posudek o ceně rodinného domku pro majetkové vypořádání manželů při rozvodu

Otázka:

Jak se stanoví cena rodinného domku ve SJM pro majetkové vypořádání manželů při rozvodu:jde o „cenu tržní“, nebo „cenu obvyklou“, nebo „cenu úřední“, nebo jakou? Musí ji stanovit soudní znalec, aby mohla být soudem uznána pro vypořádání rozdělením na poloviny?

Odpověď:

Nedojde-li k dohodě a společné jmění manželů bude vypořádáno soudem, pak cenu nemovitosti stanový soud na základě znaleckého posudku. Cena bude stanovena jako cena obvyklá dle stavu ke dni zániku společného jmění manželů (tedy ke dni právní moci rozsudku o rozvodu).
Cenu nemovitosti může odhadnout i znalec určený některou ze stran (bývalý manžel, bývalá manželka), avšak v soudním řízení půjde pouze o listinný důkaz – soud k takto určené ceně přihlédne, avšak rozhodná bude cena určená znalcem, kterého ustanovil soud. Listinný důkaz může soud posoudit pouze jako důkaz, že např. cena nemovitosti je nižší či vyšší, než-li určil znalec stanovený soudem. Pak by muselo být určení ceny zadáno novému znalci.