Promlčení – ochrana právní jistoty

 

Promlčením se rozumí oslabení možnosti právo vykonat – resp. uplatnit před soudem. V žádném případě se nejedná o zánik práva. Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v zákonem stanovených lhůtách. K promlčení (na rozdíl od prekluze, kdy právo zaniká, nemůže být uplatněno a pokud je z tohoto práva plněno, dochází k bezdůvodnému obohacení) soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li tak se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. Pokud tedy dlužník plní dobrovolně po uplynutí promlčecí lhůty, pak se nejedná o plnění bez právního důvodu – vše je tedy v souladu s právem a dlužník nemá nárok na vrácení takového plnění, ani kdyby se snažil námitku promlčení uplatnit po tomto plnění.

Některá práva však promlčení nepodléhají ze své podstaty. Promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického. Zvláštní pravidlo platí pro zástavní práva, která se nepromlčují dříve, než zajištěná pohledávka. Nepromlčují se rovněž práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá. Toto je pochopitelné s přihlédnutím k faktu, že velká část vkladatelů se svými vklady nijak nenakládá delší čas a pouze na ně deponuje své volné prostředky.

Zásadní otázkou jsou promlčecí lhůty. Ty se liší pro jednotlivá práva. Základní (tedy obecně platnou, pokud zákon pro některé zvláštní případy nestanoví jinak) je promlčecí lhůta tříletá, přičemž tato lhůta běží ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé. Počátek promlčecí lhůty se však odchyluje u práv, která musí být uplatněna nejprve u fyzické nebo právnické osoby. V tomto případě počíná běžet promlčecí doba ode dne, kdy bylo právo takto uplatněno u této osoby. Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti. Některá plnění nejsou jednorázová, ale probíhají ve splátkách. Stane-li se pro nesplnění některé ze splátek splatným celý dluh, počne běžet promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněné splátky.

Vraťme se ale k promlčecím lhůtám. Zásada obecné tříleté promlčecí lhůty je prolomena při uplatňování práva na náhradu škody. Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví (subjektivní vymezení počátku lhůty) o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Musí se tedy dozvědět nejen o způsobené škodě, ale i o tom, kdo tuto škodu způsobil, jinými slovy vůči komu má náhradu škody uplatňovat (obvykle se toto dozví až na základě šetření policie apod.). Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky (objektivní lhůta, která musí být splněna vedle lhůty subjektivní, tedy kumulativně), a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla. Toto omezení však neplatí, jde-li o škodu na zdraví. Jistou novinkou se jeví promlčení škod vzniklých z korupčního jednání. Jestliže tedy škoda vznikla porušením právní povinnosti v důsledku poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku jiným než poškozeným, anebo v důsledku přímého nebo nepřímého vyžadování úplatku od poškozeného, právo na náhradu takto vzniklé škody se promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, nejdéle však za deset let ode dne, kdy došlo k takovému korupčnímu jednání.

Jiné lhůty zase platí pro promlčení práv z bezdůvodného obohacení. Příčiny vzniku bezdůvodného obohacení jsme si rozebrali zde (http://www.pravnik.cz/a/236/bezduvodne-obohaceni.html). V těchto případech se promlčí právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení za dva roky ode dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil (opět subjektivní lhůta závislá na našem zjištění). Objektivní lhůta (tedy nezávislá na našem vědomí o existenci práv z bezdůvodného obohacení) je rovněž dána a to tak, že se nejpozději právo na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčí za tři roky, a jde-li o úmyslné bezdůvodné obohacení, za deset let ode dne, kdy k němu došlo. Jsou-li účastníci neplatné nebo zrušené smlouvy povinni vzájemně si vrátit vše, co podle ní dostali, přihlédne soud k námitce promlčení jen tehdy, jestliže by i druhý účastník mohl promlčení namítat.

Zvláštní lhůty jsou pak dány pro práva z přepravní smlouvy a práva odpovídající věcnému břemeni. Práva z přepravy se promlčují za jeden rok s výjimkou práv na náhradu škody u přepravy osob, pro které platí lhůty pro uplatňování náhrady škody. Právo odpovídající věcnému břemenu se promlčí, není-li po dobu deseti let vykonáváno. Lhůta delší oproti obecné lhůtě je pochopitelná a vyplývá z povahy věcných břemen, která nemusí být využívána pravidelně i po delší dobu.

Do běhu promlčecí lhůty může zasáhnout i soud svým rozhodnutím, které se vztahuje k věci, nebo jiným způsobem, kterým se prokáže existence dluhu nebo jiného závazku, kterému by jinak hrozilo promlčení. Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo. Byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty. Stejná promlčecí doba platí i pro jednotlivé splátky, na něž bylo plnění v rozhodnutí nebo v uznání práva rozloženo. Pro tyto splátky však platí, že promlčecí doba u jednotlivých splátek počíná ode dne jejich splatnosti. Stane-li se nesplněním některé ze splátek splatným celý dluh (což lze na základě výslovné dohody ebo na základě rozhodnutí soudu), počne běžet desetiletá promlčecí doba od splatnosti nesplněné splátky. Úroky a opětující se plnění se promlčují obecně ve třech letech. Pro tato plnění však platí, že jde-li o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání, nevztahuje se tedy na takové, jejichž splatnost nastala před takovým rozhodnutím nebo uznáním.

V průběhu promlčecí lhůty mohou nastat určité situace, které by mohly mít vliv na obsah daného závazku. Například však změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá na běh promlčecí doby vliv. Zákon rovněž stanoví, že v některých případech se lhůta přerušuje nebo nezačíná běžet. Uplatní-li tak věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu (pak vedle výše naznačeného faktu, že v případě, že soud pohledávku uzná, tak dojde k prodloužení promlčecí lhůty) a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí. Jde-li o práva osob, které musí mít zákonného zástupce, nebo o práva proti těmto osobám, promlčení nezačne, dokud jim zástupce není ustanoven. Již započaté promlčení probíhá dále, avšak neskončí, dokud neuplyne rok po tom, kdy těmto osobám bude zákonný zástupce ustanoven nebo kdy překážka jinak pomine.

Odlišný běh promlčecích lhůt můžeme nalézt i ve vztazích dětí (či jiných zastoupených osob) a jejich zákonných zástupců. Jde-li o právo mezi takovými osobami, pak promlčení ani nepočíná ani neběží, nejde-li o úroky a opětující se plnění. Totéž platí i o právech mezi manžely.

Závěrem připomeňme, že uplynutím výše uvedených promlčecích lhůt právo nezaniká, má posléze povahu pouze naturální obligace. Pokud bude uplatněno např. před soudem, pak soud takové právo bez dalšího přizná, pokud druhá strana nenamítne promlčení. Soud tedy k promlčení nepřihlíží z moci úřední,ale pouze na návrh stran. Na toto je potřeba pamatovat, ať už se ocitneme v postavení dlužníka či věřitele.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

27 komentářů u „Promlčení – ochrana právní jistoty

 1. Jirina Celbova

  Příkad:

  1)Pokuta v roce 2003 od Dopr.podniku, nebyl vydán

  platební rozkaz, je možno případně uplatnit

  promlčení práva? při příp. vymáhání?

  2)Pokuta v roce 1996 od DP, v roce 1997 vystaven platební rozkaz dodnes nijak nevymáháno,

  lze uplatnit promlčení práva? při příp. vymáhání?

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  ad 1)rozhodující je nikoli datum vydání platebního rozkazu, ale datum podání žalobního návrhu. Pokud ten nebyl podán do 3 let, můžete namítat promlčení.

  ad 2)promlčení u práva přiznaného rozhodnutím, zde platebním rozkazem soudu činí promlčecí doba 10 let.

  A víte určitě, že se nezapočalo s vymáháním?

  Podání návrhu na výkon rozhodnutí či exekuci staví běh této promlčecí lhůty.

 3. Otakar Černý

  Podal jsem žalobu pro určení a vydání bezdůvodného obohacení. Prosím o sdělení, od kterého okamžiku nastává začátek běhu subjektivní promlčecí lhůty pro jeho vydání, když žalovaný odmítá uznat existenci tohoto bezdůvodného obohacení a soudní jednání ve věci dosud neproběhlo.

 4. Radek Schimmerle

  Dobrý den,

  v roce 1994 jsem uzavřel leasingovou smlouvu.Dnes mi teprve přišel dopis od advokáta společnosti,která můj dluh převzala v roce 2007 od ůpadce leasingové společnosti.Nikdy mně nikdo nekontaktoval a nyní po mně chtějí zaplatit dluh + úroky.Chci se jen zeptat.Mohu se v tomto případě domáhat promlčení dluhu?Jedná se o dluh 13000,- a 37000,- úroky.Je to tedy už 14 let!!!

  Děkuji za odpověď.

 5. ramiras de gomera

  Dobrý den, v lednu 2003 mi byla údajně uložena bloková pokuta. Údajně proto, že si toho nejsem absolutně vědom. I přesto se to však mohlo stát, ale nebyl jsem nikdy upomínán a proto jsem nezaplatil. I upomínka mi mohla být nedoručena, budiž. Ale, v roce 2006 jsem zmněnil bydliště a nyní jsem obdržel obsílku rovnou od exekutora (ve stejné obálce s usnesením). Chci se tedy zeptat, není-li již věc promlčena. Soudní rozhodnutí je z 06/08 . Exekutor se nepokusil mne vyzvat k zaplacení, rovnou skočil na účet. Neměl jsem být nejdříve vyzván k zaplacení těmi a těmi orgány, pak soudem a teprve poté ex.? Jedná se o trapných 400,-kč za pokutu a více jak 20-ti násobek za provedení exekuce. Děkuji.

 6. Jarmila Jaurysová

  Dobrý den,jsme majiteli družstevního podílu. V červnu roku 2008 jsme chtěli přejít do osobního vlastnictví a předseda představenstva nám oznámil, že v roce 2006 máme dluh na nájmu a proto tento byt do OV nepřevede. Urychleně jsme zaplatili požadovanou čátku a měsíc poté, kdy nám přišli zpětné výpisy z účtu, které jsme si nechali udělat jsme zjistili, že žádný dluh na nájmu nemáme, ba naopak máme přeplatek. Tyto výpisy jsme ukázali předsedovi s tím, že by chceme částku vrátit zpět. Po více než půl roce dohadů jsme obdrželi dopis, že žádné peníze zpět nedostaneme, protože účetní firma (známá pana předsedy) zjistila, že máme veliký nedoplatek v roce 2005 a že navíc budeme muset ještě nemalou částku doplatit. Chtěla bych se tedy zeptat, jaká je promlčecí lhůta u údajného nedoplatku na nájmu, když jsme dosud o žádném nedoplatku informování nebyli a první taková informace nám byla zdělena až v roce 2009. Děkuji za odpověď. Jaurysová

 7. Pavel Staněk

  Dobrý den.V roce 1996-1999 jsem byl členem sdružení podnikatelů.Byli jsme dva členové,můj kolega byl jednatelem.Bohužel naše podnikání skončilo dluhem.Kolegovi přišel od soudu v roce 2000 pletební rozkaz a od té doby se už nikdo neozval.Firma, které jsme dlužili, skončila sama podnikání v roce 2000 konkurzem.Může po mě jako členovi sdružení požadovat někdo uhrazení dluhu?Zatím se mi nikdo od roku 1999 s tímto požadavkem neozval.Děkuji za odpověd.

 8. Pavla Ruzickova

  Dobrý den., pri ukladani pokuty si revizor nenapsalk adresu meho trvaleho povbytu. nemela jsem u sebe OP tak si obsal udaje s ridicaku. Nyni mi prisel platebni rozkaz. asistentka v kancelari pravnika nebyla schopna rict kde vbzali moji adresu,. navic dopis prisečl po promlceni prestupku dle podminek DP – po roce. Muzu odpor vyhrat? Dale na platebnim rozkazu je uvedena adresa spatna. muzu tim rict ze platbni rozkaz je neplatny prptpze neobsahuje udaje pravdive? Prosim o rychlou odpoved.

 9. Jiří Kovář

  Dobrý den,

  1.12.2001 jsem uzavřel "Životní pojištění" u IPB (dnes ČsoB). Zaplatil jsem první splátku (cca 700kč) a pak jsem jel na vojnu a přestal platit. Po 3 měsících (tzn. asi k 1.4.2002) mi byla smlouva stornována z důvodu neplacení (údajně mi přišli 2 upomínky, ale ty jsem nedostal). Včera (tzn. 17.9.2009) mi přišel dopis od vymahačské firmy, že mám zaplatit do 5dnů cca 2200kč (1600: dluh a 600: penále) jinak, že budu připsán na listinu dlužníků (nebo tak něco). To, že se mnou jednali jak s nějakým póvlem nebudu rozebírat.

  Chci se tedy zeptat jestli tento můj "dluh" není promlčený, když mě nikdo neinformoval víc jak 7let? Jde "víceméně" o pakatel, ale mě jde o princip.

  Plus se chci zeptat jestli ta firma může jen písemně napsat, že má plnou moc od ČSOB vymáhat peníze ode mne, aniž by mi poslala třeba jen kopii plné moci. Já vlastně ani nevím komu ty peníze posílám – ani razítko v dopise nebylo! Ten dopis byl jen jedna velká výhružka se složenkami. Děkuji Kovář.

 10. Petr Klement

  Dobry den,mezi rokem 1999-2000 jsem vyuzil sluzeb firmy Provident Financial abych vypomohl tehdejsimu kamaradovi. Ten casem udajne vsechny dluhy vyrovnal. V polovine prosince 2009 me prisel dopis od spolecnosti, ktera zastupuje Provident ve vymahani dluhu,ze dluzim jistou castku.Zavolal jsem tam a sdelil skutecnost, ze vsechny dluhy jsou uhrazeny. Na zaklade meho rodneho cisla mi telefonicky a emailem potvrdili,ze skutecne nevedou dluh na toto rc.Dozadoval jsem se pisemneho vyjadreni o bezdluznosti a zaslal pisemnou zadost na adresu Providentu.Nic mene me tento tyden prisel novy dopis s vyhruzkou o predani dluhu exekutorovi.

  Otazka1.:je rodne cislo smerodatne(vsechny ostatni udaje skutecne sedi)?

  Otazka2:na fakture je uveden rok splatnosti 2003… neni uz pripadny dluh promlcen? Pokud bych jim penize dluzil,zarazi me minimalni vyse uroku,u teto firmy nevidana necele 3000,- za 10 let.Coz me vede k nazoru,ze na me "neco zkousi".

  Dekuji za odpoved Petr Klement

 11. Klára Třečková

  Asi před 10 až 12 lety již nevím přesně mě byl odcizen OP. Vše jsem tehdy řádně nahlásila a byl mě vystaven OP nový. Vím jistě, že za posledních 10let jsem vzhlenem k tomu, že jsem MHD využívala jen velmi málo, neboť jsem byla na mateřské dovolené a mimo Prahu zajisté nikde nejela na černo. K mému překvapení jsem obdržela v pořadí již pátý exekuční příkaz na pohledávky DP. Není zde však uvedeno o jaké pokuty se jedná a z jakého jsou data. Doklad o tom, že jsem někdy ztratila OP již nemám a nepomohla mi v tom ani policie, neboť jsou záznamy již skartované. První dvě pokuty jsem tedy uhradila společně s náklady na exekuce což bylo něco přes 3.000,-Kč, ale chodí mi postupně stále další. Jak se mohu bránit, když nemohu dokázat, že jsem tehdy na černo nejezdila. Muselo to být v období před deseti lety uřčitě. Je toto již promlčené? Děkuji za odpověď.

 12. Jaroslav Cibulka

  Ve vykonatelném soudním rozhodnutí z 14.9.1999 bylo zrušeno právo společného nájmu k družstevnímu bytu s tím, že byt bude užívat jako nájemkyně a členka družstva navrhovatelka a že odpůrce má právo na náhradní byt. Právo společného užívání bytu vzniklo před účinnosti novely OZ účinnou od 1.1.1992.

  Zaniklo odpůrci užívací právo novelou OZ, v němž podle § 871, odst. 2 je právo osobního užívání části bytu změněno na podnájem? Podnájemní smlouva nepodepsána, ekvivalentní část nájmu neplacena.

  Navrhovatelce soud určil povinnost zajistit odpůrci náhradní byt, ale odpůrce nikdy nepodepsal nájemní smlouvu k zajištěnému bytu. Právo na náhradní byt u soudu nikdy od pravomocného rozsudku ze září 1999 neuplatnil. Existuje promlčecí lhůta na toto právo a jaká?

  Žaloba na vyklizení bytu soudem zamítnuta s odůvodněním, že zajištěný náhradní byt přestal být právně a faktický volný. Odvolání zamítnuto, propásnuta lhůta. Jaká je další možnost – stížnost na nenařízené jednání ke zjištění stavu bytu?

 13. Evička

  Dobrý den,

  v květnu roku 2011 mi přišly platební výměry od roku 2004 do roku 2010 od městského úřadu za sběr, třídění, přepravy odpadu. V roce 2004 mi bylo jen 15 let. Jak je možné, že to nepřišlo rodičům, stejně jako na mé dva sourozence. Musím to platit? A není to promlčené?

  Děkuji za odpovědi

 14. rrrrr

  Mne selskym rozumem vyznam promlceni naprosto unika. Jakapak pravni jistota ? Jsem lump, zlodej, vrah, podvodnik, cokoliv, neco provedu a mam pravni jistotu, ze kdyz se zdejchnu na xx let nebo budu soudy protahovat omluvenkami od lekare apod., tak na me pravo nedosahne. To mi prirozenym citenim prijde az perverzni.
  Dle wiki je promlceni implementaci principu „pravo patri bdelym“ – tak to by si cela justice mela predevsim dostudovat biologii a psychologii, protoze normalni clovek by takovy usudek nemohl vubec vypustit z pusy. Abych tedy neprichazel o sva prava, znamena to, ze si nemohu dovolit onemocnet, zvlast ne psychicky, napr. depresi ? Mam kazdy mesic kontrolovat vyplatnice, vypisy z uctu, uctenky u kazdeho nakupu, vypis z katastru a kdovico jeste ? A trast se, ze kdyz neco zjistim nahodou az po xx letech, ze se spravedlnosti nedomuzu ? A k principu, i kdybych byl nestarajici se nebdely bezdomovec a prisel nekdo jiny na to, ze me nekdo napr. podvadi, znamena to, ze teda nemam pravo se branit, jako by se nic nestalo ? Jak rikam, perverzni, perverzni.

 15. Jirina Celbova

  Já myslela, že u DP je promlčení 1 rok,kde zjistím, zda byl a kdy žalobní návrh?

  kde zjistím, zda byl podán návrh na výkon rohodnutí,

  když neznám č.j., lze na r.č.?

 16. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Tyto skutečnosti byste mohla zjistit na místně příslušném okresním soudu dle Vašeho trvalého bydliště.

  Pokud hovoříte o lhůtě 1 rok, máte zřejmě na mysli lhůtu promlčení přestupku.

 17. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  subjektivní promlčecí lhůta u bezdůvodného obohacení činí 2 roky a tato lhůta počíná běžet okamžikem, kdy se poškozený dozví o bezdůvodném obohacení a o tom, kdo se obohatil; nejpozději však tato lhůta končí (tzv. objektivní) za 3 roky a úmyslné za 10 let. Podáním žalobního návrhu (tj. dnem, kdy je soudu doručena žaloba) se promlčecí lhůta staví a neběží po celou dobu soudního řízení. Po vydání rozhodnutí soudu o přiznání částky počíná běžet nová 10ti letá promlčecí lhůta k vymožení dluhu.

 18. Otakar Černý

  Dobrý den, paní magistro, upřesňuji, ale neumím se vyjádřit stručněji:

  běžela subjektivní promlčecí lhůta i před podáním žaloby, přestože žalovaný (právnická osoba) od počátku mého zjištění, že by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení, existenci tohoto bezdůvodného obohacení (b.o.) popírá a sám mne vlastně vybídnul, aby nejen o výši, ale i o samotné existenci b.o. rozhodl soud? Jedná se o určitost mého zjištění.

  Jinými slovy, kdyby panovala shoda obou stran o vzniku b.o., pouze by se lišily názory na jeho výší, je logické, že bude subj. lhůta běžet od zjištění, když však musí nejprve soud pracně rozhodnout o určení mého práva, aby bylo možno vůbec rozhodnout o výši b.o., domnívám se, že subj. lhůta může běžet až od pravomocného určení práva, nikoliv již od termímu mé domněnky o právu.

 19. Otakar Černý

  Ještě doplnění:

  žalovaný odmítá uznat mé právo k nakládání se zlepšovacím návrhem a tím i vznik b.o. z jeho využívání, nutno tedy určit soudně.

 20. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  právě kvůli podobným problémům občanský zákoník v § 107 stanoví, že subjektivní lhůta činí 2 roky a objektivní činí 3 roky – to je tedy doba, do kdy max. může začít oprávněný svou pohledávku úspěšně vymáhat.

  Běh této lhůty však nelze vázat na dobu, kdy o tom rozhodne soud.

 21. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  Vaše informace jsou pro zodpovězení dotazu zcela nedostatečné – nevím, jaké leasingové splátky jsou vymáhány – tzn. za jaké období; jaké bylo smluvní ujednání atd. Nevím ani, zda jde o předžalobní upomínku nebo o výzvu po pravomocném soudním rozhodnutí atd.

 22. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je opravdu možné, že se o celé věci dozvíte až ve chvíli, když je Vám např. zablokován účet. Sice vlastní exekuci předchází soudní řízení, pokud Vás však soud "nenašel" (zřejmě právě kvůli změně bydliště), vydal rozsudek i bez Vás (to je běžné) a ten nyní věřitel vymáhá i s příslušenstvím, které je dle zákona. Exekutor Vás k ničemu vyzývat nemusí – to jeho povinnost není. Promlčena ta věc také není – tím spíše pokud, pokud jste se tím, že jste se přestěhoval bez toho, aniž byste změnu ohlásil příslušným orgánům, zbavil sám možnosti obrany před soudem.

 23. josef Nykles

  vykonatelného exekučního titulu který vydal o soud dne05.06.2000 pokuta dp praha dotaz kdy končí promlčecí doba?

 24. josef Nykles

  dotaz na promlčecí dobu exekuční titul vydaný 05.06.2000 o soud nezaplacení pokuty Dp Praha

 25. Roman Barták

  Dobrý den,

  1.12.2001 jsem uzavřel "Životní pojištění" u IPB (dnes ČsoB). Zaplatil jsem první splátku (cca 700kč) a pak jsem jel na vojnu a přestal platit. Po 3 měsících (tzn. asi k 1.4.2002) mi byla smlouva stornována z důvodu neplacení (údajně mi přišli 2 upomínky, ale ty jsem nedostal). Včera (tzn. 17.9.2009) mi přišel dopis od vymahačské firmy, že mám zaplatit do 5dnů cca 2200kč (1600: dluh a 600: penále) jinak, že budu připsán na listinu dlužníků (nebo tak něco). To, že se mnou jednali jak s nějakým póvlem nebudu rozebírat.

  Chci se tedy zeptat jestli tento můj "dluh" není promlčený, když mě nikdo neinformoval víc jak 7let? Jde "víceméně" o pakatel, ale mě jde o princip.

  Plus se chci zeptat jestli ta firma může jen písemně napsat, že má plnou moc od ČSOB vymáhat peníze ode mne, aniž by mi poslala třeba jen kopii plné moci. Já vlastně ani nevím komu ty peníze posílám – ani razítko v dopise nebylo! Ten dopis byl jen jedna velká výhružka se složenkami. Děkuji Kovář.

 26. Dana Humplíková

  Dobrý den,

  dne 20.12.2001 v době podnikání jako fyzická osoba, uzavřel manžel pojistnou smlouvu na pojištění vozidla za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla,kterou však podepsal jiný člověk, který neměl písemné pověření od mého muže. Čili na smlouvě není manželův podpis.Datum ukončení smlouvy je 17.9.2002.Pojišťovna ještě doúčtovala vyrovnávací předpis a nedoplatek činí 1793.Žádná upomínka nepřišla nebo o ní nevíme.

  14.11.2011 přišel dopis, že dluh máme uhradit jiné firmě i s úroky, které však nevyčíslili, že postoupili pohledávku jiné firmě.

  Můžeme firmě odepsat, že pohledávka je promlčená?

  Děkuji za odpověď. Humplíková

 27. marta majorová

  Hodonín 15.6.2013

  Dobrý den, zaplatila jsem firmě fakturu za postel – poloviční cenu.

  V podmínkách firmy je uvedeno, že postel dodají do 3 měsíců po zaplacení zálohy a druhou polovinu peněz zaplatím po dodání zboží.

  Vzhledem k tomu, že tři měsíce uběhly a firma se dosud neozvala, nevím, jak mám postupovat v případě, že se již neozvou .

  Je způsob, jak získat peníze zpět?

  Děkuji Majorová Marta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>