Postup při zřízení věcného břemene (inž. sítě)

Otázka:

Koncem r. 2009 jsem koupil nemovitost s poz. parcelou. Ve výpisu z katastru nemovitostí, který byl součástí kupní smlouvy a také v kupní smlouvě samotné bylo uvedeno jako VB přístup k užívání studny na okraji pozemku. Teprve po koupi nemovitosti bylo zjištěno, že poz. parcelu protíná v její polovině vodovodní a kanalizační přípojka. Ta byla údajně zřízena během r. 2009 v rámci stavebního povolení pro novostavbu, nacházející se na sousední poz. parcele. Souhlasná stanoviska ke stavbě, jak jsem následně zjistil, byla udělena stavebním úřadem města, majiteli (kteří nemovitost následně prodali kupujícímu, od kterého jsem nemovitost koupil já) a Vodovody a kanalizace. Já jako stávající vlastník, který je nyní nucen k dodatečnému zřízení VB, s tímto nesouhlasím. Nevím, jaký měl být správný postup v rámci stavebního řízení a kdo nese odpovědnost za tento stav. Zajímá mě, jakým způsobem se mohu bránit vůči stavu, který jsem nezapříčinil.

Odpověď:

Jestliže byla tato přípojka zřízena dle zákonných ustanovení, bude Vaše snaha o její odstranění neúspěšná. Vaším nárokem však je požadovat slevu z kupní ceny či od kupní smlouvy odstoupit – § 597 občanského zákoníku (cituji) „Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.“
Čili bych Vám v tomto případě doporučila písemně se obrátit na prodejce, informovat ho o vadách a požadovat slevu z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy. Toto musí být u prodávajícího uplatněné bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců. V případě, že kupující nebude na Vaši výzvu reagovat, bude nutné podat žalobu k soudu.