Cestovní smlouva

 


Právní úprava je zakotvena ve dvou stěžejních právních předpisech, a to v zákoně č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník (konkrétně jsou to ustanovení §§ 852a – 852h) a dále v zákoně č. 159/1999 Sb. – o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.
 
Cestovní smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře (dále jen „cestovní kancelář“) zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu. Úprava v občanském zákoníku vychází z toho, že návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář. Zákazník pak obdrží jedno vyhotovení takové cestovní smlouvy. Vymezení pojmu zájezd pak obsahuje zákon č. 159/1999 Sb., který stanoví, že zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z těchto služeb – 1) doprava, 2) ubytování, 3) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu; je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc. Zákon také obsahuje negativní vymezení pojmu zájezd.

 
Jak jsme již zmínili výše, návrh cestovní smlouvy předkládá cestovní kancelář. Zákon stanoví podmínku, že tato smlouva musí být písemná, a dále vyjmenovává náležitosti, které musí obsahovat (typicky označení smluvních stran, vymezení zájezdu, jeho cenu). Tyto náležitosti jsou vyjmenovány v ust. § 852b/1-3. Nedodržení ustanovení §852b/1 (tedy cestovní smlouva nebude obsahovat označení smluvních stran, vymezení zájezdu a jeho cenu) má za následek absolutní neplatnost. Nedodržení ostatních náležitostí má za následek neplatnost relativní. Spolu s cestovní smlouvou je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou. Občanský zákoník zde pak odkazuje na ust. § 6 zákona č. 159/1999. Jedná se o důležité ustanovení, jehož cílem je zabránit, aby zákazník přišel o své peníze v případě, že se cestovní kancelář nachází v úpadku.

 
V cestovní smlouvě lze také dohodnout zvýšení ceny. Zákon zde výslovně stanoví, že cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena však takto nesmí být zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu lze zvýšit ale pouze v případech stanovených zákonem (zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků, zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%).
 
Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má potom právo se rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Zákon stanoví, že pokud zákazník ve lhůtě, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy, neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

 
Co se týče odstoupení, může zákazník od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu odstoupit. Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinnosti zákazníkem. Zruší-li cestovní kancelář zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na náhradu škody tímto není dotčeno.

 
V souvislosti s odpovědností cestovní kanceláře je třeba zmínit, že cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

 
V souvislosti s hojným využíváním aerolinek při cestě na dovolenou bychom rádi upozornili na právní úpravu obsaženou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Toto nařízení stanoví, že pokud se cestující včas dostaví k odbavení letu:
1) z letiště na území EU, nebo
2) z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístěného na území členského státu EU, pokud let provozuje dopravce z EU,

 
a pokud dopravce provozující let důvodně předpokládá zpoždění

 
– 2 hodiny a více při letu o délce nejvýše 1500 km
– 3 hodiny a více v případě všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů
– 4 hodiny a více v případech všech letů nespadajících pod výše zmíněné případy

 
musí dopravce poskytnout cestujícímu stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, navíc jsou cestujícímu zdarma nabídnuty dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.
 
Pokud zpoždění přesáhne 5 hodin, je cestujícímu nabídnuta možnost volby mezi náhradou pořizovací ceny letenky za část nebo části neuskutečněné cesty a část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti.
 
Jestliže je důvodně očekávaný čas odletu alespoň o den později než čas odletu původně oznámený, poskytne dopravce zdarma cestujícímu ubytování v hotelu a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

8 komentářů u „Cestovní smlouva

 1. Michael Šafránek

  z CK travel 2002 máme jet 2.8.08 do Řecka.2.7.jsem odeslal doplatek peněz dle smlouvy.Další den jsme dostali dopis z CK že vzhledem k nárustu palivových příplatkůchtějí doplnit ještě na každého člena rodiny /2 dosp. + 2 děti/ 800 Kč.připomínám ,že již za palivový příplatek jsme již na každého čelna dle smlouvy 800 kč platili.CK se ohání bodem 4.smlouvy kde stojí

  CK je oprávněna do 21 dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot pokud se cena leteckého paliva zvýší nad 500 USD/MT bude cena zvýšena o 10 Kč za každé jedno procento nárustu ceny paliva

  je li nová cena vyšší více než o 10%/což v našem případě neni/je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.Neodstoupí-li zákazník od smlouvy do 5 ti dnů od doručení oznámení,souhlasí s novou cenou zájezdu.

  Závěrem bych chtěl říct ,že si nemyslím ,že nastaly okolnosti tak jak jsou ve smlouvě uvedeny a necítím pro to povinnost tuto cenu doplácet.

 2. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, nejprve tedy reklamujte navýšení ceny u CK. Ovšem případný spor mezi Vámi a CK o to, jestli nastaly podmínky pro zvýšení ceny nebo ne, by závazně mohl rozhodnout až soud. Eventuálně se obraťte na Českou obchodní inspekci.

 3. David Žůrek

  Dobrý den.

  Dne 23.7. 2008 jsem obdržel na vyžádání přez internet cestovní smlouvu, kterou jsem podepsal a obratem poslal zpět faxem.

  Za dva dny jsem se rozhodl, že objednávku zruším přes e-mail a v zápětí po jeho obdržení mi volali z CK, a požadují po mě stornopoplatek ve výši 50 % z ceny. Do doby zrušení objednávky jsem neuhradil žadnou zálohu.Na smlouvě je nápsáno, že nabývá účinnosti až po zaplacení zálohy. Jak se mám bránit proti takovému jednání. děkuji za odpověď

 4. vladimír jakeš

  Dobrý den

  objednal jsem si po internetu od CK zájezd do řecka

  VYPLNIL PŘIHLÁŠKU SE JMÉNY CESTUJÍCÍCH.

  CK napsala: potvrzujeme vaši objednávku a však neposlala potvrzenou cestovní smlouvu s razítkem

  CK k mému podpisu a chtěla zaslat peníze na účet.

  Na toto jsem nereagoval a čekal na zaslání potvrzené

  cestovní smlouvy.

  Bohužel nereagovala ani CK a po měsíci chce po mě

  peníze za storno poplatky. Za to, že zájezd nebyl

  písemně stornován z mé strany.

  Domnívám se pokud nedošlo k mému podpisu na cestovní

  smlouvě, nedošlo ani ke vzniku smluvního vztahu

  mezi mnou a CK.A tudíž CK nemá na základě čeho vyžadovat zaplacení storno poplatků ve výši ceny celého

  zájezdu.(Storno zájezdu 5 dní před odjezdem, respektivě upozornění ze strana CK na nezaplacení zájezdu 30 dní před odjezdem.)Ikdyž jsem souhlasil

  se smluvními podmínkami CK,se kterými bylo nutné

  souhlasit aby mohla být zhotovena rezervace zároveň s objednáním zájezdu.Prosím o brzkou odpovět.co dělat odjezd zájezdu je 8.8.08.

 5. Tomáš Brabec

  Dobrý den,

  mám dotaz ohledně koupě vozidla,vozidlo jsem koupil před měsícem a půl v kvalitním autobazaru v Pardubicích,tam mě řekli,že musí poslat velký a malý technický na chrudimský úřad a že mi to do 14 začlou na moji adresu,ovšem už je to 43dnů a ještě jsem nic neobdržel,autobazar řekl,že se to může ješte zpozdit kvůli uřadu,proto se vás chci prosím zeptat,jak dlouho na to mají ze zákona(poslat mi tech. průkaz).Dostal jsem kupní smlou a měsíc jsem na ni jezdil.

 6. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, smlouva a obchodní podmínky jsou mnohem širší, neomezuje se to pouze na ustanovení, které uvádíte. Bez znalosti těchto podkladů není možné říci, jestli Vám povinnost vznikla nebo ne. Účinnost tedy může nastat zaplacením zálohy, ale smluvní vztah vznikl již tím, že jste přijal jejich návrh a smlouvu odsouhlasil. Můžete podat podnět na ČOI anebo vzít písemnosti a požádat o konzultaci v regionální poradně Sdružení obrany spotřebitele.

 7. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, cestovní smlouva musí být podle §852b občanského zákoníku písemná. Pokud není, pak nenabude platnosti a tudíž se CK nemůže dovolávat práv a povinností, které s ní souvisejí. V případě návrhu cestovní smlouvy je to právě CK, která musí "učinit" nabídku návrhu smlouvy, klient není ten, kdo návrh předkládá. Jestliže Vám ho tedy nedoručili, Vy jste ho nemohl odsouhlasit a doručit jim podepsané znění. Jednoduše řečeno, smlouva není perfektní. Nárok na storno by CK mít neměla. V případě vymáhání soudní cestou by jí soud neměl tento nárok přiznat.

 8. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, mělo by to být vyřízeno nejpozději do 30 dnů. Lhůta je však jen pořádková, jestliže ji nedodrží, pak to nemá žádný zvláštní efekt. V tom případě by ale měli nadřízený úřad požádat o prodloužení lhůty.

  Je otázka, jestli jde skutečně o zdržení na úřadu nebo je v tom ještě něco jiného. Informujte se telefonicky přímo na příslušném oddělení evidence vozidel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>