Oprava a úprava věci

 

Zákon řeší obecnou otázku, za které vady odpovídá zhotovitel. Ten odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. K provedení opravy je běžně nutné využít náhradní díly nebo součástky. Zhotovitel tedy odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena. Zhotovitel rovněž odpovídá za vady, jejichž příčinou je nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.

Záruční doba je tři měsíce. Toto pravidlo je však narušováno zvláštními předpisy, které mohou stanovit pro některé zvláštní výrobky záruční dobu odlišnou. Rovněž dohodou stran může být stanovena záruční doba jinak – zde ovšem s ohledem na ochranu spotřebitele pouze jako delší. Prohlášením v záručním listě vydaném objednateli tedy může zhotovitel poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí zhotovitel podmínky a rozsah této záruky. Jako doplňující pravidlo platí, že jestliže účelem opravy nebo úpravy je, aby věc mohla být i nadále po delší dobu užívána, stanoví zvláštní předpisy pro opravu nebo úpravu věci záruční dobu delší než tři měsíce, nebylo-li sjednáno jinak. Záruční doba přesahující tři měsíce se může týkat i jen některé součástky. Zhotovitel je povinen vydat objednateli záruční list s vyznačením záruční doby.

Jaká jsou tedy konkrétní práva, která mohou být uplatněna? Je-li věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle v dohodnuté lhůtě. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době. Pokud se tak nestane, tato práva zaniknou. Doba od uplatnění práva až po provedení opravy nebo úpravy se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy nebo úpravy a o době jejího trvání.

Objednatel je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Může se však rovněž stát, že věc, která má být opravena, nebude objednatelem z nejrůznějších důvodů vyzvednuta. Nebude-li tedy vyzvednuta, je povinen objednatel zaplatit poplatek za uskladnění. Pokud si objednatel věc nevyzvedne ani ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat. Je-li zhotoviteli známa adresa objednatele a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele.

Je nutné upozornit, že i na opravu a úpravu věci se vztahují obecná ustanovení o smlouvě o dílo. Platí tak i zde, že nedojde-li ke zhotovení díla na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Potvrzení musí obsahovat označení předmětu díla, a dále jeho rozsah, jakost, cenu za provedení díla a dobu jeho zhotovení. Dále platí, že pokud má objednatelem dodaný materiál nedostatky, které brání řádnému vyhotovení díla, zhotovitel je povinen na to objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, žádá-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné. Trvá-li však objednatel přes upozornění zhotovitele na objednávce, zhotovitel může od smlouvy odstoupit.

3 komentáře u „Oprava a úprava věci

 1. Jan Mráz

  Jestliže v opravně televizorů po týdnu zkoušení zjistí, že nemohou závadu televizoru provést a odkáží mě na značkovou opravunu z důvodu nedostatku zkušeností a součástek, jsem povinen něco za toto zjištění zaplatit?

  Děkuji za odpověď

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, Vy jste jim dal televizor k opravě a ne k tomu, aby zjišťovali jestli ho vůbec dokáží spravit. Takže za takovou "opravu" by jste jim nic platit neměl. Pokud na tom budou trvat, kontaktujte ČOI.

 3. Jan Novák

  Dobrý den,

  při záruční opravě nářadí jsem nedostal žádné vyjádření ohledně prováděné opravy či vyměnění dílů. Dostal jsem pouze razítko do záručního listu s datem provedení opravy.

  Má kupující právo vědět jaké díly byly měněny a jaká závada byla u výrobku odstraněna?

  Děkuji

  Jan Novák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>