Vznik živnostenského oprávnění

 

Existují však určité podmínky, které musí být splněny pro provozování živnosti. Jedná se v prvé řadě o všeobecné podmínky provozování živnosti, jejichž splnění je vyžadováno pro všechny druhy živností. V prvé řadě se jedná o dosažení věku 18 let, dále způsobilost k právním úkonům a podmínka, že osoba musí být bezúhonná (za osobu, která tuto podmínku nesplňuje se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo

c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen).

Vedle těchto základních podmínek existují i další podmínky vztahující se k dřívějším podnikatelským aktivitám subjektu. Těmi se rozumí tzv. překážky provozování živnosti. Živnost tak nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs v určitých časových hranicích. Živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Místně příslušný živnostenský úřad může ovšem prominout tuto překážku, jestliže dlužník prokáže, že u něho jsou splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků. Je samozřejmé, že živnostenské úřady k této možnosti budou přistupovat jen velmi opatrně. Dále jsou upravena některá omezení související s probíhajícím insolvenčním řízením. Fyzická osoba (tato podmínka se ze své podstaty nevztahuje na osoby právnické), které byl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, nemůže po dobu trvání zákazu tuto živnost provozovat. Tuto překážku pak živnostenský úřad prominout nemůže.

Od novely živnostenského zákona, účinné od 30. října loňského roku není již překážkou provozování živnosti skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, má na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání, či má nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, případně skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, má nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění

Zákon dále vymezuje zvláštní podmínky provozování živnosti, a to podle druhu živnosti (koncesované, ohlašovací – volné, vázané, řemeslné). Zde prováděcí předpis stanoví pro jednotlivé kategorie zvláštní podmínky spočívající ve zvláštní odborné či jiné způsobilosti. Nejčastěji se prokazuje dokladem o vzdělání (výuční list, osvědčení, doklad vysokoškolského vzdělání) s ohledem na charakter té které živnosti.

Fakt, že na základě živnostenského oprávnění mohou podnikat i právnické osoby, vede k otázce, jakým způsobem naplnění výše zmíněných podmínek bude splněno u nich. Právnické osoby musí splnění takových podmínek prokázat u tzv. odpovědného zástupce. Ten může být samozřejmě využit i při provozování živnosti fyzickou osobou.

Závěrem snad jen upozornění, kterým okamžikem živnostenské oprávnění vzniká. U ohlašovacích živností toto oprávnění vzniká již samotným ohlášením, pokud v tomto samotném ohlášení není uvedeno pozdější datum. Výjimkou jsou rovněž zahraniční osoby, u nichž vzniká toto oprávnění až zápisem do obchodního rejstříku. Tento zápis musí učinit do 90 dnů od doručení živnostenského oprávnění. U koncesovaných živností pak oprávnění provozovat živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. V praxi může být tento rozdíl poměrně zásadní, vzhledem k tomu, že do vzniku živnostenského oprávnění jsou podnikatelské činnosti považovány za neoprávněné podnikání s možnými sankcemi nejen podle živnostenského zákona.

 

Zbyněk Bouda, student 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

5 komentářů u „Vznik živnostenského oprávnění

 1. nnn

  dobrý den, zjistil jsem, že moje ůčetní mi vyhodila pár faktur, co mám dělat, bojím se že fú na to příjde á já půjdu sedět.

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  záleží na tom, jestli se jedná o zaměstnanecký či jiný poměr, jakou s ní máte uzavřenu smlouvu a proč k tomu došlo.

 3. Kamila Jandikova

  Dobrý den,

  potřebovala bych poradit co vše potřebuje cizinec pro oprávnění živnosti v ČR.

  Děkuji za odpověď

 4. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, potřebné informace a formuláře obdržíte na živnostenském odboru na městském úřadu. Poskytování těchto informací je v náplni práce zaměstnanců tohoto úřadu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>