Povinnosti ve vztahu k občanským průkazům

 

Základní povinností každého držitele občanského průkazu je povinnost tento průkaz s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Zejména se při nedodržení této povinnost nelze dovolávat jeho zneužití jinou osobou. Pokud jsme si ho například řádně nezabezpečili, nebudeme moct tvrdit, že občanský průkaz byl zneužit třetí osobou bez našeho vědomí. Naopak takové jednání může být přičítáno skutečně vlastníku občanského průkazu. V případě, že dojde k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo jeho zneužití, pak toto musí její vlastník ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Pouze v případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii.

Obecně známou povinností je nutnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů v zákonem uvedených situacích. Těmi jsou:

1. skončení platnosti občanského průkazu, protože skončila platnost občanského průkazu uplynutím doby v něm vyznačené, nebo ohlášením jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení, nebo rozhodnutím obecního úřadu o skončení jeho platnosti

2. po obdržení oddacího listu (tzn. při změně rodinného stavu),

3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (opět změna rodinného stavu),

4. po obdržení úmrtního listu manžela,

5. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,

6. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo

8. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu.

Pokud zákon stanoví povinnost požádat v uvedených případech o vydání nového občanského průkazu, pak musí existovat i situace, kdy je osoba povinna svůj občanský průkaz odevzdat obecnímu úřadu. Tyto důvody zná zákon dva. Občan musí odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně. Vedle toho musí rovněž při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, pokud mu byly vydány.

Vedle uvedených povinností může obecní úřad stanovit povinnost dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.

Jak jsme si však řekli povinnosti nestíhají pouze vlastníky občanských průkazů, ale v určitých situacích i třetí osoby ve vztahu k občanskému průkazu jiné osoby. Proto každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu. Stejně tak opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo právní moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu občana.

Tyto povinnosti třetích osob jsou určitou zárukou, že nedojde k zneužití občanských průkazů třetích osob.

 

Zbyněk Bouda, student 4 ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

6 komentářů u „Povinnosti ve vztahu k občanským průkazům

 1. Jana Divisova

  Dobry den,

  vim, ze v zakone je, ze porizeni kopie obcanskeho prukazu se bez souhalasu obcana nesmi poridit. Stalo se mi, ze jsem uzavrela smlouvu o pujcce a druha strana prilozila ke smlouve muj okopirovany obcansky prukaz bez meho souhlasu. Je mozne, ze by se smlouva tim stala neplatna? Dekuji za odpoved.

 2. Smiricky

  Narazil jsem na malý konflikt ohledně občanských průkazů. Při trvalém pobytu mimo ČR měl občan odevzdat občanský průkaz na úřadě.

  Zároveň občanský průkza slouží jako platný cestovní doklad v Schengenském protoru.

  Toto je evidentně v rozporu.

  Rozhodnu se legálně trvale bydlet v jiné zemi EU a zároveň se mi z jakéhokoliv důvodu nebude chtít vyřizovat pas a cestovat na něj (např. nechci platit 600 Kč, nebo odevzdávat otisky prstů) tak je tu problém. Buď neodevzdám Občanku a nařízení zákona o občankách kašlu (tak se to děje ve většině případů), nebo musím cestovat na pas.

  Je naprosto evidentní, že povinmnost odevzdávat pas je pozůstatek z komunistých zákonů, který nikdo neodstranil.

  Otázka z ní? Jak je to s cestováním na občanku. Mám MOŽNOST, nebo PRÁVO používat občanský průkaz pro cesty po EU? Pokud je to právo, je evidentně ustanoení o odevzdání OP v zákoně v rozporu, nebo neplatné.

 3. Jaromír Kratochvíl

  Dobrý den,

  jak je to, prosím, s výměnou občanských průkazů, jestliže obec, která neměla doposud systém ulic, si pojmenovala ulice? Je nutné aby všichni občané si vyměnili své občanské průkazy? Prakticky vzato, občanům se nezměnil trvalý pobyt – číslo popisné, obec a poštovní směrovací číslo vytváří jednoznačný identifikátor trvalého místa pobytu, který se v evidenci občanů nezměnil, takže bych řekl, že není nutná hromadná výměna občanek. A také si myslím, že je vysoce nepraktické a nelogické, aby z ničeho nic si muselo např. 2.000 občanů jít vyměnit občanky – to by dotyčný úřad asi zešedivěl :o) .. děkuji za odpověď.

 4. Karel Dlouhý

  "Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu (tj. na obecním úřadu, kde je hlášen k trvalému pobytu) a odevzdá občanský průkaz"

  To je logické, neboť tím rozhodnutím již neplatí údaj o trvalém pobytu, který je v OP uveden.

  Myslím, že je rozdíl mezi krátkodobými cestami do zahraničí a přestěhováním k trvalému pobytu.

 5. Karel Dlouhý

  http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2003/0022/porad_1.html

  "Výjimku lze připustit pouze v případě zavádění orientačních čísel, kde se nejedná o klasickou změnu čísla, ale pouze o doplnění, či upřesnění čísla o orientační číslo. V uvedeném případě je možné orientační číslo doplnit až při vydávání nového občanského průkazu z jiných důvodů (skončení časové platnosti, změna stavu sňatkem apod.)."

  http://www.velkyujezd.cz/

  Rozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice.

  poskytujeme informace Ministerstva vnitra, které již obdrželi všichni občané při anketě:

  Zavedením názvů ulic došlo k "upřesnění údaje" v občanském průkazu (dále jen "OP").Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zá..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>