Zástavní právo na movitých věcech

 

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Zastavit lze pohledávku peněžitou i nepeněžitou. Nepeněžitou pohledávku lze však zastavit jen v případě, že ji jde ocenit penězi. Penězi neocenitelnou nepeněžitou pohledávku tedy zastavit nelze. 

Pohledávka, která se zastavuje, musí být platná a žalovatelná. Není tedy možné zastavit pohledávku, jestliže je ve formě naturální obligace (takovou je například pohledávka ze sázek a her mezi fyzickými osobami). Rovněž není možné zastavit pohledávku, jestliže je neplatná například v důsledku nedodržení zákonem stanovené formy. Nic však nebrání zastavení pohledávky, která má teprve vzniknout. V posledním případě by se jednalo o zajištění v budoucnu vzniklé pohledávky. Je na místě uvést, že zástavním právem se zajišťuje pohledávka v plné výši včetně příslušenství. Příslušenství pohledávky tvoří úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. 

Ke vzniku zástavního práva je třeba naplnění některé z právních skutečností, se kterou je vznik vázán.. Touto skutečností bude zpravidla smlouva o zřízení zástavního práva. Zákon výslovně stanoví, že smlouva musí být písemná. Smlouva musí jednoznačně vymezovat zajištěnou pohledávku a předmět zástavního práva čili zástavu. 

Osobou, která věc do zástavy k zajištění pohledávky předá, by měl být vlastník věci či by daná osoba měla mít souhlas vlastníka k předání takové věci do zástavy. V rámci zajištění právní jistoty však tento požadavek ustupuje za určitých okolností do pozadí. Pokud je osoba, která přijme zástavu (zástavní věřitel) v dobré víře, že zástavce (osoba předávající věc do zástavy) je oprávněna věc zastavit, zástavní právo vznikne bez ohledu na to, že zástavce nebyl oprávněn zástavu předat k zajištění pohledávky. Nutno dodat, že zástavcem nemusí být vždy dlužník, ale může jím kterákoli jiná osoba, která věc do zástavy poskytne. 

Pro vznik zástavního práva na movité věci je třeba odevzdání zástavy do rukou zástavního věřitele či třetí osoby. Odevzdání do rukou osoby odlišné od zástavce lze nahradit pouze zástavní smlouvou zřízenou ve formě notářského zápisu. Zástava by v takovém případě byla evidována v rejstříku zástav vedeným Notářskou komorou České republiky. Pokud by nebyl dodržen výše stanovený postup, zástavní právo by platně nevzniklo. 

Co se týče zániku zástavního práva, existuje několik způsobů. Mezi nejvýznamnějšími způsoby zániku patří: 

zánik zástavy – zástavní právo je nerozlučně spjato s existencí zástavy

zánik zajištěné pohledávky – což se vyjadřuje principem akcesority (může se tak stát například splněním dluhu nebo i splynutí osoby dlužníka a věřitele pohledávky)

– nebyla-li smlouva zřízena ve formě notářského zápisu, pak zanikne zástavní právo k movité věci také tehdy, jestliže zástavce získá věc do držby

jednostranným písemným prohlášením zástavního věřitele o zániku zástavního práva – což bude jevem zřídka se vyskytujícím

zpeněžením zástavy

uplynutím doby, na niž bylo zástavní právo zřízeno

 

Závěrem je vhodné upozornit, že promlčením zajištěné pohledávky nezaniká zástavní právo, z čehož vyplývá, že je možné se ze zástavy v případě nesplnění závazku dlužníka uspokojit. 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, cílem bylo jen upřesnit vznik, trvání a zánik zástavního práva, přičemž uspokojení ze zástavy a práva a povinnosti subjektů zástavního práva bude tématem příspěvku následujícího.

 

Petr Sprinz, autor je studentem Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci

 

 

 

4 komentáře u „Zástavní právo na movitých věcech

 1. Petr Navrátil

  Dobrý den,SBD Havířov pozvalo mého syna 3.3.2008 k podepsání zástavního práva na byt v osobním vlastnictví který jsem mu přenechal po smrti manželky a který v dobré vůli že zástavní právo bude platit do doby než splatí svůj podíl na dluhu který vznikl po opravě domu a který činí 40 000kč toto podepsal.Ke svému zděšení pak zjistil že právníci družstva mu podstrčili k podepsání zástavní smlouvu pro Českou spořitelnu která je nevypověditelná a platí až do roku 2032 a je na částku 322442kč.Domnívám se že smlouva do které družstvo vmanipulovalo mého důvěřivého syna odporuje dobrým mravům jelikož si jeho majetkem a zástavou kryje dlouhodobě i jiné poledávky než je podíl mého syna na dluhu za opravy a který by mohl splatit v poměrně krátké době.Družstvo nemá morální právo ho uvrtat nezrušitelnou zástavní smlouvou až do roku 2032. Prosím zda je možno v této věci ještě něco podniknout ,můj syn má s této podlosti právníků bytového družstva Havířov psychické problémy a musi se léčit.Děkuji.

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v této věci Vám mohu doporučit pouze jediné – navštivte advokáta a dejte mu smlouvu k nahlédnutí. Ten Vám pak poradí, co lze v této situaci dělat. Bez přečtení smlouvy Vám neřeknu vůbec nic.

 3. anonym

  Dobrý den.

  Mám problém s dědickým podílem.Po otci nám zůstal byt který jsme ještě za života otce koupili.Bohužel otec zemřel a setra se přihlásila o dědictví.Řekli jsme o.k má na to nárok.Zaplatit ale polovinu bytu nechtěla,až potom co jsme si museli vzít právníka.

  Teď byt blokuje.Prodat ho nechce-pronajímat taky ne,mě svoji polovinu neprodá a ani ona nemá prý zatím zájem o mojí.Chce ho prý pak pro svého syna.Mě teď nezbývá než platit.Chci dát k soudu návrh na rozd.podílového vlastnictví s tím že sestru vyplatím.

  Potřebuji ale vědět kdo mi řekne předem kolik asi bude stát ten podíl?Je odhad a soudní odhad.Cena by měla být jako cena obvyklá ale jak jí zjistím abych byl připravený finančně než půjdu k soudu?Měli jsme odhad před dědictvím od sokromého odhadce ale ten může být jiný?

 4. právní vrba

  Najděte si soudního znalce, který Vám udělá posudek; z jím určené ceny pak dle velikosti podílu sestry vypočtete kolik jí nabídnete a písemně jí nabídněte zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví s uvedením částky a lhůty její úhrady. Nevyjde-li to, tak soudu podáte návrh na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví; v něm navrhnete, aby RD připadl Vám s tím, že sestru vyplatíte konkrétní částkou z posudku soudního znalce. Do fin. vypořádání můžete zahrnout vše, co jste za RD platil sám, na co Vám sestra nepřispěla dle velikosti svého podílu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>