Cestovní smlouva – krok k dovolené v zahraničí

 

Nejprve se podívejme jak zákon popisuje uzavírání cestovní smlouvy. Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář. Jedno vyhotovení cestovní smlouvy je po jejím uzavření cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu s cestovní smlouvou je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou. Z výše naznačeného už plyne, že smlouva musí být vždy písemnou podobu. V takto předloženém návrhu cestovní smlouvy musí být některé náležitosti vždy a některé podle typu zájezdu, který jej jejím předmětem. Cestovní smlouva tak obsahuje:

a) označení smluvních stran,

b) vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání; vymezení zájezdu může být nahrazeno odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení v katalogu jen v případě, že katalog obsahuje všechny tyto informace a byl zákazníkovi (prokazatelně) předán,

c) cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši případné zálohy,

d) způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti cestovní kanceláře (tedy obvykle na kterém místě, u které osoby, jakým způsobem),

e) výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od cestovní smlouvy v případě, že tak učiní z různých důvodů.

Vedle těchto náležitostí, které musí obsahovat vždy, musí v případě, že

a) jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu (různé příplatky, které podle katalogu patří do „nadstandardních“ služeb, nebo prostě nejsou kryty kupní cenou zájezdu), údaje o počtu a výši těchto dalších plateb,

b) je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky (typicky i vzdálenost od moře, zda v okolí nejsou nějaké neobvyklé podmínky apod.),

c) je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku, údaje o trase cesty,

d) je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah,

e) je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, výslovné uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí cestovní kancelář zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků (pokud podmíněna není, pak cestovní kancelář takový zájezd nemůže bez dalšího zrušit),

f) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, uvedení těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení.

Informační povinnost ze strany cestovní kanceláře tím však ještě není zcela splněna. Nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu musí zákazníka informovat o podrobnostech zájezdu – možnosti uzavřít pojištění, kontaktní osobu pro případ nesnází zákazníka, a celkové upřesnění údajů z cestovní smlouvy.

V cestovní smlouvě může být dohodnuta např. i možnost jednostranného zvýšení ceny zájezdu. To ovšem pouze v případě, že je jednoznačně stanoven způsob výpočtu ceny zájezdu – pak jedině v případě změny ceny dopravy nebo v případě výrazných změn kurzovních poměrů. Tato možnost je ovšem omezena – nesmí k takovému navýšení ceny dojít během dvaceti dnů před začátkem zájezdu, přesně řečeno takové oznámení musí být zákazníkovi písemně odesláno nejpozději 21 dnů před začátkem zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne nárok na zaplacení takto požadovaného rozdílu v ceně. Změna cestovní smlouvy je možná i v jiných případech než jen ohledně ceny. Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. V takovém případě má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

Rovněž zákazník může do obsahu cestovní smlouvy zasáhnout. Obvykle (např. z důvodu nemoci či jiných osobních důvodů) dochází ke změně osoby, která se oproti původně uzavřené cestovní smlouvě zájezdu zúčastní. To je možné, ovšem musí toto cestovní kanceláři písemně oznámit, společně s prohlášením, že tato osoba souhlasí s podmínkami cestovní smlouvy.

Jak bylo výše naznačeno, je možné před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit. Zde jsou přirozeně různé podmínky pro zákazníka (za jakéhokoli důvodu) a pro cestovní kancelář (jen při porušení povinností zákazníkem). Zákon pak pro různé důvody odstoupení poměrně obsáhle předvídá náhradu škody, povinnou nabídku jiného zájezdu či jiné následky. Tyto se liší podle toho, kdo odstoupil a z jakého důvodu.

Až budete uzavírat cestovní smlouvu mějte tyto základní rady na paměti, ať na Vaši letošní dovolenou vzpomínáte jen v dobrém.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

1 komentář u „Cestovní smlouva – krok k dovolené v zahraničí

  1. Jaromír Chalupský

    "Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. V takovém případě má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí." – Ale za jakých podmínek odstoupí? Bude platit stornopolatky??? Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>