Archiv pro měsíc: Únor 2010

krádež v kanceláři

Otázka:

Pracuji jako prodavačka v papírnictví.Asi před měsícem mi pachatel odcizil peněženku s doklady v hodnotě 5.000,- kč z kanceláře. kancelář byla zamčena, ale jelikož klíč nejde vyndat ze zámku, pachatel si odemkl. Ihned po zjištění jsem to byla nahlásit na policii ČR. Ale v práci mi bylo řečeno, že nemám nárok na proplacení, že firma nemá pojištění proti krádeži na soukromích věcech. Když jsem nastoupila nikdo mě neupozornil, že věci mám mít stále u sebe. Mám tedy nějaký nárok, nebo ne

Odpověď:

Zákoník práce Vám dává právo požadovat na zaměstnavateli náhradu škody, která Vám vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ní. Za přímou souvislost s plněním pracovních úkolů se nepovažuje cesta do zaměstnání a zpět, stravování, ošetření apod. Pokud Vám tedy byla peněženka odcizena při plnění pracovních úkolů a Vy jste toto nahlásila do 15 dnů svému zaměstnavateli, nárok na náhradu škody máte. Budete však muset dokázat nejen skutečnost, že Vám byla peněženka ukradena, ale rovněž i výši finanční hotovosti, kterou jste v ní v tu chvíli měla. Skutečnost, zda-li je či není zaměstnavatel pro tyto případy pojištěn, je nerozhodná. Pokud tedy zaměstnavatel odmítá škodu uhradit, můžete se obrátit na soud.

dům po babičce a rozvod

Otázka:

Jak by proběhlo vypořádání majetku v případě rozvodu u rodinného domu, který mi za doby manželství darovala babička s dědou. Nemáme zrušeno bezpodílové manželství.
V době, kdy se hledal způsob, jak mi prarodiče dům převedou, jsme byli u právníka s požadavkem, aby vše bylo provedeno způsobem, který by mne zároveň chránil v případě rozvodu, tj. abych o dům případným rozvodem nepřišla. Závěr byl – darovat.
Darování proběhlo, darovací daň byla hrazena ze společných prostředků.

Odpověď:

Pokud jste v darovací smlouvě jako obdarovaný označena pouze Vy, je
rodinný dům ve Vašem výlučném majetku, tudíž nespadá do společného jmění manželů a nemůže tedy být vypořádán při zrušení společného jmění manželů. Váš manžel má pouze právo na zaplacení 1/2 vyměřené a uhrazené daně.
Pokud je však na straně obdarovaného uveden i Váš manžel, je nemovitost v podílovém spoluvlastnictví. Opět v tomto případě k vypořádání nedojde, neboť nemovitost je jedním podílem ve Vašem výlučném vlastnictví a druhým podílem ve výlučném vlastnictví Vašeho manžela.

Dědictví – družstevní byt

Otázka:

Jsem vlastníkem družstevního bytu 3+1 v Praze a žiju v něm jako vdova sama, vlastní děti nemám. Mám vlastního bratra a po dohodě s ním bych potřebovala vědět, zda je možno závětí odkázat můj družstevní podíl/byt mému synovci (synovi bratra), popř. jakou formulaci bych v závěti měla uvést.

Odpověď:

Závětí můžete své vlastnictví pro případ smrti převést komukoli, musíte pouze splnit zákonnou podmínku (§ 479 občanského zákoníku), která však ve Vašem případě je bezpředmětná, neboť se týká dědických podílů, které musí dostat zůstavitelovi potomci.
Závěť můžete sepsat vlastní rukou a musí obsahovat datum, místo podpisu a Váš podpis. Rovněž z jejího obsahu musí být patrné, že jde o Vaši závěť, kterou činíte s plným vědomím a obsahuje Vaši skutečnou vůli. Závěť může být rovněž sepsána v jiné písemné formě, pak ale musí být účastni svědci. Další možností je sepsat závěť ve formě notářského zápisu. Závěť je pak vhodné uschovat u notáře, který ji zaeviduje do Centrálního registru závětí.
V případě družstevního bytu odkazujete „členský podíl v bytovém družstvu“ na nemovitosti (nutná specifikace této nemovitosti).

omluvný dopis

Otázka:

Jakým způsobem mám sestavit dopis o zkrácení trestu zákazu řízení motorových vozidel.Poprvé mě zastavila hlídka policie a já nadýchal 0.35 promile alkoholu zabavili mi ho na dobu 6 měsíců ale já jsem to nevydržel a chytli mě znovu týden před vypršením trestu a dostal jsem paragraf maření uředního výkonu to dodržuju a ptal jem se na soudě že můžu písemně požádat v půlce trastu o prominutí. tak jsem se chtěl zeptat jak to má napsat moc mi na tom záleží řp.potřebuji jak k práci tak ve volném času

Odpověď:

V tomto případě stačí podat návrh na upuštění od výkonu zbytku trestu. V tomto návrhu uvedete, kterého trestu jste se dopustil a případně i číslo jednací tohoto případu.
Do návrhu rovněž můžete uvést, že uložený trest byl pro Vás ponaučením, že po dobu výkonu tohoto trestu jste se nedopustil žádného protiprávního jednání a že řidičský průkaz potřebujete k výkonu Vašeho povolání.
Návrh musí být datován, podepsán a podán na soudě, který o trestu rozhodl.

Pronájem bytu

Otázka:

Chystám se pronajímat byt. Mám smlouvu o nájmu na dobu určitou. Chtěl jsem se zeptat jak je to s možností výpovědi ze strany pronajímatele před uplynutím doby na kterou je byt pronajímán. Vím, že v občanském zákoníku jsou důvody pro výpověd uvedeny. Je možné do smlouvy uvést nějaké další důvody? Nebo jednoduše napsat, že „pronajímatel má právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce“? Předpokladám, že toto možné není a smlouvu je možné vypovědět pouze z důvodů uvedených v zákoně a cokoliv co bych do smlouvy napsal ohledně výpovědi by stejně platné nebylo.

Odpověď:

Máte pravdu, že výpověď lze podat jen z důvodů uvedených v zákoně.
Pokud jste vlastníkem bytu a chcete ho pronajímat, můžete uzavřít s nájemcem smlouvu na dobu určitou i neurčitou. Podmínky, které v nájemní smlouvě sjednáte budou záležet pouze na Vás a na nájemci (jakožto druhé straně nájemní smlouvy). Tyto podmínky však nesmí odporovat zákonu. Tudíž možnost podat výpovědi musí být shodná se zákonem – nelze tedy do smlouvy zakotvit výpovědní důvod, který zákon nezná.

škoda způsobená odpovědnou osobou

Otázka:

Předseda a místopředseda Společenství vlastníků jednotek, na základě zprávy kontrolní komise a pod tíhou důkazů, na shromáždění vlastníků odstoupili. Po převzetí dokumentace novým výborem byly zjištěny mimo jiné i tyto skutečnosti, na základě nich vznikla nepochybně škoda vlastníkům. Např. škoda 6000,- Kč za předčasný a neodůvodněný převod peněz a zrušení účtu, neprovedené poptávkové řízení na dodavatele služby a následné uzavření s ním smlouvy o dílo – předražení lze vyčíslit a prokázat. Vnitřní normativní akt společenství přijatý shromážděním vlastníků striktně ukládá výboru (statutárnímu orgánu)provést poptávkové řízení na dodávky služeb, dosahuje-li předpokládaná cena více jak 30000,- Kč. Podobných věcí je samozřejmě více, proto odstoupili. Jednání o náhradě škody nebo omluvě, atp. jsou neproveditelná, chyby si veřejně nepřipouštějí a chování je arogantní. Máme nějaké nástroje k vymožení škody případně k pohnání odpovědnosti takovýchto osob? Škody jsou totiž menší nežli řeší § 220 a 221 TrZ. Chceme řešit škodu případ od případu tak, že ustavíme škodní komisi z členů výboru a kontrolní komise Společenství, vyšetříme a předepíšeme k náhradě. Je to tak možné a jak je potom rozhodnutí škodní komise a v tomto smyslu stvrzení novým výborem Společenství vymahatelné? Je možno viníky-členy bývalého statutárního ortgánu Společenství pohnat i jinak k odpovědnosti – např. řešit jako přestupek?

Odpověď:

Podat trestní oznámení samozřejmě můžete. Pokud orgány činné v trestním řízení dospějí k závěru, že toto jednání nenaplňuje znaky trestného činu, ale že se v tomto případě jedná o přestupek, bude celý případ předán příslušnému orgánu, který má pravomoc v přestupkovém řízení rozhodnout.
Rovněž můžete vymáhat náhradu škody v rámci občanskoprávního řízení. V tomto případě nejprve doručte výzvu k úhradě škody. Pokud na ni nebude reagováno, podejte žalobu k soudu.
V tomto případě bych Vám tedy doporučila vyčíslit způsobenou škodu a podat trestní oznámení. Zároveň by bylo vhodné se obrátit na advokáta a celou záležitost řešit s jeho součinností (seznam advokátů i s jejich specializací naleznete na stránkách České advokátní komory www.cak.cz).

Promlčení

Otázka:

Kdysi jsem způsobil škodu cca 6000 kč. Po podání vysvětlení byl případ odložen bylo to v roce 2003, kdy dojde k promlčení záležitosti? Dojde k jejímu promlčení byla-li už vyšetřována?

Odpověď:

Podstatné je v tomto případě, z jakého důvodu byl případ odložen. Ale jelikož k odložení došlo v roce 2003, tak se domnívám, že orgány činné v trestním řízení v tomto případě již žádné další úkony činit nebudou.
A z hlediska civilního práva je nárok na vymáhání škody již promlčen.

Napadení darovací smlouvy

Otázka:

Můj otec má sestru. Rodiče darovací smlouvou převedli na obě děti své dvě nemovitosti.
Dnes ovšem chce teta napadnout tuto otcovu darovací smlouvu – namítá, že tato druhá nemovitost má vyšší hodnotu (např. zavedený plyn, vesnice s větší infastrukturou apod.), dále si můj otec nechal do darovací smlouvy kromě věcného břemena dožití také zapsat poznámku o starání se o rodiče (zajištění dodávky jídla, pití, otopu, zajištění lékařské péče, nákupů atd.). Otec ovšem bydlí v Praze a k rodičům jezdí jen na víkendy. Přestože já – jeho dcera v této nemovitosti s prarodiči bydlím a vzhledem k jejich věku se o vše potřebné starám. Teta větší zájem nejeví.
Teta chce napadnout tuto darovací smlouvu na druhou nemovitost, která byla darována otci – kvůli nepoměru v nemovitostech (ačkoliv o první nemovitost stála sama a darovací smlouvu nechala s rodiči sepsat již před pěti lety) a kvůli doložce o starání se mého otce o rodiče, který nyní bydlí v Praze.
Můj dotaz tedy zní, zda teta může darovací smlouvu na druhou nemovitost za těchto podmínek napadnout a vysoudit na nás náhradu či část nemovitosti – respektive u soudu uspět????

Odpověď:

Vlastník může se svou nemovitostí disponovat dle své vůle a nikdo ho v tomto jeho právu nemůže omezovat. Tudíž, pokud vlastník (vlastníci) nemovitosti souhlasili s darováním, nelze toto darování zpochybnit. Darovací smlouva může být pouze odvolána ze strany dárce. Odvolat darovací smlouvu může dárce pouze v případě, že se obdarovaný chová k dárci či k členům jeho rodiny způsobem, který hrubě porušuje dobré mravy.
Určité formy kompenzace se může teta domáhat pouze v rámci dědického řízení. I zde však nepůjde o Vaši povinnost jí něco „doplatit“, pouze pokud notář uzná, že tento dar lze započíst, zvýší se o jeho hodnotu (v době darování) výše dědictví a následně se o tuto nemovitost sníží výše dědického podílu Vašeho otce. Obdobně tomu pak může samozřejmě udělat Váš otec v případě nemovitosti, kterou dostala teta.

Dědictví – majetek

Otázka:

Otec bydlel se svou druhou manželkou v mém domě, který na mě přepsal po úmrtí mé maminky,první manželky. V domě měl trvalé bydliště.Jeho druhá manželka tam trvalé bydliště neměla.Co všechno se dává do dědického řízení po tatínkovi, když bydlel v mém domě se svou druhou manželkou.Má jeho druhá manželka nárok na zařízení domu?Může do mého domu vstoupit notář a ohodnotit majetek, který zůstal po mém tatínkovi, ale je přitom v mém domě?Má právo vstoupit do mého domu?Žádné účty o nakoupených věcech za dobu trvání manželství nemá.

Odpověď:

Předmětem dědického řízení po Vašem otci je veškerý jeho majetek a veškeré jeho závazky (dluhy). Jelikož bydlel ve Vašem domě, je pravděpodobné, že v něm má i svůj majetek. Proto jste povinna vynaložit veškerou součinnost, kterou lze po Vás objektivně požadovat, aby byl otcův majetek řádně sepsán a ohodnocen. Tudíž, jste povinna nechat ohodnotit otcův majetek, který patří do jeho vlastnictví, popř. který náleží do společného jmění manželů (Vašeho otce a jeho druhé manželky). Jelikož při projednání dědictví bude nejprve vypořádáno společné jmění manželů a teprve následně bude projednáno dědictví, jehož předmětem bude majetek, který měl Váš otec ve výlučném vlastnictví a majetek, který na něho připadne po vypořádání společného jmění manželství.

Popření otcovství

Otázka:

Dne 23.2.2010 jsem obdržel předvolání Krajského státního zastupitelství k podání vysvětlení ve věci popření otcovství podle § 62 zákona o rodině – předvolání podle §15 odst. 1 zák. č. 283/1993 Sb. Popření otcovství se týká nezletilé nar. 3.8.2008, podle informací , které mám k dispozici, podal popření otcovství partner matky nezletilé. (nejedná se o manželství). S matkou nezletilé jsem ukončil společné soužití v únoru 2007.Pravděpodobně jsem byl současným partnerem označen za potencionálního otce. S matkou nezletilé žádné vztahy neudržuji a ani v budoucnu nehodlám udržovat. Jako otec nezletilé je v rodném listu uveden partner matky nezletilé. Prosím o radu, jak postupovat při podávání vysvětlení na Krajském státním zastupitelství.

Odpověď:

Pokud se domníváte, že otcem dítěte nejste, budete své domnělé otcovství popírat. Tedy na otázku soudu, zda-li si myslíte, že jste otcem dítěte, řeknete, že ne. Pak bude soud zkoumat, zda-li jste se s matkou dítěte v rozhodnou dobu stýkal. Bude-li mít soud na základě výslechu všech účastníků důvodně za to, že byste mohl být otcem nezletilého dítěte, a pokud Vy stále budete své otcovství popírat, bude přistoupeno k testům otcovství. Bude-li na základě testů určeno, že Vy otec nejste, soudní řízení bude skončeno. V opačném případě budete prohlášen za otce dítěte a jako takový budete zapsán do rodného listu nezletilého dítěte.
Jestliže se však domníváte, že otcem dítěte jste, můžete toto prohlásit již na začátku soudního řízení. Soud i v tomto případě, bude zjišťovat, zda-li jste se s matkou dítěte v inkriminované době stýkal.
Budete-li však prohlášen za otce dítěte, vzniká Vám tím rodičovská odpovědnost k tomuto dítěti.