Nastanou změny v nemocenském pojištění podle nového zákona – podmínky nemocenského pojištění

Nový zákon především mění svou strukturu a zahrnuje problematiku, která je dnes rozdělena do více zákonů. Precizuje i procesní stránku – tedy řízení ve věcech pojištění. Jinak ale na úvod můžeme říct, že zůstávají čtyři základní pilíře nemocenského pojištění a to nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné (dnes v podobě péče o dítě do 10 let nebo jinou blízkou osobu za podmínek stávajícího zákona) a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Rovněž v podobném duchu rozděluje povinné osoby na zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnance ve smyslu tohoto zákona musíme chápat šířeji než v pracovním právu (zákon vyjmenovává pod 15 body osoby, které spadají do kategorie zaměstnanců a jsou tak povinni k účasti na nemocenském pojištění, z nejběžnějších jsou to zaměstnanci v pracovním poměru,příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáci z povolání, státní zaměstnanci podle služebního zákona, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti (nikoliv už podle dohody o provedení práce a další). Pro osoby samostatně výdělečně činné zůstává v platnosti fakt, že nemocenské pojištění je pouze dobrovolné, a to za podmínky, že vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky anebo mimo území České republiky, avšak na základě oprávnění vyplývajících z právních předpisů České republiky a poté tato osoba podala přihlášku k účasti na pojištění na předepsaném tiskopisu. Pro OSVČ dále platí, že jestliže vykonává souběžně několik samostatných výdělečných činností, je z nich pojištěna jen jednou. Pojištění vzniká osobě samostatně výdělečně činné dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém byla přihláška podána. Pokud však osoba samostatně výdělečně činná podá přihlášku k účasti na pojištění do 8 kalendářních dnů ode dne zahájení (případně znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti, vzniká pojištění dnem uvedeným v přihlášce, i když tento den předchází dni, ve kterém byla přihláška podána, nejdříve však dnem zahájení (opět případně znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti.

Odhlédneme-li od nepatrných odchylek pro některé zvláštní situace (povinnost pojištění i v některých případech, kdy zaměstnání netrvá ani 15 dní apod.) pak platí, že zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže

a) vykonávají zaměstnání

1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje i přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale v České republice, nebo

2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a nejsou povinně pojištěni podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie,

b) zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a

c) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění (tedy určitá hodnota příjmu, která v návrhu zákona činí 2000 Kč, přičemž vláda ji má vždy k 1.1. upravovat).

Zůstává rovněž v platnosti teze, že vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání.

Specificky zákon upravuje pro každou skupinu „zaměstnanců“ i počátek nemocenského pojištění. Základem je informace, že tento počátek se váže na skutečný den nástupu do zaměstnání, služby, výkonu práce, může se tak lišit od nástupního dne dle pracovní smlouvy.

Příště se zaměříme na možná zajímavější část nemocenského pojištění – na jeho dávky.

3 komentáře u „Nastanou změny v nemocenském pojištění podle nového zákona – podmínky nemocenského pojištění

  1. Rudolf Budinka

    Dobrý den,

    jsem členem statutárního orgánu SVJ a pobírám měsíční odměnu 1500.-. Musí se z této odměny od 1.1.2008 platit zdravotní pojištění? Daň z tohoto příjmu platím.

  2. Ladislav Osvald

    Dcera pracuje a je nemocensky pojištěná na Slovensku, k lékaři, atd., ale chodí v Česku. Jaký dopad na ní má nový zákon 187/2006 Sb.?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>