K výkonu rozhodnutí podle exekučního řádu

Zásadně platí, že exekuci provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého soud svým rozhodnutím pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se pak považují za úkony soudu. Exekutor veškeré úkony provádí za úplatu. Účastníci exekučního řízení mají právo vyjádřit se k osobě exekutora. O tomto právu musí být exekutorem poučeni. Námitky pro podjatost je nutné podat do pěti dnů ode dne, kdy soud pověřil exekutora provedením exekuce. O podjatosti rozhodne soud, proti takovému rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, je tedy konečné. Důvody vyloučení exekutora jsou vymezeny v zákoně.

Může být důležité, kdy a za jakých podmínek je exekuční řízení zahájeno. Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh na nařízení exekuce došel exekutorovi nebo příslušnému soudu příslušnému spolu s určením exekutora. Dojde-li návrh na nařízení exekuce jinému než exekučnímu soudu, soud jej neprodleně postoupí exekučnímu soudu; účinky zahájení exekučního řízení zůstávají zachovány. Exekutor však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu soud pověření k jejímu provedení. Zahájení exekučního řízení brání tomu, aby pro tentýž nárok bylo zahájeno nebo probíhalo jiné exekuční řízení podle tohoto zákona. Podá-li oprávněný více návrhů na nařízení exekuce v téže věci, provede exekuci ten exekutor, kterého jejím provedením pověří soud.

Exekuční návrh

Exekuci lze nařídit jen na návrh oprávněného nebo na návrh toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí. Takový oprávněný může podat návrh na nařízení exekuce podle tohoto zákona, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul podle tohoto zákona.

V návrhu na provedení exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla; je-li návrh podán k soudu, musí být v návrhu označen rovněž soud, kterému je návrh určen. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), přesné označení exekučního titulu (tedy obvykle listiny, na základě které exekuce probíhá), uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu, povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže je návrh na nařízení exekuce podáván u soudu, který o věci rozhodoval jako soud prvního stupně.

Neobsahuje-li návrh na nařízení exekuce všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve nejpozději do 15 dnů exekutor nebo soud, kterému byl doručen návrh na nařízení exekuce, oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Co vše může být exekučním titulem stanoví zákon. Exekučním titulem je

a) vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
c) vykonatelný rozhodčí nález,
d) notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis,
e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír,
f) vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení,
g) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Způsob provádění exekuce

Exekutor pověřený provedením exekuce činí i bez návrhu úkony směřující k jejímu provedení. Exekutor je povinen provádět exekuce v pořadí, v jakém mu byla doručena usnesení o nařízení exekuce. Exekutor upustí od provedení exekuce jen tehdy, splní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul, a uhradí náklady exekuce. Exekutor pak písemně oznámí soudu a těm, kterým se doručuje usnesení o nařízení exekuce, že upustil od provedení exekuce.

Exekutor sám posoudí, jakým způsobem bude nejvhodnější provést exekuci. Exekutor však může rovněž vyzvat oprávněného, aby navrhl, jakým způsobem má provést exekuci, a označil plátce mzdy povinného či plátce jiného pravidelného příjmu povinného, popřípadě fyzickou nebo právnickou osobu, vůči které má povinný pohledávku, a uvedl důvod této pohledávky; jde-li o pohledávku z účtu u peněžního ústavu, uvede oprávněný peněžní ústav a číslo účtu, z něhož má být pohledávka odepsána. Považuje-li to exekutor za účelné (a vhodné), může předvolat povinného a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku povinného. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, zatížit ho nebo s ním jinak nakládat. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný.

Závěrem se ještě zmíníme o jednotlivých způsobech provedení exekuce, které jsou obdobné jako u výkonu rozhodnutí soudním vykonavatelem.

Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v tomto zákoně. Nepostačuje-li jeden z těchto způsobů k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
b) přikázáním pohledávky,
c) prodejem movitých věcí a nemovitostí,
d) prodejem podniku.

Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést

a) vyklizením,
b) odebráním věci,
c) rozdělením společné věci,
d) provedením prací a výkonů.

42 komentářů u „K výkonu rozhodnutí podle exekučního řádu

 1. Daniela K.

  dobrý večer,

  manžel má několik exekucí a sepsaný veškerý majetek, dluhy jsou z doby před manželstvím. Zajímá mě, jestli mě, jako manželce něco hrozí, když manžel zabavené věci prodává a exekuce z toho platí. Exekutor věci zabavil jako společný majetek. Chci se nechat rozvést, nechodí do práce, nestará se o rodinu a děti. Nechci mít kvůli němu ještě nějaké další problémy.

  děkuji za odpověď.

 2. Jindřich Herzog

  Dobrý den,chtěl bych se zeptat.Může stavební odbor v Berouně vydat exekuční příkaz,nebo to musí projít soudem ? Děkuji za odpovědˇ.

 3. Vojtěch Balog

  Dobrý den chtěl bych se zeptat ve svém bytě jsem pronajal mýstnost své bývalé přítelkyni byla jí udělena exekuce já jsem ženatí s jinou zajímalo by mě zda může exekutor zabavit i můj majetek,mojí bývalou vyhodil majitel z bytu a ja si jí vzal k sobě kvůli dceři kterou máme spolu aby nemuseli na ubytovnu.Prosím můžete mě poradit?Balog Vojtěch

 4. Míla Psotová

  Dobrý den, dne 17. prosince 2008 jsem obdržela výzvu soudního exekutora ke splnění povinnosti, přičemž mi nebylo doručeno usnesení soudu ani návrh na nařízení exekuce – ty byly přiloženy pouze v kopii k samotné výzvě. Přitom je v usnesení soudu i v návrhu exekuce u´vedena adresa, kde jsem měla trvalé bydliště před více než deseti lety, kdy mi vznikl dluh u Dopravního podniku města Brna. V exekuční kanceláři jsem zjistila, že se mi chystají doručit čtyři další výzvy ohledně nesplacených pokut z roku 1997 a 1998. O soudním usnesení ani předání věci exekutorovi jsem neměla ani tušení; z dluhu 208,- Kč se se stala částka 11.894,-, přičemž si exekutor vyčíslil odměnu ve výši 3570,-; navíc náklady exekuce 4165,- (mám za to, že v nákladech exekuce je zahrnuta i odměna exekutora, proč si ji tedy přičetl?); dále pak náklady právného zastoupení v exekučním řízení 3391,-; náklady nalézacého řízení 560,- a konečněna samotná jistina 209,- Kč. je takový postup a odměna v pořádku?

 5. Jarmila Bartosova

  Dobrý den,před časem mě postihla exekuce,zastavili mi celý účet s výplatou a tak mi nezbylo než si nechávat vyplácet výplatu v hotovosti,ze které mi také strhávají tuto exekuci,abych měla z čeho žít.Jenže podnik už výplaty v hotovosti nechce vyplácet.Chtěla jsem se zeptat,když si založím nový účet musí to mzdovka znovu nahlásit a můžou mu na něm opět zablokovat celou výplatu?Děkuji za odpověď

 6. Mgr. Ing. Radim Opletal

  Společné jmění manželů znamená, že každá věc patří Vám i Vašemu manželovi celá a Vy se pouze omezujete navzájem v jejím nakládání, vůči ostatním to neplatí. Jinak řešeno, pokud postihnu věc v SJM vůči manželovi, Vy se toho účastníte na jeho straně, takže můžete namítat vše, co může namítat on, ale na postižení majetku to nemá vliv. Pokud prokážete, že se jedná výlučně o Váš majetek, může jej exekutor vyloučit sám, pokud nevyhoví, je namítě vylučovací žaloba. SOudní poplatek je 1000 Kč za každou vylučovanou věc.

 7. Petra Knězů

  Dobrý den,

  na dva měsíce u mě bydlela známá. Zádná nájemní smlouva, vlastnila jenom klíče od bytu. Nyní už tři týdny bydlí jinde, ale zde má stále většinu svých věcí. Dnes mi volal vymahač jedné firmy, že si půjčila on nich 15000 a že už měla zaplatit první splátku, ale že jim ani nezvedá telefon. Já sama mám s kontaktem s ní problémy. Navíc jsem se dozvěděla, že jim ukázala při podepisování smlouvy falešnou nájemní smlouvu (žádnou jsem nikdy nepodepsala) a ve smlouvě ručí mým majetkem v bytě. Ke všemu majetku můžu doložit doklady, že jsou moje a prokázat, že je smlouva falešná taky nebude problém, když jsem jí já nepodepsala. Vymahač mi ale řekl, že by stejně proběhla exekuce toho majetku, co je ve smlouvě o půjčce a že bych se pak mohla odvolat, ale mě se to nezdá a prosím o radu, jak nejlépe postupovat.

  Moc děkuji

  Petra

 8. Libuše Vavřenová

  Dobrý den,mám dotaz ohledně mého manžela.Dlužil 4500Kč telekomunikační společnosti.Částku nezaplatil a zřejmě ho dali k soudu,byly mu odesílány už dva doporučené dopisy ale nevyzvedl si ani jeden.Prosím o pomoc kde bych mohla zjistit zda už na něho není vydaná exekuce?Chtěla bych vše zaplatit,ale bohužel nevím kde.

  Moc Vám děkuji za odpověd.

 9. Jan Maděra

  Dobrý den, mám od dcery podepsanou směnku na 450.000 Kč, a tato měla být již splacena.Ač si ona a její rodina majetkově žije velmi dobře, – ale majetek je napsaný na rodinu a dokonce i na nějaké rodinně spřízněné a prosperující firmy, a na ní skoro nic. Ona vrácení jen slibuje, ale já peníze velmi nutně potřebuji vrátit, ale nevím, jakou cestu zvolit, a nemám na nějaké další výlohy s tím spojené.

  Co bych měl udělat – dát to soudu, exekutorovi, nebo nějaké mimosoudní vymahačské firmě,nebo to řešit jinak?

  Jaké jsou výhody a nevýhody v uvedených cestách řešení ?

  Kdo je schopen si potřebné informace vedoucí k úhradě zjistit ?

  Jde mi o rychlost, efektivitu.

  Moc děkuji za odpověď.

 10. zdenka kölblová

  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zdali je možné si někde stěžovat na práci exekutora.

  V červnu 2007 jsem dostala exekuci na bankovní účet na částku 11500kč. Na účtu v té době bylo cca 20000kč. A tak to pohybovalo až do ledna 2009! Po celou tu dobu jsem samozřejmě nemohla používat bankovní kartu, každý výběr z účtu v bance, jsem si musela zaplatit.

  Je možné, aby mi takto dlouho byl blokován účet i karta???

  Po telefonním dotazu u dané paní právničky mi bylo zděleno, že čekají na nabití právní moci.

  Letos počátkem ledna, peníze byly strženy. Ovšem ne ona dříve zmíněná částka, ale téměř 14000kč.

  Včera při kontrole účtu jsem zjistila, že je tam další exekuce na částku 13800kč za soudní výlohy k dané exekuci.Myslela jsem si, že veškeré poplatky byly v ceně předešlé exekuce.A nehledě na to, jsem ani nedostala žádnou šanci, tuto částku zaplatit v hotovosti.

  Mám velké obavy, že peníze zase budou rok a půl ležet na účtu, blokovat mi kartu…

  Mohu s tím něco udělat???? Děkuji za odpověď. Z.K.

 11. Barbora Šimůnková

  Dobrý den, ráda bych Vás požádala o radu. S mým otce vlastníme napůl pozemek a rodinný dům. S mým přítelem jsme se rozhodli na části pozemku vystavět rodinný domek, na který si budeme společně s přítelem brát hypotéční úvěr. (tudíž do zástavy půjde pouze nově vzniklá část pozemku, kterou budeme vlastnit s přítelem a na které budeme stavět). Ráda bych se zeptala, zda v případě že nebudume splácet hypotéku, mohou zabavit pozemek a stávající dům, který vlastníme napůl s mým otcem (který nebude v zástavě).

  Popřípadě lze to vyřešit převedením stávajícího domu na mého otce?

 12. Stanislav Uhlarik

  Dobry den.Potrebovali by sme radu.Mneli jsme pujcku a manzel ji nesplacel,lebo byl bez prace a pak mu v bence rekli ze to ma uz sud a tak jsme cekali a cekali az jsme se dockali exekuce.Problem je v tom ze exekutor prisel k rodicum domu kde mam trvalej pobyt a prej im vsechno veme jestli nezaplatime cast z dluhu.pucili jsme si 50000 a dali jsme mu je lebo jsme se bali zs vyklidi rodicum byt a ted schanime dalsi penize ale pujcku nem nikto neda.Prosime o radu jak mame postupovat a zda exekutor jednal spravne ,lebo veskery mejetak patri rodicum.Da se sjednet nejakej splatkovej kalendar?Dekujeme za odpoved

 13. Petr Zima

  Dobrý den.Rád bych se zeptal,zda musí při půčce mezi dvouma f.osobama být ve smlouvě uvedeno,jakým způsobem,bude dluh splácen(bankovní transakcí atd).Je možné pomocí exekutora vymáhat částku,pokud tak ve smlouvě uvedeno není?Děkuji

 14. Karel Ulmann

  Chtěl jsem se zeptat, za jakých okolností a po jakou dobu může soud zrušit kunpí nebo darovací smlouvu…

  Jak tedy je možné zneplatnit darovací smlouvu soudem, který proběhl na konci roku 2005, právní moc březen 2006.

  Nemovitost byla darována v listopadu 2004 a právní účinky vkladu nastaly k poslednímu dni 2004

  Proti bývalé majitelce byla na základě usnesení soudu nařízená exekuce ale až v dubnu 2005

  Za jakých okolností může soud zrušit smlouvu, když byla nemovitost převedena v době, kdy nebyla nařízena exekuce.

 15. Jan Merkle

  Dobrý den,

  chtěl bych podat návrh na výkon rozhodnutí pomocí ePodatelny na portálu justice.cz, exekuční titul mám (vykonatelné rozhodnutí – ex. zápis, dlužník neplní ke dni splatnosti), el. podpis potřebný pro podání také. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou lhůty pro rozhodnutí okresních soudů pro Výkon rozhodnutí (soudní vykonavatel), když návrh pošlu – za jak dlouhou dobu začne soud pracovat nebo mě případně vyzve k doplnění podání? Nikde jsem lhůty nenašel, děkuji.

  S pozdravem

  J. Merkle

 16. Monika Vinklerová

  Dobrý den,

  Můj strýc J. měl trvalé bydliště u své matky-mé babičky,ale bydlel jinde.Neměl u ní žádné své věci. Strejda dlužil na nájemném.24.9.2008 přišel k babičce exekutor a zabavil jí některé věci,Některé věci rovnou odvezly,ostatní jen polepily. Babička podala žalobu na vyloučení svých věcí z exekuce, protože se jedná o její majetek a né majetek strejdy. 20.12.2008 zapaltila 1000kč na soud.Od té doby se nic neděje,nikdo nás nekontaktuje,nemluví s námi. Kdy to skončí? Co s polepenými věcmi?Co teď?Poraďte.

 17. Hana Hošková

  Dobrý den, prosím chtěla bych se zeptat, včera večer jsem došla z práce a na dverich mi visel papir vyzve povinnemu, za učelem provedeni soupisu movitych veci. a pokut byt nezpristupnim, tak prý mají pravo na to, si ho spristupnit sami bez meho vedomi.Ale paradoxem je, ze byt vlastnim v OV ja Hana Hošková se svým manzelem a tento papir byl na jiné jméno, respektive na mého bratra, ktery zde jiz několik let nezije a nic mu tady nepatri. Proto se chci zeptat jestli ma exekutor narok na to co tu napsal, nebo ne?? prosim dekuji za odpověd, nespala jsem kvůli tomu.

 18. renata nováková

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jsem vlastníkem 1/10 domu,ve kterém bydlí sama maminka 6/10,s mím svobodným bratrem 1/10.1/20 domu vlastní synovec,který zde nebydlí,nepracuje,ani tu nemá trvalé bydliště,ale je hodně zadlužený,bez finančních prostředků.Je na něho vydána pro dluhy exekuce,a tento podíl je jeho jediný majetek,může exekutor dům zabavit?dům má hodnotu asi 1200000 kč,tedy podíl synovce je asi 60000kč,a jehodluhy jsou asi 100000kč.děkuji za radu.

 19. Pavlína

  Hezký den,dnes mi přišel návrh na exekuci.Jsem matka samoživytelka na mateřský.Bohužel jsem nemohla splácet jednu půjčku ani dnes si nemůžu jíd přivydělat protože mi onemocnělo dítě epilepsii a žijem jen ze sociálního minima.Z 16000 mám zaplatit 32000 do 15 dnů.Může se člověk odvolat proti exekučnímu řízení?Když přijde to nejhorší zabavěj mi i mateřskou a dětem co jim dává socialka?Předem děkuji za odpověd

 20. Radek PASTOREK

  dobry den

  pokud mam dane exekuce na plate jako neprednostni coz je 1/3,mam narok na nezabavitelnou castku s- jednim ditetem 10395? A pokud my mzdova uctarna tuhle castku nevyplaci coz 6500 ,kam se mohu obratit.dekuji

 21. Radek PASTOREK

  dobry den

  mela bych dotaz dne 17.7.1998 byl vydan platebni rozkaz,kde dne 8.9.1998 nabylo pravni moci a v casti nakladů rizeni dne 9.9.1998 vykonatelnou penezitou pohledavku za povinnym na zaplaceni castky 8.166 spolu s urokem z prodleni ve vysi 21%ˇod 30.6.do zaplaceni.Na to dne 9.9.2008 byl podan navrh na narizeni exekuce povereni soudniho exekutora,dne 11.11.2008 byl vydana exekuce na majetek,podobu semnou nikdo nekomunikoval az letos v cervnu my prisla na plat exekuce.na splatku 48000.Je v tom spravny postup soudu ci nejaka promlceci lhuta?dekuji za odpoved

 22. Radek PASTOREK

  dobry den

  ma otazka zni,pokud byl vydan platebni prikaz 17.7.1998 ,kde nabyl pravomoc 8.9.1998,muze byt po 10 letech podan na ten samy prikaz ,navrh na povereni exekutora?Nevstahuje se tam jiz promlceci lhuta?Pokud ano ,kam se mohu obratit,presto,ze my jsou jiz pravedeny srazky ze mzdy.dekuji za odpoved

 23. Radim Filák

  Dobrý den. Existuje zákonem daná lhůta po kterou mi může exekutor blokovat bankovní účet? Bylo mi řečeno že to může trvat i 3 měsíce. Částka která mi má být stržena je na účtě k dispozici. Děkuji za odpověď

 24. Michal Flek

  Dobry den

  Chtel jsem se zeptat,mam exekuci od Dopravniho podniku,respektive v jeden den sem od DP dostal pet obalek.Zajimalo by me zda jde udelat abych nemusel 5x platit naklady na exekutora,zda to nejde nejak sloucit.

  Predem dekuji za odpoved.

 25. Dana

  Dobrý večer.

  Exekutor mi obstavil účet kvůli manželovým dluhům, na tento účet mi přišly peníze, které mi nepatří a jejich majitel je chce po mě rychle zpátky, vyhrožuje mi soudy. Polovinu částky jsem mu už vrátila ze svých peněz. Můžu tyto peníze na obstaveném účtě požadovat od exekutora nazpět, když prokážu, že nepatřily mě a musela jsem je vrátit ? Děkuji za odpověď.

 26. Dana K.

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je správný postup exekutora. Manžel měl před manželstvím dluhy. Exekuci má na plat. Mě jako manželce exekutor obstavil účet a sebral z něj peníze. Četla jsem na stránkách ombudsmana, že může postihnout majetek v SJM , ale účet a plat manželky obstavit nesmí. Exekuce je vedena proti manželovi, já jsem byla přibrána jako další účastník řízení. Děkuji za odpověď.

 27. petr novák

  Dobrý den,chtěl bych poskytnout ubytování ve svém bytě osobě,která má trvalý pobyt na Městském úřadě.Přihlašovat ji zde k přechodnému pobytu nechci,jelikož se bude jednat o krátkodobou záležitost.Osoba je v současnosti bez jakýchkoliv prostředků,má pouze věci denní potřeby.Pokud by na ní přišla exekuce,mohu je čekat i u dveří svého bytu?Předem děkuji Novák

 28. Kateřina Svobodová

  Dobrý den,

  mám dotaz. Loni mi přišla do firmy exekuce na plat. Za starou pokutu u MHD. Naše účetní jim čístku cca 16. tisíc poslala na 2x a bylo vyřízeno. Ale co se nestalo, rok poté – nyní, mi přišel další dopis se zeleným pruhem, že mám uhradit tomu samému uxekutorovi dalších 10. tisíc korun za náhradu výdajů.

  Je to vůbec možné? Brala jsem tuto kauzu za uzavřenou a nyní mi příjde další exekuce na již už jednu zaplacenou.

  Díky za radu.

 29. Jan Novák

  Dobrý den, chtěl bych vědět jak exekutor nebo instituce v případě, že osoba, která dluží velké částky peněz má trvalé bydliště na úřadě, nekomunikuje nijak s institucemi a nemá žádný příjem ani majetek, bydlí u svého přítele. Dostane se na takového člověka také spravedlnost nebo prostě když nic nemá tak může v klidu žít protože na něj nikdo nepříjde?

 30. Ladislav Kalina

  Zajímalo by mě jak má po právní stránce postupovat exekutor při exekuci,když není nikdo doma a když dům ,kde probíhá exekuce patří mě a povinná osoba je ve výkonu trestu.Mám právo jako majitel být upozorněn na tuto exekuci?Že má exekutor povinnost zajistit budovu výměnou vložky fab ,to vím ale může mi po telefonickém hovoru sdělit abych si pro klíče přijel do cca300 km vzdáleného města a zabavit majetek můj který evidentně patří muži když povinná je žena a nebrat ohled ani na dítě které se nemohlo dostat domů a muselo několik hodin čekat venku na úkor svého zdraví?mě nic o této exekuci nebylo známo ,že bude provedena a u dítěte jsem zplnomocněn jako opatrovník. I tací jsou u nás exekutoři.A navíc už na tuto exekuci byli zabaveny polnosti povinné které pokryli exekuci,a následňě i můj majetek?Toto je možné asi fakt jen u nás.Děkuji za odpověď.

 31. M. K.

  Dobrý den, v roce 2008 přišlo mamce rozhodnutí o srážkách z důchodu. Žádné vyrozumění o exekuci, konání soudu nebo že něco dluží nedostala. Poté jsme se dozvěděli, že přibližně v roce 2002 její bývalý druh (ne manžel) za ni podepsal směnku a uvedl ji tam jako manželku, ale v té době 2002 s ním již nežila. Je ještě možnost se proti tomu bránit? Celý dluh bohužel mamka již uhradila, ale přesto podpis je jasně falešný, ale exutora, který výkon prováděl to vůbec nezajímalo a strhával částky i nad rámec exekuce a stále jsme se nikde nedočkaly zastání.

  Děkuji

 32. intruitus intruitus

  Dobrý den,

  potřebovala bych radu. V r. 2004 jsme s bývalým partnerem koupili RD, kterým jsme ručili na hypotéční úvěr. Do KN jsme se zapsali každý ideální polovinou. V r. 2008 si partner pořídil spotřebitelský úvěr bez ručení. V r. 2011 se díky ztrátě zaměstnání dostal do platební neschopnosti. V následujícím roce, jsme uzavřeli Notářské zápisy (exekuční zápisy) jak na HÚ, tak na SÚ. Jelikož jsme se rozešli a já s dětmi zůstala v RD, ponechala jsem si splátky na HÚ. Příteli zůstali splátky na SÚ dle notářského zápisu. Nyní se mi ozval exekutor, že bývalý partner své závazky neplní a tudíž jeho 1/2 nemovitosti jde do nucené dražby, přestože je vázána na ručení k HÚ, který řádně splácím. Jsem v zoufalé situaci a bojím se, co bude dál. Jsem matka samoživitelka, odkázána pouze na sociální dávky (5.020,– měsíčně) a nemám na odkoupení 1/2 nemovitosti bývalého partnera. Nechápu, jak je možné, že zákon povoluje prodej nemovitosti, která je ručením na jiný úvěr.

  Děkuji za pomoc

 33. Lubomír Balga

  Exekutor čistě teoreticky může zabavit i Váš majetek,ale v tomto případě je potřeba ( když už tato situace nastane), vznést námitku, či skrze dokladovatelné vlastnictví věci,nechat věci vyjmout z exekučního řízení.

 34. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  v tom, co jste popsala, nevidím žádné pochybení – odměna je, bohužel, zcela v pořádku. Odměna exekutora a náklady exekuce jsou dvě odlišné věci; navíc oprávněný má právo požadovat náklady právního zastoupení jak v exekučním tak nalézacím řízení.

  O nařízení exekuce se obvykle povinný opravdu dozvídá až současně s výkonem konkrétního způsobu exekuce. Důvod, proč jste si tehdy nepřebírala poštu, neznám. Doporučuji podívat se do soudního spisu – obvykle je však problém v tom, že dlužník se přestěhuje a nezmění si údaj o trvalém bydlišti apod. a soud tedy rozhodne i bez něho, když ho nemůže najít.

 35. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, při splnění podmínek podle §103 a násl. správního řádu č. 500/2004 Sb., je možné, aby exekuční výzvu nebo příkaz vydal i správní orgán.

 36. Mgr. Oldřich Topka

  Dobrý den, pokud si zřídíte nový účet, pak by Vám na něj účetní měla posílat mzdu po odečtení srážek (tzv. nezabavitelnou částku), na kterou Vám již exekutor stejně sáhnout nesmí. Zaměstnavatel si ovšem nemůže diktovat, že nechce vyplácet mzdu v hotovosti. Pokud na tom zaměstnanec trvá, vyplatit mu ji musí a nesmí ho nutit k tomu, aby si kvůli výplatě zřizoval účet.

 37. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  takové ujednání být obsahem smlouvy o půjčce nemusí, jako každé ustanovení navíc je však vítáno. Prostřednictvím exekutora můžete dluh vymáhat až poté, co Vám toto právo přizná soud v občanskoprávním řízení – pak je naprosto nepodstatné, jaký způsob platby jste si dohodli.

 38. Mgr. Lucie Jindrová, advokát

  Dobrý den,

  rodiče by měli podat žalobu na vyloučení svých věcí z exekuce, protože se jedná o jejich majetek. tato žaloba se podává do 2 měsíců od data sepsání takového majetku a to soudu, který exekuci nařídil. Nelze ale říct, že by exekutor nejednal správně – jednoduše se domníval, že jde o váš majetek.

 39. Roman M.

  Dobrý den,

  Váš brat asi uvedl tuhle adresu jako své bydliště. Kontaktujte nejlíp osobně exekutora, objasněte mu situaci a povězte kde se poviný zdržuje. Pokud i tak bude trvat na výkonu ve vašem bytě tak se obraťte na advokáta.

 40. Mgr. Lucie Jindrová, advokátka

  Dobrý den,

  exekuce se bude dotýkat pouze podílu povinného – vašeho synovce. Tedy, exekuce může být v tomto případě nařízena jen na 1/20 domu.

 41. Karel Dlouhý

  "na tento účet mi přišly peníze, které mi nepatří" – pokud to bylo chybou odesilatele (že uvedl špatné číslo účtu), tak bych ho nechal, ať se dohodne s exekutorem.

 42. Karel Dlouhý

  Přechodný pobyt se již neeviduje (nepřihlašuje).

  Exekutor může jít kamkoliv, kde se domnívá, že je majetek povinného.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>