Nový stavební zákon – umístění stavby

 

Chceme-li se pustit do stavby (podle stavebního zákona chápejme stavbou veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání – tedy velmi široké chápání naproti třeba klasickému chápání občanskoprávnímu), podívejme se na možnosti, jaké máme při jejím umístění a alespoň zhruba na postupy, kterým jednotlivé konkrétní stavby podléhají.

První a nejjednodušší možností je postup podle §79 odst. 3 stavebního zákona. Jedná se o jednoduché stavby, které nevyžadují pro své umístění (tím není dotčena případná nutnost povolení k realizaci stavby) povolení ani ohlášení. Jedná se o malé a jednoduché stavby, jejichž okruh je omezen zákonným výčtem. Jedná se např. o informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla, bleskosvody a zařízení, které tvoří jejich součást, informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích, opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce (zde se jako nejčastější příklad uvádí krátkodobě postavené lešení) ap.1

Vedle této možnosti se otvírá možnost v souladu s regulačním plánem, pokud je pro danou oblast vydán. Jelikož se jedná o nový institut, pak v současné době zatím příliš velká možnost postupovat tímto způsobem nebude. O této možnosti se více dozvíte na stavebním úřadě, který by vám měl sdělit, zda pro potřebné území regulační plán byl vydán nebo nikoliv.

Třetí možností v pořadí je možnost požádat na stavebním úřadě o žádost o vydání územně plánovací informace. Tato může být uvedena v souladu s § 21 odst. 1 písm. d) stavebního zákona jako informace o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Musí se jednat o stavby podle přesně vyjmenované stavby za daných podmínek (zde lze jako nejčastěji zmiňovaný uvést stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, dále se jedná o menší podzemní stavby, stavby sloužící nikoliv pro bydlení do 300 m2 ap.2

Pokud nelze umístit stavbu ani na základě tohoto postupu, musíme zkoumat možnost, že namísto územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, a to na základě oznámení o záměru. Podmínkou takovéhoto postupu je, že takovýto stavební záměr je v zastavěném území3 nebo v zastavitelné ploše4, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu nebo pokud není vydáno bezpodmínečné souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu (někdy je např. vyžadováno závazné stanovisko orgánu ochrany přírody nebo pro kulturní památky orgánu památkové péče ap.). Takovýto postup je vhodné zvolit u staveb, u kterých nelze zvolit jednodušší formu (viz výše) a zároveň jsou zařazeny do taxativního výčtu podle § 96 odst. 2 stavebního zákona. Tady zákon uvádí tyto stavby: stavby, jejich změny a zařízení, která nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103 odst. 1 a 2, ohlašované stavby, jejich změny a zařízení, stavby pro reklamu, stavby umisťované v uzavřených prostorech existujících staveb, nemění-li se vliv stavby na okolí, úpravy terénu, násypů a výkopů do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými komunikacemi a veřejnými prostranstvími nebo nedochází-li k nakládání s odpady, skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek odpadu, změny druhu pozemku o výměře do 300 m2 a změny staveb. V tomto případě je však nutno mít na paměti, že se nejedná o klasické správní řízení, jehož výsledkem by bylo správní rozhodnutí, tedy jde o neformální řízení podle části IV. správního řádu, neprovádí se v jeho rámci dokazování ani ústní jednání a jeho výsledkem je tak vydání povolení s umístěním, jehož platnost je omezena na dobu dvanácti měsíců.

Nejznámější možností jak dosáhnout umístění stavby podle zákona je územní rozhodnutí. V porovnání s výše uvedenými jde o složitější, ale z praxe dobře známý postup. Omezíme se tedy pouze na konstatování, že rozlišujeme zjednodušené stavební řízení (za podmínek a postupu podle § 95 stavebního zákona) a klasické řízení podle § 84 a následujících stavebního zákona. Zde už jde postup ve správním řízení, je tedy nutno brát ohled na subsidiární povahu správního řádu.

Poslední a zatím zcela novou možností je uzavření veřejnoprávní smlouvy. Tento postup nebyl zatím v praxi využíván, a proto je otázkou, zda v budoucnu najde své uplatnění.

Závěrem lze shrnout, že umístění stavby (tedy jedna z výše uvedených možností – nevyžadováno povolení, regulační plán, územně plánovací informace, územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva) je prvním krokem pro následnou realizaci Vaší stavby. Po vypořádání se s územním rozhodováním o umístění stavby je nutné vyřešit povolení realizace stavby a užívací povolení. Těmto postupům se budeme věnovat příště.

 

Zbyněk Bouda, student 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

1 kompletní výčet těchto staveb uvádí §79 odst. 3 stavebního zákona

2 přesný výčet podle §104 odst. 2 písm. a) – d) za podmínek podle §104 odst.1 stavebního zákona

3 jak je vymezeno zastavěné území nalezneme v § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

4 k vymezení zastavitelné plochy viz § 2 odst. 1 písm. j) stavebního zákona

131 komentářů u „Nový stavební zákon – umístění stavby

 1. Tomáš Flandera

  Dobrý den,

  měl bych dotaz,zda platí úprava nového stavebního zákona č183/2006Sb,ve znění zákona č.68/2007Sb.,dle které sem se dozvěděl z médií,že by bylo možné žádat o stavbu RD na nezastavěném pozemku(dle územního plánu dané obce je to stále ještě orná půda,protože daná obec ještě nemá schválenu změnu územního plánu) a co pro toto můžu udělat.Předem děkuji.

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, uvedený zákon platí. Celou záležitost ohledně stavby a jejího umístění projednejte na stavebním úřadu. Jedná-li se o ornou půdu, bude nejspíše nutné zajistit její vynětí z půdního zemědělského fondu a změnit stav na pozemek určený k zástavbě. Záležitosti ohledně územního plánování a staveb řeší příslušný městský úřad – stavební odbor. Zde by Vám měli podat potřebné instrukce.

 3. Dana Datlová

  Dobrý den,

  náš soused si bez našeho vědomí postavil na své parcele zahradní domek či domek pro hosty zhruba 0,5 m od našeho plotu. Na příjezdové cestě, která vede těsně podél našeho plotu nyní začíná stavbu garáže zhruba ve stejné vzdálenosti od plotu. Část našeho výhledu ze zahrady by tedy byla na tuto garáž. Opět vše bez našeho vědomí. Prosím o informaci, je-li možné se nějak bránit a jaká práva máme.

  Předem moc děkuji za radu.

  Dana D.

 4. Milada Potštejnská

  Dobrý den,

  prosím vás můžete mi poradit? Na sousedním pozemku chce město postavit bytový dům, na investora bylo vypsáno výběrové řízení. Náš rodinný domek se nachází velmi blízko od zamýšlené stavby (cca 4m od hranice pozemku a bytový dům má stát cca 7m od hranice).Já mám velkou obavu, že nám stavba bude asi v zimních měsících celý den stínit, neboť má být situována na jih, jihovýchod od našeho domu. Existuje nějaká vyhláška či zákon, který řeší výšku a umístění velkých budov mezi rodinnými domy a dále jejich zastínění?

  Předem vám moc děkuji za radu.

  Potštejnská Milada

 5. Václav Hlaváček

  prosím o radu,Mám pozemek, který vlastním je veden jako orná půda zahradnictví a chtěl bych si na tomto pozemku postavit rodinný domek. Na stavebním úřadě mi sdělili, že na tomto pozemku není možno stavbu realizovat dokud nebude schválen územní plán pro celé město. Pozemek je v intravilánu města.Uzemní plán se neustále oddaluje a už se řeší několik let. Pozemek jde do plánu jako rodinné domky s drobnou podnikatelskou činností. Je nějaké řešení nebo musím počkat než se ti byrokrati na městě domluvěji a nechají schvált územní plán??

 6. Lubomír Šíp

  Dobrý den, jsem vlastníkem pozemku v malém městečku Osečná, pozemek je bonitován jako orná půda a je navíc v části obce která není určená k zástavbě.Jelikoš jsem získal zahradní chatku o rozměru cca 6×7 m bez pevného základu, a tu musím do krádkého termínu odstěhovat ze stávajícího místa, hledám způsob jakým bych mohl tuto chatku postavit na tomto pozemku.Náš stavební úřed se odvolává na rozhodnutí,které musí učinit obecní zastupitelstvo,,což je předem prohrané".Chtěl bych se zeptat jestli nelze stavbu postavit třeba pod názvem sklad na ovoce a zeleninu,nebo sklad hnojiv,nebo jako dočasnoů stavbu, atd…..a za jakých podmínek ,pokud by jste věděl nějaké řešení této situace, byl bych Vám velmi vděčný za pomoc, nebo radu která by vyřešila mou situaci.S pozdravem L.Šíp LubomirSip@seznam.cz

  1. Ice

   This is me, too. I rag on myself so much that Roy often tells me, "Hey, stop talking about my wife that way!" I would never, ever, EVER talk about another person the way I talk about myself, and I think th3&er#e9;s something really wrong with that.Thanks for sharing this.

 7. Bibiana Klapetková

  Dobrý den,

  V červnu 2007 nám soused ohlásil postavení buňky pro koně. Manžel i já jsme toto oznámení podepsali. Nyní máme starost, jak to bude dál,mají hnojiště v blízkosti našeho domu. Jakou dobu tento podpis platí? Neb, co můžeme proti postavení buňky podnikat.

 8. Evzen Gabriel

  Dobry den . Na svem pozemku chci postavit sklenik o rozmerech 2,6 x 4 x 2,17 m a zajimalo by me jakou vzdalenost mam dodrzet od sousedova plotu . Se sousedem mame pozemky ve svem vlastnictvi a pozemky nejsou vedeny jako stavebni parcely . Pozemek vyuzivame pouze jako zahradu . Dekuji . Evzen

 9. Hana Jaschkeová

  Dobrý den, bydlíme v nájemním domě 4 rodiny, k domu náleží zahrada, která je rozdělena na 4 díly, daný pozemek si každý platí.Na pozemku hned vedle našeho začal soused stavět zahradní patrovou chatu, asi tak půl metru od mého pozemku, tato stavba stíní můj pozemek.Územní a stavební řízení neproběhlo, nebo jsme k němu nebyli přizváni.Prosím napište zda je možno nějakým způsobem se bránit. Děkuji za odpověď

 10. Michal Rozkošný

  Dobrý den,

  chtěl bych se informovat,zda dle stavebního zákona je možno realizovat stavbu rekreační chaty s požností celeročního uživání či RD do 150m2 na druhu pozemnku: zahdrada.

  Který úřad o tomto rozhoduje?

  Snažil jsem se získat tuto infomaci na stavebním úřadě, ale bylo mi řečeno, že na základě schváleného územního plánu obce nelze na dané parcele realizovat žádnou stavbu. Musela by se vyřídit jeho změna. V tomto směru je však nutno jednat s obcí.

  S pozdravem,

  Michal Rozkošný

 11. Rudolf Vojáček

  Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat jestli je k postavení stavební buňky na pozemku označeném jako "ostatní půda" potřeba stavební povolení?R.Vojáček

 12. Libuše Čtvrtlíková

  Dobry den, chtela bych se zeptat, do kolika let musi byt postaveny rodinny domek. Slysela jsem, ze podle noveho zakona musi byt postaven do 3 let. Je to tak?

  Dale bych se chtela zeptat, jak je to s umistenim domku od hranice pozemku (je rozdil zda je nektera strana domku bez oken?)

  Predem dekuji za odpoved

 13. Vladimír Hubík

  Dobrý den,

  chci se zeptat jak postupovat. Postavili jsme dle řádných povolení dům (obchod + bydlení) a soused ( právnická osoba) nyní chce odbagrovat velké množství svahu sousedního pozemku a celý tento vydláždit a těsně od hranice postavit opěrnou stěnu. Vadí nám ale, že takto hodlá dláždit až na samou hranici pozemků. Je možno požadovat 2m odstup dle §25 vyhl.501/2006 Sb. ??? Děkuji za odpověď.

 14. Martina Čížková

  Vlastním pozemek,na kterým bych si chtěla postavit RD, ale v územním plánu je už několik desítek let naplánovaná škola s příslušenstvím. V únoru loňského roku jsem žádala o změnu územního plánu. Odpověděli mi, že územní plán budou projednávat nejdříve za 3 roky. Mám ještě nějaké možnosti?f7xgp

 15. Monika Chříbková

  Dobrý den,chci koupit stavební pozemek nad kterým vede vysoké napětí.Když jsem se ptala na pobočce ČEZu ohledně zrušení tohoto napětí a vytvoření nějaké odbočky mimo pozemek mi bylo zděleno že to je možné ale vše bych si musela hradit sama.Chci se zeptat jestli je to opravdu pravda,popřípadě na koho bych se mohla obrátit.děkuju moc za odověď

 16. PAVEL

  Dobrý den, v naší obci se buduje nové mini sídliště individuálních RD. Je zde cca 15 parcel.

  Máme vybraný pozemek a také RD, který chceme stavět. Na pozemku bychom chtěli mít malé posezení a lehký přístřešek pro 2 auta. Jaká vzdálenost musí min. být dle stavebního zákona od těchto staveb k hranici pozemku?

  A u RD je tato min. vzdálenost jaká?

  děkuji za odpověď

 17. michal šandera

  Dobrý den, mám pozemek vedený jako orná půda a rád bych na něm postavil přístřešek pro dva koně o rozměrech cca

  6 x 4m srubovým způsobem z jedné strany otevřený na pevné podezdívce a dále roubenou budovu 5 x5m na betonovým základě, která by sloužila, jako technické zázemí(nářaďovna). Chci se Vás zeptat, jaké musím mít povolení a nebo, do jakého rozměru můžou být takovéhle stavby pouze na ohlášení. Děkuji

 18. Milan Mazáč

  Dobrý den, vlastníme rodinný domek na hranici pozemku. Město prodalo sousední zahradu (námi dříve pronajímanou) ve výberovém řízení jako stavební parcelu za podmínek splnění regulativu (který vydalo). Regulativ předepisoval mj. umístění stavby RD min. 7,0 m od našeho domu. V současné době stavitel staví dům a ten již stojí 6,2 m od našeho domu. Stavitel tedy dle mého názoru porušil jak regulativ, tak stavební zákon (vyhlášku 501/2006 Sb.) a asi i stavební povolení (souhlas jsme dávali se stavbou vzdálenou 7,3 m). Otázka zní, co se stane, když jako sousedé oznámíme toto stavebnímu úřadu? Podle regulativu mohl dům umístit až 10 m od našeho, takže se nejedná o stísněné podmínky. Na náš malý pozemek doléhá tímto větší stín a to se nám nelíbí. Pokud by stavební úřad po našem oznámení povolil výjimku, byly by porušeny podmínky výběrového řízení (dané regulativem) na prodej toho pozemku? Nemělo by být potom výběrové řízení na prodej pozemku vypsáno znova?

  Děkuji za vaši odpověď. Mazáč

 19. Michal Zuska

  Dobry den,

  novy "soused" koupil pozemek mimo stavebni uzemi obce. Hodlal zde stavet dum coz mu nebylo samozrejme povoleno (obci i stavebnim uradem). Nyni zde instaloval provizorni montovanou stavbu s kominem a bez povoleni provedl vrt ze ktereho cerpa vodu. Stavbu uziva jako obytny objekt. Jakym zpusobem je mozne se branit proti takovemu jednani v situaci kdy takovy clovek obtezuje ruznymi aktivitami sve okoli a obec je v jednani prinejmensim pasivni…

  Dekuji pekne.

 20. Matoušová Helena

  Dobrý den, soused vlastní stavební pozemek (cca 300m2), na kterém je dům v dezolátním stavu cca 10 let neobývaný, a u něj zahradu (cca 300m2 – označenou jako zemědělský půdní fond), kde chce postavit nový dům. Pro nás to bude znamenat zastavění prakticky celé jedné strany pozemnku. Lze proti tomu vznést námitku?

  Děkuji.

 21. Matoušová Helena

  Při stavbě rod. domu na pozamku, který je veden jako zahrada, je nutno požádat o vyjmutí ze zemědělského půdného fondu? Pokud ano, tak koho – obec nebo stavení úřad? Děkuji

 22. Michal Vlk

  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli potřebuji stavební povolení nebo stačí stavební ohlášení při vybudování sportovních šaten s klubovnou z tzv. stavebních buňek, popř jak nejlépe postupovat.

  Děkuji Michal Vlk

 23. Martin Kopřiva

  dobrý den,

  může SÚ "odmítnout" potvrdit nabytí právní moci bez jakéhokoliv odvolání proti již vydanému SP ?

  Dne 25.8.2008 jsme si podali žádost o SP (přičemž spojené řízení nám bylo zamítnuto a tak jsme již od 5.3.2008 řešili územko) a bylo nám ústně přislíbeno, že vzhledem k těm prostojům budeme mít SP do konce září. Na začátek října jsme tedy objednali firmu.

  Přesto došlo bezdůvodně ke zdržení a SP bylo vydáno až 7.10.2008, kdy už se započaly terénní úpravy.

  Předpokládal jsem, že se tímto vystavuji možnosti postihu, ale byl jsem v klidu, že SP už mám v ruce.

  SÚ ovšem rozhodl, že porušením SP toto nemůže nabýt právní moci. Přičemž v SP je jako jediný odkladný prostředek uvedeno včas podané a přípustné odvolání. Stejně tak to uvádí a zákon. A stejně tak postupuje mně známá praxe.

  Přesto SÚ jeden den po době, kdy mělo dojit k nabytí právní moci, zaslal dopis o konání kontrolního dne a s poukazem na toto zjištění, které teprve nastane, odmítá vydat potvrzení o nabytí právní moc

 24. Marcela Kuštová

  Dobrý den.Před čtyřmi roky jseme postavili z trubek a laminátu,bez základu,přístřešek na dřevo.Z neznalosti a na radu že toto neni potřeba žádné povolení,jsme jej umístili na zahradu,150cm od sousední zahrady.Dnes máme se sousedem špatné vztahy a tento se na stavebním úřadě domáhá odle §129 odst.1 o odstranění stavby.Co můžeme ještě dělat?Nestačí jen posunout přístřešek na 2m?Děkujeme.

 25. Tomáš Flandera

  Dobrý den,rád bych se informoval,zda je možné,že projektant navrhl pro danou lokalitu regulativa pro výstavbu taková,že není reálné je splnit a začít stavět.Jedná se především o výstavbu oddílné kanalizace,veřejné osvětlení a vodovod.Podotýkám,že jde o výstavbu v lokalitě územním plánem určené pro výstavbu objektů, určených pro osobní rekreaci.Děkuji.

 26. Michal Macek

  dobrý den,

  koupil jsem si pozemek v CHKO Jeseníky, kde se plánuje výstavba rybníka, mám na to asi už 12 povolení. Ovšem stavba rybníka se protáhne kvůli územnímu plánu. Chci si tedy postavit obslužný objekt. Nerad bych porušil § 44 odst.1 a § 12 odst.2 zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tento obslužný objekt bych rád postavil tak, aby vyhovoval § 103 odst. a 1) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na které není potřeba stavební povolení a ani ohlášení. Na stavbu obslužného objektu lze uplatnit i §9 (2) a 4) 334/92 Sb. zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.Chci se zeptat, zda stačí jen vyjádření CHKO či musím obstarat ještě územní rozhodnutí o umístění stavby – územní povolení či stačí jen souhlas. Pozemek je v k.ú. veden jako plocha určená k rekreaci jako ostatní plocha. Velice Vám děkuji za odpověď

 27. Ester Normova

  Dobrý den, prosím o Vaši radu. Já i soused máme úzké pozemky (14 a 15m šíře). Soused si zhruba před 2 lety postavil na pozemku rodinný dům a na vzdálenost od hranice k mému pozemku mu byla schválena výjimka. Garáží, která je součástí jeho domu, je ode mě vzdálen pouze dva metry.

  Nyní se soused chystá provést na garáži nástavbu, kde bude obyvatelná místnost s okny. Přestože dům jsem mu schválila bez připomínek, s nástavbou souhlasit nebudu. Přístavba naruší mé soukromí. Pokudu nebudu se stavbou souhlasit, jaké jsou šance, že mu stavbu zamítne i Stavební Úřad? Děkuji za Vaši pomoc. Normová

 28. Ester Normova

  Dobré odpoledne, mám ještě jeden dotaz. Příští rok se chystám na svém pozemku postavit rodinný dům. Projekt jsem si vybrala takový, aby hlavní část domu = balkón, terasa i hlavní okna byla situována do mé zahrady. Dokonce jsem kvůli této orientaci oken dělala i několik individuálních úprav projektu.

  Navíc jsem dům na pozemek posadila tak, aby přímo nesousedil s domem souseda, ale pusunula jsem jej tak (na úkor zahrady), aby dům začínal tam kde sousedův dům končí a kde je jeho zahradu.

  Protože ale sousedův pozemek leží na jižní straně od mého budoucího domu, dvě okna v přízemí a dvě v podkroví povedou kvůli prosvětlení místností směrem k sousedovi.

  Vzdálenost od hranice pozemku souseda zachovávám větší než předepisuje Stavební Zákon, bude to 3,7m.

  Soused ale dělá problémy a požaduje po mě přepracování projektu domu. Povolí prý pouze okna střešní. Můžete mi prosím poradit?

  1. Hana Karbanová

   Přesně ten samý problém se sousedem ,nejvíce slunce jde právě z jižní strany.Problém paní Normanové je naprosto stejný s naším jak polohou tak postavením domu.budu velmi vděčná jestli mě odpovíte.Děkuji

 29. Libor Trchalík

  Dobrý den,jsem majitelem pozemku cca 1250 m a chtěl bych na tomto pozemku vybudovat chovný rybník o rozloze cca 10x30m.Pozemek je veden jako louka a protéká na jeho hranici potok.Prosím o radu na jakou instituci se obrátit nejdříve,abych dodržel správný právní postup.Děkuji za jakoukoliv pomoc,jsem úplný začátečník.

 30. LENKA RŮŽIČKOVÁ

  Dobrý den,soused chce postavit v hranici kde máme studnu s pitnou vodou garáž asi 15cm od našeho plotu,kde je i studna.Může mu to stavební úřad schválit,pokud s tím nesouhlasíme a nepodepsali jsme mu papíry,na kterých měl i nepravdivý nákres?Jak daleko má být stavba od hranice sousedova pozemku,a co když si pak vymyslí že chce postavit místo garáže kůlnu nebo stříšku a pak postaví garáž,jak postupovat.Předem díky za odpověď.

 31. Yveta Kozárková

  Dobrý den, máme pozemek-prostor mezi dvěma domy, na kterém jsou základy pův. romu a část obvod. zdi původního domu stojící na hranici pozemku. Máme projekt a žádost o výjimku abychom mohli stávající zed využít jako obvodovou zed nového domu. Požádali jsme o výjimku ale stavební uřad nám řekl, že na nhranici pozemku nemůžem, Ve štítové zdi na hranici pozemku namáme okna ani větrací otvory, sousední dům ve zdi nemá okna do obytných místností, máme podepsaný souhlas od soussedů se stavbou. dále máme rozhodnutí o odstanění stavby pův. domu z r. 1999, kde je jednou z podmínek odstanění ponechání zdi na hranici pozemku která bude použita pro budoucí objekt. Ani přes to stavební uřad naši řádost o výjimku zamítl, už jsme zoufalí. Můžeme se nějak bránit? Yva

 32. Lucie Mar

  Dobrý den, naše obec nyní v březnu schválila zadání změny ÚP. Až do této fáze to trvalo 2 roky. Nyní to má na starosti projektová kancelář. Následně bude svolána rada příslušných orgánů a bude se tato změna projednávat s veřejností. Máme koupený pozemek a na tuto změnu čekáme. Máme vůbec šanci letos začít stavět (vše včetně projektu máme přichystané)? Co všechno nás ještě čeká? Dá se to nějak urychlit? A je možnost, že by si člověk tuto změnu vyřídil sám zapomoci architekta? Moc děkuji – jsme už zoufalí!

 33. Pavel Žiška

  Dobrý den.

  Chci si oplotit svůj pozemek + nějaké drobné stavby. Na to mi stačí územní souhlas. Soused má 1,5m. Dohodl se ale s dalším sousedem a společně mě vydírají, abych jim podepsal snížení odstupu mezi domy (ale máme tam okna). Společně pak chtějí pozemky prodat. Nechci mít kvůli plotu 3m před okny dům. I těch zákonných 7m je tak akorát. Otázka: mohou blokovat i územní řízení? Je potřeba na zahradní drátěný plot projekt? Co se stane, když postavím na černo? Potřebuji pak také projekt? Děkuji

 34. Petr Fiala

  Umístil jsem na svůj pozemek stavební buňku vel.6×2,5 m.Prosím o sdělení,zda potřebuji k takovémuto kroku souhlas stavebního úřadu.Pokud ano,může mne stavební úřad pokutovat za neoznámení mého kroku?

 35. René Krell

  Nedávno jsem slyšel něco o možné výjimce se stavebním povolením, pokud chcete stavět na nestavební parcele, která je na kraji obce a hraničí se zastavěnou plochou stavební parcely, tedy s původní stavbou. Tato výjimka, která prý nevyžaduje změnu územního plánu má být už jen par let platná. Otázka: Existuje zákon a nebo novela zákona s takovým obsahem? Pokud ano, jaké jsou přitom podrobné podmínky pro stavební povolení?

 36. Jitka Bojarová

  Dobrý den. Sousedka žádá povolení ke stavbě, rozměry pozemku jsou 9*40 m, ale není to pravidelný obdélník. Má povoleno od druhého souseda mít zeď na hranici pozemku. Dle situačního návrhu není hranice stavby 2m od plotu, ale 1,7 a 1,4 m. Moje stavba splňuje minimum, tj. 2m od plotu. Je nějaký předpis, kde je zmíněno, že 2m je opravdu minimum nebo lze stavbu více přiblížit ??? Sousedka nechce pochopit, že pokud chce stavět, musí svou stavbu uzpůsobit svým pozemkovým možnostem. Děkuji za odpověď

 37. petr toms

  V srpnu 2009 jsem postavil pec pro výpal keramiky o půdorysu 210*160 cm s komínem 3500cm. Na udání u mě byla provedena kontrolní prohlídka SÚ, a následně na základě neohlášení stavby, oznámen zákaz užívání stavby. Je možné pec neohlašovat podle § 103 odst. 1 písm. b 6. -Stavebního zákona? popř. Existuje možnost jak stavbu znova užívat?

  Díky za odpovědi

 38. František Zádrapa

  Dobrý den,

  soused měl postavenou stodolu v době, kdy se spoustu staveb stavělo jen tak na svolení souseda. Ta stodola stála částečně na našem pozemku. Jenže stářím spadla a soused na jejím místě postavil jen kůlnu. Rozhodl se ale, že kůlnu zbourá a místo ní postaví garáž. Tvrdí, že stavební povolení nepotřebuje, protože bude stát na základě bývalé stodoly. Vůbec ho nezajímá, že stála částečně na našem pozemku a i kdyby ji postavil třeba o metr menší a tím nezasáhl do naší parcely, stále nebude mít dostatečný odstup od našeho pozemku. Navíc stodola měla jen dřevěnou konstrukci postavenou na zemi bez základů, což jeho zděná garáž bude vyžadovat patřičný základ. Poraďte mi prosím, jestli může bez povolení tuto garáž postavit a když by si vyřídil na SÚ povolení na rekonstrukci, jestli má právo postavit garáž na stejné místo, když pozemek pod ním není jeho a odstup od sousední parcely je porušený.

  Děkuji František Zádrapa

 39. Daniel Dvorský

  Dobry den,

  po koupi pozemku jsem zjistil že sousedova odpadní jímka zasahuje asi 35% své velikosti do mého pozemku který jsem od tohoto souseda koupil a neskolaudovanou po domácku zhotovenou kanalizací odtéká kamsi přes můj pozemek. Na mém pozemku není zřízeno věcné břemeno na tuto stavbu. Sousedova projektová dokumentace na stavebním úřadě má projektovanou odpadní jímku na jiné části jeho pozemku. Nabízel jsem sousedovi zřízení kanalizace na mé náklady když odstraní jímku, bohužel na mou nabídku nechce přistoupit. Prosím o radu, jaké jsou moje možnosti, je možné souseda donutit odstranit tuto stavbu z mého pozemku, nebo mohu jí odstrani já na vlastní náklady bez právních následků? Velice děkuji za radu.

  Daniel Dvorský

 40. Markéta P.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to se stavbou na hranici se sousedními pozemky? Máme pozemek o rozměrech 9x160m, plánujeme výstavbu RD s bočními zdmi na hranicích se sousedními pozemky. Ani na jedné z nich nebudou okna ani žádné výklenky, jen holé zdi. Ani na jednom sousedním pozemku nestojí žádný dům. Je možné takhle stavět? Potřebujeme souhlas sousedů s touto výstavbou? Pokud ano, jak postupovat v případě, že jeden soused je již 20 let mrtvý a jeho pozemek nebyl součástí dědického řízení, tedy tento pozemek je stále ve vlastnictví mrtvého muže? Předem moc děkuji za pomoc.

 41. Petra Belková

  Dobrý den,

  chtěla bych v zahrádkářské oblasti postavit stáj pro koně, byla by to stavba nadzemní, dřevěná cca 10x4m. Na stavebním úřadě mi řekli, že to nelze postavit jen na ohlášení stavby, ale, že potřebuji stavební povolení, tudíž i projektovou dokumentaci. Bojím se toho, abych neinvestovala hlavně peníze do projektu a oni mi pak stavbu nepovolili. Chci se zeptat, kdybych si tedy místo toho, postavila na zahradě 2 buňky a udělala z nich boxy pro koně a také místo hnojiště přistavila velký kontejner, zda by jsem potřebovala nějaké povolení od stavebního úřadu nebo od životního prostředí.

  Děkuji za odpověď

 42. Lenka Hudrlíková

  dobrý den, mám postavený RD bez nedodělků bránících v užívání a smlouvu s firmou ČEZ na odběr elektřiny – elektřinu odebírám a RD užívám na základě předčasného užívání, ovšem firma ČEZ nemá zkolaudovanou svou stavbu a proto mi stavební úřad nechce schválit oznámení o užívání stavby – má na to nárok a na základě čeho, když já mám vše v pořádku ?? – kdyby měl někdo podobnou zkušenost prosím o zveřejnění co s tím.. ?

 43. Pavel Š

  Dobrý den, koupil jsem zahradu s chatou, jelikož jsem návrh na vklad dělal sám, po čase jsem zjistil, že parcela, na niž chata stojí-32m2, nebyla v katastru přepsána na mne, pouze zahrada a chata. Původní majitel totiž není k sehnání, takže nevím, zda lze bez původního majitele přepsat parcelu v katastru.

  Kupní smlouvu mám na zahradu, chatu i parcelu. Díky Pavel

 44. J. Víchra

  Dobrý den,

  v blíkosti mého domu (cca 300 m) se nachází sklad umělých hnojiv zemědělského družstva – objekt zděný, chátrá. Jaké jsou normy na tento typ stavby (vzdálenost od jiných obytných staveb)a na jakou právní ochranu mám v tomto případě nárok? Kdo posoudí zda nehrozí nebezpečí?

  Děkuji

 45. Ivana Charvátová

  Dobrý den,chci stavět rod. domek.Soused má na hranici pozemku postavenu garáž.Jakou musím já zachovat vzdálenost od hranice pozemku,prosím o variantu,pokud tam budu mít okna nebo ne.Zákon stanoví mezi 2 rod.domy vzdálenost 7 metrů,ale nestanoví případ rod.domek vs.garáž.Musím já dodržet těch 7 metrů,když sousedova garáž je na hranici?Děkuji předem za odpověď.

 46. Lukáš Šťastný

  dobrý den,

  uvažuji o stavbu dvoj-garáže v objektu řadových garáži v obci. Pozemek je v současné době obce, budu žádat o jeho odprodej, resp. odprodej pozemku pod budoucíma garážeme. Prosím o informaci, zda jde garáže stavět svépomocně jak tomu bylo dosud, zda nový stavební zákon hovoří jinak apod. Jedná se o stavbu dvakrát 6×3 metry. Děkuji za informace

 47. Jan Vejskrab

  Dobrý den,

  rád bych se zeptal, zda k přiblížení se se stavbou rodinného domu k hranici pozemku na 2m je potřeba výjimka schválená od stavebního úřadu v případě, že dodržíme 7m vzdálenost mezi sousedními domy.

  Je situace jiná v případě, že majitelem jednoho ze sousedních pozemků je pozemkový fond ČR? (chtěli bychom se přiblížit na 2m ze severu, kde je majitelem poz.fond. a z východu, kde je majitelem obec)

  Na obci nám tvrdí, že žádost o přiblížení se na 2m se může táhnout 3-4 měsíce.

  Dalším problémem je, že "co nevidět" obec prodá pozemky investorovi, pokud se nám tedy do té doby nepodaří získat stavební povolení s přiblížením se na 2m, můžeme začít vyřizovat vše znovu s novým majitelem.

  Rádi bychom vše stihli do zvýšení DPH (stavíme dřevostavbu)

  Děkuji a přeji hezký den

 48. karel

  Mám problém se sousedem na jeho pozemku stojí stavba která je od našeho domu vzdálena asi 2m. Stavební úřad nám zdělil že jelikoš tam stojí asi 15 let a soused to už tak koupil byla dodatečně zkolaudována jako zahradní domek s číslem popisným.Nyní chce soused přistavět a změnit užívání na rodiný dům.Chtěl bych se zeptat jestli musí,pokud přistaví a změní užívání,dodržet odstup(7m)jen u přístavby nebo i u stávajícího zdiva.Soused má možnost ustoupit se stavbou ale nechce část původní stavby bourat,jako důvod uvádí finance.Může mu stavební úřad povolit vyjímku? Předem vám děkuji za radu.

 49. Hana

  Dobrý den,

  soused koupil zahradu,která sosedí s naším pozemkem. CHce na ni postavit stáje pro 5-7 koní. Zásadně s tím nesouhlasíme. Bude tady spoustu hmyzu a smrad. Kolem jsou samé rodiné domy a nikdo s tím nesouhlasí. Je možné něco udělat,aby stavbu nepostavil?

  Děkuji Hanka

 50. Jirka

  Dobrý den, mám vydané stavební povolení na ohlášení. Chtěl bych stavbu RD a garáže fyzicky posunout oproti projektové dokumentaci ve směru délky mého pozemku. V projektu mám od domu k sousední parcele 17.5m volného prostoru na mém pozemku a stavbu bych chtěl posunout až na 17m. Jak postupovat ? Do boků se nic měnit nebude. Na jednom boku mám od hranice pozemku 3.5m a to tak zůstane. Na druhé straně mám od hranice pozemku 4.5m a též to zůstane. Na čelní straně mám v projektu 5m a chci to tím posunutím zvýšit na 5.5m. Jak na to ? Lze se dohodnout s geodetem, ať zakreslí stavbu posunutou o 0.5m a do stavebního deníku udělat zápis o změně umístění stavby ? Nebo musím na stavební úřad a žádat o změnu schválené dokumentace ještě před započetím stavby a vytyčením umístění ? Děkuji za přečtení a případnou odpověď. Jirka

 51. Petra Nová

  Dobrý den!

  Chci se zeptat jak je to když je pozemek chráněn zemědělským půdním fondem. Nyní je využívám jako sad možné jej bez nějakých formalit začít využívat jako pastvu nebo je nutné nějaké povolení a převod?

  Děkuji Nová

 52. Pavel

  Dobry den,

  kupuji od developera pozemek na RD kde je schvaleno Uzemni rozhodnuti o umisteni domu podle §79 a 92 stavebniho zakona a §9 vyhlasky c. 503/2006, tzn. presne umisteni domu na pozemku, rozmery domu atd..

  Jak mam postupovat v pripade, ze stavebni urad odmita vydat stavebni povoleni na jakoukoliv zmenu. Chtel bych ten dum jen castecne upravit ale tim padem nebude presne ve schvalenem pudorysu. Jedna se o samostatny dum.

  Ma stavebni urad opravdu takovou pravomoc? Je mozne zazadat o zmenu, co delat kdyz ji neschvali?

  Dekuji za odpoved, pripadne budu rad za tip na nejakeho experta pres stavebni pravo/ uzemni planovani.

  S pozdravem

  Pavel

 53. Martin Langer

  Dobrý den

  chtěl bych jse Vás optat koupil jsem pozemek (proluka mezi domy).Na stavebním uřadě pod kterou obec spadá mi řekli že je v oblasti intravilán tudiž je určen k zástavbě ale jelikož tam obec nemá uzemní plán je tedy zapotřebí podat si žádost na životním prostředí o vyjmutí z pozemkovém fondu.Paní na pozemkovém fondu mi to spočítala na nějakéjch 200.000,- za vyjmutí cca 120 m2 zastavěné plochy domu.Je pro toto řešení nějaká klička v zákonu nebo jestli třeba obec může vydat nějaké jiné pobolení abych nemusel vyjímat pozemek.

 54. Michal Kačer

  Dobrý den

  za jakých podmínek a na jaký druh pozemku se dá bez sankcí odstavit velký obytný vůz?

  Jedná se většinou o ornou půdu v ZPF, nicméně myslím, že jeden pozemek nebo jeho část je veden jako ostatní plocha….

  Díky

 55. Magdík

  Umístila jsem na svůj pozemek 3 stavební buňky, které chci upravit k celoročnímu bydlení. Řeším si tím svoji bytovou situaci. Pozemek je v zastavěné části, vyjmutý ze zem.půdy, měření radonu je také hotové. Potřebuji projektovou dokumentaci, stavební povolení a řešení anabáze se stavebním úřadem, když jsou tyto buňky postaveny na štěrkovém loži a betonových panelech???

  Na základě upozornění "dobrých" sousedů jsem dostala od stavebního úřadu výzvu, že nesmím na buňkách nic upravovat, ale já nemám kde bydlet a potřebovala bych do mít zimy hotovou aspoň střechu. Můžete mi prosím poradit, jak postupovat, abych se nedostala do rozporu se zákonem a současně si vyřešila svoji bytovou situaci a nestala se bezdomovcem??? Na pronájmy mi finannce nezbývají. Děkuji za odpověď. Magdík

 56. Lucie Nováková

  Dobrý den,

  vlastníme pozemky, ke kterým náleží RD. Na jeden z pozemků, který má nyní přes 900 m2 by chtěla dcera postavit RD. Pozemek je potřeba rozdělit neboť nyní zasahuje na naši předzahrádku a vjezd. Což znamená, že po rozdělení by měl pozemek cca 840 m2.

  Na stavebním úřadě nám řekli, že pro stavbu RD je nutná plocha pozemku min. 900 m2 a tudíž by po rozdělení nebylo možné na tomto pozemku stavět a že vyjímka z ÚP neexistuje. Je tedy možné nyní postavit RD a následně část pozemku zpětně darovat? Nebo je jiná možnost jak toto vyřešit? Nedaleko nás vzniklo několik novostaveb, které plochu pozemku nesplňují, ale stavební povolení dostali, jde zde tedy o porušení ÚP? Děkuji.

 57. Iveta

  Dobrý den, chtěla bych si postavit na pozemku,který vlastní moje prarodiče. Prarodiče by mi pozemek darovali v tom není problém. Okresní úřad mě to ovšem nechce povolit z toho důvodu,že už tam stojí jeden dům ve kterém bydlíme. Říkájí mi,že na jednom pozemku se smí postavit pouze 1 rodinný dům. Plocha kde bych chtěla postavit má 740m². Když jsem navrhla,že pozemek rozdělíme,tak se ohradili příjezdovou cestou,že je tam pouze jedna. Prosím o radu. Přeci mi někdo nemůže zakázat postavit si na vlastním pozemku. Mám někde odvolání nebo jak postupovat? Předem děkuji za odpověď.

 58. Miloš K.

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaká je možnost při stavbě RD na nestavební parcele která by však v roce 2014 měla být přidána do ÚP jako stavební. Z odboru územního plánování jsem dostal kladné stanovisko s možností stavět na dané parcele, obec také souhlasí ale musel bych čekat až do nového zprac. ÚP. Jelikož čekáme již 2 roky a další 3 roky by měli ještě následovat, tak bych se chtěl zeptat jestli není možné na stavebním úřadě odboru správní činnosti při územním rozhodování žádat o Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. – z vyhl. č. 501/2006 Sb.. Jedná se mi pouze o udělení stavebního povolení a poté v roce 2014 by se dodatečně parcela zahrnula do ÚP kde by podle obce s jistotou neměli nastat již žádné problémy.

 59. Miloš Kotyza

  Připomínám se že obec o které jsem v příspěvku níže psal, má platný územní plán. Tudíž jestli je možné žádat o nějakou jinou vyjímku kde nevadí že obec již má ÚP.

 60. Miloš K.

  Připomínám se že obec o které jsem v příspěvku níže psal, má platný územní plán. Tudíž jestli je možné žádat o nějakou jinou vyjímku kde nevadí že obec již má ÚP.

 61. Mirek Dušek

  Dobrý den,

  trochu me překvapilo, že stavební úřad vyžaduje umístění žumpy a vsakovaci nadrže na dešťovou vodu nejméně 2m od hranice sousedního pozemku. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní zařízení (analogie s přípojkami IS), které není nijak viditelné, mi přijde tento požadavek divný. Má to potporu v zákoně?

  Dekuji,

  Dušek

 62. Petra Koutná

  Dobrý den, vlastním pozemek, který je veden jako orná půda, ale dle návrhu územního plánu, který se projednává již druhým rokem se tento pozemek má stát stavebním. Jedná se mi o to, zda lze zažádat obec či stavební úřad, aby se tento pozemek stal stavebním ještě než bude zcela schválen celý územní plán, když už je to v návrhu a nikdo proti tomu nic nenamítá.

  A pokud to nejde, jak dlouho se tento územní plán může projednávat? Neznamená to, že pokud budou mít občané stálé připomínky, tak uzemní plán se neschválí ani za 10 let?

  Velice děkuji za odpověď, Koutná

 63. Josef Havel

  Dobrý den,

  obec, ve které máme pozemek, má platný územní plán. Z mapového podkladu ÚP jsme zjistili, že zastavitelná plocha na pozemku je cca 1/20. Dům se na tuto část nevejde, ale chtěli bychom na pozemek přivést alespoň vodovodní a kanalizační přípojky. Je toto dle zákona možné, když budou přípojky končit v zastavitelném území pozemku? Vadilo by, kdyby přípojka končila cca 20m v nezastavitelném území? Děkuji, J. Havel.

 64. Stejskalová

  Dobrý večer,

  stavíme dům na pozemku, který ještě není oplocený. Plot budeme v dohledné době stavět. Je nějaký zákon či pravidlo, jak stavět plot – zda npřesně na hranici pozemku nebo musíme nechat určité metry od kranice?

  Jak je to potom s jeho údržbou, když druhá strana plotu se nachází na sousedově straně pozemku?

  Děkuji a přeji pěkný večer!

 65. Maja Rybalka

  Dobry den.

  Můj soused staví na svém pozemku dřevěný lázeň ve vzdálenosti od našeho plotu 1,6 m ve velikosti 6 * 7 m² výška 4 m, uzavírá jižní stranu z nás. Musi mít stavební povolení? Co bychom měli dělat?

 66. Kamil

  Dobrý den,firma která sousedí s mým domem má hranici pozemku od mého domu 40 cm kde si taky postavili plot . Zajímalo by mě zdali měli právo si tento plot postavit hned 40cm od mého domu . Děkuji za radu KK

 67. Jiří Polášek

  Dobrý den

  Koupili jsme letos v lednu zahradu na které je umístěna zděná zahradní chatka o zastavěné ploše 20m2.Nevíme jak dlouho tam stojí ale není v KN vedena jako stavba.Rádi bychom ji zvedli cca o 1m aby se dalo pod střechou udělat místo na spaní.Stávající výška je 3.5m Neví někdo jak postupovat a co je k tomu všechno potřeba? Děkuji za radu.

 68. Petra Nová

  Dobrý den. Soused si chce vystavět plot, na místě, kde předtím nikdy žádný nebyl. Nejprve jsme se shodli, na živém plotu. Teď ale dělá problémy a chce si postavit nevzhlednou drátěnku. Pochopitelně s tím nesouhlasíme. Chci se proto zeptat, jestli si může postavit, jaký plot chce, či jestli musí mít souhlas nás, tedy sousedů. Ještě bychom byli ochotni, tolerovat plot dřevěný, s podezdívkou, ale nechceme se na něm, finančně podílet. My jsme nikdy o plot nestáli. Děkuji za radu.

 69. Vošvrdová

  Dobrý den, v roce 1990 jsme podle geometrického plánu, okolo pozemku co jsme koupili na stavbu RD /vše povoleno/ vybudovali plot s podezdívkou a nyní podle digitalizace, v roce 2013 sousedi chtějí, abychom plot zbourali, že kus pozemku je jejich podle digitalizace. Prosím o radu!!!!!!!!!a děkuji za jakoukoliv odpověď. Vošvrdová

 70. Marie Mezlova

  Dobrý den,

  chtěli bychom vás poprosit o radu, která se týká stavby zahradního domku na stavební parcele.

  Máme stavební parcelu, kde jsme chtěli stavět domek. K tomu ale nedošlo a na parcele bychom si chtěli postavit alespoň zahradní domek.

  Prosíme o vyjádření, zda je možné na takové parcele zahradní domek (24 m2, montovaný) postavit, nebo zda takový pozemek je výhradně určen pro stabvbu rodinných domů. Ve smlouvě na parcelu to není specifikované.

  Pro stavbu by bychom potřebovali pouze ohlášení, nebo je nutné vyřídit více povolení?

  Děkuji mockrát!

  S pozdravem,

  Marie Mézlová

 71. Aleš Pazderka

  Dobrý den.
  Jaká je povolená minimální vzdálenost oken dvou sousedících domů??

  S pozdravem Pazderka

 72. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odstupové vzdálenosti řeší vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. §25 uvádí,že "Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií 19), požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.". Pevná vzdálenost je stanovena pro odstup rodinných domů (7 metrů od sebe, nejméně 2 metry od hranice pozemku). Ale odstup bytového domu od RD konkretizován není. Jako vlastníkovi sousedního pozemku Vám nezbyde než včas uplatnit své námitky při územním i stavebním řízení. Rozhodovat bude stavební úřad, námitky budete směrovat k němu.

 73. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, svoje námitky jste měli uplatnit v rámci územního a stavebního řízení. Jestliže jste námitky neuplatnili a stavební úřad stavbu garáže povolil, pak zbývá jen správní žaloba. Je možné, že soused staví garáž "načerno" bez příslušných podkladů od stavebního úřadu. Ke stavbě garáže je totiž nutné stavební povolení (nespadá do kategorie drobných staveb, které ho mít nemusí). V první řadě se tedy obraťte na stavební úřad. Jestliže se ničeho nedomůžete, můžete podat žalobu na ochranu vlastnického práva. Je to ovšem zdlouhavý proces, u kterého dost dobře nelze odhadnout výsledek předem. Navíc by nebylo dobré se do také akce pouštět bez právníka.

 74. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dokud nebude schválena příslušná územní dokumentace, tak Vám bohužel nic jiného než počkat až byrokratický šiml věc dořeší, nezbývá. Povolení totiž mít musíte. Bez něj by šlo o černou stavbu, a to by jste viděl jak rychlí by v tomhle případě úředníci byli. Jelikož jde o intravilán, je to obtížnější, jelikož tam , kde není schválen územní plán, se může stavět, ale jen v již zastavěném území. A to není tento případ. Navíc také nejspíš budete muset požádat o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Můžete také požádat o radu na odboru územního plánování na krajském úřadu, který je nadřízeným orgánem v územních věcech.

 75. Pavel Kopřiva

  Do 150 m2 přece není potřebné povolení, jenom oznamovací povinost, nebo snad ne?

  Také plánuju stavbu na zemědělském pozemku, a víc než 150 m2 rozhodně nezastavím. Takže já podle zákona, jak jsem ho pochopil, žádné stavební povolení nepotřebuju. Je v něčem háček?

 76. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, platí, že k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2. O tom, jestli se na Vás vztahují tyto výjimky nebo ne (což z dotazu nevyplývá), a budete-li si muset podat žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, se informujte na Městském úřadu (odbor životního prostředí). Nejedná se tedy o záležitost ohledně stavby samotné, ale o věci spojené s pozemkem ještě před zahájením stavby.

 77. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, půda je v zemědělském půdním fondu. To celou věc komplikuje, protože k umístění stavby na takovém pozemku musí předcházet žádost o vynětí půdy z tohoto fondu. To, že není území podle ÚP určeno k zástavbě je další problém. V tuto chvíli nemáte žádné velké šance tam chatku umístit (ať ji budete nazývat jakkoliv), aniž by jste se nevystavoval riziku pokuty. Kontaktujte právní oddělení stavebního úřadu , který je nadřízeným SÚ , o kterém píšete (popř. zkuste požádat o konzultaci na krajském úřadu). Tam by celou věc měli posoudit nezaujatě.

 78. jan hornik

  Dobry den,vlastnim pozem vedeny jako zahrada.potřebuju to převist jako stavební pozemek.co všechno potřebuju,abych dostal uzemní rozhodnutí.děkuju za odpověd.

 79. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, souhlasili jste, podepsali jste. Jestliže teď chcete vznášet námitky, obraťte se na stavební úřad, ale to, jestli budou účinné a úřad k nim bude vůbec přihlížet, Vám nezaručím. Je pravda, že chov tak velkých zvířat sebou nese i poměrný zápach a zvýšený výskyt hmyzu (zj. much).

 80. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při územním rozhodování o umísťování staveb se vychází z územní dokumentace. To je také jeden z jejích hlavních účelů. Tu ovšem stavební úřad nezpracovává, to je skutečně věcí obcí a kraje. Jestliže není pozemek určen k zastavění, pak bude nutné celou věc projednat obecním úřadem.

 81. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ke zřízení skleníku nepotřebujete ohlášení ani stavební povolení. Bude však třeba, aby úřad vydal tzv. územní souhlas s jeho umístěním. Žádost o souhlas není administrativně příliš náročný. Více informací a formulář si vyžádejte přímo na stavebním odboru. Jinak přesná odstupová vzdálenost pro tento případ stanovena není, bude se muset posoudit podle konkrétní situace.

 82. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ke stavbě "chatky" do určitého rozměru postačí ohlášení, které není podmíněno územním rozhodnutím. Stavebník však musí SÚ doložit, že o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků. Ti mohou podat do 15 dnů námitky. S tím, že jste nebyla informována v souladu se stavebním zákonem se musíte obrátit na SÚ. Ale velké naděje o tom, že by se věc vyřešila si nedělejte. To by vyžadovalo demolici rozestavěné chatky a její posunutí od hranice pozemku a něco takového SÚ velmi pravděpodobně nařizovat nebude.

 83. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, SÚ budete muset požádat s ohledem na umístění buňky o územní souhlas.

 84. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, lhůtu pro realizaci záměru stanoví stavební úřad, často to bývá lhůta 2 let od právní moci rozhodnutí SÚ. Odstupy RD řeší vyhláška č. 601/2006 Sb.: Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m.

  Na další podrobnosti se informujte přímo na stavebním úřadu.

 85. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, odstupy jsou sice stanoveny pro celou řadu stavebních děl, ale v tomto případě patrně nejde o záležitost, kde by byl stanoven nutný odstup od hranice pozemku. Stavebně-technické dotazy by Vám měl zodpovědět spíše nějaký stavař.

 86. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Vy sice můžete požádat o změnu ÚP, ale fakticky je k rychlejšímu konání donutíte velmi těžko, už jen proto, že se k těmto změnám vyjadřuje také řada dalších institucí a ty samozřejmě mají svoje "tempo". Pokuste se věc prokonzultovat ještě na stavebním odboru oddělení územního plánování na krajském úřadu. Ale v praxi je to skutečně zdlouhavá záležitost. Jestliže plánují, že se to za 3 roky začne teprve projednávat, pak ještě zbývá dlouhá doba než to bude doopravdy schváleno.

 87. Lucie Bieblova

  Dobry den chtela jsem se zeptat koupila jsem pozemek z chatkou o rozmerech 25m2 a chtela jsem zacit stavet rodinny dum a kdyz jsem dosla na stavebni urad tak mi bylo receno ze musim pockat dva roky az se to zakresli v uzemnim planu tak jsem se chtela zeptat jestli se da neco delat a taky jsem cetla ze do 150m2 nemusim mit staveni povoleni ale jenom ohlaseni tak proc nemuzu i tak stavet predem dekuji

 88. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nejspíš proto, že pozemek, na kterém chcete stavět, není v územně-plánovací dokumentaci vyhrazen jako pozemek určený k zástavbě. Tudíž je nutno změnit účel užívání pozemku a k tomu musí nejprve dojít ke změně ÚPD, což trvá poměrně dlouho.

 89. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, dodavatelé energií mají díky tomu, že jejich dodávky jsou ve veřejném zájmu, velmi silné postavení. Takže to, že se někomu nelíbí nějaké vedení, pro ně neznamená žádnou povinnost, aby ho překládali jinam a ještě na své náklady. Pokud by k tomu byli ochotni, tak jen na náklady Vaše. V jejich zájmu to není a proto nemají důvod, aby něco takového platili ze svého. Zákon v tomhle stojí na jejich straně.

 90. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle řeší vyhláška 590/2006 Sb., o požadavcích na využívání území. U RD platí: Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

  Pokud jde o přístřešek a posezení konkrétní vzdálenosti řešeny nejsou. V rámci stavebního řízení tohle projednáte na příslušném SÚ.

 91. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, povolení ani ohlášení nevyžadují stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv). Ovšem územní rozhodnutí o umístění stavby potřebovat budete.

 92. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle projednejte rovnou na stavebním úřadu. Ale jde o stavebně-právní problém, který by měl úřad eventuálně řešit sankcí po provedeném státním dozoru. Neznám podmínky výběrového řízení, ale k jeho neplatnosti něco takového nejspíše nepovede.

 93. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, lze podat podnět na stavební úřad. Ten by měl zjistit, jestli dotyčný neporušuje stavebně-právní předpisy, například tím, že stavbu umístil neoprávněně, bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Pokud porušení zjistí, pak by z toho měli vyvodit důsledky.

 94. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jako sousedé budete účastníci stavebního řízení, ve kterém můžete vznést vaše námitky a připomínky. SÚ se s nimi bude muset vypořádat, ale pokud bude mít stavebník v pořádku projektovou dokumentaci, stavba bude v souladu s územním plánem a splní i další předpoklady, pak těžko budete hledat argumenty proti tomu, aby si na svém pozemku postavil dům.

 95. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to, že je jako účel pozemku uveden "zahrada" ještě neznamená, že jde o pozemek v ZPF, a tak ve fondu vůbec být nemusí. Takže nebude třeba žádat o odnětí ze ZPF.

  Bude však nutné zažádat si o územní rozhodnutí a povolení stavby. Pokud bude vše v souladu s územním plánem a dalšími předpoklady, bude vydáno územní rozhodnutí, kterým bude povoleno umístění stavby. Tím dojde ke změně druhu pozemku ze zahrady na zastavěnou plochu.

 96. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, ohlášení ani povolení třeba nebude, musíte však požádat o územní povolení k jejich umístění na pozemku. Vydává se buď územní rozhodnutí a v jednodušších případech postačí územní souhlas, který je o něco méně administrativně náročný.

 97. Mgr. Oldřich Topka

  Neznám důvody, které vedou SÚ k takovému postupu. Doporučuji, abyste celou záležitost konzultoval u stavebního odboru na nadřízeném krajském úřadu.

 98. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, kromě povolení nebo ohlášení stavby je samostatnou záležitostí i povolení jejího umístění. Bude tedy záležet na tom, jestli SÚ shledá rozpor s tehdy platnými stavebními předpisy (zj. zák.č. 50/76 Sb.) a bude rozhodnutí směřovat k odstranění stavby. To, za jakých podmínek můžete nedostatky zhojit, však nevyřešíte zde, ale přímo na stavebním úřadu. Samotným posunutím přístřešku toho mnoho nezmůžete.

 99. Jaroslava Pavlicová

  Dobrý den.soused mi prodal část svého pozemku,Dva metry od mého oploceného pozemku.Jedná se o nudli o rozměru Dva metry na třicet metmů.Chtěla bych si tento pozemek oplotit znamená to plot posunout o dva metry od stávajícího plotu.Musím na stavbu plotu žádat stavební povolení.Soused proti stavbě nic nenamítá.Děkuji za odpověd.Pavlicová

 100. Stavební úřad

  Pokud jste, jak říkáte, sousedovi "nepodepsali papíry" (pravděpodobně v souvisosti s jeho žádostí o vydání územního souhlasu), pak bude muset být vedeno územní řízení o umístění stavby, v němž budete jako účastníci řízení mít právo podat proti záměru souseda námitky v tom smyslu, že stavba garáže poškodí váš zdroj pitné vody. Soused bude muset prokázat, že tomu tak není. Doporučuji vám obrátit se na nějakého odborníka, aby vám poradil konkrétní kroky nebo vás v řízení zastupoval.

 101. Stavební úřad

  Obraťte se na místně příslušný stavební úřad, neboť stavba rybníka vyžaduje územní rozhodnutí, které vydává obecný stavební úřad, a dále stavební povolení + povolení k nakládání s povrchovými vodami, které vydává speciální stavební úřad (vodoprávní úřad).

 102. Přemysl Kalenský

  Dobrý den!

  Prosím o sdělení Vašeho názoru na záležitost umístění oken přístavby RD souseda směřujících na náš dvůr.

  Sousedé se rozhodli přistavět k jejich přízemnímu RD další místnost. Jejich stávající část RD je umístěna od hranic našeho pozemku 84 cm a přístavba by měla pokračovat ve stejné vzdálenosti. Přitom náš dům je vzdálen od sousedovic domu pouze 5,34 m. Městský úřad zahájil řízení o povolení výjimky a my jsme se vyjádřili, že souhlasíme s nižšími odstupovými vzdálenostmi přístavby, ale jen za podmínek, že nebudou použita ve stěně k nám otevíravá okna. Soused přesto trvá na umístění takových oken směrem na náš dvůr přesto, že zde máme kompostiště, nad nímž je rozložitý ořešák. Domnívám se, že později bude sousedem vynucováno zrušení kompostiště ev. odstranění stromu. Stavební úřad se od tohoto problému distancuje, že jej nemá právo řešit. Prosím o Váš názor.

 103. Stavební úřad

  To, co popisujete, se týká pouze obcí, které nemají územní plán. Nejde o "výjimku", ale o novelu stavebního zákona č. 191/2008 Sb.

 104. Tomek Filip

  pane Krell,

  také mne zajímá odpověď na Vaši otázku, nalezl jste ji někde? Nám stavební úřad ústně potvrdil že tato možnost je. Pozemek jsme proto koupili vyřídili projeky a přílohy a podali žádost o povolení. Starosta obce dokonce potvrdil že pozemek v novém územním plánu bude jako stavbní. Od obce a několika úřadů jsme dostali souhlasné stanovisko ale Odbor ochrany zemědělského půdoního fondu dal stanovisko zamítavé. Paní řekla: To že se váš pozemek kouskem dotýká není pro nás důvod k povolení..

  Vůbec nevím co teď – pozemek a dokumentace, elektřina voda a odpad stály skoro všechny naše peníze. čekáme vyjádření stavebního úřadu a to nám dá zamítavé stanovisko. Budeme tedy stavbět bez povolení

 105. Stavební úřad

  Buňka je tzv. výrobkem plnícím funkci stavby a pro její umístění na pozemku platí stejná pravidla, jako pro umístění jakékoliv jiné stavby, vyžaduje tedy územní rozhodnutí nebo územní souhlas (+ ohlášení). Výše pokuty může podle okolností dosáhnout až 2 mil. Kč (je-li stavba umístěna v chráněném nebo nezastavěném území).

 106. Stavební úřad

  Pokud Váš soused zbourá kůlnu a bude chtít na jejím místě postavit garáž, jedná se z pohledu stavebního zákona o umístění zcela nové stavby a není přitom vůbec rozhodné, jestli předtím na stejném místě stála nějaká stavba nebo nestála. Soused bude muset požádat stavební úřad o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, nebo o vydání tzv. územního souhlasu. V každém případě musí stavebnímu úřadu doložit, že je vlastníkem pozemku, na němž hodlá stavět, nebo že k pozemku má právo založené smlouvou. V daném případě by tedy soused musel buď od Vás část pozemku odkoupit, nebo s vámi uzavřít smlouvu, která by ho opravňovala umístit část svojí stavby na Váš pozemek. Stavební úřad bude také zkoumat, zda je nová stavba umístěna v souladu s obecnými požadavky na výstavbu (odstupové vzdálenosti atd.). V případě jakékoliv podezřelé stavební činnosti souseda se obráťte přímo na Váš místně příslušný stavební úřad.

 107. Stavební úřad

  Obecně lze odpovědět jen těžko, protože velmi záleží na místních podmínkách v území, na tom, zda má obec územní plán, atd. Na vaše dotazy tudíž nejlépe odpoví místně příslušný stavební úřad. Požádejte jej, nejlépe písemně, o vyjádření k Vašmu záměru. V žádosti o vyjádření navrženou stavbu podrobně popište, uveďte k jakému účelu bude užívána, připojte situaci umístění stavby na pozemku. Chtějte vědět, zda vůbec a za jakých podmínek lze stavbu na pozemku realizovat, jakým způsobem bude stavba povolována (územní a stavební řízení, ohlášení…), jaké podklady budete muset předložit, které dotčené orgány budete žádat o stanoviska. Můžete také požádat o tzv. územně plánovací informaci.

 108. Michal Lalík - poradenská kancelář

  Dobrý den,

  jedinou garanci Vám poskytne opravdu pouze územně plánovací informace. Bohužel Vás nepotěším, ale i za předpokladu, že by jste chtěla na svém pozemku umístit dvě buňky je vyžadováno ze stavebního zákona povolení – a to minimálně územní souhlas Z praxe, ale vím že se Vám klidně mlže přihodit, že i na stavbu buňky může být stavebním úřadem vyžadováno územní rozhodnutí se stavebním povolením (čemuž může předcházet povoloní výjímky z obecných požadavků na využití území). Pokud by jste měla zájem o pomoc se stavbou tak se klidně ozvěte můj e-mail je lalik.m@seznam.cz

  s pozdravem Michal Lalík

 109. Michal Lalík - poradenská kancelář

  Dobrý den, není důvod, aby Vám stavební úřad teď bránil v řádném a trvalém užívání stavby když Vám v předešlém kroku již umožnil předčasné užívání stavby.

  Pokud budete chtít pomoci ozvěte se mi na e-mailu lalik.m@seznam.cz a něco vymyslíme.

 110. Michal Lalík - poradenská kancelář

  Dobrý den,

  požadavky na tuto stavbu jsou uvedeny v platných právních předpisech na úseku stavebního řádu (např. 268/2009 Sb., atd) včetně norem ČSN. Pokud budete chtít pomoct nebo budete mít dotaz, napište mi na můj e-email: lalik.m@seznam.cz

  velice rád Vám pomohu Michal Lalík

 111. Michal Lalík - poradenská kancelář

  Dobrý den,

  vyhláška, kterou myslíte opravdu nehodnotí vzájemný odstup garáže a rodinného domu. Nicméně Vás v umistění stavby bude limitovat mimo jiné i požárně nebezpečný prostor stavby garáže. Nová vyhláška totiž mění způsob posuzování odstupů staveb z hlediaska požárně nebečného prostrou, nově se požárně otevřené plochy od sousedících staveb nesmí prolínat. Pokud by jse požárně nebečný prostor Vámi zamýšlené stavby protnul s požárně nebezpečným prostorem stavby stávající garáže měla by jste smůlu a stavbu rodinného domu by jste musela posunout. Jakoliv výjimka z této "nové" vyhlášky je nepřípustná.

  Pokud by jste měla další otázky nebo by jste třeba chtěla pomoci se stavbou rodinného domu neváhejte mi napsat na můj e-mail: lalik.m@seznam.cz

  S pozdravem Michal Lalík

 112. Michal Lalík

  Dobrý den,

  jako bývalí zaměstnanec stavebního úřadu Vám mohu říct, že celá věc je celkem dost komplikovaná a má několik rovin. Pokud budete chtít pomoct s vyřízením výjimky tak mi prosím napište na můj e-mail: lalik.m@seznam.cz a dohodneme vše potřebné.

  Ale osobně si myslím, že na základě § 25 odst. 2. vyhl. č. 501/2006 Sb., by po vás nikdo výjímku chtít neměl.

  S pozdravem Michal Lalík

 113. Stavební úřad

  Pane Lalíku, souhlasím, že stávající garáž bude do jisté míry limitovat způsob umístění rodinného domu, ale nevidím důvod, proč by se požárně nebezpečný prostor zamýšlené stavby RD nemohl protnout s požárně nebezpečným prostorem sousedovy garáže. Klidně může, žádný právní předpis to nezakazuje. Za určitých okolností lze dokonce i umístit stavbu RD přímo v požárně nebezpečném prostoru té garáže (viz příslušná ČSN).

 114. Pavel Klima

  Dobrý den, dozvěděl jste se nějaké informace? jak jste Váš problém vyřešil? .. Budu také stavět pec podobných rozměrů, rád bych se vyhnul problémům. Prosím o odpověď na mail: pavel.klima@seznam.cz

  děkuji mnohokrát

 115. Karel Dlouhý

  Asi máte na mysli vynětí ze zemědělského půdního fondu.

  JAk je v katastru pozemek uveden? (Změdělská půda, louka, …?

 116. lop lop

  Dobry den

  mame stejny problem jako pani Iveta.je to vubec realne taku stavbu i gdyz trebas malou vybudovat na jedne zahrade z rodinym domem rodicu??my mame 650m².a rekli mi to same co pani ivete?dekuji za odpoved

 117. Michal Lalík - poradenská kancelář

  Dobrý den,

  s tímto jevem je možné se běžně setkat. Nicméně se toto dá samozřejmě řešit. Stavební úřad má stoprocentní pravdu v tom, že na jednom pozemku nejdou postavit dva RD, pokud plánujete pozemek rozdělit na dva a spoluužívat jednu cestu tak je to samozřejmě možné, pokud bude vše náležitě ošetřeno. POkud byste chtěla s danným problemem pomoci, tak mi prosím klidně napište na můj e-mail: lalik.m@seznam.cz

  S pozdravbem a přáním hezkého dne Michal Lalík

 118. Stavební úřad

  Jestli tomu správně rozumím, hodláte stavět rodinný dům na pozemku, který podle současně platného územního plánu Vaší obce není pro takovou stavbu určen. V tom případě máte bohužel smůlu, stavební úřad musí posuzovat umístění stavby podle § 90 stavebního zákona mimo jiné také z hlediska souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (tj. územním plánem obce), a z tohoto hlediska Vaše stavba neobstojí, neboť je s územním plánem v rozporu. Žádná výjimka z územního plánu neexistuje, jediný možný způsob je změna územního plánu či vydání nového, kde již bude Vaše parcela pro umístění rodinného domu určena.

 119. Michal Lalík - poradenská kancelář

  Dobrý den,

  máte pravdu, že územní plán Vaší obce se může projednávat dlouho a výsledek je v podstatě nejistý. To ale neznamená, že se na Vašem pozemku nedá RD postavit. Pojem stavební pozemek je totiž značně zavádějící, stavebním pozemkem se pozemek stáva zpravidla až poté co je na něm povolena nějaká stavba apod. Územní plán pouze stanovuje pouze to zda pozemek je ke stzavbě vhodný, přípustný. Dle § 188 a stav. zákona je však ,ale možno v území obce kde není územní plán za některých předpokladů stavbu (stavby) povolit. Pokud budete chtít s dannou věcí pomoci tak mi prosím napiště na můj e-mail: lalik.m@seznam.cz

  S pozdravem a přáním hezkého dne

  Michal Lalík

 120. Stavební úřad

  Každá stavba, tedy i plot, musí být umístěna na pozemku, k němuž má stavebník vlastnické právo (případně právo ke stavbě zaručené smlouvou s vlastníkem pozemku, pokud nestaví na vlastním). Plot tedy musí být umístěn na vašem pozemku, z logiky věci a obvyklé praxe vyplývá, že bude umístěn nejspíše těsně vedle a podél hranice sousedova pozemku tak, aby jeho vnější líc tuto hranici kopíroval, ale nepřesahoval k sousedovi. Právo na údržbu stavby ze strany souseda upravuje občanský zákoník.

 121. Stavební úřad

  Na tohle se vůbec nedá obecně odpovědět, každý územní plán je jiný. Dopručil bych podat žádost o tzv. územně plánovací informaci k příslušnému stavbenímu úřadu. Z této informace byste se měl dozvědět, zda je váš záměr v daném území možný a pokud ano, za jakých podmínek, a jaké podklady k tomu budete potřebovat.

 122. http://www./

  26/04/2012 at 12:08 pmIm pleased I located this weblog page, I couldnt attain several information on this matter before. I also operate a site along with in case you are ever serious in doing several client writing for me please feel free to allow me know, im every time look for people to look at my site. Please stop by plus leave a note sometime! Log in to Reply

 123. sofortkredit schufafrei reise

  Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

 124. Carlee

  Wybór jest dość ciężkÄ… decyzjÄ…, dlatego że majÄ… być swoistym prnwÅoy‚aziem do domu. Ma być jego wizytówkÄ…, gdyż jest to pierwsza rzecz, którÄ… zauważa siÄ™ wkraczajÄ…c na posesjÄ™

 125. mut coin generator 15

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 126. cheap auto ins in San Marcos, CA

  Elisa / Hola buenas noches:Yo me opuse y no me quedé quieta. Sin ira pero sin duda me opuse y me opongo. Y espero de mis amigos que se opongan. Las personas que conozco me van contando como se oponen cada una en donde puede. Y creo que lo están haciendo, creo que los que nos mandan no se han dado cuenta de que se está produciendo un profundo cambio a la libertad. Creo que otros se estan opniendo, sin violencia pero sin miedo. Y eso me gusta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>