Obecně k výkonu rozhodnutí (exekuci)

 
Nařídit a provést výkon rozhodnutí lze jen způsoby uvedenými zákoně, žádný jiný způsob, byť by ho navrhoval oprávněný nebo povinný a byť by se jevil sebevhodněji není dle občanského soudního řádu možný. Existuje několik způsobů výkonu rozhodnutí. Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem.
 
Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. 
Zvláštní povahu má potom výkon rozhodnutí prodejem zástavy. Tento lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí, věcí hromadných, souborů věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle zvláštního zákona, přikázáním zastavené peněžité pohledávky a postižením zastavených jiných majetkových práv. 
 
Před výkonem rozhodnutí je možné, že soud přistoupí k některým krokům, které se v praxi mohou zdát nadbytečné. Požádá-li o to oprávněný před podáním návrhu na výkon rozhodnutí nebo při podání tohoto návrhu a považuje-li to předseda senátu za účelné, předvolá povinného a vyzve ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá rozhodnutí. 
 
Jde-li pak o vymáhání výživného pro nezletilé dítě, poskytne soud na žádost účastníka pomoc při zjišťování bydliště toho, komu z rozhodnutí vyplývá povinnost. Soud přitom postupuje v součinnosti s jinými státními orgány, zejména s matrikou.  
 
Na žádost účastníka, kterému rozhodnutí přiznává právo na zaplacení peněžité částky, dotáže se soud toho, komu je zaplacení peněžité částky uloženo, zda a od koho pobírá mzdu nebo jiný pravidelný příjem, popřípadě u které banky, pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva má své účty a jaká jsou čísla těchto účtů. Smysl je jednoznačný – zjištění jaký způsob exekuce bude nejvhodnější, případně jakási poslední možnost dobrovolné spolupráce. Dotázaný je povinen odpovědět soudu do jednoho týdne od doručení dotazu. Nesplní-li tuto povinnost nebo uvede-li v odpovědi nepravdivé nebo neúplné údaje, může mu soud uložit pořádkovou pokutu. Obdobně je možné, aby ten kdo má vykonatelným rozhodnutím přiznanou peněžitou pohledávku, navrhl soudu před podáním návrhu na výkon rozhodnutí, aby předvolal povinného a vyzval ho k prohlášení o majetku.  
 
Soud návrhu na prohlášení o majetku vyhoví jen tehdy, připojí-li oprávněný k návrhu listiny osvědčující, že jeho pohledávka nebyla nebo nemohla být ani s pomocí soudu uspokojena výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu, a stejnopis rozhodnutí, opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti, nebo jinou listinu potřebnou k nařízení výkonu rozhodnutí; stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, jestliže se návrh podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Návrhu na prohlášení majetku nelze však vyhovět, probíhá-li insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek povinného a po dobu trvání účinků moratoria na majetek povinného, nebo byla-li u povinného zavedena nucená správa podle zvláštního zákona. Prohlášení o majetku má poměrně precizně zákonem formulované předpoklady, takže se mu zde dále nebudeme věnovat. 
 
Výkon rozhodnutí lze nařídit jak jsem si již řekli jen na návrh oprávněného. To je nutné si uvědomit i s dalšími důsledky. Výkon rozhodnutí lze nařídit jen v takovém rozsahu, jaký oprávněný navrhl a jaký podle rozhodnutí stačí k jeho uspokojení. Navrhne-li oprávněný k vydobytí své peněžité pohledávky výkon rozhodnutí několika způsoby zároveň, ačkoli by k jejímu uspokojení zřejmě stačil pouze některý z nich, nařídí soud výkon rozhodnutí jen tím způsobem, který stačí k uspokojení pohledávky oprávněného. V návrhu na výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky uvede oprávněný, jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, označí v návrhu toho, vůči komu má povinný nárok na mzdu (tedy o plátce mzdy povinného). Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, označí v návrhu peněžní ústav a číslo účtu, z něhož má být pohledávka odepsána (to samozřejmě jen v případě kdy je mu to známo); označí-li oprávněný více účtů povinného u téhož peněžního ústavu, uvede také pořadí, v jakém z nich má být pohledávka odepsána. Navrhuje-li oprávněný výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky, označí v návrhu osobu, vůči které má povinný pohledávku a uvede důvod pohledávky. 
 
Existují i formální požadavky návrhu na výkon rozhodnutí. K takovému návrhu je třeba připojit stejnopis rozhodnutí, opatřený potvrzením o jeho vykonatelnosti. Potvrzením o vykonatelnosti opatří rozhodnutí soud, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně. Stejnopis rozhodnutí není třeba připojit, jestliže se návrh na výkon rozhodnutí podává u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně. 
 
Výkon rozhodnutí lze nařídit jen tehdy, obsahuje-li rozhodnutí označení oprávněné a povinné osoby, vymezení rozsahu a obsahu povinností, k jejichž splnění byl výkon rozhodnutí navržen, a určení lhůty ke splnění povinnosti. Neobsahuje-li pak rozhodnutí soudu určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti uložené rozhodnutím je třeba splnit do tří dnů a, jde-li o vyklizení bytu, do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí. Může se stát, že soud ukládá povinnost více osobám. Má-li tak podle rozhodnutí splnit povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnosti, nestanoví-li rozhodnutí jinak, jsou zavázáni splnit všichni povinní rovným dílem. 
 
Závěrem ještě upozorněme, že na majetek ve společném jmění manželů bude probíhat exekuce s poněkud odlišnými pravidly. Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely nařízení výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Při výkonu rozhodnutí se nepřihlíží ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky.
 
Zbyněk Bouda, autor je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

30 komentářů u „Obecně k výkonu rozhodnutí (exekuci)

 1. Martin Jůna

  Pokud se zúčastním dražby a získám v ní nemovitost, bývalí majitele v nemovitosti bydlí, jak se postupuje při převzetí nemovisti, otázka vystěhování a pod. Děkuji za odpověď.

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  buď se s nimi dohodnete na dobrovolném vystěhování nebo je budete muset vystěhovat soudně a to podáním žaloby na jejich vyklizení.

 3. Marek Horn

  Je případnou exekucí ohrožena též moje matka?S předmětem mé exekuce nemá nic společného,ale žijeme ve společném bytě – je její – , má též svůj bankovní účet apod.Může tedy exekutor sáhnout na majetek a peníze mé matky jakožto rodinného příslušníka? A jak se potom určuje, co v bytě komu patří (televize apod.)? Děkuji,M.H.

 4. Martin Cvekl

  Dobrý den chci se zeptat když bude na mně exekuce a nemáme s manželkou uzavřenou předmanželskou smlouvu může exekutor na plat mojí manželky?

 5. Eva Mrazkova

  Dobry den,chtela bych se optat prislo mi do prace,rozhodnuty exekuce na ztrhavani castky ze mzdy,tak tam ucetni poslala podklady do chtely a daly to na schvaleny k soudu,a ac to nenabilo pravni moci tak me i manzelovi zablokovaly ucty,je to mozne.Dekuji

 6. Jan Pošvář

  Dobrý den,

  chtěl jsem se dotázat na možnosti exekuce ze strany FU. Hrozí mi exekuce ze strany FU, ale bohužel není z obchodních důvodů možné dlužnou částku uhradit.

  Pravděpodobný postup FU bude obstavení konta u mé banky.

  Jako trvalé místo podnikání mám uvedenu adresu bydliště mých rodičů. Dům je zcela v jejich vlastnictví, včetně všeho vybavení. Je možné, že je exekuce nějakým způsobem ohrozí?

  Děkuji za informaci

 7. Petr M.

  Dobrý den,

  do vlastních rukou mi byla doručena písemnost od exekutorského úřadu k uhrazení dlužné částky telefonní společnosti. Nejsem ovšem dlužníkem, tím je rodinný příslušník stejného jména. Na všech dokumentech bylo uvedeno IČO dlužníka, které ovšem nepatří mně (mám jiné IČO na jinou živnost). Písemnost jsem proto předal dotyčnému dlužníkovi.

  Na můj bankovní účet poté byla provedena exekuce na požadovanou částku. Když jsem zkontaktoval exekutora, tvrdí, že jsem měl 15-denní lhůtu na odvolání a tudíž je exekuce oprávněná.

  Jestliže je písemnost doručena jiné osobě než povinnému, která prokazatelně není dlužníkem, považuje se rozsudek za pravomocný? Jak postupovat dále, abych se domohl odblokování účtu? Mám právo na nějakou náhradu škody v případě prokázání neviny?

 8. Jan Rozny

  Dobry den. Chtel bych se vas prosim na neco zeptat tykajici se exekuci. Jak postupuje exekutor pokud dluznik ma trvalou adresu buhvi kde to znamena ze se tam ani nezdrzuje a nejsou na neho psane treba sluzby za plyn nebo elektrinu podle kterych by exekutor mohl o nem zjistit kde se zdrzuje. Nema zadny movity majetek treba dum auto tak co mu vlastne ten exekutor zabavi.Kdyz trvale bydliste nema ani u rodicu nebo rodinych prislusniku. CHapu ze teda v tomto pripade mu muze zabavit jen financni obnos. Dekuji za kladne vyrizeni meho dotazu. Narazil sem na vase stranky a o tomto uz sem premyslel tak jsem se vas rovnou zeptal. Dekuji a preji hezky den

  1. jiří holčapekj

   Dobrý den mám dotaz bydlí u nas 3měsíce syn a jeho manželka dnes přišel exekutor že jde zabavyt věci za snachu.maji na to nárok když u nás jen bydlí než si najdou vlastní bydlení a nemaji u nás trvalý pobyt.děkuji

 9. karel plechyc

  Vlastním budovu pod kterou je část pozemku ve vlastnictví souseda.Soused se mnou nemluví.Momentálně jsem zjistil z nahlédnutí do katastru že na sousedovi pozemky je uvalen exekuční příkaz k prodeji nemovitosti.Jak bych měl postupovat abych si dané pozemky mohl koupit.Tzn.jak zjistím správce exekuce apod.

  Děkuji za rychlou odpověď.

 10. Jitka Hřebačková

  Dobrý den!

  Dotaz-může FÚ provést exekuci státní podpory na stav.spoření pokud má dlužnou částku na svém účtu? Nebyl jen uveden variab. symbol dlužníka (opomněla pracovnice spořitelny při zadávání trval.příkazu).

  Děkuji za odpověď! S pozdravem Hřebačková

 11. Boumla Masařová

  Dobrý den.Potřebovala bych poradit!Můj přítel má exekuci na plat.Měsíčně mu v práci strhávají v práci z výplaty peníze a nechávají mu jen životní minimum!Teď se chtěl domluvit z exekutorem na tom že když se mu to strhávaji z platu tak jestli by mu nemohly odblokovat učet v Ge bance kvůli pujčce kterou tam platí!A exekutor mu řek že ne a že stejně se chystá ho navštívit!Že to by musel platit měsíčně 30000.- kč!Že ta částka je moc velká 130000,-kč .Tak by mě zajímalo jestli má na to nárok když mu to strhávají v práci(měsíčně od 4 tisíc až 10000.-kč)!?Prosím poradte co stím!Kdyby si teď odhlásil trvalou adresu a nahlásl si ji někde jinde-pomohlo by to?!A na co má exekutor všechno právo?Když my bydlíme v rodinném baráku u jeho bratra,ale každý máme svoje místnosti ze sociálním zařízením.Budou mít právo kdyby přišlo k nejhoršímu zabavyt věci i jeho bratrovy?Děkuji Masařová

 12. Magdaléna Vacurová

  Dobrý den,

  syn má dluhy, hrozí mu exekuce.Bydlí u mě v bytě, ale nemá zde trvalé bydliště.Mojí adresu udává pouze jako korespondenční.Nevím, jestli exekutor přijde ke mně.Pokud ano pomůže mi notářský soupis majetku nebo existuje nějaká jiná cesta? Účtenky od všech věcí už nemám.Děkuji.

 13. Alena Oppeltová

  Jsem vdaná od prosince 2008,(manžela znám od března 2008).Když se ke mě nastěhoval,měl jen tašku s oblečením a telefon.Nyní mu došel dopis od exekutora a já mám nyní obavy,aby mi nezabavili všci,které jsem měla již před seznámením s ním.Nemáme spollečný majetek.

 14. Jaroslava Bednářová

  Dobry den,

  rada bych se zeptala, co delat v pripade, kdyz dluznik a ani rucitel nejsou k zastizeni, maji odhlasene trvale bydliste a nyni se nalezaji mimo Ceskou Republiku. Co delat potom, jak mohu vymahat sve pohledavky, kdyz neni kam je poslat. Mohu sve pohledavky vymahat mimo Ceskou Republiku? Mockrat dekuji.

 15. Radomír Marta

  Dobrý den manželka ma pujčky v bance a jelikož naše firma zkrachovala jsem nezaměstnaný a nestíháme pujčky splácet.

  Manželka pečuje o postiženou dceru na kterou jsme od státu dostali příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

  Mám obavy jestly se na vozidlo bude vztahovat případná exekuce která nám hrozí.

 16. Marvin

  Dobrý den,

  před 11 lety jsme kopili rodinný dům (okál)od restituenta. Dum jsme za 4 roky zplatili. Udajně jsme měli přednostní právo na zakoupení pozemku (je to oplocená zahrada o výměře 1072 m čtver.), jenomže o tom nikdo nevěděl a tak to po čase zakopilo 5 společníků. Od té doby platíme za pozemek nájem. Nedávno jsem ale zjistil, že pozemek je v exekuci. Běžel jsem tedy na katastr. úřad ve Velkém Meziříčí a tam jsem se dověděl, že exekuce je pouze na podíl pana X (12/90). Tak se chci zeptat, jaké mohu podniknout kroky v tomto případě? Za normálních okolností nám ten pozemek nechtějí prodat s tím, že k tomu prostě nemají duvod. Tento problém řeší víc lidí v osadě. Bohužel se mi na inernet. stránkách Ždárského ani Jihlavského soudu nepodařilo zjistit bliší informace.Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.

 17. Petra Nováková

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás tímto poprosit o radu. Jednáme o koupi pozemku, který je v podílovém vlastnictví. 11/16 je bez problému – to by se nám podařilo koupit, ale problémové jsou další podíly, tj. 3/16 a 2/16, na kterých je nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a zástavní právo exekutorské (2 různí vlastníci). Měli bychom se obávat koupit bezproblémový podíl a začít na pozemku, se souhlasem spoluvlastníků, stavět?

  Předem děkuji!

  P. Nováková

 18. Jan Novák

  Dobrý den, chtěl bych vědět jak exekutor nebo instituce v případě, že osoba, která dluží velké částky peněz má trvalé bydliště na úřadě, nekomunikuje nijak s institucemi a nemá žádný příjem ani majetek, bydlí u svého přítele. Dostane se na takového člověka také spravedlnost nebo prostě když nic nemá tak může v klidu žít protože na něj nikdo nepříjde?

 19. Jarmila pyszková

  kde prosím mohu najít formulář o žádost na zrušení exekce na mé konto.Nemohu ho nikde najít.Děkuji. Jarka

 20. Karel Dlouhý

  Jak si můžete přečíst v mnoha odpovědích, pokud exekutor zabaví např. televizor jako majetek dlužníka podléhající exekuci (polepí jej cedulkou "exekučně zabaveno" nebo rovnou odveze), musí matka dát k soudu žalobu k soudu na vyloučení televizoru z exekuce a doložit (např. účtenkou), že jde o její majetek.

  V praxi to může činit potíže (ne od všeho jsou účtenky).

 21. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  každý občan ČR má někde trvalé bydliště. Jestliže to není adresa nějakého obecního úřadu a na této adrese se nacházejí nějaké movité věci, přistoupí exekutor obvykle k jejich zabavení či sepsání. Ledaže by jej vlastník těchto věcí, který není povinným, předsvědčil o tom, že věci jsou jeho a nepatří povinnému či se toho může domáhat u soudu.

 22. Karel Javorek

  Zdravim.Dcera s nami ve spolecne domacnosti jiz 5 let nebydli.Pred mesicem jsme ji odhlasili z trvaleho bydliste.Takze k nasemu bytu nema zadne majetkove ani jine naroky.To znamena,ze u nas nema zadny movity majetek.V pripade,ze by dcera mela nejake dluhy,mame mit obavu z exekutoru?Dekuji za odpoved.Hezky den.

 23. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  teoreticky by mohl exekutor chtít zabavit majetek Vašich rodičů (movité věci) – ti mu musí prokázat, že patří jim a ne Vám. Pokud by se jim to nepodařilo, museli by podat soudu žalobu na vyloučení těchto svých věcí z exekuce.

 24. Jon Holt

  Dobrý den,

  dle Vašeho dotazu jsem pochopil, že ty pozemky máte v podílovém spoluvlastnictví. Nemusíte mít strach, jako spoluvkastník máte ze zákona garantováno předkupní právo, které uplatníte v dražbě. Zjistěte na katastru, který exekutorský úřad celou věc řeší a spojte se.

 25. Jaroslava Bednářová

  Dobry den,

  rada bych se zeptala, co delat v pripade, kdyz dluznik a ani rucitel nejsou k zastizeni, maji odhlasene trvale bydliste a nyni se nalezaji mimo Ceskou Republiku. Co delat potom, jak mohu vymahat sve pohledavky, kdyz neni kam je poslat. Mohu sve pohledavky vymahat mimo Ceskou Republiku? Mockrat dekuji.

 26. Roman M.

  I když mají odhlásen tvr. pobyt to neznamená že na území ČR nemají majetek, který by mohl být exekuován. Vymáhání v rámci EU ješte jak tak jde ale na to se zeptejte u exekutorské komory. Jednoznačně jděte k soudu aby jste mněla vykonatelný rozsudek než se věc promlčí.

 27. Milan Zeman

  Obecně jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě. Vzhledem ke skutečnosti, že auto využíváte pro svou dceru doporučuji při případně exekuci podat žalobu na vynětí věci, neboť případné sepsání auta lze posuzovat jako šikanózní výkon práva, který nepožívá právní ochrany.

 28. Milan Zeman

  Pokud pozemek nezakoupí ostatní podíloví spoluvalstníci, bude prodán ve veřejné dražbě.

 29. marcel nováček

  Zůčastněte se dražby a pokud nabídnete nejvíc máte šanci pozemek získat .Po skončení dražby kdy bude odklepnut nejvyšší příhoz (Váš)vyzve dražitel ostatní spoluvlastníky ,aby pokud chtějí uplatnili svá předkupní práva ,to znamená zaplatili částku za kterou jste pozemek vydražil.Pokud to na mistě neučinní je pozemek Váš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>