Splnění dluhu

 

Prvním pochopitelným požadavkem je, aby tento dluh byl splněn řádně a včas. Pokud tak splněno nebude, vystavuje se dlužník možným sankcím, např. v podobě smluvní pokuty. Zvláštním případem je však situace, kdy si mají dlužníci něco plnit navzájem. Mají-li si pak z takové smlouvy plnit její účastníci nějaké plnění vzájemně, může se domáhat splnění závazku jen ten, kdo sám splnil svůj závazek dříve anebo je alespoň připraven jej splnit (tedy má splněny všechny nezbytné předpoklady pro počátek takového plnění, a to jak dané objektivně bez jeho vůle – např. nějaké povolení, tak ty závislé na jeho vůli). I ten, kdo je povinen plnit předem, může své plnění odepřít až do té doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné, je-li plnění druhého účastníka ohroženo skutečnostmi, které nastaly u druhého účastníka. Takové skutečnosti mu však nesměly být známy, když smlouvu uzavřel.

V některých situacích je možné, že předmět plnění ze smlouvy není jednoznačně dán. Potom platí, že závazek lze splnit více způsoby. V takovém případě má právo volby dlužník, nebylo-li dohodnuto jinak. Od provedené volby však nelze dodatečně odstoupit a provést volbu jiného plnění z této smlouvy. Výjimkou je situace, kdy byla nahodilým zánikem některé věci volba zmařena. Pak může účastník, který měl právo volby, od smlouvy odstoupit.

Zákon dále upravuje možné komplikace při určení osoby dlužníka a doby plnění. Obecně je tak stanoveno, že dlužník splní dluh i tehdy, jestliže plní tomu, kdo předloží věřitelovo potvrzení o tom, že je oprávněn přijmout plnění (obvykle nějaká forma zmocnění). Toto však neplatí, jestliže dlužník věděl, že ten, kdo potvrzení předložil, není oprávněn plnění přijmout. Jiná je pak situace, kdy došlo k postoupení pohledávky. Zde dochází ke změně osoby věřitele a na tuto situaci dopadají jiná ustanovení. Co se doby plnění týče, pak platí, že na prvním místě (tedy pokud to mohou strany ovlivnit) by měla být dohodnuta. Není-li však doba splnění dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán. Doba plnění však může být ponechána na vůli jedné ze stran, ovšem za předpokladu souhlasného projevu strany druhé. Je-li pak doba plnění ponechána na vůli dlužníka, určí ji na návrh věřitele soud podle okolností případu tak, aby to bylo v souladu s dobrými mravy.

Mnohá plnění nelze (nebo to u nich nebylo dohodnuto) plnit naráz, ale z jejich povahy (nebo ze smlouvy) vyplývá, že mají být plněny ve splátkách. Potom platí, že věřitel může žádat o zaplacení celé pohledávky pro nesplnění některé splátky, jen bylo-li to dohodnuto nebo v rozhodnutí určeno. Toto právo však může věřitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže příští splátky, což lze do značné míry chápat i jako ochranu dlužníka. Jinou situaci představuje plnění částečné, tedy nikoli plnění ve splátkách, ale plnění „neúplné“, tzn. takové které zcela (zásadně množstevně) neodpovídá smlouvě. Věřitel je povinen přijmout i částečné plnění, neodporuje-li to dohodě nebo povaze pohledávky. Potom je dlužník se zbývající částí dluhu v prodlení, ovšem část, kterou splnil se považuje za splněnou.

Zákon pochopitelně pamatuje i na místo plnění. Pokud není ve smlouvě výslovně určeno, musí stanovit podpůrná pravidla pro jeho určení. Není-li tedy místo plnění dohodou určeno, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka. Plní-li však dlužník peněžitý dluh prostřednictvím peněžního ústavu nebo provozovatele poštovních služeb, je dluh splněn připsáním částky na účet věřitele vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením částky věřiteli v hotovosti, opět však jen není-li dohodnuto jinak. Může nastat i situace, že dlužník nemůže splnit svůj závazek věřiteli, protože věřitel je nepřítomen nebo je v prodlení nebo má-li dlužník odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo věřitele nezná. V těchto případech nastávají účinky splnění závazku, jestliže jeho předmět dlužník uloží do úřední úschovy. Vynaložené nutné náklady s tím spojené nese věřitel, pokud ovšem důvody dlužníka k takovému uložení byly odůvodněné.

Splnění dluhu musí být samozřejmě prokazatelné. Věřitel je tedy povinen vydat dlužníkovi na jeho požádání písemné potvrzení o tom, že dluh byl zcela nebo zčásti splněn (jedná se o tzv. kvitanci). Pokud věřitel nevydá dlužníkovi takové potvrzení, pak může dlužník plnění odepřít bez dalších negativních následků pro svoji osobu.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

10 komentářů u „Splnění dluhu

 1. Alois Mikulec

  Manželé, muž 58 a žena 56 let, nesplnili platební rozkaz soudu z r.1992 na 10.000Kč s 3% úrokem, a ani rozsudek soudu z r.1997 přikazující zaplatit zvýšený úrok 21% – pouze v r.1998 a 1999 splatili 4.500 Kč. Dlužná částka dosahuje nyní 27.000 Kč. V r.2003 výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí zůstal bezvýsledný. Dle úředního prohlášení o majetku v r.1993 a stejně nyní v dubnu 20O8 jsou nemajetní i nadále, muž pracuje jako brigádník, žena je doma a není evidovaná na pracovním úřadě. Na soudní předvolání zpravidla nereagují.

  Jak tedy postupovat k zjednání nápravy?

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  osobně bych věc řešila spíše pomocí soukromého exekutora než soudním výkonem rozhodnutí. Výhodou exekučního řízení je to, že nemusíte pro každý typ vymáhání podávat nový návrh a rovněž sám exekutor si majetek zjišťuje a prověřuje i bez Vašich dalších podnětů.

 3. Josef Voříšek

  Dobrý den,

  chtěl bych se zeptat na situaci, kdy jsme půjčili švagrovi a jeho přítelkyni peníze na smlouvu jimi podepsanou s příslušnými splátkami a termíny spalácení. Švarovo přítelkyně se rozhodla opustit domáctnost i s jejich synem a odmítla plnit tuto smlouvu. Švagr již půl tohoto dluhu splatil, jeho bývalá přítelkyně pouze pouze 1 z 9 splátek.Jestli se to dá trestně stíhat i když není ve smlouvě uvedeno kdo kolik má konkrétně uhradit. Bohužel to tam uvedeno nebylo, ale ústně bylo domluveno že půl dluhu zaplatí švagr a půl jeho ex přítelkyně.

  Díky za odpověď

 4. kornelie kohutová

  zdravím a prosím o rychlou radu..pronajmula jsem byt na neověřenou smlouvu..na kterém vznikl nájemníkem muž.osoby dluh..který po letech žádám uhradit ..nájemník nemá zájem toto uhradit a uvádí že jsem o dluhu věděla a přesto jsem jeJ nechla i nadále v bytě také uvádí že jsme udržovali blízký styk což se nezakládá na pravdě…prosím mám šanci vyhrát spor nebo si mám říct "za dobrotu na žebrotu?"prosím a děkuji za odpověd…kohutová

 5. kohutová

  dobrý den prosím vás,,o otázku je nějaká promlčecí doba ohledně dluhu a muže mi sám uxek určit splátku aníž bych s tak vysokou částkou nesouhlasila i pokud jsem nezaměstnaná ..mužou zabavit majetek z duvodu neplaceni dluhu i když veškeré movitosti jsou manželovo?,má to ověřené podpisem a smlouvou?,díky moc za odpověd…kohutová

 6. Karel Dlouhý

  Dobrý den,

  nevím čemu říkáte "na neověřenou smlouvu".

  Pokud máte nájemní smlouvu, je nájemník povinen platit nájemné.

  To, že jste jej nechala v bytě bydlet, neznamné, že jste mu dluh prominula.

  Jde jen o to, zda dluh není promlčen (promlčecí lhůta 3 roky).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>