Podnikání koncesované

Otázka:

V rejstříku trestu mám uvedeno: Trestný čin vytržnictví dle § 202 odstavce 1. tr zákona v jednočinném souběhu s tr. činem poškozovaní cizí věci dle § 257 odst. 1. tr. zákona. Nepodminěně na 6 měsíců.
S podmínečným trestem 18 měsícu.
Chci žádat na ŽU o živnost koncesovanou, podle toho co jste uvedl/a v jiném dotazu (níže vybráno z textu) by mi ŽU měl bezproblému živost vystavit? Je to tak?

Např. v oblasti živnostenského podnikání se za bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl odsouzen za úmyslný trestný čin s nepodmíněným trestem odnětí svobody nad 1 rok anebo ho spáchal v souvislosti s podnikáním (viz § 6 živnostenského zákona). Nedbalostní trestný čin tak v získání živnosti nebrání. To však nic nemění na tom, že trestně bezúhonný nejste.

Odpověď:

Živnostenský zákon bezúhonnou osobu definuje v § 6 odstavec 2 takto: „Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.“
Pokud tedy jste byl nepodmíněně odsouzen na dobu kratší, než-li jeden rok a trestný čin nebyl spáchán v souvislosti s podnikatelskou činností, tak splňujete podmínku bezúhonnosti dle živnostenského zákoníku. Pak tedy, jste-li způsobilý k právním úkonům a dosahujete-li alespoň 18 let věku, splňujete všeobecné podmínky k provozování živnosti.
Avšak podmínka bezúhonnosti může být pro konkrétní koncesovanou živnost stanovena přísněji, rozhodující je, jaká činnost má být předmětem Vašeho podnikání.