Základy práva na ochranu osobnosti

 

Nejprve se zastavme u vymezení ochrany osobnosti. Subjektem ochrany osobnosti může být pochopitelně pouze fyzická osoba. Fyzická osoba tak má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Na rozdíl od fyzických osob platí pro osoby právnické nesrovnatelně užší možnost ochrany, která se dotýká pouze jejich názvu a jejich dobré pověsti. Při neoprávněném použití názvu právnické osoby je možné se domáhat u soudu, aby se neoprávněný uživatel zdržel jeho užívání a odstranil závadný stav. Rovněž je možné se domáhat přiměřeného zadostiučinění, které může být požadováno i v penězích. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby, i zde je možno požadovat přiměřené zadostiučinění. Dále se tedy budeme zabývat pouze osobami fyzickými.

Výše uvedené vymezení prvků osobnostních práv je poměrně detailní, avšak pouze příkladmé. I jiné osobní projevy osobnosti mohou být zákonem chráněny. Existují ovšem i výjimky z této ochrany. Prvním je svolení samotné osoby. Zákon dokonce stanoví, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Vedle svolení se jako oprávněný důvod pro „porušení“ osobnostních práv uplatňují tzv. zákonné licence, přičemž se hovoří o úřední, zpravodajské, vědecké a umělecké zákonné licenci. Konkrétně se jedná o omezení mající povahu v tom, že svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. Typicky se jedná o podobizny na občanských průkazech. Dále platí, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby, což je určitý imperativ, přes nějž u vědecké, umělecké a zpravodajské licence nelze jít.

Pochopitelně ochrana osobnosti náleží osobě i po její smrti, přičemž může být uplatňována manželu nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím rodičům, ovšem v uvedeném pořadí. Proto odmítne-li uplatňovat práva z ochrany osobnosti zemřelé fyzické osobnosti pozůstalý manžel, nemůže se těchto práv domáhat například pozůstalý rodič.

Musíme zdůraznit, že tato ustanovení by byla zcela bezzubá, pokud by neexistovala možnost získat určité zadostiučinění v nejširším slova smyslu. Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti (negatorní žaloba), aby byly odstraněny následky těchto zásahů (restituční žaloba) a aby jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Vedle toho, pokud by se nejevilo postačujícím obvykle morální zadostiučinění zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Zde však takovou újmu bude nutno prokázat. Navíc platí, že veřejné osobnosti musí snést poněkud nižší standard svých osobnostních práv, což ostatně potvrzuje i judikatura, zejména ke vztahu k umělcům, sportovcům a politikům. Pokud však již soud o přiznání peněžitého zadostiučinění rozhodne, přihlíží zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo (například zda úmyslně a s cílem dosažení zisku apod.). Vedle uvedených možných následků může poškozené osobě vzniknout i určitá škoda. Pokud bude prokázána, má taková osoba nárok na její náhradu od osoby, která tuto škodu způsobila, aniž by byly dotčeny výše uvedené nároky (pochopitelně lze uplatňovat současně např. nárok na upuštění od neoprávněných zásahů).

Závěrem snad jen lze podotknout, že na osoby, které zasahují do osobnostních práv jiných, dopadá i veřejnoprávní sankce. Zákon o přestupcích tak např. jako přestupky proti občanskému soužití označuje jednání, kterým osoba jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch. Za takové jednání je možno uložit pokutu do výše 1000 Kč. Ochrana zdraví a další hodnoty lidského života jsou vedle přestupkového zákona chráněny rovněž trestním právem. Zde se vyžaduje ovšem vyšší společenská nebezpečnost takového jednání (srov. § 206 trestního zákona o pomluvě) a pochopitelně vymezuje i vyšší sankce. Touto problematikou se však dále zabývat nebudeme.

 

Zbyněk Bouda, autor je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

17 komentářů u „Základy práva na ochranu osobnosti

 1. Karel

  Chtěl bych se podělit o svůj zážitek. Dnes kolem 18 hodiny jsem procházel podchodem, kde jsem si chtěl vyfotit incident jednoho človíčka s ochrankou a rádoby nějakým spolumajtelem, který má vlastnit část podchodu ve Zlíně a který dané osobě stínil rukama a tělem před mobilnim telefenonem s fotakem.Osoba si chtěla vyfotit padající omítku ze stropu. Když jsem si to chtěl vyfotit, vystartovala proti mně nějaká 60 Kg osoba a snažila se mi zakrýt objektiv a bránila mi tělem. Udájně se má jednat o soukromý podchod /vybudovaný za dob volševika/ a nesmí se zde fotit :) Setkali jste se někdo s touhle perličkou ? A jako třešnička na dortu opodál stál příšlukník policie ČR a něco si psal …. před tím jich tam stálo 5. Ovšem co nedokážu pojmout svoji kůrou mozkovou je to, že někdo stojí uprostřed podchou a zakazuje lidem fotit. To pak ještě něco vykřikoval o žalobě u soudu atd 😀 Mám s tím něco dělat ? :-) Každopádně v té lokalitě není žádný přímý zákaz používání fotoaparátů…

 2. Magdalena Žigmundová

  Dobrý den-chtěla bych se Vás zeptat,zda kdokoliv a kdykoliv mě může fotit a nebo natáčet na kameru bez mého svolení?Děkuji za odpovědˇ.Žigmundová

 3. Eva Tesařova

  Dobrý den, prosím o radu. Asi před 14 dny mě oslovil mailem přítel z Brna, kde mi napsal, že jsem na seznamce štěstí jako Jana50 z Kolína, Vš.Data jsou nepravdivá, ale fotografie identická. Nevím, jak dlouho jsem tam vystupovala jako Jana50, ale požádala jsem administrátora o zrušení této registrace.

  Je možné podle ip adresy přes policí dostat info přes seznamku ŠTĚSTÍ.. a trestně stíhat odpovědnosti toho, kdo inzerát podal??

  Děkuji Tesařová.

 4. Pavel Janota

  Dobrý den,

  před cca měsícem jsem podstoupil v nemocnici operační zákrok.Nikde a nikomu jsem se s touto skutečností nesvěřil,jednalo se o citlivou záležitost.Náhle se manželka(jsme v rozvodovém řízení)odněkud dozvěděla na jaký zákrok jsem podstoupil.

  Předpokládám,že někdo z nemocničního zařízení poskytl tuto informaci bez mého souhlasu,přes další osoby.

  Prosím o radu,jak se nyní mohu bránit?

 5. František Růžička

  Dobrý den,

  zaměstnavatel mi navrhl vzhledem k mému důchodovému věku ukončit dosavadní pracovní poměr, který je na dobu neurčitou, dohodou s tím, že si požádám o starobní důchod a bude se mnou uzavřena smlouva na dobu určitou (1 rok). Protože současně naznačil, že dojde i ke snížení platu, mám také obavu, zda potom nemůže smlouvu ukončit ještě dříve než uplyne doba určitá.Jeví se mi jako jistější počkat až dostanu výpověď, např. pro nadbytečnost, s vyplacením odpovídajícího odstupného a nepočítat již s dalším zaměstnáním.

  Děkuji

 6. František Růžička

  Dobrý den,

  zaměstnavatel mi navrhl vzhledem k mému důchodovému věku ukončit dosavadní pracovní poměr, který je na dobu neurčitou, dohodou s tím, že si požádám o starobní důchod a bude se mnou uzavřena smlouva na dobu určitou (1 rok). Protože současně naznačil, že dojde i ke snížení platu, mám také obavu, zda potom nemůže smlouvu ukončit ještě dříve než uplyne doba určitá.Jeví se mi jako jistější počkat až dostanu výpověď, např. pro nadbytečnost, s vyplacením odpovídajícího odstupného a nepočítat již s dalším zaměstnáním.

  Děkuji

 7. Pavla Konečná

  Dobrý den,

  jedna společnost (občanské sdružení) si mne najala za účelem pořízení audiovizuálního záznamu přednášející osoby. Tato společnost si však nezajistila svolení od přednášející osoby k publikování tohoto záznamu ani si písemně nevyjednala vlastnická práva s touto osobou, ani mnou.

  Jakou mám v této kauze odpovědnost? Nesu například odpovědnost za publikování tohoto neschváleného záznamu, když jsem byla pouze na natáčení najata – když tedy fakturuji této společnosti:

  "Příprava videa pro publikaci na internetu"

  a

  "Pronájem aparatury"

  Děkuji předem za odpověď.

 8. Petr Melichar

  Dobrý den,

  je možno uplatnit nějaké sankce na veřejného činitele který mě právně uráží?(nádavky typu debile,kreténe,ale i třeba zoofile a tak).

 9. Jitka Melková

  Dobrý den,jsme s manželem předvoláni k soudu jako obžalovaní,žaluje nás manželův bratr kvůli "ochraně osobnosti".Jde o to,že okradl manžela o peníze při dědictví,tzn.manžel mu dal plnou moc k zastoupení u notáře,aby vyřídil dokumenty,on si jeho díl přepsal na sebe,manžel mu věřil a vzhledem k tomu,že viděl tyto dokumenty od notáře až po dvou letech,nemohl se ani odvolat.Švagr se živí jako samozvaný guru,které léčí světlem apod.nesmysly,mysleli jsme si,že je správné,aby nepodváděl další lidičky a netahal z nich penízky.Proto jsme o této kauze napsali na internetu,vyšel i velký článek v Reflexu.

  Jsme předvoláni k samosoudci rovnou na krajský soud.Nepřeskočila se jedna instance a to okres.soud?

  Jeho svědci jsou jeho přátelé ze sekty a manželova bývalá žena,se kterou má velmi špatné vztahy.Nejsou toto předpojatí svědci?Vezme samosoudce také v úvahu urážky v mailech a sms,kde nás tito jeho přátelé uráželi?No není toto absurdní,když švagr manž.okradl a ještě chce další peníze a omluvu?Děkuji

 10. Lucie D.

  Dobrý den. Nejsem si jistá, jestli se pohybuji ve správné oblasti práva, ale potřebovala bych radu. Problém se týká sousedských vztahů v bytovém domě, stejně tak ovšem ochrany našich práv. Popis situace výrazně zkrátím: já a manžel máme problém se sousedy. Slovní napadání už přešlo i ve fyzický konflikt, v době sporů nám ovšem také někdo vykradl sklep a tito sousedé podle policie nahlásili vykradení našeho sklepa (nechápeme proč to hlásili oni) na PČR ještě dříve, než jsme vůbec shledali, co se stalo, a to tím způsobem, že soused tvrdí, že na vlastní oči viděl manžela, jak si sklep rozbil a vykradl sám. Absolutně nechápeme, jak na něco takového přišel a proč si vůbec vymýšlí taková obvinění, jemu škoda nevznikla, sklep byl náš, ukradený obsah také, pojištění nejsme. Policie manžela vyšetřuje způsobem, který naznačuje, že věří spíše sousedovi. Jsme nevinní. Co můžeme dělat? Manžel nic neprovedl, přesto se bojí obvinění nebo dokonce soudu. Prosím poraďte. Děkuji.

 11. Petr Holc

  Dobrý den,

  chtěl jsem se zeptat jestli mě může zaměstnavatel přikaz a také pak postihovat když nebudu nosit identifikční kartičku (jméno a pozice) na sobě v pracovní době.děkuji

 12. Pavel Kovala

  Dobrý den, před dvěma dny jsem byl vulgárně a hrubě napaden na serveru lide.cz. Dal jsem k posouzení screeny administrátorům ovšem bez uspěchu. Chtěl bych se zeptat dá se tento incident řešit i mimo tento server když samotný server toto napadení zamítl ? Děkuji

 13. MARTA HIRŠOVÁ

  Dobrý den, mám těžce tělesně postiženou dceru. máme v obci jednoho myslivce, který:

  ji vyhledává, když je se psem na procházce, aby mohl vyhrožovat, že psa zastřelí, jestliže jde bez vodítka, ačkoli sám své psy bez vodítka vodí,

  nadává jí do krav a do mrzáků,

  když jede v autě a ona jde se psem po silnici, nelituje zastávky, zacouvá s autem a slovně ji napadá.

  V případě, že jde po vsi bez psa, ptá se jí, kde má psa, že si ho najde a zastřelí.

  Víme, že nejlepší by bylo uvedenému přerazit čelist a nechat ho někde ležet, spíše se nám jedná o oporu v zákonech. Dále pak je zde otázka, když myslivec má zbrojní pas, může-li si dovolit vyhrožovat střelnou zbraní.

  Za případnou pomoc děkuji

 14. Lima

  Dobrý den, před nedávnem jsem byla s přítelem v jednom obchodě, kde zrovna natáčeli nějaký zábavný pořad skrytou kamerou. Požádala jsme poté slečnu, zda-li bych nemusela být zvěřejňováno v onom pořadu, že si to nepřeju. Slečna mě ujistila, že se v pořadu oběví jen přítel,který je na většině záběrech a já ani dcerka ne. Přesto by mě zajímalo, zda v případě, že jsem si výslovně nepřála oběvit se v pořadu,je nějaká právní možnost jak tomu zamezit. Mám k tomu své osobní důvody. Děkuji za Váš čas a přeji hezký den

 15. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je samozřejmě teoreticky možné podat trestní oznámení na neznámého pachatele, otázkou však je, zda došlo ke spáchání nějakého trestného činu.

 16. Karel Dlouhý

  Dobrý den, to, že zaměstnanec dosáhl důchodového věku, není výpovědním důvodem ze strany organizace (ani důvodem pro snížení mzdy, pokud se vykonávaná práce nezměnila).

  Tedy Váš závěr je správný.

  Samozřejmě pokud byste požádal o důchod a potom chtěl pobírat důchod a současně pracovat, musí být uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, nejdéle na 1 rok. A není njisté, zda to potom zaměstnavatel obnoví.

  Tedy při rozhodování přihlédněte také k tomu, jak moc Vás zaměstnavatel potřebuje – někde by se bez důchodců neobešli, jinde se jich snaží zbavit.

 17. Milan Zeman

  O žalobách na ochranu osobnosti rozhoduje krajský soud, k přeskočení instance nedošlo. Věrohodnost svědků posoudí soud při provádění svědecké výpovědi. Urážky v mailech a sms soudce v úvahu nevezme, neboť předmětem řízení není ochrana Vaší osobnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>