zrušení trvalého pobytu

Otázka:

Chtěl bych se informovat co mám dělat, abych zrušil trvalý pobyt tchánovi, který bydlel v mé nemovitosti, která je výslovně v mém vlastnictví. Více jak měsíc v domě nebydlí a nemá tam ani své osobní věci. Musím zažádat soud? A jak mám postupovat.

Odpověď:

Zrušení trvalého pobytu je upraveno v § 12 zákona o evidenci obyvatel. Zde je stanoveno, že trvalý pobyt může zrušit pouze vlastník nemovitosti (nebo oprávněná osoba) a to na ohlašovně (tím se rozumí obecní úřad). Trvalý pobyt však může být zrušen pouze z vymezených důvodů:
a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Vy tedy můžete podat návrh na zrušení trvalého pobytu pouze v případě, že Vašemu tchánovi zaniklo užívací právo – čili když alespoň po dobu jednoho roku na adrese trvalého pobytu nežije.