sporný dluh – vypovězení smlouvy

Otázka:

Věřitel prodal pohledávku, nyní 3. rok soudní cesta, jsem žalovaná. Smlouva s věřitelem však byla vypovězena s odůvodněním nesplnění zakázky v termínu. žalobce na výpověď nereagoval, potvrdil však přijetí výpovědi. Upomínky posílal na původní adresu, nebyly přijímány z důvodu zrušení kanceláře, neposílal však na adresu trvalého bydliště.
Pohledávku prodal a kupující zažaloval, nechodil na soudní jednání. Žaloba byla zamítnuta. Odvolal se, vráceno původnímu soudu k projednání. Po 3 letech se dostavil k jednání, spor vyhrál. Zdůvodnění se odvolává na článek podmínek smlouvy, který hovoří o možnosti vypovědět bez důvodu do uzávěrky. Moje výpověď však byla po uzávěrce (jejíž datum nebylo v podmínkách), ale byla zdůvodněna.

Můj dotaz: Byl dodržen postup ze strany věřitele, pokud mě nekontaktoval v místě trvalého bydliště, nebo na emailové adrese, z níž jsem mu výpověď poslala? – Bylo jasné, že o upomínkách nevím.
Je možné odůvodnit rozhodnutí soudu odkazem na podmínku smlouvy, která hovoří o výpovědi bez důvodu (když šlo o zdůvodněnou výpověď)?
Je vhodné pokračovat ve (z mého pohledu) spravedlivém odporu?
Jak probíhá exekuce? tj. mohou mi vzít auto, když mám peníze na termínovaném vkladu atd….

Odpověď:

Uzavřením smlouvy rovněž dáváte i souhlas s obchodními podmínkami, na něž se smlouva odvolává. V případech smlouvou neuvedených, které nejsou dále upraveny ani v obchodních podmínkách, se použije českého právního řádu. Samozřejmě sjednaná smlouva či obchodní podmínky nesmějí být s právním řádem ČR v rozporu.
Je-li tedy vhodné dále pokračovat v soudním řízení záleží na znění původní smlouvy – jaké právo je rozhodné, o jaký typ smlouvy se jedná apod. Proto bych Vám doporučila obrátit se na advokáta ve Vašem okolí a další postup s ním konzultovat.
Exekuční řízení bude probíhat dle uvážení žalobce – buď se obrátí na soudního exekutora nebo na soukromého exekutora. Exekutor pak jedná tak, aby byla dlužná povinnost co nejdříve uhrazena. Bude tedy záležet pouze na uvážení exekutora, zda-li bude dlužné plnění uspokojeno z výtěžku z prodeje movitých věcí, či zda-li bude podán výkon rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky z účtu u peněžního ústavu.