Smlouva o nájmu bytu podle § 685 OZ

Otázka:

Naše společnost vlastní bytové jednotky ve kterých máme uzavřeny nájemní smlouvy. Uzavřena smlouva je s nájemcem ( babička)v bytě 3+1 v Praze. Dále v bytě jsou přihlášeny další dvě osoby ( matka a dcera), které zde mají rovněž trvalý pobyt . Vzhledem k věku nájemkyně (babičky) dochází k situaci, že další osoby v bytě ( matka s dcerou) vyvíjejí tlak na nájemkyni, která se musí odstěhovat (k další dceři – bydlí mimo Prahu a tím, že bude mít zde i trvalé bydliště) Tudíž tato nájemkyně bude odhlášena z bytu 3+1 v Praze. Vzhledem k již zmíněnému tlaku na tuto starou dámu, nemáme zájem uzavřít nájemní smlouvu s (dcerou případně vnučkou této staré dámy) . Zaniká tudíž odhlášením nájemce ( babičky) i Smlouva o nájmu nebo jsme nuceni uzavřít nájemní smlouvu s již výše uvedenými osobami (matka a dcera), které mají v tomto bytě hlášený trvalý pobyt ?

Odpověď:

Vaší možností je buď s nájemcem, s nímž je nájemní smlouva uzavřena, uzavřít písemně dohodu o skončení nájemního vztahu. Pokud se tak nestane, tak nájem přejde na matku s dcerou. Avšak v případě, že nájemce (babička) se odstěhuje ke své dceři, čímž přestane tento byt užívat, vznikne Vám právo nájemní smlouvu vypovědět dle § 711 odstavec 2 písmeno d).
Výpověď musí být písemná a musí být doručena nájemci. Ve výpovědi musí být uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta (minimálně 3 měsíce, kdy výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena, a musí skončit ke konci kalendářního měsíce) a poučení nájemce o možnosti podat do šedesáti dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu (viz § 711 odstavec 3).
Skutečnost, že matka s dcerou mají v bytě trvalý pobyt, není rozhodná, neboť trvalý pobyt má pouze evidenční charakter.