Jak doručovat písemnosti v pracovním právu I.

 

Nejprve ke způsobu doručování. Na tomto místě je nutné upozornit na fakt, že písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, důležité písemnosti týkající se odměňování, jimiž jsou mzdový výměr nebo platový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Takové doručení se provádí na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li takové doručení možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Může se však stát, že písemnost se považuje za doručenou, i když ji fakticky nepřevezmete. Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se písemnost za doručenou také tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. Je-li pak však jakákoli písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, vybere zaměstnavatel takovou poštovní službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek výše uvedených – tedy zejména, aby byla prokazatelná snaha o řádné doručení do vlastních rukou.

Dnešní moderní společnost si žádá moderní prostředky komunikace. Je však nutná ochrana zaměstnance (zvláště takového, který nemůže takovou zprávu přijmout, protože například nevlastní počítač). Proto prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací může zaměstnavatel písemnost doručit výlučně tehdy, jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný (nestačí tedy ústně) souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování. Z důvodu ověření odesílatele musí pak být pochopitelně písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací podepsána elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Pro mnohé úkony může být rozhodující den doručení, který se může zdát právě u doručování prostřednictvím elektronické komunikace sporný. Platí však, že písemnost doručovaná prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je doručena dnem, kdy převzetí potvrdí zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu – rozhodující je tedy právě toto potvrzení – jakási kvalifikovaná obdoba konkludentního souhlasu při běžném převzetí písemnosti. Zákon tak musí samozřejmě pamatovat na situace, kdy se doručení nezdaří, nebo není potvrzeno příjemcem. Pak platí, že doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je neúčinné a to konkrétně jestliže se písemnost zaslaná na elektronickou adresu zaměstnance vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná nebo jestliže zaměstnanec do 3 dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnavateli její přijetí datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Běžným způsobem doručování je však stále ještě doručování prostřednictvím poštovních služeb. Zde jsou pravidla poměrně jasně stanovena. Takovou písemnost zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa. Písemnost může být doručena také tomu, koho zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zaměstnance. Takové doručení však musí být doloženo písemným záznamem o doručení. Může se však stát, že se takové doručení nezdaří a to z nejrůznějších příčin. Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele poštovních služeb nebo u obecního úřadu. Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si uloženou písemnost do 10 pracovních dnů vyzvedl; zároveň se mu sdělí, kde, od kterého dne a v kterou dobu si může písemnost vyzvednout. V takovém oznámení musí být zaměstnanec rovněž poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení písemnosti.

Časová otázka je řešena následovně. Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile zaměstnanec písemnost převezme. Jestliže si zaměstnanec uloženou písemnost nevyzvedne do 10 pracovních dnů, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty (fikce doručení). Nedoručená písemnost se pak odesílajícímu zaměstnavateli vrátí. Jestliže zaměstnanec doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Fakticky tak nemá smysl odmítat převzít písemnost, pouze se tím zbavujeme možnosti seznámit se s jejím obsahem. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti, přičemž o takovém poučení musí být proveden písemný záznam.

Příště se podíváme na doručování písemností ze strany zaměstnance zaměstnavateli.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

5 komentářů u „Jak doručovat písemnosti v pracovním právu I.

 1. Lenka Týblová

  Dobrý den, máme problém s doručením okamžitého zrušení pracovního poměru dle § 55 ZP našemu zaměstnanci do místa jeho trvalého bydliště, které uvedl při přijetí do PP. Zásilka se nám vrátila s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Lze tuto vrácenou zásilku považovat za doručenou, v případě, že ano, jakým datem a v případě, že ne, jaký je možný jiný způsob doručení. Děkuji za odpověď. Lenka T.

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, doručování upravuje §334 a násl. ZP (to by ostatně měl zaměstnavatel znát). §336/4 věta třetí stanoví: Jestliže zaměstnanec doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo.

  Pokud tedy uvedl adresu nesprávnou nebo nefunkční či včas neoznámil změnu údajů, pak se to dá považovat za neposkytnutí nezbytné součinnosti a nastane fikce doručení podle uvedeného ustanovení.

 3. Karel Dvořák

  Dobrý den,

  zaměstnavatel mi poslal doporučeně napomenutí. Je správné, že mi je poslal když jsem v pracovní neschopnosti? Děkuji.

 4. Marcela Daňhelová

  Dobrý den. Přítel uzavřel pracovní smlouvu s firmou která má sídlo v Praze. Smlouvu kterou mu předložil jednatel firmi pro jižní Moravu podepisoval v Brně kde i pracuje. Nyní dal ýpověď ve zkušební lhůtě. Jednatel firmy mu sdělil že si musí jet vyzvednout zápočtový list a ostatní písemnosti týkající se ukončení pracovního poměru osobně do Ústí nad Orlicí kde mají sídlo pro Moravu. Musí tam jet osobně když kvůli uzavření smlouvy tam nemusel a veškeré písemnosti převzal a vyřizoval jednatel. A navíc jednatel mu nic takového, že mají sídlo jinde než v Brně nesdělil. Děkuji Daňhelová

 5. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud se to týká nespokojenosti s Vaší prací, pak není nikde zakázáno, aby Vám výtku doručil i v době PN.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>