Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

 

Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel dále odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Co je pracovní úraz a nemoc z povolání nám právní předpisy rovněž upravují. Pracovním úrazem je takové poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Je vidět, že definice se snaží být obsáhlá, ale zároveň dostatečně obecná. V některých sporných situacích tak jistě rozhodne až soud. Jako pracovní úraz se pak posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. Pracovním úrazem však není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Nemocemi z povolání jsou vedle toho nemoci uvedené ve zvláštním právním předpisu – je dán jejich přesný výčet.

Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí. To je možné zcela jen prokáže-li, že škoda vznikla

a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.

Zaměstnavatel se zprostí odpovědnosti jen zčásti, prokáže-li, že škoda vznikla

a) v důsledku skutečností, které by za jiných okolností způsobovaly úplné zproštění zaměstnance, avšak nebyly jedinými příčinami, tedy že tyto skutečnosti byly pouze jednou z příčin škody,

b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Zprostí-li se zaměstnavatel odpovědnosti zčásti, určí zaměstnavatel část škody, kterou nese zaměstnanec, podle míry jeho zavinění. V případě uvedeného „lehkomyslného“ počínání zaměstnance pak uhradí zaměstnavatel nejméně třetinu škody.

Výjimkou z možnosti vyloučit vlastní odpovědnost je situace, kdy zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví, pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal.

V situacích, kdy již pracovní úraz nebo nemoc z povolání vzniknou, náleží zaměstnanci široká paleta možných náhrad k uplatňování. Mezi ně patří náhrady ztráty na výdělku, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Ve velmi zjednodušené podobě lze říci, že první náhrada se poskytuje ve formě rozdílu mezi potenciálním výdělkem a faktickým výdělkem po pracovním úraze či za nemoci z povolání, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje potom jednorázově, přičemž jednotlivé výše v konkretních případech se určují na základě tabulek podle vyhlášky.

Účelně vynaložené náklady spojené s léčením přísluší pak tomu, kdo tyto náklady vynaložil a ve výši jež jsou skutečně prokazatelné. Věcná škoda se rovněž poskytuje ve výši prokazatelné a skutečně způsobené.

Zvláštním druhem náhrad jsou pak náhrady v situaci, kdy je pracovním úrazem způsobena smrt zaměstnance. Zemře-li zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je pak zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout:

a) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením,

b) náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem,

c) náhradu nákladů na výživu pozůstalých,

d) jednorázové odškodnění pozůstalých,

e) náhradu věcné škody.

Závěrem je nutno dodat, že velmi omezená možnost zaměstnavatele zprostit se odpovědnosti je kompenzována určitými regresními nároky vůči jiným osobám. Zaměstnavatel, který tak nahradil poškozenému škodu, má právo na náhradu vůči tomu, kdo poškozenému za tuto škodu odpovídá podle občanského zákoníku (např. jiný zaměstnanec, který škodu způsobil úmyslně apod.), a to v rozsahu odpovídajícím míře této odpovědnosti vůči poškozenému, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Jde-li pak o náhradu škody při nemoci z povolání, má zaměstnavatel, který škodu uhradil, právo na náhradu vůči všem zaměstnavatelům, u nichž postižený zaměstnanec pracoval za podmínek, z nichž vznikla nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídajícím době, po kterou pracoval u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.

Na závěr jedno zajímavé ustanovení, které pro případy určení místa pracovního úrazu vymezuje, co se rozumí cestou do zaměstnání a zpět. To je cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět. Toto vymezení je například důležité, pokud je způsoben úraz před vrátnicí zaměstnavatele nebo již uvnitř v prostorách „závodu“ zaměstnavatele.

90 komentářů u „Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání

 1. Václav Svoboda

  Mám 10 zaměstnancu na zakázce provedli práce ve velmi špatné kvalitě a investor odmítl což je logické provést úhradu faktur. Jaký spůsobem řešit tento problém, kdy zaměstnanec svoji lajdáckou prací sůsoby škody.Firma nedostane zaplaceno,ale dle zákona musí mzdy vyplatit. A to přesto,že na daných pracích se dostala do stráty a na mzdy nemá.Jakým spusobem postupovat ve vymahání škod způsobených tímto spůsobem na zaměstnacích.

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, jako zaměstnavatel musíte postupovat podle ustanovení ZP o odpovědnosti zaměstnance za škodu, tedy podle §250 a násl. Rozsah a výši náhradu škody upravuje §257. §263 ZP stanoví, že výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá. Pokud zaměstnanci škodu neuznají, pak se bude muset uplatnit u soudu. Svévolně si však škodu z mezd strhávat nemůžete. Pokud nevíte jak postupovat a jak vyčíslit a prokázat škodu, zajděte za advokátem.

 3. Petr Kodeš

  Mám dotaz ohledně výplaty bolestného a náležitostí v důsledku pracovního úrazu zaměstnance. Jde mi o to, zda bolestné podléhá zdanění a zda-li se na něj vztahuje i případná exekuce, uvalená na mzdu povinného. Není mi to v tomto případě zcela jasné, neboť si myslím, že bolestné není mzda a nemá se mzdou ani nic společného, ale jedná se o odškodnění bolesti za pracovní úraz. Proto si myslím, že by se na něj neměla vztahovat žádná nařízená exekuce na plat povinného. Děkuji za odpověď.

 4. Olga Trnková

  Dobrý den, maminka dělá na jatkách a zaměstnavatel neměl pro ně práci tak jim dal náhradní práci a za tou dojíždí služebním vozidlem (ona neřídí) při vracení z této práce na jatka, se nabourali a ona utrpěla zlomeniny ruky, pánve a jiné odřeniny . Chtěla jsem se zeptat jestli se v tomto případě jedná o pracovní úraz, když to bylo služební vozidlo. Jen bych chtěla dodat, že nebyla připoutaná. A jestli má nárok na nějaké výhody od zaměstnavatele. Děkuji moc. Trnková

 5. Blanka Mazánková

  Dobrý den,

  pracuji jako vedoucí prodejny v oboru chovatelských potřeb. Při obsluze zákazníka, předvádění zboží

  ( odpočívadlo pro kočky ) hnula se zády.

  Je to oprávněný pracovní úraz ?

  Pokud ano a zaměstnavatel mi ho nechce uznat, mohu se nějakým způsobem bránit ?

  Děkuji za Vaši odpověď

  Blanka Mazánková

 6. Josef Šidlák

  Dobrý den.Jsem státní zaměstnanec a sloužím u PČR. Od prosince 2007 jsem v pracovní nechopnosti,jelikož při výkonu povolání mi praskl meniskus levého kolena.Tento úraz byl nadřízeným vyhodnocen jako pracovní úraz.Podrobil jsem se operaci a doposud probíhá léčba. V současné době jsem stále v pracovní neschopnosti.Tento měsíc jsem byl vyslán služebním lékařem na vyšetření do UVN Praha a ke konci měsíce tam jedu opětovně na vyšetření k odborníkovi,kdy tento má posoudit můj zdravotní stav a vyjádřit se ke schopnosti dále pracovat u policie.Chci se zeptat co bude následovat v případě,že budu uznán jako neschopný práce u PČR ze zdravotních důvodů. Mohou mě propustit a když ano co mi náleží dle zákona za odškodnění v současné době a dále do budoucna. Sloužím 17 let a je mi 50 let. Děkuji za odpověď a jsem s pozdravem.J. Šidlák

 7. Radek Schimmerle

  Dobrý den,

  už je to dleší dobu co se mi stal úraz v práci (zlomený kotník).Nadřízený mně ale donutil pod pohrůžkou ztráty zaměstnání tento úraz nehlásit jako pracovní a byla mi slíbena odměna.Žádnou odměnu jsem nikdy nevyděl.mám svědky,kteří jsou ochotni dosvědčit,že se o jednalo o úraz pracovní.Mám nějaké šance na to aby se tento úraz zpětně uznal jako pracovní?A hrozí mi nějaké sankce za to,že jsem to původně nehlásil?Dělám to proto,že nemohu plně pracovat,protože noha mně bude dělat navždy potíže.

  Děkuji za odpověď.

 8. Martin Plechý

  Hezký den, mám na Vás dotaz, zda se náhrada mzdy za ztrátu na výdělku v důsledku pracovního úrazu posuzuje jako příjem podle § 6 zákona o dani z příjmu. Jedná se mi o to, zda pokud je zaměstnanci vyplacen pouze tento příjem (alespoň 1/2 minimální mzdy), může uplatnit daňový bonus na dítě.

  Děkuji

 9. Blanka Mazánková

  Dobrý den,

  pojišťovna zaměstavatele mi neuznala prac. úraz z důvodu nezapsání ošetřujícího lékaře na neschopenku, že se jedná o prac. úraz.

  Co mám za takových okolností, dělat ?

  Děkuji

  Mazánková

 10. Jindřich Jančík

  Dobrý den.Na následky pracovního úrazu, jsem se dohodl se zaměstnavatelem, z důvodu že neměl náhradní práci na výpovědi dohodou následkem pracovního úrazu. Byla mi přiznaná renta. Měl jsem nárok i na odstupné? Dostal jsem pouze bolestné. Při rozvázání pracovního poměru mi bylo oznámeno že na odstupné nárok nemám i když v zákoníku práce je uvedeno § 67 odst.1 a § 52 odst D že nárok mam.U přeřazovací komise mi nebyla nabídnuta žádna práce na následky pracovního úrazu a dohodli jsme se na výpovědi dohodou na následky pracovního úrazu podle § 43 odst 1.Zaměstnanci, kteří dostávali renty dříve měli odstupné 3 násobek. Je odstupné závisle na kolektivní smlouvě? V případě že jsem nárok měl je to už 3 roky po úraze mám ještě možnost o tyto peníze požádat?Děkuji za odpověď a přejí příjemný den.

 11. Monika Hejlova

  Dobrý den

  moc prosím v práci nám rozdávají papír o základních právech a povinostech vyplývajících z prac.poměru.Pět let mám pra.smlouvu kde uvádějí že mzdu dostávám 5-7 den nyní píší že mzda podle mzdových predpisu bude splatna 20.den.dále se tam píše že podle §54pís.b)zákoníku práce(výpověd z duvodu,pro který muže zaměstnavatel okamžitě zrušit pra.poměr daná zaměstnankyni před nástupem mateř.dovolené čerpané v rozsahu doby,po kterou je žena oprávněna čerpat mateř.dov.tak že by výpovědní doba měla uplynout v době této mateř.dov.kdy výpovědní doba skončí současně s mateř. dovol.a že předmětem této informace nejsou údaje uvedené v pracovní smlouvě.Prosím o radu musím tento dokument podepsat a zda ne čím argumentovat.Je to jen část dokumentu a doufám že to postačí.Za radu moc děkuji. p.Hejlová

 12. Alena Palkosková

  Dobrý den,

  prosim o radu. Ještě nikdy jsem neměla pracovní úraz, tak nevím, jak mám postupovat. Dne 19.11.08 jsem v práci zvedla bednu s uzeninami a ruplo mi v zádech. Zatelofonovala jsem svému vedoucímu, co se stalo a nechala jsem se odvést k doktorce. Ta mi napsala neschopenku s pracovnim úrazem. Lístek jsem odevzdala a teď nevím, jak mám postupovat dál. Jsem stále v pracovní neschopnosti. Děkuji.Prosím o odpověd na mou emailovou adresu.

 13. michal pokorný

  Dobrý den,mám přiznanou nemoc z povolání od roku 2005.Nyní jsem dostal výpověď pro nadbytečnost.Zajímalo by mne jak to bude s mým doplatkem do průměru.Zda bude a jestli bude v plné výši jako dosud i kidyž nastoupím do jiného zaměstnání.A jak to bude v případě,že budu muset na úřad práce.Děkuji.

 14. Josef Holub

  Dobrý den,

  dva roky pracuji u Německé firmy,kde dostávám každé 3 měsíce smlouvu na dobu určitou.Teď v březnu to budou 2 roky a měl bych dostat smlouvu na dobu neurčitou,ale ve firmě jsou takové praktiky, že mi smlouvu neprodlouži.

  Před měsícem a půl jsem si podvrkl kotník a byl jsem odvezen na chirurgii, kde jsem byl ošetřen a nevzal jsem si nemocenskou z důvodu ztráty zaměstnání.Toto také doktor napsal do protokolu. Za tři dny při noční obchůzce jsem opět šlápl do výmolu a podvrkl jsem si ho opět a zase jsem jel na pohotovost, kde se situace opakovala. Momentálně mě kotník pobolívá a již je to měsíc a pul po úrazech. Je možné toto považovat za pracovní úraz a využít to nějak při výpovědí, která možná nastane? Mohu jít marodit s pracovním úrazem , který se stal jakoby před 3 měsíci? Mockrát Děkuji za vaši odpověd.

 15. tereza jandova

  Renty z důvodu úrazu, invalidity, nemoci z povolání (a jejich valorizace)- je změna pro rok 2009?

  Děkuji

 16. Petra Hudeckova

  Dobry den.Jsem po operaci vyhrezle plotenky a byl mi priznan od unora plny ID na pul roku.V unoru mi konci podpurci doba u firmy u ktere pracuji 10 let. Zamestnavatel mi oznamil ze mi ukonci pracovni pomer ze zdravotnich duvodu jelikoz mam po operaci zad a tak si mysli ze dale bych ji vykonavat nemela.Je to dost namahava prace a lekari mi ji take nedoporucuji.Mam narok na nejake odstupne a nebo mohla bych zadat o nejake vyrovnani jako nemoc z povolani?Vubec nevim kam se mam obratit a kde zjistit nejake dalsi informace.Dekuji Petra

 17. Zdeňka Turková

  Dobrý den, v roce 2007 mě byla uznána nemoc z povolání.S toho důvodu jsem byl zaměstnavatelem přeřazen na jinou práci odpovídající mému zdravotnímu stavu.Nyní jsem byl v rámci snižování stavu zaměstnanců propuštěn z důvodu nadbytečnosti.Chtěl bych se tímto zeptat jestli po ukončení prac.poměru mám právo na dorovnání průměrného platu před vznikem nemoci z povolání a nebo na průměr vzniklý na náhradní práci????Děkuji za odpověď.

 18. anna galdova

  mám přiznanou nemoc z povolání podnik byl v likvidaci tak jsem si našla práci u jiného zaměstnavatele mám stop výdělek 8000 ale vydělávam vice z duvodu příplatku a odměn z kolektivní smlouvy a ted mame hromadne propouštění zajímalo by mě proč se mi bude počítak po novém stop vydělek z tohoto zaměstnání když musim jít na uřad prace a není to ma vina ani jsem nedala ja vypověd zrovna tam ve 3 posledních vyplatach byly odměny 13 plat že jsem tři měsíce nemarodila a měsični odmena že nemate žadnou zameškanou hodinu že nejdete třeba k lékaři nebo zubaři děkuji za odpověd a jestli by šlo poradit co mam pro to udělat nebo mi to děla rozdík 3000 a když půjdu na uřad prce tak už to bude dělat6000kc

 19. XY

  Dobrý den,

  jsem pracovník sociálních služeb a před časem, který odpovídá inkubační době, onemocněl náš uživatel služeb Varicellou (pl. neštovicemi). Nyní se onemocnění projevilo i u mne. Týká se tohoto odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání?

  Předem mnohokrát děkuji za Váš čas a přejií mnho úspěchů.

  S pozdravem, Petr Jendrejčák

 20. Josef Šperling

  Dobrý den, po prac.úrazu jsem byl přeřazen na méně placenou práci. Finanční rozdíl mi vyplácí pojišťovna. Jedná se o rozdíl mezi průměrným platem z roku 2006 a nynější mzdou. Jenže každým rokem dochází ke zvyšování mezd a o to přicházím.Dostávám doplaceno pouze do průměru z roku 2006. Je tedy nějaká možnost dostávat dorovnání výše platu z původního pracovního zařazení ? Také mi mezi tím byla zvednuta platová třída a rozdíl je tím ještě nižší.

  Přeji hezký den.

 21. Tomáš Zemín

  Dobrý den, dnes jsem přišel do zaměstnání, na chodbě v budově jsem se vrátil zpět, abych se přesvědčil, jestli jsem nezapomněl uzamknout hlavní dveře a při tom jsem špatně šlápl na schodech a spadl. Způsobil jsem si výron kotníku. Úraz se mi stal v budově, kde pracuji v 7.55 hod , směnu jsem měl 8 – 20 hod. Zaměstnavatelem mi bylo sděleno, že se nejedná o pracovní úraz, jelikož jsem byl na cestě do zaměstnání, nástup služby jsem měl až v 8.00. V 8.OO hod musím být převlečený a vystrojený, abych převzal službu od předchozí směny proto musím chodit s předstihem, jak je to běžné. Děkuji za Váš názor na tuto věc.

 22. ludmila kuracova

  Dobrý den.Od roku 2003 mám uznanou nemoc z povolání.Podnik mi nabídl lehčí práci ale nedošlo u mne k poklesu na výdělku.Pojišťovna mi proto nic nedoplácí.Chtěla bych se zeptat jestli mě může podnik dát výpověď i když jsem samoživitelka a jestli ano pak na kolik měsíců odstupného mám nárok.Taky bych chtěla vědět jestli mi bude dopláceno od pojišťovny do výše mého průměrného platu z roku 2003 a nebo je pojišťovna povinna mi tento plat za tolik let zvalorizovat? Děkuji za odpověď. Ludmila

 23. Daniela Fucikova

  Zdravím Vás a prosím o radu.Můj syn přišel o otce při pracovním úrazu.Zaměstnavatel otce s odškodněním otálí,prý to záleží na pojišťovně,tak se chci zeptat,jestli bych to mohla nějak popohnat.Ke všemu nechtějí odškodnit staršího otcova syna z předchozího manželství,protože je dospělý a pracuje.Podle mne přišel o otce stejně jako můj syn,tak proč v tom dělají rozdíl?Má taky nárok?Předem děkuji za odpověď

 24. Michal

  Dobrý den

  Ctěl bych vás požádat o radu co se týká urazu.Už jsem četl tady podobný případ tak mi to moc poradilo ale i když jsem nechal vše zapsat do knihy urazů u zaměstnavatele,tak nevím jak k tomu má přistupovat lekař.Zatím marodím ale nevím zda mi měl vypsat nějakou jinou neschpenku nebo co dál.Při třetí kontrole jsem ho na to upozornil a dostala se mi jen odpověd že to musí posoudit zaměstnavatel?měl mi něco napsat nebo to napíše až na konec mé nemoci?nevím o co si mám říci a jak dál postupovat.Děkuji za odpověd a vůbec za vaší zajímavou poradnu.

  S pozdravem Michal

 25. Monika Nikolaevová

  Dobrý den,mám uznanou nemoc z povolání a minulý rok jsem dostala odškodnění,i když malé tak mi bylo ale doplaceno do průměru platu protože jsem byla na neschopence.Ted jsem ale na mateřské a bylo uznané že moje chronická nem.z pov. trvá a uznali nějaké společenské omezení,ale nevím jestli dostanu od zaměstnavatele nějaký doplatek do průměru platu,když mám nyní mateřskou.Díky za odpověd.

 26. jan matousem

  Dobrý den.

  Pracuji ve firmě 6 let jako svářeč a je mi 53 let,ani jednou jsem nemarodil.Tento rok si však připadám jako pokusný králík,firma mne každý měsíc posílá na všechny možné lékařské vyšetření a já se ptám zda má na to ze zákona právo.Přece existuje něco čemu se říká lékařské tajemství,proč bych se mněl se svou čistě privátní věcí,dělit se zaměstnavatelem.Neskrývá se za touto iniciativou vyhazov s práce kdyby mi opravdu něco našli?

  Prosím poradte mi co mám dělat,manželka už o zaměstnání přišla. Děkuji za případnou odpověd.

 27. Alena Kostelecká

  Nevím, jak posoudit případ, kdy se zaměstnanec při plnění pracovních úkolů zraní o nářadí (vpich šídlem), přičemž toto nářadí používal i jiný zaměstnanec, který se rovněž píchl, a to jako v pořadí první. Po té tento první zaměstnanec uvedl, že je pozitivní na žloutenku typu C. Sám uvedl, že nepostupoval správně, když si šel ránu ošetřit a nezabezpečil nářadí tak, aby se nemohl infikovat někdo další a jak byl i instruován zdravotnickým personálem. Neprovedl dezinfekci. Na základě vyšetření druhého zaměstnance bylo prokázáno, že je pozitvní na tento typ žloutenky.Vzhledem k tomu, že zaměstnavateli nebylo známo, že první zaměstnanec má stanovenu tuto diagnozu, sám nečinil žádná opatření. Jak tedy posuzovat případ druhého poškozeného, jedná se zde o pracovní úraz,zranění bylo tak minimální, že v případě neexistence podezření na možnost infikace by o něm zaměstnavatel ani nebyl informován,zodpovídá za něj zaměstnavatel anebo někdo jiný,zda by mohlo být posuzováno i jako nemoc z povolání.

  Děkuji

 28. Martina Wöhlová

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat na cestu do práce pokud mě vyzvedává firemní auto bere se uraz v tomto případě jako pracovní ? Děkuji

 29. david nový

  Dobrý den

  Před třemi měsíci jsem zaměstnavateli odevzdal formulář vyplněný o bodovém hodnocení mého pracovního úrazu, který jse mi stal 5.5 2009 a od 1.6 2009 jsem nastoupil do práce a při mé smůle se mi stal nový úraz od 5.6 2009 a 1.7 2009 jsem nastoupil do práce a odevzdal jsem bodové ohodnocení za oba úrazy.Pracuji jako dělník v lomu,takže riziko úrazu je dost velké.Na konci srpna jsem volal na vedení firmy a paní sekretářka mi zdělila,že mé vyrovnání do průměru bude teprve počítat až na konci září.Chci se zeptat jestli má zaměstnavatel lhůtu na zpracování a odeslání podkladů pojišťovně.

 30. ana nova

  Dobry den,

  zaujala me profesionalita odpovedi na nemocenske davky u pracovnich urazu na vasich strankach. Bohuzel jsem nezjistila jak pridat komentar a proto pisi primo na vas informacni email.

  Dnes mel tata v praci pracovni uraz, riznul se do ruky a ma pet stehu. Nastesti se nestalo nic horsiho ale jelikoz vykonava fyzickou praci je zatim na nemocenske. Proto bych vas chtela poprosit o radu.

  1. Jaky postup bychom meli nasledovat?

  – Potrebne podklady a od koho presne? (Sepsali s nim protokol, odvezli na chirucrgickou ambulanci a jiz odevzdal neschopenku a ma se vratit na kontrolu na ambulanci.)

  2. Jak se mu bude pocitat nemocenska? ( Personalistka tvrdila, ze prvni 3 dny stejne nebude mit proplacene.)

  3. Ma narok na bolestne?

  Predem vam moc dekuji za pomoc a preji prijemny vecer.

 31. Regina Fojtíková

  Dne 11.9.2008 jsem mě stal prac.úraz/přes ochranou rukavici mi prolítla 5l zavařovací sklenice/jelikož se ruka musela operovat,marodila jsem až do 31.8.2009.Mezitím zaměstnavatel volal k mému obvodnímu lékaři,že by bylo nutné ukončit prac.neschopenku,aby neměla firma problémi což já považuji za drzost.Po ukončení pracovní neschop.jsem se začala zajímat,kde jsou vlastně moje pení za pracovní úraz.Firma dělala mrtvého brouka i když jsem to měla řádně zapsáno v knize prac.úrazů i se svědky.Zjistila jsem si u jaké pojištovny je firma pojištěná a začala jsem na vlatní mnáklady vyšetřovat.Pojištovna mě odepsala,že zaměstnavatel je povinendle §35 ihned nahlásit úraz pojištovně.Aby tohoho nebylo málo až dne 18.12.09 mě bylo zasláno z firm,že dne 15.9.08 zasedla komise ředitele a manažéra firmy a Ti rozhodli,že jsem porušila BOZP.Nechápu jak může zasednout komise beze svědků.Můžete mě prosím poradit co v této situaci mám dělat.Předem děkuji.

 32. Petra Jakesova

  Dobry den,manzel mel v srpnu 2009 pracovni uraz,na neschopence a u stare uceni je tak i veden.Hlaseni urazu se u zamestnavatele ztratilo,musel dokladat svoji kopii.Ucetni mu odmitla vyplacet prumerne nahrady,takze obcas prijde jen nemocenska(praha 8)spis tak ob dva tri mesice.Manzel doposud marodi,byl 7tydnu upoutan na luzko.Podklady ucetni od ossz a vysi davek ma,ale tvrdi ze se to dela az po ukonceni PN.Ja jsem na rodicaku 7600,takze jsem patrala na vlastni pest.Pojistovna s kterou jsem se spojila hlasi,ze dle RC,tam neni prac,uraz hlasen,je to 5mesicu a nic.V praci pry uz maji za muze nahradu,takze se obavame o necistou hru,s nenahlasnym urazem.Cast firmy prevzal novy majitel a jeho ucetni nic netusi,dokonce ho chteji nahnat do klasicke nemocenske.Kontakt na odbory nam odmitaji sdelit,ikdyz je manzel platil,jak se tedy branit?Momentalne je pro nas velmi dulezite dorovnavani do prumeru platu.Koho kontaktovat?kdo nam poda info o odborech ucetni nekomunikuje,dekuji

 33. Jiří Pfauser

  Dobrý den, před nastoupením do prac. neschopnosti jsem pracoval ve styku s epoxidy.Při výkonu práce jsem dostal ekzém na rukou a v obličeji.Lékařem jsem byl uznán jako alergik na epoxidy i když jsem v minulosti nic podobného neměl.Lékař mi též zakázal další styk s touto látkou.Zaměstnavatel mi předběžně řekl, že pro mne jinou pozici momentálně nemá.Jak bych měl nadále postupovat po skončení prac. neschopnosi při případném ukončení prac. poměru? Mám nárok na nějaké odstupné?

  Děkuji Jiří Pfauser.

 34. Ondřej Polášek

  V srpnu 2009 mi byla zjištěna nemoc z povolání,smlouvu jsem měl do 31.9.2009.Ihned jsem nastoupil na nemocenskou na které jsem byl do31.12.2009,mezitím mi byla nemoc přiznaná.Chtěl jsem se zeptat jestli mám nárok na nějaké odstupné.Děkuji.

 35. soňa hektorová

  Má zaměstnanec právo na stravenku a na jiné benefity při uznané nemoci z povolání? Děkuji, Hektorová

 36. Renata Sládková

  Dobrý den,

  chtěla bych se Vás zeptat,zda mi usoudí nemoc z povolaní,tak jak je to s rentou?Kdž dostanu výpoved a budu hlášená na PÚ nebo budu mít jinou hůř placenou práci tak zda mi to doplatí co jsem pobírala před uznáním práce z povolání.A jak dlouho se renta pobírá.

  Děkuji za Vaší odpoved

 37. Roman Pasnišin

  Dobrý den.Jsem elektrikář a v práci při nakládání elektrocentrály na korbu automobilu se mi bloknula krční páteř.Úraz byl sepsán jako pracovní úraz ale po doléčení a mého návratu z léčení mi bylo řečeno od zaměstnavatele že pracovní úraz mi byl stornován po dohodě s lékařem (jsou to kamarádi) a že nebudu odškodněn a tudíž nedostanu ani dorovnání platu ani bolestné.Prý to není pracovní úraz. Chci se zeptat jestli tento úraz je brán jako pracovní a jestli ano jak se mám proti zaměstnavateli bránit.Děkuji Pasnišin

 38. Miroslav Khol

  Dobrý den,

  před půl rokem jsem měl pracovní úraz. Při sestupování z vysokozdv. vozíku jsem si poranil koleno a dodnes se léčím. Mám za sebou i jednu operaci a mám trvalé následky, které se už teď projevujou nepříjemným vyskakováním kolena. Byl jsem u závodního lékaře a ten mě uznal práce neschopným na své současné pozici.V práci by mě nejradši propustili, ale aby nemuseli platit odstupné, tak mě chtěj dát na jedinou možnou práci, kterou mohu dělat se svým zdravotním handicapem. Problém je ale ten, že tam jsou pouze ženy a s menším platem než jsem měl na své minulé pozici. I když se budu bránit zákonama, že nesmím jít s platem níž, tak tuším, že si mě nebudou chtít vydržovat ve firmě, protože to bude pro ně nevýhodné a věřím, že se mě budou snažit jakkoliv vyštvat.Mám nějakou možnost se už teď nějak bránit?Nechci aby to došlo tak daleko, že se z toho nějak vyvlečou.Já mám kvůli nim velké zdravotní problémy a nechci dopadnout tak,že mě prakticky donutěj bez jakéhokoliv odškodnění odejít

 39. Andrea Šmídková

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat jakou máme šanci s manželem,když mu vznikla nemoc z povolání a na šachtě mu nechtějí platit tzv.rentu,máme se odvolat k soudu,ale nevím kolik nás to bude stát a zda-li máme šance.Děkuji za odpověď.

 40. Zdeněk Holan

  Vážení,

  obracím se na Vás s prosbou o radu, či pomoc. Mám letitý právní spor s bývalým zaměstnavatelem, který mne po ústním oznámení o zjištění nemoci z povolání, propustil pro „ nadbytečnost „ … Já jsem neplatnost výpovědi z neznalosti nenapadl.

  Protože mne zam. propustil pro nadbytečnost, nikoliv pro nemoc z povolání, mění se tím i způsob výpočtu způsobené škody.

  Nemohou-li být při stanovení průměrného výdělku před vznikem škody brány v úvahu příjmy, které poškozený pobíral u zaměstnavatele, který zodpovídá za uvedenou NzP, vychází se z průměrného výdělku, jehož by poškozený zaměstnanec prokazatelně (s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci, k možnostem uplatnění na trhu práce a dalším okolnostem) dosáhl u jiného zaměstnavatele za práci, kterou by pro něj vykonal, kdyby k poškození na zdraví způsobenému nemocí z povolání nedošlo.

  Právní zástupci pojišťovny, kteří jsou jako vedlejší účastník na straně žalované organizace, mají – podle mého názoru – nelogický a nemorální požadavek, abych přistoupil na to, že nejméně od třech potenciálních zaměstnavatelů bude vypracován u každého zvlášť průměrný plat a z těchto průměrných platů se opět vypočítá – průměrný plat před vznikem škody – tak, jak stanoví ZP. Teprve tento imaginární plat bude tvořit základ pro výpočet rozdílu ve mzdách a tím i výši škody.

 41. fijus

  Když se stane že dostanete nemoc z povolaní tak ano je tam široka škala pravní předpisu co je zaměstnavtel povinen ale už se nikde nepiše jak lehonce se zaměstnavatel těchto povinosti zbaví stači když se vam nahodou oběví nějaka obecna nemoc a už je zaměstnavatel z obliga i při propouštěni co se tyče odstupneho na tuto ochranu jaksi stat nemyslel to spíš chrani zaměstnavatele.

 42. Irena Janků

  Dobrý den,

  v práci jsem zvedla cca 10l barel s vodou, jelikož ho nebyl nikdo schopný narazit do stojanu a nějak jsem si při tom blokla záda. Bohužel u toho nikdo přítomen nebyl, ale spousta kolegyň viděla, jak mě záda bolí. Oznámila jsem vedoucí, že mě bolí záda a že pokud nedorazím v pondělí do práce, budu u lékaře a vyzvedla jsem si od ní propustku. Napsala jsem vedoucí ještě email, abych měla potvrzený úraz. Jenže jsem netušila, že v sobotu mě odveze 155, protože jsem se nedokázala zvednut z postele. Hospitalizovaná jsem byla v nemocnici 6 dní, dále pokračuji v nemocenské a čekám na vyjádření zaměstnavatele, jestli mi uzná prac. úraz. Může se od toho distancovat a neuznat mi prac. úraz? Jak docílit uznání?

  Předem děkuji za odpověď, popř. radu.

 43. Petr Koubek

  Dobrý den,

  dne 29.05. 2012 V 23:25h jsem utrpěl v zaměstnání úraz levé nohy, pracovní neschopnost jsem ukončil dne 30.06. 2012. Zaměstnavatel mi přiznal 50% odškodnění a zdůvodnil to tím, že na oném místě nemám co pohledávat. Po 14 dnech debatách se zaměstnavatelem mi přiznal 70% odškodnění. Bohužel s tímto nesouhlasím, jelikož úraz se stal v hale kde pracuji a dle vnitřních pokynů po vykonané práci jsem povinen pokračovat pro prostoj výrobního stroje dále přímo u tohoto výrobního stroje, kde byl otevřený kanál hluboký cca 2 metry a široký 50cm do kterého jsem spadl neúmyslně při úhybu-manévru při vytrisknutí žiraviny, kterou naléval kolega. Kanál, odtokový kanál měl být zavřen-chráněn, a viděn dostatečným osvětlením , osvětlení minimální.Uhnul jsem směrem vzad přímo do tohoto kanálu po pás těla spadl, kde odtékají z výrobní linky chemikálie!V prac. smlouvě mám, že pracuji v této hale! Jak se mohu bránit mimosoudně. Děkuji za odpověď. Petr

 44. Martin Bartoň

  Dobrý den, moje přítelkyně má takový problém. 1.září 2012 nastoupila do firmy na zpracovaní kůží a byla na vstupní prohlídce na žádost zaměstnavatele a vše proběhlo v pořádku. Nyní 20.11. byla na žádost zaměstnavatele poslána opět na prohlídku a bylo jí zjištěno začínající astma. Od doby, kdy nastoupila do práce se u ní začaly projevovat problémy s dýcháním, které pravděpodobně byly způsobeny pracovním prostředím, kde je vlhko a létají chlupy z kůží. Přítelkyně má smlouvu do 28.2. 2013, ale zkušební doba jí uplyne pravděpodobně k 1.12.2012. Máme obavy, aby se jí zaměstnavatel nesnažil zbavit, aniž by jí nabídl jíné místo ve firmě. Dá se proti tomu nějak bránit, či žádat nějaké odškodné nebo náhradu?

 45. Jaroslav Bláha

  7Dobrý den. Konečně jsem se rozhodl Vám napsat svůj problém který tady ještě nebyl napsán. V roce 2009 jsem pracoval u firmy jako obraběč kovů 4 měsíce.Pak jsem byl propuštěn,protože nebyla práce tak jsem šel na ŮP. Po 2 měsících jsem nastoupil do té samé firmy kde jsem se nepohodl s mistrem a skončil jsem dohodou stím že už jsem měl vyrážku na rukou.Nastoupil jsem k jiné firmě jako truhlář kde se vyrážka stratila. Potom jsem dostal nabídku znova do obrábění a bylo mě řečeno když jsem docházel na kožní že to nic není že je to plíseň nechtů a že není problém znovu jít do obrábění. Po 1 měsíci jsem zase dostal vyrážku byl jsem půl roku na nemocenské a od 22.11.2010 mě byla uznána nemoc z povolání.Bylo mne vyplaceno bolestné teď jsem nezaměstnaný není tady žádná práce, a proto chci všechno doplatit do průměrnej mzdy a žádat o rentu. Pokud se bude pojištovna bránit budu postupovat soudní cestou. Mám na to všechno nárok nebo nemám jak to bude u mne když je to tak komplikované. Děkuji.

 46. Šárka Šullová

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli když mi byla uznána nemoc z povolání a přidělená nová práce(ještě jsem ji nepodepsala) tak jestli s tou novou prací musím souhlasit(jedná se o zkrácený úvazek) když s tou prací nesouhlasím já a o co bych přišla, kdybych výpověď podala já. Měla bych tedy nárok na rentu? Děkuji za odpověď.

 47. Marek

  Dobrý den stal se mi pracovní úraz 28.6 2012 a od 29.6 2012 až do 26.3 2013 trvalo léčení po uraze, pracovní smlouvu jsem měl do 30.6 2012 je povinen zaměstnavatel uhradit mzdu když jsem měl vlastně pracovní uraz ještě jako zaměstnanec ? moc děkuji za odpověd a jak se mám kdyžtak v mém případě bránit

 48. oleksandr herych

  Dobry den.dne 4.11.2013 se mi stal pracovni uraz tim spusobem ze jsem reflexne chytal trubku ktera nebyla zajistena pricemz jsem si poranil loket.

  uraz byl zapsany jako pracovni a sel jsem na neschopenku.

  dnes to jezt 3.1.2014 jsem si sel do prace vyzvednout veskere podklady ohledne urazu abych mohl podle toho zaslat udaje i sve pojistovene.

  s dokumentu ktere me vitiskly na perzonalnim odeleni jsme se dozvedel ze jsem udajne porusil pokyny technologickeho postupu tim ze jsem řadne nezajistil trubku sverkou,dale ze jsem se k tomu nijak nevijadril a ze naprosto ze vsim co je tam napsane souhlasim….tento dokument jsem nikdy nevidel a je na nem muj podpis ktery je viditelne zfalsovany mistrem.

  na dokumentu s data 18.12.2013 je uvedeno ze zamestnavatel se timto zprostuje odpovednosti za pracovni uraz sveho zamestnance.

  ZAVER:neni tam uvede nic co by nebyla pravda ale nepodepsal jsem to ja a nikdy jsem tyto dokumenty ani nevidel.prosim o radu jake mam moznosti,pokud to vubec ma cenu?

 49. ivana

  Dobrý den,
  manžel má smlouvu na dobu neurčitou, má zdravotní problémy, které pravděpodobně vyústí v nemoc z povolání- nemarodí. Zaměstnavatel se o nich dověděl a hrozí výpovědí. Má na to právo a jak se můžeme bránit. Děkuji , Staňková

 50. Michal Kovář

  Dobrý den. Potřebuji poradit a hlavně ujistit pro snahu o náhrady a odškodnění. Moje mamča pracuje jako pokojská v hotelu na HP cca 5let důsledkem vykonávání práce má dlaně pokryté neústupným exémem (kožní onemocnění) a příčinou stlaním a převlikáním povlečení na péřových peřinách se u ní objevila alergie na prach, peří a slabé astma a to je důvodem návrhu doktora pro rozvázání pracovního poměru. Při pracovních postupech vždy dodržela bozp stanovené zaměstnavatelem a nikdy neporušila smluvní zákonné ustanovení.Předem vám děkuji za vaší zpětnou reakci. S pozdravem Michal Kovář

 51. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je osvobozena od daně z příjmu. Ovšem exekuce by ho postihnout mohla.

 52. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, v tomto případě by se o pracovní úraz jednat mohlo. Pak by matce náležela náhrada za ztrátu na výdělku, bolestné a ztížení uplatnění, eventuálně další nároky podle §369 ZP. To, že nebyla připoutaná, patrně vedlo k tomu, že následky úrazu jsou razantnější a mohlo by to také sehrát svoji roli. Doporučuji, aby jste věc konzultovali na inspektorátu práce.

 53. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud k tomu došlo při výkonu práce, pak to pracovní úraz bude. Pokud ho zaměstnavatel nechce uznat, kontaktujte inspektorát práce.

 54. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud nesplníte zdravotní kritéria, pak budete propuštěn podle §42/1 – h) služebního zákona č. 361/2003 Sb. Náhrada pak stanoví §101: Příslušník, který utrpěl služební úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, má nárok na

  a) náhradu za ztrátu na služebním příjmu,

  b) náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění,

  c) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením,

  d) jednorázové odškodnění,

  e) náhradu věcné škody.

  Jinak policie má dostatek vlastních zaměstnanců v personálních odděleních, kteří by Vám měli objasnit nároky ze služebního poměru, eventuálně by Vás měli instruovat na odborové organizaci.

 55. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, neměl jste věřit takovému příslibu bez jakékoliv záruky. Ale jestli šlo skutečně o pracovní úraz a máte možnost to podložit lékařskými zprávami a posudky, pak nároky z úrazu máte, bez ohledu na Vaši chybu. Takže na zaměstnavateli požadujte nároky z úrazu s tím, že pokud nebude věc řešit nebo to odmítne, budete se práv domáhat u soudu, zvláště když se jedná o trvalé následky. Pak budete nejlépe zajít za advokátem a věc řešit s jeho pomocí, bude to mnohem jistější.

 56. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, adresujte pojišťovně stížnost proti rozhodnutí o neuznání pracovního úrazu a přiložte k ní vyjádření lékaře o tom, že se jednalo o pracovní úraz s odůvodněním proč tento fakt nebyl zapsán na formuláře o pracovní neschopnosti.

 57. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, podle současného ZP to na kolektivní smlouvě nezávisí, ledaže zaměstnavatel stanoví vyšší odstupné, než stanoví zákon (nižší možné není). Podle starého však ano.

  Sice uvádíte, kdy došlo k úrazu, ale není jasné, kdy přesně jste PP rozvázal. Jestli do 31.12.06, pak to bylo podle starého ZP č. 65/1965 Sb., kde odstupné z tohoto důvodu stanoveno nebylo s výjimkou, kdy odstupné pro případ pracovního úrazu stanovila kolektivní smlouva.

  Jestli až po 1.1.08, tak ten již přímo obsahuje nárok na 12-násobné odstupné.

  Nárok na odstupné je soudně vymahatelný do 3 let zpětně do doby, kdy měl být nárok uspokojen.

 58. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, informovat o právech a povinnostech Vás sice mohou, ale záležitosti, které jsou upraveny přímo ve smlouvě, jako právě výplatní termín, jednostranně měnit nemohou. To byste jim musela odsouhlasit změnu smlouvy, např. v dodatku k ní.

  Pokud jde o poučení o výpovědní době, pak odpovídá §54 psím. b) ZP, tudíž ZP nijak neodporuje.

 59. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zjistěte si u zaměstnavatele, jestli řádně splnil povinnosti související s úrazem. Tedy zejména došlo-li k záznamu o pracovním úrazu v knize úrazu. Z pracovního úrazu vyplývají pro zaměstnavatele povinnosti, které musí dodržet. Zaměstnanec má pak nároky spojené s úrazem, např. vyrovnání ztráty na výdělku, bolestné apod. (§369 ZP). Ty by měl zaměstnavatel uznat a plnit. Když k tomu však nedojde, musí se poškozený s těmito nároky obrátit na soud.

 60. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pracovní úraz z neprodloužením smlouvy nijak nesouvisí. Jestliže Vám nedají novou smlouvu, pak PP skončí a nic s tím nenaděláte. To, že jste se odmítl nechat uznat do pracovní neschopnosti je chyba, protože zpětně bude obtížnější se domáhat nároků z pracovního úrazu.

  Pokud budete v pracovní neschopnosti v době skončení PP nebo na ni nastoupíte do 7 dnů od skončení PP, pak Vám budou náležet nemocenské dávky. S nároky z pracovního úrazu to však tak jednoznačné nebude.

 61. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud Vaše příjmy nebudou dosahovat předchozího průměrného výdělku a to v souvislosti s pracovním úrazem, pak by náhrada za ztrátu na výdělku měla následovat i po skončení PP u zaměstnavatele, který za škodu způsobenou pracovním úrazem odpovídá. Totéž by mělo platit i při podpoře od ÚP.

 62. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, příslušná ustanovení ZP, která tohle řeší, nebyla nijak podstatně změněna, došlo pouze k několika stylistickým úpravám v souvislosti s novelou předpisů o důchodovém pojištění. Z hlediska ZP tedy žádné závažné změny. Na valorizace se můžete informovat na OSSZ.

 63. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud byste byla propuštěna ze zdravotních důvodů, které Vám ovšem vznikly v důsledku vykonávané práce podle §52 písm. e) ZP, pak by Vám náleželo 12-násobné odstupné. Jestli ovšem nejde o pracovní úraz (nebo nemoc z povolání), pak nárok na odstupné nevzniká. Bude tedy nutné, aby Vám lékaři vystavili lékařský posudek, kde bude jasně stanoveno, že jde o poškození zdraví v důsledku práce, pak teprve bude možné domáhat se nějakých nároků jako např. dorovnání ztráty na výdělku apod. Obrátit o radu se můžete třeba na inspektorát práce.

 64. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, náhrada za ztrátu na výdělku je rozdílem mezi příjmem před škodou (úrazem, nemocí) a po něm. Takže dorovnání mělo být již po přeřazení a pokračovat i po propuštění. Jsou-li pro to splněny podmínky, pobírají toto dorovnání např. i uchazeči o práci, kteří jsou na ÚP.

 65. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§366/1 ZP. Taková odpovědnost by se ovšem dala dovodit pouze tehdy, pokud by se podařilo prokázat, že zaměstnavatel nedodržel své povinnosti při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v důsledku toho jste byl poškozen, respektive jste takové zásady nedodržel Vy. Prokazování odpovědnosti zaměstnavatele by v tomto případě nebylo jednoduché.

 66. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, §390/2 ZP stanoví: "Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravit nařízením podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání; to se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.". A k tomu také dochází. Pro rok 2009 je valorizace upravena v nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady). Průměrné výdělky pro výpočet náhrad se tak od 01.01.09 zvyšují o 4,4% (loni to byly 3%).

 67. Jana Vrbovska

  Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat,jestli mám nárok na dorovnání ztráty na výdělku. Měla jsem pracovní úraz. Pracuji na " Dohodu o pracovní činnosti". Děkuji za odpovědˇ.

 68. Karel Dlouhý

  Tím, že už jste byl v budově, je to podle mého názoru pracovní úraz. Trvejte na sepsání záznamu o úrazu a následně pak budete vyžadovat odškodnění.

  ZP § 387

  §387 (1) Cestou do zaměstnání a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště a zpět.

 69. Petra Jakesova

  ..jenom dodam,ze vedouci strediska zapomel uraz nahlasit bezp.technikum pro spatne vyplneny formular(cislo pracovnika)a s novym se jiz nedostavil, neni jej mozne vubec sehnat,nebere telefony a zastupce odboru nelze vypatrat.Jedna se o velkou leteckou spolecnost,ktera nyni dela obrovske skrty….dekuji

 70. Karel Dlouhý

  Asi nezbyde než zaměstnavatele žalovat u soudu.

  Kontakt na odbory zkuste přes příslušný odborový svaz (popř. ČMKOS Praha 3 – na webu je uvedeno:

  OS zaměstnanců letectví

  Adresa ul. J. Kašpara, objekt APC, 160 08 Praha 6 – letiště Ruzyně

  Telefon 220112287

  Předseda Eva Lébrová

  jinde je uvedeno:

  ODBOROVÝ SVAZ ZAMĚSTNANCŮ LETECTVÍ Aviatická 1048/12, 161 00 Praha-Ruzyně Telefon WORK: +420 224 313 002

  avšak mohou tam působit i jiné odborové organizace -základní organizace Odborového svazu dopravy  Odboráři mají nárok na bezplatnou právní poradnu:

  DOS nám. W. Churchilla 2

  113 59 Praha 3

  Pondělí 11,00-16,00 Prvé pondělí v měsíci

  Čtvrtek 11,00-16,00 Druhý, třetí, čtvrtý čtvrtek v měsíci

 71. Petra Jakesova

  Dekuji Vam za informace,dnes jsem poslala manzela za zamestnavatelem,jak doporucila pojistovna kooperativa,s tim,aby ziskal jakkoliv i za cenu zivota nejaky kontakt k odborove org.Dali mu pouze toto tel.cislo: 220112287…:-)posudte sam,ale alespon vime kterym smerem se mame obratit.Dekuji za adresy.

 72. Karel Dlouhý

  Na odstupné nárok nemáte (neboť to se dává při výpovědi z organizačních důvodů, což nebyl Váš případ).

  Máte ale nárok na odškodnění pro nemoc z povolání (o tom je tu snad také článek nebo si vyhledejte na Googlu).

 73. Karel Dlouhý

  Pokud chodíte do práce, máte nárok na stravenku.

  Pokud jste v neschopnosti, tak nejspíš ne (toto zákoník práce neřeší).

 74. Zdeněk Kohůt


  Dobrý den

  V r.2009 jsem byl odškodněn za prac.úraz ,který jsem utrpěl 22.10.2006.

  V r.2009.jsem podstoupil další operaci ve spojitosti nesoucích následků po úraze. Před touto se mi ošetřující lékař zmínil , že mi tak bude moci opětně přiznat bodové ohodnocení ,jak u bolestného ,tak u společenského uplatnění.

  Od bývalého zaměstnavatele jsem však obdržel zápornou odpověd , že jsem byl již za úraz ze dne 22.10.2006. jednorázově odškodněn. Prosím o radu..

  děkuji Zdeněk

 75. Zdeněk Holan

  Dobrý den, dnes zjem zjistil Váš starý příspěvek, ale snad Vás potěším. Šanci máte obrovskou, nedejte se. Sám se tím potýkám již 9 let, ale nevzdávám to.Horníci mají zvláštní ochranu, zadejte si do vyhledavače NS CR vyhledávání a tam potom zadejte pouze – nemoci z povolání – přečtěte si uvedené případy a pak aplikujte na Váš problém. Budete mít alespoň přehled jak se to správně dělá a posuzuje. Na pracovní problémy je nejlepší JUDr.Mikyska@seznam.cz doporučuji Zdeněk

 76. Dagmar Šnajdrvindová

  Dobrý den,pane Holane,váš případ je jako okopírovaný z případu mého muže.Chtěla bych se zeptat,zda jste udělal nějaký pokrok ve sporu.Pokud ano a docílil jste svého práva,napište mi prosím,jak jste toho docílil,nebo snad jste nakonec musel shánět ta přiblblá potvrzení o platu,které v našem případě nikdo nechce vystavit.Děkuji a za odpověď vám budu vděčná.Dáša

 77. Zdeněk Holan

  Věc není tak komplikovaná,jak vypadá-ale podle těchto stránek si tady nemůžeme vzájemně radit-měli bychom využít jejich právní poradnu.Škoda,že neznám Vaší adresu, bylo by to jednodušší, ale nezávazné pokecání o společném problému.Doufám,že jako člověk mne chápete a ozuvete se ještě jednou. Díky Zdeněk

 78. AB

  Uznání pracovního úrazu je v kompetenci zaměstnavatele. Pracovním úrazem není každý úraz, k němuž dojde na pracovišti, tím může být pouze úraz, k němuž došlo při plnění pracovních povinností (netuším, je-li doplňování vody do stojanu Vaší pracovní povinností) nebo v přímé souvislosti s nimi.

  Pracovní úraz je nutné neprodleně oznámit zaměstnavateli.

  Sepište podrobně průběh události, jmenujte případné svědky a trvejte na zapsání do knihy úrazů.

  Vyhodnotil lékař Vaši nemoc jako následek pracovního úrazu a vyznačil jej v neschopence?

 79. Zdeněk Holan

  Příteli, mimosoudní dohoda se zam., který má takovýto přístup k prac.úrazu pravděpodobně není možná.Navrhuji použít právní služby JUDr.Mikyska,specialista na prac.úrazy-skvělý advokát.Pokud píšeš pravdu,že při výkonu práce – prac.úkolu – i když – mimo svůj stroj,se podle mne nemůže zam. dohadovat o výši odškodnění, ale měl by plně vše zaplatit. Ze zákona je pojištěn / pravděpod. u Kooperativy/ a to jsou šizunci, kteří radí zam.,jak na postiženého,aby nemuseli vyplatit plnou částku.Podle mne máš nárok na bolestné, plnou mzdu, případně snížení prac.schopnosti a pod. podívej se na BUSINESS CENTER http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast14h1.aspx#par365 a pochopíš to. Mám špatné zkušenosti na vlastní kůži a vím, co to obnáší. Moc držím palce – nedej se.Pokus se slušně dohodnout s tím, že v případě neshody, budeš požadovat soudní vyrovnání, jinak to opravdu nejde.Zdeněk

 80. Petr Koubek

  Dobrý den,

  děkuji za Vaší reakci. Ono to není zdaleka vše, mzdy přicházejí opožděně, pracovní smlouvu na dobu neurčitou mi prodloužily až po 6 letech, kdy byl v platnosti ještě starý zákoník práce a tak povinnost po 24 měsících automaticky prodloužit smlouvu na výše uvedenou dobu neurčitou. Co se týče ještě prac. úrazu , tak na Kooperativě mi sdělily bolestné ve výši 0.-Kč z důvodu, že prac. úraz nebyl přiznám ve 100% !!!

  Mám nárok na odstupné, veškeré odškodnění za úraz. Za 13 let co jsem u zaměstnavatele už toho mám po krk! Nyní se snažím zburcovat celé vedení ke spravedlnosti. Nabízejí vyšší pozice, odmítám. V regionu práce není a tak raději i za špatných podmínek zůstal, ale s tím že by mi vše odškodlily+zanechaly mne v zaměstnání. Je těžká doba, práce je méně. Pěkný den Všem.

 81. Mirka

  Dobrý den,mám kožní problémy a mám podstoupit vyšetření na nemoc s povolání,na které mě poslala paní doktorka s hygieny.Smlouvu mám do 8.měsíce 2013.Pokud mi potvrdí nemoc s povolání,mám obavy,aby mě nepřeřadili na jinou práci a v srpnu roku následujícího mě nepropustili.Co dělat.Děkuji

 82. Zdeněk Holan

  Šárko promiň, že píšu pozdě, ale přeci jenom. Mám dlouhodobé problémy kvůli NzP a vím, jak je to ošidné téma. Prosím tě pro urychlení – nalistuj http://www.mojestarosti.cz/poradna/pravni-problemy/pracovni-pomer-a-pravo/ukonceni-pracovniho-pomeru-zamestnancem-a-narok-na-odstupne.html – tam ti opravdu poradí, ale zásadně NIC nepodávej sama!!! na to je dobrý JUDr.Mikyska Martin – najdeš ho na seznamu advokátů,jeho specializace je pracovní právo hodně štěstí Zdeněk

 83. Zdeněk Holan

  Ještě stručný dodatek – pokud nepřistoupíš na přidělenou práci – jakoukoliv,kterou budeš moci vykonávat i s uvedenou NzP, pak porušíš ZP a nebudeš mít nárok na nic. Pokud přijmeš, musíš mít stejný plat jako před poškozením zdraví./společný plat -např. uklízečky a kvalifik. dělnice/ – jinak oni ti dají výpověď, ale pozor, jedině ze zdr.důvodů a pak máš nárok na 12 platů odstupného + doplácení rozdílu ve mzdách , které si po takovémto ukončení prac.poměru vyděláš.Na dohodu – jakoukoliv – mimo zdr.důvodů nepřistupuj!!Jinak budeš mít velké problémy dokázat,o kolik peněz jsi vlastně přišla!!!Jinak se proplácí /c nebo /d výpověd.důvod!!!Když budeš chtít,napiš ZH

 84. Šárka Šullová

  Moc děkuji za odpověď, ale naštěstí jsem to už vyřešila. Nakonec jsem podala výpověď dohodou a zaměstnavatel mi napsal jako důvod ukončení: ohrožení z nemoci z povolání… takže jsem dostala i odstupné ve výši 12 násobku hrubého měsíčního platu.. takže si myslím, že to pro mě dopadlo i celkem dobře..

  Také jsem případ konzultovala s panem JUDr. Martinem Mikyskou a Všem ho můžu vřele doporučit. Je to doopravdy mistr ve svém oboru a strašně hodný člověk… Nebojte se na něj obrátit, mě hodně moc pomohl :)

  Všem, kdo řeší takový problém přeji hlavně hodně nervů a štěstí :)

 85. Zdeněk Holan

  Marku, podle mého názoru máš po dobu pracovní neschopnosti právo na vše – plat a pod., jako plnohodnotný zaměstnanec, i když délka léčení přesáhla datum ukončení prac.poměru – na tom se nic nemění.Ale už je to měsíc po skončení léčby!! tak ihned vyhledej právníka na pracovní právo a řeš to s ním. Viz odkaz níže – tebe se to týká také. Hodně štěstí Zdeněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>