Principy dědického práva II – Pár slov o pořizování závěti

Jistě lze namítnout, že závěť je jistější pořídit formou notářského zápisu. S tím nelze než souhlasit. Ovšem zákon nám dává možnost sepsat poslední vůli i bez notářské pomoci a součinnosti. Jedná se o mimořádně závažný projev vůle, a proto je vhodné vyvarovat se některých chyb a naopak mít na paměti některá zákonná omezení.

Nejprve tedy k formě závěti – podle zákona může zůstavitel napsat závěť vlastní rukou (holografní) nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků (alografní). Tedy první podmínkou jakékoli závěti je její písemná forma. V takovéto závěti musí být rovněž uveden den, měsíc a rok jejího podepsání, jinak je neplatná. V případě neplatnosti se k závěti nepřihlíží a postupuje se podle zákonných ustanovení. Pro formu je důležitý i fakt, že v případě, že holografní závěť musí být opravdu sepsána vlastní rukou a vlastní rukou rovněž podepsána, jinak je neplatná. Nelze tedy nechat sepsat jinou osobu takovou závěť a pak se pod ní jen podepsat.Totiž v případě, že zůstavitel závěť vlastní rukou sám nenapsal (alografní závěť) musí ji alespoň vlastní rukou podepsat a současně před dvěma přítomnými svědky výslovně projevit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Tito svědci se pod tento projev vůle musí samozřejmě na závěr rovněž vlastnoručně podepsat. I na tento právní úkon se samozřejmě vztahují obecné požadavky na právní úkony (tedy určitost a srozumitelnost, musí být učiněn svobodně a vážně, příp. musí vyhovovat dalším náležitostem podle §34 a násl. občanského zákoníku. Závěť může učinit i osoba, která neumí nebo nemůže číst a psát, ovšem zde už jsou formální požadavky o něco vyšší.1 Zvláštní ustanovení platí rovněž pro osoby nevidomé, neslyšící a nezletilé, kteří dosáhli věku patnácti let.

Zvlášť je nutné postupovat při výběru svědků tohoto právního úkonu. Zákon totiž zakazuje, aby svědkem v tomto případě byla osoba způsobilá k právním úkonům. Širší je ovšem negativní výčet, tedy výčet osob, které nemohou být svědkem sepsání závěti. Jimi tedy nemohou být osoby nevidomé, neslyšící, němé, a osoby, které neznají jazyk, ve kterém je poslední vůle projevena. Dále jimi nesmějí být závětí povolaný ani zákonný dědic a osoby jim blízké (tedy osoba, která je příbuzná v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní2). Tyto osoby však nemohou při pořizování závěti působit jako úřední osoby, pisatelé nebo předčitatelé závěti ani jako tlumočníci. Obava z možného ovlivňování a nezákonných změn k vlastnímu prospěchu je zde zřejmá.

K formálním náležitostem lze ještě dodat, že pozdější platná závěť zrušuje závěť předchozí, pokud nemohou obstát vedle sebe. Závěť lze rovněž odvolat nebo ji zrušit tak, že zůstavitel (ne jiná osoba) zničí listinu, na které byla napsána.

K obsahovým náležitostem jen krátce. Podle § 477 občanského zákoníku v závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípadě určí jejich podíly nebo věci a práva, které jim mají připadnout. Nejsou-li podíly více dědiců v závěti určeny, platí, že podíly jsou stejné. Existuje ovšem určitá skupina zákonných dědiců, kteří nemohou být z dědictví vyloučeni (kromě možnosti vydědění – viz dále). Těmito „neopomenutelnými dědici“ jsou potomci zůstavitele. Nezletilí potomci musí dostat alespoň tolik, kolik činí jejich podíl ze zákona, u zletilých potomků je to pak nutně alespoň polovina zákonného podílu.

Jak jsme výše naznačili, vydědit je možné zůstavitelova potomka a to i pro případ dědění ze závěti i pro případ zákonné dědické posloupnosti. Musí být ovšem splněna jedna ze zákonných podmínek. Zůstavitelův potomek tak podle zákona neposkytl v rozporu s dobrými mravy zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo jiných závažných případech, nebo o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl, nebo vede trvale nezřízený život nebo byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku. Jedná se tak o důvody, kdy se takový zůstavitelův potomek nevhodně chová k zůstaviteli samotnému nebo krajně nevhodně vede vlastní život.

Závěrem bych rád zdůraznil ohled na veškeré zákonem stanovené formální požadavky pro sepisování závěti. Jedná-li se o dispozice s majetkem bylo by škoda znehodnotit vlastní projev vůle pouze nedodržením zákonných požadavků.

 

Zbyněk Bouda, student 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

1 viz §467c zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

2 §116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

90 komentářů u „Principy dědického práva II – Pár slov o pořizování závěti

 1. Josef Hovorka

  Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na závět. Svoji poslední vůli jsem si natočil na kameru a přenesl na DVD nosič. Jelikož to není psané slovo, znamená to že je neplatná?

  Děkuji za Vaši odpověď.

  Josef Hovorka

 2. Šéfredaktor - Mgr. Lucie Jindrová

  Dobrý den,

  bohužel Vás zklamu, ale náš právní řád takovéto pořízení závěti neumožňuje.

  Občanský zákoník striktně stanoví požadavek písemné formy závěti a to buď vlastní rukou zůstavitele, příp. sepsané jinou osobou, ale vždy podepsané zůstavitelem, příp. uvedené, že zůstavitel nemůže číst ani psát a podepsané před svědky.

  Vámi uvedený způsob tedy nemůže být považován za závěť a jako takový je tento úkon ve vztahu k závěti absolutně neplatný.

 3. Irena

  Chtěla bych se Vás zeptat,zda je tato závět platná,když je takto napsaná vlastnoručně.

  Veronika Nováková

  Bosonohy 32

  982 45 Karviná

  Věc-závět

  Já níže podepsaná Veronika Nováková,Bosonohy 32,

  982 45 Karviná.Narozena 12.4.59

  Odkazuji tímto svuj veškery majetek p.Pavlu Mlynářovi,narozen 5.8.1985

  Bydliště Bosonohy 145

  Nováková

  V Bosonohách 12.9.2007

  Tuto závět bych napsala vlastnoručně.Mužete mi napsat,jestli tam nemám chyby.

  Děkuji

 4. Kreidl

  Jsem ženatý a mám dva syny. Rád bych sepsal a notářský ověřil závěť. Můj dotaz zní: Vklady, fondy, účty apod. které jsou psány na moji manželku a činí asi 50 % našich financi se při dědění započítavají do majetku, který se dělí mezi syny? Dědí se mezi manželku a syny jen moje úspory tj. těch 50 % tj. z mých úspor by připadlo manželce polovina a synům každému čtvrtina? Všechny úspory vznikaly během manželství, ale já již nepracuji a manželka ano a spoří vydělané peníze.

  Dík za odpověď.

  Kreidl

 5. jan kratil

  dobrý dem,

  chci se zeptat, jestli jsou neopominutelnými dědici i potomci potomka zemřelého v případě, že potomek v první generaci již nežije? děkuji J.K.

 6. Kreidl

  dědění vkladů, účtů při závěti

  Kreidl, 24.12.2007 01:12:07

  Vážený pane magistře, dík za odpověď. Určitě si zajdu k notáři pro sepsání závěti. I při závěti jsou neopomenutelní dědici manželka a dva synové a já se ale znova ptám jak je to s účty, stavebním spořením, životním pojištěním, důchodovým pojištěním, zajištěnými vklady apod. tj. finance,které jsou u bank vedeny na moji manželku. Patří také do SJM? Předem dík za odpověď a spozdravem Kreidl

 7. Milena Sokolová

  Zajimalo by mě zda zrcadlovou závěť musím sepsat u notářa a co táto závěť má přesně obsahovat. Děkuji

 8. Horváthová M.

  Dobrý den, prosím, mohla bych se zeptat – několik let jsme bydleli v podnájmu v družstevním bytě, který není v OV. Jeho nájemce – členka družstva zemřela a v závěti nám odkázala, že zdědíme členský podíl. Byla svobodná, děti neměla. Chtěla jsem se zeptat – budeme platit nějakou dědickou daň? Pokud ano – z čeho se vypočítává – z ceny bytu? někde jsem četla, že bychom ji platit něměli, protože dědíme členský podíl a ne byt. Pokud bychom ji platili, tak musíme mít nějakého odhadce na cenu bytu? Nebo kdo ji stanoví? Děkuji.

 9. Eva

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli je platná závěť, ve které je určený dědic mrtvý dřive než zůstavitel. Dědí děti určeného mrtvého dědice nebo neoponenutelní dědicové podle zákona tudíž zůstavitelové děti a závěť je neplatná?

 10. Jaroslav H.

  Dobrý den, mohu vydědit potomka, kterému ještě není

  18 let, ale už mu bylo 15 let? Hraje roli při sepisování vydědění skutečnost, že se jedná o nebiologického potomka /ale v jehož rodném listě jsem uveden já/ a stohy spisů soudům a od soudů, NSZ, Štrasburk, kde se domáhám zrušení-popření otcovství?

  Tehdy byla jiná doba – žádná osvěta, a já včas nevěděl, že existuje pouhých 6 měsíců od narození dítěte k popření otcovství.

  Předem velice děkuji za odpověď.Jaroslav H.

 11. Kamil

  Chtěl bych se zeptat,jak je to s děděním ze zákona.

  Zemřel mi bratr,děti neměl,byl svobodny.

  Jediným dědicem,jsem byl v uvahu já bratr.

  Soud 4dni po smrti zjistil,že je závět,která byla napsana před třemi roky a byla uschovaná u notářky 2roky.Ta ji ovšem nikdy nenahlásila do centrální evidence závětí.

  Byl tedy závětni dědic-kamarád bratra.Soud mu na předběžném šetření za týden po smrti bratra,vydal potvrzení,že je dědicem veškerého majetku po mém bratrovi,včetně rod domku,kde bydlel.Soud vydal potvrzeni odecnimu uřadu,aby vydal klíče od domu.Obecní uřad tak učinil a klíče vydal.

  Mě jako bratra vůbec soud nikam nepřizval,když jsem se na to ptal proč,tak mi bylo zděleno,že jsem nebyl učastníkem řízení o dědictví.

  Závět byla napsaná vlastní rukou beze svědků.

  Nechal jsem si závět ukázat a mohu říct,že písmo určitě bratra není.

  Je tento postup soudu v pořádku?

 12. Kreidl

  dědění vkladů, účtů při závěti

  Vím,že při závěti jsou neopomenutelní dědici manželka a dva synové a já se ale ptám jak je to s účty, stavebním spořením, životním pojištěním, důchodovým pojištěním, zajištěnými vklady apod. tj. finance,které jsou u bank vedeny na moji manželku. Patří také do SJM? Předem dík za odpověď a spozdravem Kreidl

 13. Jana Tračová

  Pokud je pořízena závěť u notáře,ale po několika letech se situace změní a chci pořídit závěť jinou,jak mám postupovat? Musím napřed zrušit závěť u notáře a pak sepsat novou? Notář po mně žádá 1.500.- Kč za zrušení a 2.500.- Kč za novou,je to možné? Díky.

 14. Jana

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda teta (bezdětná) může napsat závěť, aby dům se zahradou (psáno na ni na KN) jsme jednou po ní zdědily já a moje sestra (její jediné neteře) s dodatkem (podmínkou), že současně její muž tam bude mít právo na dožití formou věcného břemena? Ev. v závěti vymezit, že mu zaplatíme nějakou dohodnutou částku?

  Děkuji za odpověď

  Jana

 15. Evžern Kunciter

  Jsem rozvedený a mám dvě děti z tohoto manželství. V současné době si zakládám novou rodinu , na hypotéku si odkoupím od budoucí manželky polovinu jejího domu . Jak to mám zařídit , aby po dobu splácení v případě nějaké nehody nebyli dědici na tuto poloviny děti z prvního manželství, ale děti z nového svazku. Podotýkám , že na úhradu hypotéky půjdou peníze z vlastnictví nové manželky jež je dostala darem a ź úspor. První manželka se zachovala hanebně a sebrala veškerý majetek i ten co jsem dostal darem od rodičů a nechci aby se to opakovalo . Na svoje děti z hlediska dědictví myslím , ale tento případ se jich netýká.

  Děkuji za odpově´d Evžen K.

 16. Pavel Vlasák

  Kdo by dědil v případě, že bych zemřel svobodný bezdětný a nenapsal závěť? Mám bratra. Mohu, nebo musím sepsat závěť ve prospěch rodičů? Jedná se o vlastnictví bytu v osobním vlastnictví. Jak se situace změní, ožením-li se? Pozbyde závěť platnost a manželka bude dědit automaticky, nebo musím závěť zrušit?

 17. Michaela Andersen

  Dobrý den, jsem vdaná a z prvního manželství mám 17 letého syna, kterému bych chtěla odkázat vše, včetně domu. Mohu sepsat závětˇ ve prospěch nezletilého a může zdědit vše, co je na mě psané? Dům, peníze na mých účtech, auto atd…Jak to mám udělat, když chci, aby tam manžel nadále bydlel.Mohu závětˇ sepsat sama, musím mít svědky, nebo musí být notářsky ověřená (stačí na matrice?) a kde ji mám uložit?Děkuji za odpovědˇ. Michaela.

 18. eva

  Dobry den

  dovolte nekolik otazek: Co presne je definovano jako SJM? Jsou do spolecneho jmeni zahrnuty napr. i bankovni ucty zalozene za trvani manzelstvi jednim z manzelu apod? Dale bych rada pochopila jak probiha vyporadani dedickeho podilu po smrti jednoho z manzelu v pripade, ze zemrely manzel ma dite z predchoziho manzelstvi. Dedicky podil tohoto ditete je narokovatelny ihned?Konkretne mam na mysli, zda muze nezletile dite z predchoziho manzelstvi vyzadovat okamzite vyrovnani jeho podilu na nemovitosti a pokud ano, jake jsou nastroje, ktere mohou zamezit tomu,abych byla v pripade manzelovi smrti nucena prodat dum za ucelem vyrovnani dedickeho podilu prvniho ditete. Dekuji za odpoved.

 19. sanny sanny

  Dobrý den,

  četla jsem, že i když napíši závěť, je možné , že ji "opomenutí" dědicové mohou napadnout a platí pak tzv.dědění ze zákona.Není potom zbytečné psát závěť ? Jedná se mi o to, že pokud napíši většinu majetku na vlastního syna, může ji manžel napadnout? A dědí i můj nevlastní 26 letý syn, který žije s námi ve společné domácnosti? Má právo na můj dům, který mi byl darován mojimi rodiči?

  Děkuji

 20. Miroslav Sikora

  zajímá mě jaké jsou zákonem stanovené formální požadavky pro sepisování závěti na které se odvoláváte v závěru článku a zda je někde ke stažení vzorová závěť i s možností vydědění. děkuji

 21. Jana Tallerová

  Prosím Vás o radu, jak sepsat závěť. Mám dva syny a velký byt. Starší má 22letou dceru a mladší dvě malé děti. Mám obavy, že by po mé smrti došlo k nesvárům. Starší syn by měl o byt zájem pro dceru, ale nechci aby bratra vyplatil z odhadní ceny, ale z ceny tržní. Chtěla bych proto sepsat závěť, kde bych vlastnické (dispoziční) právo dala mladšímu synovi. Může být závěť podmíněna tím, že v ní bude uvedeno, že mladší syn vyplatí polovinu tržní ceny (podle aktuální cenové relace v daném regionu) svého bratra? Kde má být závěť uložena?

  Děkuji

 22. Margita Vostárková

  Dobrý den, chtěla by jsem se zeptat jak by to vypadalo v případě smrti mne nebo manžela, každý máme z prvního manželství 2 děti a 1 společné. Nemáme na fyzickou osobu žádný majetek, ale máme s.r.o. kde máme značný majetek. Jak se v tomto případě rozděluje majetek firmy.Děkuji

 23. Matilda Bulisová

  Dobrý den, mému vnukovi zemřela matka, když mu byly dva roky. Rodiče po matce zemřeli v nedávné době,nezanechali závěť. Když zemřel tatínek s matčiny strany, tak se plnoletý vnuk vzal tohoto dědictví ve prospěch matčiny matky. /vnukova babička/. Teď zemřela i tato matka/vnukova babička z matčiny strany/ Tyto prarodiče měli celkem tři děti, z toho jedna dcera byla matkou mého vnuka.

  Vnuk si nárokuje dědictví, které je na Slovensku./polnosti,dům,záhrada/ Dostal již vyrozumění o dědictví, nevíme však, jak správně přistupovat k těmto dědickým záležitostem. Kdo zapíše tento majetek do katastru nemovitosti ? Jak požádat o co nejrychlejší vyplacení za nemovitost,kterou používá jedna strana dědiců ? Děkuji za odpověď.

 24. Petra Mikešová

  Dobrý den,můj přítel zdědil po rodičích barák,který si ted rekonstrujeme,ještě není rozvedený,ale má vlastnoručně napsanou závět,kde vše odkazuje mě a našemu společnému synovi.Chtěla bych se zeptat,jestli by na něco měla nárok jeho manželka.Děkuji Petra

 25. Ivana Brtáňová

  Dobrý den,

  chceme se s mým přítelem v září vzít.Já mám dvě děti a můj přítel je rozvedený a má také dvě děti.

  Je řidič z povolání, jezdí TIRem. Já jsem koupila, ještě když jsme se neznali, byt 1 + 4. Veškeré zařízení je také moje, koupila jsem ho ještě před tím než jsme se poznali.

  A teď dotaz:

  Pokud by se mu něco stalo, mají nárok na tento byt a zařízení jeho děti – nebo jak to ošetřit, abych pak nezůstala bez bytu?

  Děkuji za odpověď.

  I. Brtáňová

 26. lukas oberfirer

  Dobrý den zjistil jsem ze cca před 5-6 lety zemřel muj prastryc.Dal by nám někdo vědět kdyby zanechal nejaké dědictví?Vím že naposledy žil s nějakou paní v nesezdaném svazku a prodal svoji nemovitost z které ,ale pravděpodobně finanční prostředky uložil tzv.pod polštář.Máme jako nejbližší příbuzní na něco nárok nebo jak se zachovat mam něco zjištovat apod.? Děkuji Oberfirer.

 27. Miloslav Dolníček

  Manželka nemá vlastní děti, rodiče, prarodiče, sourozence ani jiné příbuzné.

  V případě smrti nás obou je nutné pro to, aby majetek manželky dědily moje děti z prvního manželství pořídit závěť? Tyto dospělé děti nebyly mojí současnou manželkou osvojeny, pouze k nám docházejí a mají s mojí současnou manželkou velice dobré vztahy.

 28. Jana

  Dobrý den,mám dotaz ohledně dědictví.Matka mého manžela koncem ledna 2007 prodala svoji nemovitost a finanční částku z prodeje této nemovitosti převedla přímo na bankovní účet jednoho ze synů (mého manžela).V červenci 2007 matka manžela zemřela, ke dni smrti nezanechala žádný majetek, ani nevlastnila žádný bankovní účet na její jméno. Můj dotaz se týká toho,zda-li finanční částka,kterou zemřelá převedla (darovala)za svého života jednomu ze synů (cca 1/2 roku před smrtí) se zahrnuje do dědictví? Děkuji

 29. Jana

  Dobrý den,

  chtěla bych ještě upřesnit dotaz ze dne 12.05.-finanční částku z prodeje nemovitosti matka manžela poukázala na účet mého manžela , č. účtu bylo napsáno přímo v kupní smlouvě, tudíž dále již nic nepřeváděla.Tuto kupní smlouvu podepsala s vědomím,že tyto peníze tímto způbem daruje jednomu ze synu. Tak mám opětovný dotaz, zda-li tyto peníze spadají do dědického řízení.

 30. Zuzana Růžičková

  Dobrý den, měla bych pár dotazů… žiju s přítelem, který má již 2 děti z prvního manželství. Já jsem ve stavu, kdy trvám na svatbě, abychom i s případným dítětem měli stejná příjmení… Ale teď jsem si uvědomila jednu věc… Jak by to bylo s dědictvím v případě smrti mého "manžela"? Jde mi o to, že i já do SJM přinesu dost fin. prostředků atd… Dědily by to i jeho děti bez ohledu na to, kdo do SJM přispěl? A nebo, co kdybych zemřela já? Kdo bude dědit? Začíná mi to hodně vrtat hlavou a tak nevím, zda vůbec na svatbě trvat nebo ne… Předem Vám děkuji za radu. S přáním pěkného dne, Zuzana

 31. jana nogolova

  Dobrý den, rekonstrujeme polovinu domu, který vlastní rodiče manžela. Na rekonstrukci jsme si vzali úvěr(veden na mne) a již dlouho jim přispíváme na rekonstrukci jejich poloviny domu (úvěr je veden na manžela)Co se stane v případě, že by manžel umřel dříve než jeho rodiče. Museli by mě nějak vyplatit, protože jsem do domu za dobu manželství investovala (půjčka, peníze) nebo by mě mohli „vyhodit jen tak na dlažbu? Děkuji za odpověď

 32. Josef S.

  Dobry den,

  chtel bych se zeptat na mou situaci jsem rozvedeny mam 2 nezletile deti z prvniho manzelstvi.Ted jsem se znovu ozenil a moje nynejsi manzelka je taky rozvedena a z manzelstvi ma 3 zletile deti.Spolu zadne deti nemame a mit nebudeme.Koupili jsme si ted dum na hypoteku.Jak by probihalo dedictvi v pripade me ci manzelciny smrti??? Podotykam ze deti z meho prvniho manzelstvi se semnou nestykaji a nechteji stykat.je mozne je vydedit???

 33. petra švarcová

  Mám sestru a bratra.Naši rodiče uvažují,že náš rodný dům přepíší na mého bratra,svého jediného syna s oduvodněním, že je to syn,který se přece o dum dokáže postarat nejlépe.Je možné,abych já a moje sestra nedostaly nic,když sepíší závět ve prospěch našeho bratra?Neplatí tu pravidlo neopomenutelných dědicu?

 34. vladislav skalicky

  tchyně se podruhé provdala za manžela majitele družstevního bytu na Proseku . Manžel měl syna z prvního manželství a tchyně dvě dcery také z prvního manželství.Společné děti neměli žádné a nai je vzájemně neosvojovali.Sama měla byt u majitele v regulovaném nájmu. V zápalu boje o finanční náhradu od majitele jejího bytu převedl tento druhý manžel na mne družstevní podíl aby se majitel bytu jeho manželky = (mé tchyně) nedozvěděl že mají další byt a vydřeli z něho více peněz. Po dvou letech manželství její manžel zemřel.Mezi tím se dcera tchyně se mnou rozvedla. Při dedickém řízení moje ex-tchyně předala synu zemřelého jeho bankovní účty a auto a byt se neřešil proto že byl přepsán na mne. Nyní když družstevní byt přešel na Vlastnický byt v katastru se má ex-tchyně domáhá převodu bytu na sebe a tvrdí že tak by to zemřelý manžel chtěl z důvodu že syn zůstavitele si vzal za manželku nepořádnou cikánku.Závěť jsem neviděl a asi nebyla. Jak se zachovat v mezích zákona abych pak nebyl žalován

 35. Anna Bobrzyková

  Dobrý den,můj otec se podruhé oženil do Polska a před

  20 léty zemřel.Zůstali jsme 3 sourozence mezi které měl být rozdělen podíl z nemovitostí.Poláce pořád otáleli,až teď to chtějí vyrovnat.Mezí tím bratr zemřel.Mám dva dotázy, na koho přechází díl po bratrovi,který neměl manželku ani žádné dětí a jestli

  musím platit polovinu za odhádce.

 36. denisa w.

  dobry den,mam pritele,zatim nejsme svoji,ale zijeme spolu v mensim pronajatem byte.Nyni cekame potomka a proto uvazujeme o koupi vetsi nemovitosti. Pritel ma 2 deti z predchoziho manzelstvi. Jak je mozne ochranit to,aby kdybychom si koupili byt ci barak,aby jeho deti v pripade jeho umrti barak nezdedili? Napsat ho pouze na me? Nebo je mozne ho napsat pak na nase spolecne dite ?A byl by problem,kdybychom nabyli tu nemovitost az ve spolecnym manzelstvi? i kdyby byl napsany jen na me?? dekuji.

 37. Marie Hubáčková

  Chtěla bych z důvodu velice vážné nemoci nechat sepsat závěť,ve které odkáži všechen svůj movitý a nemovitý majetek ROVNÝM dílem svému SYNOVI a mému DRUHOVI, se kterým žiji ve společné domácnosti a který se o mne stará.Jaký má nárok na můj majetek můj ještě současný manžel, se kterým nežiji a který úmyslně prodlužuje ukončení manželství v očekávání,že dřív umřu.Děkuj za odpověď.

 38. Iva Říhová

  Dobry den, pred 14-ti dny zemrel muj dedecek. Zajimalo by me, jestli ma na dedictvi narok moje matka,jeho snacha, kdyz je muj otec, jeho syn, pres 10 let po smrti. Podotykam, ze moje matka z dedy cely zivot jen tahala penize atd.

 39. Petr Kul

  hezky den, mam nasledujici dotaz. zemrela mi dcera, ktera ma dve deti.Sam mam jeste druhou dceru. jde mi o to, zda budou po me dedit a) pokud poridim zavet a jim nic neodkazi, b) zavet neporidim (je v tomto pripade mozne ci nutne je vydedit aby po me nededili?)

  dekuji za odpoved

 40. Monika Němečková

  Dobrý den

  chtěla jsem se zeptat, jak to bude se 2 závětmi, které byly sepsány a podepsány zůstavitelem téhož dne. Není možné zjistit která byla v jakou hodinu přesně napsaná a obsahově se vylučují. Nemohou vedle sebe obstát. Co se bude dít? Podle které a zda vůbec se bude dědit? nebo se přistpupí k zákonné posloupnosti?

 41. Eva Miklová

  Dobrý den,

  chtěla bych napsat závěť,mám jen manžela a jednu dceru. Dceři bych chtěla odkázat většinu majetku, ale nevím zda je to možné??

  Někdo mi říkal, kdybych dceři odkázala více, tak by pak manžel nemusel se závětí souhlasit a pak by se to dělilo půl napůl. Je to pravda? Nebo mohu díky závětí dceři odkázat většinu majetku?

  děkuji Miklová

 42. Vladimíra Malá

  1.Podruhé jsem se vdala a již v té době měla úspory na byt, účet a stavební spoření. V případě úmrtí manžela by tato hotovost spadla do dědictví ze SJM?

  2.Mé dcery z I.manželství mají svá stavební spoření a běžné účty, jedna je zletilá, druhá nezletilá, jsou výhradně jejich nebo se zkoumá datum založení?

  3.V závěti musí být vyčíslena hodnota majetku nebo jmenované konkrétní věci? Jejich hodnota je napadnutelná?

  4.Lze v závěti po smrti rozhodnout o prodeji nemovitosti a žádat dělení hotovosti, aby se předešlo blokaci prodeje někoho z majitelů?

 43. Marie

  Dobrý den. Manžel je bezdětný (má žijící rodiče a bratra), já mám plnoletého syna z prvního manželství. Pokud bychom zemřeli společně (často cestujeme), dědí po nás vše automaticky můj syn nebo dědí i manželovi příbuzní popř. v jakém poměru? Jde toto ošetřit manželovou závětí ve prospěch mého syna? Děkuji Vám za odpověď. Marie

 44. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, právně je závěť v pořádku, z hlediska gramatiky je tam několik chyb. Záleží také na tom, jestli u Vás neexistují žádní jiní potomci. To jsou totiž neopomenutelný dědici, a mají ze zákona nárok na určitý dědický podíl. Jestliže je v závěti vynecháte, stejně jim soud část dědictví přizná, protože tak stanoví občanský zákoník. Jestliže je však pan Mlynář jediným univerzálním dědicem a nejsou zde žádné jiné děti, pak bude dědit vše, tak jak si v závěti přejete.

 45. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, po smrti jednoho z manželů se nejprve vypořádá společné jmění manželů (SJM). To znamená, že by se nejprve vypořádal váš společný majetek a závazky a teprve ta část, která by zůstala po vypořádání SJM by se stala předmětem dědického řízení. Jednoduše řečeno by se jednalo o polovinu ze SJM. Při dědění ze zákona by manželce i synům připadl každému stejný díl. Při dědění ze závěti by se dědilo podle přání zůstavitele. Možná by jste si mohl nechat sepsat závěť přímo u notáře, což Vás přijde na 900,-Kč, ale budete mít jistotu, že je přesně v souladu se zákonem.

 46. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, neopomenutelní dědici jsou výhradně potomci zůstavitele (dcery a synové), o vnuky se již nejedná.

 47. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  popravdě, nejsem si jistá, co máte na mysli pojmem "zrcadlová závěť".

  Obecně však platí, že závěť můžete sepsat vlastní rukou, nebo jinou formou za účasti svědků, případně před notářem ve formě notářského zápisu.

 48. Milena Sokolová

  Se svým přítelaem jsme si koupili chalupu tá je v katastru napsana jen na něj nyní je to můj manžel. Všechny naše peníze šly do opravy včetně mého dědictví. On má tři své děti já dvě. Bylo mi doporučeno sepsat zrcadlovou závěť, že po smrti jednoho bude dědit vše ten druhý a po smrti obou pak děti. Děkuji Sokolová

 49. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud by závěť Váš bratr opravdu sepsal, byl by postup soudu naprosto v pořádku. Očividně jediným v závěti uvedeným dědicem je kamarád Vašeho bratra a v takovém případě Vy účastníkem řízení nejste.

  Pokud si však jste jist, že písmo není jeho a jste schopen zároveň předložit nějaké listiny pro srovnání bratrova písma, můžete se u soudu domáhat neplatnosti této závěti.

 50. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zákon hovoří o možnosti vydědit potomka z určitých zákonem stanovených důvodů a již neřeší otázku jeho zletilosti. Pro dědictví je nepodstatné, kdo je biologickým otcem, ale to, kdo je jako otec uveden v rodném listě.

 51. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  dědickou daň platit budete a to bez ohledu na to, že se jedná pouze o přechod práv a povinností k družstevnímu bytu. Výše se stanoví na základě určení hodnoty těchto členských práv, které stanoví znalec ve svém znaleckém posudku. Tento posudek – odhad budete přikládat k daňovému přiznání.

 52. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  zákon stanoví, že závěť se zrušuje platnou závětí pozdější a to pokud vedle sebe nemohou obstát. Tedy, stačí, pokud si sama sepíšete novou závěť, řádně ji podepíšete a datujete.

 53. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  závěť nesmí obsahovat žádné podmínky apod. Taková závěť by byla neplatná. Může v ní být uvedeno max. to, komu chce zůstavitel co odkázat a nikoli už jak atd.

 54. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v případě Vaší smrti jsou neopomenutelnými dědici všechny Vaše děti bez ohledu na to, z jakého manželství pocházejí. Jejich dědické právo lze vyloučit pouze sepsáním listiny o vydědění, což by se vztahovalo k Vašemu celému majetku.

  Je však možné docílit rozdělení Vašeho majetku mezi děti tak jak chcete sepsáním závěti; je však nutné mít na mysli, aby nezletilé děti získali podíl na dědictví stejný, jaký by získali v případě dědění ze zákona a u zletilých dětí alespoň poloviny dědického podílu ze zákona. Závětí tedy můžete pouze rozhodnout o tom, kdo co získá.

 55. Dajana Schreiberova

  Můžu přepsat dr.byt své dceři aniž by to věděla má druhá žena Byt je můj ještě než jsem si ji vzal Děkuji za odpověd´

 56. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nemůžete; uzavřením manželství se Vaše manželka stala společným nájemcem družstevního bytu jako Vy.

 57. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v případě, že nejste ženatý a nemáte vlastní děti, zdědí ze zákona vše Vaši rodiče. Pokud by ti již nežili, bude dědit bratr. Pokud byste sepsal závěť, nemá Váš sňatek na závěť žádné účinky.

 58. Jiřina Malíková

  Zemřel mi manžel. Máme 3 dospělé děti. Zajímalo by mě dělení do dědíckých skupin a části náležíjící každému.

  S manželem máme společně ve vlastnictví byt. Další majetek, jako např. chata, zahrada jsou psané jen na něj. Závěť napsaná nebyla. Mnohokrát děkuji

 59. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nejprve proběhne vypořádání SJM, tj. např. i bytu a z něj Vy získáte 1/2 a druhá 1/2 připadne do dědictví spolu s jeho výlučným majetkem. Dědictví bude rozděleno na 1/4 a Vy a vaše 3 děti získáte každý 1/4 z jeho majetku.

 60. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ano, závěť takto sepsat můžete a syn zdědí vše. Pokud chcete, aby tam dále bydlel, musela byste mu zřídit již nyní věcné břemeno užívání. To je však nepraktické, pokud byste se např. rozvedli, protože toto břemeno jen tak nezrušíte (pokud by on nesouhlasil).

  Co se týče sepsání závěti, můžete ji sepsat sama, bez svědků, i bez ověřeného podpisu, můžete uložit u notáře.

  (dále viz tento článek a jiné odpovědi na dotazy)

 61. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  do SJM patří vše, co nabyli oba manželé nebo jeden z nich za trvání manželství, s výjimkou věcí získaných darem nebo dědictvím. Patří tam tedy především veškeré příjmy obou manželů, pořízený majetek, ale i dluhy apod.

  Pokud Váš manžel zemře, vypořádá se nejprve SJM a to tak že Vy získáte 1/2 z tohoto majetku a druhá 1/2 a majetek v jeho výlučném vlastnictví bude předmětem dědického řízení. V něm se tento majetek rozdělí napůl a Vy získáte 1/2 a nezletilé dítě také 1/2. Dítě dědí hned, není proč by se mělo na něco čekat.

 62. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  píšete, že jste to četla, ale očividně jen tak napůl a ani to možná ne.

  Neopomenutelní dědicové závěť nemusí napadnout a ta se ani nestane neplatnou celá. Navíc, nenastupuje dědění ze zákona, ale každému zletilému potomkovi se musí dostat alespoň 1/2 toho, co by získal při dědění ze zákona a nezletilému stejný podíl. Navíc, manžel mezi neopomenutelné dědice nepatří – tam patří pouze Vaši potomci.

  Pokud tedy sepíšete závěť, v níž vše odkážete synovi, tak ten také vše zdědí. Tj. veškerý Váš majetek, tedy i dům – prostě vše.

 63. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud to chcete přesně, podívejte se do občanského zákoníku § 476 až 480 (např. viz odkaz Úplná znění – Občanské právo).

  Vydědění upravuje § 469a.

 64. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  závěť žádné podmínky nepřipouští. Pokud ji chcete sepsat, můžete uvést pouze komu má co připadnout.

  Pokud závěť nesepíšete, získá ze zákona každý ze synů 1/2 bytu.

  Závěť můžete uložit kdekoli; nicméně abyste měla jistotu, že se nalezne a nikdo nepovolaný ji nezničí, doporučuji uložit ji v centrálním registru závětí.

 65. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při úmrtí manžela se nejprve vypořádá společné jmění manželů. Ostatní majetek pak spadá do dědické podstaty a provede se dědické řízení. Obchodní podíl ve firmě bude také zahrnut do pozůstalosti. Pokud ovšem stanovy společnosti dědění podílu nevyloučily. Pak se ustanoví osoba, která bude spravovat podíl do konce řízení a po vydání usnesení o dědictví se rozhodne o tom, co dál. Jestli dědici chtějí pokračovat nebo ze společnosti vystoupit.

 66. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud ona závěť splńuje všechny zákonné předpoklady, tak jeho manželka na nic nárok mít nebude.

 67. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  vědět by Vám dal soud (notář) v případě, že byste byl dědicem. Pokud ale máte informace o tom, že žádné bližší příbuzné neměl, doporučuji obrátit se na místně příslušný soud, který dědictví projednával a zjistit výsledek dědického řízení.

 68. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  byt zůstane i po svatbě ve Vašem výlučném vlastnictví. Jestliže tedy přítel (budoucí manžel) zemře, bude se dědické řízení týkat jeho majetku (logicky tedy ne vašeho bytu). Z jeho majetku získáte Vy 1/3 a jeho děti také po 1/3.

 69. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v případě manželčiny smrti budete ze zákona výlučným dědicem Vy. Jestliže by zemřela až po Vás, a nebude žádný dědic, připadne dědictví státu. Může samozřejmě sepsat závěť v níž svůj majetek odkáže Vašim dětem.

 70. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  nezahrnuje, nicméně ostatní děti mohou tento dar namítat a požadovat, aby byl dědický podíl Vašeho manžela ponížen.

 71. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže se vezmete a manžel zemře, bude nejprve vypořádáno Vaše SJM z něhož Vy získáte 1/2 a druhá 1/2 vč. věcí v jeho výlučném vlastnictví bude předmětem dědického vypořádání, z něhož Vy a všechny jeho děti budou ze zákona dědit stejným dílem.

  Věci vč. finančních prostředků, které jste nabyla před uzavřením manželství jsou výlučně Vaše a nespadají do SJM.

 72. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud zemře některý z Vás, bude dědit jeho pozůstalý manžel a pouze děti zemřelého, všichni stejným dílem.

  Jestliže jsou splněny podmínky § 469a občanského zákoníku, je možné děti za těchto podmínek vydědit a to sepsáním listiny o vydědění.

 73. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže se synem (Vaším bratrem) uzavřou darovací smlouvu za svého života, nejedná se o závěť. Rodiče jako vlastníci mohou se svým majetkem nakládat dle svého uvážení. V případě jejich smrti byste pak mohla toto darování bratrovi namítat a jemu by se max. snížil jeho dědický podíl o hodnotu tohoto domu.

  Pokud by se ale rozhodli, že jej pouze uvedou jako jediného dědice této nemovitosti po své smrti, měly byste se sestrou jako neopomenutelní dědici nárok na polovinu toho, co byste získali při dědění ze zákona.

 74. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nejste to Vy, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech. Pokud si myslí, že má nárok, pak ať ho náležitě prokáže u soudu. A to nebude nic lehkého. Kdo si koho vzal, je naprosto právně nepodstatné, je to jen takový výkřik do prázdna. Pokud však celá věc dospěje až k soudu, tak neotálejte a sjednejte si advokáta.

 75. vladislav skalicky

  jsem jen ten obdarovný jenž jen vypomohl –tedy nezkrácen n mých právech — ptám se jen jak se morálně zachovat v tomto případě kdy skutečný vlastník zemřel bez závetí neočekávaně. Zanechal jediného již dospělého syna a a z druhého dvouletého bezdětného manželství ženu. Tato žena se chce tento byt jen pro sebe – že prý to nebožtík manžel tak chtěl. Syn věděl o bytě ale bohužel v té době již jeho otec byt neměl – byl převeden na mně. Teď má morální závazek ho vrátit — ale komu je to správné ?? to byla má otázka

 76. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v tomto ohledu Vám nepomohu, morální kodex je věcí každého a v této poradně řešíme dotazy z právního hlediska, nikoliv z "psychologického". K tomu lze dodat, že morální závazky nejsou závazky právními a jako takové se v případě, že je dotyčný dobrovolně neplní, nedají vymáhat. Záleží tedy na osobnosti každého a charakter osoby žádné paragrafy nezmění.

 77. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud je naživu ještě jeho rodič, pak dědí on. Jestli ne, dědila by osoba, se kterou žil ve společné domácnosti alespoň 1 rok před smrtí. A není-li ani taková osoba, pak dědí sourozenci.

  Náklady posudku v rámci dědického řízení platí dědicové, takže podíl na odměně znalce ponesete.

 78. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, buď bude nemovitost darována vašemu dítěti či Vám (to lze v i mimo manželství) nebo své potomky vydědí, což je však možné jen ve výjimečných případech a nikoliv jen proto, aby nedědili potomci přítele z jiného vztahu, kteří jsou navíc neopominutelnými dědici. Popřípadě může sepsat závěť, ale rozdělení majetku musí odpovídat právům (dědickým nárokům) všech jeho potomků, pokud ne, byla by v této části neplatná.

 79. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže sepíšete závěť a jeho v ní neuvedete, tak z dědictví nezíská nic. Manžel narozdíl od dětí není neopomenutelným dědicem, tudíž ho lze z dědictví jednoduše vyloučit sepsáním závěti.

 80. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  pokud neznechal závěť, tak platí:

  §473

  (1) V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel nebo partner, každý z nich stejným dílem.

  (2) Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem jeho děti. Jestliže nedědí ani tyto děti nebo některé z nich, dědí stejným dílem jejich potomci.

  Tedy snacha nedědí.

 81. K.K.

  Dobrý den,maminka byla dlouho nemocná,já jsem za ní pravidelně jezdila domů i do nemocnice cca 50 km.Sestra bydlí v Praze a v době,kdy byla maminka po mrtvici,donutila ji převést na ní byt družstevní v Plzní nyní hodnota cca.850.000,-Kč.Sestra byla v Plzni,když mamka umírala,ale mě nic neřekla,až v pondělí,kdy vyzvedla mamky důchody,zrovna,když jsem za mamkou odjížděla,mi zavolala.Maminky úmrtí mě na tolik zasáhlo,že jsem nezkoumala kolik peněz a co se dědí.U notáře jsem prvně viděla záveť.Mám pocit nespravedlnosti a vím,že mamka byla pod vlivem léků.Jinak by nic nepřepsala,nechala nás obě.Jak se jí muselo žít,když mi nic nesměla říci.Děkuji

 82. petra stejskalová

  Dobrý den,

  chtěla bych pořídit závěť a vydědit svoji dceru, která o mě neprojevuje naprosto žádný zájem, již několik let jsem ji neviděla a nevím,kde se zdržuje. Lze vydědění uvést do závěti, nebo musí být pořízena zvláštní listina o vydědění? Jak detailně je třeba popsat důvody vydědění?

 83. Karel Dlouhý

  Domnívám se, že se nebude moci přihlédnout k žádné z těch dvou závětí a bude se dědit ze zákona.

 84. Milan Zeman

  Pokud zemřete společně, Váš syn bude dědit Vaši část SJM a Váš výlučný majetek. Po Vašem manželovi budou dědit jeho rodiče. Závětí může každý se svým majetkem disponovat dle libosti s ohledem na práva neopomenutelných dědiců. Protože Váš manžel neopomenutelné dědice nemá, může veškerý majetek odkázat Vašemu synovi.

 85. Notářské Služby

  Nepominutelnými dědici jsou dle NOZ (§ 1643 odst. 1) děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Rozlišuje se mezi potomky zletilými a nezletilými. Nezletilému potomku zůstavitele se musí v případě dědění ze závěti dostat alespoň tolik, kolik činí jeho dědický podíl ze zákona. V případě zletilých potomků, nesmí být tito zkráceni více, než kolik činí polovina jejich dědického podílu ze zákona. Manžel tedy nebude mít možnost jakkoliv Vaši závěť rozporovat, ledaže by namítal její neplatnost. Proto doporučujeme sepsání závěti u notáře, který Vám navíc se vším poradí. Více si přečtete například zde: http://www.notarskesluzby.cz/zaveti_listiny_o_vydedeni.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>