Rozvržení pracovní doby

 

Aktuální právní úprava zná několik způsobu takového rozvržení. To, že neexistuje jen jeden způsob samozřejmě vychází z faktu, že zaměstnavatelé se snaží vycházet vstříc potřebám svých zaměstnanců, ale rovněž potřebám svým. Proto moderní trendy vedou k odpoutávání se od rigidních vymezení pracovní doby a přesnému časovému určení začátku a konce pracovní doby. Je samozřejmé, že mnozí zaměstnanci, jejichž pracovní doba je např. vázána na otevírací dobu, nebo spočívá v navazujících směnových provozech, tyto flexibilnější formy rozvržení pracovní doby nevyužijí. Přesto okruh profesí, u nichž zaměstnavatelé umožňují volbu rozvržení pracovní doby roste. Jaké jsou tedy konkretní možnosti?

Úvodem je nutné konstatovat, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel. Ten určí začátek i konec směn. Pravidlem (nikoli podmínkou) by však mělo být rozvržení do pětidenního pracovního týdne. Na základě takto určené pracovní doby vzniká zaměstnanci povinnost být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení pracovní doby.

Základní rozlišení je na rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Základní rozdíl vyplývá už z jejich názvu – rozlišovacím kritériem je právě časová rovnoměrnost při jejím rozvržení. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby pak nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin. Zaměstnavatel se se zaměstnancem mohou dohodnout i na jiné úpravě pracovní doby, pak nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin s tím, že průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Jde o tzv. vyrovnávací období, které má zaručit, aby zaměstnanec nebyl v některých ročních období přetěžován ve srovnání s jinými a aby tedy rozvržení pracovních úkolů bylo pokud možno přiměřené v rámci delšího časového období (tedy půl roku, resp. celého roku).

Velmi často používaným způsobem rozvržení pracovní doby je pružná pracovní doba. Při pružném rozvržení pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek, popřípadě i konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků stanovených zaměstnavatelem („volitelná pracovní doba“). Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti („základní pracovní doba“). V praxi to pak vypadá tak, že zaměstnavatel určí, že zaměstnanec je povinen být na pracovišti např. mezi 9-13 hodinou a zbývající část pracovní doby si zvolí zaměstnanec sám podle toho, zda mu více vyhovuje např. brzká ranní hodina nebo odpolední. Zákon zaměstnance omezuje jen maximální délkou směny, tj. 12 hodinami v jeden den. Vedle toho zákon stanoví, že při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období (laicky řečeno, v jednom týdnu lze pracovat hodin více než v jiném, ale v rámci čtyř týdnů musí součet odpracovaných hodin odpovídat čtyřnásobku týdenního průměru podle pracovní smlouvy).

Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní zejména při pracovní cestě zaměstnanců, při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, a v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti, nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění; v takových případech platí pro zaměstnance předem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit.

Zvláštním způsobem rozvržení pracovní doby je konto pracovní doby. Jedná se o novinku v novém zákoníku práce, proto s jeho uplatňováním není příliš zkušeností. Jeho podstata je poměrně jednoduchá. Jedná se o zvláštní způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může být uplatňován jen na základě kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. Jediné omezení flexibility tohoto způsobu spočívá (vedle zákazu jeho uplatňování pro některé přesně specifikované zaměstnavatele) v určení vyrovnávacího období, které je zde opět stanoveno na 26 týdnů po sobě jdoucích, popř. v kolektivní smlouvě vymezených 52 týdnů po sobě jdoucích.

Využívání konta pracovní doby je poněkud složitější na evidenci zaměstnavatele. Ten musí vést účet pracovní doby zaměstnance a účet mzdy zaměstnance. Na účtu pracovní doby zaměstnance se vykazuje stanovená týdenní pracovní doba, popřípadě kratší pracovní doba, dále rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny a v neposlední řadě odpracovaná pracovní doba v jednotlivých pracovních dnech a za týden. Zaměstnavatel je povinen vykazovat každý týden rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou.

Závěrem lze upozornit na určitou informační povinnost zaměstnavatele při rozvrhu pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

48 komentářů u „Rozvržení pracovní doby

 1. Jaroslav Rysnar

  Dobrý den, moje žena pracuje v restauraci s nerovnoměrně rozvrženou prac.dobou. Ona a její jedna spolupracovnice mají trvalý prac.poměr, ostatní asi 20 lidí jsou brigádníci z řad studentů.Všichni jsou placení hodinovou sazbou.Začátky a konce prac. doby jsou každý den vč. sobot a nedělí různé, délka prac. doby v jednotlivých dnech se také odlišuje ( u studentů je to pochopitelné, ale u trvalého prac. poměru ?). Žena si musí neustál hlídat počet odpracovaných hodin, aby měla naplněný týdení FPD, protože zaměstnavatel to nedělá a neustále ho na rozpory upozorňovat.Bylo jí řečeno, že hodiny, které by jí chyběly do naplěnění FPD v měsíci zaměstnavatel neproplácí i když nenaplnění FPD není vinou zaměstnance.Přitom brigádníci značně převyšují své úvazky. Rozvržření pracovní doby na týden dostanou zaměstnanci jeden den před začátkem přáslušného týdne.Prosím o vyjádření, zda postup zaměstnavatele je v souladu s předpisy ať už se týká umožnění naplnění FPD tak předání směn 1 den před zač.období

 2. Jarmila Želinská

  Pracuji v organizaci s 26 týdenním vyrovnávacím obdobím ve třísměnném nepřetržitém prvozu. Pracovní doba se nám počítá 26 X 37.5hod. Do těchto hodin se nám započítavají i všechny svátky bez ohledu na to, jestli je dle plánu směn odpracuji,nebo ne. Započítává se do fondu pracovní doby v tomto případě svátek na který mi dle plánu směn připadá den volna?

 3. Eva Paegle

  Dobrý den, pracuji 6 let u společnosti, kde mi při nástupu bylo sdělen pouze, že pracovní doba je 8,5 hod, totéž mám i ve smlouvě. Čas začátku příchodu uveden není. Víceméně do práce celou dobu chodím kolem 9 hodiny, stejně tak ostatní zaměstnanci a vedoucí také. Nevím z jakého důvodu, ale dostala jsem přikázáno, abych v práci byla od teď už v 7,30. Povaha mojí práce to nevyžaduje a sděleno to bylo pouze mně (navíc před několika zaměstnanci). Protože jsem dále chodila sice dřív, ale po 8 hodině, dostala jsem znovu vynadáno, s tím, že jinak se rozloučíme (asi to je ten důvod tohoto požadavku). Pokud chci chodit jinak mám si to vyřídit na personálním oddělení (tam už jsem byla před rokem s tímto dotazem a bylo mi sděleno, že to závisí právě ba vedoucím, jinak je pracovní doba od 7,30). Protože vedoucí chce mít nejspíš důvod mi dát výpověď jaké je nejlepší řečení této situace? V 7,30 je pro mě opravdu nereálný čas. Děkuji

 4. jana novakova

  Dobrý den,

  chtěla bych poradit s rozvržením pracovní docházky. Prostudovala jsem si zákoník práce i Vaše odpovědi na podobné dotazy a není mi několik věcí stále jasných. Fungujeme v postinství, doposud zaměstnanci pracovali v nerovnoměrné pracovní době, t.j. střídali se krátký dlouhý týden. Směny však trvají někdy až 17 hodin, což zákoník práce nepřipouští ( max.12hodin ) a zaměstnanci tudíž nedodržují ani povinnou 12hod. přestávku mezi jednotlivými směnani, pravidelné přestávky během směny jsou zajištěny. Nyní jsme navrhovali běžné 8,5hodin. směny opět rozdělené nerovnoměrně, avšak zaměstnanci ji odmítají kvůli menšímu platu i dalším výhodám, které doposud pobírali. Je možné tedy s jejich souhlasem ( nebo vytvořit vnitřní předpis a pracovat s kontem pracovním doby ) realizovat nadále dosavadní způsob pracovní docházky? Pracujeme pospolu již několik let, zaměstnanci jsou stálí, práce i její nápň jim vyhovuje. Ještě bych prosila o upřesněnění konta pracovní doby.

 5. Jarmila

  Dobrý den, zaměstnanci pracují od NE-ČT (někdy do PÁ)v pekárně, směna A od 15 do 22 hod., směna B od 21 do 5 hod. Moje otázky zní, zda se jedná o 2 směnný provoz a jestli máme počítat fond týd. prac. doby 38,75 hod./týdně. nebo 40hod./týdně. V prac. smlouvě je uvedeno 40hod./týdně.Bylo mi řečeno, že i když máme 2 směny, nejedná se o 2 směnný prac. provoz, protože každá směna vyrábí jiný druh zboží a nepracuje na 1 stroji, na kterém se neustále střídají.

  Děkuji za vysvětlení.

 6. DAGMAR HODULOVA

  Dobrý den,

  pracuji u organizace, která svým zaměstnancům umožnila mít pružnou pracovní dobu. Pro pracovní cesty je stanovena pevná pracovní doba od 7 do 15,30 h. Příkaz k pracovní cestě nám schvaluje nadřízený několik dní před uskutečněnou cestou.

  Měla jsem za to, že do odpracované doby se započítává doba od počátku do konce pracovní cesty. Zaměstnavatel mi však sdělil, že mám nárok pouze na 8 hodin. Je to tak?

  Konkrétně:

  Počátek pracovní cesty byl v 6 h, kdy odjížděl vlak do místa určení, ukončení pracovní cesty bylo v 16:51, kdy podle jízdního řádu přijel vlak do místa ukončení pracovní cesty.

 7. Jiří Linka

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda existuje nějaké pravidlo které by upravovalo druh a povahu směn v nepřetržitém provoze. Respektive zda je problém když pracovník má dle rozpisu práce nastoupit v pátek na noční směnu, přes víkend dělat 12 hodinové směny (typu B)od 18:00 do 06:00 a pak ještě 4 noční končící v pátek ráno. Doba odpočinku před i po směně je odpovídající, spíše se mi jedná o to zda jsou nějaké předpisy pro maximální počet po sobě jdoucích směn a jejich délky (tady typu 3BB3333). Rozpis je pak veden v pravidelném střídání sérií dalších směn (např. 22222) děkuji předem za odpověď.

 8. Jaromír Choleva

  Pravidelně pracuji na ranní (6:00 – 14:00) a odpolední (14:00 – 22:00) směny. Zaměstnavatel stanovil v pracovním řádu, že musíme mít příchod na pracoviště 15 minut před začátkem směny a 20 minut po ukončení směny. Prodlužuje tak praconí dobu o 35 minut nebo je to v pořádku?

  Děkuji za odpověď

 9. Martina Urbancová

  Dobrý den, přítel je řidičem z povolání – jezdí dodávkou (vozidlo do 3.5t) po celé Evropě. Protože se jedná o vozidla do 3,5t netýká se ho AETR. Jak má být správně jeho pracovní doba? Rovnoměrná nemůže být, vyjíždí a vrací se různě, ale nerovnoměrná max.kolik hodin týdně? Děkuji za radu. M.U.

 10. Pavel Koukal

  Stanoví zákoník práce vybírání přesčasů při pružné pracovní době.Firma povolila pružnou pracovní dobu aby se zamezilo přesčasům,ale potřebuje ,abych já šel třeba v sobotu do práce.Přece nebudu chodit v sobotu,a potom byl v pondělí doma,proto chci přesčas proplatit.Děkuji za odpověď

 11. Lepičová Hana

  Dobrý den,

  máme u nás zaveden institut konta pracovní doby. Jak postupovat v případě, že nedojde k vyrovnání odpracovaných hodin ve stanoveném termínu (zaměstnanec neodpracoval stanovený počet hodin, přičemž ovšem pracoval dle rozpisu směn).

  Děkuji za odpověď

 12. Michala Zajíčková

  Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu ve 12-ti hodinových směnách a chtěla jsem se zeptat kolik může zaměstnavatel nařídit těchto služeb během týdne a popřípadě, kolik jich může být po sobě jdoucích bez dne volna. Sloužíme pět dvanáctek v týdnu, někdy šest a často jsou rozvržené takto: 2dny denní a hned na to 2 dny noční, bez volna.Děkuji.

 13. Alena Poláková

  Dobrý večer,chtěla jsem se zeptat mám-li právo o zkrácení,či posunutí pracovní doby.Mám malé děti a nástup do zaměstnání mám mít již v 6.00hod.,ale v okolí není mateř.školka,která otvírá před 6tou hod.Děkuji za radu Poláková

 14. Danka Kubáčová

  Dobrý den, zaměstnavatel nám před časem změnil smlouvy, kde jsme byli hodnoceni měsíční mzdou na hodnocení podle odpracovaných hodin – mzda/1hod. Máme nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu 40 hod. týdně.Na prodejně je pracovní doba 8 – 19 hod. + sobota 9 – 13 hod.V neděli a ve svátek je zavřeno dle nařízení zaměstnavatele.Teď nově nám bylo nařízeno, že všechny svátky, kdy nejsme v práci si musíme nahradit a odpracovat v jiné dny, do fondu pracovní doby se tedy nepočítají.Raději by jsme pracovali samozřejmě ve svátek. Je to tak správně? Děkuji.

 15. Petr Javor

  Manželka pracuje jako uklízečka a v pracovní smlouvě má pouze úvazek 20hod. týdně.Pracuje u úklidové firmy, která ji zaměstnává na poště.Pracuje od 7-11 hodin. Asi po 4letech si vedoucí vzpoměl, aby chodila odpoledne. To jí nevyhovuje.Může ji zaměstnavatel nutit chodit odpoledne? Není nynější pracovní doba brána jako obvyklá i když není napsána v pracovní smlouvě? Má právo na odstupné, pokud by byla propuštěna? Musela by se podvolit nové pracovní době do doby skončení pracovního poměru?

  Děkuji za odpověď

  Petr Javor

 16. Mirka Melčová

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.K 31.10.jsem podala výpověd s dvou měsíční lhůtou a dnes jsem měla nastoupit do práce po nemoci, jako vždy(pracovní doba od 8 do 18hod.,ranní a odpolední),ale volal zaměstnavatel,že budu pracovat od 18 do 22hod. prý prodloužil pracovní dobu.Hodiny které mi budou chybět nadělám v sobotu a v neděli.Ve smlouvě mám odpracovat osm hodin denně a to 40hodin týdně o sobotě a neděli není psáno nic.Chce abych odešla hned,ale já si musím za ty dva měsíce najít práci a odejít hned nechci tak zkouší co vydržim.Jen nevím jestli musím na sobotu a neděli jít do práce ajak dopředu mi musí zdělit změnu pracovní doby.Předem moc děkuji za odpověd Marta

 17. Lenka Neuvirthová

  dobrý den,

  může mi zaměstnavatel při zkráceném pracovním úvazku nařídit ve dvousměnném provoze, že budu trvale chodit pouze na jednu (odpolední) směnu ?

  děkuji, L. Neuvirthová

 18. Šárka Blahutová

  Dobrý den,

  chtěla bych se Vás zeptat ohledně začátku pracovní doby…

  Pracuji u jedné firmy, začátek pracovní doby máme stanovený na 7,00. Problém je, že přes areál, respektive přes vrátnici (elektronické turnikety) projdu v 6,45; ale na pracovišti jsem 7,05; neboť vrátnice je vzdálená 1,5 km, což se zaměstnavateli nelíbí.. Není zde zajištěna ani vnitropodniková doprava apod., jak to ve větších podnicích bývá… Můžete mi, prosím, sdělit, od čeho se počítá začátek pracovní doby – průchodem vrátnice – areálu nebo až na místě pracoviště???

  Děkuji moc za odpověď a přeji příjemný den.

  S. B.

 19. Nikola Šubrtová

  Dobrý den,

  nastoupila jsem nově do zaměstnání a zajímá mne správnost obsahu pracovní smlouvy. Zaměstnavatel v ní uvádí, že týdenní pracovní úvazek činí 40hod týdně. Pracujeme v 8hod směnách ranní – odpolední dle rozvrhu směn ( včetně sobot a nedělí). Každý týden odpracujeme 5směn (někdy pouze 4směny)a dva dny volna,avšak každý týden je uspořádání směn a dnů volna jiné. Jedná se tedy o nerovnoměrně rozvrženou dobu a tam je týdenní úvazek 38,75hod nebo dvousměnný provoz?. Zaměstnavatel nemá v pracovní smlouvě uvedeno o jaké rozvržení pracovní doby se jedná,jen je tam psáno,že je vše v souladu se zákoníkem práce paragraf…..Je to správné?Dále by mne zajímalo, pokud má zaměstnavatel uvedeno jako místo pracoviště více provozoven ( u nás jsou dvě ),zda mne může převést na druhou provozovnu bez náhrady cestovného.

  Děkuji za odpověď

 20. vlastimil krejčí

  Dobrý den,pracuji nepřetržitém provozu dlouhý a krátký týden(dvanáctky placeno 11 hod) jeden týden 2 směny druhý týden 5 směn.Ve smlouvě mám 37,5hod týdně.Dříve jsme hodiny nad měsíční fond

  měli jako přesčasy nebo se hodiny převáděly.Nyní zaměstnavatel udělal rozpis směn na celý rok a tvrdí,že když odpracuji směny,které na mne takto v měsíci vyjdou,tak splním fond a je vše vpořádku.Nazýva to turnusovými směnami a to,že je něco jiného-neřídí se to měsíčním hodinovým fondem.Mě se ale zdá,že tímto zpúsobem dělám víc hodin(38,5 týdně). děkuji Krejčí

 21. boza fiala

  Dobrý den.

  Pracuji jako vedoucí malé prodejny Jednoty COOP s pultovým prodejem a ve smlouvě je pracovní doba 40 hodin týdně(i když jsem placená podílově),uklízet prodejnu i sklad musím každý den a toto dělám po pracovní době,protože prodejní dobu mám také 40 hodin týdně,myslím si,že prodejní doba by měla být kratší.Prosím Vás o vysvětlení a o radu.

  Děkuji Fialová

 22. Claudie Claudie

  Dobrý den,prosím o radu,podle kterého zákona se určuje noční směna,která začíná v neděli ve 22.15 a končí v pondělí v 7.00 hod.,na který den se počítá?Jedná se o nedělní směnu nebo pondělní?Může si podnik určit pracovní týden od neděle do čtvrtku?To znamená,že první noční směna se mi počítá jako nedělní a v případě volna musím žádat o dovolenou na neděli,a poslední noční směna tohoto týdne mi končí v pátek ráno a pátek se mi už počítá jako den pracovního klidu.Můžete mi sdělit,zda toto jednání je v souladu se ZP?Mám víceletou praxi s tím,že jsem začínala první noční směnu v neděli ve 22.00 a končila v pondělí v 6.00 a směna se mi počítala jako pondělní.Nový zaměstnavatel mi sdělil,že směna se mi počítá na neděli.Jsou oba případy správné? Děkuji.

 23. Jindřich Štěpánek

  Dobrý den, měl bych dotaz ohledně toho, co si zaměstnavatel může či nemůže dovolit při změně směny (od-do). Stala se mi nedávno jistá nepříjemnost a vina za ni byla zaměstnavatelem svalena na mou osobu. Mám nerovnoměrnou pracovní dobu, přičemž v ten den 13.10. jsem měl jít do práce podle řádného rozpisu směn od 12 do 20 hodin. Ve noci mi ale zavolali ze zaměstnání, co se děje, proč nejsem v práci, když mám přeci směnu napsanou od 3 do 12 hodin. Neměl jsem v tu chvíli sílu se hádat a tak jsem šel. Poté přišel do práce nadřízený a vyčetl mi že nevím jakou mám směnu, že nečtu e-maily a nestarám se. Vypadlo z něj, že přeci o té změně dával vědět 4.10. v e-mailu. Mail se však týkal zcela jiné záležitosti a ani ne konkrétně mé osoby a ta změna směn byla uvedena zcela na jeho konci jen tak jaksi mimochodem. Navíc jsem se v zákoníku práce Část II., hlava 3., Par. 85, odst. 3 dočetl, že je zaměstnavatel povinen oznámit změnu prac. doby nejpozději 2 týdny předem. Na čí straně je tedy vina?Děkuji

 24. Pavel Jakič

  Dobrý den,

  zaměstnavatel mě nechává doma na 60% z důvodu nedostatku zakázek. Teď si však vymyslel, že by chtěl, aby jsem z domova pracoval za 60% mzdy. Má na to právo?

 25. Pavel Jakič

  Dobrý den,

  zaměstnavatel mě poslal na pracovní cestu autem jako spolujezdce a chtěl, abych pracoval za jízdy. To jsem odmítl (nědělá se mi při čtení v autě dobře). Spočítal tedy, že doba jízdy činí 3,5 hod a chce, abych si tyto hodiny napracoval večer doma. Může to chtít?

 26. Luci Ber

  Dobrý den,

  mám dotaz – pracujeme pro velkou firmu jako divize, v benefitech i výplatní pásce máme pracovní dobu 37,5 hodiny za týden, my ovšem pracujeme 40 hod.

  Myslíte, že je to možné?

  Dále máme na každé výplatní pásce 100% příplatek za svátek, bohužel finální částka je stejná jako bez příplatku, když jsem se na to ptala byla objevena kolektivní smlouva, dle které dostáváme den navíc za práci ve svátek..

  Je toto také v pořádku?

  Děkuji a pěkný den

 27. Pan W.

  Dobrý den, mám dotaz-

  Pracuji ve firmě s jednosměnným provozem (1směna= 12hodin). Poslední dobou se dost často stává, že pracuji sedm i více takových směn v řadě za sebou, bez jediného dne odpočinku.

  Proto se chci zeptat-kolik maximálně takových směn za sebou, může podle zákona člověk odpracovat?

  Dále bych se chtěl zeptat, jak zákon nahlíží na to, když: jedna firma mi platí za normálně odpracované hodiny, ale druhá firma mi platí za přesčas (opět jako normální hodiny-bez příplatku)- vše v rámci jedné práce.

 28. Jajinka Malinka

  Dobrý den,

  pracuji jako prodavač ve směnném provozu krátký-dlouhý týden. Krátký týden 23hodin/týdně, dlouhý 57,5hod/týden.Předtím jsme dělali 11hod denně s dvěmi půlhod.přestávkami, nyní nám bylo oznámeno, že můžeme mít jen jednu půlhodinovou přestávku, kvůli inspektorátu práce, aby nám vycházel hodinový fond. V práci jsme v rozmezí 9-21hodin.

 29. ramirez

  Predstavujem vám pána Ramirez Som obzvlášť
  Francúzsky. Žijúci vo Francúzsku som prišiel o tejto správe zdieľať
  moji úverových obchodov.

  Som certifikovaný veriteľa a pracujem v tomto odbore pre mnohých
  dlho. Začal som v tejto rady čiastkovom sektoru
  finančné rámce

  Tento obchod mi umožňuje kedykoľvek pomôcť ľuďom
  v núdzi a dobré môjho kapitálu.

  Aj poskytovať pôžičky na každú osobu, hľadajú financovania.
  To je úver medzi najmä s veľmi jednoduchých podmienok a
  Špecifické pre to nejaký

  Budú prijaté opatrenia k hladkému priebehu konania.
  My úroková sadzba po dobu trvania úveru je 3% a
  mesačná splátka je

  Ak kedykoľvek máte záujem, kontaktujte ma e-mailom: ramirezlyonne@gmail.com

 30. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle § 84 ZP je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovní doby nejméně 2 týdny před začátkem práce, které se doby týká. Délka směny při tom nesmí přesáhnout 12 hodin. Může podat podnět na Oblastní inspektorát práce, který řeší porušování ZP anebo uvažovat o změně zaměstnavatele. V pohostinství k porušování pracovněprávních předpisů dochází velmi často. Nápravy u zaměstnavatele se sice může domáhat také, ale není jisté, že to bude mít nějaký efekt.

 31. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jestliže jste tento den neměla odpracovat, protože jste měla volno, tak by se Vám svátek do fondu doby započítat neměl.

 32. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel s tím, že stanovuje i začátky a konce směn. Takže to nezávisí na "povaze Vaší práce". Ideální by byla dohoda s vedoucím (nebo s personálním) s tím, že by zohlednil Vaše možnosti dojíždění do práce. Pokud k tomu nebude dostatek vůle, tak se budete bránit poměrně těžko. Podle §81 odst.3 ZP totiž platí, že zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny.

 33. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v rozpisu směn skutečně nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. Ovšem tomu, aby zaměstnanec dělal přesčasy, to nebrání. Je však nutné dodržovat při tom jiná ustanovení ZP, např. o odpočinku mezi směnami (§90 a násl.), o délce přesčasů, o odměně za přesčasy apod. Pokud to všem vyhovuje, pak to není problém. Ovšem pro případ kontroly (inspektorát práce) je nutné mít vše formálně v pořádku. Další informace můžete vyhledat na serverech, které se zabývají personalistikou anebo se dotázat na Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu.

 34. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, to upravuje §78/1-d:dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

  Určující je hlavně střídání zaměstnanců, což u Vás ve smyslu směny není. Zatímco jedna směna nastupuje ve 21.00, ta druhá ještě pracuje (do 22.00), tudíž je logické, že je nestřídáte.

 35. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, do "pracovní doby" se počítá cesta, kterou konáte v době, kdy běží Vaše stanovená pracovní doba. Za tuto dobu cesty Vám náleží náhrada mzdy (jde o překážku na straně zaměstnavatele). Pokud však cestujete v době, kdy Vám obvyklá pracovní doba neběží, pak jde pouze o úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a za tuto dobu nenáleží náhrada mzdy, ale pouze cestovní náhrady.

 36. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zákoník práce tohle řeší obecně v rámci pracovní doby a doby odpočinku a s ohledem na to se musí směny plánovat. Ale právní předpis omezující maximální počet směn není, není ani zřejmé co tím vlastně myslíte.

 37. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, záleží na tom, jestli v té době již konáte práci. Pokud ano, pak by Vám ji měl proplácet, protože jde v podstatě o nařízený přesčas.

 38. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, na řidiče dodávky se nevztahují zvláštní předpisy o pracovní době zaměstnanců v dopravě. Tam jde o vozidla nad 7,5 tuny. Takže by se mělo postupovat podle ustanovení zákoníku práce. Při nerovnoměrně rozvržené pracovní době nesmí být směna delší než 12 hodin.

 39. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pružná pracovní doba přesčasy nijak neovlivňuje. Pokud je v týdnu odpracováno více jak 40 hodin, pak je doba nad tento týdenní rozsah přesčasem. Za přesčas pak náleží mzda + 25% příplatek. Místo příplatku se může zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnout na náhradním volnu, ale musí s tím oba souhlasit. Pokud nesouhlasíte, pak Vám volno nařizovat nemohou.

 40. Oldřich Topka

  Dobrý den, to je otázka metodiky mzdového účetnictví, kterou se zde nezabýváme. Ale stanovenou dobou se rozumí 40 hodin týdně (nebo podle provozu podle §79 ZP) a odpracovanou dobou pak to, co je podle rozpisu směn odpracováno. Mezi tím pak vznikne rozdíl, který je zaměstnavatel povinen zaplatit. Jestliže zaměstnanec pracoval ve směnách podle předpisu, ale nenaplnil ani pracovní dobu stanovenou ZP, pak je zřejmě konto nesprávně nastaveno.

  Navíc je zde vyplácena stálá, měsíční mzda (minimálně 80% průměrné mzdy zaměstnance) a po skončení vyrovnávacího období se zjistí, jestli je zde rozdíl mezi stálou a dosaženou mzdou, ten se pak proplatí (§120 a 121 ZP). Takže v rámci celého období se to nakonec může srovnat.

 41. Oldřich Topka

  Dobrý den, volno mezi směnami: zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (§90/1 ZP).

  Nepřetržité volno (zpravidla víkend): Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin (§92/1 ZP). Jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.

 42. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle §241/2 ZP platí: Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

 43. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, státní svátek je dnem uznaného pracovního volna, o kterém nerozhoduje zaměstnavatel. Za tento den zaměstnanci náleží náhrada mzdy a nelze ho nijak nutit k tomu, aby si tento den napracoval, ledaže se na tom spolu dohodnou.

 44. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, rozvržení pracovní doby je věcí zaměstnavatele. Pokud není ve smlouvě jasně určeno od kdy do kdy trvá "směna", pak takovou změnu může nařídit jednostranně bez souhlasu zaměstnance. Pokud to manželce nevyhovuje, bude se muset buď přizpůsobit nebo změnit místo. Ale to musí udělat ona, zaměstnavatel ji propouštět nebude, protože nejde o překážku na jeho straně, nebude tak nucen hledat výpovědní důvod a navíc nemusí vyplácet odstupné. PP tedy musí ukončit ona (bez odstupného) a do doby skončení PP musí práci vykonávat podle pokynů a potřeb zaměstnavatele, tedy odpoledne.

 45. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel Vám může nařídit přesčasy jen v rozsahu 8 hodin týdně a je to čas odpracovaný nad stanovený rozsah 40 hodin týdně. Nad tuto hranici mohou být přesčasy vykonávány jen se souhlasem zaměstnance. Kromě toho Vás nemůže nutit pracovat o víkendu, protože to může jen ve zcela výjimečných případech.

  Kdyby Vám chtěl skutečně prodloužit dobu, pak by si s Vámi musel sjednat změnu v pracovní smlouvě, kterou nemůže udělat bez Vašeho souhlasu. Jinak rozvržení pracovní doby se musí zaměstnancům oznámit nejpozději 2 týdny předem (u konta pracovní doby je to 1 týden).

  Takže mu navrhněte, ať Vám nechá bez potíží doběhnout zbytek PP, jinak budete nucena podat podnět na inspektorát práce, který mu za porušování ZP může udělit nemalou pokutu.

 46. Lenka Nová

  Dobrý den,

  může zaměstnavatel změnit rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu na nerovnoměrnou? Vzhledem k úbytku zakázek by nás nechal 2-3 měsíce pracovat např. na 6 hod. a další 2-3 měsíce bychom pracovali 10 hod.

  Jak je to se mzdou? Máme měsíční mzdu.

  Děkuji za odpověď.

 47. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  ZP §81 (3) Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny.

  Tedy na místě pracoviště

 48. AB

  Pro jednosměnný provoz stanoví zákoník práce týdenní pracovní dobu 40 hodin.

  Za práci ve svátek náleží zaměstnancům podle zákoníku práce dosažená mzda a náhradní volno. Teprve když zaměstnavatel neurčí čerpání náhradního volna v následujících 3 měsících náleží příplatek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>