Platební rozkaz

 

Platební rozkaz je formou rozhodnutí u tzv. zkráceného řízení. Jedná se o zvláštní druh řízení, které je charakteristické právě tím, že v jiném než zkráceném řízení platební rozkaz nelze vydat.
 
Základním předpokladem pro úspěšné vydání platebního rozkazu je především existence nepochybných nároků. Takto může být oprávněnému vyhověno i v případě nemalých peněžních částek, důležitá je ale již zmíněná nepochybnost a zřejmost.
 
Zkrácené řízení s sebou přináší řadu odlišností od řízení klasického. Především nedochází vůbec k jednání či dokazování. Vydání platebního rozkazu je ovšem čistě na úvaze soudu. Pokud soud platební rozkaz nevydá, jednání nařídí.
 
Předpokladem pro zahájení řízení je žaloba. Tou se uplatňuje příslušný peněžitý nárok (zákon nestanoví maximální výši uplatňovaného nároku). Soud může platební rozkaz vydat i bez výslovné žádosti žalobce. Stejně tak může a nemusí žalobu projednat ve zkráceném řízení (viz výše). V platebním rozkazu soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Soud ovšem nemůže uložit zaplacení částky vyšší, než jaká je uplatňována v žalobě.
 
Doručení platebního rozkazu musí být výhradně do vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je v tomto případě vyloučeno.
 
Zákon stanoví případy, kdy platební rozkaz nelze vydat:
* jde-li o věc, ve které má jednat a rozhodovat senát; to však neplatí, jde-li o uplatnění nároku zaměstnance na pracovní odměnu vůči zaměstnavateli;
* není-li znám pobyt žalovaného;
* má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny.

 
Jak jsme již zmínili výše, obsahem platebního rozkazu je povinnost uložená žalovanému, která spočívá v zaplacení peněžité pohledávky a nákladů řízení. Nicméně žalovanému je dána možnost podání tzv. odporu. Ten má tu vlastnost, že jeho podáním se platební rozkaz ruší a dochází k nařízení jednání. Zákon sice stanoví, že odpor má být odůvodněn, nicméně i neodůvodněný odpor je způsobilý platební rozkaz zrušit. Pokud bude odpor podán pozdě, soud jej odmítne. Stejně tak jej soud odmítne, pokud byl podán někým, kdo k jeho podání není oprávněn.

 
Novým institutem je nyní elektronický platební rozkaz, který může vydat soud na návrh žalobce, jestliže je návrh podán na elektronickém formuláři podepsaném zaručeným elektronickým podpisem žalobce a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku 1 000 000,- Kč.

 
Směnečný (šekový) platební rozkaz

 
Podstata směnečného (šekového) platebního rozkazu je obdobná jako u klasického platebního rozkazu s tím rozdílem, že žalobce musí předložit směnku či šek. Tyto se je nutno předložit v originále, aby nevyvstaly pochybnosti o jejich pravosti. Rozdíl je také v tom, že soud rozhodne o vydání tohoto platebního rozkazu pouze na návrh žalobce. Žalovanému je zde uloženo, aby do tří dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v této lhůtě podal námitky. V nich musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.
 
Nepodá-li žalovaný včas námitky nebo vezme-li je zpět, má směnečný (šekový) platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. K odmítnutí námitek dojde tehdy, pokud byly podány pozdě či osobou, která k tomu nebyla oprávněna. Pokud jsou námitky podány včas, pak nařídí soud k jejich projednání jednání.

99 komentářů u „Platební rozkaz

 1. Stanislav

  Měl bych doplňující dotaz:

  1. jsem OSVČ a mám několik neplatičů, klientů, kteří neuhradili faktury – jde o stokoruny, tisícikoruny. Objednávka byla provedena emailem, hotová zakázka rovněž předána emailem. Pohledávka byla mnou urgována emailem a telefonicky. Faktura nebyla zpochybněna, zakázka nebyla reklamována (prostě typičtí neplatiči). Je emailová objednávka "nepochybným nárokem"? Lze využít pro vymožení dluhu elektronický platební rozkaz?

  2. Co se stane, pokud dlužník fakturu uhradí v době, kdy jsem podal soudu návrh na platební rozkaz a uhradil související poplatky? Mám smůlu a poplatek soudu propadá?

  Děkuji.

 2. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  pro Vaše tvrzení můžete použít cokoli – existence vydané faktury je typickým důkazem o existenci dluhu. Ano, můžete využít i elektronický platební rozkaz – informujte se však důkladně na soudu, zda s tím nemají problém (to víte, zatím to existuje jen pár měsíců).

  Jestliže dlužník uhradí dluh až po podání žaloby, je samozřejmě povinen zaplatit Vám veškeré vzniklé náklady řízení.

  Nevím však, k čemu to má být "doplňující dotaz" – v tomto fóru je pouze tento Váš příspěvek.

 3. martina romerová

  Dobrý den,

  před pár dny mi přišel od soudu platební rozkaz, na který sem včas podala odpor. Nyní se však mám vyjádřit k žalobě zda-li dluh uznávám jen z části či je co do základu. Co to ale znamená uznání dluhu co do základu?

  V roce 2000 sem si vzala úvěrovou kartu na částku 20.000Kč.Chvíli sem kartu splácela ve stanovených splátkách.Karta měla být splacena k 6/2003 což sem ale neudělala.V 10/2006 mi přišel dopis od advokáta zastupující tuto společnost,že mám zaplatit 60.423Kč .Jělikož sem tuto hotovost neměla požádala sem o spláteky.bylo mi vyhověno. Celkem sem ve splátkách uhradila 32.976Kč."poslední "platbu sem uhradila 6/2007

  Nyní mi přišlo že mám uhradil 5111Kč smluvní pokutu+35.856 za úroky z prodlení ve výši 0,1% tyto úroky jsou rozepsány od r.2001-2006.Není tento dluh spočívající z úroku prodlení promlčen?

  Jak mám dál v mé situaci postupovat? Děkuji za každou radu

 4. Karel ŠTĚPÁN

  Co mám dělat, když žalovaná opakovaně si nevyzvedává poštu ze soudu, která je adresovaná na její skutečnou adresu pobytu. Je nějaká max. lhůta ( a dle jakého zákona ), po které je pošta ( plat.rozkaz )považována za doručenou? Platební příkaz byl vydán soudem 06.11.2008 a do dnešního dne se nic nestalo. Je soud povinen informovat o stavu věci žalobce ( nebo jeho práv.zástupce ) automaticky nebo na dotaz? Jak je kvalifikováno toto úmyslné vyhýbání se platbě? Lze platební rozkaz doručit žalované jinak než poštou ? Mohu to já nějak ovlivnit ( požádat soud, ap.)? Co prosím znamená věta v PR " Nesplníli povinná dobrovolně tímto platebním rozkazem uložené povinnosti, může se oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí." Co a kdy mám pro to udělat?

  Děkuji za odpověď K.Štěpán

 5. Navrkalová Ivana

  Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jaký je postup při podání žaloby na zaplacení dluhu ve zkráceném řízení,kolik je poplatek soudu a jestli je postačující důkaz,vlastnoručně podepsané uznání dluhu.Děkuji

 6. Vlastimil Savi

  Dobrý den,

  zákazník si u mé firmy objednal zboží, já jsem zboží dodal a odběratel mi za zboží nezaplatil. Jelikož je to již 10 měsíců usilovného domlouvání, aby zaplatil, rozhodl jsem se využít možnosti podání platebního rozkazu. Nejsem si jis, kde toto mám učinit, jestliže má odběratel sídlo v jiném okresu. Platební rozkaz se podává u Okresního soudu žalovaného? Druhý dotaz je ten, jak jsem stihl poznat žalovaného, tak si velice opatrný na to co na poště převezme a co nepřevezme. Tzn. jestliže uvidí dopis od soudu určitě toto odmítne převzít. Jak se bude poté postupovat? Domohu se svých požadavků na uhrazení faktur? Děkuji za odpověď.

 7. Josef Sedlák

  Přišel mi od soudu platební rozkaz na dluh ČEZU,který sem řádně k 15.9.2006 poukázkou zaplatil. Jakým spůsobem mám podat odpor?Další věc již nemám útržek,mám nějakou šanci (vyhrát)?

  Děkuji SEdlák

 8. Žaneta Pašková

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, jak bych měla dále postupovat, když soud vydal směnečný platební rozkaz a dlužník přesto odmítá dlužnou částku zaplatit nebo splácet. Případně bych se chtěla zeptat, zda je možno prodat tento platební rozkaz.

  Za odpověď předem děkuji.

 9. HANA ŠVECOVÁ

  Dobrý den,

  mám dotaz – jakým způsobem se bránit. Byl mi doručen platební rozkaz od společnosti O2 za telekomunikační služby v bývalém trvalém bydlišti (nebydlím tam již 2roky), nebylo mi během těchto let nic doručeno. Telekomunikační služby jsem telefonicky odhlašovala (v té době totiž přecházel Telecom na O2), operátorka mi sdělila, že stačí telefonické odhlášení (mimochodem mi sdělily na operačním stř., že hovory jsou nahrávany a že to tudíž stačí). Brala jsem to za vyřízenou věc. O žádném dluhu jsem nevěděla a najednou příjde platební rozkaz.Jak se máme nyní bránit?

 10. Jitka Routková

  V případě, že mám pravomocný platební rozkaz z roku 2003, ale doposud jsem nepodala návrh na výkon exekuce, protože i přes žádost soudu o pomoc při zjišťování podkladů pro návrh na výkon rozhodnutí nebyl v roce 2004 zjištěn majetek povinného, tak by mne zajímalo, do kdy je možno pravomocně přisouzenou pohledávku nadále vymáhat a kdy se promlčuje, zda od právní moci platebního rozkazu začíná běžet čtyřletá promlčecí lhůta znovu. A zda na tuto lhůtu působí návrh na výkon rozhodnutí např.přikázáním z pohledávky účtu.který ovšem nebyl úspěšný, a tak se podá např. návrh na výkon prodejem nemovitosti.

  Děkuji

 11. Věra Novotná

  Dobrý den, 28.4.09 jsem dostala platební rozkaz který soudce podepsal 15.4. bylo to na nezaplacení nájmu za leden a únor. toto nájemné jsem ale zaplatila už 1.4.09.Sice po splatnosti ale ještě před posláním platebního rozkazu a to z důvodu že jsem neměla na zaplacení z důvodu že mi nechodila od státu Peněžitá pomoc v mateřství ta mi přišla až koncem března a ihned jsem dlužnou částku zaplatila. Podala jsem platební odpor. Jakou má šanci že soudce platbu i když opožděnou uzná? Jde mi hlavně o zaplacení advokáta protistrany.Požaduje částku 15 000 kč. A dluh činil 6612 kč. Děkuji za vaši odpověď

  A ještě jsem se chtěla zeptat jak mám napsat podání vysvětlení k odporu. Na advokáta nemám. Děkuji

 12. Zdeňka Tetourová

  Moje sestra zřizovala pohřeb strýci, jehož majetek dědí stát. Pohřeb nemohla dosud uhradit a jelikož náklady hradí stát, požádala pohřební službu, aby si vyžádala platbu v rámci pasiva dědictví, ale Ti o platbu nepožádali, ale rovnou sestře přišel platební rozkaz aniž by jí dali možnost jinou. Zároveň žádají 0,05% za každý den prodlení, což je nemalá částka. Je možné se tímto hájit nebo je to dobrá vůle pohřební služby? Májí nárok na %, když splátkový kalendář uzavřít nechtěli a kontakt na majitele odmítali předat? Nebyla tedy možnost se domluvit…Děkuji

 13. Oldřich Sotner

  Dobrý den, jsem rád že něco takového funkuje jsem tu nový a proto děkuji. Otázka: Jako společnost s s.r.o. jsme dělali opravu VZP budovy, fakturu za práci pojišťovna zaplatila dvakrát. Nechali si podepset dlužní úpis a v roce 1997 kdy já jako jednatel té společnosti se odstěhoval oni podali návrh na vydání platebního rozkazu. Ten už je na fizickou osobu a já ho navíc nedostal. Teď dluhy a penále vymáhají na mé adrese jako fizické osoby. Odvolávají se na vydaný platební rozkaz z r. 1997.

  Moc děkuji za odpověď

 14. Michal Tomášek

  Dobrý den,

  Pročetl jsem tuto diskuzi a chtěl bych se zeptat,

  přišel my Pl.rozkaz od právníka který zastupuje Čez.

  S částkou souhlasím,vím že tam mám dluh a jsem ochoten ho splácet,ale vadí my cca 14tis. za soudní výlohy co žáda, jelikož jsem byl na Čezu cca před 2 měsíci

  a žádal je o splátkový kalendář,řekli my že už to dali právníkovy a ten že se my ozve ohledně dluhu a že s ním se mám dohodnout,tak jsme čekaly a nic až teď ten PL.rozkaz.je možné tuto věc nějak vyřešit abych nemusel platit tento poplatek?nebo podat odpor jen na tento poplatek?

  navíc mám napsáno v Pl.rozkazu toto cituji

  "Proti výroku o náhradě nákladu řízení a výroku o povinnosti zaplatit soudní poplatek je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení atd."

  předem moc děkuji Tomášek

 15. Zdeňka Ganzwohlová

  Děkuji za tuto možnost právní poradny – chtěla bych vědět, zda mohu vytvořit elektronický platební rozkaz- tj. na elektronických formulářích vše vypsat a pak je vytisknout – podepsat fyzicky, doplnit přílohy a odeslat klasickou poštou? Bude tato forma možná a převzatá soudem?

  Nemáme toiž elektronický podpis a zřejmě ho jen tak nezajistíme? Děkuji Zdeňka Ganzwohlová

 16. Jiří Marek

  Dobrý den potřebuji poradit jak mám podat odpor oproti platebnímu rozkazu.Je sice pravda že jsem nesplácel pravidelně díky své životní situaci,teď mi přišel platební rozkaz na částku 29T.Kč+přísluš. což jsou úroky které mi nabýhají do dnešního dne 1%denně,dokonce i když budu daný úvěr splácet,.Úvěr jsem měl od fyzické osoby a vyšplhal se teď momentálně na 80T.Kč.vč.nákladů na řízení.Žalobce jsem několikrát kontaktoval,ale jedinné co řekl, že pokud nebudu platit bude exekuce a nic víc se žalobce nechtěl bavit.Po doručení dopisu od advokátky žalobce že mám dluh uhradit.Jsem obratem volal advokátce žalobce a snažil se s ní poradit co mám dělat,že mohu pouze splácet,ona mi řekla že poslala platební příkaz který mám ignorovat protože jsem v takové situaci a mám zavolat žalobci.Žalobce nechtěl vůbec řešit situaci i přes mé kontaktování snažit se danou věc vyřešit.Snažil jsem se tak sehnat půjčku která nikde nevyšla tak,abych mohl žalobci zaplatit.Díky za radu:-)

 17. Jana Václavíková

  V červenci 2005 proběhla doprava, nyní žádá dopravce platebním rozkazem proplacení, proti kterému jsme včas podali odpor. Můžeme v soudním jednání,kt. bude zřejmě nařízeno, žádat s úspěchem promlčení?Je to už 4 roky a 2 měsíce.Soudní jednání ještě nebylo nařízeno, takže to bude jistě více než 4 a 1/4 roku po té, co byla fakturovaná služba provedena. Děkuji,Jana Václavíková.

  Kde a kdy prosím najdu odpověď?

 18. mara

  Dobrý den, půjčil jsem v srpnu známému peníze, mám na ně vypsané směnky. Platnost směnek vypršela 29.8.09 a peníze samozřejmě nikde. Chtěl bych se Vás zeptat, jaká je nejefektivnější cesta k získání svých peněz. Je nějaký rozdíl mezi tím, když zajdu na soud nebo když využiju nějakého advokáta? Jaký postup byste doporučili?

  Děkuji za odpověď.

  M.

 19. Jaroslav Jiroušek

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat na platební rozkaz.Byl mi doručen platební rozkaz,který jsem do 7 dnů uhradil na pokladně oprávněného.

  Můj dotaz je:po zaplacení částky platební rozkaz zaniká,nebo dál trvá?Ruší se to u příslušného soudu oprávněným nebo plátcem?A pokud je částka uhrazena ve stanovené lhůtě 15 dnů,platební rozkaz je zrušen,hledí se na celou věc jako by žádné jednání neproběhlo?

 20. Milan Čurda

  Dobrý den,

  Mám problém ohledně soudních výloh.

  Dne 27.10.2009 mi přišla doručenka o postoupení pohledáky vůči dopravnímu podniku města Brna firmě Argemon invest. Ještě ten den byla pohledávka 1022,- zaplacena. Přesto mi teď přišel platební rozkaz od soudu, ve kterém po mě požadují opětovné zaplacení 1022,- a k tomu ještě náklady řízení 8154,-.

  V doručence o postoupení pohledávky je věta, že jelikož jsem v prodlení s úhradou a jedná se o splatnou pohledávku, bude bez dalšího přistoupeno k vymáhání soudní cestou.

  Tato společnost, respektive JUDr. Zdeněk Drtina mě vůbec nedal šanci a podal to k soudu, i když jsem okamžitě pohledávku uhradil, s čím asi nepočítal.

  Rozhodně nebudu platit opět 1022,-, které byli zaplaceny ještě dřív, než to vůbec mělo dojít k soudu. Soudní náklady se mi také platit nechtějí, když defakto neměli ani vzniknout.

  Chci se zeptat jestli má vůbec cenu podávat nějaké odvolání a pokud ano jak v tomto případě postupovat,

  předem děkuji za odpověď.

 21. Jana

  Dobrý den,

  mám problém se splácením nájmu a nájemce chce vystavit plat. rozkaz. Je možné plat. rozkaz splácet? Chtěla jsem si půjčit peníze od banky, ale moje žádost byla odmítnuta.

  A po jaké době může dojít k exekuci z platu? A v jaké výši může exekuce být?

 22. Jiří Dvořák

  Dobrý den. Nájemnice mi dluží dost peněz za pronájem. Před necelými dvěma roky mi na úřadě podepsala uznání dluhu s tím, že ho bude splácet. Do dneška nezaplatila ani korunu. Chtěl bych to řešit soudní cestou, nevím ale, jak na to, jestli na tom neprodělám jen další peníze. Mohu já sám osobně bez právníka, který by mne zastupoval, podat nějakou žalobu k soudu?

  Předem děkuji za radu. Jiří Dvořák

 23. Stanislava Lacinová

  Dobrý den, příteli byl doručen platební rozkaz na 7890Kč z toho 968 je dlužná částka ostatní je příslušenství, který byl vydaný 4.12.2009 a doručen byl 22.12. 2009 na adresu kde žije nyní v Praze ( trvalé bydliště má v Opavě, kde již nebydlí) 23.12.09 jsme částku 968 uhradili + 500 KČ, na účet, který byl uveden na plat. rozkazu. Dále jsme platili splátkama 500Kč. Dluh je již splacen. Společnost Tessile ditta services, ale bohužel nebere telefony, ani maily. Nyní bylo strženo z účtu 19000 Kč od exekutora ten se s náma vůbec nebaví, že přítel neplatí. Prosím o radu, co dělat?

  Děkuji Lacinová

 24. Marcela Jovsajová

  Dobrý den,

  ráda bych se informovala ohledně Platebního rozkazu, pokud již byl vydán soudem někdy v dubnu letošního roku a nabyl již právomoci, jak dále postupovat? Mám se obrátit opět na soud, nebo na exekutori nebo policii?? Jak dostat z dlužníka peníze nejjednodušeji pokud již tedy byl Platební rozkaz zplnomocněn?

  Předem moc děkuji.

  S pozdravem,

  Marcela.

 25. Terka

  Dobrý den, jak mám přesně podat odpor k elektronickému platebnímu rozkazu. Co tam mám napsat? z Advokátní kanceláře,která zastupuje žalobce mi poradila,že mám dát odpor a požádat o splátkový kalendář. Jsem totiž ve velmi špatné finanční situaci a nejsem schopna částku zaplatit.Prosím poraďte.

 26. Terka

  Ještě se chci zeptat jak mám napsat vyjádření k usnesení. Chtějí to taky do 15 dnů. Když to uznávám.

 27. Sabina G.

  Čekám každým dnem platební rozkaz na úvěr, který manžel splácí přes insolvenčního správce. Bylo mu totiž povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře, i na tento úvěr, ale banka chce nyní celou částku uhradit po mě – po spoludlužníkovi. Mám podat odpor? Že se daný úvěr splácí formou insolvence? Děkuji

 28. Ilona Oulehlová

  Byl mi doručen platební rozkaz, podala jsem proti němu odpor, chtěla jsem se informovat, zda je ještě možné i po podání odporu zaplatit částku uvedenou na platebním rozkazu.

 29. Martin

  Dobrý den,

  rád bych se informoval na jednu věc. Dlužník mi podepsal uznání dluhu a splátkový kalendář. Bohužel nedošlo ani k 1. splátce, na výzvu k zaplacení reagoval slovy, že peníze nemá (ikdyž má a jen mlží). Zároveň tam stojí:

  Pro případ, že by dlužník některou ze splátek včas nebo řádně nezaplatil, sjednávají smluvní strany, v souladu s ust. § 565 občanského zákoníku, ztrátu výhody splátek. V takovém případě bude věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi zaplacení celé zbývající dlužné částky a dlužník bude povinen věřiteli celou zbývající dlužnou částku zaplatit ve lhůtě věřitelem stanovené, jinak ve lhůtě splatnosti následující splátky. Věřitel je povinen právo na zaplacení celé dlužné částky uplatnit u dlužníka písemně, nejpozději do doby splatnosti následující splátky.

  Mám dlužníka vyzvat k zaplacení celé částky nebo se mám rovnou obrátit na soud ohledně vydání platebního rozkazu? A jaké jsou poplatky, pakliže bych žádal online podání nebo osobní podání? Děkuji za informaci.

 30. Martin Mejstřík

  Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak postupovat při vymáhání nezaplacené faktury za dodané práce když mám s odběratelem uzavřenou smlouvu o dílo která byla ústní dohodou rozšířena na další práce mimo rozsah smlouvy,podepsané předávací protokoly na všechny práce i vícepráce které jsou rozepsány s cenami na dodacím listě a objednatel mi sdělil že mi konečnou fakturu neuhradí a že s výší faktury nesouhlasí přitom tyto práce podepsal na protokolech že je převzal?Děkuji

 31. slovak

  Chcem podat navrh na vystavenie platobného rozkazu , zalobca obcan SR a žalovaný občan CR, v case vzniku zmluvy občan SR. Je možné napísať na prislusny sud (pre obcana CR s bytom v Celákoviciach) návrh v jazyku slovenskom? A na ktorom príslušnom súde? Dakujem Jaro

 32. David Kotalík

  Dobrý den.

  V roce 2008 jsem podepsal směnku se splatností téhož roku – tedy 2008. V roce 2011 byl podán platební rozkaz na část směnky, zhruba na 20%, který jsem již splatil.

  Rád bych se zeptal, zda lze ze strany věřitele podat platební rozkaz i na zbytek částky nebo zda je tato směnka již promlčená.

  Děkuji za odpověď, David Kotalík.

 33. Tereza Růžičková

  Dobrý den, dnes jsem obdržela od soudu rozsudek jménem republiky a do 3 dnů po nabytí právní moci mám zaplatit velké peníze. Ano vím,byla to moje chyba jsem si toho vědoma. Ale bohužel jsem nemohla zaplatit. Podávala jsem odpor i vyjádření a žádost o možnost splátkového kalendáře,ale v rozsudku se píše,že soud mi žádost o splátkový kalendář zamítl. Nevím co mám dělat. Nemám takovou částku abych to mohla zaplatit vše najednou. Poradíte mi co mám dělat? Znovu podat odpor nebo odvolání? Jak to má vypadat. Znovu podat žádost na splátkový kalendář? Manžel už začal pracovat předtím nepracoval. Prosím o rychlou odpověď,abych mohla reagovat.

 34. Martin S.

  Dobrý den,

  sestra dnes pri pokusu o vybraní penez z účtu po příchodu výplaty zjistila, že jsou penize zablokovane platebním příkazem, bohužel o tom nevedela žádnou poštu k tomuto příkazu nemá, nevíme co máme aktualně udělat či jaké kroky provést.

 35. Libuše Kalibánová

  Dobrý den,ručím na úvěr u spořitelny Modrá pyramida.Dlužník je v insolvenci a spořitelna po mne žádá zaplacení úvěru.Od insolvenčního správce chodí do spořitelny různé částky a já splácím 1600,-CZK.Tím,že tam chodí různé částky od ins.správce tam vznikl dluh,byl mi doporučeně zaslán dopis,abych dluh okamžitě doplatila,jinak mi hrozí exekutorem.Ráda bych věděla zda je tento postup spořitelny správný.Když mi po insolvenci dlužníka přišlo od spořitelny,že mám úvěr zaplatit,tak jsem se okamžitě spojila s oddělením pohledávek a bylo mi sděleno,že mají právo žádat zaplatit úvěr po ručiteli.Tak jsem se spojila s ins.správcem a ptala se na tuto situaci,ten mi jen sdělil,že můžu žádat vrácení části plateb od dlužníka.Nakonec jsem se dohodla se spořitelnou na splátkách.Mají právo mi vyhrožovat exekutorem,když je na daný úvěr insolvence.Děkuji za odpověď.

 36. Šárka KOVÁČOVÁ

  DOBRÝ DEN, POTŘEBOVALA BYCH RADU VČERA JSEM DOSTALA ELEKTRONICKÝ PLATEBNÍ ROZKAZ.

  UVĚR NA KTERÝ BYL ROZKAZ VYSTAVEN UZNÁVÁM, ČÁSTKU JSEM ROK SPLÁCELA, ALE PAK JSEM PŘIŠLA O PRÁCI A ČÁSTKU. JSEM JAK SI DÁL SPLÁCELA,ALE PAK JSEM SE DOSTALA DO TĚŽKÉ FINANČNÍ SITUACE A PŘESTALA JSEM PLATIT.NEVÍM JAK PODAT ODPOR PROTI TOMUTO ROZKAZU A HLAVNĚ JAK MAM NAPSAT TEN DUVOD, PROČ JSEM TO PŘESTALA PLATIT, NEVÍM ZDA STAČÍ NAPSAT, ŽE JSEM SE DOSTALA DO TĚŽK FINANČNÍ SITUACE.

  MOC VÁM DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ A JAKOUKOLI RADU. DĚKUJI

 37. maruš ježková

  Dobrý den,potřebuji poradit jakmám jednat splatebním rozkazem,dnes mi přišel a dluh je tam přez 5tis.a náklady právníka přez 12tis,což se mi zdá poněkud přehnané.dluh uznávám,ale neměla jsem jak splácet a nemám ani ted,jsem sama z dítětem a bez práce,celkový příjem mám jen 16kč protože mám trvalák u mámi.ale jak jsem četla příspěvky tak i když podám odpor tak bych právníka stejně musela platit a na tooprvadu nemám,vyhrožují i exekucí ale ta by byla provedená mojí mámě když jsem u ní hlášená,prosím poradtě mi někdo co mám dělat když nemám jak splácet,práci sehnat nemohu a mám 15 dní abych to vše zaplatila.šlo by to nějak udělat aby se neplatil právník,ale jen dluh a třeba po nějaké částce?

 38. Filip Šlajs

  Dobrý den,

  moje známá obdržela platební rozkaz 4.9.2012 s tím že do 15 dní lze podat odpor. Rozkaz zní na částku 537Kč +4520kč. Rozkaz byl podle datumu vyhotoven 27.8.2012. Paní o dlužné částce 537Kč z ledna 2012 věděla, protože ale neměla peníze, zaplatila 537 až 9.7.2012 (složenku máme a pojišťovna potvrdila že dluh je splacen), tj před podáním rozkazu. Co teď? Nechci aby se zvyšovali náklady za právniky, máme zaplatit podruhé, s tím že už bylo zaplaceno. Nebo podat odpor, kdo ale ponese náklady za právníky, nebo je platební rozkaz neoprávněný protože částka byla uhrazena před podáním rozkazu a soud rozhodne že už je zaplaceno a paní nebude muset hradit žádného právníka? děkuji.

 39. Anna Iblová

  Dobrý večer, přišel mi elektronický platební rozkaz nevím zda se mohu proto tomuto rozkazu odvolat nebo si zažádat o splátkový kalendář.

  Dlužná částka sedí,bohužel zaplacena nebyla a jak teď dál poraďte děkuji.

 40. Michal Hrabina

  Dobrý den,

  podal jsem návrh na směnečný platební rozkaz proti dlužníkovi. Nyní mi soud poslal žádost, abych se vyjádřil, zda chci v řízení pokračovat, přestože je dlužník v konkurzu. Co s tím? Jaké to pro mě má důsledky, že dlužník je v konkurzu? Bojím se, aby se mi směnka nepromlčela, ale nechci zbytečně táhnout soudní řízení, pokud nemá smysl…

  děkuji Hrabina

 41. Karin Habetová

  Prosím nevíte ke kterému soudu se podává návrh na platební rozkaz ? Nájemník nám dluží za nájem. Takže v místě mého bydliště, jeho bydliště nebo toho bytu ?

 42. David Vaněček

  Dobrý den,

  na internetovém obchodě jsem si objednal zboží a zaplatil za něj bankovním převodem předem na základě objednávky doručené e-mailem. Nicméně zboží se ke mě nedostalo, po nesnadné komunikaci se obchod sice pohledávku uznává, nicméně kromě několika slibů, jsem se dál nedostal. Chtěl bych použít Platební rozkaz. Na internetu je sice mnoho společností, které slibují vymáhání pohledávek, ale obávám se, abych se v případě "neúspěšného řízení" nevystavil pohledávce ze zastupující strany. Je možné podat EPR bez asistence právníka?

  Děkuji.

 43. Petr xx

  Dobrý den mam takový problém a dotaz.

  Před 2 lety jsem prodal auto ,ale neudelal odhlasku jelikož jsem byl v te dobe hodne zaneprazdnený pracovně, tak jsem mu dal plnou moc,aby si moh odhlasit a prihlasit na sebe.

  Po roce jsem zjistil , že toto neudelal jelikož mne prislo z dopravního, že neni zaplacená pojistka na auto .

  Auto jsem odhlasil v pojistovne kvuli prodeji auta- doklad mam , on ihned zaplatil pojistku,ale za rok prestal platit

  Smlouvu take mam

  Poradte , jak z toho ven . Nemuzu ho dohnat a udajne by auto melo byt sesrotované

  Díky za odpoved

 44. Mojmír Němec

  Dobrý den,mám dotaz, který se týká Správy hřbitova.

  Zajímá mě, zda Správa hřbitova je povina mi poskytnout kopií smlouvy o pronájmu hrobu mých biologických rodičů, když smlouva o pronájmu hrobu byla uzavřena mým biologickým sourozencem.

  Děkuji za odpověď.S pozdravem.Němec

 45. Vlastislav Řezáč

  Jsem člen výboru SVJ.Může výbor společenství podávat návrh na platební rozkaz u dlužníků aniž by k tomu využil právníka?

 46. Vlaďka

  Dobrý den, prosím mám dotaz. V roce 2009 byl vydán platební rozkaz na zaplacení dlužné částky + náklady ,ale do dnešního dne mi nic nepřišlo. Bohužel jsem to neřešila a to z důvodu, že jsem na to zapomněla :-( Je možné to ještě znova vymáhat a jakou cestou ? Děkuji moc za odpověď.

 47. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže jste podala odpor, tak zřejmě proto, že s něčím nesouhlasíte. Napište tedy soudu ve svém vyjádření, co je pro Vás problém, které částky neuznáváte a proč a které naopak ano. Jestliže se bráníte, tak musíte vědět proč.

 48. martina romerová

  Dobrý den

  děkuji za odpověď. Ráda bych se ještě zeptala po jaké době se jedná o promlčení. Neboť se domnlívám, že chtít po mě úroky z prodlení od roku 2001 – 2006 jsou promlčeny alespoň částěčně. Předem děkuji za brzkou odpověď

 49. MARKÉTA

  chtěla bych se zeptat,mám nárok podat odpor proti platebnímu rozkazu o zaplacení částky o náhradě nákladů odměny advokáta zastupujícího žalobce?Opoměla jsem zaplatit splátku zákoného pojištění na auto,přišel mi pl.rozkaz,dlužné pojistné jśem zaplatila,ale nelíbí se mi výše odměny advokáta.Jsem laik a nemám se kde poradit.Můžu podat rozkaz i z důvodu,že můj zaměstnavatel je v konkurzu a já nemá prostředky tuto odměnu uhradit?Děkuji

 50. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  je otázka, jakým zákonem se věc řídí (zda občanským či obchodním) a také to, zda-li jste při sjednání půjčky nepodepsala rovněž uznání dluhu.

  Nicméně, vznést námitku promlčení můžete vždycky a je na soudu, aby posoudil oprávněnost.

 51. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  podat odpor proti platebnímu rozkazu je Vaším zákonným právem. Nicméně, co se týče odměny advokáta, s tou nic neuděláte – ta je stanovena vyhláškou.

 52. MARKÉTA

  děkuji za odpověd´,jen se chci ještě zeptat,zda je tedy možné požádat o možnost dlužnou částku advokátovi splácet a jestli mám o splátky požádat soud.děkuji za odpověd´.

 53. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  platební rozkaz si musí žalovaná fakticky převzít, tzn. pokud si ho opravdu nepřevezme, platební rozkaz se zruší a soud ve věci nařídí ústní jednání, které zakončí vydáním rozsudku. Soud rozhodně není povinen k nějakým konkrétním informacím o stavu případu, nicméně jakmile nebude ve lhůtě platební rozkaz žalovanou převzat, obdržíte od soudu usnesení o zrušení platebního rozkazu. Vyhýbání se platbě není nijak "kvalifikováno" – nejedná se o trestný čin, tudíž tato věta je nesmysl. Platební rozkaz zatím jinak než poštou doručit nelze. Vy to rozhodně neovlivníte. Pokud žalovaná PR převezme a ten po uplynutí 15ti denní lhůty nabyde právní moci (nepodá-li odpor), můžete podat návrh na exekuci či na výkon rozhodnutí.

 54. Martin Benda

  Dobrý den,

  ve Vaší odpovědi ze dne 21.1.2009 mj. uvádíte, že žalovaná osoba si musí PR fyzicky převzít, jinak je tento zrušen a poté je soudem nařízeno ústní jednání. Ovšem předvolání k tomuto jednání, předpokládám, přijde též poštou. Pokud si tedy žalovaná osoba trvale nepřebírá "nepříjemnou" poštu, jak bude toto ústní jednání probíhat?

  Dále bych se chtěl zeptat, jaká je lhůta na promlčení dluhu. V březnu 2003 jsem vystavil fakturu, která mi nebyla uhrazena. Koncem listopadu 2003 jsem od dotyčného vymohl podepsané "Uznání závazku dle §323 OZ", v němž se zavazuje uhradit mi dlužnou částku nejpozději do 31.12.2004. Po vypršení termínu splatnosti mi nebral telefony, měnil čísla (údajně ztrácel telefony), zapíral doma a vyhýbal se mi. Když jsem ho náhodou potkal, tak se vymlouval, že mu také nezaplatili a on zrovna nemá z čeho, ale "určitě" mi to zaplatí. Měl jsem i jiné starosti, než ho neustále upomínat, a nyní již nevím, mám-li vůbec ještě šanci.

  Děkuji a jsem s pozdravem

 55. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  promlčecí lhůta pro exekuční vymáhání pohledávky z občansko právního řízení činí 10 let a tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po právní moci takového platebního rozkazu. To však platí pro občanskoprávní spory.

 56. Jana Václavíková

  Co mohu udělat, jestliže jsem se léčila se zlomenou rukou doma v ČR a zatím mi nebyl doručen platební rozkaz v Rakousku a o 2 měsíce později jsem zjistila,že je na mém LV zapsána exekuce a dověděla jsem se o platebním rozkazu (fakturovány mi byly služby , které jsem si neobjednala),1 den po té,co jsem obdržela v Rakousku plateb.rozkaz, jsem sepsala s pí soudkyní okr. soudu ve Schladmingu odpor k platebnímu rozkazu s tím, že jsem byla v jiné zemi a léčila se, proto že žádám o zrušení plateb. rozkazu a také proto,že se jedná o fakturaci služeb, které jsem si neobjednala. Pí soudkyně slíbila, že dodá k pl.odporu mé lékař. potvrzení,které jsem ji zaslala hned 2.den.Neučinila tak však, proto jsem doplnila na zemském soudu v leobenu plat. odpor o lékař. potvrzení osobně. Dne 23.9.2009 jsem obdržela rozhodnutí, že platební rozkaz je platný, protože plat.odpor jsem podala pozdě.Proti tomuto rozhodnutí

  prý nemám právo se odvolat.

  Co mohu udělat prosím Vás?Jana Václavíková

 57. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  proti takovému platebnímu rozkazu je třeba podat odpor a to do 15 dnů od data jeho doručení. V odporu pak musíte uvést všechny rozhodné skutečnosti a to, čeho se domáháte. Je vhodné vzít si na pomoc advokáta.

 58. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  jestliže máte pravomocné soudní rozhodnutí o takové povinnosti dlužníka = exekuční titul, můžete svou pohledávku vymáhat exekučně. Platební rozkaz jako takový prodat nemůžete, můžete však pohledávku plynoucí z tohoto platebního rozkazu postoupit na třetí osobu = fakticky jde o prodej práva na pohledávku a nikoli o prodej rozhodnutí jako takového. Je třeba sepsat smlouvu – k tomu vřele doporučuji využít služeb odborníka.

 59. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  odpor se podává soudu, který platební rozkaz vydal. To, zda máte šanci spor vyhrát nevím. Určitě se však braňte a úhradu dluhu se snažte prokázat jiným způsobem.

 60. Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

  Dobrý den,

  v tomto případě záleží na datu podání žalobního návrhu. Jestliže byla žaloba doručena na soud až poté, co jste dlužnou částku uhradila, bude zamítnuta v plném rozsahu a to vč. nákladů řízení advokáta protistrany. Jestliže jste ale dluh uhradila byť jeden den po podání žaloby, soud sice řízení pro dlužnou částku zastaví, ale náklady řízení ve výši oněch 15tis. Kč budete muset uhradit.

  Odpor musíte podat do 15 dnů ode dne, kdy Vám byl platební rozkaz doručen a to soudu, který jej vydal. Je třeba v něm uvést všechny rozhodné skutečnosti, tj. v tomto případě, kdy jste dlužnou částku uhradila a nejlépe to ještě podpořit důkazy – potvrzením o zaplacení apod.

 61. Pavel Kozák

  dobrý, pokud půjdete právní cestou tak se připravte minimálně na pětiletku, a další výdaje. Pokud můžete peníze oželet tak je oželte a ušetříte. V této repub. je právní systém špatný.Jsou i případy že věřitel skonal, aniž by dosáhl nějakého práva.

 62. Jitka Kuzelová

  Dobrý den, dostala jsem elektronický platební rozkaz vydaný 7.10, ale dlužnou částku jsem zaplatila 22.9. Na platebním rozkazu není datum, kdy byl podán, tak vlastně ani nevím, jestli má cenu podávat protest. Co se tím vlastně mění? Pochopila jsem, že je nutno stejně zaplatit i náklady řízení, pokud v té době byla již podána žaloba, ale na žáném z dokumentů, které mi od soudu přisly toto datum nebylo uvedeno.

 63. Milan Zeman

  Pokud byl návrh k soudu podán dříve, než došlo k úhradě, budete muset náklady řízení uhradit. Kdy byl podán návrh zjistíte na http://www.justice.cz v aplikaci infosoud po zadání čísla jednacího u příslušného soudu.

 64. Milan Zeman

  Samozřejmě, že můžete podat žalobu sám, bez právníka. Pokud má podepsané uznání dluhu všechny náležitosti (dluh uznaný co do důvodu i výše) všechny náležitosti, máte vyhráno. Žalobu podejte u soudu určeného podle bydliště dlužníka, vzorů je na internetu celá řada.

 65. Milan Zeman

  Pokud jste neměli uzavřen splátkový kalendář, nic vás neopravňovalo hradit po 500,- Kč. Vaší povinnosti bylo uhradit celý dluh do tří dnů po právní moci platebního rozkazu. Proto je důležité zjistit, zda byla exekuce nařízena oprávněně, tj. zda byla nařízena před nebo po splacení dluhu. Jako účastníkovi řízení Vašemu příteli toto datum sdělí po telefonickém dotazu na příslušném soudě. Pokud bude exekuce neoprávněná, lze zvažovat další právní postup.

 66. Stanislava Lacinová

  Děkuji. Ale stejně nerozumím tomu, že přítel platil a splatil dluh na číslo účtu na platebním rozkazu. Ta společnost Teslla delite… přiznala pouze cca 1200 Kč do června, přitom jsme měli už zaplaceno 5500 Kč a podala to k soudu. A poté to předala exekutorovi. Teď máme zaplacenou celou dlužnou částku nekde na účtu a společnost které patří s náma nekomunikuje. A navíc nám exekutor vzal částku nějakých 19 000 Kč a taky se s náma nehodlá bavit. Pouze nám řekl, že ta Teslla delite… jim předala pouze těch 1200Kč.

  Děkuji Lacinová

 67. Zuzana Zavadilová

  Dobrý den,zajímalo by mně zda po doručení pélatebního roízkazuý lze dojednat splátkový kalemdář a jakiýmj způsobem to lze provést.Děkuji Zuzana Zavadilová

 68. Milan Zeman

  Po doručení a právní moci platebního rozkazu máte povinnost uhradit částku v něm určenou žalobci. Ten může, ale také nemusí, po nesplnění povinnosti navrhnout její nucený výkon (exekuce). Se žádostí o povolení úhrady dlužné částky ve splátkách se proto obraťte na osobu označenou v platebním rozkazu za žalobce. Tuto dohodu uzavřete písemně s odkazem na konkrétně určený platební rozkaz (není to nutné, ale je to pro Vás jistější).

 69. jana suchá

  Dobrý den,souhlasím s Vámi. V tomto státě se se slušný člověk práva nedovolá. Podvodníci, gauneři se jen smějí ….podepíši vše jen, aby z věřitelů dostali co nejvíc. Následně ze sebe udělají "bezdomovce" nic nemají a kde nic není ani smrt nebere!

 70. Líba Kulíková

  Prosím o informaci, o odporu elektronického platebního rozkazu jsem se tady dozvěděla dost informací a děkuji za ně.

  Jaký je ale další postup? To znamená, že pak je soud, jak je to spoplatky za advokáta? synovi přišlo uhradit 255 tisíc a dalších 57 tisíc tam má účtovaný pan advokát, zastupující žalovanou stranu.

  Syn pravidelně dluh splácí, ale žalovaná strana chce celou dlužnou částku hned. Kde ji teda má vzít? I když se bude jeho dluh projednávat u soudu, jaký bude závěr? Jen další navýšení dlužné částky a pak půjde do vězení? Co tím kdo získá….

  prosím o odpověď, díky

 71. Líba Kulíková

  Terka, na internetu najděte formulíř platebního rozkazu, ten vypplnte, zapomente napsat všechny důležité věci i spisovou značku soudu, dále je důležitý čas – je pouze 15 dní na podíní odporu platebního rozkazu, napište své důvody proč ho podáváte a nabídněte možnost splátek. Záleží na druhé straně tzn. žalobce, jestli, ale na splátky přistoupí.

  tady je vzor platebního rozkazu.

  Držím ,pěsti, my tak úspěšní nebyly dlužnou částku jsme musely za kluka uhradit celou,

  http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/smlouvy-dohody-zaloby-zdarma/odpor-proti-platebnimu-rozkazu-vzor-ke-stazeni-zdarma

 72. Terka

  Děkuju. To musí být napsané ve formuláři. Já myslela,že to mohu napsat ve wordu a pak si to vytisknout.

 73. Karel Dlouhý

  Prostě použijte ten vzor.

  Ale je otázka, zda máte nějaké důvody, které uvedete (tj. že nic nedlužíte …).

 74. Terka

  Velice děkuji. Podle toho co mi psala koncipientka toho advokáta co zastupuje žalobce,tak to vypadá,že na to přistoupí na ty splátky.

 75. Líba Kulíková

  Asi na psat, že uznáváte svůj dluh a žádáte o splátkový kalendář, reagujte co nejdříve, nebo Vám zablokují účet a nebudete mít žádné finanční proetředky.

  Já jste ten odpor proto platebnímu rozkazu psala na stáhnutý formulář právě z internetu, lepší to vypadá a vy hlavně víte co kam napsat. Drží pěsti, mějte se

 76. Milan Zeman

  Až Vám platební rozkaz přijde, podejte odpor. V odporu uveďte zejména číslo usnesení, kterým bylo schváleno řešení úpadku formou splátkového kalendáře a že dluh je zahrnut mezi přihlášené pohledávky.

 77. Milan Zeman

  Možné to je, pokud však byl návrh na platební rozkaz podán oprávněně, povinnosti k úhradě nákladů řízení se nevyhnete.

 78. Martin

  poplatky jsem našel (600 Kč do žalované částky 15.000, nad 15tis. pak 4% z dlužné částky)

 79. Karolina Zahradkova

  Bezdomovce z nás dělá právě tento právní systém,kde nemá obyčejný člověk jiné místo,než jako plátce všech možných i nemožných povinných pojištění,poplatků naprosto ze všeho,daní atp. Z platu 12,500,-czk se žije z ruky do huby,ale exekutoři a advokáti kteří neumí nic jiného než zkopírovat elektronické příkazy,skupovat desetileté korunové pohledávky které navýší o 8.200,-czk,tak tady je zákon jen na straně plzeňských manýrů advokacie.

 80. Karolina Zahradkova

  mají z čeho loupit.A tento pány ve vládě požehnaný stav se už nezmění. Kdybych byla bezdomovec,nehledala bych zde radu,jak se jím nestat.

 81. Lenka Trojanová

  Když advokáti neumí nic jiného než zkopírovat co už někde je, proč je tedy každý vyhledává??? Studuju práva už tři roky a nemyslím si, že bych se za tu dobu válela nudou protože už všechno znám. Peníze rozkrádá tenhle stát a lidi, kteří jej představují. Advokát je jen pracující osoba stejně jako všichni ostatní.

 82. Karel Fuksa

  Dobrý den Terezo,

  nemůžu vám bohužel poradit naprosto perfektně, ale pokusím se nastínit řešení při tomto minimu informací, co jste zde napsala. Pokud je rozsudek v právní moci, doporučuji finanční částku zaplatit, jinak se Vám může stát, že se částka v rámci exekučního řízení o dost zvýší. (Řekl bych, že v nouzi se zde i vyplatí si na chvíli půjčit u "zlodějů" typu Cofidisu atd.). Pokud není rozsudek v právní moci a je z první instance (obvykle od okresního soudu), můžete se odvolat, což se Vám ale v případě prohry (neznám detaily případu tak neporadím jestli to má cenu) prodraží na dalších nákladech řízení, na druhou stranu Vám to povinnost placení oddálí. Doporučuji osobně zkonzultovat s někým s právním vzděláním.

  S pozdravem

  KF

 83. Tereza Růžičková

  Je to rozhodnutí okresního soudu v jablonci nad Nisou. Již jsem to zaslala na právní poradnu tak uvidíme. A v právní moci to ještě není. A jak by jste napsal odvolání? Já jsem si již napsala odvolání k nákladům řízení. Dneska to dám pošťačce,aby to dala na poštu.

  Půjčku jsem zkoušelu u Cofidisu,ale jsem na MD tak mi takovou částku nepůjčí

 84. Karel Fuksa

  Jak bych podal odvolání Vám neporadím – a to z jednoho prostého důvodu – nevím nic o původním případu a tak nezhodnotím, jestli to má vůbec cenu se odvolávat. Každopádně další možností je se domluvit s oprávněným na splátkách. Pokud je racionálně uvažující (a to je důležité – uvidí a bude přesvědčený o tom, že dluh podle domluvy hradit budete, třeba formou 3 splátek), nemusí být vždy v jeho zájmu, aby šel hned k exekutorovi. Upozorňuji, že věřitelé jsou velmi v těchto případech velmi citliví a doporučuji se chovat opravdu zodpovědně, bez jediné výmluvy.

  S pozdravem

  KF

 85. Tereza Růžičková

  Ano již jsem uvedené společnosti napsala dopis s žádostí o možnosti na splátkách. Zítra to budu posílat doporučeně. Doufám,že mi vyhoví když jsem uznala chybu a jsem si všeho vědoma.

  Velice děkuji.

 86. Karel Fuksa

  Kláro,

  dle mého názoru mohou pohledávku po Vás, jako ručiteli, vymáhat současně s podaným insolvenčním návrhem, tj. i případně posléze podat návrh na exekuci. Pokud ji vymůžou po Vás, nastoupíte za splnění jistých předpokladů v insolvenčním řízení na místo banky a budete částku vymáhat po původním dlužníku.

  Zdravím KF

 87. Libuše Kalibánová

  Dobrý večer,

  pane Fuksa děkuji Vám za odpověď,chtěla jsem se ujistit zda je v tomto případě správný postup.

  Přeji Vám pěkný večer.Kalibánová Libuše

 88. Tereza Růžičková

  Paní Šárko,dostala jsem se do stejné situace. A taky jsem podávala odpor. Můžu Vám zaslat vzor podaného odporu i vyjádření, které jsem posílala. Jestli chcete. n

  Napište na euronka@seznam.cz

 89. Milan Zeman

  Do 15 dnů od doručení EPR proti němu můžete podat odpor, tj. jestli jste jej obdržela 27.10.2012 ještě máte čas. O tomto právu jste byla v EPR poučena. Pokud však dlužná částka sedí, tj. jste dlužníkem v prodlení s placením, bude mít podání odporu jediný efekt – budete hradit větší náklady řízení a vyšší úroky z prodlení (pokud nechcete namítnout promlčení). O splátkový kalendář můžete požádat toho, komu máte dle EPR plnit, nemáte ovšem jistotu, že Vaší žádosti vyhoví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>