Základní povinnosti podnikatele vůči správním orgánům

 

1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

a) Ohlášení živnosti ve kterém fyzická osoba uvede –

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště, (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a prohlásí, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz činnosti, zda u ní trvá jiná překážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu bylo v posledních 3 letech zrušeno živnostenské oprávnění, 

b) provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede údaje uvedené pod písmenem a) týkající se jeho osoby, 

c) zahraniční fyzická osoba bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl povolen), umístění organizační složky podniku v České republice (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího organizační složky podniku. Je-li odpovědným zástupcem nebo vedoucím organizační složky podniku osoba s bydlištěm mimo území České republiky, uvede též místo jejího pobytu v České republice, pokud mu byl pobyt povolen, 

d) místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), 

e) předmět podnikání s přesným vymezením podle živnostenského zákona, 

f) identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, 

h) datum zahájení provozování živnosti, pokud datum zahájení není shodné se vznikem živnostenského oprávnění, 

i) datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt podle (jak vyplývá z § 5 odst. 5 živnostenského zákona), může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu povoleného pobytu, 

j) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem.

 

b) Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu nejméně 3 dny předem. Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

V oznámení podnikatel uvede

a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,

b) identifikační číslo,

c) sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání; zahraniční osoba adresu pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

d) adresu provozovny podléhající kolaudačnímu řízení a předmět podnikání v této provozovně,

e) druh provozovny nepodléhající kolaudačnímu řízení, její umístění a předmět podnikání v provozovně,

f) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně,

g) právní titul užívání provozovny. 

 

2. Ve vztahu k finančnímu úřadu:

Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby

* přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob

* přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

* přihláška k dani z nemovitosti

* přihláška k dani silniční

* přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

* přihláška k registraci – odštěpné závody a provozovny

* přihláška k dani z příjmů jako plátci: 

– daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

– daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně 

– zajišťující daň

 

Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby

* přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob

* přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

* přihláška k dani z nemovitosti

* přihláška k dani silniční

* přihláška k registraci pro plátcovy pokladny

* přihláška k registraci – odštěpné závody a provozovny

* přihláška k dani z příjmů jako plátci: 

– daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

– daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně 

– zajišťující daň

 

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ 

Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

 

4. Ve vztahu k úřadu práce:

Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

 

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti 

 

Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak

a) v případě, že je

      1. občanem České republiky, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

      2. státním příslušníkem členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

      3. občanem jiného státu než států uvedených pod body 1 a 2, výpis z Rejstříku trestů a odpovídající doklady vydané státem, jehož je fyzická osoba občanem; věta druhá bodu 2 se použije obdobně. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, 

b) výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce; je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a) bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce, 

c) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje, 

d) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost ze zákona pro některé zvláštní živnosti (§ 5 odst. 5); zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie, 

e) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v němž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí, 

f) výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce, je-li v něm zapsána, 

g) doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem, včetně vymezení činností podle § 7a odst. 3,

h) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem, 

i) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.

 

Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu v případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle zvláštního právního předpisu. Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání se nevztahuje na doklady o vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou z tohoto státu.

5 komentářů u „Základní povinnosti podnikatele vůči správním orgánům

 1. Helena Njahuská

  Dobrý den,

  OSVČ není občan ČR, ale je zde trvale hlášený, je možné přestat platit sociální pojištění s tím že v budoucnu nebude mít nárok na staobní důchod v ČR?

 2. Josef Filip

  Dobrý den

  Pracuji jako řidič MKD. Od 2002-05 jsem pacoval u zaměstnavatele,který cíleně snižoval příjem(kvůli daním) Já jsem ho žádal,že mám 7let do důchodu,že potřebují né 9000,ale aspoň 15000. Ten mi řekl,že není problém, aleže mu z výplaty vrátím 6500.Ale účetní společně s majitelem mne přesvědčovali, že to stejně nemá vliv.Vzal jsem to na lehkou váhu a nic dále nepodnikal. Upřímně řečeno, bylo mi líto těch peněz.Teď jsem od 10teho měsíce v důchodu a mám necelých 7000kč Dále pracuji u firmy, kdejsem od roku 2007. Tady mám okolo 20000 hrubého. Chtěl bych se zeptat, jestli mám nějakou šanci na nějaké vyrovnáni nebo co? Můj kolega z nynější práce dostal 12000 důchod. Děkuji za radu

 3. Maruška

  Dobry den, chtela bych pozadat o radu. Manzel ma misto podnikani a zapsane sidlo s.r.o. v byte v mem OV(predmanzelsky majetek), ted se rozvadime. Ctela bych mu zrusit misto podnikani a sidlo jeho s.r.o. u mne v byte, on tvrdi, ze to nemuzu udelat a ze dobrovolne nic odhlasovat nebude. Jak bych mela postupovat? Predem strasne moc dekuji za odpoved.

 4. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, tohle projednejte na správě sociálního zabezpečení. Až na výjimky je OSVČ povinna toto pojistné odvádět a tohle není důvod, pro který by platit nemusela. Součástí pojistného není jen důchodové, ale také nemocenské a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 5. Karel Dlouhý

  Důchod se vypočítává z dosahovaných výdělků, tak jak jsou uváděny na potvrzení o ročních příjmech, které zaměstnavatel posílá na ČSSZ a zaměstnanec to na tom tiskopise také podepisuje.

  Když jste to podepsal a byl z toho důchod vypočten, tak co byste teď chtěl?

  Měl jste jít do takového zaměstnání, kde budete mít větší výdělek.

  Šanci na nějaké vyrovnáni nemáte.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>