Společný nájem bytu

 

Nájemní vztahy jsou specifickým druhem závazkových vztahů. Jejich zvláštnost je dána jednak předmětem nájmu (o to více pokud je předmětem právě byt) a jednak sociálním zájmem státu na ochraně nájemních vztahů. Proto platí právě pro nájem bytu obecná pravidla, která dopadají na nájem jakékoli věci, ale rovněž některá „ochranářská pravidla“ typická právě jen pro nájem bytu, která slouží zejména k ochraně nájemce. V případě, že je nájemcem jediná osoba, nevznikají v nájemních vztazích větší komplikace. Nejasnosti však můžou vzniknout v případě, že existuje tzv. společný nájem bytu, tedy že nájemce není jen jedna osoba, ale osob více. V takovém případě opět platí, že jsou použitelná obecná ustanovení o nájmu bytu, která jsou však doplněna některými zvláštnostmi. Právě těmito odchylkami se dnes budeme zabývat.

Byt může být ve společném nájmu více osob. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Z tohoto lapidárního zákonného tvrzení lze odvodit některé závěry. Zejména pokud nájemní smlouva neříká jinak, platí že nájemci jsou povinni společně a nerozdílně plnit své závazky vůči pronajímateli (typicky platit nájemné), ale mohou vůči pronajímateli uplatňovat nároky vyplývající z nájemního vztahu. Tak lze dále konstatovat, že běžné věci, týkající se společného nájmu bytu, může vyřizovat každý ze společných nájemců. V ostatních věcech je třeba souhlasu všech; jinak je právní úkon neplatný. Běžnou věcí se rozumí obvyklé úpravy bytu, které nikterak nemění jeho funkční uspořádání a nevybočují z takových úprav, které by se mohly významně (zejména negativně) dotknout uplatňování práv (nebo využívání bytu) jiného nájemníka. Z právních úkonů týkajících se společného nájmu bytu jsou oprávněni a povinni všichni společní nájemci společně a nerozdílně. Existuje-li však neshoda mezi jednotlivými nájemníky o jejich právech a povinnostech (tedy např. i o rozsahu běžné správy bytu) rozhoduje soud.

Společný nájem vzniká vedle běžných způsobů vzniku nájemního vztahu dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem. Výjimku tvoří pouze družstevní byty, kde může společný nájem vzniknout jen mezi manžely. Naopak existuje i zvláštní případ, pro který soud zruší společný nájem bytu. Může se tak stát v případech zvláštního zřetele hodných na návrh společného nájemce. Soud tak může zrušit právo společného nájmu bytu, vznikne-li navrhovatelem nezaviněný stav, který brání společnému užívání bytu společnými nájemci. Zároveň soud určí, který ze společných nájemců nebo kteří z nich, budou byt dále užívat (otázka vzájemného vypořádání tím není dotčena).

Jak bylo výše naznačeno (pro vznik společného nájmu bytu) některá specifika má i společný nájem bytu manžely. U vzniku je toto specifikum dáno tím, že jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely a to ze zákona bez dalších úkonů. Jiná situace je pak u družstevního bytu. Vznikne-li tak jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (zde tedy nehovoříme o vzniku nájemního vztahu ale vzniku práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu), vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Vznik takovéhoto společného nájmu bytu manžely je však omezen, neplatí v případech, kdy manželé spolu trvale nežijí (proto je zde vhodné opatřit si důkaz o této skutečnosti).

Jinou situací je vznik nájemního vztahu jedním z manželů již před uzavřením manželství. Stal-li se tak některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství. Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (zde se režim pro bytu v družstevním vlastnictví sjednocuje s obecným režimem, na rozdíl od vzniku společného nájmu za trvání manželství).

Pochopitelné je, že pokud platí zvláštní režim pro vznik společného nájmu manželů, budou platit jistá specifika i při jeho zániku. Nedohodnou-li se rozvedení manželé o nájmu bytu, soud na návrh jednoho z nich rozhodne, že se zrušuje právo společného nájmu bytu. Současně určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce (opět zde může být určen způsob vzájemného vypořádání práv k bytu jako součást celkového majetkového vypořádání manželů). Nabyl-li však práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem; právo byt užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. V ostatních případech společného nájmu družstevního bytu rozhodne soud, nedohodnou-li se rozvedení manželé, na návrh jednoho z nich o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva dále nájemcem bytu; tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. Při rozhodování o dalším nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na zájmy nezletilých dětí (pochopitelná je snaha nechat byt rodiči, kterému dítě „svěří do výchovy“) a v úvahu může soud brát i stanovisko pronajímatele.

Víceméně novinkou (od přijetí novely občanského zákoníku č. 115/2006 Sb.) je možnost společného nájmu bytu registrovanými partnery. Osoba, která uzavřela registrované partnerství, má po dobu trvání partnerství právo užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená. Je zde tedy užší vymezení práv – jedná se pouze o právo užívací. Pro nájem bytu platí, že uzavřením partnerství nevzniká společný nájem bytu (družstevního bytu), jehož nájemcem je jeden z partnerů. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem bytu (družstevního bytu) za trvání partnerství. Proto lze registrovaným partnerům doporučit, aby v případě, že si přejí společný nájem bytu, uzavřeli dohodu podle § 700 občanského zákoníku (tedy vznik společného nájmu dohodou mezi jakýmikoli subjekty). Pro zánik nájmu platí, že zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství, zaniká užívací právo partnera, který není nájemcem bytu.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

42 komentářů u „Společný nájem bytu

 1. Alena

  Dobrý den,

  stále mi není jasné jak je to se vznikem společného nájmu bytu manžely. V roce 1986 jsem se stala nájemcem podnikového bytu. V roce 1995 jsem uzavřela sňatek. Nyní jsem obdržela výpověď z nájmu bytu od současného majitele, kde je uvedeno toto:

  "Předmětný byt pozbyl charakteru podnikového bytu zrušením citovaného zákona novelou občanského zákoníku č. 509/1991 Sb. ke dni 1.1.1992. Vzhledem k tomu, že k podnikovému bytu nemohlo vzniknout právo společného nájmu bytu manžely, jste výlučným nájemcem tohoto bytu."

  Má pronajímatel pravdu, pokud jsem uzavřela sňatek v době, kdy byt už nebyl podnikový? Jak mám postupovat dál? Je jedinou možností podat žalobu na neplatnost výpovědi z nájmu nebo se mám dožadovat, aby byla nejprve výpoveď adresována nám oběma?

 2. Renata Havelková

  Dobrý den, chtěla bych se informovat na tuto situaci a zároveň Vás poprosit o radu: Přistěhovala jsem se za svým přítelem do rodinného domku jeho rodičů, kde společně užíváme 1 pokoj s kuchyní.Tuto domácnost jsem vybavila veškerým svým nábytkem a spotřebiči. V současné době se náš vztah rozpadl, přítel i jeho rodiče na mne naléhájí, ať se odstěhuji. Bohužel ve městě, kde žiji, nemohu sehnat podnájem a ani má finanční situace neumožňuje koupi bytu. Nevím, jak dalece mohou zajít s mým vystěhování a jak eventuelně se mohu bránit tzv. vystěhování na ulici? Nemám zde hlášené trvalé bydliště, ale na městském úřadě mám přijatou žádost do pořadníku na obecní byt.Velice děkuji za odpověď, přeji hezký den.

 3. martina

  Dobrý den. Bydlím 10 let s manželem v rod.domku spolu s mými rodiči, na které je jento dům napsaný. Placení nájemného, veškerých doplatků probíhá napůl.Jakékoli rekonstrukce v bytě si hradíme sami. Chtěla jsem se zeptat jestli se i v takovém případě sepisují nějaké smlouvy,které by v případě úmrtí rodičů zohledňovali naše vklady do rekonstrukce Mám ještě bratra se kterým se budu o dům v budoucnosti dělit.

 4. TOMÁŠ DEMEL

  DOBRÝ VEČER PROSIM VÁS MÁM PŘÍTELKINI A SNI MÁM 2 DĚTI A CHTĚL PŘEPSAT BYT NA NI ALE PRI TO NEJDE BYDLIME SPOLU UŽ ROK A PŮL¨.MÁM MESTSKÍ BYT

 5. xxx

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, za totality jsem vysoudila byt po mém zesnulém dědovi, po revoluci byt získali majitelé,kteří se dohodli a cely dům prodali.Byt byl samozřejmě napsaný na mě. Potom jsem se ale vdala. Sehnala jsem družstevní byt, který mi majitel koupil. Tam jsem ale už byla napsaná já i manžel (samozřejmě, že manžel jako první a ženská jako druhá). členem družstva jsem ale byla vedená já. Jak by se postupovalo, kdyby jsme se rozvedli. Manželovo právo na užívání by zaniklo rozvodem, nebo bych se s ním musela vyrovnat a dát mu náhradu za polovinu bytu Děkuji

 6. Hana Vávrová

  Mám již plnoletého syna, který má u nás trvalé bydliště. Ačkoliv vystřídal několik zaměstnání, nikdy nepřispíval na nájemné a stravu. Neustále uzavírá nové úvěrové smlouvy, které pak nehradí a hradíme je my rodiče z obav z exekutarů. Syn s námi momentálně již 2 měsíce nebydlí. Poraďte jakým způsobem mohu zrušit jeho trvalé bydliště na naší adrese, jelikož žádná domluva na něj nefunguje. Děkuji.

 7. Svatopluk Bartusek

  Rodiče se před 6 léty přestěhovali do bytu babičky.

  Důvodem byl její zdravotní stav a nutnost celodenního opatrování. Řádně písemně oznámili změnu pronajimateli.Nájemcem bytu je babička.Jakým způsobem lze práva a povinnosti nájemce převést případně rozšířit i na rodiče ( např. jednání o koupi bytu aj.)Rodiče nemají vlastní byt.

  Děkuji

 8. IRENA VANKOVA

  DOBRY DEN,PO ROZVODE ZUSTAL DRUZSTEVNI BYT MANZELOVI,DRUZSTEVNI POPLATEK 33000KC JSEM PLATILA JA,ROZVEDENA JSEM ASI 15 LET A BYLO SEPSANO ZE JSME MAJETKOVE VYROVNANI,PRED NEDAVNEM BYVALY MANZEL BYT PRODAL,NEVIM ZA KOLIK ALE ME ANI Z POCITU SLUSNOSTI 33000KC NEDAL,MUZU ZADAT A O ZAPLACENI TETO CASTKY A JAKYM ZPUSOBEM,DEKUJI IRENA.

 9. Petr Fojtik

  Dobry den.

  Jde o manzele kteri maji spolecne pronajaty byt.Jsou v rozvodovem rizeni,manzel se nekolikrat nedostavil soudu k rozvodu.Doslo k tomu,ze 3 mesice nebzl zaplaceny najem,manzel na to odmitl prispet a hrozila podle najemni smlouvy okamzita vypoved z bytu u obouch manzelu.Po dohode s majitelem chybejici cast bude doplacena a melo by dojit k prepsani smlouvy.Dotaz,lze tu smlouvu prepsat bez souhlasu mamnzela,ktery neprispiva na najem?Dale,je mozne,aby manzelka nadale platila jen polovinu najmu s tim,ze majitel nedoplatek bude vymahat po manzely,bez toho,aby ji hrozilo vystehovani?

 10. Martin Urban

  Dobrý den.

  Mám takový podobný problém. Můj otec (vlastník bytu) a moje matka se dostaly do finančních problémů. Jelikož neplatily nájemné zhruba rok, město usneslo o vystěhování a nabídly náhradu bydlení. Jenže mě už je 19 let a dopisy o vystěhování přišly pouze mému otci a mé matce, já jsem do dneška žádný dopis neobrdržel. Myslíte, že jako "spoluvlatník" bytu mám právo ještě na odvolání? Nebo dala by se tato situace nějak zachránit aniž bych já přišel o střechu nad hlavou? Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem Martin Urban alias Lorenzo

 11. Matynna Lowyová

  Dobrý večer,

  Pronajali jsme si s kamarády byt. Avšak po roce se jeden z nich odstěhoval a odmítl zaplatit poslední díl nájmu (to, že se stěhuje oznámil 1.den v měsíci – platíme od toho nde další měsíc). Uplynulo již 14.dní, ale ještě si z bytu neodnesl své věci. Musí nám tuto částku uhradit a nebo se o ní musíme vlastně podělit s ostatními spolubydlícími?

  Děkuji za jakoukoliv odpověď

 12. ALOIS GREPL

  DOBRÝ DEN MÁM DVĚ CERY PLNOLETÉ BYDLÍM V NAJEMNÍM BYTĚ . PROTOŽE STARŠÍ JAK ZAČALA

  CHODIT DO PRÁCE NEDÁ SE TO SNÍ VYDRŽET NEBUDU VŠE POPISOVAT JAKÁ JE MOŽNOST ODHLÁSIT

  Z BYTU HODLÁM SE STĚHOVAT MUSÍM CERU NAHLÁSIT NA NOVU ADRESU DĚKUJI.

 13. Dana Škopkova

  mám 20 let nájemní smlouvu na byt u majitele.S manželem jsme se odstěhovali na chatu a v bytě zůstala naše 17 -ti letá dcera,která zde má od narození trvalé bydliště.Můžeme se s manželem z bytu odhlásit a nechat tam nahlášenou pouze jí,přepsat na ní nájemné ať se může starat sama? Neradi bychom o byt přišli. Děkuji

 14. Adriana Nová

  Dobrý den.S manželem jsem již 2 roky rozvedená. V době trvání manželství jsme dostali státní byt.Do tohoto bytu jsem se již nastěhovala pouze s dcerou, která mi byla svěřena do péče. Bývalý manžel do tohoto bytu se nikdy nenastěhoval a ani zde nemá žádné osobní věci. Již 2,5 roku bydlí u své přítelkyně.Nájem nikdy neplatil a ani nepřispíval žádnou částkou. Napsala jsem již před rokem čestné prohlášení o zrušení plateb (roční vyúčtování) ze 3 na 2 osoby.

  Nevím jak mám momentálně postupovat, neboť bývalý manžel se najednou hodlá nastěhovat do 1. pokoje. S tímto nesouhlasím, už kvůli velkým rozporům mezi námi. Byt mi přenechal s tím, že jsem přebrala na sebe veškeré dluhy toto je i notářsky ověřené, protože si hodlal po rozvodu vzít hypotéku. Veškeré zařízení v bytě je také napsané na mě. Byt užívám pouze s dcerou. Děkuji A.Nová

 15. Marie Pilařová

  Bydlíme s manželem ve státním bytě a od září letošního roku je k trvalému bydlištěi spolu s námi přeihlášen i syn a jeho žena. Chcem změnit trvalý pobyt na rekreační objekt a nechat v bytě bydlet syna s manželkou. Je to možné a po jaké době společného bydlení?

 16. Jitka

  Dobrý den,

  prosím o radu: žiji v obecním bytě, který je po smrti prarodičů přepsán na matku. Veškeré náklady spojené s nájmem a všemi poplatky však platím or roku 1998 já. V květnu 2006 se k nám s prosíkem přistěhovala sestra, která se rozvedla. Bohužel si přepsala trvalé bydliště k nám. Nyní se odmítá odhlásit. S novým přítelem si pronajali byt – v osobním vlastnictví – majitel bytu si dal do smlouvy omezení, kdy se nesmějí v bytě přihlásit k trvalému pobytu. Vzhledem k tomu, že má sestra velké dluhy, které v poslední době poněkud nezvládá platit, obávám se toho, že bude můj majetek zabaven exekutory. Požaduji po matce, aby jako nájemce zrušila sestře trvalý pobyt. Matka to však psychicky nezvládá. Nejlepší by bylo, kdyby zažádala o převod nájmu na mne – beztak já jej již 10 let platím, ona si absolutně nemůže finančně dovolit přispívat ani částečně… Je to možné a jak zažádat? Matka je pro. Případně, je možno mne připsat jako plnoprávného spolunájemce bytu, nejen uživatele bytu?

 17. Lara Tobiczykova

  Dobry den, bydlim se dvema kamaradama a manzelem v pronajatem druzstevnim byte (proto ve smlouve "majitel" bytu je uvedeny jako "najemce" a my vsichni 4 jako podnajemci). Prednedavnem ale prislo rocni vyuctovani a zjistili jsme, ze skutecne poplatky za sluzby ani zdaleka neodpovidaji tomu, co mame uvedeno ve smlouve jako zalohy a mame doplatit pomerne velkou castku a tim padem se kazdemu z nas najem prodrazuje (a to i zpetne) o 25%. Proto jsme se s manzelem rozhodli, ze za takovych podminek byt pronajimat nechceme (poplatky samozrejme uhradime) a chteli bychom tento byt vypovedet. Spolubydlicim ale toto zdrazeni moc nevadi a radi by v byte zustali. Muzeme vypovedet byt pouze my s manzelem, nebo potrebujeme k vypovedi vsechny podnajemce? Dekuji!

 18. Monika Hejlova

  Dobry den

  moc ráda bychc se zeptala,zda starosta obce a obec která vlastní panelovy dum kde jsem najemnicí musí vést zvlášt knihu o výdajích a platbach.Ptala jsem se pana starosty a on odpověděl,že nemusí,protože obec vydává ze svého rozpočtu peníze a proto nemusí oddělovat naše najemné a vest zvlášt udaje.Je pravda co mi odpověděl nebo je povinost vest zvlášt udaje obce a zvlášt udaje o vylohách paneloveho domu.

  moc děkuji za radu

  p.Hejlová

 19. Tomáš Smolík

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zdali mohou vzniknout jakékoliv právní nároky v níže uvedené situaci:

  Bratr mé matky bydlí v nájmu bytu, který matka koupila, aby tam mohla babička dožít. V současné době si bratr našel přítelkyní, která má trvalé bydliště na městském úřadě, a s kterou sdílí domácnost již přes půl roku. On platí nájemné 3,- Kč + energie cca 3.500,-. a ona již 2x za sebou poslala po bratrovi mé matky 1.000,- Kč.

  Nechci se dožít jakéhokoliv vyústění situace do podoby hádek, aj. Máme to nějak ošetřit v nájemní smlouvě?

  Děkuji a jsem s pozdravem

 20. Jiří Soukup

  Dobrý den,

  bydlím se svou čtyřčlenou rodinou ve státním bytě, ve společném nájmu se svou babičkou, na kterou je napsán dekret a my jsme jako osoby bydlící. V současné době je to tak, že já s rodinou užíváme dva pokoje a babička jeden, z nájmu platím dvě třetiny a babička jednu. Podle jejího nového požadavku bychom měli platit čtyři pětiny, podle počtu osob, i za nezletilé děti. Může si babička diktovat, kolik musíme měsíčně platit?

  Děkuji za radu

 21. Dobrý den,

  ráda bych se zeptala jaká práva a povinnosti mají nájemci při zjištění, že do bytu zatéká a začíná se objevovat plíseň?

  Děkuji.

 22. Jana

  Dobrý den,

  po ukončení vypořádání SJM, jsem dle rozsudku bývalému manželovi vyplatila peníze za byt a byt připadl do mého výlučného vlatnictví. Soud zkončil v září, rozsudek je od prosince pravomocný. Byt v katastru nemovitostí zatím stále ještě není převeden jen na mne. Bývalý manžel mě za byt nic neplatí, v bytě od února již nemá žádné věci, ale klíče mi nevrátil a odmítl se odhlásit, prý nemá kam jít. Poradíte mi, jak ho můžu z bytu odhlásit? Na úřadě mi řekli, že dokud byt v katastru není převeden na mne, tak s tím nelze nic dělat.

  Předem Vám děkuji za odpověď.

  Jana

 23. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pokud byt neopustíte dobrovolně, mohou vlastníci domu podat soudu žalobu na Vaše vyklizení. Dům jste totiž užívala pouze na základě jejich souhlasu a ten Vám byl odňat, takže nyní užíváte dům neoprávněně. Nicméně ani v takovém případě Vás bez soudního rozhodnutí na ulici vystěhovat nemohou, protože by se tak mohli dopustit trestného činu.

  Doporučuji tedy urychleně najít něco jiného a rozhodně nečekat na nějaký pořadník.

 24. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  to záleží na Vás, jestli nějakou takovou smlouvu sepíšete.

 25. martina

  děkuji ze odpověď jen mám ještě doplňující dotazy.

  1) Pokud nic nesepíšu, zohledňovat se mé vklady nebudou?

  2) Pokud sepíšu je třeba mít smlouvu notářsky ověřenou a jaké údaja by v ní neměly chybět?

  děkuji

 26. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ten byt ale není Váš, máte ho jen v nájmu, tak jak ho na ni chcete přepsat? To by město s ní muselo uzavřít nájemní smlouvu.

 27. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  za trvání manželství existuje tzv. společný nájem družstevního bytu. Po rozvodu tento společný nájem bytu zaniká a nájemcem se stává pouze jeden z rozvedených manželů. Ti se buď dohodnou nebo rozhodne na návrh soud. Přihlédne přitom k zájmům nezletilých dětí, k tomu, kdo se o získání bytu přičinil atd. Pokud jste byt získala před sňatkem vy, zůstane právo Vám.

 28. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  dojděte na příslušný obecní úřad a podejte žádost o zrušení jeho údaje o trvalém bydlišti ve Vašem bytě z důvodu, že se tam již nezdržuje.

  Jen na okraj – a Vy se divíte, že si stále uzavírá nové úvěrové smlouvy, když ví, že je za něj uhradíte Vy? Proč to děláte?

 29. Hana Vávrová

  Dobrý den,

  děkuji za odpověď. Jeho dluhy platíme jak jsem psala, ze strachu z exekutorů. Mohla by jste mi tedy ještě poradit, jak bych mohla uhájit náš majetek v případě, že by jeho neplacení došlo až k exekuci v době, kdy by ještě jeho trvalé bydliště bylo u nás?

  Děkuji.

 30. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  údaj o trvalém bydlišti a případná exekuce spolu vůbec nemusí souviset. Exekutor jde na adresu, o níž ví, že se tam povinný zdržuje.

  Navíc, jestliže exekutor zabaví Váš majetek, jednoduše podejte vylučovací žalobu soudu a domáhejte se vyloučení vašich věcí z exekuce.

 31. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pronajímatel by musel uzavřít nájemní smlouvu i s rodiči, k čemuž však rozhodně není povinen a záleží na něm, zda na to přistoupí. Pokud by babička zemřela, přejde nájemní právo na rodiče.

 32. Svatopluk Bartusek

  Musí být vždy nová nájemní smlouva, nebo je postačující dohoda mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem ?

  Děkuji.

 33. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže by nedošlo k přechodu nájmu z důvodu úmrtí původního nájemce, vznikal by nový nájemní vztah na základě nové nájemní smlouvy. Je však třeba původní nájem zrušit a to nejlépe dohodou o skončení mezi pronajímatelem a babičkou.

 34. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže jste se jednou vypořádali, jste vypořádáni. Proč by Vám měl nyní cokoli vyplácet? K tomu rozhodně není povinen a "pocit slušnosti" je právně nevymahatelný.

 35. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, společný nájem bytu manžely po rozvodu musí být vypořádán. Dokud není, tak jsou oba nájemci a za nájem ručí společně a nerozdílně. Takže pokud je za jednoho z nich zaplacen nájem druhým nájemcem, pak ten, kdo zaplatil, může částku vymáhat po nájemci – dlužníkovi. Je to věc nájemců a nikoliv pronajímatele. Pokud není placeno, je dán výpovědní důvod bez ohledu na to, že neplatil jen jedení nájemce. Pronajímatel má nárok na celý nájem, ne jen na 1/2 s tím, že si druhou 1/2 bude pracně vymáhat po dlužníkovi.

 36. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Vám nikdo žádný dopis posílat nebude a není ani důvod. Předně, vy nejste žádný spoluvlastník – zde se jedná o nájem a ne o vlastnictví bytu. Jedná se o nájemní vztah a jedinými nájemci jsou pouze vaši rodiče – vy jste jen uživatel bytu a jste tak povinen se z bytu vystěhovat spolu s rodiči.

 37. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  to záleží čistě na Vaší vzájemné dohodě na počátku nájemního vztahu. Pokud byste však chtěli dluh vymáhat, museli byste být schopni existenci takové dohody prokázat.

 38. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  dceru (stejně jako kohokoli jiného) můžete z bytu odhlásit pouze v případě, že v bytě nebydlí. Navíc, otázka odhlášení z trvalého bydliště nemusí souviset s tím, zda dotyčný v bytě bydlí nebo ne. Jestliže se chcete stěhovat, odstěhujte se a přehlaše si pouze své údaje. To, zda si je přehlásí i dcera nechte na ní.

 39. Metr Sakr

  Dobrý den,

  platí to i v případě, že jsem se podílel na placení nájmu? Nestávám se tím spolunájemníkem? A tím pádem bych měl být také obeslán a vyzván? Nebyl jsem, platí tedy i pro mne vystěhování? Děkuji.

 40. Karel Dlouhý

  Nájemník je ten, na koho je uzavřena nájemní smlouva. Ostatní jsou jen členové jeho domácnosti a musejí se vystěhovat s ním.

 41. Milan Zeman

  Budou-li místnosti zdraví závadné, mají právo odstoupit od smlouvy. Pokud nechtějí odstoupit od smlouvy, mají právo, aby pronajímatel uvedl na své náklady byt do stavu způsobilého řádnému užívání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>