K některým aspektům výkonu rozhodnutí

 Hned v úvodu bychom si měli ujasnit, na která rozhodnutí se může výkon rozhodnutí vztahovat.

Zákon poměrně přesně vyjmenovává výkon těchto:
 
a) vykonatelných rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek;
b) vykonatelných rozhodnutí soudů ve správním soudnictví;
c) vykonatelných rozhodnutí rozhodčích komisí a smírů jimi schválených;
d) vykonatelných rozhodnutí státních notářství a dohod jimi schválených;
e) notářských a exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti sepsaných podle zvláštních zákonů;
f) vykonatelných rozhodnutí orgánů veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelných smírů;
g) vykonatelných rozhodnutí a výkazů nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení;
h) rozhodnutí orgánů Evropských společenství;
i) jiných vykonatelných rozhodnutí, schválených smírů a listin, jejichž soudní výkon připouští zákon.
 
Nyní si povšimneme, jak vlastně samotný výkon probíhá. Jednotlivé úkony při provádění výkonu rozhodnutí může činit zaměstnanec soudu (vykonavatel), pokud je pověřen soudcem (předsedou senátu nebo tak stanoví zvláštní předpis). Při své činnosti se rovněž řídí pokyny předsedy senátu. Nemůže tedy o své vůli například upustit od výkonu rozhodnutí nebo ho provádět libovolným způsobem. Upustit od dalšího provádění výkonu rozhodnutí bez příkazu předsedy senátu může vykonavatel jen tehdy, když s tím souhlasí oprávněný anebo splní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá rozhodnutí.  
 
Mohou se vyskytnout i okolnosti, pro které dochází k odložení výkonu rozhodnutí. Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. I bez návrhu povinného pak může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, lze-li očekávat, že výkon rozhodnutí bude zastaven. Takový předpoklad musí být důvodný. Samotných důvodů, proč podle zákona pak musí být zastaven výkon rozhodnutí, je několik. Jedná se o situace, kdy
 
a) byl výkon rozhodnutí nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení (tedy jakási forma zpětvzetí);
d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho vyloučeny (viz dále);
e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;
f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (například otázky majetku v SJM);
g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat. 
 
Z věcí, které jsou ve vlastnictví (a vztahuje se i na věci které jsou ve spoluvlastnictví) povinného, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, na které se vztahuje zákonný zákaz podle zvláštních předpisů, dále na věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. To se týká zejména běžných oděvních součástí, obvyklého vybavení domácnosti, snubního prstenu a jiných předmětů podobné povahy, výkonem rozhodnutí nemohou být dále postiženy zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě a hotové peníze do částky 1000 Kč.  
 
Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti (což by bylo bráno jako překážka ve výkonu povolání a práva na práci obecně); to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna. 
 
Nyní si ještě připomeňme možné způsoby výkonu rozhodnutí, na které se konkrétně podíváme příště. Z povahy věci ještě budeme muset odlišit výkon rozhodnutí na peněžité plnění a výkon rozhodnutí, které neukládá zaplacení nějaké peněžité částky. Výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky, příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu, prodejem movitých věcí a nemovitostí, prodejem podniku a zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem. Výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Lze jej provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. Výkon rozhodnutí prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí, věcí hromadných, souborů věcí a bytů nebo nebytových prostorů ve vlastnictví podle zvláštního zákona, přikázáním zastavené peněžité pohledávky a postižením zastavených jiných majetkových práv.
 

4 komentáře u „K některým aspektům výkonu rozhodnutí

  1. Kveta Wertheimova

    Dobry vecer,je mi 17 let a opravdu bych se chtela osamostatnit jit z baraku…jde to nejak udelat abych odesla od rodicu,aby se to nejak neresilo nebo aby mi nehrozil pastak? kdyz bych sekala dobrotu a mela bych potvrzino ze mam kde byt ze mam strechu nad hlavou,jidlo atd…a ze nadale navstevuji stredni odborne ucilisce a treba 1 do tydne bych se rodicum ozyvala ze jsem v poradku slo byto???budu cekat na odpoved…specha to dekuji uz nechci byt doma…

  2. Marie Marie

    Dobrý den, tchýně byla přepadena a okradena romským občanem, kterému za ublížení na zdraví hrozí 5-leté vězení. Byl stanoven termín soudu, ke kterému se ale tchýně písemně omluvila, a sice ze zdravotních důvodů. Byl stanoven další termín a tchýně byla opětovně pozvána. Vzhledem ke svému věku-76 let, jakož i ze strachu (rodina romského občana žije ve vedlejší ulici) z pomsty, tchýně nechce vypovídat u soudu. Může se opětovně u soudu písemně omluvit a odvolat na zdravotní důvody?

  3. Helene

    I feel your ditppaoinsment with the stadium, man. As a season ticket holder from game 1, #99 in the list for new stadium tickets, we just had to let them go this year. It’s just too difficult for my dad to deal with the swamp. First we moved from the first row to the back because of the stairs, then even getting from the car to the seats became too difficult. It’s just really a disappointment that the stadium wasn’t ready in time to really enjoy it. So I’m with you too, best to just ignore it until it’s here.

  4. Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

    Dobrý den,

    nevím, zda-li již učinila svou výpověď do protokolu na policii, pokud ne, bude se k soudu muset dostavit. Navíc by mělo být v jejím zájmu, aby byl pachatel řádně potrestán. Doporučuji, aby se obrátila na soudce, který má věc přidělenu a domluvila se s ním a sdělila mu např. i své obavy apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>