který už dva roky nevlastníme a peníze z jeho prodeje jsou vloženy do stavby domku.

  Je možné se v této záležitosti obrátit na nějakou jinou instituci. ?.

 6. Wolfová Vratislava

  Asi v roce 1995 manžel ručil kamarádovi na koupi televizoru u Multiservisu,který údajně neplatil což se čirou náhodou dozvěděl až loňského roku 2002.(jelikož se rozvedl,změnil adresu atd.)Ale zaměstnavatele má již 12 let stejného,přesto ho nikdo neupozornil.Jakmile jsme se dozvěděli o dluhu,který činil cca 6000,-Kč okamžitě jsme ho zaplatili,ale odmítáme platit úrok z prodlení, soudní náklady atd.které narostli až na 19 151,-kč,jelikož jsme to nevěděli.Bohužel advokátní kancelář, která tuto pohledávku od Multiservisu převzala nám vyhrožuje exekucí.odvolala jsem se k soudu s námitkou opomenutí věřitele uvědomění na adresu zaměstnavatele.Ale nevím co dál.Jak je to s promlčecí dobou?Musíme hradit úrok z prodlení a ostatní náklady?Předem velice děkuji za odpověď Wolfová.

 7. Martin

  jak lze co nejrychleji uplatnit směnku u které vypršel termín splacení. U soudu jistě ale jde mi o postup soudu a postup věčitele

 8. Svobodová

  V roce 2000 jsme se s mým přítelem nastěhovali do družstevního bytu, na který jsme však nedostali nájemní smlouvu ani dekret s tím, že je dostaneme co nejdříve. Toto vše bylo dohodnuto mezi mým přítelem a družstvem, jelikož on v té době pro toto družstvo pracoval. Byt měl být psán na mé jméno, ale jelikož nám nikdy nebyla předána k podpisu nájemní smlouva (nikdy jsem s tím družstvem nejednala, vždy jen můj přítel), nemám od tohoto bytu žádný doklad. Po půl roce čekání na tuto smlouvu jsem se z tohoto bytu odstěhovala. Byt jsem družstvu zpět nepředávala, jelikož v něm zůstal přítel, se kterým jsme se rozešli. Dnes po dvou letech po mě toto družstvo žádá zaplatit dluh, který na tomto bytě vznikl při našem užívání. Jako důkaz předkládají údajně mnou podepsanou nájemní smlouvu, kterou jsem však nikdy neviděla, což může dosvědčit i bývalý přítel, se kterým jsem tento byt užívala. Žádám o radu a názor, jakou mám v této kauze šanci, zda mi dluh za nájemné spolu s úroky mohou nařídit zaplatit, i když by grafolog prokázal, že jsem nájemní smlouvu skutečně nepodepsala. Děkuji Svobodová

 9. jarmila ledecka

  Dobry den,

  v dobre vire uzivame 20 let chatu kterou udrzujeme, rovnez tak zahradu. Pred dvaceti lety nam byla chata darovana tchyni, ale jen tak, dopisem bez jejiho podpisu, pouze napsala od babicky… Nyni se chatu prihlasila manzelova sestra zijici v USA s tim ze matka na ni chatu prevedla a ona je zanesena v katastru jako majitelka. mame vubec nejakou sanci? Manzelova sestra nas tvrde z chaty vzhazuje. Chatu jsme opravdu uzivali v dobre vire ze je nase, starali se vylepsovali atd, zkratka vse co s provozem souvisi.

 10. Petra Hamouda

  Prosím o radu,ocitla jsem se v těžké situaci,kterou musím vyřešit velmi rychle.Náš obecní byt jde do privatizace,právě jsem složila počáteční poplatky za vstup do bytového družstva.V listopadu máme uhradit částku 120000 za podíl v družstvu.Problém je však následující.Můj manžel a já sice žijeme ve společné domácnosti,nicméně odděleně vzhledem k častým neshodám./manžel je cizinec a má v ČR pouze trvalý pobyt/.Vím z různých zdrojů.že plánuje prodej našeho bytu okamžitě po jeho zprivatizování,čímž on vydělá balík,vrátí se do své země a já zůstanu tzv. na dlažbě.Ráda bych tomuto zabránila,jen nevím jak.Mám podat žádost o rozvod a pomůže mi to vůbec vzhledem k časové tísni? Vím,že můžu svůj podíl v družstvu převést na jinou osobu,/třeba na sestru/ ale můžu tak učinit bez souhlasu a vědomí manžela? Prosím,poraďte mi.Přihlášku do družstva jsem podala pouze já svým jménem,ale protože jsme manželé,tak je to asi jedno,že?

  Děkuji za odpovědi

 11. Jaroslav Brož

  Rád bych znal Váš názor na tento problém: Po smrti

  manželky mi v mém domě zůstala bývalá tchýně, která odmítá

  odstěhování do rekreační nemovitosti(s celoročním provozem) s

  poukazem na její údajnou zdravotní nezpůsobilost. Byt jí nemám za co

  koupit a prakticky ho ani neseženu za rozumnou cenu. Lze můj dům

  prodat i s tou ženou(obývá 1 místnost), když není zapsaná jako věcné

  břemeno na katastru, pokud s tím nový majitel bude souhlasit? Lze

  ex-tchýni vystěhovat na chalupu nedobrovolně? Užívací právo

  není nikde stanoveno a tato žena mi dluží příspěvek na provoz

  společné domácnosti za dobu 17 měsíců. Co mohu s tím provést?

  Děkuji.

  1. mgr.Polášek

   Vzhledem k zákonu o matrikách ji můžete cvb poklidu a klidně vystěhovat.

   Vůbec není na místě se obávat "něčeho", však pozor nesmí mít ničeho – tj. žádného právního důvodu k bydlení.v možném okamžiku ji můžete převést její osobní věci, však dbejte § 42O obč. zák. – sepište její os. věci, a tyto at další tzv.3 osoba stvrdí podpiserm, že soupis souhlasí, a on necht je s Vámi převeze.než však takto započnete, udejte jí písemný příkaz o vysatěhovaní z Vašeho bydlisště, – paní se domnívá, že Vás tzv. přežije, i to se stává, a pak lze za dobu 3 lůet uznat dřívější tzv,. domovské právo – dnes : vydržovací právo k bytu.Boudou-li nepokoje, udejte na Vám nejbližší soud návrh ny vyklizení bytu – části bytu bez právního tč. důvodu bydlení, aby jste se nedostal do x s § , stran porušování práva k bytu..a j.

 12. Zuzana

  Jsem svobodná a čekám dítě. Jeho otec je nezaměstnaný a v současné době nepobírá žádné sociální ani jiné dávky. Odmítá pracovat a tvrdí že od něj na dítě neuvidím ani korunu. Nelze se s ním domluvit a já netuším co dělat. Kam bych měla zajít a má to vůbec smysl,když vím,že nechce pracovat? Nemám představu v jaké výši by měl přispívat a jak nebo co udělat aby opravdu platil. Slyšela jsem že když mi nebude platit budu si muset najít a zaplatit právníka a potom jen platit za soudní výdaje,nacož on samozřejmně spoléhá že nebudu mít peníze. Opravdu neexistuje jiný způsob jak ho donutit aby nám finančně pomohl? Díky moc za Vaší odpověď.

 13. jarka

  V roce 2000 nám měl bratr vyplatit dedictvi po zemřelé matce.Ústně nám slibuje,že svou pohledávku splní,ale jen slibuje.Nyní se s ním už nestýkáme,prosíme o radu jak dál postupovat.děkujeme

  1. mgr.Polášek

   Sepište Uznání dluhu co do důvodu a výše finanční částky – k výše dědictví…, pak tuto listinu mu ve vyhotovení předejte, on ať v úřední dny se odporoučí na matriku MěU v nmmístě bydliště a !! ověří svůj podpis na obou listinách !! Pak lze ve sjednané době, na listině , uvedené, nezapochybovat, že Vás vyplatí !!

   Pozor !! ne uznání podpisu, ale ověření k datu !! Spočtěte si i úroky ske dni " dlužné částky ! tj. 2 %% ročně z danné částky dle ČNB !pro rok 2OO3¨

 14. Radka

  Chtěla bych se s někým poradit ohledně nezaplacené mzdy. Firma mi už dluží více než rok a půl mzdu za leden a únor (mzda + 2 měs. odstupné). Dosud mi tyto peníze nebyly zaplaceny. Jak mám v tomto případě postupovat?

  1. Al

   Kontaktujte nejdříve firmu a vyzvěte ji k doplacení mzdy v nejbližším jejím výplatním termínu. Pokud tak neučiní, napiště znova s upozorněním, že budete vymáhání řešit soudní cestou. Což posléze udělejte.

  2. Radka

   Děkuji předem za odpověď. Má kolegyně, tak již učinila, ale nic se neděje. Soud sice vyhrála, ale bylo jí řečeno, že firma žádné peníze nemá a je v platební nechopnosti. Myslím, že se dokonce obrátila na exekutora (což jsem měla také v úmyslu), ale stejně nepochodila. Jak tedy postupovat v tomto případě. Děkuji za případnou odpověď. Radka

 15. Marcela Zvelebilová

  V roce 1997 zemřel můj otec a jediná sestra se nabídla, že záležitost vyřídí. Vyřídila ji tak že u notáře uvedla že je jediná dcera a dědictví převzala. Nebyla jsem tudíž nikdy informována o výsledku a notář pravdivost tvrzení nezjišťoval. Jednalo se o nevelkou částku 92.380,- Kč po odečtení popl. a pohřebného. Sdělila mi že žádné dědictví nebylo, jen dluhy. Věřila jsem jí. Nyní jsem na základě dalšího "ošizení" ,kdy na sebe nechala jako dar napsat dům s pozemkem na Hluboké od dalšího manžela mé matky (manželství trvá cca 17 let, každý má děti z předchozího manželství) a přede mnou to utajila, jsem se rozhodla zjistit i záležitost týkající se úmrtí mého otce. Co s tím, poraďte. Děkuji

 16. Radim

  Dobrý den,

  prosím o pomoc. S manželkou se budeme rozvádět (zatím máme podán návrh na svěření dětí do mé péče). Manželka o ně nemá zájem. Z domu, který patří mému otci se odstěhovala, ale stále má tuto adresu uvedenou jako trvalou (dle jejího sdělení ještě dlouho mít bude). Již máme sepsán dokument o rozdělení majetku, kde veškeré své dluhy uznala za své, s tím že je bude platit (dohoda je ovšem účinná až po rozvodu).

  Nyní mi začala domů chodit korespondence o zaplacení dluhů o kterých jsem neměl ani zdání (od plateb za prádlo až po upomínek od všech tří operátorů, atd. dokonce i žaloba po které má následovat exekuce). S manželkou se nedá domluvit, prý mám vše zaplatit (ale podle jejích slov mi stejně udělá další dluhy).

  Jsem naprosto bezradný. Plat nemám vysoký, navíc na děti nedostávám peníze neboť podnikala a nepodala daňové přiznání.

  Podle dohody o rozdělení majetku jí mám vyplatit nějaké peníze, které by zatím jak doufám její dosavadní dluhy pokryly. Snad bych si na to i vzal půjčku, ale co když po jejich zaplacení bude stále dělat dluhy?Budu je snad stále muset platit nebo se bát, že příjde exekuce? Nebo doufat, že dluhy zaplatí, ale co když proběhne soud a poté dluhy ještě víc narostou? Ještě jednou prosím o radu co dělat a jak se bránit. Děkuji

 17. Ivan Makovský

  Kolik mohu napočítat penále z nezaplacení nájemného,které bylo zaplaceno v prodlení.Kolik to dělá za každý započatý den prodlení v%%.Děkuji za odpověď.

  Ivan Makovský

 18. marie

  Dobry den, jen velmi kratce, v roce 98 jsme opustili ces. republiku a zanechali jsme tam nevyrizenou pujcku,meli jsme dost jinych starosti a tak jsme se dusledne o to moc nezajimali, ted po sesti letech se ozvala nejaka vymahaci firma a chce na nas nehoraznou castku, poradi te mi kde bych sehnala advokata, ktery by se pripadne tohoto pripadu ujal, samozdrejme po zaplaceni honorare a nebo malou radu jak postupovat dal a co vse mame od te radoby firmy pozadovat. Dekuji moc za laskavost.

  1. Novotný

   Dobry den. Mam na Vas kratky dotaz. Predem dekuji za odpoved. Platim vyzivne na syna, ktereho jsem od jeho tri let nevidel. Matka mi branila ve styku s nim a cca po dvou letech snazeni jsem zajem o tento styk se synem zcela prerusil. Nyní bude mit 18 let. Nevim, co dela, zda studuje nebo kde vlastne je. Informace o nem zadne nemam. Budte tak laskav, a sdelte mi, jak mam postupovat ohledne vyzivneho, ktere bylo soudem urceno k rukam

   b. manzelky? Mam tuto povinnost prevest na syna, ktery je na teze adrese, nebo jak mam vlastne postupovat? Mam platit vyzivne i tehdy, jest-li bude syn jiz vydelecne cinny nebo zda-li prerusil studium apod? Nemam s nim zadny kontakt.

  2. Bobík

   Milý pane Novotný. Nabulíkujte synovi, ať si za výživné koupí auto, na auto mu dejte z výživného určeného dopředu a máte problém vyřešen. Synek se už postará sám.

   B.

  3. Bobík

   Milý pane Novotný. Nabulíkujte synovi, ať si za výživné koupí auto, na auto mu dejte z výživného určeného dopředu a máte problém vyřešen. Synek se už postará sám.

   B.

 19. Karel Kubový

  Dobrý den,

  měl bych následující dotaz. Manželka podnikala, ze zdravotních důvodů podnikání přerušila. Ukončila nájemní smlouvu na obchod. Našla zájemce, který ve stejném sortimentu pokračuje. Neprodané zboží mu prodala na fakturu s určením 12 splátek. Pokračovatel v současné době již 4 měsíce neplatí za námi dodané zboží s odůvodněním, že nejsou kšefty. Jak máme postupovat. Máme šanci, že nám zboží zaplatí.

  Děkujic

 20. renata

  V současné době jsem upomínáma o zaplacení dluhu zásilkovou společnosti. Tato firma a v současnosti i vymahačská firma, které kauzu předala, stále adresuje všechny upomínky na mojí nezletilou dceru. Zásilková firma mi předložila jako jediný doklad – na základě kterého dluh vymáhá, objednávku, na které jsou uvedena osobní data mé dcery (jméno, adresa) a podpis, který ale není můj, je zfalšovaný, mám jiné přijmení než má dcera. Žádný doklad o převzetí produktu mi firma neposkytla. Nevybavuji si, že bych něco přebírala na poště, ale je samozřejmě možné, že jsem vyndala nějakou zásilku ze schránky a v domnění, že se jedná o nějakou reklamu, jsme jí obratem vyhodila.Nevím. V každém případě si nejsem vědoma, že jsem zboží přebírala a objednávka na zboží je zfalšovaná. Má otázka zní:

  1/Jaké doklady musí firma předložit při vymáhání dluhu? 2/ Došlo

  k poručení zákona na ochranu osobních dat mé dcery? Není porušením nějakého zákonu skutečnost, že korespondence je adresována na nezletilé dítě? 3/Můžu podat na obě firmy trestní oznámení za porušení zákona na ochranu osobních dat?

  děkuji Renata

 21. ing. Burdová

  Otázka: vlastník bytu platí opožděně správci ( Společenství vlastníků) se zpožděním zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Může mu správce ( společenství vlastníků) dát k úhradě též poplatek z prodlení za opožděnou platbu nebo jen úrok z prodlení.

  Děkuji za odpověď

  Ing. Burdová

  1. Věra Vaněčková

   Společenství vlastníků rozhodlo o půjčce na opravu oken bytů. Je nutný souhlas všech vlastníků bytů nebo stačí nadpoloviční většina hlasů k tomu, aby se půjčka uskutečnila. Splátku půjčky rozložilo rovnoměrně pro všechny stejně, přetože není všade stejný počet oken, je proto možné nějaké odvolání.

 22. Monika Žišková

  Ráda bych požádala o radu. Partner podniká v autodopravě a navázal smluvní spolupráci s firmou CZECH COURIERS s.r.o. o poskytování kurýrních služeb. Odměnou za jeho přepravní služby mělo být 50 %% z odměny za všechny jím převezené zásilky. Od počátku bylo však mému partnerovi divné, že nebylo možné si žádným způsobem průběžně kontrolovat počet a druh převezených zásilek. Došlo tedy k tomu, že firma CZECH COURIERS s.r.o. vyplatila mému partnerovi za listopad nižší částku, než dle jeho záznamů měla. Kontaktoval tedy jednatele firmy CZECH COURIERS se žádostí, aby předložili vyúčtování, jak k té jejich částce došli, aby společně zjistili, kde došlo k chybě a proč se jejich výpočty rozcházejí. Přes několikeré urgence mu však vyúčtování nepředložili. Přítel jezdil ještě celý prosinec, ale protože stále nebylo možné se domoci řádného vyúčtování sporné částky, ztratil k firmě CZECH COURIERS důvěru a v lednu již ke kurýrní službě nenastoupil. Pokračoval ve svých jednáních s firmou ohledně sporného vyúčtování za listopad a navíc pak i za prosinec, ale stále bez úspěchu. Faktury vystavené partnerem za listopad a prosinec, kde byli uvedeny částky vypočtené partnerem na základě přepravních listů, nebyli v plné výši do dnešního dne zaplaceny. Jelikož měl partner od firmy zapůjčenou radiostanici v hodnotě cca 20.000 Kč, rozhodl se si radiostanici ponechat v zástavě, dokud firma CZECH COURIERS nedoplatí v plné výši odměnu za listopad i prosinec 2003 (tj. využít zadržovacího práva dle par. 175 obč. zákoníku). Firma CZECH COURIERS však na to zareagovala tím, že na to nemá právo a že na něj podají kvůli té radiostnici trestné oznámení. Já jsem si na internetu prošla občanský zákoník a tam jsem v par. 175 našla zmínku, že lze v případě nesplacené pohledávky využít zadržovacího práva a movitou věc patřící dlužníkovy si ponechat v zástavě, ale nejsem právník, tak nevím, zda to tak opravdu je. MŮŽETE MI PROSÍM POTVRDIT, ZDA MUJ PARTNER POSTUPOVAL SPRÁVNĚ A MĚL PRAVO RADIOSTANICI ZADRŽET A NEBO ZDA NA ZADRŽENÍ RADIOSTANICE PRÁVO SKUTEČNĚ NEMĚL? Mohli byste mi také prosím poradit, jak dál postupovat, aby se partner domohl vyplacení té dlužné částky (celkem se dle jeho záznamů jedná o částku Kč 22 854,–) Existuje nějaká jiná cesta než soudní? Kolik bychom museli zaplatit soudu na poplatcích a kolik právníkovi za jeho služby? Naše finanční situace je dost špatná (jsem na MD a máme dvě malé děti), tak opravdu nevíme, co dělat. Předem moc a moc děkuji za radu.

  Předem moc děkuji za Vaši radu a přeji hezký zbytek dne.

  Monika Žišková

 23. pstipa

  Mám zaplatit pronájem za užívání pozemku ve vlastnictví státu, na kterém stojí RD v mém vlastnictví a to 3roky zpětně.Návrh na uzavření nájemní smlouvy jsem požadoval po organizacích od roku 1994. Je tento postup správný?

 24. Dasa

  Prosim o radu jak postupovat při mimosoudním vyrovnáním dluhu na výživném dítěte. /Forma a náležitosti písemnosti s tím spojených/

  CZ

 25. marcela

  chtěla bych poradit, :co s člověkem který neodvedl svoji práci dobře,spíše by měl platit opravy, ale on si tvrdí svou-má problémi v rodině, a již je agresivní.zajímalo by mě jak se právně bránit, když takový"blázen" začne vyhrožovat, né firmě ale mě(zaměstnanci), abych majitelům asi zřejmně dost dobře vylíčila jaký z něj mají mít strach. ale mě to jako osobě vadí a já bych s tím něco chtěla udělat, jelikož nechci aby si na mě někdo dovoloval,. (firma je stavební)

 26. Richard Vágner

  Vloni v Listopadu jsem sve bývalé přítelkyni půjčil 27 tisíc korun,které jsem si já půjčil u banky. Sepsali jsme smlouvu ve které se zavazuje k tomu,že mi bude splácet částku 850 kč měsíčně po dobu 48 měsíců vždy ke 26 dne v měsíci(což je splátka,kterou splacím do banky). Ve smlouvě je jetě podmínka,že při porušení smlouvy se zavazuje zaplatit za každý den prodlení pokutu va výši 1000 kč.

  Chci se zeptat jestli je možné s touto smlouvou uspět u soudu a jaké jsou s tím spojené povinnosti.

  Také jsem jí pujčil svojí OK kartu aby si vybrala 2 tisíce na opravu auta,ale po měsíci když mi prišel výpis z účtu,tak jsem zjistil,že na účtě nechybí 2 tisíce,ale 20 tisíc. Ale s tím asi nic dělat nejde…je to jen moje slovo proti jejímu.

  Prosím o nějakou radu,co můžu dělat.Jak nepřijít pro dobrotu na žebrotu? Děkuji

 27. Tomáš Pulec

  Jsem čerstvě rozvedený, dítě mám ve vlastní péči a manželka nehodlá opustit můj byt v osobním vlastnictví.Pozemek "pod bytem" je ve společném jmění manželů, respektive není, protože manželství rozvodem zaniklo.Co musím udělat, abych manželku vystěhoval a neporušil zákon?

 28. Klára Mrkvičková

  Prosím o radu: Na základě soudního rozhodnutí bylo zrušeno spoluvlastnictví u nemovitosti, a nemovitost byla přikázána do našeho vlastnictví a bylo přikázáno soudem vyplatit vypořádací podíl protistraně. Vypořádací podíl jsme již zaslali na účet protistrany. Protože není stanovena soudem doba k vyklizení bytu a protistrana z bytu odstěhovává součásti bytu, ničí zařízení bytu – máme obavy, že protistrana odmítne účast při protokolárním předání bytu. Zkrátka nebude se chtít zúčastnit a ani neposkytne předávací protokol. Nevíme jaké máme možnosti a co máme dělat, abychom se proti jednání protistrany mohli bránit. Jak ji donutit, aby nemovitost předala i s protokolem a jak ji donutit k vystěhování, abychom nemuseli dávat žalobu na vystěhování. Právní zástupce protistrany nám sdělil, že pokud co nejdříve protistranu vyplatíme, pak se protistrana co nejdříve vystěhuje, má již sehnanou bytovou náhradu a čeká jen na peníze. V podstatě od zaplacení uplynulo již celých 7 dní, a v nemovitosti už chybí součásti bytu za které již vyinkasovala peníze atd…. ale jak se máme bránit, když protistrana je nezaměstnaná a vždy vyčká až všichni odjedeme do zaměstnání a pak činí, jak máme zajistit důkazy proti této osobě, když si vždy vyčíhá dobu, kdy nejsme nikdo doma´. Když odcizila z bytu dveře, dali jsme na ni trestní oznámení na policii. Děkuji vám za odpověď a prosím pomozte nám, děkuji Klára

 29. Marek

  V soutezi jsem vyhral 3 listky na jednu kulturni akci. Teto akce jsem se bohuzel nemohl zucastnit, a tak jsem je nabidl k prodeji na internetu. Prihlasil se jeden kluk, ze ma o ne zajem a pres mail a sms jsme se dohodli na cene a zpusobu predani (nastesti je mam archivovany). Dohodli jsme se ze mu ty listky poslu na dobirku. Dobirku si ovsem neprevzal a listky tim padem propadly. S dotycnym jsem se zkousel spojit, ale marne, vzdy mi polozi telefon. Mam pravo nahradit skodu, kterou svym jednanim zpusobil a jak se ji muzu domahat? Slo by to nejakou mimosoudni cestou?

 30. Patrik

  jsme majitelem provozovny, kde nám zapůjčený přístroj od jedné firmy způsobil škodu na našem majetku zničením.

  Jednání s managementem té firmy je v pozici neuznání škody, protože se "ohánějí" podmínkami použití přístroje, kde je napsáno, že přístroj se má vypnout… v naší smlouvě (naší části smlouvy) se žádné takové ustanovení nenachází.

  Nejedná se mi o další postup podání žaloby na určení škody a dalších ztrát, ale o

  1) možnost uplatnění zadržovacího práva na věci (další věci) které jsou od té firmy u nás v provozu…

  2) možnosti dále tyto věci užívat v souladu s určením k jejich použití použití

  3) lze v takovém případě odstoupit resp. okamžitě zrušit smlouvu

  4) pokud lze smlouvu zrušit, tak jak předejít napadení té firmy ohledně vymáhání smluvních sankcí za nevrácení těchto přístrojů

  Předem děkuji za urgent odpověď pro orientaci, protože asi na to bude zapotřebí právník:-(((

 31. XY

  Dobrý den,

  laskavě žádám o radu. V roce 1997 jsem zdědila po smrti mé matky 1/4 rodinného domku, který až dosud obýval můj nevlastní otec, jež vlastní 3/4 domku. V současné době si našel jiné bydlení a dům chce prodat. Vzhledem k tomu že v roce 97 byl učiněn odhad zhruba na 400 000,– Kč (který byl naprosto nerelevantní, byl podhodnocen – z důvodu daní) – můj otec trvá na tom, že nemám právo na víc než 1/4 původního odhadu t.j. zhruba 100 000 Kč. V roce 97 mi bylo 17 let a až do svých 21 let (t.j. do roku 2001) jsem nebyla výdělečně činná, neboť jsem navštěvovala středoškolské a vyšší odborné vzdělání. Můj otec mi sdělil, že pokud jsem nepřispěla na opravy domu aj…. nemám nárok na současnou 1/4 hodnoty domu. Připadá mi to jako naprostý nesmysl, už jenom kvůli důvodu, že jsem navštěvovala školní docházku. Dnes (13.8.04) již má ze své strany podepsanou kupní smlouvu a nutí mně všemi prostředky jí podepsat. Odmítá mne seznámit s kupci, odmítá mi ukázat soudní odhad a vlastně ani nevím za kolik hodlá dům prodat. Rád by, abych byla z celého prodeje odsunuta podepsáním jedné nesmyslné smlouvy. Hodnota domu v současné době je zhruba 1 500 000 Kč. Nesouhlasím s tímto vypořádáním, ale zároveň nevím co dál. Prosím poraďte jak postupovat, zda mám podat jakýsi druh žádosti na soud o dohled nad vypořádáním, či něco podobného, leč doopravdy nevím. Předem děkuji

 32. Katka

  Se stavebni firmou jsem uzavrela smlouvu o dilo na vystavbu rodinneho domu, vcetne vyrizeni vsech povoleni (stavebni, atd). Firma neplnila smlouvu, tak jsem ji ukoncila a zadala o vraceni zaplacenych zaloh. Dle smlouvy to bylo do 30 dnu od ukonceni. Uz je to pres mesic a penize jsem stale neobdrzela. Poradite mi prosim jak mam dale postupovat? Mam to resit soudni cestou a jake mam ocekavat naklady za soudni rizeni (advokat, poplatky, ..atd)?

  Dekuji predem za Vasi odpoved, s pozdravem Katerina

 33. Antonín

  Mám pohledávku vůči odběrateli za služby. Dluh uznal a částečně uhradil. Ale zbytek (asi polovinu pohled.) neuhradil. Důvodem je nekvalitní dodávka služeb se zpožděním. To uznávám, ale práce byly provedeny a odběratel je přijal. I když s výhradami. Mám trvat na dalším splácení?

  A pokud odmítne platit, jak postupovat? Když ho budu žalovat, bude soud řešit otázku přizpůsobení ceny kvalitě služeb?

  Za odpovědi děkuji.

 34. Jiří Hervert

  Pronajali jsme si s přáteli byt 3+1. Problém je v tom, že smlouva o pronájmu je vystavena pouze na moje jméno a tudíž majitel bytu žádá nájemné pouze po mně. Z toho důvodu jsem sepsal s ostatními "čestné prohlášení" ve kterém se ostatní zavazují včas a řádně platit nájemné a dodržovat všechny podmínky nájení smlouvy (kterou jsem jim k přečtení předložil) především pak 3měsíční výpovědní lhůtu. Jakou mám nyní šanci a hlavně jak mám postupovat, když nájemníci odmítnou zaplatit nájemné????

 35. Marek

  Byl jsem obviněn ze 2 tr. činů, jedním z nich je porušování autorských práv, k činu jsem se doznal a žádal o aplikaci § 307 podmíněné zastavení tr. stíhání, jehož podmínky splňuji. Státní zástupkyně na to však nereflektovala a předala věc přísl. soudu, což mi oznámila obyčejnou listovní zásilkou.

  Momentálně se zdržuji v zahraničí, kde legálně pracuji. Dozvěděl jsem se, že na mě čeká na poště v místě bydliště obsílka od soudu… snad pozvánka k hlavnímu líčení, nebo obžaloba. Zatím jsem od soudu nic nedostal. Co mi hrozí, když si zásilku nevyzvednu ? K jakým prostředkům může sáhnout soud (stíhání – v jakém rozsahu) ? Mohu být stíhán i v zahraničí (nejedná se o tak závažnou věc) ? Jsem povinen soudu oznámit adresu v zahraničí ? Lze trestní řízení odložit, nebo bude probíhat bez mé přítomnosti, i když nemám právního zástupce ?

  Předem velmi děkuji za odpověď.

 36. Doleželová M.

  Jsme společenství vlastníků vzniklé ze zákona, tedy bez právní subjektivity.Správcem je původní vlastník – stav. bytové družstvo, které vlastní nyní víc jak 1/4 domu. Je pravdou, že při hlasování mají všichni vlastníci domu pouze 1 hlas? Takže názor byt. družstva nikdy nepřehlasují? Děkuji za odpověď.

 37. Darina

  Vůbec nevím co mám dělat. Zaměstnavatel mi nezaplatil už 3 fakturu je to již 43 000,Kč. Vymlouvá se, že nemá peníze a dělá jako by nic. Poradí mi někdo?

 38. Simona

  Jedná se o spol. s r.o. Dluží mi peníze za zboží již rok. Tato spol. skončila, aniž by mě informovala o novém majiteli. Po opakovaném tel. jsem zjistila, že firmu již vlastní někdo jiný. Tento nový člověk je ale nedostižitelný, z doslechu stíhán policií. Nevím po kom mám nyní dluh vymáhat a jak postupovat. S původní firmou mám platnou kupní smlouvu. Nového majitele vůbec neznám. Dále mám dlužníka, který skončil s podnikáním a odstěhoval se do Irska, kde pracuje. Jak vymáhat dluh po něm??? Prosím poraďte.

  Děkuji Simona

 39. David Kyncl

  Mám na Vás dotaz. Jsem členem společenstva vlastníků , kde máme stanovené nájemné a zálohy na služby . Bohužel jeden z majitelů bytu tyto věci neplatí a dluží veškeré platby za tento rok . Jak lze právně postupovat , aby jsme jej přiměli tyto závazky platit . Předem děkuji za Vaši radu

 40. fryba

  prosím o vysvětlení firma mi stavý dům na klíč nedodržela termín předání stavby srpen 2004 smlouva neobsahuje sankce pro nedodržení termínu dokončení jsou nějaké sankce ze zákona děkuji

 41. Jana Ježková

  Firma s.r.o. má vůči mně nesplacený dluh z roku 2003, podepsali uznání dluhu, splátkový kalendář, nakonec i směnku splatnou 30.11.2004, ale nezaplatili nic. Jak dál postupovat? (uvažovala jsem o soudním výkonu rozhodnutí, ale nevím jak na to) Nebo je vhodnější a hlavně rychlejší nějaké jiné řešení.

  Děkuji za radu.

  Ježková

 42. Ladik

  Je nutné se obrátit na soud,aby ukončil výživné, když děti přestaly studovat a vydělávají si.Co v případě, že jsou nezaměstnané? Jak se to řeší v případě, že opětovně začnou studovat?

 43. Iva

  Dobrý den,zajímalo by mne, zda se vydržovací právo nějakým způsobem vztahuje na následující hrubý popis případu:

  po smrti rodičů je mezi sestry rozdělen majetek tak, že ta starší zdědí chalupu s pozemkem a mladší peníze.Mladší si přistaví se svým manželem k původní chalupě další půlku, tj.vlastní chalupu, ve které nadále žijí se svou nově založenou rodinou……Po mnoha letech si starší sestra vzpomene, že pozemek, na kterém stojí tato chalupa je její a začne nárokovat na své mladší sestře peníze za část pozemku, na kterém stojí chalupa mladší sestry a její zahrada….atd. atd.

  Je to pouze stručný nástin situace, ale zajímalo by mne, zda se vydržovací právo vztahuje i např. na tento pozemek (předpokládám,že chalupa je zkrátka toho,kdo si ji postavil), tj. když je po léta užíván, ošetřován (tj. sekání trávy, výsadba ovocných stromků….) bez toho, aby si někdo nárokoval něj dělala starší sestra nároky a pak si později vzpomněla….Resp. pokud na tento případ lze aplikovat vydržovací právo, tak kolik let by musel být ten pozemek užíván mladší sestrou????? Děkuji předem za odpověď.

 44. Iva

  Dobrý den,zajímalo by mne, zda se vydržovací právo nějakým způsobem vztahuje na následující hrubý popis případu:

  po smrti rodičů je mezi sestry rozdělen majetek tak, že ta starší zdědí chalupu s pozemkem a mladší peníze.Mladší si přistaví se svým manželem k původní chalupě další půlku, tj.vlastní chalupu, ve které nadále žijí se svou nově založenou rodinou……Po mnoha letech si starší sestra vzpomene, že pozemek, na kterém stojí tato chalupa je její a začne nárokovat na své mladší sestře peníze za část pozemku, na kterém stojí chalupa mladší sestry a její zahrada….atd. atd.

  Je to pouze stručný nástin situace, ale zajímalo by mne, zda se vydržovací právo vztahuje i např. na tento pozemek (předpokládám,že chalupa je zkrátka toho,kdo si ji postavil), tj. když je po léta užíván, ošetřován (tj. sekání trávy, výsadba ovocných stromků….) bez toho, aby si někdo nárokoval něj dělala starší sestra nároky a pak si později vzpomněla….Resp. pokud na tento případ lze aplikovat vydržovací právo, tak kolik let by musel být ten pozemek užíván mladší sestrou????? Děkuji předem za odpověď.

  Iva

 45. Marcela Jurickova

  Mam dotaz…uz od roku 2000 bydlim se synem po podnajmech…v tomto roce me z domova vyhodil muj partner a od te doby jsem neobdrzela zadne vyjadreni od soudu ,jak se zalezitostvyresila..jsem v invalidnim castecnem duchode a nemam dostatek financnich prostredku na neustale placeni pravniku..chtela bych si zazadat o nahradni byt,ale kdyz mam neustale trvale bydliste tam,jak postupovat…mam vlastne narok od statu na pomoc ziskat byt eventuelne po neplaticich?? Dekuji..Jurickova

 46. O.Kratky

  Dobry den.

  Je mozno aby VZP po 11 letech vymahala na dedicich splaceni dluhu po 2 roky mrtvem cloveku?

  Dekuji. S pozdravem

  O.Kratky

 47. Ilona

  chtěla bych se zeptat jestli může po mně žádat pronajímatel poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile za každý den z prodlení když v dohodě na užívání bytu je dohodnut poplatek z prodlení ve výši půl promile za každý den.

 48. Petr

  Potřebuji poradit s následujícím problémem. Můj blízký příbuzný – bratr – má dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, které se neustále zvyšují i o nabíhající penále,a on nemá zájem tuto situaci řešit.Chtěl bych vědět, za jakých okolností se mohou jeho dluhy, a to i dluhy jiné, o kterých zatím nevíme, dotknout i mojí rodiny, rodičů nebo dalších příbuzných.Pokud ano, co proti tomu můžeme dělat. S bratrem nemáme společné bydliště. Děkuji za radu.

 49. Milada

  Rucim znamym pujcku(smenku)od soukrome osoby. Jelikoz nesplatili vcas, castka se vysplhala az na 50.000kc. Prisla zaloba, splatit to do 3 dnu rukou spolecnou. Jenze oni penize nemaji a ja take ne. Jake mam moznosti? Pokusit se je nejak sehnat a zaplatit to za nej, ale jak to potom z neho vymoct? Muze rucit bytem a pri nesplaceni do roku pak o nej prijit? S manzelkou maji byt napul. Kdyz penize nebudu mit, co ceka me, kdyz jako rucitel nebudu schopna to take splacet? Je to velmi neprijemna situace, jsem matka samozivitelka s postizenym ditetem. Dekuji za pripadnou odpoved. Slibuji, ze uz nikdy nebudu nikomu rucit.

 50. Ivana

  Od r.1993 nebydlím na adrese, kde vznikl dluh na odběr plynu v r.1999-2001 ve výši 518,- Kč.Zapoměla jsem si ověřit na Plynárnách, že majitelky domu, kterým jsem dala plnou moc na převod plynu, že tak skutečně učinili, dnes se staví k tomu, že to byla má chyba. Mám z toho problém morální i peněžní. Exekuční příkaz zaslali na účet do ČS i do zaměstnání. Ze od r.1994 bydlím jinde a k dnešnímu dni musím zaplatit 16.000,-. Poradí mi někdo jak z toho ven? Jak se soudit, musím platit zachybu, ale tolik?

 51. Jana Hniličková

  Vážený pane doktore, byla bych ráda , kdyby jste mi pomohl při mém sporu. Uzavřela jsem smlouvu s firmou , která je zřizovatelem internetu a to 15.9.2003 byla zde uvedena rychlost iternetu 512kbit/s tato rychlost však za měsíc klesla až na 10kbit/s, stále jsem byla s firmou ve spojení,telefonicky, písemně i přes e-mail , stále jsem urgovala, poslali i technika, který se s něčím takovým ještě nesetkal, stále jen slibovali nápravu./rychlosti mám zaznamenané i na počítači/ Nic se však nestalo, internet byl tímto k nepoužití, napsala jsem, že nehodlám platit faktury. Oni se však tímto vůbec nezabývali a rovnou mě předali vymáhací agentůře. S těmi jsem rovněž jednala,vysvětlovala, nakonec jsem přistoupila k tomu, že jim zaplatím pouze třetinu celé častky. Toto vše se dělo od prosince 2003, já sama jsem rušila smlouvu v květnu, oficiálně byla zrušena v červenci 2004./i když jsem neplatila oni sami internet neodpojili/ Třetinu ceny t.j. 2355kč jsem firmě poukázala 13.9.2004. Peníze přijali, vůbec se neozvali a v tomto týdnu se opět ozvala vymáhací agentura s tím, že mám zaplatit fakturu za prosinec 2003 nebo, že mě předají soudu.Na dotaz přes e-mail , zda peníze dostali a jak je vyúčtovali se mě bohužel vůbec neozvali. Buďte prosím tak hodný a poraďte co mám dělat dál, zda zaplatit i za to co jsem nemohla využívat nebo zda mají vůbec právo oni takto jednat. Předem děkuji.

  1. Jana Hniličková

   Vážený pane doktore, byla bych ráda , kdyby jste mi pomohl při mém sporu. Uzavřela jsem smlouvu s firmou , která je zřizovatelem internetu a to 15.9.2003 byla zde uvedena rychlost iternetu 512kbit/s tato rychlost však za měsíc klesla až na 10kbit/s, stále jsem byla s firmou ve spojení,telefonicky, písemně i přes e-mail , stále jsem urgovala, poslali i technika, který se s něčím takovým ještě nesetkal, stále jen slibovali nápravu./rychlosti mám zaznamenané i na počítači/ Nic se však nestalo, internet byl tímto k nepoužití, napsala jsem, že nehodlám platit faktury. Oni se však tímto vůbec nezabývali a rovnou mě předali vymáhací agentůře. S těmi jsem rovněž jednala,vysvětlovala, nakonec jsem přistoupila k tomu, že jim zaplatím pouze třetinu celé častky. Toto vše se dělo od prosince 2003, já sama jsem rušila smlouvu v květnu, oficiálně byla zrušena v červenci 2004./i když jsem neplatila oni sami internet neodpojili/ Třetinu ceny t.j. 2355kč jsem firmě poukázala 13.9.2004. Peníze přijali, vůbec se neozvali a v tomto týdnu se opět ozvala vymáhací agentura s tím, že mám zaplatit fakturu za prosinec 2003 nebo, že mě předají soudu.Na dotaz přes e-mail , zda peníze dostali a jak je vyúčtovali se mě bohužel vůbec neozvali. Buďte prosím tak hodný a poraďte co mám dělat dál, zda zaplatit i za to co jsem nemohla využívat nebo zda mají vůbec právo oni takto jednat. Předem děkuji.

 52. Jiří Lukášek

  Kde a jak lze co nejrychleji uplatnit směnku u které vypršel termín splacení. Slyšel jsem že směnka je nejrychlejší spůsob, jak se domoci dlužné částky a pojistit si dlužníka.

  Jde mi o konkrétní postup u soudu, popřípadě někde jinde. Je nezbytné najmout právníka ?

 53. Roman Kvasňa

  Dobrý den,

  mám velký problém s jedním "podnikatelem". Kamarád je student (není živnostník ani zaměstnanec), uzavřel s jedním podnikatelem ústní dohodu o dílo. Po jisté době po bezvadném dokončení díla se ukázalo, že podnikatel patrně nebude ochoten svého závazku dostát- za dílo zatím nezaplatil. Nicméně přistoupil na uzavření dohody o uznání závazku, kde uznal svůj dluh v plné výši, označil výsledné dílo za bezvadné a zavázal se tímto do určitého data dluh uhradit. Kromě úroků v zakonné výši byla v dohodě dohodnuta i smluvní pokuta ve výši 0,5%% z celkové částky za každý započatý den prodlení. Dotyčný po podpisu dohody jí začal označovat za neplatnou, protože a) v dohodě bylo uvedeno číslo účtu dlužníka, které již týden nepoužíval pro obchodní styky (pozn: v dohodě nebylo dohodnuto, že dlužník musí uhradit dluh z tohoto účtu), b) osoba nepodnikatelského charakteru (člověk bez IČ) nemá právo si nasmlouvat smluvní pokutu a ani zákonné úroky z prodlení, c) podpis není notářsky ověřen…

  nyní k dotazu – je dohoda platná? dotyčný není schopen doložit svá tvrzení. Prosím, ve kterých paragrafech můžeme najít, že smluvní pokutu a zákonné úroky z prodlení si mohou domluvit všichni (nejen podnikatelské subjekty), kde je psáno, že dohoda o uznání závazku nemusí být notářsky ověřena, kde je psáno, že formální chyba v čísle účtu dlužníka (nikoliv věřitele) neruší platnost takové dohody. Chápu, že je to dost detailní a složitý problém. Poraďte mi prosím, alespoň kde mám hledat.

  Děkuji, Roman Kvasňa

 54. Miroslav Benek

  Proběhla exekuce v bytě společně žijících manželů na majetek manžela. Exekutor nic nezabavil z důvodu bezpodílového vypořádání majetku mezi manžely. Při další exekuci jiný exekutor toto nerespektoval a tvrdil že ho BSM nezajímá a že si přesto odnese co uzná za vhodné. Má na to právo? Vím že lze podat vylučovací žalobu, ale až po zabavení věci.

 55. Honza

  V roce 2001 jsem pujcil kamaradovi penize jelikoz byl v nouzi a mnohokrat mi jinak pomohl.Ale protoze jsem studoval nemohl jsem to jinak vyresit nez pujckou formou kontokorentu z Ceske sporitelny a Union Banky…cca12500Kč,kterou jsem sepsal pred svědkem ve forme dluhopisu

  Pozdeji musel opustit skolu v dusledku nezvladnuti zkousek a vratil se na Slovensko.Nekolikrat jsem mu volal a zadal ho ,aby mi penize vratil a nebo je odeslal na kontokorentni ucet..zprvu sliboval,ze je vrati a pak uz mi nebral telefon.

  Podal jsem na nej zalobu u soudu,ale ta byla vracena s tim,ze chybi upresneni nekterych formalit.Union Banka padla a pak jse mi ozyvaly pisemnou formou jen velmi zporadicky zprve E-Banka pote jina spolecnost a ted zase jina spolecnost,ktera chce,abych ji uznal dluh..coz zni dost neverohodne.Poradte mi prosim ,jak z te pasti,kterou jsem si ze sve hlouposti na sebe udelal vyjit ven.Dekuji Honza

 56. mája

  Mám pronajatý bar , někteří hosté mi dluží za pohoštění a peníze z nich i přes urgence nemůžu dostat. Mohu jejich jména zveřejnit např. v prostorách baru popř. v místním tisku? Děkuji za odpověď

 57. Sylvie Kubalová

  Dobrý den,

  obracím se na Vás s žádostí o radu. Minulý týden bylo mým rodičům, kteří jsou již několik let rozvedení, doručeno exekuční příkaz z finančního úřadu na prodej domu, ve kterém bydlíme. Na nemovitosti jsou celkem 3 zástavy. Jedná se o dlužné částky, které vznikly v době podnikání mé matky. Rodiče jsou rozvedení již několik let. V zastavené nemovitosti bydlím s otcem a jeho přítelkyní, dětmi a matkou jeho přítelkyně. Mezi rodiči nedošlo k majetkoprávnímu vypořádání. Je možné v této chvíli učinit nějaké kroky, abychom o dům nepřišli? FÚ trvá na tom, že se bude prodávat celý dům, bez ohledu na to, že dluhy jsou mé matky. V KN jsou jako vlastníci zapsáni oba rodiče. Otec by rád pohledávky uhradil, prostřednictvím půjčky, ale pouze v "rozumné výši", tj. bez penálí,atd., které k částkám stále nabíhají….

 58. STANISLAV DOSTÁL

  písemně mezi mnou a druhou osobou.Tento člověk byl v tom objektu v nájmu a ukončil činnost a abychom mohli po něm nastoupit tak jsme mu zaplatil 150.000 za věci,které se stejně nedají používat a dalších 100.000,že mu zaplatíme za klientelu ve čtyřech splátkách tento rok.Peníze ale nemám a tato osoba mě chce dát k soudu.jak mám prosim postupovat.Tato smlova je uzavřena jenom mezi mnou a druhou osobou bez učasti dalších osob.Není právně podložena.Děkuji za odpověd.S pozdravem STANISLAV DOSTÁL,Lanškroun

 59. Valíček Miroslav

  Chtěl jsem se zeptat: koupil jsem vybavený byt v Kadani v osobním vlastnictví.Když jsem dotyčnému dával peníze,řekl,že si vezme jen skleničky.Ale ted,když byt dávám do hromady a vše je vystěhováno.Chce vše zpět.Mám kupní smlouvu,ale on ještě musí podepsat výpis z katastru.Řekl,že když mu to nevrátím odstoupí od smlouvy.Může odstoupit?

 60. Marcela

  Chtěla bych zjistit co můžeme dělat v případě, který se už odehrává a rýsuje se jeho možný směr. Bydlím s manželem v bytě v domě, který byl městem odprodán a koupili ho sousedé, kteří po několik let velmi aktivně usilovali všemi možnými způsoby o naše vystěhování a když ne vystěhování, tak alespoň hodně nepříjemné sousedské soužití. Už před čtyřmi týdny se dozvěděli, že jsme si sehnali s manželem jiné byldení a plánujeme se tedy odstěhovat – sami se nás na tento fakt dotazali a my jim vše potvrdili. Při této příležitoti došlo k ústní dohodě, že se odstěhujeme asi tak do poloviny následujícího měsíce, protože v novém bytě je potřeba udělat nějaké nutné opravy k nastěhování, majitele s tímto souhlasili a byli v pohodě. Jaká změna nastala, když jsme jim s manželem přišli předat písemné oznámení o termínu ukončení bydlení v bytě a termínu k předání bytu a klíčů a oni toto odmítli převzít. Odmítli i domluvit možný termín převzetí bytu. Co teď máme dělat? Jak dál postupovat, když v ten navrhovaný den odmítnou podepsat převzetí bytů a klíčů?

 61. Iva Čermáková

  Uzavřela jsem před 2 lety dvě kupní smlouvy na splátkový prodej u společnosti TRIANGL se splatností do 1 roku, smlouvy jsem uzavřela sice mojím jménem ale fakticky je splácel můj syn s přítelkyní,kteří mají uvedené věci v držení.Nyní po roce mi přišlo od právníka TRIANGLU, že postupuje rozhodcům to, že na jednu smlouvu dlužím 6 splátek!, na druhou pouze dvě.Přítelkyně mého syna tvrdí, že vše platili, ale nemá žádné potvrzení, protože při stěhování vyhodila veškeré věci týkající se smluv a to i uhrazené složenky.Nemám vůbec nic v ruce a na krku žalobu.Ptám se,jak je možné, že na jednu smlouvu kde údajně je dluh 6 splátek, mě TRIANGL vůbec neupozornil, na tu druhou ano, věc byla postoupena advokátovi, ale přítelkyně syna tvrdí, že tuto smlouvu doplatila po upozornění na dluh.Je možné doplatit údajně vzniklý dluh ještě než dojde k vydání rozhodčího nálezu s tím, že se nebudou muset platit žádné další poplatky za právníka? Mám se vyjádřit k návrhu na vydání rozhodčího nálezu a doložit skutečnosti.Co tam napsat? Děkuji předem za všechny rady jak se z toho vyhrabat alespoň trochu.Iva

 62. Milan

  V me garazi ma muj stryc jiz cca 20 let uskladneny sve veci. Jedna se o tezke stroje, ktere nejsem schopen bez mechanizace mu odvezt pred prah jeho domu. I kdyz by se mi podarilo je vystehovat alespon ven pred moji garaz, treba by pak na me mohl pozadovat nahradu skody v pripade poskozeni stroju pocasim ci jejich odcizeni ? Jake mam moznosti pro dalsi postup, pokud on sam se nema k odvozu techto veci ?

 63. P. Neumanová

  Dobrý den, ještě kdy jsem byla vdaná, si manžel bral úvěr, kde jsem se podepsala jako ručitel. Manžel úvěr neplatil a mě po dvou letech, co jsme si tento úvěr brali, přišel od soudu trestní příkaz, že ho mám zaplatit celý najednou. Nyní si s nimi dopisuji a požaduji znovu sepsat splátkový kalendář, s tím, že bych úvěr splatila já. Ale oni mi nabídli dost vysokou splátku, kterou nejsem schopna platit. Za celou dobu, co manžel úvěr neplatil, mi banka neposlala jedinou upomínku a ani mi nedala vědět, že manžel neplatí, abych začala tedy splácet já a teď na mě rovnou vyrukovali se zaplacením celého dluhu, nebo splácet takové částky, které prostě splácet nejsem schopna. Má na to ta banka právo, i když mě ani jednou neinformovala o tom, že manžel onen úvěr nesplácí??

 64. Blažková

  Dobrý den, potreboval abych poradit. Přítelův dědeček nam půjčil 26000, má debetní konto u cs, smlouva je napsana na me protoze pry svemu vnukovi pry penize nepujci.Ve smloue je napsano ze uhradim debetni urok k te splacene castce. Vyskytl se zde takovy problem, byli jsme ve financni tisni, a ustni domluva mezi mnou a dedeckem byla takova ze je do 31.kvetna doplatim (mám na to svědky), to jsem také udělala. On mi stale vyhrozuje ze me da k soudu, ze mu mam zaplatit za dva mesice dvojnasobek diskontni sazby???? mame to sice ve smlouve ale ustni domluva byla jina….take mi zatim nepredlozil ani jeden vypis z uctu abych vubec vedela kolik mam zaplatit ten debetni urok…prosim moc o radu jak se branit aby to nedoslo az k soudu …dekuji

 65. Jaroslav Svoboda

  půjčil jsem dlužníkovi v září 2004 částku 15.000,- Kč s tím že ji splatí do konce měsíce října 2005. Tento termín nedodržel ani se nesnažil dohodnout na splátkovém kalendáři, Půjčka byla provedena ústní dohodou před svědky a je prokazatelná datumem výběru z mého bankovního účtu.

  Jakou částku si mohu nárokovat jako penále z nesplavcení dlužné částky (termín splátka je již překročen o 8 měsíců) je částka 3%% měsíčně přiměřená jestliže úrok vkladu na účtu činí 2. a něco %% ročně vychází mi že by dlužník za 8 měsíců měl zaplatit 3.600,-Kč penále z prodlení.

 66. petr

  dobrý den. potřebuji vědět jestli mohu zaslat penalizační fakturu dluh vznikl v r.2001-2002. V roce 2004 v květnu zaplacen bez jiných náhrad.jak zjistím penalizační sazby na určita obdobý předem moc děkuji petr

 67. petr

  dobrý den. potřebuji vědět jestli mohu zaslat penalizační fakturu dluh vznikl v r.2001-2002. V roce 2004 v květnu zaplacen bez jiných náhrad.jak zjistím penalizační sazby na určita obdobý předem moc děkuji petr

 68. Venca

  Prosím o radu,

  Před nějakým časem jsem si vzal úvěr (půjčku) od soukromé osoby. Sepsali jsme smlouvu, výši splátek kdy a kam platit. Teď jsem přišel o zaměstnání a nemůžu splácet (do té doby vše v pořádku), jak jsme se dohodli. S dotyčným není možná dohoda o snížení splátek a o odkladu nechce ani slyšet. Prosím poraďte, co můžu dělat ? Vyhrožuje exekucí a že mi nechá vše zabavit. Děkuji předem za radu. Venca

 69. Eva

  Uzavrela jsem s dlužnikem dohodu o uznani dluhu, včetne splatkoveho kalendare, kde v jednom z bodu byly take dohodnuty uroky z prodleni. dluh byl vyrovnan ale s prodlenim. Jakym způsobem mohu se mohu domoci dohodnutych uroku, kdyz dlužním nekomunikuje. Opet prostřednictvim soudu podaním navrhu na platební rozkaz, či jinak? Nebylo by možne jit přímo na výkon rozhodnuti, když byla sepsana Dohoda? Dekuji. Preji hezky den

 70. Irén

  Od kterého roku zpětně může VZP vymáhat penále od dlužné částky a za jak dlouho dlužnou částku

  Děkují za odpověd

 71. Veronika Vencourová

  Měli jsme s dnes již bývalým manželem úvěr,který se dostal nesplácením pohledávky až k exekuci,jeho ručitelem byla manželova sestra a aby mohla být z exekuce vynechána odkoupil pohledávku její bývalý manžel, ale exekuce pokračuje nadále pro mě a bývalého manžela.Dnešní situace vypadá tak že domluvené částky ke splácení hradím pouze já i když jsem samoživitelka, kdy mi je exekučně strhávána část z platu.Jaké mám možnosti aby se bývalý manžel podílel též na hrazení pohledávky, co mám pro to udělat a jak je dlužná částka,přes exekuci urokována. Děkuji Veronika

 72. Lucie

  Dobrý den,

  s přítelem máme uzavřenu smlouvu o půjčce – pravost podpisu je ověřena před notářem. V této smlouvě je napsáno, že povinnost splatit nezaniká případným uzavřením manželství mezi věřitelem a dlužníkem. Uvědomuji si, že notář při ověřování podpisů neodpovídá za obsah listiny a proto by mě zajímalo, zda je ve smlouvě vůbec toto možné uvést, čili zda povinnost splatit mi dlužnou částku po uzavření manželství nezanikne díky bezpodílovému spoluvlastnictví manželů. Děkuji za odpověď.

 73. Miroslav Vorel

  Prosím o radu, zda existuje nějaké východisko ze situace – manželce začaly chodit upomínky

  na neplacení splátek úvěrů od různých bank – OK karta, Aura karta, spotřebitelské hotovostní úvěry… O této aktivitě manželky jsem se dozvěděl až nyní. Jsem bezradný, nevím ,jak to máme splácet a ani nevím, kam ty peníze dala. Co mám udělat, abych zabránil dalšímu tajnému zadlužování manželky (nikdy jsem nic nevěděl ani nepodepsal) a jesti je vůbec nějaká šance, abych nebyl označen jakožto manžel spoludlužníkem. Přeci není možné, aby jeden z manželů svým lehkovážným jednáním způsobil problémy druhému manželi, který nemá ani tušení o těchto dluzích.

  Přitom se pečlivě starám o placení všech nákladů na provoz společné domácnosti – SIPO, pojistky a pod. a manželce dám každý měsíc asi polovinu platu (5000,-Kč), takže mi vlastně téměř nic nezbyde…. Jak z toho ven? Existuje nějaká právní ochrana před nezodpovědností manželky?

  1. M.Vorel

   Odpovím tedy sám sobě – nežiji totiž v právním státě. Každý si může zžejmě dělat co chce byť na úkor druhého. Co tedy zbývá -platit a platit , a to i dluhy , o kterých nic nevím, jen to, že jsou. M. Vorel

   Asi jiná odpověď není…..Ještě jsem nenarazil na člověka, který by to dokázal řešit. A nebo si hodit konopku…..

 74. Petra S.

  Pronajimame s manzelem 2+1 v osobnim vlastnictvi. Smlouva byla na dobu urcitou – pul roku. Potom jsme se ustne dohodli na prodlouzeni pronajmu na tri mesice. Mezitim s nami najemnici prestali komunikovat a protoze do 30 dnu byt neopustili, smlouva nabyla znovu platnost na pul roku. Chceme po uplynuti doby podat navrh k soudu na soudni vystehovani a doufame, ze to nebude velky problem. Rada bych se dovedela nejake informace kolem toho – soudni poplatky, lhuty, pripadne mozne problemy a komplikace apod. Najemnice tam zije se svou nezletilou dcerou (17) a partnerem – je na ni psana najemni smlouva a je v soucasne dobe na nemocenske.

  Dekuji za odpoved

 75. Alena

  Ráda bych se zeptala jak vypadá vzor žaloby na úhradu dlužných peněz, stručněji řečeno když mi někdo dluží peníze dva roky , před rokem zaplatil půlku,od té doby nic,a zda úroky se počítají z celkové částky či z poloviny (kde se o tomto dočíst) děkuji

 76. Petr Starý

  Mám problém s dlužníkem, s kterým jsem sepsal smlouvu o dovozu vozidla z Belgie, dal jsem zálohu 20tis. Kč a dle smlouvy mi měl dovézt toto auto za cca 130tis. Kč, po ohledání vozidla jsem měl zaplatit již o výši zálohy méně. Smlouva byla sepsána v dubnu tohoto roku, do této doby nemám ani auto, ani peníze. S dovozcem jsme stále v kontaktu, poslal mi dokonce další dlužní úpisy, kde se usvědčuje o dlužné částce a přiznává také zaplacení o 5tis. Kč více, v dalším dokonce o 25tis. Kč více, než bylo ve smlouvě – 20tis. Kč. V této smlouvě bylo také uvedeno, že ihned po skončení doby, do které mi bylo mít doručeno vozidlo, mi v případě nedoručení musí vrátit tuto částku, nestalo se tak do této doby. Dovozce stále říká, že nemá peníze a ať ještě počkám, dává stále nové datumové hranice dodání penež, ale stále nic, proto nevím co s tím. Nejhorší je na tom, že dotyčný je Slovák, mám ofocený jeho rodný list, č. obč. průkazu., č. povolení k pobytu (je zde již cca 2,5 roku) atd., Nevím jestli jít na policii, nebo na soud, peníze chci co nejdříve. Další věc je ta, že v době, kdy byl ten člověk jako by v zahraničí pro dané auto (myslim, že tam ani nebyl a peníze použil pro svou potřebu – asi splátku svého dluhu), koupil jsem na dané auto, kdy mě utvrzoval že je vše v pořádku, že auto je, jsem tedy koupil na toto auto tlumiče za 12tis. Kč, doklad z této doby mám, tlumiče také. Také nevím co s tím… Děkuju i za stručnou odpověď jak toto řešit.

 77. Novotná Eva

  dobrý den, mám dotaz ohledně soudního vystěhování. Kamarádka se tento rok rozvedla, ale stále s exmanželem a jejími dvěma dětmi (které jí byly svěřeny do péče) žije ve splečné domácnosti.

  Důvodem rozvodu bylo především domácí násilí prováděné na mé kamarádce. Ta to také několikrát byla oznámit na PČR.

  Problém je v tom, že exmanžel si domů vodí cizí ženy, a před dětmi (9 a 5 let) se s nimi líbá a chová se nevhodně. I toho byla již ona kamarádka oznámit na PČR.

  Obrátila se na mne s žádostí, jak má postupovat , co se týká soduního vystěhování. Proto se chci zeptat, zda má sepsat návrh na soudní vystěhování, nebo má postupovat jinak? Pokud má napsat návrh na soudní vystěhování, můžete mi prosím sdělit náležitosti, které musí obsahovat?

  Ještě pro ujasnění dodám, že se jedná o státní byt, který je však napsaný na jejího exmanžela. Majetkové vypořádání neproběhlo, exmanžel nevlastní nic, je na sociálních dávkách, do manželství přišel bez majetku, kamarádka má jen zákl. vybavení bytu, v současnosti pracuje.

  Děkuji za odpověď

  Novotná Eva.

 78. Marie Volfová

  Manžel vlastní s bývalou manželkou parcelu, o kterou se 17let stará a platí, pořídil tam nový plot. Má nárok po deseti letech na tu parcelu,když ona se o ni nestarala, ani neplatila? Mám na mysli jako promlčecí důvod od rozvodu. Jeho bývalá žena po něm nyní požaduje polovinu ceny vyplatit za dnešní odhad?

 79. Lenka

  Dobré ráno,

  sestra se mi vdávala, jelikož chtějí začít příští rok stavět, bydlí přes týden doma a od PÁ – NE tráví u rodičů švagra, kdy jezdí její manžel domů. Řeší situaci s trvalým bydlištěm, zda si má dát trvalé bydliště u manžela nebo doma. Zajímalo by mě zda někdo neví jak by to probíhalo, kdyby měly trv. bydliště každý u rodičů. Pozemek dostanou od tchyně a co se vůbec píše na stav. plány a všechny věci kolem. Omlouvám se ale zatím jsem se s tím nesetkali. Nevíme jestli se uvádí i adresy manželů nebo jen je to evidováno pod společným přímením. Jde pro Vás asi o stupidní dotaz, ale chtěla bych vědět jestli má trv. bydliště na dokumntaci vliv.

 80. Jana

  Dotaz:roku 1991 jsem začala podnikat-jako fyzická osoba-v r.1992 jsem ze zdrav důvodů přestala.Měla jsem dvě úvěrové smlouvy(200,000,- a 1.200.000,-)na nižší mi ručil známí domem,na větší město majetkem.V r.1995 mě přiklepl soud dluh 900.000,-+úroky-nevim která smlouva to je-neni to z rozsudku jasné.Soudily firmu ,ne ručitele!!!!

  V r.2005(3 dny před promlčením)podaly exekuci na mě osobu (ne ručitele).Mají právo po té době(13 let) chtít sebrat barák věřitelům? A v jaké částce? Smlouva na úvěr byla 200.000,-Kč a na tu ručily.

  Jeden právník tvrdí:soudí vás a tím i ručitele!!Nemusí být v rosudku uvedeni.

  Druhý říká opak: Ručitel se nemusí bát je to pro něj promlčeno.

  Co je pravda,který právník má pravdu???

  Jak to je s ručením a promlčením zástavy????

  1. František Sousedík

   Vážená paní,

   ručit domem asi znamená, že známý dal za Váš závazek dům do zástavy? "na větší město majetkem" asi znamená, že za Váš závazek dalo město do zástavy nemovitosti? "V r. 1995 mě přiklepl soud" asi znamená, že Vám soud nařídil uvedenou částku zaplatit?

   "V r. 2005 (3 dny před promlčením)" – no, já si myslím, že uplynula promlčecí doba před "podáním exekuce". To by mohlo znamenat, že exekuci lze i dnes zastavit.

   "chtít sebrat barák věřitelům" asi myslíte, sebrat barák tomu, kdo ho za Vás zastavil (zástavcům)?

   Ne, v žádném případě nemají právo sebrat barák zástavcům. Ale mají právo požadovat jeho prodej v dražbě a z výtěžku se uspokojit. To právo mají i za 100 let, i za 1000 let. To však neznamená, že se svého práva za 20 let domohou.

   A v jaké částce? No, nejspíše Vám to poví zástavní smlouva, obvykle jde o celou dlužnou částku.

   Pokud není ručitel nebo zástavce v žalobě přímo uveden, nemůže mít povinnost z rozsudku. Přesto se jich toto rozhodnutí může týkat. U zástavce zatím soudy není ujasněno.

   František Sousedík http://www.ppssb.wz.cz

 81. Miroslav Bažant

  Firma,která měla provést opravy na objektu,je neprovedla a práce byla zadána jiné firmě.Původní firmě bude poté zaslána faktura k proplacení.Jak velké penále a dle jakého zákona můžeme požadovat od původní firmy,pokud nebude chtít v daném termínu proplatit faktury?

 82. jana

  Prosím o radu.Můj manžel v roce 2002 ručil příteli na úvěr 130000kč,dalším ručitelem byla manželka žadatele,se kterou se rozvedl.Dnes nám přišel první dopis od banky ve kterém nám sdělili,že úvěr není řádně splácen a aby jsme zaplatili částku 130000kč co nejdříve.Hrozí nám exekucí co v takovém případě dělat?Já jsem nezaměstnaná a manžel je v částečném invalidním důchodu.Máme plno placení,které řádně platíme a ted ještě tohle.Nevíme si rady peníze nemáme a bojíme se exekuce.Prosím o radu.Předem děkuji.

 83. Eva

  Dobrý den! Prosím o odpověď, jaká mám práva. Koncem září jsem nastoupila do pracovní neschopnosti. K 31.10. jsem podala výpověď z prac poměru dohodou, která byla přijata a podepsána. Pracovní neschopnost jsem ukončila také 31.10. 1.11. jsem nastoupila do nového zaměstnání. Bývalému zaměstnavateli jsem samozřejmě poslal lístek na peníze na říjen a po té i ukončení neshcopenky. Do dnešního dne mně nebyla doručena mzda na účet. V prac. smlově byl termín splatnosti následující měsíc po měsíci vykonané práce. Mohu se domáhat nemocenské stejnou cestou jako nepropalcení mzdy podle Zákonu č. 65|1965 Sb., zákoník práce? Nebo mám jinou možnost?

 84. Marcela Loduhová

  POTŘEBUJI PORADIT,BEJVALÍ PŘÍTEL MI DAL VĚTŠÍ ČÁSTKU PENĚZ NA ZAPLACENÍ MÝCH DLUHŮ,ATD ČÁSTKA JE 500 000 KČ, PO NAŠEM ROZCHODU JE ŽÁDAL PO MNE ZPĚT,STÁLE MI VYHROŽOVAL A VZAL SI NA MNE I ADVOKÁTKU,DONUTIL MĚ SEPSAT SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ NA MĚS.SPLÁTKY 7000 KČ,JEDEN MĚSÍC JSEM NESPLNILA A ADVOKÁTKA MI NECHCE POČKAT,ŽE TO DÁ K SOUDU!!! CO MNE ČEKÁ OD SOUDU? ZA JAK DLOUHO MŮŽE BÝT VĚC VYŘEŠENÁ ? JAKÉ MÁM JÁ PRÁVA? DĚKUJI ZA ODPOVĚD

 85. Silvie

  Mou chybou mi vznikl dluh na bytě. Dlužnou částku jsem zaplatila v plné výši i se soudními poplatky. Vlastníka bytu (město) jsem písemně požádala o prominutí úroků z prodlení, který mi byl zamítnut. Mám možnost o toto požádat znovu, nebo je to konečný stav?

 86. p...

  Měl bych jednu "kaciřskou myšlenku":-)) Tato myšlenka vychází z celkem jasné právní doměnky, že stát nekoná proti dobrým mravům. Podíváme-li se do předpisů ohledně dluhů daňových a dalších, tak stát předepisuje úroky ve výšo 0,1%% za každý den z prodlení. Proto tedy vycházeje z těchto předpisů obdobných, tak dobrý mrav by měl být naplněním zásady rovnosti, tedy 0,1%% za každý den.

  Pokud by mojí praktickou poznámku uměl některý z právníků rozvést "po právnicku", tak bych se nezlobil:-)) A myslím, že nejenom já:-)

 87. Lenka

  Dobrý den, chci Vás poprosit o radu. Přítel uzavřel před čtyřmi lety důchodové pojištění s tím, že pokud ho nezačne platit, tak zanikne. Nyní mu od vymahačské firmy přišla upomínka, že dluží 6000,- Kč. Byli jsme se na to zeptat přímo v dané pojišťovně a tam jsme se dozvěděli, že přítel zaplatil před čtyřmi 12000,-Kč a tím pádem mu pojištění nezaniklo. On ale žádné peníze neplatil. Výpovědní lhůta je tam 6 měsíců a těch 6000,- Kč mu naběhlo za tu dobu, co běžela výpovědní lhůta. Nyní je již smlouva zaniklá, ale po čtyřech letech vymáhají výše uvedenou částku, přičemž přítel nikdy pojištění platit nezačal. Pracovnice pojišťovny nám radila částku co nejdříve uhradit neboť jinak naběhnou penále a soudní poplatky a až poté se obrátit na pojišťovnu s tím, že nikdy nezaplatil, tudíž smlouva měla zaniknout a vyřešit to. Co poradíte v tomto případě? Mockrát děkuji za odpověď.

 88. Bohumil Kratochvíl

  Jsem majitel pozemku z restituce, na kterém

  však je jednoduchá stavba – chata k rekreaci.

  Mám rozsudek soudu, že toto potvrzuje a já

  požaduji již 9 let marně po majiteli chaty

  nájemné z pozemku. Nyní jsem se dozvěděl o

  tzv. vydržovacím právu a obávám se, že majitel

  chaty záměrně nereaguje na mé urgence, aby

  využil tohoto práva k mému pozemku, na kterém

  jeho chatička stojí. Prosím vás o radu, ev.

  doporučení a odkazy na čísla zákona. Děkuji.

 89. Radek

  Dobrý den prosím o radu.Před 3 měsíci jsem prodal os.vozidlo,ale určitý člověk mi zaplatil jen čast peněz a ted se pořád na něco vymlouva,že tam jsou nějaké zavady a že nemá čas atd.Smlouvu jsme ujednali ústně nikoliv písemně,ale dostal ode mě jenom malý TP a kartu pojistky.Velký TP pořád vlastním a ted mi oznamil,že to vozidlo někomu chce prodat,protože zjistil že je tam prý hodně závad,ale nazačátku při koupi se vším souhlasil a potom si časem začal vymíšlet různé závady.A proto potřebují poradit,jak dostat zbytek částky co má doplatit.Předem děkují za radu.

 90. Katka

  Jsem majitelkou bytu,ve kterém mám spolu i se svým přítelem trvalé bydliště on navíc ještě sídlo firmy,jelikož před časem začal podnikat. Nastěhoval se ke mě prakticky bez majetku,jen s osobními věcmi.Všechno vybavení jsem pořizovala sama.Jak postupovat v případě,že by došlo na soudní exekuci,kdyby se mu v podnikání nedařilo a nadělal dluhy.Jak v takovém případě můžu ochránit svůj majetek před exekutory?

 91. Jindřich Stehlík

  Dobrý den,potřeboval bych vědět,jetli je možné strhávat penále exekucí z platu.

  Moje přítelkyně má uvalenou exekuci na plat.Dlužná částka činí něco okolo 40tis.+penále,ovšem ty už do exekuce zahrnuty nebyli.Je možné,aby jí po doplacení dlužné částky,což je mimochodem nyní,exekutivně strhávali i ty penále?Předem velice děkuji.

 92. Zuzka

  Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem. Jedna finanční společnost má ve všeobecných podmínkách při prodlení tří splátek pokutu ve výši 50%% původní částky půjčky. Nikoliv nesplacené. Je to možné? Neporadí, prosím, někdo? Zdá se mi to v rozporu s obchodním zákoníkem. Zbývaly mi poslední čtyři splátky, které jsem uhradila najednou o necelý měsíc později než měla být poslední uhrazena. Děkuji moc.

 93. lenka

  obral mě o peníze. byl odsouzen na pět let nepodmíněně. v rozsudku je uvedeno, že má povinnost dluh uhradit. nejsem ale jediná poškozená. je jich osm. dluží kolem sto tisíc. jak mám dále postupovat při vymáhání dluhu? jak věc nějak urychlit?

 94. Luboš

  Před několika lety jsem se přestěhoval, a ne vše jsem odhlásil. Nicméně se mi najednou ozval exekutor, jednali jsme a výsledek 0. Při jedné návštěně u něj v kanceláři mne obestoupili a odcizili mi telefon. Protože jsem byl, ale přesvědčen, že pravda je na mé straně začal jsem se bránit soudní cestou. Jak je vidět zafungovalo to, exekutor se zalekl a telefon mi rychle vrátil. Přesto jsem jej dostal k soudu, a zde mne překvapil předložením písemného vyjádření, které bylo plné lží a naprosto zcestných údajů. Nic méně se stále oháněl tím, že v podstatě on za své rozhodnutí neodpovídá, protože jeho rozhodnutí jsou vlastně rozhodnutím soudu. Protože, ale žaloba splnila svůj účel vzal jsem ji zpět. Mám ale jeden dotaz může mi někdo říci zda exekutoir je postaven na pozici soudce, kdy nebere odpovědnost za svá rozhodnutí?

 95. Marie Antlová

  Chtěla bych se zeptat na pár věcí.Od roku 2000 jsem si brala u bank postupně úvěry,které jsem vždy řádně a včas splácela.Bohužel v poslední době jsem se dostala do finanční tísně a úvěry nesplácela,přišla jsem totiž o vedlejší pracovní činnost a najednou neměla z čeho splácet.Dostalo se to dokonce až tak daleko,že mi hrozí exekuce.Od prosince jakmile to jde tak vždy něco zaplatím.U jedné společnosti mám dohromady čtyři úvěry,na každý ted splácím 500 Kč víc bohužel nemůžu,nezaplatila jsem ani telefonní účet který mi vznikl ve výši přes 9000Kč a snáklady ted musím zaplatit skoro 16000Kč zaplatila jsem první splátku ve výši 1000Kč a hned jsem to faxem odeslala,ještě jsem se domlouvala telefonicky,ale bylo mi sděleno,že dokonce února musím vše zaplatit.V létě mi končí ještě další dvě pohledávky které splácím v celkové výši 5200Kč jakmile je splatím jsem ochotna posílat více finančních prostředků.Vím,že svým jednáním jsem způsobila nemalé problémy,ale vše chci zaplatit i když to nebude naráz.Co lze v takovém případě dělat?Předem děkuji za případnou odpověd z pozdravem Antlová Marie

 96. Anton Urban

  dobry den,rad bych vas pozadal o radu,asi pred rokem jsem si vzal osobni vuz na leasing,po zaplaceni asi 7 splatek,jsem zjistil,ze nadale nejsem vuz schopen splacet.proto jsem vuz vratil,po nejake dobe se mi ozvali z z lesingove spolecnosti,s tim,ze jim dluzim asi 25000kc,bylo mi sdeleno,ze tuto castku mam zaplatit do sedmi dnu anebo pozadat o splatkovy kalendar,ktery vsak je nejdele na 24mesicu,to znamena vice nez10000 kc splacet mesicne,jinak mi daji k soudu,mohl bych v pripade,mze nedokazu splacet tak vysokou castku byt trestne stihan,podotykam,ze jsem v podminecnem trestu,je vubec moznost se dopracovat ke splatkovemu kalendari na delsi dobu?dekuji Urban

 97. Alžběta

  Prosím pomocte.Před nedávnem jsem se dostala do svízelné situace s OÚ.Odstěhovala jsem se s obecnýho bytu a zůstal mi tam dluh na nájmu za dva měsíce.OÚ.na mě podal žalobu u své advokát

  ky.Přišlo mi zaplatit dluh,úroky s prodlení0,2

  promile a advokátku 6.750kč.Vše jsem zaplatila,

  kromě úroků s prodlení,který mi obecní úřad odpustil.Ovšem nedali mi žádný papír,prostě jen tak na slovo.V pátek mi přišel doporučený dopis od soudní exekutorky na podání exekuce

  kvůli úrokům s prodlení, plus další výlohy náklady exekuce.Dnes jsem byla na obecním úřadě

  kde mi řekli,že ten dopis taky dostali a že mi jsou prominuty ty úroky z prodlení a ukázali mi papír na moje vlastní požádání,kde je vážně napsáno že mi promíjí úroky s prodlení,ale s dnešním datem.Takže je vše v pořádku a že si

  mám zaplatit jenom tu exekuterku 8.600kč.

  Připadá mi že pan úředník zapoměl odvolat u paní advokátky žalobu a že to bylo vyřizování jen tak na rychlo proto je ten dopis vystavený s dnešním datam.Prosím poradte.Může si úředník mluvit co se mu hodí?Neměl by stáhnout exekuci

  sám kvůli vlastnímu spochybnění a zaplatit tak

  výlohy spojené s exekucí on.proč mám platit

  znovu já.Kde si mohu stěžovat na postup úředníka.prosím poraďte. dekuji předem Alžběta

 98. pupi

  ráda bych poprosila o radu

  půjčila jsem známé osobě asi 50 000, vracet mi to má v měsíčních splátkách. Bohužel se vždy se splácením opožduje a mě to přestává bavit. Má velká chyba je,že jsem s ní nepodepsala žádnou smlovu, chtela bych se zeptat zdali se dá nějak dluh vymáhat soudně bez jakékoliv smlouvy, mám poouze svědka a to je můj přítel.

  Nyní bych chtěla podepsat smlouvu opožděně, tak doufám,že ji podepíše. Musí být smlouva nějak ověřena notářem, nebo podpisy ověřeny na matrice, či stačí jen tak podpis?

  Děkuji za rady.

 99. Jiří Dvořák

  Poraďte prosím,jak postupovat v tomto případě…máme společenství vlastníků,kde jak jsme zjistili úplně náhodou 2 spoluvlastníci neplatí správci zálohy na služby spojené s užíváním bytu(voda,teplo…).Správce domu celou zíležitost vyřešil tím,že platícím spoluvlastníkům zvýšil zálohy tak,aby se vše rozpočítalo,mezi ostatní,jinými slovy,přestože má každý byt měřidla na teplo,teplou i studenou vodu,není to nic patné..Jeden spoluvlastník bydlí v domě,druhý ne,byt pouze pronajímá.

  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem Dvořák Jiří

 100. Petr Duba

  Dobrý den, mám k Vám dotaz. Mám syna, kterému je již 30 let a od narození bydlí v mém byťě, který mám ve vlastnictví a syn má v bytě vedené trvalé bydliště. Syn ale hraje automaty a stále si půjčuje po bankách peníze a má problémy se splácením. Mám tedy obavy, aby mi někdy nepřišli exekutoři sebrat majetek z bytu. V bytě synovi nic nepatří. Mohu synovi jako vlastník bytu nechat zrušit u mě trvalé bydliště, nebo lze se proti této situaci jinak ochránit? Předem děkuji

 101. Michal Válka

  Vážení v poradně

  obracím se na vás jako na poslední možnost. V roce 2000 mi byl zcizen občanský průkaz a neznámý pachatel si na něj nechal zapojit UPC zařízení.

  Mě začaly ale chodit upomínky. Když jsem telefonicky jednal z firmou UPC bylo mi sděleno, že podají žalobu na neznámého pachatele. Místo toho však podali žalobu na mne.Byl jsem dokonce na výslechu na Policii, kdy na mě bylo podána žaloba za zpronevěru a podvod. Obdržel jsem dva platební výměry, o jednom jsem si myslel, že jsem jej neobdržel a na ten druhý jsem podal odvolání, které bylo podáno o 4 dny pozdě. Můj právní zástupce stále vyčkával a až v dnešním soudním jednání mi doporučil, že se mám z firmou UPC domluvit smírem, že proces stejně znovu prohraji a nemá cenu za to bojovat a odvolávat se. Tento právní zástupce již v této záležitosti nechce nic dál řešit, takže již žádného právního zástupce nemám a ani nevím zda má smysl nějakého vyhledávat. Potřebuji nějak poradit, jak v této věci mám dál postupovat. Jelikož nemám ani dostatek finančních prostředků je to velmi stresující záležitost. Bydlím u přítelkyně a sám skutečně nic nevlastním. Vše co jsem nabyl v manželství jsem zanechal ženě a dětem a svoji přítelkyni nyní vystavuji nebezpečí, že ji přijde do domu exekuce kvůli tomu, že mi někdo zcizil doklady.

  Na soudu se dnes neprojednávalo to, zda vymáhání UPC bylo oprávněné, bylo zde řešeno pouze to, že jsem se na platební výměr odvolal pozdě a na tomto základě soud můj Návrh na obnovu řízení zamítl. Poraďte mi prosím, jak bych měl v této věci dál postupovat.

  S pozdravem Válka

 102. Honza

  Potřeboval bych poradit jak naložit s Exekuci,jsem přihlasenej u matky ale vůbec se tam nezdržuju nejsem movitej a nechci aby neco mame vzali za to ze jsem byl hloupej já a nesplnil jsem pohledávku.Potřeboval bych pomoc.Dekuju Vondráček

 103. majkl

  jsem ručitelem na 300 000kč.přislo mi od soudu,že to mam zaplatit ja jakožto ručitel.když on to nemuže zaplatit..mam nejakou šanci,abych to nemusel za nej platit.ani na to nemam.předem děkuji

 104. Helena

  Přesně před 14-ti lety moji rodiče skončili s podnikáním,bohužel neuhradili fakturu firmě na 50.000,- Kč,celou dobu se neozvali až teď.Matka s otcem spolu nežijí,firma tenkrát byla napsána na maminku.Nyní je zaměstnaná a vydělává cca 12500,- z čehož platí další dluhy asi 2500,- + nájem 5.500,- Bez jakéhokoliv upozornění jí uvalili exekuci na plat – 5000,- a jí nezbyde ani na jídlo, je tohle vůbec možné.Exekutoři si nezjišťují stav účtu dlužníka?A není tento dluh již promlčen?Prosím o odpověd.Děkuji

 105. jakub

  zemrel mi bratr, ktery dluzil bankam spoustu penez.byl svobodny a zil s rodiči. spachal sebevraždu. kdo zaplati dluhy ? dekuji

 106. Jarka

  Dobrý den chtěla bych požádat o radu, jak vystěhovat nájemníka z bytu přítele. Neplatí již 2 měsíce nájemné a vymlouvá se na různé důvody, proč nemůže platit a tedˇtýden slibuje, že se vystěhuje a zatím to neudělal. Již nám došla trpělivost a prosím o radu, jak postupovat při jeho vystěhování.Výpovědˇjiž dostal před 2 měsíci a ve smlouvě má dvouměsíční výpovědní lhůtu.Moc děkuju za radu.

 107. Tereza

  Dobrý den, dnes jsem byla reklamovat mobilní telefon. Mobil má několik vad najednou, chtěla jsem využít právo odstoupit od smlouvy, ale prý servisní technik musí zjistit, jestli ty vady na sebe nenavazují, pokud by navazovaly, nelze to prý brát jako několik vad. Poradí mi prosím někdo, zda je to opravdu tak? Předem děkuji T.

 108. Milda

  Reklamujte nejprve jednu vadu a časem druhou ale dle skušenosti vám stejně asi řeknou že je to vaše vina i když není!Skusit to můžete.

 109. Vávra Milan

  Prosím Vás potřebuji poradit ohledně penále VZP.V roce 2.2. 2004 jsem podával žádost o prominutí penále,do této doby mi nepřišla odpověď,až nyní.Letos 6.4.2006 mi přišlo vyjádření o nedoplatku penále.Chtěl jsem se zeptat,do jaké doby musí dát vědět ohledně prominutí penále? Pořád mi naskakuje penále,a já nevím co s tím dál?Budu rád když mi poradíte.děkuji

  1. pepa

   patrně nemáte zaplaceno dlužné pojistné,jinak by Vám nemohlo naskakovat penále

 110. Petr Lackovský

  Dobrý den, chtěl bych poprosit o právní radu. Jsem nevidomý a bohužel jsem vlastnil vůz, o který se starala moje expřítelkyně. Když ode mě odešla /ještě předtím jsem já blbec ji auto přepsal/ , vykradla mi byt apod. S tím už jsem se docela smířil, bohužel teď mi bylo doručeno, že dlužím pojistku za auto. Česká pojišťovna to dala k soudu až po více než třech letech. Mohu se domáhat promlčení pohledávky ?

  Předem děkuji za odpověď Petr Lackovský

 111. Ivana Janečková

  Po kolika letech užívání zahrádky v nájmu je

  možno uplatnit vydržovací právo s možností přednostního odkoupení?

  1. Ilona Suchá

   prosím o uvedení zákona,který se zabývá uplatněním vydržovací práva.Děkuji

  2. Marie Švrčinová

   Dobrý den,

   lze užít vydržovací právo v tomto případě?

   Asi před více než 30 lety prodali prarodiče rodninný dům se zahradou. Při prodeji rodinného domu nebylo uděláno geodetické vyměření a pozemek se prodal podle dokladu identifikace parcel. Na tomto pozemku je několik parcel, které jsme doposud z části využívali v domění, že jsou v našem vlastnictví. Nyní se zjistilo, že tyto části, které užíváme byly prodány s pozemkem rodinného domu. Majitelé pozemků nikdy nevyuživali tyto časti parcel k vlastnímu prospěchu. Nyní od nás požadují odkoupení námi užívaných části parcel.

 112. karel

  Dobrý den,

  ačkoliv jsem nikdy nikomu nic nedlužil a nechci dlužit, nyní jsem se stal dobrovolnym dlužníkem. Mám svou firmu v podnájmu. Dlužím za dva nájmy. Rozhodl jsem se proto z důvodu, že pronajímatel mi dluží za 1. přeplacení nájmu, 2. škody vzniklé mému majetku při přestavbě jím využívané části. Majitel se mnou o techto škodách odmítá komunikovat a neguje je. Výzvu k zaplacení nájmu do určitého termínu mi nedal. Místo toho mi dnes oznámil, že se musím do dnešního večera vystěhovat, protože jsem nezaplatil včas za dva nájmy a tím zaniká naše smlouva. Vyhrožuje, že pokud se nevystěhuji sám, vystěhuje mě on na mé náklady.

  Uvědomuji si, že tento postup je protiprávní a nestadardní, nicméně mám obavy o majetek a informace o klientech uložené ve firmě. Určitě ukončím svůj podnájem, ale není to možné doslova okamžitě. Co se stane a co mohu dělat, až svůj majetek najdu před domem "na chodníku"?

  Mohu se nějak ubránit už nyní?

 113. Vyhlídalová

  Vlastním byt.jednotku v činž.domě s nájemníky.Pro hrubé porušení /neplacení nájmu/byl vydán rozsudek,že nájemníkům mám sehnat přístřeší.Musí být přístřeší v místě kde doposud bydlí nebo do kolika kilometrů se musí nacházet přístřesí?

 114. David

  Hezký den přeji a mám dotaz.

  Předloni jsem půjčil jisté osobě větší částku peněz, vše šlo přes právníka, mám směnku a potvrzení. Dlužník momentálně pracuje v zahraničí a nereaguje na telefon. Směnka měla být proplacena už před devíti měsíci. Dal jsem mu čas až do ted. Zajímalo by mně jestli je lepší rovnou podat trestní oznámení, nebo vše řešit přes právníka u kterého byla směnka podepsána,děkuji.

  1. Lenka Jarošová

   Dobrý den,

   chtěla bych se zepta, zda je směnka platná, když je na ní uvedená chybně adresa dlužníka – Horní náměstí 45 místo správné adresy Horní nábřeží 65.

   Děkuji moc za odpověď.

 115. Jana K.

  Dobrý den, prosím o rady. Je oprávněné, aby se pocital poplatek z prodlení z predchozího poplatku z prodlení, jelikož baba účetní společníků vlastníků nevede analytické účty a tudíž není jasné, co je nedoplatek a poplatek z prodlení.S výší samozřejmě nesouhlasíme. Jaké naležitosti musí mít dopis, ve kterém nám vyčíslily poplatek z prodlení, aby byl platný? A kdysi jsme se ve škole učily, že platba je automaticky přopsána na nejstarší dlužnou částku?Byla by-li to ještě pravda, tak bychom byly už davno v preplatku. Plati to jeste? Dekuji za odpoved, Jana K.

 116. Jana K.

  Dobrý den, prosím o rady. Je oprávněné, aby se pocital poplatek z prodlení z predchozího poplatku z prodlení, jelikož baba účetní společníků vlastníků nevede analytické účty a tudíž není jasné, co je nedoplatek a poplatek z prodlení.S výší samozřejmě nesouhlasíme. Jaké naležitosti musí mít dopis, ve kterém nám vyčíslily poplatek z prodlení, aby byl platný? A kdysi jsme se ve škole učily, že platba je automaticky přopsána na nejstarší dlužnou částku?Byla by-li to ještě pravda, tak bychom byly už davno v preplatku. Plati to jeste? Dekuji za odpoved, Jana K.

 117. Jana K.

  Dobrý den, prosím o rady. Je oprávněné, aby se pocital poplatek z prodlení z predchozího poplatku z prodlení, jelikož baba účetní společníků vlastníků nevede analytické účty a tudíž není jasné, co je nedoplatek a poplatek z prodlení.S výší samozřejmě nesouhlasíme. Jaké naležitosti musí mít dopis, ve kterém nám vyčíslily poplatek z prodlení, aby byl platný? A kdysi jsme se ve škole učily, že platba je automaticky přopsána na nejstarší dlužnou částku?Byla by-li to ještě pravda, tak bychom byly už davno v preplatku. Plati to jeste? Dekuji za odpoved, Jana K.

 118. Monika M.

  Prosím o radu.Můj manžel si před časem půjčil na podnikání 250 000kč od známého.Ručil mu otec nemovitostí.Jelikož se manželovi v podnikání nedařilo nadělal si ještě víc dluhů u různých společností atd.Nakonec podnikat přestal,začal pracovat a částečně své dluhy splácí.Největší problem je s výše uvedeným dluhem.Jelikož na zaplacení dluhu nemáme a otec zemřel byl dluh předmětem dědického řízení jelikož řízení trvá 8 měsíců přišlo mu od soudu ,že od ručitele nelze pohledávku vymáhat,má manžel uhradit dluh do 3 dnů od nabytí právní moci plus úroky.Jak se proti tomu odvolat aby se šlo domluvit na splátkách?Děkuji Machačová

 119. Ivana Vašutová

  Dobrý den,prosím o radu. Splácím leasing na automobil a není to vždy dle kalendáře k 1. dni v měsíci. Má leasingová společnost právo poslat vymáhací agenturu? Za jakých podmínek je toto možné a zda je možné se proti tomu bránit. Vždy zaplatím , i když se zpožděním, ale přece můžou vyúčtovat penále. Prosím, poraďte.Děkuji.

 120. Milan Stryja

  Dobrý den, jsme společenství vlasníků bytových jednotek a jeden ze členů společenství neplatí dohodnuté příspěvky do fondu oprav ani ostatní poplatky za služby spojené s provozem domu. Nyní dluží za 3 měsíce (cca. 5.500 Kč na konci května 06)a nemá snahu dluh uhradit. Jsme malé společenství a tyto peníze nám samozřejmě chybí. Jaké máme možnosti získání dlužné částky? Jaký postup nám doporučíte? Děkuji, Milan Stryja

 121. Alexander

  Může mi někdo poradit jak postupovat proti nezbednému synovi,ktery ma řadu konfliktů se zákonem.Byl již nekolikrate zadržen Policií při různých krádežích a soudně trestán.Pokažde se ale z tgoho nejak vyvlikl. Na trvale adrese se zdrzuje je kdyz neni zrovna za katrem.Doporučenou poštu nepřebíra, nadělal spoustu dluhů,které neplatí.Rodina je kvůli němu v totalním rozkladu.Mame velke obavy z případných exekuci za jeho dluhy.

  1. Edo

   dobry den

   mame doma velmi podobny pripad, jsme v zoufale situace, nevime, jak se zbavit syna i s jeho rodinou, ktery u nas bydli (zadarmo) a ma pritom od mesta byt, jak je vystehovat, prosim, pokud se vam podarilo najit nejake reseni, poradte, mnohokrat dekuji

 122. Jiří Kovář

  SMLUVNÍ POKUTA.

  Pokud jsem do smlouvy o splácení dluhu 10.000,-kč(na 4 splátky) napsal,že se dotyčný zavazuje za každý den zpoždění splátky zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,-kč a dotyčný mi smlouvu podepsanou po třech týdnech vrátil zpět doporučeně poštou,je to vymahatelné? Přeci- když měl dost času na rozmyšlení a svobodně to podepsal,tak tím uznal smlouvu a tím taky podmínky v ní.Nebo, jak se na to dívá zákon? To z něho dostanu jen ty malé promile dané zákonem? To je v podstatě výhodné ty peníze nezaplatit,poněvadž z nich(pokud podniká) za rok udělá víc než mi zaplatí na úrocích.Zkuste mi poradit.Dík

 123. Honza

  Před pěti lety jsem vyhrála soud,s výsledkem,že

  žalující strana(já byla žalovaná)má uhradit vešk.soudní výlohy a náklady mého obhájce.Tato tak neučinila a obhájce chtěl,abych veškeré jeho výlohy uhradila já.Po ústní domluvě jsem souhlas. s roční splatností.Toto jsem splnila.On na mě mezitím(3 měsíce před ukončením splatnosti)poslal exek.úřad.Bez jakéhokoli upozornění jsou mi od května 06 prováděny srážky ze mzdy,ač dluh je mnou měsíc uhrazen.Kdo nyní bude hradit exekuční nákl., je exek.úř. povinen mě o exek. informovat?

 124. Ivana

  Prosím o radu, zda je možné při nedodržení termínu zhotovení ve smlouvě o dílo účtovat penále a v jaké výši. Děkuji

 125. Pavel Vrba

  prosím o radu. Ve společenství vlastníků jsme nejednotní v názoru na odpovědnost advokáta.Uzavíráme smlouvu o dílo mezi společenstvím vlastníků BJ a firmou. Tuto zpracovanou smlouvu o dílo chceme dát ke kontrole advokátovi. Do jaké míry advokát, který smlouvu nezpracovávala provede kontrolu a připomínkování této smlouvy odpovídá i s případnou finanční náhradou škody za špatně sestavenou smlouvu.Není mu zádáno zpracování této smlouvy. Děkuji.

 126. Stolá

  Byli jsme soudně vystěhování kvůli dluhu na nájemném v hodnotě 1130,- Kč. Zjistili jsme to až když mi volali sousedi do práce a když jsem přišla domů bylo již půl bytu vystěhováno. Včetně osobních věcí, oblečení a elektroniky, která byla na splátky. Všechno prý bylo převezeno do skladu. Soudní vykonavatelka nám však nebyla schopná vzdělit, kdy a jak si můžeme naše věci vzít zpět, prý snad do půl roku. Prosím poraďte jak tuto záležitost co nejdříve vyřešit a co dělat budou-li některé věci zničené.

 127. Mirek

  Vážený pane doktore.V roce 1995 mě srazil autem opilí řidič,díky němu mi byla amputována noha ve stehně.V roce 2000 bylo soudem uloženo mimo jiné,že mi má zaplatit odškodnění ve výši 120000kč.Do dnes mne nijak nekontaktoval ani nezaplatil.U soudu mi bylo řečeno,že si mam zjistit jeho majetkové poměry,ale to vše stojí peníze a na to nemám.Prosím o radu co mám dělat.Děkuji.

 128. Jana

  Dověděla jsem se, že na mne byla vydán návrh na exekuci. Dlužnou částku jsem zaplatila, i když po

  termínu. Nyní mi bylo doručeno usnesení. Má smysl se odvolávat? Nebo je lepší zaplatit výdaje na exekuci. Já jako povinný jsem své dluhy vůči oprávněnému zcela uhradila.

 129. Martina

  jak je to z vymáháním dluýného výživného na otci?již několikrát byl odsouzen k úhradě dokonce již i bez možnosti splátek,ale nikdy tak otec neučinil.Jaké právní kroky mám podniknout,aby dluh byl uhrazen?Je nějaké časové období,kdyby mu mohl tento dluh třeba propadnout?děkuji za odpoveď

 130. Eduard Kaftan

  Prosím o radu, na mojí adresu chodí neustálé upomínání na zaplacení dluhu u Vodafone za jejich služby. Adresováno je to na jméno KASTAN a adresa je přesně na moje bydliště. Již jsem tam volal a sdělil, že se jedná o nedorozumění, protože já jsem s OSKAREM ani VODAFONEM neměl co dočinění. Dopisy nechodí doporučeně a vyhrožují exekucí. Myslíte, že musím ty vyhrůžné dopisy brát vážně.

  Děkuji Kaftan.

 131. Blanka Hromadová

  Půjčila jsem 50tis. bývalému manželovi.Slíbil splatit 60tis.do jednoho roku,měsíčně splácet až 7000.Letos v červnu to byl rok a dluží jěště 38tis.Smlouvu mám.Chce abych mu počkala,ale už nemám důvěru.Peníze,které jsem půjčila jsou z úvěru,který jsem si vzala na rekonstrukci bytu.Jak mám postupovat dál?Děkuji za odpověď.Hromadová

 132. Pavel Oříšek

  Dobrý den,

  byl na mě podán návrh na platební rozkaz. S tímto návrhem zásadně nesouhlasím a chci se bránit, ale nejsem a nebudu moci převzít doporučený dopis od soudu. Jsem a budu mimo republiku asi rok. Chci se zeptat. Pokud nebudu moci převzít doporučený dopis od soudu, budou uplatňována nějaká penále ( procenta z částky atd.) nebo bude celý spor pokračovat až po převzetí dop. dopisu ?

  Předem děkuji Pavel

 133. Vendula

  Prosím, poraďte mi někdo, co mam dělat: chci z RD(kterým je v mém vlastnictví) soudně vystěhovat jistou osobu, která mi děla dluhy a mam strach, že o barak přijdu. děkuji.

 134. Lída

  Prosím o právní radu.

  Chci podat žádost o rozvod,manžel ukončil podnikání,má pohledávky,ale i sám je dlužníkem.

  Na zůstatkovém majetku(ale i na rodinném domku,kde bydlíme) je soudní exekuce, soudc. zástavní právo,výkon rozhodnutí.Jsou zde i dluhy ,které způsobil bez mého vědomí a nejsou to malé částky.Pravděpodobně existují i další, které tají.Snaha prodat rod. dům je zatím neúspěšná.Chtěli jsme z toho uhradit dlužné částky blokující dům a další nemovitosti určené k prodeji(váha,hala).Bojím se ale,že výše dluhů bude větší a nezůstane potřebná částka na bydlení po rozvodu pro mě a děti(17 a 14 let).Je také možné,že dříve dojde k exekuci rod. domu než k prodeji.

  Prosím tedy o radu,jak se k celé věci postavit a nepoškodit své děti a sebe.

  Moc a moc prosím o pomoc a radu.Předem děkuji za sebe i za děti.

 135. Lída

  Prosím o právní radu.

  Chci podat žádost o rozvod,manžel ukončil podnikání,má pohledávky,ale i sám je dlužníkem.

  Na zůstatkovém majetku(ale i na rodinném domku,kde bydlíme) je soudní exekuce, soudc. zástavní právo,výkon rozhodnutí.Jsou zde i dluhy ,které způsobil bez mého vědomí a nejsou to malé částky.Pravděpodobně existují i další, které tají.Snaha prodat rod. dům je zatím neúspěšná.Chtěli jsme z toho uhradit dlužné částky blokující dům a další nemovitosti určené k prodeji(váha,hala).Bojím se ale,že výše dluhů bude větší a nezůstane potřebná částka na bydlení po rozvodu pro mě a děti(17 a 14 let).Je také možné,že dříve dojde k exekuci rod. domu než k prodeji.

  Prosím tedy o radu,jak se k celé věci postavit a nepoškodit své děti a sebe.

  Moc a moc prosím o pomoc a radu.Předem děkuji za sebe i za děti.

 136. iva

  Prosím o radu,česká spořitelna prodala náš dluh ČKA , ten jsme splatili , ale vzniklo nám penále z prodlení a ČKA toto penále z prodlení prodala společnosti, která vymáhá pohledávky . Toto penále se snažíme splácet, ale firma, která odkoupila tuto pohledávku chce ji splatit v romto roce, jinak nám zabaví nemovist, kterou ručime. Jakým způsobem se můžeme bránit, když se snažíme toto penále vyrovnat.Děkuji

 137. Ťoupalová M.

  Dobrý den.Mám náj.smlouvu na dobu určitou=1rok.Občas, během roku,se nám stalo-/ne úmyslně,ale z nedostatku fin.prostředků-jsem na rodič.dovolené,manžel vydělává-8tis.čistého a máme 3děti/,že jsme zaplatili nájemné později.Než ale vypršela smlouva,vše bylo vyrovnáno.Pokaždé jsem žádala o prominutí popl.z prodlení z výše uvedených důvodů a bylo mi vyhověno.Nemám to ale písemně,pouze to,že mi vždy byla smlouva prodloužena bez jakýchkoli poplatků navíc,je důkaz,že mi prodlení prominuli.Letos jsem doplácela 2 nájmy a napočítali mi k nim poplatek z prodlení 3roky zpětně,takže za všechny roky,kdy mi ho předtím prominuli.Je toto možné?Smí mi město účtovat poplatek z prodlení i za dobu,kdy jsem zažádala o splátk.kalendář?Splácela jsem 3měs.a povoleno jsem měla 5měs,čili jsem dluh zaplatila dříve a oni mi toto období také zpenalizovali.Z března 06 mám tiskopis o povolení splátk.kalendáře,jak jsem o něm nyní psala a tam jsou všechny kolonky jiných dluhů i poplatků z prodlení,do této doby nevyplněné,čili že jsem dlužila jen ten určitý nájem,na který jsem žádala splátk.kalendář a žádný jiný dluh nebyl.Mohu se tímto tiskopisem bránit?Děkuji za odpověď.S pozdravem Ťoupalová.M.e-mail. Mirysek100@centrum.cz

 138. aneta

  jsme takova parta zivnostniku (zedniku) a delaly jsme pro jednu firmu , postavily jsme R.D. a oni nam nechteji zaplatit…vse je zapsane v deniku a ve smlouve…

  a jeste jeden postavily jsme jedne rodine dum a tam nam taky nechce doplatit faktury ktere maji uz rok…

 139. Michal Čech

  Dobrý den.Nedávno jsem se oženil a již mám problém. manželka si zhruba přef 7 lety , za doby předchozího manželství půjčila od sourozence svého tehdejšího muže peníze.Podepsala nejaký papír, který nachystal její manžel. Nikdo přítomen nebyl jen ona a on.Po rozvodu bylo majetkové vypořádání,ale o dluhu se nemluvilo.Nyní mé manželce vyhrožuje soudem.Zajímá mě tedy,zda existuje nějaká promlčecí lhůta a zda je možné sáhnout na náš majetek, který máme díky mě ještě z doby před naším naželstvím a dluh vznikl tak před naším manželstvím,Děkuji.

 140. Vendul

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jaké má právo kupující, když chce vozidlo vrátit.Na vozidle nebyly skryté žádné vady, vše bylo ústně vyrčeno, a ve smlouvě je psáno, že vozidlo odpovídá stáří, a kupící byl se závadami seznámen.Prodej byl uskutečněn před 3 měsíci.Může se prodávající vozidla nějak bránit?Děkuji

 141. Leo Ostatek

  Dobry den, již pul roku trva ma korespondence se spolecnosti volny.cz, ktera uzavira smlouvy dum od domu s lidmi a vyuziva starsi obcany a duchodce pro prestup na jejich tarif. Uzavrel jsem takto smlouvu se studentkou, ktera pro volny pracovala na chodbe sveho domu. Bohuzel nerekla mi podstatne informace a obelhala me. Ja podepsal a po prijiti prvni faktury jsem zjistil ze poplatek neni uctovan v inkasu, jak mi ona slecna rekla, ale zvlast. Hned jsem zareagoval (do 14dnu)dle smlouvy. Linku jsem odhlasil ale musel jsem pockat na dojeti fakturacniho obdobi do konce mesice. To jsem udelal a uhradil fakturu. Pak mi prislo ze mam jeste zaplatit aktivacni poplatek 400Kc. To jsem nezaplatil, nebot jsem na zacatku tuto sluzbu zrizoval stim faktem, ze bude fakturace jednotna s mym mesicnim inkasem. Nekolikrate jsem si pak se spolecnosti dopisoval a byl na sdruzeni pro ochranu spotrebitele. Zde me ubespecili ze je pravo na moji strane a napsali na volny dopis. Respektive tet jiz na firmu, ktera prevzala pohledavku od volny.cz a yacla po me "dluh" vymahat. Volny nijak nereagoval na me vytky a dopisy. Tet jsem ve fazi, kdy celim neustal doternym dopisum od vymahacske firmy, ktera mi hrozi exekuci majetku. Pravni oddeleni na ochranu spotrebitele mi poradilo at na podobne veci nereaguji a v pripade soudniho sporu si pravnik z SOS pripad rad vezme. Bohuzel zatim stale celim temto neprijemnym dopisum, ktere moji manzelku a me dosti stresuji. "Dluh" stale narusta a chodi nesplacene urgence a vyhruzky exekuci. Prosim poradte jak se branit proti temto praktikam, u tecchto firem. Jsem 70lety invalidni duchodce, ktery nema nervy na podobne praktiky. Dekuji moc a preji pekny den.

 142. karolina

  prosím vás pane doktore o radu:půjčila jsem známé třicet tisíc bez úroků(pouze úrok 10%% z prodlení platby za každý den)vše mám sepsané a podepsané,ale 30.9.2006 vypršela lhůta a od té doby má známá není k zastižení ani na telefonu.ve smlouvě je že pokud dluh nevrátí v daný termín mohu jej vymáhat vymahací agenturou.poraďte mi jak mám prosím postupovat?děkuji za odpověď

 143. jara

  Od kterého roku zpětně může VZP vymáhat penále od dlužné částky a za jak dlouho dlužnou částku.Již jsem žádal o prominuti penale cca 4900kč a bylo mě prominuto 2500kč mohu požádat znovu o prominutí zbytku penale.

  Děkují za odpověd .

 144. jara

  Od kterého roku zpětně může VZP vymáhat penále od dlužné částky a za jak dlouho dlužnou částku.Již jsem žádal o prominuti penale cca 4900kč a bylo mě prominuto 2500kč mohu požádat znovu o prominutí zbytku penale.

  Děkují za odpověd .

 145. Zuzana

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu.

  Přítelův otec si bral půjčku na byt, ale přestal splácet a ručiteli mu byly syn a

  dcera. Doporučené dopisy od banky s upomínkami převzal otec, ale nic svým dětem nesdělil. Chtěla bych se zeptat, jestli pošta může nechat přebrat doporučený dopis jejich otci, když na to nemá zplnomocnění od svých dětí? Vždyť nikomu bez občanského průkazu na poště nevydají doporučený dopis!!! Bohužel tímto vznikla situace, kdy byla na všechny tři vydána exekuce. Má smysl žalovat poštu, když díky těmto dopisům se mohla situace ještě zachránit? Podle mého názoru evidentně pošta pochybila. Děkuji za odpověď

 146. Zuzana

  Dobrý den,

  chtěla bych ještě doplnit, že doporučené dopisy byly adresovány synovi a dceři, kteří s otcem už nebydlí, ale mají tam trvalé bydliště. Takže mne zařáží, jak mu mohla pošta dát do rukou tyto dopisy? Děkuji za odpověď

 147. jitule

  Mám prosbu, rodiče mají velký dluh v bance,který zřejmě nikdy nesplatí.zajímá mě,zda pak automaticky přechází dluh na potomky.Půjčili si na podnikání, jednalo se o s r.o..Dnes již veškerý majetek vlastní banka, přesto ještě rodiče splácejí, kdy to skončí?…Děkuji za radu.

 148. Zlata

  prosim o radu ve veci co bude nasledovat nebo jak mam postupovat.Jsem najemce restaurace řadne vše platim a pronajimatel nahle zemřel nevite co bude nasledovat

 149. Franta

  Můžete mi, prosím poradit,jakým způsobem se dá zrušit synovi trvalé bydliště v našem bytě? Má spoustu půjček, které nehodlá splácet, sice teď začal pracovat, ale nechce se mu přispívat na domácnost, žije na vysoké noze. Hrozí nám exekuce, a protože bychom se jí rádi vyhnuli (půjčky jsme mu rozmlouvali, několik jsme jich za něj i zaplatili, ale přesto má dál svou hlavu), jediné řešení vidíme ve zrušení jeho trvalého bydliště u nás. Ale nevíme, jak na to. Poradíte, nebo existuje jiná možnost? Jak jsem slyšel, exekutoři jsou "velcí páni", kteří mají svá pravidla a s nikým se nemazlí.

 150. A.Izera

  Dobrý den,

  prosím,můžete mi říci,zda lze stanovit exekuci na majetek,pokud jsem zaměstnán na dobu neurčitou.A pokud ano,zda lze odebrat zařízení bytu přítelkyni,u které mám trvalé bydliště,ale

  všechny věci patří jí.Já žádný majetek nemám.

  Děkuji

 151. Renata Dvorská

  Prosím o radu,

  mám dvacetiletého syna,který se mnou bydlí ve společné domácnosti. Nedokončil školu, má základní vzdělání, nechce se mu pracovat. Z úřadu práce ho vyloučili, nemá nárok na žádnou soc.podporu, nepřispívá na nájem, nevhodně se chová ( slovní napadání, hlasitá hudba, nepořádek v bytě). Alkohol. nápoje nepožívá, drogy nebere, nekrade. Nedá se s ním dohodnout, chce si žít po svém, ale za mé peníze, už přes půl roku ho živím a platím za něj zdravotní pojištění.Z bytu se dobrovolně odstěhovat nechce. Myslíte, že mám šanci uspět u soudu s návrhem na soudní vystěhování syna?? A zároveň, na kterých stránkách najdu vzor takového návrhu?

  Děkuji moc za radu Dvorská

 152. Riljaková Iveta

  Prosím o radu.U České spořitelny jsem si vzala úvěr na 200 000.-Kč v hotovosti.Za tyto peníze jsme si s přítelem koupili os.automobil.Ještě chybělo asi 50 000.-Kč,které jsme vyřešili leasingem.Jelikož se rozcházíme,automobil zůstává přítelovi,ale úvěr mě. Přítel mi sice měsíční částku 5 000,-Kč přeposílá,ale úvěr je na dobu 5ti let a já nemám jistotu v jeho dodržení ve splacení.Proto prosím o radu.Chtěla bych s ním uzavřít smlouvu o půjčce,že jsem mu zbývající hodnotu peněz(samozřejmě i s úroky) půjčila a nechat notářsky ověřit podpisy.Pokud na tuto půjčku je nějaký předepsaný formulář,prosím o zaslání,nebo alespoň,co musí tato smlouva obsahovat.Děkuji předem za pomoc a radu.Riljaková

 153. Romana

  Dobrý den, prosím o radu. Dostali jsme od babičky dům se zahradou, pod kterou je louka. Chtěli bysme jí odkoupit. Od roku 1920 jí babička obdělává. Máme na tento pozemek někajé přednostní právo? Děkuji

 154. Olda

  Po rozvodu bydlí má exmanželka v domě mích rodičů, jak ji mohu dostat z baráku? Neplatí žádný nájem a ani na drobných opravách se nechce podílet. Prostě si žije jak v hotelu. Je cizinka a má tam trvalí pobyt.

 155. Karel Brych

  Dobrý den.

  Půjčil jsem pánovi 25000 Kč. Sepsali jsme spolu smlouvu o půjčce se všemi náležitostmi. Dlužná částka měla být vrácena do 31.12.2001. Dlužník mi neustále sliboval, že se rozplatí a nakonec 5.5.2005 zemřel. Existuje však jeho syn- dědic. Lze po synovi soudně vymáhat tento dluh? Slyšel jsem totiž něco o tříleté promlčecí lhůtě- že jsem to prý prošvihnul a měl se obrátit na soud do 3 let od data splatnosti té půjčky. Chtěl bych se zeptat jak mám dále postupovat a zda-li mám vůbec nějakou reálnou šanci domoci se svých práv? Děkuji za odpověď. K.Brych.

 156. ¨ˇCervinka

  Je možné zadržet (§175 zák. č. 40/1964 Sb) i zapůjčenou věc, která však nepatří dlužníkovy, ale měla by mu být vrácena? Náhradní vozidlo autoservisu, jinak jsou všechny podmínky splněny.

 157. Robošová Lenka

  Bývalý manžel Mně má do 31.12.2006 vyplatit jistou částku peněz jako vyrovnání po rozvodu SJM. Máme spolu sepsanou dohodu před advokátem. Zajímá mě, co mohu dělat, jestli se tak nestane. Je z tohoto prodlení nárok na nějaké penále? Děkuji .Robošová.

 158. Kellnerová

  Dobrý den.Potřebovala bych poradit jak zjistím,

  že mám nějaký nedoplatek ve zdravotním

  a sociálním pojištění?

  A kolik jsem dlužná i s navyšením za neplacení?

  Děkuji moc za radu a odpověď!

  Naschledanou

 159. dana

  Dobrý den, ráda bych věděla co mohu podniknout ve věci neúhrady nájemného od podnájemce. V podnájmu družstevního bytu jsem měla paní, která, aniž by uhradila dohodnutou částku za podnájem se odstěhovala, protože věděla že za neúhradu ji dám výpověď. Bohužel se odstěhovala, aniž by mi vrátila všechny klíče ,které měla za dobu podnájmu, bez úhrady nájemného a slušeb. Odmítá se mnou komunikovat. Už nevím jak z ní dostat veškeré náklady, klíče a pod. Děkuji za rychlou odpověď.

 160. Karolína Rybníčková

  Lze nějak vymáhat dluh za nezaplacené auto,které jsme prodali na splátky a byla nýám zaplacena splátka jen 2x – je to promlčené? Jedná se o příbuzenský vztah a písemně jsme ho nevymáhali.Děkuji

 161. Zdeněk

  Náš bývalý nájemce(právnická osoba) nebytových prostor,ve kterých podnikal nám dluží za nájemné a za energie,celkem je to za rok 2006 45000,-kč.

  Prosím o informaci jaké máme šance a jak postupovat?Existuje něco jako zkrácené řízení u soudu aby se vše neprotahovalo?Moc děkuji Zdeněk.

 162. Němcová Kristýna

  Dobrý den,prosím vás chtěla bych se zeptat:se svou matkou se nestýkám a nemám přehled o její finanční situaci ale doslechla jsem že má spoustu nemalých dluhů.Slyšela jsem o možnosti zřeknutí se dědictví.Nechci v případě její smrti s ní mít nic společného.Nic z pozůstalosti nechci ale chci se zeptat jestli to platí i v případě dluhú,nebo se dluhy automaticky převedou na děti.A jastli se dědictví(dluhů) může zříct i má sestra ketrá se s matkou stýká.A na koho se dluhy potom vlastně převedou v případě že jsou to dluhy u známých a bez ručitele.Děkuji Němcová

  1. Alena

   Lze se zříct dědictví majetku na Slovensku po zemřelém manželovi, který měl trvalé bydliště v Čechách, ale dědictví majetku, který měl v Čechách si ponechat? Děkuji za odpověď.

 163. Kleinová Iveta

  V roce 2000 jsem podala trestní oznámení na zástupce společnosti PROVIDENT FINANCIAL.Žádala jsem o půjčku u této společnosti, ale byla zamítnuta. Po půl roce mě společnost kontaktovala s tím že jsem si peníze odebrala, ale neplatím splátky. Jejich zástupce byl podvodník, který uzavíral falešné smlouvy a neodváděl peníze tak jak měl a za to byl souzen a uznán viným. Policie požadovala po firmě PROVIDENT aby doložila důkazy , společnost však toto neučinila. Naopak tvrdí že má mnou vlastnoručně podepsanou smlouvu a doklad o převzetí hotovosti. Já žádné takové doklady nemám neboť jsem nic takového nepodepsala.Jaký mám prosím zvolit postup proti této společnosti, aby doložila uvedenou smlouvu a potvrzení. Podotýkám, že jsem je kontaktovala jak písemně, tak osobně několikrát v průběhu 5 let a výsledkem bylo že na mě poslali exekutora. Poraďte mi prosím jak mám postupovat.Za jakoukoli odpověď předem děkuji. Kleinová

 164. Havelka Miloslav

  Jmeno: Havelka Miloslav

  E-mail: Bublak.z@seznam.cz

  zpráva: Dobry den rád bych se zeptal dělal jsem ručitele a přestali splácet mám zaplatit 67000kč.Nechtějí mi přistoupit na splátky 2000kč měsíčně přitom vím že ten komu jsem ručil si jezdí ve vlastnim autě má i bydliště.Má finanční situace není moc dobrá už ted mám dost úvěrů na splácení a z výplaty mi nezbývá nic zároven mám obavu že přijdou na adresu kam mi chodí pouze pošta jelikož nemám stálé bydliště nerad bych uved do průšvihu někoho jiného.Mají právo sebrat něco v bytě kde nebydlím ani tam nemám trvalé bydliště?předem díky prosím pište na můj email Bublak.z@seznam.cz

 165. Milena Kloziková

  Dobrý den! Chtěla bych se zeptat, kolik %% si může exekutor vypočítat z nezaplacené faktury z roku 1993. Jedná se o částku 6.000,- Kč. Nyníjsem dostala výměr, kde si počítá 2%% denně. To je podle mého názoru přinejmenším lichva! Lze to nějak napadnout? Díky

 166. petr slanina

  ručil jsem manželům Buchalovým z ústí nad labem,půjčku neplatili,dluhy narůstaly,vše je z roku 2002 tet mám exekuci 7000kř,mám rodinu kterou neuživým,zbyde mi minimálně,jak posléze tento dluh vymáhat,jsou vlastníky nemovitostí,peníze mají.děkuji

 167. petrikova radmila

  pokud narazíte na Miloslavu a Jaroslava Buchalovi z Rˇehlovic vyhněte se jim obloukem,za dobré slovo přemluví lidi k tomu aby jim ručily a pak neplatí,dost lidí na to doplatilo a oni žijí jako by se nic nestalo,kupují majetek a dluží kam se podívaj,před takovými varujeme,přítel přišel o rodinu,platil exekuci a oni jezdí ve stále nových autech

 168. Perková

  Ráda bych věděla jak dále postupovat když se podle vyjádření soudu mám odkázat se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

 169. Vitek

  Dobry den.Muj svagr ma penezitou pohledavku v USA okolo 10 000$.Maji moznost tuto pohledavku po nem vymahat?Dekuji za odpoved.

 170. Alena

  Prosím o radu. Máme dluhy u více institucí, které nestíháme splácet, z důvodu změny zaměstnání, kde máme nižší příjem.Už mám hrozí exekuce,ale rádi bychom tuto situaci vyřešili snížením splátek, ale nikdo nám vstříc nevychází,abychom je snížili. Takto nám naskakují vysoké úroky,poplatky.Mohly by jste nám poradit jak tuto situaci řešit? Zkoušeli jsme už spousty řešení, ale zatím bez výsledku, s tím že dluhy šplhají víc a víc.Rádi bychom naše splátky snížili a platili, ale nevíme jak to vyřešit. Již opravdu nevíme jak tuto situaci řešit.Problém je, že v těchto situacích mnoho lidí z vás tahá peníze za pomoc,…ale ve výsledku nám zatím nikdo nepomohl.Děkujeme moc za vaši ochotu a pomoc.

 171. Ola

  Dobrý den, soudu jsme poslali návrh na platební rozkaz. Teď nám od nich přišel dopis, abychom upřesnili od kterého data požadujeme úrok z prodlení. Mám za to, že to bývá od prvního dne prodlení, tedy jeden den po splatnosti faktury. Jenže zde nám dlužník nezaplatil dvě faktury, přičemž každá má jinou splatnost. O kdy tedy máme úrok z prodlení požadovat? Děkuji za odpověď. Ola

 172. Martina Burgerová

  Prosím o radu, jak správně postupovat. Jedná se o nezaplacení peněžní pohledávky, která byla splatná dne 31.12.2005. Od dlužníka mám podepsané uznání dluhu /není notářsky ověřeno/.Děkuji za radu a rychlou odpověď. Martina Burgerová

 173. delfi

  Dobrý den,

  v říjnu roku 2006 jsem si od nejmenované společnosti brala půjčku ve výšši 15.000,- bohužel jsem si nepřečetla smlouvu a neposlala první splátku,kterou oni chtěli zaslat ihned po obdržení peněz.

  Do 14.dnů mi od nich přišel dopis že mám uhradit 34.000,- za prodlení.Takové finanční prostředky bohužel nebylo v mých silách sehnat a tak jsem doporučeně zaslala dopis s prosbou o splátkový kalendář.Nikdo se mi měsíc neozýval a tak jsem zasílala další a další dopisy celkem sedm.Po 4.měsících mi přišlo vyjádření že mám i s náklady zaplatit 60.000,- zaplatila jsem 20.000,-které jsem sehnala a zaslala dopis s prosbou zda by zbylá částka byla možna rozložit do splátek.Už je to opět měsíc a nikdo neodpovídá,mám hrozný strach že mi opět za 4.měsíce přijde dalších 60.000,- prosím pomocte mi nebo poraďte co dělat.Telafoní linku nemají vedenou a jediné spojení s nimi jde písemě.Děkuji předem za odpovědi

 174. Doris

  Jak se rychle zbavit drzých podnájemníků? Pravidelně neplatí podnájem a teď už běží 18.den prodlení, kdy mi dluží za další měsíc. Můžu je vystěhovat násilným vniknutím do svého bytu? Děkuji za radu.

  1. Dana

   Záleží na znění podnájemní smlouvy. Běžte se poradit na policii, jestli násilným vystěhováním se nedopustíte nějakého přestupku.

 175. radek sura

  Dobry den.CHtěl jsem se zeptat jestli je nějaka promlčeci doba při dluhu u zdravotni pojištovny.Ten dluh mam u pojištovny už jedenacty rok a pořad mi chodi tak co dva roky upominka i s penale ato neni zrovna male.

 176. Ivana Novotná

  Dobrý den pane doktore,

  prosím vás o radu:

  V roce 1996 jsem se vdala za vdovce se třemi dětmi (nyní jsou již zletilé a pracují). Máme ještě desetiletého syna a bydlíme v rodinném domku

  mého manžela. Manžel je jediný dědic, tzn. nemá žádného sourozence. Rodiče jsou stále vlastníky nemovitosti. V roce 2001 nám řekli, ať si

  s domem děláme co chceme, že dům bude manžela, tj. syna. Tak jsme začali s rekonstrukcí. V dobré víře jsem vložila do rekonstrukce střechy

  150.000,- Kč (veškeré mé úspory ještě z doby, kdy jsem byla svobodná). Tuto střechu jsem rekonstruovali v roce 2001 – doklad máme vystavený,

  tj. fakturu. Bohužel, nyní došlo k situaci, že se budeme stěhovat – získali jsme svoji nemovitost.(Velmi špatné vztahy mezi rodiči manžela a

  vlastním synem – manžel nesmí „mluvit“ do výchovy svých dětí z prvního manželství).

  Vzhledem k tomu, že sami budeme potřebovat peníze do rekonstrukce získané nemovitosti, chtěla jsem na rodičích manžela, aby mi vrátili

  alespoň částku za rekonstrukci střechy, ale nechtějí mi nic dát. Rodinný dům chtějí přepsat na vnuka.

  Je – prosím Vás – ještě možnost, jak získat tyto prostředky zpět??????

  Předem Vám děkuji za odpověď.

 177. Vlasta Škrháková

  Prosím radu. V červnu 2004 mi podle dohody namontovala firma plastová okna.Měli jmse uzavřenou smouvu o dílo. Fakturu jsem hradila ze stavebního spoření. částka o kterou se cena převýší jsem chtěla uhradit hotově(jedná se cca o 5 tis.Kč, ale při přebrání díla, jsem uvedla závady, které mi nebyly odstraněny. V únoru roku 2005 se mi z firmy ozvali (zřejmě účetní při kontrole pohledávek a vyzvali mě k úhradě zbývající části s tím,že mi mají dodat pouze plastové krytky,ktedré dovezou. Dne 2.8.2005 jsem jim ihned písemně (doporučeně) odpověděla, že částku doplatím po odstranění závady (jednalo se stále se otevírající křídlo okna,které je zřejmě špatně zazděné).do února 2006 se opět nic nedělo, až nyní se firma ozvala a poslala svého zaměstnance ke zjištění skutečné závady.Při vyjádření nespokojenosti vedoucímu firmy mě odbyl tím, že jsem si změnila telefon (ale to snad může udělat každý), adresa zůstala stejná a ve smlouvě je uvedeno, že pokud bude nutné pošlou doručenku.Za celou dobu přišla poštou pouze jedna upomínka a to v únoru 2005. Prosím o sdělení, zda můžu uplatňovat po výrobci slevu (v jaké výši) a odstranění závady, i když to budou v červnu již 3 roky.

 178. Hana Válková

  dobrý den,

  po dobu tří let a 4 měsíců věřitel-společnost GeMoney- nezaslal ani upomínku a ani svůj dluh nevymáhal jiným způsobem. Nyní jsem obdržela dopis jejich právního zástupce,který požaduje zaplacení nesplacené půjčky + úroků, poplatků. V občanském zákoníku je uvedeno, že lhůta prodlení je tři roky. Má tento právní zástupce právo ještě po mě vymáhat nesplacenou půjčku i s úroky?? Prosím o radu, dotaz je urgentní.děkuji

  1. Maca

   Dobrý den,

   bohužel právní zástupce společnosti GE Money – Multiservis má právo na vymáhání dlužné částky i s penálem. Ve smlouvách těchto společností je formule, kde společnost prodlužuje promlčecí lhůtu na 10 let a podpisem smlouvy s touto podmínkou souhlasíte. Je to většinou psáno v podmínkách o smlouvě drobným písmem. V praxi to je tak, že právní zástupce spis uloží a čeká pár let až na dlužné částce naskáče úrok z prodlení ze kterých sám žije. Je to sice neetické, ale z právního hlediska je právní zástupce v právu, což např. ze 6000,- úvěru po letech zaplatíte 28000,- a nic proti tomu nenaděláte.

 179. Jaromír Korejtko

  Dobrý den,

  13.12.2004 jsem nezaplatil za neúplné odtažení vozidla poplatek 500,-Kč a 300,-Kč pokutu za vytvoření překážky v silničním provozu s tím, že jsem požadoval projednání v přestupkové komisi, protože jsem se domníval, že jsem se přestupku nedopustil.Za týden jsem byl vyzván, abych 500,-Kč zaplatil do 8 dnů, což jsem neučinil. Pokutu 300,-Kč jsem zaplatit nemusel pro pochybení městského strážníka, do komise jsem zavolán nebyl.Otázkou je do kdy musí městský úřad nezplacený poplatek vyřešit a kolik mě budou úroky a penále stát?

  Děkuji.

 180. KVETA

  DOBRA DEN,PROSIM O RADU.BYVALY PRITEL MA SODNE STANOVENE VYZIVNE VE VYSI 900Kc.,KTERE MU JE EXEKUCNE STRHAVANO Z PLATU.MOMENTALNE JE OD SRPNA 2006 VEDEN V EVIDENCI UCHAZECU O PRACI A VYZIVNE JE MI UP ZASILANO JAK KDY,JEDEN MESIC JE TO 600Kc.DALSI MESIC JE TO JEN 120Kc. A TENHLE ROK 2007,NEDOSLO VYZIVNE VUBEC.ZJISTILA JSEM NAVIC,ZE BYVALY PRITEL PRACUJE NA CERNO,TAKZE PENEZ MA VIC NEZ DOST.PROSIM O RADU,NA KOM A JAKYM ZPUSOBEM,MAM ZADAT DOPLACENI CELE VYSE VYZIVNEHO A JAK A KDE ZAZADAT O JEHO ZVYSENI.PREDEM DEKUJI..

 181. Jitka

  Rodiče před 4mi lety "prodali" rodinný dům,ale do dnešního dne kupující splatil pouze tak 60%% smluvené částky. Naštěstí nedošlo k přepisu nemovitosti. Po několika příslibech se stále kupující nemají k zaplacení zbylé částky. Jak máme postupovat? Chtěli by jsme sepsat nějakou Přílohu (Dodatek) ke kupní smlouvě,kde by jsme udali zbylou nezaplacenou částku + do termínu nezaplacení, penále?? Můžu poprosit o nějaký vzor? Děkuji

 182. Stene

  Dobry den. Az do roku 1999 jsem si platil "pojisteni odpovedenosti za skodu zpusobenou zamestnavateli" ve vysi 150 Kc rocne. Po te jsem v dusledku nejakych problemu toto pojisteni prestal platit a zhruba v breznu 2001 mi prislo vyrozumeni o jeho zruseni z duvodu neplaceni s tim, ze pojistovne dluzim 75 Kc a tento dluh mam zaplatit do 30ti dnu. Jelikoz jsem byl delsi dobu mimo trvale bydliste, zaplatit jsem tuto castku asi az za 40 dnu.

  Od te doby se dale jiz nic nedelo. A ted otazky:

  1. lze tuto celou zalezitost povazovat za uzavrenou ?

  2. muze i po sesti letech ze mne pojistovna udelat dluznika (bez predchoziho vyrozumeni od soudu) a zadat nahradu ve vysi mnohonasobku te castky 75 Kc, v krajnim pripade exekuci ?

  3. ma smysl to jeste ted resit dotazem na dotycnou pojistovnou nebo je to jiz dle zakona promlcene ?

  Dekuji za odpoved.

 183. Martin Norris

  Koncem minulého roku byl vyhlášen konkurs na majetek mého syna. Jako OSVČ dluží svým dodavatelům poměrně vysoké částky a dlouhodobě již není schopen je hradit. Bydlí s manželkou v domě, který si pořídili v době trvání manželství, takže jej mají ve společném bezpodílovém vlastnictví. Lze v tomto případě právoplatně zahrnout do konkursního majetku i podíl jeho manželky, která je spoluvlastnicí uvedeného domu? Děkuji za odpověď.

 184. Lucie Nováková

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala na kontokorent. V loňským roce jsem čerpala kontokorent. Nyní za 2 měsíce mi končí lhůta, do které se musí kontokorent splatit. Jenže jsem se bohužel dostala do finanční krize, takže nebudu schopná do tého doby tento kontokorent vyrovnat. Je možné nějaké oddálení lhůty splatnosti?

 185. Lenka

  Dobrý den.Moje teta jde koncem roku do důchodu a obáva se,že před několika lety byla 2 týdny bez práce.Po tuto dobu se nebyla hlasit na ůřade práce,protože již mněla přislíbenou práci.Tenhle rok tomu bude 11 let a ona se obává spětný pohledávky od VZP.Po dobu těch dvou týdnú nebyla nemocná ani nevyužila žádné lékařské služby.

  Tak se chci v její jméne zeptat jestli se má spětný platby obávat,nebo co by mněla udelat.

  S pozdravem Lenka.

 186. Michal Benedek

  Chtěl bych Vás tímto pozdravit a požádat Vás o radu.

  Půjčil jsem finační částku 150 000 Kč,uzavřel jsem s dlužníkem dlužní úpis, kde byla stanovena doba splatnosti a podmínky při jeho nedodržení. Konkrétně, že dlužník při nedodržení stanovených podmínek zaplatí úroky z prodlení. Dlužník mi k dnešnímu dni peníze nevrátil, od doby splatnosti uběhly bez mála tři roky. Jak bych měl vůči němu postupovat? Několikrát byl vyzván jak ústně tak i písemně, aby svému závazku dostál. Jaké budou soudní poplatky pokud celou záležitost postoupím soudu a jakou mám šanci, že své peníze dostanu zpět?

  S pozdravem, Michal Benedek.

  1. AliceElis

   Pane Michale,tak za prvé: po 3 letech je dluh promlčen.Ještě je jedna šance, že mu dáte podepsat tzv.prodloužení ohl.dluhu a budete to datumovat.Pokud to podepíše ,od toho datumu se počítá opět do závěru úhrady doba 3 let.To on asi neudělá, tak si sežeňte svědky,nejméně 3 osoby, co vám půjdou na ruku.Ale pozor! Soudce při svědečném řízení bude chtít přesně popsat styl,způsob.čas,akci,atd…jako ve filmu, jak vše probíhalo.Jestli se jeden svědek zadrhne nebo nebude hovořit přesně časově, máte smůlu.Soudce vás "smete".Úroky z prodlení se počítají podle toho roku, kdy dluh nastal a je to podle úrokové sazby ČNB.PROCENTA VÁM SDĚLÍ NA ODDĚLENÍ PLATEB.ROZKAZŮ NA SOUDĚ.Každý půlrok je jiný.Předtím se to bralo čtvrtletně.Asi v roce 2005,tak nějak.Nyní je to pololetně, co vím, je 9,5%.Na soudní poplatky se berou 3% z celkové částky.To vám taky řeknou na soudě.Vaše šance se zakládá na majetku dlužníka.Má-li vilu,nebojte se.Má-li zadek holý, bude to trvat.Jednou snad bude mít taky důchod.Ale to je již jiná parketa.Chce to advokáta!!! Ahoj.Alice.

  2. Orgic

   Vyse uroku z prodleni se v tomto pripade (kdy prodleni vzniklo pred ucinnosti noveho narizeni vlady 163/2005 Sb. – tedy pred 23. breznem 2005) pocita jako dvojnasobek diskontni sazby stanovene CNB a platne k prvnimu dni prodleni, viz. § 1 narizeni vlady c. 142/1994 Sb. a v prubehu se uz nemeni. Vyse v jednotlivych obdobich je na strankach CNB. V nove uprave jiz urok pololetne reaguje na zmenu repo sazby CNB.

 187. Petr

  Dobrý den,

  prosím o radu, jak donutit dlužníka (fyzickou os.) k zaplacení svého dluhu. Bohužel dlužník nemá žádné trvalé bydliště ani žádný majetek. Vím, že asi moc naděje nemám, ale přesto prosím o radu.

  1. Maca

   Bohužel, kde nic není, ani exekutor nebere. To dopadne špatně.

 188. Jitka

  Dobry den,prosim o radu.Na podzim lonskeho roku jsem obdrzela od Dopr.podniku hl.m.Prahy upominku o nezaplaceni jakehosi meho dluhu vuci nim.Dale mi v tomto dopise bylo oznameno ze cela vec byla postoupena pravnicke kancelari.Na tento dopis jsem odpovedela formou doporuceneho dopisu s otazkou o jaky dluh jde ( konkretni castku-ta nikde nebyla uvedena ),popripade sdeleni kdy a kde jsem mela jet "na cerno" a byla jsem pristizena revizorem.Jen jsem chtela videt nejakou dokumentaci na zaklade ktere jsem mela platit…Na dopis mi bylo odpovezeno a to tim stylem ze zadna dokumentace neni,ale ze zaplatit proste musim. O jakou castku jde mi opet nebylo sdeleno.No a vcera jsem si na poste vyzvedla soudni obsilku s tim ze mam do tydne pisemne dodat informace o tom kde a jestli pracuji, kde mam vedeny ucet a jeho cislo a zaverem byla poznamka pokud uvednu nepravdive udaje tak muzu zaplatit az 50 tisic pokutu. O tom kolik jsem teda dluzna za mou jizdu bez jizdenky Dopravnim podnikum OPET ani vidu ani slechu….Muzete mi, prosim, poradit? Chtela jsem celou zalezitost vyresit jiz po 1.dopise ktery mi poslali, ale cely postup se mi zda vice nez podivny.Proste odmitam zaplatit za neco a poradne nevedet proc…Predem dekuji za odpoved a preji krasny den

 189. Suchá

  Dobrý den,

  prosím o radu.

  Mělijsme měli 1/2 roku na to , abychom se vyjádřili městu, že máme zájem o odkup bytu. Odpovední lístek jsem tam dala v tomto limitu,ale peníze nesložila.Důvod: peníze jsem měla,ale problém – dostala jsem se jako ručitel do exekuce a pokud bych v tomto období odkoupila byt, přišla bych o něj.

  Město o mém problému ví,říkali, že počkají.

  Ale právník , který tyto smlouvy dělá, říká, že tato lhůta a odkup za min.částku už vypršel.

  1. Názor města:odpovědní lístek v 1/2 lhůtě jste dala na město, máte nárok na odkup za min.částku./ peníze v tomto termínu nebyly ve smlouvě uvedeny/, pouze odpovědní lístek.

  2. Názor právníka: Nemám na odkup min.částky už nárok.

  Prosím poraďte

  Děkuji

  Suchá I.

  1

 190. lenka

  Dobrý den, chci se zeptat zda mám nějakou šanci. Své tenkrát nejlepší kamadádce jsem podepsala ručení na hypotéku, týden po podepsání všech právních dokumentů mi řekla , že už mě nepotřebuje a ať jdu do …..

  Chci se zeptat, zda mám nějakou šanci toto ručení zrušit nebo aby mě banka informovala hned po prvním prodlení platby a né až za rok, kdy dluh bude neúnosný, díky všem za radu.

  1. AliceElis

   Máte šanci a dost velikou.Zajděte si do oné banky a přeptejte se jako ručitelka/OP a ručitelskou smlouvu sebou/ zda ona osoba plní.Pokud neplní, ihned po neplnění nejméně 3 měsíců jí dejte na žalobu.Důvod je jasný! Vytkněte v důvodu ony pomyslné trachtace se splátkami a vyznačte v žalobě obavy ohledně úroků.Vždy po 3 měsících máte tzv.informační právo.Měli vás ale v bance poučit!Jestliže zjistíte, že kámoška nedodržuje splátkovou dohodu, ihned ji písemně a doporučeně vyzvěte k plnění. Uschovejte si dopisy a doručenkové lístky.To je důležité k soudní žalobě.Pokud nebude plnit, jste povinna za ní plnit a poté po plnění můžete "kámošku" žalovat: Vím, že se dá žalovat i během vašeho plnění, ale na to si vemte právníka, je to pak složité, ale rychlejší.Držím palce, ale sorry: kámoška se chová trochu jinak. Je mi vás líto. Jo a to ručení – NEMÁTE ŠANCI TO ZRUŠIT!UPSALA JSTE SE NEJENOM ČERTU,ALE I TZV.KÁMOŠCE! Alice.

 191. veruska

  vzhledem k tomu že jsem žila 4 roky v zahraničí a v nedávně době jsem se vrátila zpět.. tady jsem však zjistila, že dlužím značnou částku za zdravotní pojištění…Tuto částku jsem zaplatila s tím, že jsem si poslala žádost o prominutí penále..Tato žádost však byla zamítnuta…Můžete mi prosím říci jakým způsobem zdravotní pojištovna může toto penále vymáhat?? díky za pomoc

  1. Maca

   Zdravotní pojišťovna může úroky z penále vymáhat soudní cestou, kde podá k soudu Platební rozkaz, pokud nezaplatíte následuje exekuční. Nebo pohledávku může podstoupit třetí osobě, nejčastěji Exekutorským kancelářím.

  2. KT

   K Vašemu dotazu ze dne 17.4.2007 sděluji, že zdravotní pojišťovny ve sporných věcech placení pojistného a penále rozhodují ve správním řízení platebními výměry, "nesporné" dlužné pojistné a penále předepisují k úhradě výkazy nedoplatků. Obě zmíněná vykonatelná rozhodnutí pak jsou titulem pro soudní nebo správní výkon rozhodnutí (exekuci).

   Z výše uvedeného vyplývá, že příslušná zdravotní pojišťovna je oprávněna podat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb.), návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.) nebo může pohledávku vymáhat cestou správní exekuce podle správního řádu (zák. č. 500/2004 Sb.) – zde se pak v důsledku zákonného odkazu ust. § 106 odst. 3 správního řádu postupuje podle zákona o správě daní a poplatků (zák. č. 377/1992 Sb.).

   Způsoby výkonu rozhodnutí (exekuce) pro peněžité plnění jsou následující:

   a) výkon rozhodnutí (exekuce) dle občanského soudního řádu a exekučního řádu – srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázáním pohledávky u peněžního ústavu nebo jiné pohledávky, příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí, prodejem podniku, zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem,

   b) správní exekuce dle daňového řádu – srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázáním pohledávky u peněžního ústavu nebo jiné pohledávky, prodejem movitých věcí, prodejem nemovitostí.

  3. AliceElis

   Pokud jste si platila v zahraničí zdravotní,dokažte to nějakými výpisy.Udělala jse docela velkou blbost, že jste se nebyla odhlásit na VZP.Je však jasné, že pokud jste byla "tam" načerno, je nesmysl se odhlašovat anebo vysvětlovat, že jste někde v zahraničí pracovala načerno. Měla jste jako nezaměstnaná /a nemusela jste být hlášená na úřadě práce/ platit nejnižší možnou platbu pojistného./ Pověřit někoho z rodina,aby to za vás platil/.Tedˇje pozdě bycha honiti. Do tří let můžete žádat o prominutí penále ,ale po čtyřech letech to bude sakra fuška. Zkuste štěstí v tom, že podáte vysvětlení, jak k tomu došlo.Čech, který si neumí dobře odpovědět, řekne, že neznalost zákonů neomlouvá.To je kapitální blbost.To je jako bych řekla, že pokud mi uhnívá ruka a neumím si ji odříznout, mám smůlu a zhebnu na otravu krve!!!Požádejte o zmírnění tvrdosti zákona a uveďte tam, jaký důvod byl. Jen proboha, ať to není tak, že jste tam byla načerno,To vám tedy neuznají.Brečte, plačte, snažte se. Něco mohou prominout, ale ne všechno.Bohužel, v tomto případě vám ta "ruka asi uhnije".Tedy jak by řekl úředník: Neznalost zákona neomlouvá…. To bych jim tedy ntrhla s chutí žaket… Alice.

 192. Blažková

  V roce 1978 jsme od původních majitelů koupili dům na samotě u rybníka s pozemky včetně příjezdové cesty k tomuto domu, a to se souhlasem tehdejších uživatelů pozemků JZD a Státního rybářství. Příjezdová cesta není zatížena žádným břemenem. Zajímá nás, zda jsme povini kdykoliv umožnit vjezd rybářům za účelem výlovu ryb či ke skládku krmiv /postaven bez stavebního povolení/.Rybáři argumentují vydržovacím právem.Jaký je váš názor na případný soudní spor?Děkuji za odpověď Blažková

  1. AliceElis

   Nejste povinni trpět "nájezdy rybářů".Na katastru nemovitostí nemáte tedy podle vás žádné břemeno a jste jedinými majiteli příjezdové cesty. Tak se s nima neser..,ať si třeba sedají hydrovrtulníkem na plochu rybníka, pokud nemají jiný přístup anebo jim určete cenu za vstup přes váš pozemek.Cena musí být adekvátní vůči vstupu na pozemek, ale nevím co by tím zákon myslel jako adekvátnost.Buď příjmou vaší cenu anebo budou mít smůlu.Zase mám obavy, že se najde nějaký rybář,který nahlásí finančáku, že si odečtou koňury za účtovaný vstup na váš pozemek a vy to budete muset necht zdanit a je s tím zase práce, no nevím, nevím. Zkuste se dohodnout na nějakém "rybím bakšiši", že 2x do roka dovolíte zrychtovat příjezdovou cestu za tunu kaprů.Uvidíte,jak se k tomu páni rybáři postaví.Anebo jim dejte "nazdar".To bude bolet nejen ryby,ale i osazenstvo rybářů.Záleží to na vaší citlivosti duše.Jo a ještě něco: vydržovací právo bylo jen v myslech někoho, kdo toho druhého chtěl okecat.To je právo, které v dnešní době nikomu nic neříká a je to právo blbosti.Promiňte, ale nenechte se "okecávat". Alice.

 193. Martin

  Mám syna , který v červenci ukončí SOU a měl by někam nastoupit do práce , či hlásit se na pracovní úřad.

  Myslím že tím dnem , kdy nastoupí do práce či se přihlásí na úřad pro mne končí vyživovací povinost.

  Jak se mám zachovat, abych neporušil nějaký zákon. Děkuji za odpověd.

 194. Hölzelová

  Dobrý den,

  koupila jsem byt, zaplatila, mám úvěr u stav.spořitelny (ta má na byt v katastru zapsané zástavní právo), měsíc v něm bydlím a developer nedodržel ustanovení kupní smlouvy podat vklad na katastr. V KS má sice povinnost do daného termínu toto učinit, ale není v ní už sjednána smluvní pokuta při nedodržení. Od smlouvy odstoupit nechci. A nevím, jak postupovat dál, aby developer návrh na vklad podal.

  Ivana.Holzelova@seznam.cz

 195. Jan

  Dobry den

  Mam problem s matkou sve byvale pritelkyne,ktera po me chce penize za naklady spojene s uzivanim bytu.Bydlel jsem u nich cca 4 roky a platil ji prispevek na bydleni.Kdyz jsme se s jeji dcerou rozesli tak po me chtela podepsat dluzni upis na nesmyslnou financni castku kterou oduvodnovala nakladama na domactnost.Nic jsem nepodepsal a neexistovala ani zadna slouva o bydleni.Pri me posledni navsteve a prevzeti mych poslednich veci mi predala za pritomnosti sveho otce tento dluzni upis ktery sama sepsala.Nebyl podepsany ani ji samotnou a ani nikym jinym.Dale jsem to neresil.Pozdeji vsak poslala dopis ve kterem uz byl dluzni upis podepsany jak ji samotnou tak jejim otcem a dalsimi dvema sousedkami.Opet jsem to neresil s tim ze jsem nic nepodepsal.Dale mi prisel dopis od pravnika ze matce sve byvale dluzim penize a ze se obraceji na soud.Soud probehl bez me pritomnosti a ani jsem vlastne o soudu nevedel a ani nebyl pozvan.Tedka mi prisel dopis od soudu s oznacenim RO tedy platebni rozkaz ktery jsem ale neprebral protoze jsem dlouhodobe mimo CR.Ptam se tedy jak dale postupovat a jestli je sance se branit takto smyslenym utokum z jeji strany?Jak bude soud postupovat kdyz zasilku nemuzu prevzit?

 196. Dana K.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli existuje nějaká smlouva o zrušení dosavadních závazků. Půjčili jsme si určitou částku a zastavili u věřitele byt. Během doby, kdy se měla částka splatit, byla sepsána další smlouva na finanční plnění, věřitel ale peníze zpět nechtěl, takže mu připadl byt. Jak postupovat, aby už po nás nemohl nadále nic chtít co se týká té druhé smouvy?

 197. Irenaa

  Půjčila jsem penize na tuto smlouvu,penize mi nevrátili.Jak mám postupovat?

  Smlouva o půjčce peněz.

  Dne….půjčila paní….částku 51000kč manželům…v hotovosti.Oba se zavazují,spůatit paní…částku 51000kč do konce dubna 2007 v hotovosti.

  Jestliže částka 51000kč nebude splacena do 30.4.2007 bude pani….půjčené peníze vymáhat soudní cestou s tím,že za každý nezaplacený měsíc zaplati manželé….z nezaplacené částky půjčených peněz 18 procent navíc měsíčně do té doby než bude dluh uhrazen pani…Půjčené peníze může p…vymáhat od dlužníků i přez exekutorský uřad a to od 1.5.2007.

  Smlouva byla podepsaná a ověřená na matrice.

  Jak mám napsat žalobu na soud,aby mi dluh vrátili.

  Děkuji

 198. marco

  má právo vymahací agentůra vymáhat dluhy který jsou na alimentech?já mám zato že je to státní záležitost ne?může my někdo na to odpovědět?díky

 199. Kostelecký

  v roce 2000 jsem byl podveden třemi podvodníky o částku 6OO OOO,-Kč. V roce 2OO2 soud rozhodl v můj prospěch a uložil podvodníkům uhradit celou částku rukou společnou a nerozdílnou. Bohužel dodnes jsem nedostal ani korunu Když jednomu z nich zavolám, tak pouze slibuje že ještě měsíc, dva, ale stále nic.

  Chci ze zeptat jestli je pravdou, že platný rozsudek je na vymahání platný 10 let, tak jak mi sdělili u soudu?

  A jak mám postupovat při dobití svého práva.

 200. Ivan Kopa

  Dobrý den, níže jsem našel podobný případ, ale bez odpovědi.

  Prodali jsme nemovitost, kde bylo sídlo firmy (SRO). O rok později společníci prodali prostřednictvím advokátní kanceláře tuto společnost a nový majitel nezměnil sídlo firmy. Nyní uplatňuje právo vstupu do objektu jeho věřitel a vyhrožuje soudní exekucí novému majiteli. Může prosím mít k takovému počínání nějaká právo, popř. jak se proti bránit?

  Děkuji Ivan Kopa.

  1. AliceElis

   Promlčecí lhůta neexistuje. Občas vyhlásí stát.orgány k tomu kompetentní,tzv. penalizační prázdniny. Většinou to vyhlašuje finanční úřad, který chce získat co nejrychleji hotovost od dlužníků a provede tzv. odpustky, kdy však určí výši datumu, do kdy má být celý dluh zaplacen, aby byly prominuty úroky. O VZP ČR jsem to ještě neslyšela. Vždyť potřebují každou korunu! Do tří let od převzetí platebního výměru můžete žádat o prominutí penále, tzv. zmírnění tvrdosti zákona. Je ten zákon sakra tvrdý, ale někdy jsou shovívaví. Musí být samozřejmě dost důvodů, pokud se jedná o velkou částku. Ale promlčecí lhůta neexistuje. V tomto případě!

 201. Dana

  Dlužníkovi bylo rozsudkem soudu v r. 1979 stanoveno, že má splatit dluh s 3% úrokem do zaplacení. Dlužník nesplácí pravidelně, dluh stále trvá. Není promlčený, pořád probíhá nějaké soudní jednání. V roce 1994 vyšlo nařízení vlády, kde se výše úroků z prodlení stanovila na dvojnásobek diskontní sazby. Dle §3 došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před nabytím účinnosti tohoto nařízení, řídí se výše úroků z prodlení ode dne účinnosti tohoto nařízení tímto nařízením. Mám právo od 15.7.1994 na úroky ve výši dle tohoto nařízení? Dle mého názoru toto nařízení jasně říká, že ano. Dále by mne zajímalo, zda si mohu zasílané peníze vždy na konci roku započíst na úrok daného příp. předcházejícího roku a teprve potom použít na splácení dluhu.

 202. petr

  Prosím o radu.Zdědil jsem po rodičích zahradu-ktera je oplocena a užívame ji asi 40 let.PO darovaní sousedního pozemku majitelem svemu zetovi se zjistilo že plot je kousek na jeho pozemku a nyni se domaha zrušení plotu a posunutí zhruba o 2 metry v celé delce na muj pozemek.Ma na to po tolikati letech narok?? Děkuji za odpověd

  1. AliceElis

   Dobrý den Petře!

   Bohužel, má na to nárok. Pozemek je vedený na katastru nemovitostí a vyznačený na listu vlastnictví. Pokud příjde geodet a zaměří pozemky podle map a zjistí se, že máte plot na pozemku souseda, který s tím nesouhlasí i když je tam ten plot třeba těch 40 let,měl byste s plotem "couvnout".Neumím si představit, posunovat plot dlouhý cca 50m nebo i víc a hlavně, jestli je kotvený sloupkama v betonu. Nezávidím Vám tu situaci. Bylo by dobré se dohodnout o odprodeji toho kusu pozemku, kde stojí Váš plot.Pokud soused bude souhlasit, máte vyhráno. Pokud nebude,dá to určitě k soudu. Soud rozhodne většinou ve prospěch majitele, tedy v tomto případě toho obdarovaného souseda. Je to logické.Zaplatíte soudní výlohy a pokud si vezme právníka i náklady na právníka. Proberte, co je pro Vás lepší, zda dohodu o koupi pozemku,kde stojí plot /to bych já osobně brala/,či soud a zlé vztahy se sousedem. A jestli si seženete právníka, který to vybojuje ve Váš prospěch, dejte mi pak kontakt na toho právníka, protože budou k nezaplacení jeho rady, když to dokáže.Ptáte se, zda má po tolika letech na to právo? Určitě. Tady se nejedná o žádnou písemnou smlouvu o pronájmu pozemku třeba na 100 let, nejedná se o propůjčení pozemku na dobu neurčitou / to se ale taky dá žalovat,když na to příjde/. Jen by mě zajímalo, kdo platil z tohoto "slepýho" pozemku roční daň. Pokud to byl soused, platil, co bez poplatku a nevědomky "pronajímal". Pokud Vy, někde se stala velká chyba.Raději se po sousedsku dohodněte. Třeba navrhněte pronájem, za který mu budete ročně hradit úplatu. Navrhněte odkup pozemku.Všechno písemně! Jinak je to pro Vás beznadějné. Držím Vám taky palce.Alice.

  2. Pavel

   Dobrý den,

   zeptejte se prosím právníka, co na to institut vydržení???? Pokud jste užíval po dobu více než deseti let pozemek v dobré víře, že je váš, nic nenasvědčovalo opaku a nikdo vás celou tu dobu na nic neupozornil, tak podle mého názoru došlo k vydržení pozemku. Pokud byste se tohoto domohl, zůstává ještě povinnost nahradit původnímu vlastníkovi přiměřenou náhradu, to by pak bylo na dohodě mezi vámi. Ale určitě se na to vydržení aspoň zeptejte.

 203. Veronika

  Dobrý den

  Potřebovala bych poradit ve věci ,kam se obrátit a jak jednat,pokud chci zažádat o uvalení exekuce na plat,bývalého manžela. Již delší čas neplatí výživné na děti. Podala jsem trestní oznamení, ale nic se již přes rok neděje a situace je pro mnně po finanční stránce již neůnosná.

  Děkuji

 204. Jaroslav

  Dobrý den

  Před více, než 10 lety jsem se v opilosti naboural i se dvěma spolujezdci. Byl jsem odsouzen nepodmíněně na 18 měsíců. Pojišťovna po mě myní vymáhá jistinu asi 380 000,-(jsou to léčebné náklady) + úrok z prodlení asi 360 000,-. Začal jsem splácet až v polovině roku 2003 po 300,-, od 2006 po 500,-. Pro mě je částka 3/4 milionu astronomická. Nyní mi sdelili, že je nutné splácet min. 3000,-, jinak podají návrh na exekuci. I to je pro mě velká zátěž. Platím ještě alimenty a další hrozící exekuci. Jsou to věci starší 10let. Teď mám rodinu a myslel jsem si, že když budu ochoten splácet všechny moje závazky (ikdyž velmi pomalu), budu mít "klid". Kdybych spláce dle návrhu, nejsem schopen uživit rodinu. Opravdu nevím, co dělat.

 205. Jana

  Dobry den, v unoru 2006 mi nahle zemrel manzel se kterym jsem zila v druzstevnim byte prevedenem do osobniho vlastnictvi. Vlastnikem byl manzel. Po jeho smrti pripadla polovina bytu mne, polovina manzelovu synu z prvniho manzelstvi. Cena imobilie byla odhadnuta na 2 400 000 Kc.Prijala jsem synovu nabidku o vyplaceni 1 200 000 Kc. Za tuto castku jsem byla pripravena opatrit pro sebe maly byt. Uzavreli jsme notarskou dohodu s tim ze syn castku zaplati do 3 mesicu a byt pripadl v listopadu 2006 jemu. Syn mi ovsem dodnes nezaplatil ani korunu. Pod nejruznejsimi zaminkami placeni neustale oddaluje, ceny imobilii se zavratne zvysuji. Pujde li to tak nadale nemam uz sanci si za dohodnutou sumu bydleni pro sebe opatrit. Nyni vas moc prosim o radu: Mam z pravnickeho hlediska narok pozadovat po urok z prodleni? Jak mam nadale postupovat aby konecne zaplatil? Predem mockrat dekuji.

 206. Drahana

  Před časem jsem se dohodla s jedním soukromým podnikatelem – živnostníkem,že mi provede rekonstrukci střechy (čištění, penetrace, nátěr). Bohužel dohoda o provedení práce byla sjednána pouze ústně, navíc jsem vyplatila zálohu ve výši 15.000,– Kč (na ní mám písemné potvrzení). Bohužel bylo provedeno pouze čištění střechy, další práce provedeny nebyly. Podnikatele už nemohu sehnat, mobil nebere. Kam se mám obrátit, abych dostala alespoň část zálohy zpět, samozřejmě chci uhradit odvedenou práci. Pomůže mi v tomto živnostenský úřad nebo mám rovnou podat trestní oznámení na Policii?

 207. Nekulová Hana

  Dobrý den,..chtěla bych poradit jak formulovat žádost o prominutí penále ze sociálních nebo zdravotních důvodů dlužnou částku jsem již uhradila. Děkuji.

  1. Hyková Marie

   Žádost o prominutí penále ze sociálních důvodů

 208. Jiří Šrámek

  Dobrý den, mám sepsanou smlouvu o půjčce na 150 000, paní u které jsem si ji nechával psát a od které má být půjčka dala lhůtu vyplacení peněz na 3 měsíce, tedy na 11.6.07 stále vyplacení odkládá, prý má svoje zdroje z dědictví, ale peníze jsem ještě neviděl. Platí na smlouvu nějaká promlčecí lhůta?? Paní říkala že jí zemřel bratr se kterým měla nějak společné dědictví a podle jejího právníka by mělo dojít k vyplacení do 14 dnů. Dá se s tím něco udělat?? Nebo mám ještě těch 14 dní čekat. Předem děkuji Šrámek

 209. M. Šatra

  Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat jestli plná moc k zastupování firmy podepsaná jednatelem, který nedávno zemřel je platná i po jeho smrti. Zaniká zmocnění smrtí jednatele stejně jako u fyzické osoby?

  Děkuji za odpověď

  S pozdravem

  M.Šatra

 210. Dolores

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Rodiče mého přítele bydlí na malé vsi. Již zhruba 5let mají problémy se sousedem. Je to alkoholik a podle mě je i psychicky labilní. Několikrát zničil plot(krumpáčem rozkopal kamenou zídku), kterým s námi sousedí. Sprostě uráží rodinu přítele. Vyhrožuje jim dokonce smrtí. Napadl i otce, kterému rozbil hlavu kamenem. Při každém jeho "útoku" je přivolána policie, která doposud vše vždy jen zaprotokovala. Škůdci byl jen několikrát přidělen výkon veřejně prospěšných prací, které stejně nevykonával tak jak mu bylo uloženo. Ještě jsme nikdy naštěstí nebyla přítomna jeho hrůzných útoků. Chtěla bych proto vědět, jak se mohu při takovém útoku bránit a jakého postihu mohu žádat. Jestli by tyto občanské spory mohly v nějakém připadě dostát váhy trestně právní? A kam se hlavně mám obrátit pokud mám podezření, že policisté nemají snahu případ vyřešit? Mnohokrát Vám děkuji za radu! S přáním hezkého dne D.C.

 211. Lenka

  Dobrý den!Prosím o radu.Přišla mi exekuce na plat a zůstává mi životní minimum,to je zasílané na můj účet,ale tam mám další půjčky,takže mi zbývá 1000kč na měsíc.Jde s tím něco udělat,aby mi zbývalo alespoň životní minimum?Děkuji za radu..

 212. Lenka

  Dobrý den!Prosím o radu.Přišla mi exekuce na plat a zůstává mi životní minimum,to je zasílané na můj účet,ale tam mám další půjčky,takže mi zbývá 1000kč na měsíc.Jde s tím něco udělat,aby mi zbývalo alespoň životní minimum?Děkuji za radu..

 213. Hanka

  Dobrý den ,

  prosím o radu, potřebujeme reklamovat automatickou pračku požadujeme odstoupení od smlouvy, prtoože již máme 5 reklamací. Náš problém spočívá v tom, že prodejce je nedosažitelný, podle výpisu Z živnostenského oprávnění má trvalé bydliště hlášené na městském úřadě, tudíž nepřebírá dopisy. Posílaly jsem mu na všechny možné adresy ale bez úspěchu. Můžete mi poradit co s tím dál? Můžeme uplatnovat soudní vyrovnání? Do kdy je třeba podat žalobu? Slyšela jsem ,že se žaloba musí podat dříve než uplyne záruční doba, ta nám končí během měsíce. Nebo je prodejce odpovědný vyřídit reklamaci i po vypršení záruční doby a my mužeme i po uplynutí záruky podat žalobu?

  Nebo reklamaci je oprávněn vyřídit , kterýkoliv prodejce který prodává naši značku či můžeme požadovat odstoupení od smlouvy od výhradního distributora oné značky, kterou máme? Děkuji za rychlou odpověď . Velmi to spěchá. email: hany.any@centrum.cz

 214. kacenka565

  28.listopadu 2006, jsem svému známému půjčila částku 50 000,-kč, máme mezi sebou smlouvu o půjčce, kde je mimo jiné uvedeno, že mi začne splácet tuto půjčku v pravidelných měsíčních splátkách počínaje lednem 2007 a konče červnem 2007. Dnes je 19. července a známý mi dluh nesplatil, v podstatě se ani nejeví, že by se tak stalo. Protože jsem rozvedená máma 2 dětí a jsem sama, je pro mě velmi důležité dostat své peníze co nejdřív. Proto jsem se momentálně uchýlila k tomu, že jsem svému známému napsala, Výzvu k uhrazení dluhu…ale zajímají mě paragrafy a nějaké např.úroky z prodlení atd. a jak bych měla postupovat, dále???Pokud je to možné, pomožte mi prosím. Děkuji

 215. Honza

  Dobrý den, asi před třičtvrtě rokem jsem zakoupil monitor, který jako použité zboží měl záruku půl roku. Monitor byl vadný a já jej před třemi měsíci raklamoval s tím, že před svědkem jsme se dohodli na vrácení peněz a to tím způsobem, že mi je prodejce zašle do třech dnů na účet. Od té doby se mi ale vyhýbá, lže mi, vysmívá se apod. Peníze jsem nikdy neviděl. Chystám se předat věc k vymáhání, ALE nemám v podstatě (krom kupní smlouvy) v ruce žádný papír – jen svědka. Moje otázka tedy zní – JAKÝ TYP DOKLADU DONUTIT DLUŽNÍKA PODEPSAT, co je nevhodnější – dlužní úpis ? Děkuji

 216. Iveta

  Dobrý den, potřebovala bych poradit jak správně uvést do smlouvy o půjčce, že povinnost dlužníka splatit dluh nastává v případě rozvodu manželství. Jedná se o to, že přítel vlastní dům, do kterého před svatbou investuji z důvodu rekonstrukce vlastní prostředky. Byli jsme u notáře, který nám sdělil, že se toto nezajišťuje předmanželskou smlouvou, ale smlouvou o půjčce. Je jen potřeba doplnit, kdy splatit dluh. Ten bych chtěla splatit ale pouze v případě rozvodu. Moc děkuji za odpověď.

 217. Zdena

  Dobrý den.Dostala jsem výzvu od právníka jedné společnosti k zaplacení téměř 30 tisíc+další advokátovi výdaje cca 2.500kč za mnou neuhrazenou fakturu na zboží vydané "mé" firmě.Vzhledem k tomu,že jsem již několik let na MD,mám pozastavenou činnost ŽL.Žádné zboží jsem nikde neobjednala ani nepřevzala,proto jsem oslovila tuto společnost,abych se bránila.Bohužel jsem z dalších poskytnutých údajů zjistila,že zboží odebral na moje IČO můj bratr.Zboží nakupoval prý již delší dobu a vždy platil až na tu poslední fakturu.Jenže mé údaje používal bez mého vědomí.Navíc uvedl mé rodné příjmení a adresu,přestože jsem již 10let vdaná a bydlím jinde.Nyní mi ovšem advokát hrozí podáním žaloby,neboť podle nich,je firma moje.Můžete mi,prosím,poradit,jak postupovat? Jsem rozhodnuta peníze nezaplatit a zřejmě podat žalobu za zneužití os.údajů.Je tento postup správný? Navíc se obávám,aby mi jednoho dne nepřišlo z FÚ,že neplatím daně a okrádám stát.Jak můžu dokázat,že firma bratra není moje a nijak s ním nespolupracuji? Vždyť IČO a adresa se dá vyčíst i z registru živnostenského podnikání!A stačí znát jméno.To si přece může kdokoli koupit zboží přes internet třeba na svého souseda.

  Děkuji za odpověď.Zdena

 218. Jan

  Dobrý den. Od společnosti O2 mi přišla složenka za upomínku na nezaplacenou fakturu. Na všechny doručené faktury ihned zadávám přes inetové bankovnictví převodní příkazy, avšak jak jsem zjistil, faktura s uvedeným VS mi doručena nebyla. Operátorka mi sdělila, že upomínka mi byla zaslána doporučeně, avšak bližší informace, na základě kterých bych mohl po údajně zaslané a nedoručené poště pátrat mi nesdělila. Oni prý po ní pátrat nebudou, to prý musím já a když jsem žádal bližší údaje, divila se, k čemu je potřebuji.

  Znepokojuje mne, že nevím, kde je chyba, za kterou mám platit (a už jsem zaplatil). Co mám dělat?

 219. Dana Spurná

  Přeji hezký den. Jsem externí účetní a chtěla jsem se zeptal, jestli si můžu ponechat zpracované účetnictví pro neplacení mých vystavených faktur až do té doby, než mi budou uhrazeny. Firmu kterou účtuji dělám již 7 let. Ale od roku 20006 do dnešního dne mi dluží za práci 40 000,-

  Jestli jim vypovím smlouvu a vrátím účetnictví , tak peníze asi nikdy nedostanu. Děkuji za odpověď

 220. M.J.

  Dobrý Den,

  Mám Dotaz Zapůjčil jsem 70 000 Kč Známemu mam tecto 70 000Kč Jako Záruku 3 směnky ktere jsou bez protestu a do plného uspokojení nekolikrat sem ho kontaktoval a domlouval mu že bz mnel vratit zapujčenou častku směnky mam propadle asi rok tim myslim že před rokem mi to mnel vratit a ted mi došla trpělivosta nevim na koho se obratit a co to vše obnáši jaka je nejrychlejší cesta vracení peněz aspon trochu mi to přibližit a poradit mi.ješte jako dodatek za tu celou dobu mi poslal jednou jedinkrat splatku a to pouhych 500kč na muj bankovní učet protože sem mu to dal i na splacení a ani tak neni ochotny mi to aspon splacet.

  mockrat dekuji pokud by bylo možno odpovědět mi na muj mail byl bych vam moc vděčný Bek.Mario@seznam.cz

 221. Zdenka

  Dobrý večer,

  Prosím poraďte mi. Naši známí si k nám nastěhovali celý svůj nábytek údajně na jeden měsíc, pod záminkou že jim budou opravovat byt. Později se však ukázalo že je to podvod. Veškeré své věci u nás mají již čtvrtý měsíc a oni jsou nezvěstní. Nutno dodat, že tu zanechali i důležité dokumenty, které každý člověk potřebuje k životu. Prosím o radu, co s tím máme dělat. Jestli by bylo možné odpovědět na e-mail Z.Filkevicova@seznam.cz.

  Děkuji

 222. Angelika

  prosím o radu.Stěhovala jsem se z velkého bytu do menšího ,proto jsem podala inzerát na prodej nábytku.Našla se paní z Liberce která si tyto věci 23.12.2003 odebrala.Sepsaly jsme smlouvu že částku 14.000 bude splácet po měsíčních splátkách 2.000,-Bohužel uhradila jen 7.000 a konec.Došlo to tak daleko že jsem podala návrh k soudu,který se bude konat nyní 28.8.2007 MÁ OTÁZKA ZNÍ:Mohu požadovat i nějakou náhradu škody ve smlouvě bylo jasně uvedeno že splátky budou hrazeny měsíčně. Děkuji za odpověd p.Nováková

 223. Nela

  Dobrý den,

  Můj otec si udělal dluhy a až zemře dluhy přejdou na nás. Jak se vzdát dědictví?

  Předem děkuji za odpověd.

 224. Zárybnický David

  Chtěl bych se zeptat co se stane kdybych dostal rekomando od soudu a nevyzvedl bych si ho a vratilo by se to zpět.Tykalo by se to například platebního rozkazu,vše se ruší? Předem děkuji.

 225. Alena

  Dobrý den,

  prosím Vás o radu. K mojí babičce se nastěhoval před rokem její syn a od té doby má jen samé problémy. Bohužel babička souhlasila s tím, že si tam její syn přepíše trvalé bydliště.Nesplácel několik let dluhy a má exekuci na plat. Babička hradí celou domácnost ze svého důchodu a také ho živí.Dá se říct, že od té doby co se tam nastěhoval, nemá babička pomalu co jíst a musíme ji finančne vypomáhat. On jí občas dá měsíčně asi 3.000 a tvrdí že je to vše, co mu dali, ale mě se zdá, že životní minimum je vyšší nebo ne? Jen bych se chtěla ujistit, že ji nelže a zbytek penět nepropíjí v hospodě, což je nepravděpodobnější. Už jsme z něj všichni zoufalí, prosím poraďte. děkuji.

 226. jana

  Dobrý den, manželova matka nás vzala k době do domu a má sepsanou závěť kterou neznáme. Oba tam máme trvalé bydliště. Tchyně mne nesnášía proto udělal podvod a na policii oznámila (lživě) že jsem ji napadla! To se nezakládá na pravdě, přesto proběhne správní řízení a ona mne chce vystěhovat. Má na toto právo bez náhrady bydlení?.

  Děkuji

  Jana N.

 227. Lenka

  Býv.manžel neplatí výživné ,do konce září měl zaplatit dluh 5000kč a nezaplatil a výživné neplatí dám dluh roste a my nemáme dostatek finančních prostředků.Mohu podat žádost na exekuci platu sama nebo musím mít právníka a jak na to???

 228. Renata

  Dobrý den,chci poprosit o radu jak postupovat v případě že manžel neplní dohodu která byla mezi námi uzavřena ještě před rozvodem.Manžel v manželství podnikal,rodinu zadlužil,byla na nás uvalena exekuce,abychom nepřišli o majetek vzala jsem si na své jméno půjčku od České spořitelny,kde je manžel zapsán jako ručitel.Při rozvodu jsme učinili u notáře dohodu,kde se zavázal že dluh bude splácet až do úplného zaplacení.Půjčku nesplácí,znovu se oženil,žádné děti nevychovává s manželkou oba pracují a mají slušné platy,koupili společně dům,který spravují.Já jsem samoživitelka a starám se o 2 nezletilé děti,plat mám jeden,spořitelna upomíná o placení mne a vyhrožuje exekucí.Je nějaký způsob,jak se můžu bránit?Mnohokrát děkuji za radu.S pozdravem Renata

 229. Pecháčková

  Dobrý večer,mám dotaz jestli je možné když se jedná o soukromou věc mezi věřitelem a dlužníkem,aby jsme vysely na uřední desce i na internetu??Jedná se o exekuci movitých věcí!děkuji za odpověď

 230. Eva Nováková

  Dobrý den, jak postupovat v případě, když po nájemníkovi v našem domě zůstaly neuhrazené energie a částečně zdemolované zařízení. Při ukončení nájemní smlouvy se písemně zavázal pohledávky + částku za poškozené vybavení splatit v dohodnutých termínech, nicméně i přes četné telefonické výzvy nesplácí. Hrozilo odpojení energií i vody, takže jsme dlužné částky příslušným institucím zaplatili, nicméně rádi bychom své peníze viděli…

 231. Šiklová

  Dobrý den!

  Chtěla jsem se zeptat. V roce 2004 jsme prodali automobil, smlouva byla krytá směnkou a kupující automobil nezaplatil, tak jsme podali trestní oznámení a připojili jsme se k řízení proti kupujícímu, 1 soud proběhl v listopadu 2004 a od té doby proběhl ještě 5 krát a letošní rok nám ze soudu napsali, že musí sloučit případy a až potom, že se bude moci pokračovat dále.Zdá se nám, že jsou to zbytečné průtahy. A ještě jedna otázka? Kdo je majitelem vozidla, když ve velkém technickém průkaze jsem zapsaná já, ale ve smlouvě bylo napsáno, že za automobil je zodpovědný kupjící.

 232. Pavel Kubica

  Dobrý den. Od VZP jsem dostal doporučený dopis o úhradě dlužného pojistného a penále od 1.1.1993 do 25.2.2001 a zahájení správního řízení. V té době jsem neplatil pojištění třeba 1 měsíc při změně zaměstnání. Nejedná se celkem o vysokou částku asi 6000 Kč, ale penále dosahuje již cca 35000 Kč. Clenství u VZP jsem ukončik k 1.1.2002.

  Od té doby mě od VZP teprve 8.10. 2007 došel doporučený dopis o zahájení správního řízení pro neplacení pojistného, jinak žádné upozornění a korespondence od VZP. Dodávám, že od 1.1.2002 jsem pojištěn u Vnitra, na udané adrese na CSSZ a ZP MV se stále zdržuji a doporučenou korespondenci bezezbytku přejímám.

  Vztahuje se na mě §16 zákona č.592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o promlčení pohledávky? Musím na tuto zkutečnost upozornit VZP nebo je to automaticky ze zákona? Děkuji za poskytnuté informace.

 233. Pavel Kubica

  Dobrý den. Od VZP jsem dostal doporučený dopis o úhradě dlužného pojistného a penále od 1.1.1993 do 25.2.2001 a zahájení správního řízení. V té době jsem neplatil pojištění třeba 1 měsíc při změně zaměstnání. Nejedná se celkem o vysokou částku asi 6000 Kč, ale penále dosahuje již cca 35000 Kč. Clenství u VZP jsem ukončik k 1.1.2002.

  Od té doby mě od VZP teprve 8.10. 2007 došel doporučený dopis o zahájení správního řízení pro neplacení pojistného, jinak žádné upozornění a korespondence od VZP. Dodávám, že od 1.1.2002 jsem pojištěn u Vnitra, na udané adrese na CSSZ a ZP MV se stále zdržuji a doporučenou korespondenci bezezbytku přejímám.

  Vztahuje se na mě §16 zákona č.592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o promlčení pohledávky? Musím na tuto zkutečnost upozornit VZP nebo je to automaticky ze zákona? Děkuji za poskytnuté informace.

 234. Radin

  Zdravim všechny, jako každý tady mám prosbu o radu/informace.

  Mojí manželce se stala nepříjemná záležitost. V době trvání jejícho prvního manženství (1998) jí vzniknul dluh na nájemném. tento dluh meřešili. V roce 2001 byl vydán soudem platební příkaz a následně exekuce. Tuto skutečnost sme zjistili až v době kdy nám byl zablokován exekutorem účet a nám včas neodešli platby. Dluh sme zaplatili, účet byl odblokován, a penále mělo být odpuštěno, to sebohužel nestalo. Nyní před měsícem jsme zjistili že má manželka exekuci na plat.

  A teď konkrétně k otázce. Je možné všechny tyto úkony ze strany soudu a exekutora provádět bez vědomí manželky? Za celou dobu řízení sme nedostali jediné vyrozumnění od soudu ani od exekutora. Kdyby sme poštu dostali snažili by sme se tuto záležitost řešit.Neměli sme možnost se odvolat, podat k tomu vysvětlení prostě nic. Nyní nám bez jediné informace strhly peníze který samozdřejmě chybí jinde. Její plat jde na účet z kterého se platí veškeré trvalé příkazy, plyn, elektrika, nájemné, školka, škola… Je toto normální?

  Ještě bych podotknul že oba máme trvalé bydliště, zaměstnání, a poštu si pravidelně přebíráme, nemám pocit že by byl nejmenší problém poštu nám doručovat.

 235. Jan

  Dobry den,

  asi pře dvěma lety si kamarádka brala překlenovací úvěr. Já a jeden známý jsme ji dělali ručitele. V poslední měsících mi začali chodit upomínky o neplnění závazků. Když jsem dotyčnou kontaktoval, ujišťovala mě, že je vše v pořádku. A já hlupák ji to věřil, místo toho abych si to ověřil u věřitle.Bohužel došlo k tomu, že věřitel mi zaslal dopis o odstoupení od smlouvy a uhrazeni dlužné částky cca 150 000kč do 26.10.2007 Takovou částku nejsem schopný uhradit. Prosím o radu jak mám dále postupovat. Dá se nějak domluvit o splácení? Nerad bych aby přišli ke mě domů (k rodičům) a zabavovali zde věci

 236. Aleš Drbohlav

  Zajímalo by mne, kdy je možné vyměřit poplatek z prodlení. Zda existuje něco jako promlčení.

  Jde mi o případ, kdy v roce 1999 došlo k neproplacení trvalého příkazu, vznikl dluh, kterého si nikdo nevšiml, až do doby dalšího ročního vyučtování v roce 2000, kdy byl dluh po upomínce uhrazen. Není byl vystaven účet na poplatek z prodlení, po 7dmi letech mi to příjde divné ?!

  Je možné účtovat poplatek z prodlení po 7mi letech?

  A je správné pokud nedojde při inkasu nebo tvalém příkazu platba díky třeba i technické závadě zaslat upomínku až po řadě měsíců a za celou dobu požadovat poplatek z prodlení. Příjemce přeci hned vidí, že nedošlo k úhradě a plátce by rád po upozornění zaplatil.

  Děkuji za odpověď

  Aleš Drbohlav

 237. Božena Macháčková

  Vážený pene doktore. Mám dotaz, máme vlastní byt a používáme společnou prádelnu a výbor po nás chce ještě platit zvlášť za pronájem prádelny i,když jsme vlastníci mají nato právo ?

 238. Renata

  Bývalý manžel neplatil odvody OSSZ v roce 1998. Došel mu obyčejný dopis kde bylo napsané:hodnocené období 1998 počátek, konec 2006.a uvedena častka. Dále je tam: ve výkonu rozhodnutí /částka/, k ůhradě celkem 0,00Kč. Co to znamená?

 239. Eva

  Dobrý den, v roce 1995 jsem známé půjčila 41000 Kč, až 28.1.1998 jsme u advokáta sepsaly uznání dluhu , s tím ,že mi bude splácet 1000 kč měsíčně.Dluh začala splácet jen do srpna 1998 od té doby žádné splátky nepřišly. Z místa bydliště nebyla k zastižení a později jsem se dozvěděla, že se odstěhovala neznámo kam.Jak zjistit bydliště dlužníks a jakým způsobem mohu získat zpět své peníze. Není dluh již promlčený.

 240. Lenka

  Dobrý den,

  v roce 1998 a 1999 jsem svému dneš již bývalému manželovi půjčila ve dvou půjčkách přes milion korun,

  tento se zavázal dluh splatit , ale následně jsme se vzali a po dobu manželství stále jen sliboval, že hned jak bude moci dluh vyrovná. Při rozvodu roku 2004 mi , (jelikož do té doby nic z dluhu neuhradil, a navíc mne i děti pokud jsme na dluh upozornili fyzicky napadal,), takže mi při rozvodu u notáře napsal uznání dluhu, s tím, že tento jednoznačně uhradí do jednoho roka. Což opět neučinil, na výzvy k zaplacení nereaguje. Mohu na manžela podat trestní oznámení, prodlužuje uznání dluhu, a opětovné neuhrazení promlčecí dobu ???? Jiná možnost totiž není, bývalý manžel údajně nic nemá a nevím, jak se svých práv jinak domoci. Děkuji za odpověď

 241. Marcela

  Dobrý den, otec zemřel a do své smrti bydlel na základě nájemní smlouvy v bytě u soukromého vlastníka. Nezůstalo po něm nic, pouze staré vybavení bytu.Kvůli neshodám jsme se téměř nestýkali. Majiteli bytu bylo oznámeno, že otec zemřel a jelikož nájemné bylo předplaceno na měsíc dopředu a otec měl v bytě načerno nájemníka, dál jsme se o byt nezajímali.Nyní po téměř pěti měsících nás kontaktoval správce bytu s tím, že jsme byt nepředali vyklizený a neodevzdali klíče od bytu a požaduje po nás zaplacení nájmu za 5 měsíců a vyhrožuje nám žalobou u soudu. V daném bytě jsme nikdy nebydleli ani tam nebyli hlášeni. Je možné, přestože v dědickém řízení nejsou žádná aktiva, abychom museli uhradit dluh na nájemném?

 242. Lenka

  Dobrý den,

  mam takovýto dotaz, zemřela mi babička, a jelikož se o ni staral její syn, bratr mé maminky, nedostala se ke mně ani v čas informace o smrti, natož pohřbu babičky. Po zemřelé babičce, jsem nebyla přizvána k řádnému dědickému řízení,upozorňuji, že moje maminka, její dcera, již zemřela a ¨já nemám žádné sourozence.

  Byla jsem přizvána až k dodatečnému dědickému řízení, neboť po babičce zůstal jeden nevyplacený důchod ČSSZ.

  U tohoto dědického řízení se přihlásil můj strýc, bratr mé maminky, s požadavkem obych uhradila polovinu jím vypraveného pohřbu, o jehož konání jsem nebyla strýcem ani vyrozuměna a který uspořádal v částce přes 20.000 Kč. Mám povinnost hradit pohřeb, jehož jsem nemohla být ani účastníkem ??? Děkuji Lenka

 243. Lenka

  Dobrý den ,chtěla bych se zeptat:Podala jsem žádost o exekuci z platu na vymáhání dluhu a běžného výživného ,ale otec dcery na kterou neplatí je slovák a platí ho zde agentura kde samozřejmě mají papírově jen minimální mzdu a zbytek jim platí na ruku.tak mě zajímá kolik mu můžou strhnout z minimální mzdy??,Žije sám.

 244. Bobo

  Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s promlčecí dobou u případu dluhu u trianglu, mám tam nezaplaceno 6 splátek ale dozvěděl jsem se to až nedávno. Firma požaduje k zaplacení dluhu ještě pokutu a úroky z prodlení, celkem to dělá cca 20000,-.

 245. Eva

  Mela bych na vas prosbu v nasem dome probiha privatizace najemnich bytu sla jsem tedy pro vypis jestli mam vse v poradku.Od doby kdy mam byt psany na sebe bylo vse v poradku .Problem nastal v tu chvili co mi slecna vyjela vypis najemneho z dob co najemcem byl muj v te dobe jiz byvaly manzel a ktery neplatil najmy (rok 93-95)a ktere byly postupne do roku 1999 zaplaceny.Nyni mi bylo sdeleno ze penale z tohoto obdobi musim zaplatit ja, prestoze jsme jiz nebyli manzele a prestoze jedinym najemcem byl byvaly manzel.A pokud toto penale nebude zaplaceno tak nebudu moci privatizovat byt.Mohl by jste mi poradit jestli na to maji pravo me vyradit z databaze a jestli penale uz neni promlcene dekuji moc za jakoukoliv informaci

 246. Eva

  Nejdrive moc dekuji pani mgr.Lucii Jindrove .Jeste na upresneni ohledne penale za rok 1993 me bylo sdeleno teprve ted tedy az po 14 letech ale penale za nektere najmy z obdobi let 1994-1996 nam bylo oznameno v roce 1999. Ale jeste bych potrebovala poradit od roku 1993 jsme jiz byli rozvedeni a najemce byl byvaly manzel.Tudiz si myslim ze to penale je jeho dluh samozrejme ze pro mestskou cast je jednodussi to chtit po novem najemci nez soudne hledat meho manzela.Jsem z toho zoufala na deti neplati uz 4 roky a jeste bych mela za nej platit neco co jsem nezapricinila.Za tu informaci jeste jednou moc dekuji

 247. Eva

  Nejdrive moc dekuji pani mgr.Lucii Jindrove .Jeste na upresneni ohledne penale za rok 1993 me bylo sdeleno teprve ted tedy az po 14 letech ale penale za nektere najmy z obdobi let 1994-1996 nam bylo oznameno v roce 1999. Ale jeste bych potrebovala poradit od roku 1993 jsme jiz byli rozvedeni a najemce byl byvaly manzel.Tudiz si myslim ze to penale je jeho dluh samozrejme ze pro mestskou cast je jednodussi to chtit po novem najemci nez soudne hledat meho byvaleho manzela.Jsem z toho zoufala na deti neplati uz 4 roky a jeste bych mela za nej platit neco co jsem nezapricinila.Za tu informaci jeste jednou moc dekuji

 248. Jana Ch.

  Již od roku 1999 jsem pojištěna u zcela jiné zdravotní pojišťovny. Dnes mi přišlo doporučeným dopisem od VZP vyúčtování podle kterého dlužím nevím za keré období 1060,-Kč a penále se od roku 1995 vyšplhalo za tu dobu na zhruba čtyřnásobek.Má na to pojišťovna právo? Poraďte co dělat.Nejsem si vědoma neplacení pojistného vždy jsem byla zaměstnána nebo na mateřské.Děkuji za odpověď.

 249. Katka

  Dobrý den, po pěti letech přišel příteli dopis, že j e na základě rozsudku z r2002 povinen uhradit částku, která se s úrokem z prodlení zdvojnásobila. Jedná se o úhradu školného, kdysi kdysi na vojenské škole, kterou přítel navštěvoval.Bohužel,splátky za něj v době jeho nezletilosti hradila babička, která už nežije.. Je možné zažádat o prominutí úroku, jaká je promlčecí lhůta???

 250. Martin Skapa

  Dobrý den, v roce 2004 jsem ručil tehdy nejlepší kamarádce na překlenovací úvěr, nyní již podruhé se spozdila ve splácení, kdy mě uhání banka abych vyrovnal dluh za ni. Při prvním prodlení v 7 měsíci po naší několika dnů trvající telefonické domluvě vše vyrovnala ale od té doby zase neplatí a banka mě kontaktovala zda bych zase nemohl nějak ji domluvit či přinutit k zaplacení. Telefon má vypnutý (prý ji ho ukradli) a druhého ručitele to nezajímá a zájem nemá (její přítel, snad ještě). Proto bych se chtěl zeptat co mám podniknout a jak postupovat, abych se nedostal do ještě větších problémů. Děkuji za odpověď Martin Skapa

 251. Eva

  Dobrý den.

  Ze dne na den jsem dostala exekuční příkaz na účet jelikož jsem samoživitelka tak je to pro mě problém. Vůbec jsem nevěděla oč se jedná ani na zavolání nebyli vstřícní se se mnou bavit. Zjistila jsem na okresním soudě ,že je to pohledávka u bývalého eurotelu.Ale ta byla uhrazena do úplného splacení.Až když jsem volala na Telefónicu tak mi sdělili že nic nedlužím ,ale nikdo neuvědomil exekutora, že částka je splacena. Tak bych mě zajímalo jak mohou dát exekuční příkaz na pohledávku ,která je splacena a kdo zaplatí exekuční náklady . Pozastavili mi účet a já jsem bezradná.Kopie o zaplacení jsem odeslala exekutorovi a přitom žádost na zrušení exekučního příkazu ,ale jak dál budou postupovat to nevím.Děkuji za odpověď.

 252. Julie

  Dobrý den.

  Pracovala jsem jako OSVČ v advokátní kanceláři. Můj "zaměstnavatel" mi nevyplácel celou mzdu uvedenou ve smlouvě, kterou jsme spolu uzavřeli. Letos na jaře jsem byla nucena ukončit podnikání, protože jsem nedostávala již žádnou odměnu za vykonanou práci. Advokátovi jsem posíla již dvě upomínky, ale nereaguje. Prosím poraďte mi, nevím, co mám dál dělat. Děkuji za odpověď.

 253. ali

  Dobrý den, je možné se nějak odvolat u soudu proti poplatku z prodlení? Žalobce nepožaduje úroky z prodlení, ale jen poplatek z prodlení .Soud bude rozhodovat o zaplacení poplatku z prodlení, kdy samotný dluh na nájemném je již uhrazen. Výše tohoto poplatku se mi zdá velice nepřiměřená. Jak se máme bránit?Děkuji.

 254. Josef

  Přeji pěkný den a obracím se na vás s následujícím dotazem.

  Jako podnikající fyzická osoba mám uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor.

  Dnes jsem obdržel faturu za smluvní penále dle úhrad faktur zpětně od roku 2004. Nikde ve smlouvě tento bod není uveden. Vždy za každý kalendářní rok probehlo finanční vyrovnání tzv. vyúčtování služeb, kde se promítly veškěré rozdíly v účtovaném období. Nikde ve smoluvě není také uvedena % hodnota smluvního penále z prodlení. Tento údaj je uveden pouze na daňových dokladech a to ve výši 0,1%.Jak je to prosím se zpětným termínem vymahatelnosti a jaké jsou zde % za každý den prodlení. Děkuji.

 255. lea

  mám dotaz půjčila jsem si od trianglu na počítač po nějaké době jsem se rozhodla splátky doplatit napsali mi že dluh je asi 15000 toto jsem doplatila ale oni mi tam připsali ještě nějaké navýšení 2700 kč se kterými jsem nepočítala protože jsem si to propočítávala kolik bych měla doplatit peníze jsem neměla tak jsem to zatím nedoplatila může se mi tato částka nějak navyšovat zarazilo mě že jsem obdržela více dopisů z různými částkami jako by to měli divně spočteno nevím snad to měl být poplatek z předčasného doplacení co mi hrozí když to nezaplatím mám částečně černé svědomí protože dluhy platím ale připadalo mi nespravedlivé že konečná suma se pomalu rovnalka částce jako bych to splácela měsíčně to jsem to měla ještě pojištěné

 256. petra

  dobrý den, potřebovala bych poradit. Můj přítel si v miulosti nasekal dluhy cca v hodnotě 300 000,-. Poslední dva roky, co jsme spolu, jsem ho přinutila vše splácet.měsíčně splácíme kolem 12.000,- a 6000 činí nájemné. já jsem na mateřské dovolené, ale dalo se to jakž takž zvládat. Před necelým týdnem si na něj ovšem vzpomněl finanční úřad a dal mu exekuci na plat.nyní už ovšem nebudeme schopni splácet vše bez problémů jako dřív.chtěla jsem se zeptat…někde jsem slyšela, že finanční úřad má, když dojde na exekuci jakési přednostní právo na uhrazení? je to pravda? může přítel zažádat o přerušení splátkového kalendáře dalších závazků po dobu splácení exekuce z platu?dosavadní finanční situace ovšem zasáhne i naše dítě, mohu žádat o zvýšení přídavku na dítě a sociálních dávek důsledkem vzniklé situace? předem děkuji za odpověď, moc mi pomůžete P*

 257. Jana

  Dobrý den, manžel před 15-ti lety nedopatřením neuhradil pojistné zdravotní pojišťovně za 1 kalendářní měsíc. Vztahuje se na toto "promlčecí doba" nebo je někde veden jako dlužník a roste mu penále? Z pojišťovny nic neobdržel.Děkuji.

 258. Kamila

  Dobrý den, mamince nyní přišlo ze zdravotní pojišťovny, že dluží pojistné z roku 1995 a 1997. Celkem to dělá i s úroky cca 6000 Kč. Předtím jí nic nepřišlo, tak jsem se chtěla zeptat, jestli už tato částka nemůže být promlčená. Jaká je lhůta na promlčení pojistného? Moc děkuji za odpověď.

 259. Ing.Ervin Linka

  Dobrý den,před 2 lety jsem se odstěhoval na Slovesko a přestal jsem platit bankám úvěry přišel jsem o práci a také jsem se rozvedl,chtěl bych se zeptat co mám teď dělat?

  Existuje něco jako osobní bankrot a jak to vyhlásit moje dlužná suma vúči bankám je 560 000Kč jak múžu postupovat dále prosím o odpověd děkuji s pozdravem ing.Linka.

 260. P.B

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás požádat o radu. Kamarád mi dluží 35000 Kč za používání motorky,kterou slíbil,že si koupí a nekoupil,avšak opotřeboval jí.Domluvili jsme se na této částce.Sepsala jsem s ním dlužní úpis, kde je uveden termín vrácení peněz.Již jsou to 3 měsíce a nemam od něj ani korunu. Chci se zeptat,zda je možné nějakým způsobem od něj peníze získat.Dlužní úpis je napsán dle vzoru na http://www.vzory.cz/vzory/penize-a-dane/dluzni-upis/, neni úředně ověřen,je tam uvedeno jméno,adresa dlužníka s jeho podpisem. Mam šanci tento dlužní úpis proti němu nějakým způsobem použít?A jakým?

  Děkuji

 261. Martin Klus

  Dobrý den, prosím Vás o radu. Jsem na nemocenské, kterou jsem začal čerpat v ochranné lhůtě po výpovědi dohodou. Ovšem má kamarádka účetní zjistila, že mi zaměstnavatel vyplatit špatně mzdu, dle mzdového výměru, který je součástí mé pracovní smlouvy. Mám dojem, že se dopustil trestného činu podvodu a bezdůvodného obohacení a tím že státu odvedl menší daně, když mi dal neprávem menší výplatu možná i daňového podvodu. Chci se zeptat, jestli mám nárok na doplacení mzdy pozpátku tak jak má být v pořádku dle pracovní smlouvy a jestli za toto porušení mzdového řádu a pracovní smlouvy mohu žádat odškodné a v jaké výši(i když mě ošidil o asi tísícovku) a jestli mám nárok uspět u soudu a prvně to ohlásit na polici s podezřením ze spáchání trestného činu.

 262. Karel Holý

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat, jak jsou vysoké soudní poplatky a náklady na zaplacení právníka, který zastupuje druhou stranu, jedná-li se o občansko-právní spor o částku asi 24000, a to v případě, že soud prohraji.

  Děkuji.

 263. Mona

  Dobrý den, chtěla bych požádat o radu.V červnu 2006 jsem se vdala a v prosinci téhož roku jsem zjístila, že manžel dělá v podnikání mnohamilionové dluhy, o kterých nevím. Do domáctnosti přispívall jen částkou cca 8000,-Kč měsíčně a nevím kam dával zbytek peněz. V lednu 2007 jsme u notáře sepsali zůžení společného jmění manželů a v čarvenci jsme byli rozvedeni. Jak se mám bránit placení jeho dluhů a exekucím. Mám vůbec nějaké východisko?Jsem na mateřské dovolené, bez peněz a na konci svých sil s výhrůžek lidí, kterým můj exmanžel dluží.

  A ještě jeden dotaz, bydlím v RD se svými rodiči, kteří mi pronajali půl svého domu, máme sepsanou nájemní smlouvu, můžou exekutoři i do jejich části domu a zabavit jim majetek?

  Předem děkuji za odpověď.

 264. Georgi Margaritov

  to: Mgr. Lucie Jindrová

  Vážená paní magistro,

  rád bych znal Váš právní názor na jednu otázku související s ručením coby prostředkem zajišťující závazkový právní vztah.

  Je nepochybné, že závazek plynoucí z ručitelství se aktivizuje až včasným (tj. nepromlčeným) podáním vyzvání věřitele ručiteli k tomu, aby splnil závazek, který dlužník nesplnil buď vůbec anebo se stal odpovědným za vady a prodlení.

  Dále platí, že ve vztahu mezi ručitelem a dlužníkem nelze aplikovat vztah pasivní solidarity. Jinými slovy, okamžikem doručení výzvy k plnění věřitele ručiteli se dlužník automaticky zprošťuje závazku plnit věřiteli, neboť mu má plnit ručitel a zároveň se dlužníkovi – vzhledem k subrogačnímu regresu – zakládá závazek splnit dluh svému ručiteli.

  Představme si ale následující situaci:

  Věřitel, poté co dlužník porušil svou smluvní povinnost, vyzval ručitele k plnění a ten toto vyzvání přijal. Pak si ale situaci rozmyslel a rozhodl se, že dluh za dlužníka nezaplatí. Za tímto účelem odjel do zahraničí a již jej nebylo možno kontaktovat. (= věřitelova noční můra) :-)

  Má věřitel možnost domáhat se i nadále plnění od dlužníka za předpokladu, že již vyzval k plnění ručitele?

  (Osobně se domnívám, že ačkoliv pozitivní právo tuto možnost vylučuje, je třeba za daných okolností postupovat v souladu s primární ideou zajišťujících prostředků a sice s jejich akcesoritou a subsidiaritou ve prospěch věřitele. V tomto případě by totiž paradoxně došlo k zcela nespravedlivému znevýhodnění věřitele.)

  Děkuji Vám za Váš názor,

  Georgi Margaritov

 265. Denisa

  Dobrý den, měla bych prosbu o radu. Stavíme RD, termín dokončení do 31.12.2007 + 1 měsíc navíc bez penále. Stavitel měl rozjeto více staveb najednou, takže se k nám třeba celý říjen nedostal s tím, že to určitě stihne. Teď napadl sníh a mrzne a on nemůže dělat zemní práce, atd. Je jasné, že nemá šanci dům předat ani do 31. ledna 2008. Máme smluvní penále 0,05% z ceny díla denně od 1.2.2008, což není zrovna malá částka. Může se vymlouvat na nepřízeň počasí, anebo na to, že musel čekat 2 měsíce na stropy, které bohužel nebyly, ale přesto, tam minimálně 2 měsíce vůbec nebyl, když je prokazatelně jasné, že na stavbě netrávil od počátku výstavby rozhodně každý den? Bojíme se, že když na něj vyrukujeme se smluvní pokutou řekne, že za počasí nemůže, že se to opozdilo nedodáním stropů, že to ovlivnit nemohl ač je jasné, že např. v říjnu na stavbě nestrávil ani jeden den a mohl zemní práce a komín, který teď nemůže dokončit, v klidu udělat a pokud by na stavbě opravdu byl, tak by vše bylo možné zvládnout. Jak můžeme na něm smluvní pokutu vymáhat? Je to někde obecně vyloženo, pokud ve smlouvě není přesně uvedeno, jak se bude postupovat, když na pokutu opravdu dojde? Pokud by se už náhodou neobjevil, můžeme na něm penále vymáhat i tak? Velice děkuji za Váš čas a názor. S pozdravem, Denisa

 266. Jana

  Dobrý den, mám dotaz. S mým bývalým jsem žila ve společné domácnosti ještě rok po narození našeho syna. Poté jsem se od něho odstěhovala. Soud mu vyměřil alimenty a mě svěřil syna dom péče. Poté mi přes půl roku neplatil až na jaře a to doted s pravidelností.Když jsem nyní po něm žádala navrácení alimentů řekl, že má nazvratné důkazy že jsme spolu žili ve společné domácnosti(samotnou by mě zajímalo které) jestli nějaký soused mu potvrdí nevím a odkazuje se na to, že mi peníze dával do ruky a já že mám smůlu. Myslím si, že pokud před soudem jasně nedoloží že mi plati(neviděla jsem od něho ani korunu)tak má smůlu, ne? předem Vám moc děkuji za radu Jana

 267. Jiří Doktor

  V prosinci 2006 jsme od OU koupili pozemky, které byly rozhodnutím zastupitelstva určeny k výstavbě RD. Kupní cena byla ve výši odpovídající st.parcele, ikdyž se jednalo o "travnatý porost". Cenu zvyšoval závazek OU, kdy v kupní smlouvě bylo uvedeno, že k pozemku budou na jeho náklady přivedeny IS (voda, kanalizace – na základě čehož bylo také vydáno SP) do září 2007. Bohužel v KS nebyly stanoveny žádné sankce za nesplnění tohoto závazku a tak se ptám : Máme nárok na nějakou kompenzaci za nesplnění termínu? Můžeme žádat o snížení kupní ceny v případě, že obec vůbec závazek nesplní? Máme nějaké jiné možnosti jak situaci řešit a dojít až je kolaudaci?

 268. Šimon Starý

  Dobrý den, mám dotaz – měl jsem v srpnu roku 2006 autonehodu, kterou jsem já nezavinil. Dotyčný viník neměl uzavřené povinné ručení a má pojišťovna mi řekla, že danou částku uhradí a peníze si potom na dotyčném vymůže. Po pár měsících vyšetřování od toho pojišťovna dala ruce pryč a řekla, že se tím nebude zabývat. Následoval soud kvůli ublížení na zdraví – moje přítelkyně (tehdy můj spolujezdec ve voze) utrpěla během nehody zranění – ke slyšení se obžalovaný nedostavil. Od této doby se nic nedělo. Napsal jsem stížnost na kancelář pojistitelů – pojišťovna ode mě chce podklady o nehodě od policie ČR a na policii mi zase tvrdí, že mi tyto podklady nedají, že si to má vyřídit pojišťovna – takto si mě mezi sebou přehazují. Jsem bezradný, auto je nepojízdné, přítelkyně tři týdny marodila a peníze jsem neviděl žádné. Prosím, poraďte mi, co mám dělat.

 269. Richterová

  Dobrý den, před 2 lety jsem koupila malý pozemek vedle mého a chtěla jej oplotit, když se ukázalo, že byl bez vědomí předešleho majitele převeden v ÚZ plánu jako cesta. Dále je někdě na úřadech už devátý rok žádost (myslím, že se to jmenuje) "vydržovací právo" k tomuto pozemku sousedkou, aby to mohla používat jako cestu na ten svůj. Ale na její pozemek je přístup i přes další 14 000m2 pozemek, tak bych potřebovala vědět, zda je možné a jak přerušit toto "vydržovací právo".

  Děkuji Vám

 270. Roman Hoyer

  S manželkou jsme ručili známému při úvěru. Dlužník nesplatil celý úvěr a banka předala úvěr k dořešení právní kanceláři. Tím se z nás stali též dlužníci a proto jsme dlužnou částku z našeho účtu advokátní kanceláři uhradili, abychom zabránili předání případu soudu (celkem 18.000,-). Nyní je to už rok a původní dlužník nám ještě nezaplatil nic z dlužné částky a ani nemáme písemné vyjádření dlužníka k dluhu, neboť s námi nekomunikuje. Jaké kroky by nyní měli následovat? Děkuji za radu.

 271. MICHAL HANZLÍK

  DOBRÝDEN PŘED DVĚMI MĚSÍCI JSEM MĚL DOPRAVNÍ NEHODU Z NÍ JSEM VYŠEL JAKO POŠKOZENÝ! OPRAVA MÉHO VOZIDLA STÁLA 60 000KČ.OPRAVU JSEM SI UHRADIL SÁM Z PENĚZ KTERÉ JSEM SI PŮJČIL OD ZNÁMÝCH! NASLEDNĚ POTOM JSEM FAKTURY OPRAVY PŘEDAL POJIŠTOVNĚ: SLÍBILI MI, ŽE MĚ ODŠKODNÍ DO 14 DNŮ A UŽ JE TO ALE PŘES MĚSÍC! VOLAL JSEM PROTO NA POJIŠTOVNU JETLI SE NAŠEL NĚJAKÝ PROBLÉM A BYLO MI ODPOVĚZENO, ŽE VŠECHNO JE V POŘÁDKU A DOČKÁM SE! PROTO BYCH CHTĚL VĚDĚT JESTLI JE DANÁ NĚJAKÁ LHŮTA NA VYPLACENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI? JAK BYCH MĚL DÁLE POKRAČOVAT?PŘEDEM DĚKUJI ZA ODPOVĚD!

 272. Jana

  Dobrý den,

  můj přítel dělal před cca 9 lety ručitele své bývalé přítelkyni, která si vzala na splátky televizi. Poté se rozešli a před cca 3 lety mu přišlo, že tuto částku nesplácí. Pokoušel se s ní komunikovat a snad slíbila, že to doplatí. Teď na něj přišla exekuce, protože to samozřejmě nadále nehradila. Pan exekutor, se s ním po telefonu vůbec nehodlal bavit a trval na uhrazení částky. Protože byl nemocen, tak za ním nemohl jet osobně. částku 25000,- jsme tedy bohužel byli nuceni uhradit, aby jsme pak nezaplatili ještě víc.

  Dozvěděla jsem se, že je možné na dotyčnou podat žalobu k soudu o zaplacení této částky. Bohužel přítel si vůbec nepamatuje adresu té dotyčné a navíc je to an opačné straně republiky a ani neví jestli stále bydlí tam kde tenkrát. Je možnost někde tuto adresu sehnat? Třeba se spisu toho exekutora nebo někde?

  A stačí tuto žalobu pouze k soudu poslat nebo tam bude muset dojet osobně a účastnit se i třeba více jednání?

  A jaká je šance, že soud vyhrajeme a dostaneme tuto částku zpátky a nemuseli ani hradit soudní výlohy?

  Přemýšlíme jestli se do tohoto sporu pustit, abychom na tom ještě více neprodělali třeba na těch soudních výlohách.

  Vím že je to moc otázek najednou, ale předem velmi moc děkuji za odpověď.

 273. pavla.s.

  Dobrý den,mám dotaz.Můj otec jsi vzal běhěm léta,u třech bank až 350tisíc,a to vše dal paní romské narodnosti,která byla již dříve stíhaná za podvody.Řekla že to bude splácet,samozřejmě,že jí věřil. A až ted,pochopil,že to nedostane, když vzala peníze a před ním se zapírá u rodiny a schovává.Bohužel nemá nic podepsaná a je to slovo proti slovu,ale má šanci,to dostat zpět.Kdyby na ní podal tr.oznámení,nebo jestli je tady možná vymahací agentura,a jestli ano,jak tyhle fungují.Bohužel jako dcery jsem se to dozvěděly až ted,když tatínek je zoufalí. Je rok v duchodě a peníze,které má splácí těm bankám.Je vše na něj napsané,a ona nikde.kvůli ní jsme se jako rodina pohádali,a tatínek nám nevěřil,že je taková,až ted.Moc děkuji za odpověd

 274. Martina Kvěchová

  Dobrý den.Před měsícem jsem si na internetu zakoupila předmět za 10 000kč.Prodávajícímu jsem peníze na účet poslala ihned a to přímo z banky.Doklad s jeho jménem na to mám.Zjistila jsem si adresu a telefon,ale po každém telefonátu si neustále něco vymýšlí.Je to cizinec z Africké rep. a nevím co mám dělat,abych ty peníze dostala zpět.Prosím Vás o radu.Děkuji

 275. Zdenka

  Prosím o radu, advokád nás zastupoval ve věci vymáhaní vrácení pen. částky. Vše bylo vyřízeno v roce 2003. Vše potřebné, co advokát požadoval jsme platili na jeho účet a bylo nám po ukončení naší záležitosti sděleno, že je vše v pořádku a věc je pro nás vyřízena.Bohužel o tomto nemáme písemné vyjádření. Advokát má ješte doklady o rozhodnutí soudu, které si od nás vyžádal s plnou moci, kdy nás u soudu zastupoval.

  Nyní nám přišlo vyrozumění, že musí ukončit svou advokátní praxi a požaduje o nás úhradu faktury za právní pomoc – převzetí VR 4000, sepis VR 4000, zjišťování čísla účtu povinného 2000, včetně rež.paušálu 225,- celková částka 10 225, Není nám jasné , proč nás nežádal o úhradu těchto částek po vyříní naší záležitosti, která byla v roce 2003 ukončena, rozhodnutím Kraj.soudu v náš prospěch.

  Je možné po tolika letech tuto úhradu požadovat, aniž nás předem upozornil, že bude tuto platbu požadovat.

  Prosím, pokud můžete, odpovězte nám co nejdříve. Dopis od advokáta nám přišel 7.12. a splatnost je 19.12.2007. Vůbec bychom se těmto platbám nebránili, kdyby je od nás vyžadoval hned po ukončení záležitosti, není nám jasné proč nás neupozornil a proč vyžaduje vše po tak dlouhé době, přesto,že nám bylo řečeno, že je již vše vyřízeno.

 276. Ivana

  Dobrý den,můj bývalý zamšstnavatel mi dluží řádnou mzdu za měsíc červen a dovolenou.Nezvedá telefon,není k zastižení v kanceláři,vyhýbá se mi.Navíc mám ověřeno,že byl na výplatní listině za toto období zfalšován můj podpis,v podniku je dosud vedena dvojí evidence dovolené,tj.oficiální za tento kal.rok a jakási černá,tj.nevyčerpané dny za rok 2006.Jak se mohu bránit a mám šanci částku cca 17 000,-Kč čistého vůbec získat?Mám se obrátit na finanční úřad?Děkuji za odpověď.

 277. Martina Kvěchová

  Dobrý den.Před měsícem jsem si na internetu zakoupila předmět za 10 000kč.Prodávajícímu jsem peníze na účet poslala ihned a to přímo z banky.Doklad s jeho jménem na to mám.Zaplacený předmět mi bohužel do dnes nebyl zaslán a ani peníze zpět.Zjistila jsem si adresu a telefon,ale po každém telefonátu si neustále něco vymýšlí.Je to cizinec z Africké rep. a nevím co mám dělat,abych ty peníze dostala zpět.Nyní už 5dní není na telefonu.Prosím Vás o radu.Děkuji

 278. Naďa Soukupová

  Máme velký problém.Náš dospělý syn-30let-žije podivným životem,se kterým jako matka nesouhlasím ale není v mé moci,změnit jeho styl a myšlení.Pokud bydlel s námi ve společné domácnosti,mohli jsme alespoň sledovat,zda chodí do práce atd.V srpnu tohoto roku jsme se odstěhovali asyn si našel podnájem a my doufali,že bude vše v pořádku.Bohužel,v práci opět nevydržel a během tří měsíců,si u firmy Cetelem vzal půjčky cca 150 000Kč.Vše jsme se dozvěděli až když na dosílací adresu,kterou mu můj manžel poskytl ,začala docházet pošta,kde ho zmíněná firma upomínala o zaplacení.Jeho chování se zcela neslučuje s jednáním zdravě uvažujicího člověka.Syn na sebe nalákal pouze lidi,kteří ho o vše,co měl díky půjčce okradli a jemu nakonec nezbylo nic a skončil v Bohnicích,kde nám lékař vysvětlil že trpí docela vážnou duševní chorobou,která se vyznačuje právě tímto nezodpovědným jednáním.Prosím o radu.Chtěli jsme za syna u zmíněné firmy Cetelem požádat o pozdržení splátek až bude syn propuštěn z léčení a bude moci jeho pohledávky řešit.My jsme mu do této doby napůjčovali tolik peněz,že jsme se sami dostali do velkých problémů a již nemáme možnost,jeho pohledávky platit za něho.Paní,s kterou jsme hovořili nám ale dala jasně najevo,že ji naše situace nezajímá a nepřímo nám dala najevo,že rodiče či kamarádi,musí pomoci.Moje otázka zní proto takto,je pravda že ač jsme nedlužili ani jinak nesouhlasili s půjčkama,jsem jako matka povinna platit toto za syna?A ještě jedna otázka,prosím.Je námi poskytnutá adresa ,kterou jsme poskytli pouze jako doručovací pro došlou poštu,nebezpečná pro uskutečnění případné exekuce?Jedná se o manželovu kancelář.S námi syn nebydlí ani nemá trvalou adresu.Tu má syn již několik let na adrese ,kde se nezdržuje a byt má již nový majitel.Děkuji mnohokrát za odpověď.

 279. Martina

  Prosím o radu.Můj přítel si vzal ještě za trvání svého manželství televizi na splátky od společnosti Homecredit.Při rozvodu si televizi ponechala jeho manželka,ale nedořešili mezi sebou kdo bude splátky hradit.Neplatil nikdo,a býv. žena mu ani nepředávala doporučenou poštu která mu tam docházela.Asi po dvou letech byl nucen zaplatit částku přes 10000 Kč za dlužné splátky a penále.Je možno tuto částku po býv. manželce vymáhat,když dle vypořádání majetku při rozvodu televize přešla do jejího vlastnictví? Děkuji.

 280. Martin

  Dobry den,chci se zeptat jestli exekutor muze neco vzit v dome mych rodicu kde mam trvaly bydliste ale uz 3 roky tam neziju?

 281. Aleš Vitouš

  Dobrý den.Můj dotaz se týká kopi R.D.Asi před čtyřmiroky jsem kopil domek.Zhruba po dalších dvou letech jsem chtěl vyřídit hypoteku na rekonstrukci a potřeboval jsem odhad.Odhadce chtěl výpisy L.V. a zjistil že mám L.V.Pouze na dům a pozemek kolem něj a nemám L.V na pozemek pod samotným domkem.Na katastru mě bylo řečeno že chyba byla ve smlouvě kde mnělo být místo čarky a nebo obraceně.Na můj dotaz proč mě na to neupozornili když mají ze zákona 6týdnů na schválení smlouvy mě bylo řečeno že někdo to tak chce.Tak to mně dorazilo a řekl jsem ať mě dají jednu adresu takového V… že se na něj půjdu podívat.Co mám prosím udělat aby vše bylo jak má být a nestálo mě to spoustu času a zbytečných investic.Děkuju Aleš.

 282. michala

  dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda se dá i splatit dluh..když je podán exekučně..jestli se dá splácet děkuji

 283. karel

  prevedl jsem automobil na znameho s tim,ze do dohodnute doby,presne stanovene ho zaplati.to se vsak nestalo a rad bych vedel,do kdy muzu uplatnit u soudu narok na dluh a penale,aby nevyprsela lhuta z prodleni.dekuji

 284. Josef Fryč

  dobrý den chtěl jsem se zeptat, jestli je mi k něčemu dlužní úpis se všemi náležitostmi, ale je to KOPIE. je to uznatelné u soudu nebo u různých společností? díky J.Fryč.

 285. Karel Benes

  Dobry den,

  mam dotaz tykajici se uroku z prodleni. V roce 2004 mi byl ukraden automobil.Vinik byl vypatran a v roce 2006 soudem odsouzen k uhrade skody v zustatkove cene automobilu.Lze v tomto pripade pozadovat rovnez uroky z prodleni ze zpusobene skody, napr obcanskopravni zalobou? A pokud ano od jakeho data? A jeste posledni dotaz, muze byt pravo pozadovat uroky z prodleni promlceno pokud nebude vzneseno v urcite dobe? Predem diky za odpoved.

 286. Zuzana

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli lze požádat soud o zrušení placení nařízené exekuce z důvodu bezúčelovosti. Mému strýci je padesát let, exekuci splácí v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1000,- Kč (více si nemůže dovolit). Splácet bude tedy ještě jako důchodce a jeho dluhy pravděpodobně zdědí jeho synové. Lze soud požádat o bezúčelovost exekuce a jak? Děkuji za odpověď.

 287. Krejčí

  Dobrý den, jsem OSVČ a mám nákladní auto na leasing. Ten mi skončil v srpnu 2007 po 3 letech. Splátky jsem uhradil všechny, ale bohužel některé s prodlením. Na všeobecných podmínkách je úrok z prodlení ve výši 1% denně. V srpnu 2007 mi bylo zasláno vyúčtování s vyčíslením prodlení, což vzhledem k procentu prodlení je docela vysoká částka. Chci se zeptat, zda je výše tohoto prodlení tj. 1% denně v pořádku, i když jsem tuto sazbu podepsal ve všeobecných podmínkách. Dále se chci zeptat, zda je částka z prodlení za srpen 2004 – prosinec 2004 již promlčena nebo ne. Děkuji mnohokrát za odpověď

 288. Monika

  Dobrý den, pokuta se mi navýšila na 16000, splácím ji po 1OOOkč měsíčne. Nyní mi přišla další pokuta v podobné hodnotě a chci se zeptat jaké nejnižší splátky mi smí dovolit exekutor. Jsem matka samoživitelka na MD, nemohu si dovolit další takto vysoké splátky.Také se chci zeptat jestli si mohu nechat písemně doložit že určenému již nic nedlužím.

  Moc děkuji za odpověď, Klímová

 289. Planetka

  Dobrý den.

  Jsem rozvedená matka dvou malých dětí. Nyní jsem opět těhotná a přítel se rozhodl, že od nás odejde. Splácím měsíčně několik splátek, na které z příspěvku na mateřské nebo z rodičovského příspěvku nebudu mít peníze. Zatím nedlužím žádnou splátku. Je pro mě vhodné řešení osobní bankrot? A jak to bude s výpočtem splátky z rodičovského příspěvku? Děkuji.

 290. Zuzana

  Dobrý den, problém se netýká přímo mě, proto nevím úplné podrobnosti, ale snad můj dotaz bude dostatečný. Sestra půjčila peníze, ovšem mimosoudní cestou se s dlužníkem není schopna domluvit na vrácení. Teď už s ní dlužník přestal i komunikovat. V roce 2006 napsala uznání dluhu a splátkový kalendář, vše je dlužníkem podepsané, ale splatnost byla 31.12.2007 a peníze stále nemá. Jaká je možnost dalšího postupu? V případě, že dá věc k soudu a vše bude řádně doloženo podepsanými dokumenty, jsou nějaké šance, že půjčené peníze někdy uvidí? Na internetu jsem se dočetla, že v České republice jsou na tom lépe dlužníci než věřitelé…. Moc Vám děkuji za odpověď.

 291. maser

  Dobrý den,prosím o radu.Vzala jsem si úvěr od společnosti ESSOX.Úvěr je řádně splacen a přesto společnost ode mne vyžaduje úroky z prodlení.Do současné doby jsem nikdy nebyla vyrozuměna o dluhu.Jak se bránit.Děkuji

 292. Hanzal

  Dobrý den,

  prosím o sdělení za jakou dobu zanikne možnost vymáhat zaplacení pohledávky a společnosti s r.o.

  Mám od této společnosti písemné potvrzení uznání závazku, / zaplacení faktury /, ale nemohu se domoci jeho úhrady. Chci řešit vymáhání doudní cestou.

  Děkuji

 293. maser

  Dobrý den, ano, jedná se o úrok z prodlení.Skutečnost je taková , že společnost běhěm 20 splátek nikdy neavízovala prodlení.V současné době zaslala vyúčtování s upomínkou o zaplacení splátky přičemž úroky z prodlení si strhla z běžné splátky.A to vůbec nehovořím, jakým způsobem se upomínka doručí.Není doručováno do vlastních rukou.Děkuji

 294. Stap

  Dobrý den, chtěla bych vědět jaká je promlčecí lhůta u platebního rozkazu, vydaného na dlužné úroky z prodlení.

  Děkuji

 295. Alena Nováková

  Dobrý den, prosím o radu s tímto: před rokem jsem svému bývalému příteli půjčila vysokou finanční hotovost (2 mil.) na směnku. Bohužel přítel přišel o práci a dluh nesplácí, vím, že neplatí ani SP a ZP a není evidovaný ani na úřadu práce. Pokud se obrátím na soud a ten zjistí, že nemá žádný majetek a nenechá se už nikdy zaměstnat, mám nějaký nárok na uhrazení dluhu? A v případě jeho úmrtí, je tento dluh také nějak vymahatelný? (např. přechází jeho dluh na rodiče či příbuzné)? Děkuji moc za Vaši odpověď.

 296. Eva Lamková

  Dobrý den. Můj otec 9.1.08 zemřel v nemocnici v Náchodě. Od 1.1.08 do 8.1.08 byl hospitalizován na JIP v Opočně/součást nemocnice Náchod/. Byla mi sděleno, že dostanu směnku za nemocniční pobyt v Opočně, kterou pošlou do Náchoda a tam ji budu moci zaplatit. V Náchodě mi sdělili, že platba proběhne až po skončení měsíce ledna a poplatek pro Opočno bude předán do Opočna. Otec bohužel zemřel, a když jsem chtěla zaplatit, tak mi bylo sděleno, že se nemám o nic starat, že placení proběhne až v rámci dědického řízení. A tak prosím o radu, zda postup nemocnice je správný, protože bych byla nerada, aby se částka 420 Kč vyšplhala na nějakou nehorentní sumu.

  Děkuji za odpověď

  Lamková

 297. Hájková Jana

  Od roku 1985-1992 jsem žila ve volném vztahu s přítelem,který u nás často spal,vařila jsem mu,prala,

  jezdili jsme na dovolené(neměl u nás stálé bydliště).Přítel neplatil pravidelně na

  domácnost,jen příležitostně.Asi v roce 1991 mně koupil

  mrazák,který jsem mu chtěla splácet(11.OOO,-),po první splátce prohlásil,že ať to nechám být,že mně nepřispívá na domácnost.Před rokem se ozval,že chce

  peníze zpět,od té doby se neozval,až tento týden,že

  celou věc dá k soudu, a dokonce že bude žádat úroky

  z prodlení.Nepamatuji se jestli jsem mu podepsala nějakou smlouvu o půjčce.Jakou mám šanci já na promlčení a jakou má on.Za dobu od 1992 do dnešní doby jsme se setkali asi třikrát ve městě,kdy o žádném splacení peněz nemluvil.Děkuji za odpověď.

 298. Peter

  dobrý den

  Chtěl bych se zeptat jestli můžu být exekuován za malý dluh u britského Vodafone který se rozrostl na -250liber který mi vznikl v důsledku neplacení paušálu který sem nebyl schopen platit po návratu do ČR. Podle pošty která mi chodí na londýnskou adresu a kterou mi kamarád píše v mailech se celého případu ujmula vymahačská angl. firma…mají nějaké pravomoce na našem území nebo to mám nechat být pokud neplánuji návrat do UK-pro mě je to docela dost peněz. Předem díky za odpověď.

 299. kedolpova

  dobrý den chtěla bych se zeptat můj strýc je důchodce před vánocemidostal mozkovou mrtvici do tet leží v nemocnici v bezvědomí a budou ho převážet na léčebnu dlouhodobě nemocných potřebovala bych vědět kdo za něj bude platit nemocnici a pobyt na LDN má svůj důchod děkuji kedolpova

 300. Mirka

  Dobrý den, jako OSVČ jsem měla dluh u VZP asi 20000,-.Dluh jsem již v červnu 05 zaplatila,ale ještě mi zbylo penále zhruba 22000.Vztahuje se na dluh penále také nějaká promlčecí doba.Známí říkají,že penále je soudně nevymahatelné,ale přece jen mám obavy.Děkuji předem za odpověď

 301. Marešova Teplice

  Dobry den, u VZP mam dlužnou častku ktera čini 2600.Zitra ji přimo na pobočce zaplatim,ale ješte zbyva penale které čini 21000 kč.Jak mam sepsat a formulovat žadost o prominuti penali?Dekuji za odpovedforpsi

 302. Klara

  dobrý den v roce 2000 jsem ručila kamarádovi na pujčku u č.spořitelny občas přišla upomínka a kamarád sliboval ze zaplatí ale nezaplatil .Došlo to až k exekuci na ručitele byli jsme tři.Pod hrozbou exekuce jsme celý dluh i z uroky zaplatily (pujčil si 90000 a po tech letech jsme zaplatily 269000)co ted mužem udělat pro to aby jsme peníze dostaly zpět?mame šanci z něj dostat celých 239000 nebo jen těch puvodních 100000(100000+uroky +soudní poplatky+39000 poplatky exekuce269000)Nevíme jak máme postupovat.Máme pouze prvotní smlouvu od č.s. pak od exekutora a doklad o zaplacení pohledávky .Co mužeme dělat?

 303. marta petrášová

  dobrý den manžel dostal exekuci na náš dům .

  za silniční pokutu v roce 2003 kterou uhradil ve víši 3500 korun má doklad o zaplacení i sepsaný protokol . tuto pokutu zaplatil hned – ale přesto máme soudní exekucí na nemovitost která prošla soudem . manžel má hospodu a je podnikatel jelikoš v tuté chvíli strádá po finanční stránce tak si vyřizoval úvěr v české spořitelně vše už bylo vyřízené – až zavolala paní ze spořitelny že manžel má tuto exekuci na naší nemovitosti což sme vúbec nevěděli a říkali sme že to není možné že vše řádně vždy platíme panní ze spořitelny nám řekla že je tam plomba -a at se sami poohlídneme po úřadech což sme udělali a zjistili sme že exekuce byla nanás uvalena od úřadu města Aše a ten to předal soudnímu exekutorovi v chebu na tomto úřadě v asi manžel platil tu pokutu . řikali že podaj žádost o stažení teto neopravěné exekuci . a zjistili sami na tomto úřadě že manžel skutečně platil tuto pokutu u nich v pokladně . ale mi nemůžeme dostat úvěr z české spořitelny protože nám to ještě soudní exekutor neodblokoval . dostali sme poštou od uřadu města Aše že máme exekuci a znovu zaplatit pokutu ve víši 3500 korun a zaroven zaplatit exekutorsky pohledavky které jim vznikli .potom bil přiložený další dopis od nich že se nám omlouvají a že zhřejmě spochibyla policejní silniční kontrola . ja z manželem by sme chtěli podat k soudu mestký úřad AŠ A žádat od nich odškodný za pošpinění našeho jména a za vzniklé potíže v bance k žádosti o úvěr který měl činit 400000 korun tak by sme chtěli požadovat tuto částku ¨. manželovi visí na tomto úvěru živnost i život naší rodiny mame 4 děti ve věku 2 roky dalšímu dítěti je 6 let holce je 14 let a té nejstarší je 17 let ja jsem na mateřské dovolené . prosím poradte nám co stím máme dělat prosím poradte co nejdříve .

 304. Jirka

  Exekuční firma nám minulý týden zaslala složenku na 990Kč jako administrační poplat za vymáhání pohledávky u společnosti O2 za nezaplecenou fakturu na 553Kč z období 09/2007.Ke konci tohoto měsíce také končila výpověď na ukončení služeb u O2.Od pošty nám upomínky nebyly doručeny. Faktura společnosti O2 byla týden uhrazena.

  Mám dotaz jestli má exekuční firma právo po mě vymáhat tento administrativní poplatek.

  Děkuji za odpověď

 305. leona bauerová

  Dobrý den,mám dotaz.Rodina mého manžela získala v restituci zpět pozemky.O vrácení požádal jen jeden z pěti sourozeneců/rodiče již nežijí/,pozemky dostal a po několika letech výhodně

  prodal.Při dědickém vypořádání dostal dům a pozemek,který patřil k domu a ostatní sourozence danou částkou vyplatil.Ale závěť ani dědické vypořádání pozemky z restituce neobsahovala.Mají ostatní sourozenci nárok na toto dědictví?

 306. Pavel Melicharek

  Dnes jsem si vyzvedl dopis od VZP. Je v něm výkaz nedoplatků. Měl jsem u VZP dluh který vznikl v období mých studií po mém 26 roku. Stal jsem se tedy OSVČ. Na VZP jsem tehdy naivně žádal o zrušení pojištění, že své zdraví beru do svých rukou. To samozřejmě nepomohlo, ani kolečko mezi pracovním a sociálním úřadem. Vznikl mi dluh který jsem po škole splatil, nikoliv však penále.

  Penále činí cca 24tisic Kč.Jaké kroky můžu podniknout pokud chci tuto částku zmírnit (je to více než dlužná částka). Musím penále zaplatit hned, nebo se může nejdříve odvolat.

  Děkuji moc za odpověď.

 307. Jaromír Pavlík

  Dobrý den.

  V roce 2001 jsem měl havárii a byla mi uložena pokuta ve výši 5000.-. V roce 2007 mi přišla upomínka od FÚ na zaplacení dlužné částky. Chtěl bych vědět, zda to již není promlčené.

  Děkuji za Vaši odpověď.

  J.Pavlík

 308. Michaela Kirchhofova

  Dobrý den, jsem sama s dvěma dětmi ve věku 10 a 15let. Díky rozvodu, počáteční nezaměstnanosti, atd., jsem se pomocí různých úvěrů a půjček dostala do velmi těžké finanční situace, kterou jsem chtěla řešit už i tím nejhorším způsobem. Potom jsem se doslechla o tzv. bankrotu, ale vůbec tomu nerozumím. prosím, co musím udělat, co nám zůstane, z čeho budu s dětmi žít? jen nájem+inkaso mám 7,5 tisíce. Pracuji, plat mám cca 12 tis.+ 4000 výživné na děti. Přídavky od nového roku neberu. Máme jen základní vybavení, skříně na oblečení, 13 let starou lednici, malou televizku,12 let starou mikrovlnku, postele a koberce, hračky dětí. Co z toho nám můžou zabavit?Vše je původní vybavení z doby manželství a nemá to žádnou prodejní cenu. Předem moc děkuji, jsem zoufalá a nevím jak dál.Kirchhofová mail:neskodna@seznam.cz Děkuji za odpověd

 309. Stana Mádlová

  Dobrý den,

  13.7.2004 jsem dostala Městským úřadem pokutu ve výši 200,- kč za špatné parkování, pokuta nebyla zaplacena.

  Dne 14.11.2007 okresní soud nařídil exekuci k uspokojení pohledávky (bez mé účasti a bez vyrozumnění).

  Dnes 29.1.2008 jsem obdržela z advokátní kanceláře návrh na řízení exekce, kde mám do 7mi dnů uhradit částku 16086,50.

  Do advokátní kanceláře jsem volala a řekli mi, že promlčecí lhůta je 5 let, ale z jiné informace je prý promlčecí lhůta 3 roky.

  Prosím Vás o radu jak ve věci pokračovat, zda-li bude úspěch na odvolání vzhledem k promlčecí lhůtě.

  Děkuji za rychlou odpověď.

 310. Marie Stáňová

  Zaslala jsem fakturu společnosti, ale ani po měsíci splatnosti není proplacená. Jak mohu dál pokračovat? Peníze nutně potřebuji pro život.Musím je opětovně vyzvat k zaplacení, nebo stačí dát nezaplacenou fakturu exekutorovi, bnebo se mám obrátit přímo na soud, aby dal příkaz k úhradě ? Děkuji za odpověď

 311. Naďa Kotrchova

  Dobrý den,

  Dne 14.2.2008 obdržel můj bratr vyúčtování za pojistné, ve kterém je uveden jen dluh na penále ve výši 10 680,- Kč a to za období 1995-1999.

  Dlužné pojistné (za 03/93-01/96) bylo uhrazeno již 19.4.1999.

  Ve vyúčtování je též zmínka o nevymáháném penále ze dne 30.4.1995. Má to nějaký vliv na další jednání?

  Zajímalo by mně tedy

  1/ zda stačí vznést písemnou námitku promlčení penále, nebo musím zaslat žádost o odstranění tvrdosti.

  2/ do kolika dní toto musím učinit?

  V dopise VZP mi dávají 15 dní na oznámení námitek, ale někde jinde jsem četla, že to má být 8 dní. Co je tedy pravdou? Pokud je to jen 8 dní, musím tedy reagovat rychle.

  Děkuji za Vaši odpověď. Přeji hezký den. N.Kotrchová

 312. Markéta Reková

  Dobrý den, spadli jsme do velké exekuce a chtěla bych využít insolvenčního zákona ale moc nerozumím některým bodům. Snažila jsem se zeptat místních advokátů ale každá dává "ruce pryč" se slovy že to není jejich oblast a ani to dělat nebudou. konkrétně to jsou zajišťovací práva a upokojení ze zajištění. Vlastně body od 14 po 16 a u 17 už ani netuším co tam napsat.

  Děkuji za rychlou odpověď.

  Reková

 313. Václav Kamelský

  A opět ta nešťastná VZP. Prosím o radu, přišlo mi vyúčtování pojistného na veřejné zdrav. pojištění. Od 1.8.1994 do 7.2.2008. Celkem na 5768,- Kč a 16010,- Kč za penále. Od roku 1994 jsem neobdržel žádnou upomínku, žádné varování. Všechny úřady (FÚ a ČSSZ) vždy řešily vzniklé nedostatky ihned. Je možno proti tomuto kolosu bojovat? Myslím si, že i čísla, která mi poslali, tak jsou smyšlená. Nechci mít při svém věku problémy, ale zdá se mi to, že požadují něco zpětně za 14 let, docela podivné. Jak je tedy správná promlčecí doba? Ne podle VZP, ale podle práva tohoto státu. Děkuji za odpověď.

  Václav Kamelský

 314. Ondřej Miffek

  Dobry den, rad bych zjistil vychodiska ze soucasne situace. Na zaklade radne provedene dohody o provedeni prace, ktera nebyla nijak rozporovana by mi mela byt vyplacena jednim nejmenovanym ministerstevem sjednana odmena. Termin vyplaty byl stanoven na 15. zari lonskeho roku, nicmene penize nedorazily. Dochazi mi trpelivost a rad bych vedel, zdali za toto zpozdeni je mozno narokovat i sankce z prodleni (pripadne od kdy, jak vysoke a v jakem pripade). Predem dekuji za odpoved

 315. Petr Karlovec

  Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat od kdy se počítá promlčecí lhůta pokud jsem si vzal úvěr a nebyl splacený vdobě jak bylo dohodnuto ve smlouvě.A jestli má na to vliv třeba poslání upomínky nebo uhrazení nějaké částky po nějaké době poté co měla být uhrazena poslední splátka dle smlouvy.Předem děkuji za odpověď.

 316. Tomáš Pospíšil

  Dobrý den zajímalo by mě zda je možnost u soudu uplatnit právo nevypovídat proti své osobě. Jedná se o finanční dluh u společnosti.Je to víc jak 7 let rád bych uplatnil právo promlčení a nyvypovídání proti své osobě. Je to možné? A co bych měl říci až mě soudce vyzve?Děkuji.

 317. Jan Brody

  Dobrý den, mám dotaz ohledně promlčecí lhůty – v minulých dnech jsem obdržel výzvu k uhrazení nedoplatku za pojištění u komerční pojišťovny a to z května 2001 + úroky z prodlení (to vše splatné do 5 dnů).

  1) Nejsem si vědom že jsem u tohoto ústavu nějakou pojistku uzavíral – mám nárok na ověření si existence smlouvy?

  2) v případě že ano – posouvá se doba splatnosti?

  3)Zaráží mě že se jedná o první upozornění na tento nedoplatek a to po 7 letech.Je možné v tomto případě argumentovat promlčecí lhůtou???

  Děkuji za odpověď J.B.

 318. Martina slapnickova

  dobry den,vzala jsem si pred pul rokem uver u Ceske sporitelny na 200tisic,splacela jsem jen prvni mesice a ted jiz nemam na splaceni takze CS me telefonicky kontaktovala a dohodnuty termin splaceni jsem nestihla takze me bylo receno ze musim splatit celou dluznou castku.na tu samozrejme nemam takze to pry predavaji vymahacske spolecnosti.takze jsou to jiz dva tydn co jsem mela splatit celou castku.problem je ten ze pri ziskani uveru mi poskytl potvr. o zamestnani znamy,a na trvale adrese se jiz nekolik let nevyskytuji,coz take nevi(kontaktni adresu kde se vyskytuji neznaji)takze upominky si nemohu cist a bojim se toho jak budou dale postupovat a co jim mam rict,jak se s nimy dohodnout..jedine co vim je ze od zitrka mam nove (skutecne)zamestnani,a penize jim mohu zacit splacet nejdrive za 12 dni.nevite jak v takovem pripade banka postupuje pokud jsem jim zatajila informace a ted nesplacim?popripadne pokud mi bla dorucena jiz soudni obsilka,jake to bude mit dusledky?dekuji za radu

 319. Bohdana Janečková

  Dobrý den,prosila bych o radu – jde o půjčku finanční hotovosti/18tisíc/ mému známému,která byla písemně uzavřená 12.5.2000,doba trvání půjčky měla být 18měsíců.Samozřejmě nesplatil,na výzvy nereaguje.Jaká je prosím promlčecí lhůta v tomto případě,jsem už bez nároku na vrácení finanční částky?

  Děkuji za odpověď.

 320. Jitka Maříková

  Mám rozsudek, který zní takto: žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni úrok z prodlení ve výši … za dobu … ato do tří dnů od právní moci rozsudku.

  Tento termín již uplynul a žalovaný mi zaplatil pouze část a to ještě o čtyři dny později a zbytek zatím ne. Mám právo požadovat úrok z prodlení z nezaplacené částky? Někde jsem četla, že úrok z úroku nelze vymáhat. Jakou mám možnost žalovaného donutit zaplatit dlužnou částku?

  Děkuji za odpověď.

 321. Stelík

  Dobrý den, náš klient nezaplatil fakturu a ani nekomunikuje.Veškerá komunikace ohledně zakázky, kterou si objednal naši službu je doložitelná pouze mailovou komunikaci.V té době pobýval v Anglií a firmu tady teprve zakládal.Byl vyzván telefonicky i mailem k zasláni signované smlouvy, kterou jsme mu poslali mailem, nicméně pro urychlení komunikace a vyřízení zakázky jsme přistoupili k předání kontaktů našeho kandidáta, se kterým se partner domluvil a je tam již zaměstnán. Poskytujeme služby v oblasti recruitmentu a s takovým jednáním ze strany klienta jsme se setkali poprvé. Faktura, zaslána doporučeně byla vystavena (je již měsíc po splatnosti) DPH odvedeno. Dvě upomínky s modrým pruhem o zaplacení dlužné částky odeslané. Je možné dát návrh na vydání platebního rozkazu soudní cestou? Objednávku o vyřízení zakázky je možné doložit bohužel pouze mailovou komunikaci a finálním protokolem, který písemně potvrdil pouze námi umístněný kandidát. Děkuji předem za odpověď.

 322. Petra Duchková

  Dobrý den, ráda bych se zeptala na jednu věc. Můj přítel pracoval od 3. březa 2008 ve firmě jako truhlář – výroba nábytku. Po zhruba měsíci a půl dal výpověď, protože pracovní podmínky nevyhovovaly. Dodnes mu nepřišla přiznaná mzda ani za březen ani za duben, jeho bývalý zaměstnavatel se chová velmi neslušně a vulgárně, a odmítá mzdu vyplatit s tím, že nemá peníze. Může přítel mzdu nějak vymáhat? A mohl by se bránit soudní cestou? Případně na koho se obrátit? Předem moc děkuji za odpověď

 323. Bohumil Vrtílek

  Vinou ČEZ byly zaměněny elektroměry dvou sousedů. Teprve po cca 9 letech byla tato záměna objevena. ČEZ proplatil postiženému spotřebu elektrického proudu, uhrazenou za souseda, pouze za období 3 let zpětně s tím, že zbytek je promlčen.V současné medializované kauze ČEZ ve věci "černých odběratelů" se dovídám, že ČEZ po těchto pachatelích požaduje úhradu za tento odběr i 8 let zpětně.Jaká je možnost, donutit ČEZ k úhradě celé částky?

 324. Klára

  Dobrý den, potřebuji počítat úroky z prodlení a zajímalo by mě, zda je v zákoně stanovena základna pro výpočet denní úrokové sazby. Všude, kde jsem hledala, je roční úroková sazba vydělana buď 365 nebo 360.

  Který z těchto výpočtů je správný?

  Má se brát při výpočtu v úvahu přestupný rok, tzn. každý čtvrtý rok počítat denní úrokovou sazbu ze základny 366?

  V případě, že dlužník má dluh v řádu milionů korun, pak rozdíl 365×366 činí ročně až desítky tisíc korun.

 325. Petra Veličková

  dobrý večer , 13.6.2008

  založila jsem jsi pojistku u ČSOB (dříve IPB) v roce 1998 .Platila jsem asi půl roku potom jsem se dostala do tíživé situace a přestala platit ,potom pojistka zanikla .Po 10 letech mi přišla výzva nedoplatku ,že mám zaplatit částku do 5 dnů, kterou dlužím ČSOB a úrok z prodlení firmě ,která to po mně vymáhá .CHtěla jsem ze zeptat jestli to můžou po mně vymáhat po takové dlouhé době. Děkuji

 326. Pavlína

  Dobrý den. Moc Vás prosím o radu. Před několika lety jsem ručila manželovi na úvěr u ČSOB. Dluh nezplácí a jako ručitel to za něj nyní hradím já. Půjčka byla 300tis. se splátkou 6000kč měsíčně. Po dohodě s bankou mi berou z výplaty do životního minima. Nyní jsem se byla informovat v bance na výši dlužné částky a bylo mi řečeno že dluh i s úroky je asi 650tis. Nevíte zda by šlo písemně požádat o prominutí úroků. Změnila jsem zaměstnání, kde mám nižší výdělek. Mám jako věřitel šanci donutit dlužníka aby dluh platil namísto mne, jelikož na to nemám dostatek financí.

  Děkuji za odpověď

 327. Lucie Petrzelkova

  Dobry den,

  chtela bych Vas poprosit o radu ohledne dluhu telekomunikacni spolecnosti. Pred 7 lety jsem si zaridila pausal u spolecnosti Oskar(Cesky Mobil) na me jmeno a adresu,ale SIM kartu jsem venovala svemu priteli, s tim, ze provolanou castku si bude hradit sam. Az nyni jsem zjistila, ze mi v roce 2002 od INKASNIHO SERVISU prisla 1. vyzva k zaplaceni za dve neuhrazene faktury (splatnost faktur r.2002), ktere jaksi pritel zapomnel uhradit (dohromady kolem 2500 Kc), coz mi sdelil az ted po 6ti letech, kdyz nahodou nasel tuto vyzvu mezi svymi lejstry.Jelikoz jsem o existenci nemela zadne poneti, samozrejme nebyla dluzna castka uhrazena. Proto me zajima, jestli tento dluh neni nahodou uz promlcen, pokud ne, jak to zjistim a kolik by asi tak cinily uroky z prodleni?

  Dekuji za Vasi odpoved.

  S pozdravem Lucie Petrzelkova

 328. Jaroslav Tesař

  Po 9 letech od uzavření smlouvy s TRIANGL LEASING byl známé zablokován exekutorem účet a současně invalidní důchod.Rozhodčí nález doručen nebyl,ani ne-byla o rozhodčím řízení informována a byla zastoupena opatrovníkem, údajně z důvodu změny adresy.Dalším šet-řením jsem zjistil, že údajná pohledávka byla postou-pena v roce 2007 společnosti LIKO ICE. Rozhodčí řízení nabylo právní moci 3.9.07.Okresní soud rozhodl o exeku-ci 27.11.2007. Exekuční příkaz byl vystaven 9.6.2008.

  Je pravdou, že kolem splátek byl nějaký problém, ten se však vysvětlil a od roku 1999 nebyla doručena jedi-ná upomínka, nebyla uplatněna sankce 3000,- Kč, obsaže-na ve VOP. Přitom přítelkyně na původní adrese bydlela s rodiči až do prosince roku 2004, rodiče tam bydlí do-sud.Sama bydlí ve stejném městě a je řádně přihlášená. Dlužná částka údajně činí 3340,- Kč. Na účtě bylo zablokováno 43 000,- Kč.Nemohu se zbavit dojmu,že jde o záměrné jednání a spojení někoho z Trianglu, LIKO ICE a rozhodce. Prosím, poraďte postup.

 329. Jiří Diditz

  Před několika lety, cca v roce 2003, jsem podepsal dvě směnky na viděnou. Od té doby se jejich majitelé neozvali a ani mne písemně nevyzvali k uhrazení. Za jakých pdomínek, nebo kdy lze považovat tento typ směnky za "promlčený". Děkuji za odpověď.

 330. Monika Chládková

  Dobrý den,

  prosím o radu jak postupovat: v roce 2002 zapůjčila má příbuzná manželově kolegovi z firmy 420tis.Kč. Protože však daného kolegu neznala, požadovala, aby se jí jako dlužník upsal manžel, který to také v dobré víře učinil. Kolega mu předtím jednou také krátce vypomohl a tak to vzal jako revanš s tím, že smlouvu mezi sebou si napíší v kanceláři. Což se však nestalo. V průběhu doby se na nátlak příbuzné smlouva obnovovala a manžel jí podepisoval, protože kolega měl náhle rodinné problémy /rozvod/, pak pracovní a nakonec vycestoval. Manžel, aby to nebylo hloupé, platil příbuzné alespoň slíbené úroky a uháněl bývalého kolegu. Bohužel poslední zpráva od něj byla na podzim 2007, kdy sliboval, že po Novém roce peníze vrátí. Od té doby jako když se slehne po něm zem. No a dnes přišel dopis o naší milé příbuzné, že nás dá k soudu. Co v takové situaci dělat? Prosím o radu. Děkuji a jsem s pozdravem Ch.

 331. Hana Bradova

  Dobry den,

  prisel mi platebni rozkaz na dluznou castku plus penale, uhrada soudniho rizeni.

  jedna se o platby z roku 2005, platby jsem zaplatila slozenkou, jenze utrzky jiy nemam.

  Hodlam podat odpor. Muzete mi, prosim, poradit, jak postupovat? Mohu nekde dohledat, ze platba byla skutecne provedena? Mam se obratit na ceskou postu?

  Dekuji predem za pomoc!

  H.Bradova

 332. Jana Nová

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, vystavila jsem faktury firmě za služby, ale nebyly mi proplaceny. Naopak po mě tato firma vymáhá sankce za údajné porušení smlouvy – částku, kterou mi měla proplatit použila na uhrazení této sankce. Smlouvu jsem samozřejmě neporušila a s touto sankcí nesouhlasím. Poraďte mi prosím jak postupovat, abych se domohla zaplacení částky, na kterou mám nárok za svou práci pro tuto firmu. Velmi děkuji za odpověď.

 333. Vera Hofmanova

  Dobry Den,prosim vas,potrebovala bych poradit a to,pred nedavnem mi vznikl dluh na VZP,ktery jsem jiz zaplatila,dluh cinil 58 000Kc pojistneho,vcera mi prisel dopis …prikaz na narizeni exekuce prodejem movitych veci,pritom zadne nemovitosti nevlastnim a navic jsem momentalne nezamestnana,tedy jsem volala na VZP aby mi oduvodnily proc je na me vydan prikaz exekuce,bylo mi to oduvedneno tim,ze musim zaplatit 45 176Kc i naklady exekutora..protoze mi byl vydan vymer,na kterym pry bylo ze cast penaly musim zaplatit do 14 dnu a na druhou cast pry mam navrh na odpusteni penaly,coz jsem tedy myslela ze jsem podavala navrh na cele penale a ne jen na cast,kdyz jsem dostala vymer,tak me pani u prepazky vubec o nicem neinformovala,je to vubec mozne?Vera Hofmanova.

 334. Petr Krejčí

  Dobrý den, v průběhu manželství nám vznikly dluhy. Některé zůstaly neuhrazeny. Debetní zůstatek v ČS a faktury za mobilní telefon. Jak postupovat aby jsem věděl že nemusím nic vracet sám? Možná je vše promlčeno, dá se to nějak zjistit? Rok 2003 a 2004. Děkuji P.K.

 335. Radka Kučerová

  Dobrý den,dostala jsem se do prodlení se splátkami úvěrů v bance,banka předala vše exekuční a vymáhací spol.od které jsem obdržela přesné vyčíslení dlužných částek všech 4 ůvěrů a samozřejmě mě vyzvala k okamžitému zaplacení.Zaplatila jsem 2 dluhy najednou a zbývající 2 splácím částkou 1000Kč měsíčně.Přesto ale dostávám neustále dopisy ve kterých mě vyzývají k zaplacení celé částky jinak bude vymáhán dluh soudní cestou a tím bude navýšen o soudní výdaje.Můžete mi prosím sdělit zda mají na toto nárok když dluh splácím měsíčně již zmíněnou částkou?Případně jak mám dále postupovat když nemohu větší částku měsíčně splácet.Děkuji za odpověď.

 336. Tomáš Albrecht

  Dobrý den,

  Prosím Vás o radu.Mám problém s firmou pro kterou jsem vykonával práci na Ž.L.Dluží mi za měsíčně vypisované faktůry od prosince 07 do března 08.I přes mojí žádost doporučeným dopisem o zaplacení faktůr do 7 dnů,nebo vyjádření k dané situaci nereagují.

  Na internetu jsem se dočetl,že se dá podat žaloba a požadovat zkrácené řízení na vydání platebního rozkazu.

  Moje otázka je,jestli je toto zprávný postup a jestli je lepší se obrátit na služby právního zástupce,nebo stačí jen podat žalobu.

  Děkuji za odpověd.

 337. martina slapnickova

  dobry den,na zacatku tohoto roku jsem vam psala ze mam nezaplaceny dluh cca 160tis u banky CS,kde posledni splatku jsem zaplatila v minulem roce a od te doby bouzel neplatim. rozjizdim podnikani a shanim penize,celou castku kterou jim rovnou chci celou splatit.je to uz dost dlouha doba,a bojim se reakce a co se deje za mymi zady jelikoz jsem pri ziskani uveru predlozila potvrzeni o zamestnani ktere mi vystavil znamy,uvedla jsem trvalou adresu na OP na ktere se uz davno nevyskytuji tudiz me do meho bydliste nechodi zadna posta,tak jsem se chtela zeptat jak budou postupovat pokud nemam zadny majetek,zamestnani,a nemohu si vyzvedavat postu?dokavat nebudu mit celou castku k dispozici tak CS nemuzu zatim kontaktovat,a pokud by bylo potreba,je mozne si najmout pravnika abych neskoncila nakonec jako odsouzena k odneti svobody?(samozrejme s tim ze castku behem nekolik tydnu vratim)dekuju mockrat za odpoved.

 338. martina slapnickova

  tedy zajimalo by me co vse mohu v brzke dobe ocekavat,jak bude reagovat soud ktery po tak dlouhe dobe zrejme jiz probiha,(obstaveni uctu v jine bance zatim nemam)a jestli to nebude mit vliv na zalozeni firmy v cizine,zemi EU..jeste jednou dekuju.

 339. Lenka Václavíková

  Nedávno jsem vyhrála soudní při, soud rozhodl o tom, že protistrana zaplatí soudní výlohy. Část mému právníkovi a část mě. Teď mě však právník upozornil, že i částka určená pro mě bude připsána na jeho účet jako jeho další odměna za vyhraný spor. Měla jsem za to, že pokud jsem mu za služby průběžně platila bude tato částka náležet mě, jako náhrada mých dosavadních nákladů na advokáta.

  Děkuji za odpověď

 340. Míla Král

  Zajímalo by mne, co je promlčecí dobou v případě, že vinou ČEZ mi vznikl přeplatek za dodávku el.energie v růběhu 9ti let cca okolo 30 000 Kč. Na chybu jsem přišel až letos (chybně nainstalovaný elektroměr-záměna čísel, můj odběr byl registrován na souseda, který měl větší spotřebu a jeho na mě) a ihned urgoval. ČEZ chybu uznal a přeplatek vrátil, ovšem jen za tři roky zpět. Zbylou část odmítl uhradit s tím, že je to promlčeno. Zajímalo by mne, zda má v tomto směru pravdu či zda se mohu odvolat a na základě jakého paragrafu a jakého zákona. Dík Král

 341. Jana Motyková

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, pokud dojde k uplatnění blankosměnky, jak to celé probíhá (soud atd.) a jak se postupuje, pokud peníze bych peníze neměla a splácím už jednu půčku.

  Děkuji za odpověď.

 342. petra slavikova

  dobry den chtela jsem se zeptat jestli se musi uhradit pohledavky za vezeni kdyz prisli az po osmi a pul letech.po kolika letech je u techto pripadu promlceci lhuta? predem dekuji

 343. Andrea Jamáriková

  Dobrý den, dneska mi přišlo od firmy, která vymáhá pohledávky dopis k okamžitému zaplacení nedoplatku u ČPP na životní pojistce.Sjednala jsem jí s paní, která tyto pijistky nabízela. Při sepsání jsem zaplatila hned první splátku.Když mi po měsíci chtěla přivést smlouvu tak sem jí řekla, že jsem si to rozmyslela a pojistku už nechci. Tu smlouvu mi tím pádem nedala. Já mylela, že je vše vyřízené. To bylo v roce 3/2001.Když jsem volala na pohledávkovou firmu tak mi vůbec nechtěli zdělit o jakou pojistku se jedná a vůbec o co jde ( mě to hned nenapadlo, že to může ještě po takové době přijít) a byla jsem v přesvědčení, že ta paní to všechno stornovala.Jen mi řekli, že ta pojistka zanikla 9/2002.Můžete mi poradit co mám dělat ? Není to už náhodou promlčené ? A ještě mě zaráží ta suma (2332,50.-)na to, že ta pojistka byla zaplacená jen jednou tak smlouva prý zanikla až 9/2002.Moc děkují za podpověď.

 344. Michal Novák

  Dobrý den

  Matka zdědila rodinný domek jako univerzální dědic, od člověka, který nebyl rodinný příbuzný. Při likvidaci osobních věcí zůstavitele, byla po dědickém řízení nalezena vkladní knížka.

  Knížka byla založena u Spořitelny obce Klimkovic v r.1926. Jsou na ní nejaké peníze a poslední výber byl učiněn v r.1949. Dotaz zní: je možno dnes ještě ty peníze někde vybrat ? A pokud ano – kde, a pokud ano, platí na ní úroková sazba, kterou je úročena ? ( 4%)

  Děkuji

 345. Lucie Hončlová

  Dobrý den, prosím Vás můžete mi poradit?. Sepisuji si smlouvu o pronájmu komerčních prostor, jedná se o dost vysoké nájemné a ráda bych do smlouvy správně zahrnula, že v případě prodlení, bude nájemce platit 0,5% úrok z prodlení po písemném upozornění. Moc děkuji za pomoc. LH

 346. René Trousil

  Dobrý den,potřeboval bych poradit jak dostat peníze z firmy,pro kterou jsem pracoval jako subdodavatel-osvč resp.živnostník.Mám podepsanou smlouvu,protokol o převzetí hotového díla a podepsanou a schválenou fakturu(y) a firma prostě řekne,že peníze nemá.Soudní řízení se táhne třeba roky.Je jiný způsob?A jak se vyvarovat toho aby se mi toto nestávalo.Je to již třetí firma a dohromady 300000 což je pro malého živnostníka moc peněz.Je toto nějak ošetřeno v zákonech?Děkuji Trousil

 347. Monika Podhradská

  Dobrý večer.Pokud přijde příkaz k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu,co se s tím dá ještě dělat?Když rychle zaplatím,zablokují mi i přesto účet?Děkuji za odpověď.

 348. Petr J.

  Dobrý den, v letech 1997 – 1999 jsem využíval služeb tohoto operátora. Bohužel si již nepamatuji podrobnosti, ale nějakým nedopatřením se mi povedlo v domění, že všechny mé závazky vůči němu jsu uhrazené odcestovat na delší dobu mim republiku a při tom neuhradit závazky v celkové výši 11 765 Kč. Nemohu vyloučit že v následujícím roce mě operátor obesílal s upomínkou, ale tu jsem nemohl převzít. V roce 2002 mi přišla od tohoto operátora složenka na 405 Kč. Moc jsem ji nerozuměl, ale uhradil. Asi před týdnem jsem přišel z práce a našel ve schráne informaci, že jsem nebyl zastižen soudní vykonavatelkou. Ihned jsem ji kontaktoval a navštívil. Informovala mě, že se jedná o příkaz k exekuci který na soudu leží od r. 2002 a právě na něj přišla řada. Vysvětlila mi, že nemám jinou možnost než zaplatit v hotovosti u ní dlužnou částku + 300kč nějakého poplatku. A následně že mohu požádat o prominutí úroků. —- pokračování —-

 349. Petr Klíma

  dobrý den,šel jsem se zeptat na dopravní podnik města Brna,zda tam nemám nějakou nezaplacenou pokutu.Řekli ni že tam mám tři.Z roku 1998,1999,2001.Pokuty jsem zaplatil,ale nejsem si jist zda nejsou promlčené?

 350. david salamoun

  Dobry den,v roce 1993 jsem,asi 4 mesice neplatila pojisteni,v r.1995 jsem odjela do zahranici(kde jsem doposud),v roce 1999,prisla upominka z VZP o nezaplaceni(kterou omylem prevzala moje matka),od roku 1999 do roku 2006 zadna upominka neprisla,v r.2007 prisla,ale nikdo ji neprevzal,a ted v r.2008 prisel navrh na exekuci.castka od 1993 dela 3300+penale 14000.exekutor jiz zablokoval konto.Jaka je prosim promlceci lhuta u teto kauzy nebo jak alepson prominout ty penale. ,jelikoz jsem nemohl z duvodu nepritomnosti v republice prevzit upominku a nedostal ani sanci se odvolat.Dekuji

 351. Robert Kajman

  Dobry den,

  jaké vyhody ma osobni bankrot, jestli ma nejaky a za jakych okolnostech se muze vyhlasit? Kde bych sehnal detailni informace ci formulare?

  Predem dekuji za odpoved a preji hezky den.

 352. Michal Kolek

  Dobrý den,v letech 1998-2000 jsem měl smluvní vztafh s mobilním operátorem/paušál/,jehož služby od r.00 již nevyužívám.Nezaplatil jsem všajk dvě faktury/ke konci smlouvy/v celk.hodnotě 2100 Kč.V témže roce jsem změnil trv.bydliště,avšak ve stejném městě a stejném obvodu,navíc v té smlouvě je uvedeno mé RˇC,takže nebyl by pro věřitele problém mě dohledat,od té doby.Tuto skutečnost jsem zjistil náhodou pří prohledávání staré dokumentace.Tedy:Jedná se o dlužnou částku 2100 Kč z roku 2000 za neuhrazené faktury.Není tato částka již promlčena?? A pokud byl odeslán dopis nea původní bydliště,byl by přeposlán na bydliště současné?Podotýkám,že jsem byl věřitelem kontaktován r.2000 z důvodu upozornění na fakturu,od té doby z jeho záměru ne.Je dluh již promlčen?Na co se mám přoipravit?PS-v databázi SOLUS jsem byl od r.2000 tzv"čistý".

 353. Luděk

  Jak postupovat v tomto případě? Byl jsem telefonicky upozorněn na nedoplatek a ihned jsem ho zaplatil složenkou. Bohužel peníze byly připsány na účet věřitele až za 4 dny ale věřitel už druhý den podal návrh na exekuci. To jsem zjistil až po 14 dnech, kdy jsem věřiteli volal, zda jsem správně vypočítal úrok a zda peníze byly připsány na účet. Právní oddělení věřitele mi odmítlo podat jakékoli informace, jen jsem dostal tel. číslo na exekutora, který ale ještě žádné podklady neobdržel. Musím čekat, až celá věc dorazí k exekutorovi? Peníze jsou zaplaceny ještě před rozhodnutím o soudní exekuci a nerad bych platil ještě další exekutorské poplatky za to, že exekutor jen převezme poštu. Děkuji.

 354. Lukáš Stropek

  Dobrý den,chtěl bych poprosit o radu jak postupovat v prodlené splátce.V roce 2002 jsem si vzal úvěr ze staveb.spoření a po celou dobu jsem řádně platil.V roce 2007 jsem nezaplatil 3 splátky ne po sobě jdoucích.V roce 2008 jsem tyto 3 splátky doplatil a dále splácel úvěr.Nikdo mě však nikdy na nic neupoměl a v polovině roku 2008 mě začla uhánět společnost intrum justita že mám doplatit zbytek úvěru jinak bude na mě exekuce.Zašel jsem do banky kde mám tento úvěr a tam mi nic nezrušily a úvěr mi pokračuje dále.Ale intrum justita mě pořád vyzívá k uhrazení celého úvěru a vyhrožujou mi neustále exekucí.Mohu proti tomu nějak zasáhnout nebo se nechat od této společnosti dosti ráznými výhružkami upomínat?Mockrát děkuji za radu.

 355. Jaroslav

  Vlastním pozemky, které pronajímám zemědělcům. /Smlouvu máme písemnou s konkrétní částkou/. Dosud v pořádku za nájem platili, letos však ne, měli nájem uhradit do 31.1.09, ale i přes mé jak tel., tak písemné urgence nájem dosud neuhradili. Jak mám dál postupovat? Děkuji předem

 356. Pavlína Kubátová

  Dobrý den, otec zemřel v roce 2001, v roce 2002 bylo uzavřené dědictví, v němž byla ovedena i pohledávka k VZP za našeho otce, dluh plus penále ve výši 12000 Kč. Obrátili jsme se na VZP, dluh jsme nemuseli uhradit, bohužel si již nepamatuji, zda to i dali vědět písemně. Nyní v březnu 2002 jsme dostali dopis, že dluh máme uhradit, navýšené o další penále, celková výše 25000 Kč. Dá se proti tomu nějak bránit? A jak? Děkuji za odpověď.

 357. Marie Novotná

  Dobrý den,

  za rok 2008 dlužím 13.000,- Kč, tj. nájem za 2 měsíce. Obdržela jsem výzvu k úhradě této částky a k tomu ještě částky téměř 50.000,- Kč za poplatky z prodlení v důsledku opožděných plateb za nájemné během r. 2007 a 2008. Prosím poraďte mi, jak si lze zkontrolovat, zda takováto částka je reálná, jaká je výše poplatků z prodlení za opožděné platby za nájem?

  Děkuji.

 358. Vlastimil Pavlištík

  Za opravu vozidla nezaplatil faktury a ted asi po týdnu upozornování,že má nezaplacený dluh-faktury,mě řekl že byla práce odvedena špatně,což je blbost.Chtěl bych poradit jak a co můžu v této situaci dělat.Děkuji

 359. Radek PASTOREK

  pokud byla dana pujcka na 18 mes.presto byla nesplacena po jake dobe je promlceci lhuta?Lze podat exekuci na tuhle pujcku,nebo popripade lze proti ni vznest namitku?dekuji

 360. Karel Nový

  Dobrý den,

  obracím se na Vás s následujícím dotazem. Firma XY pro mě jako fyzickou osobu vypracovala posudek, který jsem z důvodu řady závažných a prokazatelných chyb odmítl převzít a z důvodu většího počtu vad smlouvu, která byla uzavřena v ústní formě, písemně vypověděl. Můj dotaz zní – je možné, aby druhá strana, která by moji výpověď neuznala, postupovala tak, že by v tichosti čekala necelé tři roky a těsně před vypršením promlčecí lhůty nárokovala plnění včetně úroků z prodlení? Existuje povinnost nějaké výzvy k plnění? Děkuji vám.

 361. Jan Rohlík

  Dobrý den,

  ručil jsem synovi na půjčku, ten ji nesplácel o čemž jsem nevěďel. Dnes jsem v bance zjistil že je na můj účet uvalena exekuce. Chtěl bych zdůraznit, že jsem neobdržel žádnou výzvu k zaplacení ani žádný dopis s upomínkou. Co mám teď dělat? Prosím poraďte, myslím si, že mne měli dříve než na mne exekuci uvalili, alespoň informovat, že mám něco zaplatit.

  Ještě jednou děkuji za pomoc Jan Rohlík

 362. Radka Zapletalová

  Dobrý den,

  v roce 2001 jsem si u jedné banky otevřela účet kvůli půjčce. Ta byla doplacena a požádala jsem o zrušení účtu v roce 2003.Bohužel, ale nemůžu najít o tomto doklad. Nyní mi přišel dopis o mimosoudním vyrovnání na dlužnou částku za vedení účtu. Banka mi podle informací sama vypověděla smlouvu v roce 2005. Ale upozornění na tuto situaci jsem dostala až 7.12.2009. Chci se zeptat, zda-li to už není náhodou promlčené, nebo jak se mohu bránit.

  Děkuji za odpověď

 363. Zdeněk Tenora

  Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak dlouhá je promlčecí lhůta . Dluh u VZP mi vznikl v rozmezí 1997-2002, z toho mi VZP vypočítává penále. V roce 2005 byl vydán platební výměr na dluh i penále a následně podána žaloba k soudu. ještě v roce 2005 byl vydán výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí a následně (nevím proč)na návrh oprávněného soud výkon zastavil. Až nyní, v únoru 2010 se VZP opět přihlásila a podala návrh na exekuci. Chci se zeptat, od kdy běží promlčecí lhůta a zda nebyl dluh alespoň z části promlčen. Děkuji.

 364. Monika Karlíková

  Dobrý den,

  moc Vás prosím o radu. Bohužel i přes svou nenávist k dluhům a následně půjčkám, mě provází od mých let dospívání dluhy vůči dopravnímu podniku. Nechala jsem to zajít až tak daleko (má finanční situace mě neomlouvá), že dluhy byly navýšeny od roku 1998 a 1999 z 208,-Kč na 13.000,- za každou pokutu s poplatky za soudní řízení a odměny soudnímu exekutorovi. Dříve se jednalo o 6-ti pokutách a nyní jde o 4. Mé pokusy o splácení byly ve dvou případech dotažené, ovšem při mém písemném dotazu, kolik a co ještě dlužím, jsem neobdržela žádnou informaci a přišla mi usnesení o zastavení exekuce na 4 pokuty. Nyní jsem obdžela Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti na všechny 4 pokuty a celková částka k zaplacení činí 57.700,- Kč. Toto jako matka samoživitelka se školním dítětem nemohu ze svého platu uhradit, musela bych situaci vyřešit půjčou, které se bráním, jak čert kříži, ale co mohu dělat? Předem moc děkuji za rady.

 365. Ctibor Lesa

  Dobrý den, můj dotaz se týká úroku z prodlení při pozdní platbě faktur. V roce 2006, 2007, 2008 a 2009 jsem odebíral pravidelně zboží od dodavatele, kterému jsem v různých termínech platil faktury za odebrané zboží. Několikrát v každém roce jsem zaplatil po době splatnosti 1-20 dní. Dodavatel nikdy žádné úroky z prodlení nepožadoval, neboť jsem byl stálým odběratelem a měli jsme dobré obchodní vztahy. Koncem roku 2009 byl na dodavatele vyhlášen konukz a nyní mi správce konkursní podstaty poslal vyúčtování za pozdní platby fatkur z roku 2006, 2007, 2008 a 2009 – vypočítaný úrok z prodlení.

  Může vůbec správce konkurzní podstaty tyto úroky z prodlení vymáhat a jaká je promlčecí lhůta těchto úroků z prodlení?

  Děkuji za odpověď.

 366. Michal Šůstek

  Po sedmi letech se mi ozvala "O2", že jí dlužím za fakturu. K úhradě této jsem byl vyzván i Rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 13. 1. 2003. Není tento dluh už promlčený?! Nebo to mám těm vyžírkům zaplatit? Díky za odpovědi, M. Š.

 367. OLINA

  Dobry den,v roce 2004 jsem vyplatila vsechny sve dluhy,jelikoz jsme jeli do ciziny,vsechny sve slozenky jsem po 5ti letech vyhodila,kvuli promlceni,vsechno my prislo zpatky zaplatit,ze jsem nic neuhradila,ale nemam se cim proukazat,na poste to jde dohledat jen 4 roky zpetne,prosim poradte mi,dekuji.

 368. Jana Tulová

  Dobrý den, poslední 3 roky jsme jen tak tak přežívaly a vznikl nám (mimo jiné) dluh na nájmu cca 33 000 Kč – státní byt. Manžel po nástupu do nového zaměstnání dostal nedávno smlouvu na dobu neurčitou. Ihned jsme si vyřídily půjčku, kterou budeme schopni splácet a dluh na nájmu okamžitě zaplatily. Najednou mě přišel dopis abych ihned uhradila poplatky z prodlení ve výši 34 163 Kč, dokonce je to více než činil samotný dluh! Tak nevím kde zas brát…

  V dopise není uvedeno jakou vyhláškou atp. se řídí a jestli je možnost odvolání nebo něco podobného… dokonce dopis nebyl ani zaslán doporučeně. Ptám se tedy. Je v mém případě nějaká možnost zažádat si o zmírnění tvrdosti? Mohu se na něco odvolávat? Děkuji

 369. veronika Kubrová

  Dobrý den, před týdnem mi přisla exekuce za nejaký dluh u společnosti Telecom z roku 2001 načež jsem volala do O2 za co onen dluh mám a dozvěděla jsem se, že tam tento dluh nemají, protože ho prodali jisté společnosti,ale mají tam jiný za nezaplacené faktury za rok 2001 prosinec až 2002 červenec, o čemž jsem nevěděla, protože o tyto platby se staral bývalý manžel. Tedy telefonika O2 po mě nyní chce 55000kč. Chtěla jsem se zeptat, zda není dluh již promlčený. Podle všeho je stále u této společnosti a naní ani u soudu. POradte mi prosím.Děkuji

 370. Jindřich Novotný

  Chtěl bych uvést jednu negativní zkušenost s vypořádáváním SJM. Soud na mne soudním smírem pževedl nemovitist, která byla z viny bývalé manželky, spolumajitelky, exekučně zastavena. nevěděl jsem o tom, že to tak je a dohodu o vypořádání SJM podepsal. Ale když jsem si šel pro předjednanou půjčku na vyplacení domu, shledal jsem, že mi nikdo nepůjčí, neb dům nemohu zastavit bance. Po uplynutí lhůty na vyplacení jsem se těžko dohodl písemně na prodloužení termínu výplaty. Alůe spořitelna mi nový termín nevzala a půjčku nedala. Bývalá zůstala nevypořádaná, dala na mne exekuci a navrch chce ještě úroky z prodlení. Nikoliv k termínu naší vzájemně dohody, ale od termínu urřeném soudem po dobu, kdy jsme sepsali datum splatnosti spolu jiný. S ověřenými podpisy . Jsem celkem v pasti, nemám na to vyplácení. Ví někdo, jestli má alespoň nárok na to zprodlení v době od soudního termínu po datum sepsání nové dohody mimo soudu??????

 371. Dita Sedláčková

  Dobrý den,

  Dostala jsem od Českého telekomunikačního úřadu vyrozumění o zahájení správního řízení za vodafone faktury,které jsou z období 4.3.do 3.4.2006-4.6.-3.7.2006,kdy pošta měla chodit na adresu,kde již 6 let nebydlím,žádná upomínka,žadný dopis.Prý to předali právníkovi od 8.4.2010.Prosím poradíte mi,jaká je promlčecí doba?Děkuji předem za odpověď.

 372. Martin

  Dobrý den, bratr používal služby společnosti T-Mobile v roce 2002-2003. Smlouva byla předčasně ukončena ze strany T-Mobile (pro neplacení). V roce 2004 rozhodl Český telekomunikační úřad o zaplacení dlužné pohledávky společnosti T-Mobile kolem 15 000Kč, toto rozhodnutí ovšem bratr viděl až v roce 2009, kdy se ozvala nějaká společnost, že má uhradit kolem 27 000Kč za výše uvedenou pohledávku a teď mu přišlo vyrozumění od soudu a zároveň od exekutora na částku kolem 33tis. Jak postupovat? Vztahuje se na tuto záležitost promlčecí doba?

  děkuji za odpověď

 373. Ladislav Louda

  MÁŠ DLUHY, MÁM DLUHY, VŠICHNI MÁME DLUHY Ale co když už nemám na splácení? Je víc možností jak tuto situaci řešit: 1.varianta nechat to tak, ono to nějak dopadne. To je ta nejhorší varianta. Před dluhy se neschováte. Končí to exekucí všeho, co vlastníte a z malého dluhu je několikanásobně vyšší. Jeden příklad za všechny. Pan Novák nezaplatil 10 pokut za jízdu načerno v MHD (10 x 700, – korun). Za tři roky ho našel exekutor a dluh byl cca 240 000, – korun a potom přišel k nám, ať mu pomůžeme. Pomohli jsme, ale bylo to náročné a těžké. 2.varianta je „Vybíjet klín klínem“. Půjčovat si na zaplacení jiných půjček je sebevražda. Máme plné kanceláře lidí, kteří si mysleli, že to zvládnou a se zlou se potázali. Ale i těmto lidem umíme pomoct. 3.varianta je vyrazit do bank a dohodnout si snížení splátek. Banky posílají svým klientům dopisy, e-maily a sms zprávy: „Pokud se dostanete do prodlení ze splátek, s důvěrou se obraťte na pracovníky banky, dohodnou Vám snížení atd.“

 374. Marta Pavlikova

  Dobry den,mam dluhy z let 1999 az 2001 za neplaceni najemneho pro urad,v techto letech jsem se jen jednou soudila a v roce 2001 jsem dostala exekucni vystehovani bez nahradniho bydleni.Po te jsem uz neprisla do kontaktu s vymahatelem az v roce 2004 mi strhli jednu exekuci z platu.v roce 2005 jsem se prestehovala do zahranici a nemam zadne info o dluzne castce a neyla jsem ani kontaktovana.Jaka je pro mne promlceci lhuta?

  Dekuji predem za odpoved.

  Marta

 375. Lukáš Nosek

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat v posledních 4 letech mi byla prováděna exekuce srážkami ze mzdy v březnu byla zaplacena teď v červnu my přišel od exekutora dopis s žádostí o uhrazení úroků z prodlení které byly v exekučním příkazu přitom jedny už byly uhrazeny po žádosti o vysvětlení exekutora o co jde mi exekutor napsal že tyto úroky nebyly v exekučním příkazu započítány ale byla jen uvedena jejich výše až do úplného splacení částky takže je účetní mého zaměstnavatele nezapočítala

 376. Klára

  Dobrý den,

  mé kamarádce se stalo to samé. V roce 2007 se přestěhovala a před měsícem dostala od Českého telekomunikačního úřadu dopis na novou adresu, že má uhradit cenu za fakturu od Eurotelu z roku 2006 + úroky z prodlení. Proti tomuto příkazu se odvolala s tím, že od roku 2007 má trvalý pobyt na jiné adrese a za celou dobu jí na tuto adresu nic nepřišlo, a že dluh je již promlčen, jelikož již uplynuly 3 roky. Poté jí přišel dopis, že to musí uhradit. Volali jsme tam a řekli nám, že promlčecí doba jsou 4 roky. Je to pravda? O žádné takové promlčecí době nevím.

  Předem děkuji za odpověď

 377. Michaela Strnadová

  Dobrý den,měla bych dotaz.V roce 2009 mi byla provedena exekuce na majetek,která byla pro nemajetnost zastavena.minulý týden mi přišel dopis od inkasní společnostiže mne navštíví jejich pracovník a bude požadovat částku aby předešel soudnímu vymáhání,je možné aby jednu půjčku,vymáhalo několik společností,ikdyž již prošlo exekucí u jiné firmy.děkuji za odpoved.

 378. Jaroslav Novotný

  Zdravím, obracím se s dotazem na fakturu za připojení k internetu třeba mi někdo poradíte. Dnes 23. 11. 2011 jsem dostal upomínku za nezaplacenou fakturu vystavenou 31. 12. 2008 tzn. 1047 dnů po splatnosti. V papírech z té doby mám trochu hokej, nicméně je vůbec možné po takové době tuto fakturu vymáhat? Není to u této firmy poprvé a nejsem sám skoro to vypadá jako by si chtěl pan podnikatel vylepšit vánoce. Je to první upomínka kterou jsem za tuto fakturu obdržel. A nepříjde mi zrovna seriózní ozvat se po takové době a napsat že splatnost je do 1. 12. 2011 Díky za pomoc

 379. josef benesovsky

  Udajně jsem při zrušení nezaplatil 12 dní internetových služeb, samozřejmě k tomu mají vše potřebné. Zrušil jsem internet v zákonné lhůtě vše ok, ale vzhledem k tomu, že fakturační období bylo k 12tému v měsíci za oněch 12 dní nemám zaplaceno 150kč, dnes mi dorazilo rozhodnutí o zaplacení 3500kč. Zdá se mi, že je toho v poslední době všude nějak moc, buď exekuce nebo úniky ze státních peněz a vše zaplatíme mi obyčejní o které se nikdo vlastně nestará, ale už nikdo nemluví otom, že mi obyčejní živíme celou vrchnost.

 380. Andrea Younes

  Dobry den,

  chtela bych se zeptat, zda ma dodavatel pravo, uctovat si zpetne uroky z prodleni z faktur, ktere byly zaplaceny i kdyz v prodleni?

 381. Bishop Berry Smith

  Ahoj,

  Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, dům, auto úvěr,
  studentské půjčky, konsolidaci dluhu úvěry, nezajištěné úvěry, rizikový
  kapitál, atd .. Nebo jste byl odmítnut úvěr prostřednictvím banky nebo
  Finanční uspořádání jednoho nebo více reasons.You spíše jejich cti
  Řešení! Já jsem na biskupa, soukromé věřitele, půjčovat podnikům a
  jedinci v nízké a cenově úrokovou sazbou ve výši 2%. Máte zájem?
  Kontaktujte nás a léčit úvěru následovat převod do 48 hodin.
  KONTAKT: bishopberrysmith@hotmail.com
  Podrobnosti Aplikace

  Jméno:
  Datum narození:
  Pohlaví:
  Stav:
  adresa:
  umístění
  Status:
  PSČ:
  Země:
  Telefon:
  E-mail:
  Státní Účel úvěru:
  Výše úvěru:
  Půjčka Doba trvání:
  Čistý měsíční příjem.

  Zpět ke mně co nejdříve s výše uvedené informace pro více informací.
  Doufám, že to slyším od vás.
  Díky a Bůh vám žehnej,
  Bishop Berry Smith

 382. Bishop Berry Smith

  Ahoj,

  Jste v nouzi úvěru ?? Můžete získat své problémy řešit, když běží k němu. Jsem žena, Susan Randy. Z United stavu Ameriky, minulý týden v pondělí, jsem hledal úvěr zaplatit své účty, tak jsem se ocitl v rukou různých podvodů a byl podvod jiným věřitelem, ne-li pro dámu Sadaih, který je dobrý přítel moje představit mě na biskupa Berry Smith (CEO) Bishop Berry Smith domácí úvěr, a on mi pomohl s půjčkou ve výši $ 500.000, bez stresu. Takže Moji dobří lidé na světě, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bishopberrysmith@hotmail.com

 383. Bishop Berry Smith

  Ahoj,

  Hledáte podnikatelský úvěr, osobní půjčky, dům, auto úvěr,
  studentské půjčky, konsolidaci dluhu úvěry, nezajištěné úvěry, rizikový
  kapitál, atd .. Nebo jste byl odmítnut úvěr prostřednictvím banky nebo
  Finanční uspořádání jednoho nebo více reasons.You spíše jejich cti
  Řešení! Já jsem na biskupa, soukromé věřitele, půjčovat podnikům a
  jedinci v nízké a cenově úrokovou sazbou ve výši 2%. Máte zájem?
  Kontaktujte nás a léčit úvěru následovat převod do 48 hodin.
  KONTAKT: bishopberrysmith@hotmail.com
  Podrobnosti Aplikace

  Jméno:
  Datum narození:
  Pohlaví:
  Stav:
  Adresa:
  Umístění
  Postavení:
  PSČ:
  Země:
  Telefon:
  E-mail:
  Státní Účel úvěru:
  Částka půjčky:
  Půjčka Doba trvání:
  Čistý měsíční příjem.

  Zpět ke mně co nejdříve s výše uvedené informace pro více informací.
  Doufám, že to slyším od vás.
  Díky a Bůh vám žehnej,
  Bishop Berry Smith

 384. Bishop Berry Smith

  Ahoj,

  Jste v nouzi úvěru ?? Můžete získat své problémy řešit, když běží k němu. Jsem dáma, Jana. Z České republiky, minulý týden v pondělí, jsem hledal půjčku platit za své účty, tak jsem se ocitl v rukou různých podvodů a byl podvod jiným věřitelem, ne-li pro dámu Sadaih, který je mým dobrým přítelem zavést mi Bishop (CEO) Bishop Berry Smith úvěru na bydlení, a on mi pomohl s půjčkou 100000 kc bez stresu. Takže Moji dobří lidé na světě, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bishopberrysmith@hotmail.com

 385. Bishop Berry Smith

  Dobrý den, Mr. & Ms.I tento post zpráva je, protože kombinace křesťanského sboru byla na mě hodná s úvěrem. Je to přes kamaráda Potkala jsem upřímný a velmi velkorysý křesťanské sdružení, které mi umožnilo získat tento úvěr. Vytvoření o finanční podporu před lety Když se mi podaří znovu usmívat díky tomuto křesťanské organizace, které mi právě dal půjčku ve výši € 30,000 a žiji s rodinou mám tento úvěr bez jakýchkoli obtíží, se sazbou 2%. on půjčit bez jištění některé výhody s mnohými z vašeho bankovního situaci. Radím vám, abyste si vybrat špatnou osobu, pokud opravdu chcete požádat o úvěr pro váš projekt a jakákoli jiná. nabízí mnoho výpůjční služby mezi zvlášť. Takže radím vám, aby vás kontaktovat a najít uspokojení pro všechny služby, které se jich zeptáte. Zde je jeho email: bishopberrysmith@hotmail.com

 386. Bishop Berry Smith

  Ahoj,

  Jste v nouzi úvěru ?? Můžete získat své problémy řešit, když běží k němu. Jsem žena, Susan Randy. Z United stavu Ameriky, minulý týden v pondělí, jsem hledal půjčku platit za své účty, tak jsem se ocitl v rukou různých podvodů a byl podvod jiným věřitelem, ne-li pro dámu Saidah, který je dobrým přítelem můj představit Bishop Berry Smith (CEO) Bishop Berry Smith úvěru na bydlení, a on mi pomohl s půjčkou $ 50,000 bez stresu. Takže Moji dobří lidé na světě, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bishopberrysmith@hotmail.com

 387. Bishop Berry Smith

  Dobrý den, Jste v nouzi úvěru ?? Můžete dostat své problémy vyřešit, když běží směrem k němu. Am paní Anna z České republiky, minulý týden pondělí jsem hledal půjčku na zaplacení vašich účtů, takže jsem se vžít do rukou různých podvodů a byl podvod jiným věřitelem, ne-li pro dámu Sadaih, který je mým dobrým přítel představil mi Bishop Berry Smith (CEO) Bishop Berry Smith úvěr Home, a on mi pomohl s úvěru 500000 Kc bez stresu. Takže Mí dobří lidé z Čech, můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu: bishopberrysmith@hotmail.com +447087668436

 388. Ivan

  Platebni rozkaz (pokud opravdu jde o platebni rozkaz) vam musi byt dorucen do vlastnich rukou, nahradni doruceni /ulozenim/ neni mozne, pokud se nepodari dorucit soud naridi jednani ve veci (na ktere vas predvola). Celou vec je treba resit s advokatem – jednak stran samotneho petitu zaloby a druhak stran dukazu protistrany. Uznani dluhu podle OZ musi mit sve formalni nalezitosti a v zasade podpisy lidi jinych nez dluznika jsou tam uplne zbytecne. Rozhodne je treba celou vec nepodcenit a jednat, nesmyslnost zaloby (z vaseho pohledu) nemusi nutne zakladat neuspech zalobce ve veci.

 389. AliceElis

  Nahrály to ty baby na Vás dobře!Ještě lepší jsou ty svědkyně. Právník z toho "vytříská" co se dá, aby měl zaplacíno.Je to totální blbina, ale nepřevzetí platebního rozkazu je průser! Samozřejmě tento pl.rozkaz nebude zatím zpravomocněn do Vašeho převzetí. Ale soud může určit tzv. opatrovníka, to je úředník soudu, který to převezme a "plaťák" nabyde pr.moci.A v tom momentě jste nahranej! Rychle si najměte advokáta, kterému dáte plnou moc a sdělí v této věci tento advokát soudu, že Vás bude zastupovat. Ten to bude za Vás řešit.Nechci Vám radit , ale znáte hezké české přísloví? Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá? Znám případ, kdy na jednoho taky takhle ušili boudu a ten jim to vrátil s úrokama. Sehnal si svědky, že půjčil rodině své bývalé milé peníze ve výši 300 000,-Kč. Svědkové mluvili tak věrohodně, že tomu uvěřil soud. Ten dotyčný se přiznal, že to nebyla pravda, jen jim to chtěl nechat "vyžrat".Samozřejmě to neříkal soudu, to by byl sám proti sobě. Vyžrali to až do dna! Neradím, jen konstatuji. Pak chlapi jeli za 4 roky po kapitálním dopadu rozsudku těchto žalobců na fajn dovolenou. Právník z toho měl taky. A že si užili. Ale stálo to za to. Takže toho advokáta vemte určitě! Mějte se fajn.

 390. Dana

  Já vymáhám dluh od r. 1979. Dejte návrh na exekuci z platu, z účtu u bank, exekuci na majetek.

 391. AliceElis

  Na základě rozsudku dejte na ně exekuci. Na všechny tři a nebabrejte se s nimi.Nevolejte a neproste!Buďte nekompromisní a zvolte návrhem soudního exekutora. Návrh podejte u soudu v místě, kde mají trv.bydliště ti podvodníci.Výborným exekutorem se mi pozdává JUDr.Jiří Doležal z Plzně.Najděte si jeho stránky na internetu a tam mrkněte na návrhy, jak podat návrh na exekuci.Soud má pravdu, když tvrdí, že rozsudek trvá deset let, ale Vy můžete požádat i o prodloužení. Poradí Vám právník jak nato. Popis by byl zdlouhavý. Takhle své právo opravdu "dobijete", když budete jen volat dlužníkům. Vy musíte své právo "nabýt" a to podáním exekuce na majetek, tj, na mzdu, nemovitost, movité věci,atd… Soudní exekutor si už poradí. Pokud nemáte na poplatky, domluvte si to s exekutorem a on navrhne postup. Nebyl byste sám, kdo nemá na poplatky na vymáhání.Pokud lumpové nemají majetek a nic, nebojte,jednou půjdou do důchodu a Vy byste musel vždy žádat soud o další postup do 10 let, na vymáhání, a vždy ho usnesením dostanete. To chce právě pak tu radu u právníka. Mějte se fajn. Alice.

 392. AliceElis

  Dobrý den.Paní Veroniko, zajděte si na Váš okresní soud na oddělení výkonu rozhodnutí a požádejte tamní pracovnici či pracovníka, aby s Váma sepsali návrh na výkon rozhopdnutí srážkou ze mzdy anebo i na prodej movitých věcí.Vezměte sebou rozsudek o rozvodu manželství, kde bude zaznamenáno, jak bude povinen exmanžel výživou k dítěti./PŘED ROZVODEM SE SAMOZŘEJMĚ ŘEŠÍ I VÝŽIVA DĚTÍ,jsou-li v rozváděném manželství!/ Mějte na paměti, že musíte úřednici předložit důkaz o neplnění vyživ.povinností bývalého manžela.To znamená, že doložíte stvrzenky či bankovní výpisy,pokud Vám hradil na účet nebo poštou. Pokud nic takového nemáte, je jednoduché to při tomto návrhu sdělit, že jste od data XY r.toho a toho až dosud nic na výživném od exmanžela neobdržela. Pak se to lehce podle rozsudku spočítá, kolik měl soudem od určitého data přiděleno a kolik k dnešnímu dni dluží.Jestliže dítě do té doby nabyde plnoletosti, což se může taky stát, bude stejným postupem žádat plnoleté dítě. On musí dokazovat soudu, že plnil podle příkazu soudu a pokud důkaz žádný mít nebude, tak má tedy obrovskou smůlu.A pokud plnil v nějakém období a důkaz ztratil, Vy budete tvrdit, že neplnil a tedy to nemůžete v jeho prospěch dokázat, tak bude plnit znovu, protože důkaz nemá žádný a to je jen jeho věc!Trestním oznámením toho moc nevyřešíte, jen kdybyste se tvrdě dožadovala svého a stále "obtěžovala" policii.Podávala stížnosti, urgence, atd… Policie by se snad s tím zabývala až od částky dluhu ve výši 5000,-Kč i když nejsem si tím tak moc jistá. Jsou i "alimenťáci" co visí přes 100 000,-Kč a jsou dobře "vychechtaní".Nevím ,jaké bere policie měřítka!Ale na tem soud si zajděte, nic Vás to stát nebude. Jste určitě samoživitelka a i kdyby jste nebyla,soud Vám výjde vstříc.Poplatek byl 500,-Kč ,ale Vás se týkat nebude. Stačí říct, že jste ve finanční tísni a neuhradíte žádný poplatek.Neváhejte a nenechávejte rádoby tatínka bez povšimnutí.Držím Vám palce.Alice.

 393. AliceElis

  Vymáhací agentura má právo, ale pokud nebudete chtít,nic nezmůže.Nemají pravomoce,jako soudní exekutoři nebo soudní vykonavatelé. Pokud však dostanou plnou moc a sepíše s nima oprávněná smlouvu o poplatcích nikoliv odměně, to je rozdíl, pak to může vymáhací agentura dát taktéž k soudu a mohou to stejně vymáhat, jako kdokoliv jiný. Teď k těm odměnám! Smluvní odměna nebo jakákoliv jiná odměna je pouze věc mezi tou agenturou a tou oprávněnou osobou a ta nemůže být soudně po Vás vymáhána. Na to je zákon. Mohlo by se stát, že na papíře bude 10 ti násobek smluvní odměny než je dluh na alimentech a to není dle zákona přípustné a aby se to nemohlo stát, tak proto na to zákon pamatoval, že smluvní odměny nebo jiná odměna je v takovýchto případech nevymahatelná. Vymáhají se náklady, soudní poplatky, a pozor! dle sazbeníku se vamáhají i odměny exekutora, což je zase jiná parketa. Tady to hlídá sazebník, myslím, že to je zakotvené v exekučním řádu.Raději řádně plaťte a zaplaťte co dlužíte, stejně tomu neuniknete. Pokud to vezme do ruky soudní exekutor, výjde Vás to dost draho.Alice.

 394. AliceElis

  Musíte podat žalobu na soud, v místě trv.bydliště dlužníků.K návrhu na žalobu připojíte ověř.kopii Smlouvy o půjčce. Buď dáte návrh na platební rozkaz anebo návrh na rozsudek, který bude řešit civilní soud. Obojí je možné. Nenechávejte nic náhodě a na nic nečekejte. Soudní polatek je 3% z dlužné částky, který uhradí stejně dlužník. Pokud na soudní poplatek nemáte peníze, požádáte soud o prominutí soudních poplatků a soud Vás vyzve, jak postupovat a co vše doložit, aby Vám soud tento poplatek prominul. Nepromine ho však nikdy dlužníkovi.Ještě zkuste písemně vyzvat a doporučeně dlužníky. Dopis a doručenka bude součástí žaloby, že jste se snažila o své peníze přihlásit. Nemusí to však být. Nikdy nedávejte originály do soudních spisů, vždy si nechte udělat kopie a tyto nechte ověřit. Ověřené kopie jsou platné. Soud Vás stejně vyzve k předložení originálu, aby mohl tento porovnat. Mějte se fajn a ať Vám to dobře dopadne!Alice.

 395. AliceElis

  Proboha, co jste to vůbec sepisovali? Tak za prvé:Pokud jste zastavili na nějakou částku byt, neměli jste dál nic už sepisovat, protože to jasně vyplývá z toho, že finanční částku kryje nějaká hodnota bytu!!!Pokud do určité doby neuhradíte podle smlouvy o závazku finanční dluh, můžete přijít o byt.Ale není to tak jednoduché,jak si to asi ten Váš věřitel myslí. Musí o tom stejně rozhodnout soud!!! Nikoliv nějaký věřitel!!!Ten musí podat návrh na základě smlouvy, kterou dlužník nedodržel a soud rozhodne. Soud bere v úvahu i tíseň dlužníka, kolik je v rodině dětí, zda někdo z dlužníků v době smlouvy přišel o práci, aj… Každý má svá práva! Jestliže jste neměli na úhradu svého závazku a vzali jste si opět od toho samého věřitele dluh, tak to nechápu, co zamýšlel. Asi Vás poškodit. A jestli jste si vzali půjčku od někoho jiného, např. banky a věřitel /ten první/ nechtěl příjmout plnění, jen proto, aby mu připadnul byt, tek to tedy má smůlu. Vy ačkoliv jste byli s plněním pozadu a snžili jste se dostát závazku, nemůže věřitel jen tak Vás vyhodit z batu a tvrdit, že nechce finanční plnění,ale byt, by u soudu s tímto nepochodil. Zástava znamená, že když nebudete schopni žádného plnění a budete se tomu vyhýbat, pan věřitel podá žalobu na Vás, kde rozhodne soud rozsudkem.Pokud se odvoláte a sdělíte, že dluh uhradíte anebo jste ho už uhradili, soud žalobu zastaví, protože není důvodu v ní pokračovat.Pokud rozsudek nabyde právní moci a soud dá za pravdu věřiteli a Vy se nevystěhujete z bytu, nemáte kam jít, věřitel musí dát návrh na vyklizení z bytu a to opět soudem. Takže zase musí rozhodnout soud. Soud může rozhodnout i tak, že Vám věřitel musí sehnat přístřeší. Nebo taky ne! Další vychytávka: Věřitel nechce peníze přijmout ani na účet ani do ruky, jen aby ztížil Vaše plnění a soud mu tak dal za pravdu. Vy však podáte žádost na soud, tzv. předběžné opatření na úschovu finanční částky pro věřitele, která půjde na depozita soudu a kde bude deponována až do té doby, než proběhne rozsudek. Soudu sdělíte, že peníze jsou na základě odmítavého postoje věřitele tomuto věřiteli k dispozici. Chtělo by to ale právníka. Takže věřiteli nemohl připadnout byt, aniž by vše proběhlo soudem. To není přípustné. Jiné je, jak byla postavena smlouva. Jestli tomu dobře rozumím, dostal z Vás Váš byt a ještě mu dlužíte. No to jsem z toho blázen, jak jste to mohli dokázat a dopustit nebo si to nechat líbit. Jestli je už nastěhovaný a stále máte nějaké dluhy vůči němu, snažte se sami věc řešit soudem. Nenechte si líbit takovouto situaci. Jestli jste byt vyklidili dobrovolně, nevím , nevím, jak se soudce zachová. Musíte být v zoufalé situaci, to Vám nezávidím.Nenechte se! Připadá mi to jako lichva s nemovitostí.

 396. Ivan

  Jednak doporucuji zajit za advokatem a dale nezavisle na dalsim postupu podat trestni oznameni nejlepe na neznameho pachatele – tj. popsat skutecnosti, ze se nekdo za vas vydava,dolozit to patricnymi listinami. Neplatte nic nikomu – lze z velkou jistotou tvrdit, ze vam zadny zavazek ze smluv uzavrenych bratrem nevznikl – zavazky a pripadna skoda jsou jeho problem. Skutecnost, ze mate pozastavenu zivnost to dela jeste kriklavejsi – dani dodavatele si to meli a mohli overit.

 397. AliceElis

  Bohužel, nesmíte si ponechávat žádné listiny, faktury , aj. v originálech, pokud tyto nejsou Vaším výlučným vlastnictvím, se kterými pracujete a nejsou tedy Vaše. Udělějte si kopie a tyto si nechte na úřadě podle orig.ověřit. Originály vraťe majiteli, sdělte mu písemně , že jste si nechala kopie potvrdit k soudnímu řízení, což můžete, protože zákon nezakazuje vlastnit písemnosti v kopiích, se kterými pracujete.Chce to ihned písemně, jakjinak, vyzvat toho dotyčného, který Vám zadal účetní práci, aby Vám do 14 dnů uhradil za provedení práce. Neposlechne, konejte. K žalobě doložte smlouvu o práci, mezi Vámi provedenou, kolik dluží a za co dluží. Doložte kopie faktur. A uvidíte, že to půjde! Když ne po dobrým , tak tedy po "soudním"…Alice

 398. AliceElis

  Pokud přijmete dědictví, přejdou na Vás i dluhy. Pokud se dědictví vzdáte, nebudete mít otcovy dluhy.Zvažte, zda je dědictví finančně vyšší než jsou dluhy otce anebo zda se v dědictví objeví finanční částka pod životní úroveň či dluhy převládají nad životní úroveň.Zvažte to.Jasné je, že když zdědím vilu za melouna a dluh sakumprdum je do půl melouna, dědictví přijmu.Pokud je vila za pakatel a dluhy horentní, tak tu "pakatelovou" vilu raději obětujte. Alice.

 399. AliceElis

  Náhradu za škodu požadovat je nesmysl. Škoda Vám již nastala tím, že paní nedodržela dohodnutou cenu ve splátkách.Maximálně Vám vznikne škoda na nákladech řízení, ale na to zákon pamatuje. Paní, ačkoliv nerada, bude muset tyto náklady zaplatit, takže se jí ten nesplacený nábytek prodraží o soudní poplatky a pokud to za Vás řešil právník , tak i za vynaložené náklady na právníka. Alice.

 400. AliceElis

  Od podpisu směnky máte plné právo vymáhat soudní cestou do 3 let.Po třech letech by Vaše právo zaniklo, avšak pokud pošlete doporučeně upomínku ještě před ukončením tohoto tzv.3 letého období, a dlužník si dopis s doručenkou vyzvedne, považujte věc

  v jednání i po 3 letém období za "živou" a ihned do 14 dnů konejte žalobou na směnku. Pokud Vám dal dlužník záruku bez protestu na směnky, měl byste mít dodatečný doklad nebo písemnou záruku, čím zaručuje směnku. Autem, pozemkem , bytem atd. a pokud to tak není, neměl čím ručit a podepsal směnku, jedná se z jeho strany o podvod, protože tedy směnku nemá ničím krytou. Ale to byste měl vědět, když vypisujete směnky! na slušné finanční částky. Alice.

 401. Mgr. Petr Juráň, advokát

  Záleží, zda se jedná o obchodněprávní vztah nebo občanskoprávní. V případě obchodněprávního platí obecná promlčecí lhůta 4 roky (pro některé případy je však lhůta stanovena speciálně), v případě občanského zákoníku to jsou 3 roky.

 402. AliceElis

  Lenko, právníka vynechte, ušetříte korunky. Málokterá mamina ví, že může osobně zajít na soud na oddělení výkonu rozhodnutí a zde požádat o sepsání, tzv.Návrh na výkon rozhodnutí příkázáním pohledávky ze mzdy nebo návrh na exekuci movitého majetku, atd. Vyšší soudní tajemnice to s váma sepíše a ZADARMO! k

 403. Mgr. Petr Juráň, advokát (info@advokat-juran.cz)

  K tomu jen dodávám, nepodávejte návrh na výkon rozhodnutí soudem, ale vždy návrh na exekuci soudním exekutorem. Je to rychlejší, účinnější, exekuci lze současn vést několika způsoby.

 404. Lenka

  Ten návrh na exekuci soudním exekutorem lze podat ,ikdyž se nejedná o exekuci movitého majetku,ale o placení alimentů strháváním z platu???

 405. Šéfredaktor

  Ale na druhou stranu exekutor obvykle požaduje od oprávněného dopředu úhradu přiměřených nákladů – zálohy, což může být často pro matku samoživitelku problém.

  Mgr. Lucie Jindrová

 406. AliceElis

  Paní Jano, žijete s manželem nebo s manželovou matkou?Pokud u ní bydlíte oba a chce vystěhovat jenom Vás, tak co na to manžel?Vy nemáte zastání u manžela? Pokud je to její mazánek a je na straně matky, radím Vám, sežeňte si sama bydlení a rychle odtamtaď zdrhejte,jinak budete nešťastná a utrápená a paní tchýně Vám bude tak jako tak stále "zatápět", až Vás psychycky dostane a pokud jste labilní, vidím v tom malér! Tak jako tak správní řízení proběhne, obrňte se trpělivostí a pokud máte nějaké sousedy svědky, že tchýně na Vás útočí,křičí,nadává, a jinak, vezměte je sebou na správní řízení. Jinak se toho nebojte. Bude to tvrzení proti tvrzení a nic z toho správ.řízení nemůže vyvodit. Pokud jste jí napadla , měla by mít alespoň od lékaře nějaký papír, že má nějakou zhmožděninu, či něco takovýho, ale pokud padla facka, kterou si madam asi zasloužila, zapírat,zapírat, … Garantuji Vám, že pokud budete bydlet stále pod jednou střechou, ona svoji povahu nezmění. Moudřejší ustoupí a vyhrává. Jo a vystěhovat Vás jen tak nemůže!V tom má tchýně smůlu. Neshody nejsou zas tak důvodem k vystěhování. Pokud má sepsanou závěť a obáváte se , že manžela může vydědit, tak to jsou zbytečné obavy. 20procent z majetku mu bude náležet tak, jako tak.A pokud je syn jediný,tak mám obavy, že přes soud by dokázal víc, pokud by tchýně převedla majetek např. na psí útulek. Lze se bránit paragrafy. Kašlete na její majetek, rodina a klidné nervy jsou důležitější, než nějaký hmotný statek. Vím, o čem mluvím.Držím Vám palce.

 407. AliceElis

  Rad je hodně, jen kterou vzít, jako tu lepší a rychlejší. To, že dostává 3tis.Kč jako živ.min. měsíčně, to mu klidně věřte, protože jestli má společnou domácnost s babičkou, započítává sociální referát tamějšího města /obce/ počet členů v domácnosti, kteří pobírají buď inval.důchod, starobní /viz babička/ nebo mají nějaký výdělek. To se propočítává ve Vašem případě na tyto dvě osoby a tak ty 3.tis.může klidně pobírat.Jestli je propíjí nebo na naříkání matky jí je občas dá, to už je jiná věc. Nevím, zda jste dcera nebo snacha či dokonce vnučka, ale babičce se dá pomoct jedině tím, že ho nechá vystěhovat z domu soudní cestou. Důvod musí být velmi pádný. Tím důvodem bych nazvala těžkou újmu psychiky babičky, tzv.duševní teror ze strany syna. Sebere jí peníze, trpí hlady a ještě jí tam chodí exekutoři, což jí na nervech nedá. Požádejte advokáta, ať Vám pomůže sepsat návrh. Ale nevím, jak dlouho to Váš tamější soud bude mít po podání na stole. Anebo: Prodat dům přes realitku, sehnat lumpovi přes realitku garsonku na bydlení a babičku pak nechat ubytovat v nějakém penzionu pro staré osoby nebo podat žádost na domov důchodců. Bohužel, všechno má nějaký čas, nic nejde nahonem a rychle, to je ta nevýhoda. Toto nebude rada, ale stalo se tak: Ten samý případ, jak líčíte shora. Rodina se proti lumpovi semkla, otec neotec,brácha nebrácha, strejda nestrejda, dostal pořádně párkrát po papuli od příbuzných, dali mu ultimátum na vystěhování se dobrovolně a pokud tak neudělá, schytá svoje. Nevěřil tomu. Uvěřil, až když mu zlomili obě nohy a jednu ruku, po "přistání z nemocnice", kdy měl být vlastně v rekonvalescenci, přišli příbuzní, zbalili jeho krámy a odvezli na ubytovnu. Zaplatili mu měsíc ubytování dopředu a nemohl se bránit.Mohl, ale bál se! Řekli mu, že pokud se vrátí a bude zlý opět na matku, už ví, co ho čeká. Dobijou ho, že bude zbytečné volat záchranku. Uvěřil, dal pokoj, a teď ho potkávají po nádražích jako santusáka, bez domova a bez iluzí.On si domov dobrovolně sám zničil. Není to rada, ale předávám, co jsem slyšela. Taky to jde. Můj děda říkával: Komu není shůry dáno, tomu není pomoci. A moje rada? Kdo po tobě chlebem, ty po něm tím největším šutrem, aby ses trefila na sto procent. Asi kruté…

 408. Mgr. Petr Juráň, advokát (info@advokat-juran.cz)

  Jistěže. Způsob provedení exekuce si volí exekutor sám. Klidně ale může sáhnout i k prodeji movitého majetku, aby bylo dlužné výživné uhrazeno. Vybrat si můžete kteréhokoliv exekutora v ČR. Jejich seznam najdete zde – http://www.exekutorskakomora.cz/exekutori.php

  Vyberte si třeba nějakého, který má své sídlo blízko Vašeho bydliště. Pokud zajedete na jeho úřad, určitě Vám pomohou se sepisem návrhu na exekuci.

 409. Šéfredaktor

  Dobrý den, ano, možné to opravdu je. V tomto případě totiž exekutor zajišťuje prodej sepsaných movitých věcí a uveřejněním na úřadní desce, na internetu ale i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků tyto věci de facto nabízí k prodeji jednotlivým zájemcům. Navíc, tento způsob se používá i v případech, kdy není znám pobyt povinných, a vyvěšením na úřední desce jsou určité listiny doručeny.

  Mgr. Lucie Jindrová

 410. Šéfredaktor

  Dobrý den, v tomto případě Vám musím bohužel sdělit, že Česká spořitelna po Vás opravdu může dlužnou částku vymáhat a to i exekučně. Sice jste s manželem uzavřeli dohodu, nicméně tato je právně účinná jen mezi Vámi dvěma a není možné takovou dohodou zkracovat oprávnění věřitelů. Jediná obrana je možná pouze v tom, že pokud za bývalého manžela něco uhradíte, můžete se potom následně právě na základě uzavřené dohody domáhat po něm zaplacení toho, co jste za něj uhradila.

  Můžete se samozřejmě pokusit České spořitelně vysvětlit svou finanční situaci, a poukázat na dobrou situaci bývalého manžela, ale dle mých zkušeností je to nebude vůbec zajímat, a budou vymáhat i po Vás.

  Hodně štěstí!

  Mgr. Lucie Jindrová

 411. Honza

  Dobrý den. Zabýváme se vymáháním pohledávek a dohledáváním dlužníků. V případě, že budete mít zájem o naše služby,kontaktujte mě na krsicka zavináč horizont-mfl tečka com. Neůčtujeme si žádné poplatky a provizi si bereme z vymožené částky.

 412. Šéfredaktor

  Dobrý den, ve Vašem případě očividně nezbyde nic jiného, než dotyčného dlužníka žalovat, tj. podat u příslušného soudu žalobu pro zaplacení konkrétní částky. Před touto žalobou je obecně vhodné vyzvat dlužníka k dobrovolné úhradě, avšak nikoli telefonicky, ale písemně s dokladem o doručení. Ovšem uvedla jste, že jste uzavřeli písemnou dohodu o splácení. Pokud v této dohodě není uvedeno, že splátky jsou sjednány pod tzv. ztrátou výhody splátek (tzn. že nezaplatí-li dlužník byť jedinou splátku, stává se dluh splatným najednou), nemůžete žalovat celou dlužnou částku, ale pouze již splatné splátky. Pokud tedy např. bylo sjednáno, že je povinen splácet od dubna 2007 do dubna 2008, můžete žalovat splátky od dubna do října 07, atd.

  Mgr. Lucie Jindrová

 413. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží na uvedené splatnosti ve směnce (s ohledem na promlčení), ale zvážila bych podání návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu příslušnému krajskému soudu. V té trestní věci samozřejmě záleží na důvodech, které vedly soud ke spojení věcí. Možná by mohlo pomoci podání stížnosti předsedovi dotyčného soudu na průtahy v řízení. Co se týče vlastnictví automobilu, záleží na obsahu smlouvy, kdy mělo vlastnictví přejít.

  Mgr. Lucie Jindrová

 414. Honza

  Dobrý den. Zabýváme se vymáháním pohledávek a dohledáváním dlužníků. V případě, že budete mít zájem o naše služby,kontaktujte mě na krsicka zavináč horizont-mfl tečka com. Neůčtujeme si žádné poplatky a provizi si bereme z vymožené částky.

 415. Šéfredaktor

  Dobrý den, ve Vašem případě je třeba se proti nárokům VZP bránit a uplatnit námitku promlčení dle i Vámi uváděného ust. § 16 zák.č. 592/1992 Sb. Podle tohoto ustanovení činí promlčecí doba 5 let ode dne splatnosti. S ohledem na změnu pojišťovny, nemá VZP ničeho vymáhat. Je ale třeba se bránit a podat opravný prostředek podle poučení uvedeného v rozhodnutí a v něm namítat námitku promlčení.

  Mgr. Lucie Jindrová

 416. Petr Juráň (www.advokat-juran.cz)

  Můžete se samozřejmě dohodnout s věřitelem na splátkovém kalendáři. Jinak je třeba prověřit, zda věřitel postupoval podle zákona. Zvláště je nutné posoudit, od jaké smlouvy věřitel odstoupil a zda tím např. nedošlo k zániku ručitelského závazku.

 417. Šéfredaktor

  Dobrý den, co se týče uváděného platebního rozkazu, pokud byla exekuce provedena na jeho základě (je tzv. exekučním titulem), musel být Vaší manželkou osobně převzat, aby nebyl zrušen. Už tehdy jste se mohli bránit podáním odporu atp.

  Co se týče exekučního řízení, zákon sice stanoví, že usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz musí být doručeny povinnému, avšak zároveň říká, že tak nesmí být dříve, než je doručen oprávněnému. Obvykle tak bývá doručován až s prováděním konkrétního způsobu exekuce. Je i nelogické, aby exekuční příkaz byl povinnému zasílám dopředu, neboť ten by tak mohl učinit kroky k tomu, aby nebylo ničeho vymoženo, např. převést peníze z účtu jinam apod. Tedy, normální to je.

  Doporučuji však obrátit se na dotyčného exekutora a pokusit se s ním věc vyřešit. Někdy jsou přístupní domluvě.

  Mgr. Lucie Jindrová

 418. Radin

  Dobrý den, exekuce je prováděna srážkama ze mzdy což manželka nemohla ovlivnit. O těchto srážkách jsme byli informováni až od naší účetní po zjištění že manželce nesedí peníze na pásce. Platební rozkaz ani nic jiného sme nikdy neviděli. Jediné co máme jsou pouze papíry ze mzdové účtárny na základě kterých začali strhávat peníze z výplaty.

  Prostě mi jen nejde do hlavy jak je možné že někoho odsoudí, nařídí exekuci a ten dotyčný to zjistí až když dostane do ruky výplatní pásku se strženou částkou. Teď jsme podali žádost na zastavení exekuce protože i vymáhaná částka nesedí ale bůh ví jak dlouho to bude trvat a jestli to vůbec k něčemu bude.

  S exekutorem jsme se snažili domluvit, jakékoli naše návrhy, prosby nevyslyšel. Zkoušeli sme splátkový kalenář, bez úspěchu.

 419. Šéfredaktor

  Dobrý den, předně plátce musí sám kontrolovat a hlídat, zda-li byla určitá platba provedena; je to jeho riziko. Pokud není (byť kvůli technické závadě způsobené 3. osobou) uhrazena, nese za to následky, tj. např. úrok z prodlení apod. Po jejím zaplacení se může takové částky domáhat po osobě, která to způsobila.

  Ve Vašem případě záleží i na tom, jakého druhu byla původní pohledávka. V občanskooprávních vztazích je promlčecí doba 3 roky, v obchodněprávních vztazích 4 roky, ale např. platby ze zdravotního pojištění lze vymáhat až 5 let. Domnívám se, že je tato pohledávka již promlčena. Promlčení však musí být povinnou stranou namítáno, aby mohlo být uplatněno.

  Mgr. Lucie Jindrová

 420. Šéfredaktor

  Dobrý den, pokud máte byt v osobním vlastnictví, předpokládám, že jste podílovými spoluvlastníky na společných prostorách domu, mezi něž prádelna obv. patří. Tedy, pokud není prádelna ve vlastnictví jiné osoby jako nebytový prostor, nemůže po Vás být nájem požadován.

  Mgr. Lucie Jindrová

 421. Šéfredaktor

  Dobrý den, těžko říci, to bych musela vidět celé. Doporučuji zajít na OSSZ a zeptat se na to jich.

  Mgr. Lucie Jindrová

 422. Šéfredaktor

  Dobrý den, u uznání dluhu běží 10ti letá promlčecí lhůta. Doporučuji podat žalobu soudu na zaplacení částky a nezapomeňte na úroky z prodlení; ty budou od r. 1998 poměrně vysoké. V návrhu uvedete Vám poslední známou adresu a pokud na ní soud nedoručí, začne ji hledat sám. Vy k tomu nemáte prostředky. Pokud by ji nenašel, ustanovil by opatrovníka. Jde hlavně o to, získat vykonatelný exekuční titul, tj. platební rozkaz nebo rozsudek. Pak můžete věc předat exekutorovi a ten už se sám bude snažit jí najít.

  Mgr. Lucie Jindrová

 423. Honza

  Dobrý den. Zabýváme se vymáháním pohledávek a dohledáváním dlužníků. V případě, že budete mít zájem o naše služby,kontaktujte mě na krsicka zavináč horizont-mfl tečka com. Neůčtujeme si žádné poplatky a provizi si bereme z vymožené částky.

 424. Šéfredaktor

  Dobrý den, aby mohl pronajímatel něco z dědictví požadovat, musel by se do dědického řízení se svou pohledávkou přihlásit a potom byste odpovídali do výše nabytého dědictví.

  Jinak po Vás ale nemůže nic požadovat.

  Mgr. Lucie Jindrová

 425. Šéfredaktor

  Dobrý den, v trestním řízení by se musel prokázat úmysl, že od počátku něchtěl peníze vrátit.

  Spíše doporučuji podat žalobu soudu na zaplacení částky a pak věc vymáhat exekučně. Je to jištější způsob, jak je dostat k penězům. Trestním řízením byste dosáhla hlavně potrestání.

  Mgr. Lucie Jindrová

 426. Honza

  Dobrý den,

  reaguji na Váš příspěvek v této diskuzi a před soudním řízením bych doporučoval mimosoudní vymáhání.Pokud v tomto neuspějete, tak bych to řešit soudně. Naše firma se zabývá mimosoudním vymáháním pohledávek a v případě, že budete potřebovat pomoc, klidně se na mě obraťte. Krsička. krsicka zavináč horizont-mfl tečka com

 427. Jana

  Dobrý den,

  uznání dluhu prodlužuje promlčecí dobu, tzn. ta začíná běžet znovu od počátku, tentokrát je ale desetiletá (viz §110 odst. 1 OZ). Můžete proti manželovi u civilního soudu podat žalobu o zaplacení peněžité částky s příslušenstvím, tzn. máte nárok i na úroky z prodlení od následujícího dne, kdy měl manžel konec lhůty k plnění. Uznání dluhu Vám usnadní Vaši pozici u soudu ohledně dokazování půjčky. Jestli manžel podepisoval uznání dluhu, který už byl promlčen (z Vašeho dopisu to nelze poznat), a nevěděl o tom, že je dluh promlčen a dovolal by se toho u soudu, nemělo by to za následek, že uznal, že dluh v době podpisu ještě trval (viz §558 OZ). V tom případě by byla situace stejná, jako by nic nepodepsal, a promlčecí lhůta by zůstala původní a tříletá.

 428. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  občanský zákoník říká, že za náklady pohřbu odpovídá dědic a to podle poměru toho, co z dědictví nabyli. Tedy, pokud dědil vše Váš strýc, je on jediný povinen uhradit náklady pohřbu. Vy odpovídáte max. v tom poměru, jestli jste něco dostala z toho nevyplaceného důchodu. Pokud tak strýc získal např. 99 % dědictví a Vy jen 1 %, jste povinna podílet se na nákladech pohřbu tímto 1 %. Rozhodně ne však 1/2; to byste musela i z 1/2 dědit.

  Mgr. Lucie Jindrová

 429. Šéfredaktor

  Dobrý den, promlčecí doba v obchodněprávních vztazích činí 4 roky. Pokud je hrazeno ve splátkách, promlčují se postupně jednotlivé splátky. Záleží však na tom, jestli jste např. nepodepsal prohlášení o prodloužení této promlčecí doby např. až na 10 let. Jde také o to, kdy se dlužná částka stala splatnou a zda-li např. nehrazením splátek nedošlo k zesplatnění celého dluhu atp.

  Mgr. Lucie Jindrová

 430. Bobo

  Dobrý den, ještě se prosím zeptám na jednu věc: o tomto dluhu jsem se dozvěděl od firmy která odkoupila pohledávku od jiné firmy ale ani ta není firma Triangl, je to už přeci jen delší doba a již nemám staré výpisy účtu k dohledání platem a některé platby jsem provedl třeba složenkou, je mi to nějak podezřelé.

 431. Šéfredaktor

  Dobrý den, ve Vašem případě by již úroky z prodlení měly být promlčeny, neboť promlčecí doba v tomto případě činí 3 roky. Problém by mohl nastat, pokud mezi lety 1997 – 1999 Váš manžel tyto úroky písemně uznal; v takovém případě činí promlčecí doba 10 let. Pokud by tomu tak bylo, zřejmě byste je musela uhradit, neboť jste byli manželé.

  Je však otázka, jestli když se budete bránit promlčením, k prodeji dojde. Záleží i na tom, zda-li vlastník písemně tento prodej za splnění urč. podmínek přislíbil, pak byste se prodeje mohla domáhat s tím, že skutečnost, že je dluh již promlčený, Vám nemůže jít k tíži.

  Mgr. Lucie Jindrová

 432. Šéfredaktor

  Dobrý den, prodej pohledávek jiným společnostem je naprosto běžná věc. Měl byste se pořádně podívat do smlouvy a zkontrolovat platby. Skutečnost, že již doklady nemáte, je spíše Váš problém. Vy byste měl mít zájem na tom, abyste měl vše v pořádku a doklady si schovával. Bohužel, z podaných informací nejsem schopna věc posoudit. Navštivte nějakého advokáta a tomu veškeré listiny ukažte a uvidíte, jaký bude mít on názor.

  Mgr. Lucie Jindrová

 433. Šéfredaktor

  Dobrý den, co se týče penále, mám za to, že je opravdu již promlčené. Vím ovšem, že některá města při prodeji bytů postupují tak, že chtějí po budoucím vlastníku doplacení všech dluhů váznoucích na bytě, které způsobily třetí osoby. Neříkám, že je to správně, to rozhodně ne. Pokud ale město nebude chtít byt prodat, tak je k tomu ztěží přimějete (tedy pokud od nich nemáte nějaký písemný příslib, jak jsem již prve uvedla).

  Pokuste se s městem domluvit.

  Hodně štěstí!

  Mgr. Lucie Jindrová

 434. Šéfredaktor

  Dobrý den, svého práva se můžete domáhat cestou soudní a to podáním žaloby na zaplacení dlužné částky. Možná by stálo za to obrátit se na Českou advokátní komoru se stížností na tohoto advokáta. Kárné řízení může mít vliv na to, že Vám částku uhradí.

  Mgr. Lucie Jindrová

 435. IM

  Pokud Váš bývalí "zaměstnavatel" nereaguje na žádnou z upomínek pak mu pošlete poslední upomínku před podání žaloby ale dříve mu musíte vysvětlit, že máte nárok jsi naúčtovat 0,05% za každý den prodlení i když na to by nereagoval pak nasleduje podání žaloby /stoji 4000 Kč/ s pomoci právního zástupce po té soud ho vyzve k zaplacení dluhu a když nebude reagovat na to pak konečná je – exekuce což z částky 1700 Kč celý cirkus se všemi výdaje ve finále bude činit 22 000 Kč do okamžiku kdy obdrží obálku s pruhem a potom až se objeví exekutor začínají ty pravě palby jako například příjezd os. autem 3000 Kč, obstavení majetku – 10 000 Kč atd.

 436. Šéfredaktor

  Dobrý den, výši poplatku z prodlení stejně jako výši úroku z prodlení stanoví právní předpis a jeho výše činí 2,5 promile za den prodlení z dlužné částky, min. však 25,- Kč za každý i započatý měsíc. Pokud jste dluh uhradili, ale přesto jste se dostali do prodlení, má věřitel právo tento poplatek (nebo úroky) z prodlení požadovat a to ode dne prodlení do dne zaplacení dluhu. Bránit se můžete podáním odvolání proti rozsudku a to dle poučení uvedeného na jeho konci.

  Mgr. Lucie Jindrová

 437. IM

  Dobrý den,

  evidentně jste se dostal do problému, ale i tak existuje cesta jak z toho ven. Snažte se domluvit s vaši kamarádku aby splatila dlužnou splátku a po té pokud se nebude cítit na to že by to mohla v čas zvládat může požádat banku o zastavení úvěru na dobu 6 až 12 měs. v závislosti na výše úvěru ale POZOR potom až začne splácet znovu měsíční částku, kterou splácela už nebude stejná ale o něco málo výší. To je vše.

 438. IM

  Ve vaším případě bude nejlepší když tu částku zaplatíte a potom můžete pátrat kde se stala chyba, jelikož ve VZP jste vedená jako dlužník a tím se časem dostanete do ještě větších problémů. Především pokud jste byla zaměstnaná celou dobu zjistěte jestli zaměstnavatel platil za Vás pojistné.

 439. Honza

  Dobrý den,smluvní pokuta jak ji uvádíte musí být uvedena v smlouvě. Pokud tak není, může Vám věřitel fakturovat pouze zákoný úrok jenž je cca 9% ročně (aktualizuje se dle sazeb České národní banky). V žádném případě neakceptujte úrok uvedený na daňovém dokladu. Ještě jedna rada-veškeré závazky se vůči fyzickým osobám promlčují po třech letech po splatnosti.krsicka zavináč horizont-mfl tečka com

 440. Honza

  Dobrý den,bohužel v této věci je nejlepší kontaktovat věřitele a pokusit se s ním dohodnout na prominutí penále,oproti jednorázové úhradě. Nevím ale jak se k tomuto požadavku postaví státní správa a zda-li Vám je odpustí. Pokud Vám je neodpustí, je lepší jim to třeba po 1000,- Kč/měsíc splácet, protože jinak to skončí na exekuci a zvýší se to o náklady exekutora, což jsou zase vyhozené peníze.krsicka zavináč horizont-mfl tečka com

 441. Šéfredaktor

  Dobrý den, záleží především na obsahu smlouvy o půjčce a rovněž ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Obvykle však tyto společnosti předčasné splacení neumožňují, a pokud ano, tak za urč. poplatek; často však požadují úhradu celkové částky, kterou byste zaplatila, kdyby jste splácela pravidelně měsíčně. Raději Vám doporučím, abyste se všemi listinami navštívila nějakého advokáta a ten Vám poradí, jak dále postupovat.

  Mgr. Lucie Jindrová

 442. Šéfredaktor

  Dobrý den, na základě této listiny můžete dlužníka žalovat u soudu a to podáním žaloby na zaplacení dlužné částky. Je však třeba tak učinit do 3 let ode dne splatnosti, aby nedošlo k promlčení dluhu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 443. Šéfredaktor

  Dobrý den, od 1.1.2008 nabyde účinnosti nový insolvenční zákon, který zavádí pojem "oddlužení". Na základě toho budou moci fyzické osoby, které nejsou podnikateli, řešit takovou situaci, jakou jste popsal. Budete tak činit podaným návrhem adresovaným insolvenčnímu soudu na předepsaném formuláři.

  Mgr. Lucie Jindrová

 444. Šéfredaktor

  Dobrý den, v takovém případě se postupuje dle vyhl.č. 484/2000 Sb.:

  odměna advokáta protistrany by činila

  11.380,- Kč + min. 600,- Kč (2 režijní paušály: 1 za přípravu a převzetí věci, 2. za sepis žaloby + za každé jednání u soudu dalších 300,- Kč) + příp. 19 % DPH (pokud je plátcem) + případné cestovné (pokud je jednání mimo město jeho sídla)

  soudní poplatek jste buď uhradil Vy, nebo protistrana ve výši 4 % ze žalované částky, tj. 960,- Kč.

  Mgr. Lucie Jindrová

 445. Šéfredaktor

  Dobrý den, to, jestli se zaměstnavatel dopustil trestného činu vůči státu, by si měl především vyřešit stát. Aby se však mohlo jednat o trestný čin, musela by být taková škoda nejm. ve výši 50.000,- Kč.

  Vy samozřejmě doplatek mzdy žádat můžete. Doporučuji nejprve písemnou výzvou o zaplacení. Můžete však žádat pouze tu cca "tisícovku" a nikoli žádné odškodné, neboť Vám vznikla škoda max. v tom rozsahu té tisícikoruny. Soudní cestu však nedoporučuji a to s ohledem na nízkou částku; považuji to za neekonomické a neefektivní.

  Mgr. Lucie Jindrová

 446. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  musím říci, že nesouhlasím s Vaší interpretací týkající se solidarity plnění. Pokud by tomu tak mělo být, tento způsob zajištění závazku by v žádném případě nemohl naplnit účel, který mu zákon přiznává.

  Skutečnost, že věřitel může plnění požadovat i po ručiteli, nemůže v žádném případě zbavit odpovědnosti samotného dlužníka za splnění dluhu. Naopak, věřitel má právo rozhodnout se a požadovat plnění po kterémkoli z nich. Jak dlužník tak ručitel jsou tedy rovnocenně vedle sebe pasivně legitimováni k podání případného žalobního návrhu; a jejich vzájemné vztahy z ručitelského závazku (tj. následný regres ručitele) je věcí pouze jich dvou a pro věřitele jsou naprosto nepodstatné.

  Věřitel přeci může (a v praxi je to zcela běžné) vymáhat svou pohledávku soudní cestou po obou z nich s tím, že soud v petitu jejich vzájemnou odpovědnost určí obvykle tak, že: dlužník a ručitel jsou povinni zaplatit věřiteli a to tak, že povinnost ručitele zaniká v rozsahu poskytnutého plnění dlužníkem.

  Ocením však případnou protiargumentaci :-)

  Mgr. Lucie Jindrová

 447. Georgi Margaritov

  Dobrý den,

  teď už to dává smysl. Mezi ručitelem a dlužníkem tedy nevzniká pasivní solidarita v tom pravém slova smyslu, neboť k následnému regresu je oprávněn vždy jen ručitel (což dá rozum). Kdyby se ale jednalo o závazek, kde několik dlužníků dluží věřiteli solidárně (v tom pravém smyslu), měl by každý z nich, v případě, že by splnil celý závazek, vůči ostatním dlužníkům právo regresu.

 448. Šéfredaktor

  Dobrý den,

  na počasí by se vymlouvat neměl, resp. i kdyby se vymlouval, nemělo by mu to být nic platné. Důvod je prostý, v našich zeměpisných šířkách se musí počítat s tím, že v půlce listopadu může napadnout sníh a mrznout. Tedy, na počasí se může vymlouvat jen ztěží. Co se týče čekání na stropy, to je otázka. Záleží na tom, jak měl smluveno dodání se subdodavatelem, resp. co to zapříčinilo. Nicméně, ze stavebního deníku (který musí vést) je určitě zjistitelné, že tam nebyl pravidelně a že by např. zemní práce mohl stihnout.

  Smluvní pokuta se vymáhá tak, že obvykle se nejprve dlužník vyzve, ať jí zaplatí a pokud to neučiní dobrovolně, vymáhá se soudní cestou podáním žaloby.

  Ve Vašem případě je obvyklé tuto smluvní pokutu odečíst od ceny díla a zaplatit dodavateli pouze takto poníženou cenu.

  Mgr. Lucie Jindrová

 449. Denisa

  Vážená paní Jindrová,

  velice vám děkuji za rychlou odpověď, velice si vaší pomoci cením.

  S přátelským pozdravem,

  Denisa

 450. Šéfredaktor

  Dobrý den, dlužné výživné samozřejmě můžete vymáhat, a to např. exekuční cestou. I kdyby jste ve společné domácnosti žili, nezbavuje ho to odpovědnosti soudem stanovené výživné platit. Exekutor po něm bude chtít vidět doklady o tom, že Vám to uhradil (pokud to budete rozporovat).

  Mgr. Lucie Jindrová

 451. Šéfredaktor

  Dobrý den, v případě, že nebyl viník nehody pojištěný, je třeba obrátit se na Kancelář pojistitelů, která by ze svého garančního fondu měla škodu uhradit. Podmínkou je však doložení podkladů o šetření Policií ČR. Váš postup tak byl správný. Pokud byla věc projednávána u soudu, můžete si dojít na soud a ze soudního spisu tyto materiály nechat (na Vaše náklady) zkopírovat. Asi to bude nejrychlejší, než čekat, až si to mezi sebou tyto instituce vyřídí.

  Mgr. Lucie Jindrová

 452. Georgi Margaritov

  Dobrý den,

  jestliže jste za dlužníka jako ručitelé zaplatili částku 18.000 Kč, máte nyní pochopitelně právo od něj tyto peníze dostat nazpět. Písemné vyjádření dlužníka k dluhu není zapotřebí.

  Za daných okolností se nabízí možnost kontaktovat dlužníka prostřednictvím Vašeho právního zástupce. Navrhněte svému dlužníkovi přiměřenou lhůtu k mimosoudnímu vyrovnání. Nedodrží-li ji, podejte návrh na vydání platebního rozkazu.

 453. Šéfredaktor

  Dobrý den, Váš přítel má nárok domáhat se po bývalé přítelkyni dlužné částky + 1/2 nákladů řízení, které za ni uhradil. Je třeba podat žalobu pro zaplacení této částky; soudní poplatek činí 4% z vymáhané částky, tedy 1.000,- Kč. Její adresu můžete zkusit zjistit u exekutora, nebo ze soudního spisu, jímž byla exekuce nařízena. I kdyby jste uvedli starou adresu, soud ji bude hledat. Žalobu spolu s doklady prokazujícími, že jste dluh skutečně zaplatil zašlete soudu. Ten pak vydá platební rozkaz a pokud jej žalovaná převezme, nemusíte se k soudu vůbec dostavit. Pokud soud jednání nařídí, budete tam asi muset dojet. Nikdy však nikdo nemůže říci, kolik ústních jednání bude zapotřebí. Můžete se také obrátit na tamního advokáta, který by se těchto jednání účastnil za Vás.

  Mgr. Lucie Jindrová

 454. Šéfredaktor

  Dobrý den, tatínek může podat na tu paní trestní oznámení, nebo žalobu soudu na zaplacení částky. V tomto případě bych však asi doporučila to trestní oznámení. Je ovšem otázka, jestli z ní někdy něco dostane. Já tomu moc nevěřím. Ale ať to zkusí.

  Mgr. Lucie Jindrová

 455. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  tento problém je dosti citlivý a bez znalosti advokátního spisu Vám nemohu dobře poradit. Nicméně i mně připadá tato věc značně podivná.

  Osobně doporučuji podat stížnost České advokátní komoře s tím, že se Vám tento postup nezdá v pořádku.

 456. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  co se týče dlužné mzdy, pokud Vám ji nechce zaměstnavatel vyplatit, podejte žalobu soudu a domáhejte se jejího zaplacení. Jinak doporučuji obrátit se na příslušný inspektorát práce či úřad práce.

 457. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  je mi líto, ale věřitele opravdu nemusí zajímat a obvykle ani nezajímá Vaše situace; jim jde pouze o to, aby své peníze získali zpět. Není však pravdou, že rodiče jsou odpovědni za dluhy svých dospělých dětí. To v žádném případě.

  Na Vašem místě bych za syna nic neplatila, protože pokud budete stále platit, docílíte jen toho, že bez peněz nebude jen syn, ale i Vy.

  Co se týče adresy, na všech adresách, které věřitelé znají, tedy doručovací i trvalého bydliště budou vymáhat exekutoři. Buď Vám exekutor uvěří, že se na té adrese nenachází žádný majetek syna, a pokud ne, budete se muset bránit vylučovací žalobou na vyloučení Vašich sepsaných věcí.

 458. MILOSLAVA MOJZISOVA

  vazena pani,nejsem pravnik,ale clovek,ktery ma taky nejaky dluh.Doporucuji Vam znova se zkontaktovat z firmou Cetelem,ale pisemne a doporucene.Pokud je vas syn takto dusevne nemocny,nema zpusobilost,tzn.,ze si neuvedomil sve pocinani.Jde o jedno,ze z vasi strany je snaha se domluvit ze stranou druhou a nabidnout nejake reseni.Pokud syna i pres toto druha strana zazaluje,predlozte tento doporuceny dopis.Jde o dohodu,a dle zakona druha strana by mela dohodu prijmout,nebo-li by mela byt s veci seznamena.Ale bylo by rozumne navstivit pravnika a ja bych predbehla druhou stranu a ucinila bych oznameni k soudu,kde je tato firma zapsana a celou zalezitost bych vylicila a dolozila doporuceny dopis adresovany teto firme.

 459. Naďa Soukupová

  Děkuji za odpověď,která náš strach ještě prohloubila.Dovolím si ještě jednu otázku-doručovací adresu dával syn při podpisu všech těch půjček aniž by se manžela jakkoli zeptal,zda s tím souhlasí.Manžel teď na zmíněné adresy věřitelů odpovídá,že zasílací adresu synovi zrušil a jeho poštu bude vracet odesílateli.Můžete poradit,co v tomto případě ještě udělat?Manžel není k synovi vázán žádným poutem,jedná se o mé druhé manželství.Má toto nějaký význam?A poslední otázka je,zda jsme povinni případného exekutora pustit do kanceláře-tam syn nikdy nevkročil.Námi zmiňovaná zasílací adresa byla jen poštovní schránka v panelovém domě,kde se občas našla nějaká pošta syna.Ten na zmiňovanou adresu nikdy nechodil ani ho tam nikdo nikdy nemohl vidět.omlouvám se ale mám vážně velký strach,že nás dostane do maléru.Děkuji za odpověď.N.Soukupová.

 460. Naďa Soukupová

  Vážená paní Mojžíšová.Děkuji za radu.Jsem zoufalá,my se chtěli s firmou domluvit,oni však chtějí jen platit a platit.Pokud budete číst moji odpověď a nevadilo by to,můžete mne napsat na adresu soukup.pavel@sendme.cz ráda bych se ještě na něco zeptala.Děkuji moc.N.Soukupová.

 461. Aleš Vitouš

  Ještě k mému dotzu:Zjistil jsem že je nás víc v katastrálním ůřadu města Valašského Meziříčí kteří mají tentýž problém.Děkuji za odpověd.

 462. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestli již běží exekuce, pak je obrana velmi obtížná. Je možné pokusit se o dohodu s exekutorem. Může jít o jednorázové zaplacení dluhu nebo se stanoví splátkový kalendář. Dluh ale bude vyšší o úroky z prodlení a také o odměnu exekutora, kterou Vám nikdo neodpustí.

 463. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, můžete podat návrh na vydání platebního rozkazu, ve kterém uvedete od kdy je dlužník v prodlení, výši dlužné částky a úroků z prodlení a přiložíte kupní smlouvu. Úroky běží ode dne následujícího po dni splatnosti. Obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku činí 3 roky.

 464. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pojem "bezúčelovost exekuce" je neexistujícím pojmem. Záleží vždy na věřiteli, jak a zda vůbec bude svou pohledávku vymáhat. Váš otec má závazek, který musí zaplatit a to bez ohledu na to, jak mu to bude trvat dlouho.

 465. Rosta H.

  Prosím Vás a jak by k tomu přišel věřitel? Jak by to ten soud měl vystvětlit věřiteli? Kam bychom to prosím Vás přišli. Už stačí jaká je u nás vymahatelsnost práva. Ještě Vy strašte, to jste snad ani nemohla myslet vážně, ne?

 466. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v obchodně právních vztazích činí promlčecí lhůta 4 roky.

  Co se týče výše úroku, osobně se mi trochu vysoký zdá(obvyklá výše je poloviční), nicméně i v tomto případě by záleželo na posouzení soudu, které nelze předjímat.

 467. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  uznáním závazku v obchodněprávních vztazích počíná běžet nová promlčecí 4letá lhůta.

 468. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  a nejedná se o úroky z úvěru?

  Úroky z prodlení může věřitel vymáhat opravdu pouze v případě, že k nějakému prodlení došlo. Požadujte doložení všech skutečností, na jejichž základě tyto úroky požadují.

 469. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  šance na vymožení pohledávek je závislá na tom, jestli má dlužník nějaký majetek nebo ne. Pokud má závazků více, je na něj vedeno již několik exekucí a prostě "dluží kde se dá", těžko něco vymůžete tam, kde nic není. Pokud je to ale ojedinělý případ, a dlužník je např. zaměstnán, má peníze na účtech, auto či nemovitost, své peníze sestra pravděpodobně zpět získá.

  Je však třeba dlužnou částku vymáhat a to soudní cestou.

 470. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  rozhodnutí soudu v občanskoprávních věcech se promlčují v 10ti leté lhůtě počínající běžet od právní moci rozhodnutí.

  Co se týče obchodněprávních vztahů, zde běží pouze obecná 4 letá lhůta od data splatnosti; datum právní moci rozhodnutí soudu má význam jen v tom, že pokud je takto právo přiznáno méně než 3 měsíce před uplynutím té 4 leté promlčecí lhůty, může být výkon rozhodnutí proveden nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy toto právo (na výkon rozhodnutí) mohlo být vykonáno poprvé.

 471. Milos Suk

  Dobry den, jaka je situace ohledne promlceni v takovem to pripade:

  Situace: vlastni smenka, bez protestu, indosovana pred splatnosti (splatnost 20.12.06). Je v soucasne dobe (17.01.08) vystavce teto smenky jiz mimo svoji povinnost hradit svuj dluh vuci stavajicimu majiteli smenky a to z duvodu promlceni? par. 70 nebo zde plati tez 3leta promlceci doba? Dekuji za odpoved.

 472. Stap

  jedna se PR z listopadu roku 1998, PM rok 2000, jde o úroky z prodlení k neuhrazenému nájemnému.

  Mám ještě jeden dotaz, v roce 1999 bylo převedeno užívací právo bytu na méno ex manžela, s tím, že na bytu nejsou žádné pohledávky. Od roku 1995 jsem prokazatelně v bytě nebydlela. Manžel odkoupil byt někdy po roce 2000, s tím, že nejsou dluhy. Teď po skoro 10 letech na mě úřad města vytáhl platební rozkaz a co více dal ho na exekuci. Je možné s tím něco dělat?

  Děkuji

 473. janhosik@seznam.cz

  Nemohla byste prosím upřesnit ty 3 měsíce, nebo kde to můžu najít.Týká se to i pouhého podání žaloby k soudu méně než 3 měsíce před uplynutím 4 leté promlčecí lhůty? Děkuji a přeji všem krásnou budoucnost.IHS.

 474. Jindřiška Havlíková

  Dobrý den,

  jestli jsem váš výklad zprávně pochopila tak vystavená faktura v roce 2003 a do dnes neuhrazená je již nevymahatelná? Lze již vymáhat faktury z roku 2004. Podáním platebního rozkazu se lhůta prodlouží o další 4 roky ?? Nastoupila jsem do firmy kde je velká část faktur neuhrazená a chtela bych s tím něco dělat. Děkuji

 475. janhosik@seznam.cz

  Pokud se to stane, tak osobně zajít za exekučním soudcem který vydal Exekuční příkaz a nechat zastavit exekuci – v tom nevidím háček. Jenom to obyčejný člověk neví. Uvědomte si, že soukromý exekutor je pouze nádeník, který si myslí, že může porušovat zákony a taky je porušuje. Ovšem jeho pánem je exekuční soudce, který takto činit nemůže a dbá na zákon.

 476. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pohledávky ze směnky jsou samozřejmě vymahatelné. Tvrzení o tom, že se již přítel nikdy nenechá zaměstnat je težko prokazatelné. Ve Vašem případě se jedná o vysokou finanční částku. Tudíž neváhejte a obraťte se na advokáta se žádostí o uplatnění práv ze směnky.

 477. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, poplatky za pobyt v nemocnici jsou závazkem vůči osobě Vašeho otce. Jestliže zemřel, tak se tyto závazky budou skutečně řešit až v rámci dědického řízení. Dědické řízení je zahájeno soudem ihned, jakmile se dozví o úmrtí. Toto soudu nahlašuje obecní úřad, který vede příslušnou matriku. Tudíž by zde neměla být žádná příliš dlouhá prodleva, která by vedla k "horentním" úrokům.

 478. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, obecná promlčecí doba v občanském zákoníku je 3-letá. Jeho nároky by tedy již měly být promlčené, jestli mu ovšem kdy takový nárok vůbec vznikl. Není jasné zda-li nějaká půjčka vznikla nebo ne. Z jeho strany se nejspíš jedná pouze o nátlak.

 479. Hájková Jana

  Děkuji za potvrzení mé doměnky,nicméně si počkám jak

  se celá situace vyvine.Doufám,že již nebudu žádné právní rady potřebovat,jako doposud v mém životě.

  Jsem s pozdravem Jana Hájková

 480. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v rámci Evropské unie dochází ke zjednodušování spolupráce mezi zeměmi v rámci řešení právních záležitostí. Dnes již existuje evropský exekuční titutl a evropský platební rozkaz. Na základě práva společného celé EU by tak nakonec na Vás mohli "dosáhnout" i v ČR. Záleží na tom, jak moc budou důslední.

 481. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, protože se jedná o poskytování zdravotních služeb, je pobyt v LDN hrazen s veřejného zdravotního pojištění. Přístup různých LDN bývá odlišný. V některých pacienti doplácí na různé pomůcky (např. pleny). Jiná je to u sociálních služeb (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, stacionáře, domácí asistence či péče apod.). U těchto služeb se senioři na jejich úhradě podílejí.

 482. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, právo zdravotní pojišťovny vymáhat se promlčuje ve lhůtě pěti let ode dne splatnosti. Běh promlčecí lhůty se řídí podle ustanovení o promlčení pojistného (§16 zák.č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdarvotní pojištění : "Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.").

 483. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže jdete na pobočku VZP, navštivte rovnou právní oddělení a informujte se tam. Možná, že Vám umožní sepsat žádost přímo na místě.

 484. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  po věřiteli budete jen ztěží vymáhat částku 400tis. Kč.

  Nicméně, můžete být rádi, že nakonec chybu sami uznali. Odměnu exekutora však hradit nemusíte ani tak nečiňte.

  Důrazně požádejte exekutora, ať zajistí co nejdříve odstranění oné plomby na nemovitosti.

  Pokud Vám původní banka úvěr nedá, jděte jinam. Když jim ale celou věc vysvětlíte, nevidím důvod, proč by Vám neměli vyhovět.

 485. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  původního dlužníka samozřejmě můžete žalovat o Vámi zaplacenou částku a učiňte to co nejdříve.

  Stačí doklady o zaplacení a rozsudek soudu, jímž Vám tato povinnost byla uložena. Můžete vymáhat vše, kromě Vašeho podílu na nákladech řízení (za ty si můžete sami, mohli jste uhradit dříve).

 486. Pavel Melicharek

  Musim to vyridit do osmi dnu, papirek o dopporucenem dopise jsem mel doma vcera tak uz jen 6,5 dni. Prosim odpovezte co nejrychleji. Diky

 487. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  vzhledem k tomu, že neznám žádné lhůty, není možné říci, jestli mohlo dojít k promlčení dluhu.

  Pokud ne, budete muset penále uhradit. Pokuste se dohodnout na splátkovém kalendáři.

 488. Pavel Melicharek

  Dluh vzikl v obdobi 10/2000-10/2002. Dluh byl umoren9/2005, penale dosud ne.

  Po porade s pracovnici VZP jsem podal zadost o odstraneni tvrdosti zakona na vykaz ktery mi prisel od VZP s oduvodnenim, ze v letech kdy mi dluh vznikl jsem byl studentem bez prijmu starsim 26 let a dolozil jem potvrzeni ze skoly. Penale jsem dosud nezaplatil, cekam na vyrozumeni z VZP. Mohl jsem postupovat jinak a lepe ?

  Diky.

 489. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jste-li skutečně v tísni, tak se musíte obrátit na státní úřady nebo nestátní organizace, které takové situace pomáhají řešit. Obraťte se tedy o radu na sociální odbor Městského úřadu nebo na oddělení sociálněprávní ochrany dětí tamtéž. O pomoc můžete požádat také v některé z občanských poraden ve Vašem okolí (www.obcanskeporadny.cz), nebo v poradně pro rodiče a děti. Nebo se zkuste domluvit s věřiteli na splátkovém kalendáři, který by Vám umožnil splácet dluhy postupně a přitom nežádat o oddlužení. A i když je Vaše situace složitá, věřte, že podobných případů jsou dnes tisíce. Vaše dluhy ani celkovou situaci na tomto místě skutečně nevyřešíme. Nejprve tedy navštivte uvedené instituce.

 490. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v současné době vybírá a vymáhá nezaplacené pokuty celní úřad. Postupuje se podle zákona o správě daní a poplatků, kde promlčecí doba činí 6 let a po první úkonu k vymožení dokonce 20 let. Námitku promlčení můžete vznést, ale jestli bude účinná Vám nezaručím. V době uložení pokuty byla právní úprava odlišná, ovšem zjišťování právní úpravy promlčení pokut v době před více jak 5 lety, překračuje rámec zde poskytovaných rad.

 491. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  domnívám se, že Vám pracovnice VZP poradila dobře a jen vyčkejte rozhodnutí. Hodně štěstí!

 492. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  abyste mohla dát věc exekutorovi, je třeba mít nejprve vykonatelný rozsudek nebo platební rozkaz vydaný soudem. Tedy, nejprve musíte soudu podat žalobu na zaplacení dlužné částky. Až budete mít v ruce pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že dlužník je povinen zaplatit Vám dlužnou částku, pak můžete dát věc exekutorovi.

 493. Bc. Linda Jarská

  Dobrý den . Poslala jste dotyčné firmě penalizační fakturu? Ze zákona máte možnost ke každému novému dni neproplacené faktury připočíst 0,05 % z dlužné částky a to hned první den následující po dni splatnosti faktury i pokud to nemáte uvedené ve smlouvě s dotyčnou firmou.Mužete si počítat i více to však až po písemném upozornění dlužné firmy nebo pošlete věřiteli dopis s tím, že pokud Vám neuhradí fakturu do předem Vámi určeného datumu dáte dotyčného věřitele na seznam dlužníků. Můžete využít obě možnosti.

  Bc. Jarská

 494. Bc. Linda Jarská

  Dobrý den. Pokud nebyla sepsána žádna závět dědí ze zákona v první skupině zůstavitelovy děti.Tzn. děti zemřelého tedy Váš manžel a jeho sourozenci.

 495. Bc. Linda Jarská

  Dobrý den. Pokud jste v domě svých rodičů stále hlášen, tak bohužel ano. Jarská

 496. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den, paní bakalářko,

  Vaše odpověď je sice fajn, nicméně je pravdivá pouze částečně. Celkem by mě zajímalo, v jakém zákoně jste našla ustanovení o uváděném penále 0,05% denně.

  Možná jste měla na mysli nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v němž je určena výše úroků z prodlení (repo sazba + 7%) a poplatek z prodlení, který činí 0,025% za každý den prodlení. Jakýkoli vyšší úrok, byť sjednaný smluvně, Vám soud v občanskoprávním sporu zamítne a v obchodněprávním sporu zváží, jestli není nepřiměřený.

 497. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, řiďte se tím, co máte uvedeno v písemnosti a ne tím, co jste kde četla. 8 dnů je lhůta pro úplně jiné záležitosti (například pro splnění oznamovací povinnosti). Penále se promlčuje za stejných podmínek jako pojistné. Viz §16 zákona č.592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojštění: Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za pět let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Jestliže tedy dostal upozornění na penále, běží nová promlčecí lhůta. Jestli ne, tak může namítnout promlčení. O postupu se informujte se na právním oddělení příslušné pojišťovny.

 498. Milan Lustig

  Dobrý den,

  Jmenuji se Milan Lustig,docela by mě zajímalo totéž, poněvadž jsem se dostal do úplně stejné situace,po 15ti letech mi přišlo vyúčtování na dlud cca 8000 a penále 40000, zajímala by mě odpověď na Váš dotaz,jestli to bude možné,můžete mi jí prosím přeposlat na můj mail mildaL01@seznam.cz

  Mnohokrát děkuji,s přáním pěkného dne Milan LUSTIG

 499. martin vobo

  jak sevyhnout platbě penálý u VZP když jsem již uhradil dlužnou částku v daném termínu nebo aspoň jejích snížení. děkuji za pomoc

 500. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  promlčecí lhůta počíná běžet ode dne splatnosti. Na její přerušení má vliv např. podaná žaloba soudu, na zastavení samozřejmě uhrazení částky, protože pak není důvod, aby běžela. V případě poskytování úvěrů však banky dost často ve smluvních ujednáních staví počátek běhu lhůty u jednotlivých splátek k datu odstoupení od smlouvy z důvodu neplacení. Lhůta je 4 roky, pokud jste nepodepsal uznání závazku a 10ti letou lhůtu.

 501. Markéta Reková

  Děkuji za odpověď a ty pokyny mám vedle ruky a snad se s tím nějak poperu. Jen jsem prostudovala i zákon a nejsem z toho moc moudrá a tak se poradím přímo u soudu. Třeba to dopadne dobře. Někde by to chtělo asi debatu na toto téma protože si myslím, že je více otázek než odpovědí.

 502. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  na Vašem místě bych dlužníka písemně vyzvala k zaplacení do urč. termínu s tím, že jinak se budete bránit soudní cestou, což i doporučuji. V tomto případě můžete požadovat úroky z prodlení dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. (viz znění na těchto stránkách Úplná znění – Občanské právo). Jejich uplatnění uveďte v té písemné výzvě a zároveň je požadujte i v případné žalobě.

 503. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  námitku promlčení uplatnit můžete, je otázka, jestli ji soud přijme, tedy jestli bylo právo opravdu promlčeno. To bez znalosti faktů a listin říci nedokážu.

  Vypovídat jako účastník řízení nemusíte, ale k čemu Vám to bude? To má význam v trestním řízení a ne v civilním, kdy Vám může pomoci právě a jen Vaše obrana.

 504. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  bez znalosti smlouvy není možné říci Vám jakýkoli právní názor, tedy ani to, jestli došlo k promlčení či nikoli.

  Musíte si tedy nejprve opatřit příslušnou smlouvu.

 505. Jan Brody

  Dobrý den,

  dnes jsem se byl informovat v příslušné pojišťovně – mělo by se jednat o kapitálové životní pojištění, smlouva měla být údajně podepsána mou osoubou v 09/2000,první upomínka měla být poslána 04/2001 a k 1.5.2000 byla smlouva ukončena z důvodu neplacení (nebyla zaplacena žádná splátka)-ani jeden dopis jsem neobdržel,proto můj velký údiv nad existencí smlouvy a povinosti doplatku.

  Případný spor by byl řešen podle zákoníku obchodního nebo občanského?

  Děkuji za odpověď J.B.

 506. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  předně jste se dopustila trestného činu a banka tak může podat trestní oznámení.

  Jinak ale podají žalobu soudu a následně budou vymáhat exekučně. Pokud Vám nedoručí, bude to váš problém, protože se nebudete bránit a o povinnosti zaplatit může soud rozhodnout i bez Vaší přítomnosti. Jednoduše řečeno, měla byste se začít obávat exekutora.

 507. Jaroslav Svabenicky

  Podle meho jste udelala velkou chybu s potvrzenim o zamestnani pri brani uveru u cs. Vlastne jste se dopustila trestneho cinu podvodu a jedine co muzete udelat je to ze osobne navstivite CS sporitelnu a je ve Vasem zajmu s touto komunikovat a ne hazet veci za hlavu.

 508. Lucie xxx

  Dobrý den pí Jindrová,

  měla bych na Vás jako advokátku prosbu potřebovala bych zjistit jestli může exekutor přijít zabavovat majetek do domu, který již rok není trvalým bydlištěm dlužníka? i když dříve byl trvalým bydlištěm dlužníka.

  Prosím o odpověď je to opravdu důležité.

  Děkuji

  Lucie

 509. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  tříletá promlčecí lhůta začíná běžet ode dne splatnosti, tj. zde zřejmě ode dne následujícího po uplynutí oněch 18 měsíců po půjčce.

  Promlčení však neznamená, že se tohoto nároku nemůžete domáhat. Můžete, jen musíte doufat, že dlužník promlčení nenamítne. Pokud nenamítne, jeho chyba a částku musí zaplatit.

 510. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  úrok z úroku opravdu požadovat nemůžete. Nicméně předpokládám, že výrok rozsudku zněl tak, že je povinen zaplatit tento úrok z prodlení ve výši ..% od do zaplacení. Pokud ano, tak samozřejmě úrok z jistiny běží po celou dobu, dokud nebude zaplaceno. Pokud pak bude zbývat pouze povinnost k úhradě úroku, vymáhejte exekučně jen tento úrok, příp. i další neuhrazené částky.

 511. Marta Kovaříková

  Mám rozsudek,který ukládá žalované uhradit dlužnou částku ve výši 7.914,75 Kč s 2,5 procentním úrokem z prodlení od 25.6.2003 do zaplacení do 3 dnů od právní moci,blíže není úrok z prodlení specifikován.Do dnešního dne mi žalovaná nic nezaplatila, přestože rozsudek nabyl právní moc již dne 19.12.2007 a proti kterému se žalovaná neodvolala,podle zákona by jej měla tudíž akceptovat.

  Můžete mi prosím poradit s výpočtem úroku z prodlení z uvedené částky a zda je možné požadovat na žalované poplatek z prodlení,vzhledem, že dlužnou částku s úroky s prodlení neuhradila soudem určeném termínu!_

  Děkuji za Vaši odpověď

 512. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě není uzavření smlouvy podstatné pro platnost závazku dlužníka. Jestliže jste schopni svůj nárok prokázat i jinými způsoby (e-mailovou korespondencí, fakturami atp.), můžete se i tak domáhat své pohledávky soudní cestou – podáním návrhu na vydání platebního rozkazu.

 513. Stelík

  Děkuji za odpověď. Ještě bych se rád zeptal: pokud je výše fakturované odměny za provedenou službu zavislá na podmínkách stanovených ve smlouvě, která bohužel podepsaná nebyla, předpokládám, že dle obchodního zákoníku, není velká šance na prosazení platebního příkazu soudem? Mailová korespondence prý u některých soudců je naprosto irelevantní. Klient i když nezaplatí fakturu, odečte si náklady a nechá si vrátit DPH. Já se budu soudit a ještě zaplatím výlohy, pokud bude rozhodovat soudce, ketrého mailová korespondence nezajímá. Stejně tak odvedu DPH z vystavené faktury, jelikož zákon o DPH nezajíma smlouva ale to, že služba byla provedena. Má ještě smysl posílat obsílkou výzvu o zaslání podespané smlouvy, nebo se soudit? Můžeme sice umístněného kandidáta nabídnout jinému klientovi a vzhledem k nedostatku lidí s jeho kvalifikaci, by náš "neplatící klient" o něho mohl přijít, nicméně k těmto praktikám se schylovat nechceme i když nakonec tak asi uděláme.

 514. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, může podat k soudu žalobu o zaplacení dlužné částky. Pomoc samozřejmě může vyhledat u advokáta.

 515. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ale dlužník má vždycky možnost vznést u soudu námitku promlčení – soud k ní však nepřihlíží automaticky a i kdyby věděl, že je nárok promlčen, je jen na dlužníku, zda tuto námitku promlčení vznese nebo ne.

  Promlčení neznamená zánik nároku.

 516. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, úroky se rozpočítávají podle skutečného počtu dní v daném roce.

 517. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, u takhle staré pojistky již došlo k promlčení. Do roku 2005 se promlčení pojistného řídilo občanským zákoníkem a promlčecí doba byla 3 roky. To znamená, že jim napište, že vymáhají promlčenou pohledávku. Důležité je, že i kdyby se začali domáhat zaplacení soudně, Vy by jste namítla v řízení u soudu námitku promlčení a soud by jim pohledávku stejně nakonec nepřiznal. Je to taktika, kdy vymahači obesílají bývalé pojištěnce a zdaleka ne všichni z nich tuší, že vymáhají již promlčené nároky a raději z obavy zaplatí, aniž by museli.

 518. Marie Vosyková

  Prosím o radu v následující věci,

  v roce 2001 mi vznikl dluh u spol. T-Mobile ve výši 3 910,- Kč,na který jsem byla upozorněna,již ani nevím jestli jsem tento dluh uhradila,neboť tak dlouho si složenky neschovávám. Nyní jsem po 7 letech obdržela výzvu k zaplacení dluhu ve výši 18-ti tisíc,kde mi nějaká společmost,která převzala pohledávku,účtuje úroky a právní zastoupení. Podle mne je tento dluh promlčený,ale pochopitelně si nejsem jistá,proto prosím o radu Vás.

  Děkuji

 519. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jako ručitel můžete po dlužníkovi vymáhat zpětnou náhradu toho, co jste za něj zaplatila. O tom, že by Vám však banka odpustila úroky silně pochybuji.

 520. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tato pohledávka je již zcela jistě promlčená, pokud ovšem nebyl vydán rozsudek o zaplacení, který se z nějakého důvodu nepodařilo doručit (např. nebyl vyzvednut na poště). Je-li totiž ve věci pravomocné rozhodnutí, pak se promlčuje až 10 let.

 521. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tuhle věc zde nevyřešíte. Celá věc je velmi komplikována a vyžadovala by si důkladný právní rozbor. Bohužel se již rozjela exekuce, proti které se bojuje již velmi obtížně. Exekutor postupuje na základě usnesení soudu. Spíše je otázka, jestli by se neměli nesrovnalosti hledat u rozhodčího nálezu, ale ten je již pravomocný. I přesto podléhá soudnímu přezkumu. Ještě se může pokusit obrátit na občanskou poradnu nebo poradnu pro dlužníky v jejím okolí (najde na internetu), předložit jim písemné podklady a osobně celou věc konzultovat.

 522. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §34 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb. platí, že směnka na viděnou je splatná při předložení. Musí být předložena k placení do jednoho roku od data vystavení. A směnečný nárok se promlčuje po 3 letech ode dne splatnosti. Takže Vaše námitka promlčení by byla účinná.

 523. Jiří Diditz

  Ještě prosím doplňující dotaz : Pokud ke směnce byla i smlouva o výpůjčce hotovosti s určitou splatností a dosud, tedy od roku 2003, nebyl učiněn žádný krok k jejímu vymožení, lze považovat směnku a sml. za promlčenou ? A jak je to v případě, že v roce 2006 proběhla jednorázová částečná splátka ? Jedná se o obchodní vztahy. Díky za odp.

 524. Petr Petr

  Pokud podáte odpor proti platebnímu rozkazu ruší se tím tento rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí standardní jednání. Důvody odporu je nutno zdůvodnit, ve vašem případě argumenty že byl dluh již dříve uhrazen. Za podání odporu se nevyměřuje soudní poplatek.

  Pokud jste uhradila dlužné částky prostřednictvím pošty, lze útržky složenek za poplatek na centrálním středisku pošty dohledat Obrať te se v místě bydliště na pobočku pošty kde vám s vyřízením pomohou.

 525. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v této chvíli žádné účinné řešení pro manžela neexistuje. Dlužníkem ze smlouvy je manžel a to, že se jednalo o nějaké "kolegiální" gesto, nikoho zajímat nebude, a to hlavně ani soud. Manžel je tedy dlužník, který je povinen řádně dostát svým dluhům. Tak ho také uzná soud a pokud nezaplatí, můžete očekávat exekutora. Peníze, které na tom tratí, pak může vymáhat po tom, za koho je zaplatil. Ale pokud je tato osoba toho času neznámého pobytu, pak se samozřejmě ničeho konkrétního nedovolá. Přesto na něj může podat žalobu. Pravý dlužník bude ve věci zastoupen opatrovníkem a bude vydán rozsudek. Ten je vymahatelný. Pak nezbývá než čekat (a doufat), že se dlužník jednou ocitne zpět v ČR (anebo se podaří zjistit jeho pobyt jinde v EU).

 526. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle musíte řešit u soudu a nejlépe s právníkem. Musíte podat žalobu o zaplacení dlužné částky nejlépe s návrhem na vydání platebního rozkazu. Pokud proti němu podají odpor, pak bude nařízeno soudní jednání, kde budou muset prokázat to, co tvrdí, tedy že jste neodvedla dobrou práci a byla jste za to sankcionována. Vy se samozřejmě budete hájit opakem.

 527. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, průběh Vašeho případu neznám. Ale jisté je, že zdravotní pojišťovny si své pohledávky dobře hlídají. A to, jestli jste u pojišťovny vyrovnala všechny své závazky jste si měla zjistit sama a důkladně. Pokud jste nebyla spokojena s informacemi na přepážce, měla jste se obrátit např. na právní oddělení. Vyměření dlužného pojistného Vám navíc pojišťovna zcela určitě zaslala. Jinak píšete, že byla nařízena exekuce prodejem "movitých" věcí, a nikoliv "nemovitých". Takže o nějaké nemovitosti vůbec nejde. Exekuce bude směřovat vůči věcem movitým, zejména tedy elektronice, domácím spotřebičům, autu, nábytku, šperkům a v podstatě všemu, co se dá nějakým způsobem zpeněžit v dražbě.

 528. iveta weitzová

  dobrý den,chtělajsem se zeptat, koupili jsme jako rozvedení byt, jednu polov, vlastním já, druhou manžel. nyní mi přišel dopis od exekutora a nabízí mi jestli si nechci odkoupit v dražbě polovinu bytu )manžela),chci vědět, když si byt neodkoupím, co se bude dít, jestli si ho někdo cizí může odkoupit a co to bude znamenat pro mě a pro mé děti, nechci o byt přijít, já žádné dluhy nemám. prosím o radu co mám dělat. děkuji weitzová

 529. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, obecná promlčecí doba je 3-letá. Takže by eventuálně promlčení nastat mohlo. Ale pohledávka tím nezaniká. V případě, že bude vymáhána však máte šanci se bránit námitkou promlčení, což povede k jejich nevymahatelnosti soudem. Jinak za dluhy ručíte oba společně a nerozdílně. Takže věřitel se může obrátit na koho bude chtít. Nebo by jste se mohli dohodnout a dluhy si "rozdělit". To je pouze na Vás.

 530. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud jste se s nimi výslovně nedohodla na splátkovém kalendáři, ale posíláte jim splátky jen podle svého uvážení, pak jim nic nebrání v tom, aby se domáhali celé částky najednou. Tak je kontaktujte a pokuste se s nimi dosáhnout dohody o splátkách (samozřejmě písemné).

 531. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, platební rozkaz je skutečně zkrácené řízení, které bývá velmi pružné, ale i zde záleží na vytíženosti soudu. Podání návrhu není příliš složité, ale situace se může zhoršit tím, že dlužník proti rozkazu podá odpor. Tím se rozkaz ruší a soud nařídí jednání. To už je pak klasické soudní řízení a právní zastoupení by se mělo zvážit. Zvláště v případě, že protistrana nastoupí s advokátem.

 532. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Vaše jednání má skutečně znaky trestněprávního jednání, konkrétně úvěrového podvodu. To, že nejste k zastižení na uvedené adrese nebrání tomu, aby bylo pravomocně rozhodnuto o Vašich dluzích a nařízena exekuce. Exekutor si Váš pobyt a majetek již zjistí sám, má k tomu dostatek nástrojů. A pokud jde o trestný čin, tak to by na Vás nejprve musel někdo podat trestní oznámení. Pokud se rozeběhne trestní stíhání, pak lze advokáta jen doporučit. Záleží na výši škody, kterou jste způsobila, ale za jistých okolností by mohlo jít i o nepodmíněný trest vězení. A to by samozřejmě na chod firmy mělo zásadní dopad. Věc by jste měla skutečně co nejrychleji začít řešit.

 533. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tomto případě záleží pouze a jen na tom, jak jste se dohodli ve smlouvě.

  Náklady řízení je protistranna povinna zaplatit sice advokátovi, ale pokud jste se nedohodli jinak, náleží Vám, tudíž advokát by Vám je měl vyplatit – je tedy jen platebním místem.

  Pokud nemáte s advokátem tedy písemně sjednáno, že náklady řízení jsou jeho, upozorněte ho, že pokud Vám je nezaplatí, podáte stížnost České advokátní komoře – tato hrozba by měla být dostatečná a pokud ne, fakticky tuto stížnost podejte.

 534. Lenka Václavíková

  Děkuji za odpověď, mám ještě doplňující otázku. Advokát mě zároveň upozornil, že pokud mu protistrana nevyplatí soudem určenou částku bude ji vymáhat na mě. Jsem opravdu jakýsi zákonný ručitel?

 535. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Tak s tímhle si pan kolega opravdu koleduje o stížnost na ČAK – to byste si museli sjednat písemně takovouto Vaši povinnost a pochybuji, že to písemně máte.

  Žádný zákonný ručitel nejste.

 536. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, postupovali na základě §101 občanského zákoníku: Pokud není v dalších ustanoveních uvedeno jinak, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé.

  Pohledávka sice nezanikla, ale je soudně nevymahatelná (soud ji po námitce promlčení nepřizná), takže s žádným "odvoláním" v této věci neuspějete.

 537. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podá se např. návrh na vydání směnečného platebního rozkazu a doloží se směnka. Ta sama o sobě stačí, nic dalšího se nedokazuje. Pokud není zaplaceno podle rozhodnutí soudu, pak může následovat exekuce. To, že již splácíte jiný dluh s tím nemá nic společného, exekutora to zajímat nebude. Jeho cílem je nalézt nejvhodnější a nejrychlejší cestu k vymožení pohledávky včetně nákladů na exekuci.

 538. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, k tomu je nutné znát na základě čeho je platba požadována. Obecná promlčení doba je 3-letá. Ale pokud jde o dluh, který vychází z pravomocného rozhodnutí státu (soudu nebo jiné státní instituce apod.), pak nastává promlčení až po 10 letech.

 539. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na tohle již bylo několikrát odpovězeno takto: u takhle staré pojistky již došlo k promlčení. Do roku 2005 se promlčení pojistného řídilo občanským zákoníkem a promlčecí doba byla 3 roky. To znamená, že vymáhají promlčenou pohledávku. I kdyby se začali domáhat zaplacení soudně, Vy by jste namítla v řízení u soudu účinnou námitku promlčení a soud by jim pohledávku nepřiznal. Vymahači obesílají bývalé pojištěnce a zdaleka ne všichni z nich tuší, že jsou po nich vymáhány již promlčené nároky a raději z obavy zaplatí, aniž by museli.

 540. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, s tímhle dotazem se obraťte na právní oddělení nějaké banky. Ale vzhledem k tomu, že se vklady promlčují, pochybuji, že bude možné si peníze z takhle dávné doby nárokovat.

 541. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  toto ustanovení bych zapracovala k části, která pojednává o nájemném, jeho výši a splatnosti.

  Rozhodně bych vynechala ono "po písemném upozornění" a uvedla bych jen, že: v případě prodlení s platbou nájemného se nájemce zavazuje uhradit 0,5 % (denní/roční?) úrok z prodlení (za každý den prodlení)…

 542. Jana Jonášová

  Dobrý den,potřebuji poradit zda můžem odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo.Manžel je živnostník a pracoval pro firmu,která mu neproplácí faktury nebo s několika měsíčním zpožděním.Udělal pro tuto firmu zakázku,která byla v pořádku převzatá s příslibem a řádnou splatností na faktuře,že mu bude zaplaceno k 31.10.08,ovšem byla zaslaná jen menší polovina peněz. Mezitím s nimi manžel podepsal další smlouvu o dílo,ale protože peníze nepřišly,tak se na tuto stavbu nedostavil a napsali jsme odstoupení od smlouvy a to pro opakované porušení smluvního vztahu,způsobu proplácení předaných faktur,zpoždění nebo neproplacení faktur a nekorektní chování ze strany zadavatele stavby.Máme v tomto případě nárok odstoupit od smlouvy když zadavatel řádně neplatí převzaté faktury?Napsali nám totiž námitku neplatnosti odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo a já ted nevím,co dál?Děkuji Jonášová

 543. Petr J.

  Ihned jsem zaplatil požadovanou sumu, tedy 12 065Kč a obdržel kontakt na odd. správy pohledávek v T-mobile. Zavolal jsem tam a tam mi slečna řekla, že mi nemůže pomoci a odkázala na reklamace a stížnosti a doporučila osobní návštěvu. Tam byl poměrně zajímavý chlapík, který nejprve asi 30 minut odmítal pochopit o co mi jde, pak mě odkazoval zpátky, říkal že jsem neměl platit soudní vykkonavatelce ale jim a nakonec mi řekl, že mi stejně nic neodpustí. Volal jsem paní vykonavatelce, ta uznala že to jsou pacholci, ale řekla mi, že s tím nelze vůbec nic dělat a že tedy spočte úroky. Je nějaká šance na prominutí nebo snížení úroků z prodlení? Kam bych měl žádost zaslat? Jak by taková žádost měla vypadat? Co by měla obsahovat? Bude někoho zajímat že se mě za posledních 7 let nikdo nepokusil jakkoliv informovat? Mimochodem i paní vykonavatelku zarazilo, že spis neobsahuje ani jednu doručenku, ale ani vrácenou zásilku. Opravdu jsem si toho nebyl vědom, ale co s tím?

 544. Mgr. Oldřich Topka

  Příště si nejprve projděte pravidla diskuzí. Váš pokračující dotaz totiž překračuje limit znaků stanovený pro vložení jednotlivých příspěvků (který ostatní tazatelé respektují).

 545. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  promlčené sice už byly, což je teď ale jedno, protože jste je zaplatil. A promlčení neznamená, že je nemohou vymáhat.

 546. Robert Ferenc

  Dobrý den pí.Mádlová.

  Jelikož jsem zde nenašel žádnou odpověd na Váš dotaz a stalal se mi podobná věc. Chtěl bych se zeptat, zda mate nějake nove poznatky jak v teto věci postupovat.

  Budu rád, za každou radu.

  Děkuji a přeji hezký den.

  ferenc77@gmail.com

 547. Milan Zeman

  Pokud byl na dlužnou částku vydán exekuční titul, je promlčecí doba deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

 548. Michal Šůstek

  Po sedmi letech se mi ozvala "O2", že jí dlužím za fakturu. K úhradě této jsem byl vyzván i Rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu ze dne 13. 1. 2003. Není tento dluh už promlčený?! Nebo to mám těm vyžírkům zaplatit? Díky za odpovědi, M. Š.

 549. tereza tomiczkova

  Dobry den,chtela bych poradit.mam dluh na najemnem ktery cini 42 000,za 6 mesicu.Doposud mi neprisla zadna upominka ani zadna vyzva k uhrade.Dnes jsem navstivila MRA v Havirove,s tim ze jim dluznou castku uhradim a bylo mi sdeleno,ze musim zaplatit 57 000 penale z prodleni.Jedna se o penale,ktere ma strari vic nez 10 let.Pokud mam spravne informace,tak po deseti letech jsou tyto penale jiz promlceny.I kdyz tento dluh uhradim,nemam jistotu ze me nevystehuji.uz dali navrh k soudu,ale nechteji me obeznamit se skutecnostmi,vcetne s terminem kdy se uskutecni soud neboli jakou mam lhutu na uhrazeni.Timto Vas zadam o radu prosim.Predem dekuji