Cena za provedení díla

 

Předně je třeba definovat smlouvu o dílo. Smlouva o dílo je smlouva, kdy se zhotovitel zavazuje objednateli, že za úplatu provede dílo na své nebezpečí. Podstatnou náležitostí smlouvy je vymezení díla, skutečnost, že se dílo provede na nebezpečí zhotovitele a úplatnost

Cena, jak již bylo zmíněno se může stanovit několika způsoby. Cena může být určena dohodou stran nebo stanovena ve zvláštním právním předpise regulující cenu. Jestliže není cena vymezena, neznamená to, že dílo má být provedeno bezplatně. Pokud není cena stanovena dohodou ani právním předpisem, platí se cena přiměřená. Přiměřenost se posoudí objektivně v závislosti na časových, místních a jiných poměrech a s ohledem zejména na náročnost provedení díla. 

Co se týče dohodnuté ceny, smluvní strany mohou stanovit cenu určitě (například 200 Kč za opravu přístroje) nebo určitelným způsobem (například 100 Kč plus úhrada za nově vyměněné součástky). Cenu je rovněž možné stanovit podle rozpočtu a odhadem. 

Stanovení ceny dle rozpočtu je vhodné především u náročnějších děl. Dojde-li v průběhu provádění díla k odstoupení od smlouvy, je pak mnohem snadnější určit cenu, kterou je nutné zaplatit za dosud provedené dílo. Cena stanovená podle rozpočtu nesmí být bez souhlasu stran navýšena. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat jen tehdy, jestliže si je objednatel dodatečně písemně objednal, nebo jestliže je objednatel písemně schválil. 

Může se stát, že cenu nelze v době uzavření smlouvy stanovit přesně. Pak je možné určit cenu odhadem. Je však třeba říci, že po provedení díla si zhotovitel nemůže zaúčtovat cenu libovolnou. Platí, že pokud zhotovitel dodatečně zjistí, že bude třeba cenu určenou odhadem podstatně překročit, je povinen na to objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu. Jestliže by zhotovitel objednatele písemně neupozornil, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Upozornění však samo o sobě ke zvýšení ceny nestačí. Pokud objednatel s nově stanovenou cenou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. Jestliže objednatel od smlouvy odstoupí, je povinen zaplatit zhotoviteli částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně určené ceny, jen pokud měl z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch. Pokud objednatel od smlouvy po písemném upozornění neodstoupí bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit nově určenou cenu. 

Upozornění a eventuální možnost odstoupení se váží na podstatné zvýšení ceny. Pokud dojde k nepodstatnému zvýšení ceny, zhotovitel nemusí písemně objednatele informovat a může zaúčtovat vyšší cenu. Za podstatné zvýšení ceny se považuje zvýšení ceny zhruba o 10% a více. 

Je-li cena stanovena v závislosti na cenový předpis a dojde-li v průběhu provádění díla ke změně tohoto předpisu, je zhotovitel povinen objednatele na změnu bez prodlení upozornit a oznámit mu novou cenu. Objednatel je oprávněn po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li bez zbytečného odkladu od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli cenu novou. Objednatel však není povinen zaplatit novou cenu, došlo-li ke zvýšení ceny po překročení dohodnuté doby provedení díla. 

Na závěr je vhodné zmínit, kdy se cena za dílo má uhradit. Pokud není dohodnuto jinak, platí se cena, ať už je jakkoli stanovená, až po provedení díla. Provádí-li se dílo po částech nebo vyžaduje-li provedení díla značných nákladů, je zhotovitel oprávněn požadovat již během provádění díla od objednatele přiměřené zálohy.

 

Petr Sprinz, autor je studentem Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci

 

5 komentářů u „Cena za provedení díla

 1. Michal Hejral

  Vážený pane, opět musím poukázat na absenci zmínky o obchodním zákoníku, kde je otázka ceny díla upravena odlišně. Nezapomeňte, že většina smluv o dílo praxi uzavíraných je obchodním závazkovým vztahem.

 2. Hana Barešová

  Dobrý den, ráda bych se zeptala zkušeného právníka na věc, která souvisí s cenou za provedení díla. Jsme stavební firma, malý podnik. Jedná se o smlouvu o dílo dle obchodního z. Jsme v článku o platebních podmínkách a zajímají nás náklady nad rámec smlouvy, v případě víceprací. Nevíme si rady s tím, jak pojistit fakt, že v případě že zhotovitel vykoná vícepráce, mu za ně objednatel zaplatí. Napsali jsme to do smlouvy takto: "Zhotovitelem předpokládaný vznik veškerých nákladů (za vícepráce)nad rámec této smlouvy, musí být odsouhlasen objednatelem, aby mohly být tyto vícepráce započaty. Pokud tyto vícepráce objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí, veškeré náklady na vícepráce uhradí objednatel."(v opačném případě na proplacení víceprací nemá zhotovitel nárok). Problémem je, že se v praxi tyto vícepráce nedají denně podepisovat a písemně odsouhlasovat – je to časově i věcně nemožné, a my nevíme, jakto tešdy do tén smlouvy napsat. protože když napíšeme "ústně odsouhlasit vícepráce" ….

 3. Petr Slanina

  Je-li ve smlouvě: objednavatel je povinen dílo převzít, pokud mu nebraní vady v řadnému užívaní i s nedodělky a vadami. Řadně podepsat předavací protokol. Uhradit do 5 dnů cenu za dílo. Tyto nedodělky a vady se uvedou do předavacího protokolu i s dobou, do kdy budou odstraněny. Je možný se vyhnout zaplacení zbylé částky, ma-li dílo více vad a nedodělku, je provedeno nekvalitně do doby napravy, popř. zaplatit jen této sumy necelou část. Mám strach, že firma reklamované vady neodstraní. Co mi hrozí pod to jim to nezaplatim? Mám právo si určit sankcí v předavacím protokolu, nesplní-li odstraňení vad.

 4. Hana Barešová

  …pokrač.

  kdo nám pak dokáže, že provedené vícepráce objednatel odsouhlasil a budem si je muset (my zhotovitel) zaplatit sami. Jediný důkazním prostředkem pak bude výpověď svědka, na což nechceme spoléhat. Snažili jsme se do toho článku zakomponovat stavební deník a záznamy v něm, ale jelikož se v naší firmě deník ani moc nevede a nedá se příslušné osoby přesvědčit, nelze to tam napsat. Jak to tedy do té smlouvy o dílo napsat? Děkuji moc moc a moc!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>