Archiv pro měsíc: Červenec 2010

Skončení nájemního vztahu k bytu

Otázka:

ráda bych se zeptala, pokud dostanu od majitele bytu výpověď s výpovědní lhůtou dva měsíce, je možné z mé strany tuto výpověď ukončit ještě dříve ? existuje nějaká ochranná lhůta ?

Odpověď:

Jestliže se jedná o nájemní vztah k bytu, tak výpovědní lhůta musí činit min. 3 měsíce (§710 odst. 2 občanského zákoníku) – případné ustanovení v nájemní smlouvě o kratší době je neplatné. Navíc, abyste dostala výpověď z nájmu od pronajímatele, musí být ve výpovědi uveden nějaký zákonný důvod (§711, §711a obč.zákoníku). Pokud takovou výpověď obdržíte, tak nájemní vztah skončí k poslednímu dni měsíce, v němž výpovědní lhůta skončí a do tohoto data jste povinna hradit nájemné, jinak je po vás může pronajímatel vymáhat.
Nevím, o jaké ochranné lhůtě píšete a co máte na mysli.

Závět po babičce

Otázka:

Babička sepsala u notáře závět,kde odkazuje nemovitý majetek svému vnukovi a movitý majetek rovným dílem svým dvěma dcerám.Tedy máme dvě dcery a vnuka ,které pojmenuji (Zdena , Alena a vnuk Aleš – syn Zdeny).Dceři Aleně ještě jako nezletilé rodiče koupili rodinný domek.Po provdání dcery Aleny tento domek rekontruovali a vše rodiče financovali.Tuto skutečnost babička ( dnes již po smrti-tedy zůstavitel) uvedla do své závěti.Při notářském řízení dcera Alena nesuohlasila se závětí a požaduje vyplacení poměrné částky z dědictví po vnukovi Alešovi.Ano ze zákona nato má asi právo – uznávám.Babička také do závěti napsala.Pokud některá z dcer nebude akcepotavat závět,tak přikazuje: CITUJI -Přikazuji proto započíst na dědický podíl Aleny částku X Kč,která představuje polovinu kupní ceny za dům a polovinu investic,které jsme s manželem investovali do opravy tohoto domu.Notář však z částky,kterou má vnuk vyplati odečítá jen částku X Kč, a investice,které rodiče zaplatili(investovali do domku) již odečíst nechce z důvodů,že tyto investice nelze vyčíslit.Babička však do záveti také napsala,že nevedou přesnou evidenci,ale určitě do domu investovali značnou částku,která dům podstatně zhodnotila.Tedy se chci zeptat? Opravdu nelze stanovit např. soudním znalcem tuto investici v Kč?Notář tvrdí,že nelze!!!.Potom se ptám, proč notář,který sepisoval notářský zápis(závět) neupozorni babičku (zůstavitele),že takováto závět je zcela k ničemu protože nikdo nikdy neprokáže investice rodičů do domku dcery Aleny.

Odpověď:

Jelikož neznám ani hodnotu majetku ani konkrétní znění závěti, tak bude odpověď směřována obecně.
Proč nebyla babička na chyby v závěti včas upozorněna, říci nelze. Je možné se však domnívat, že došlo k nedorozumění mezi ní a notářem.
Dcera Alena má dle § 479 občanského zákona právo požadovat, aby se jí dostalo alespoň tolik, kolik činí jedna polovina jejího dědického podílu ze zákona (předpokládám, že je již plnoletá, pokud by byla nezletilá, tak má právo požadovat tolik, kolik činí její dědický podíl ze zákona). Rovněž předpokládám, že není jiných potomků či není ani manžel babičky – v tom případě tedy zákonný dědický podíl Aleny činí 1/2 majetku babičky, vzniká ji tedy právo na 1/4. Jelikož movitý majetek, který ji byl závětí určen této výše nedosahuje, má právo požadovat, aby závěť byla v této části neplatná. Avšak jelikož od zůstavitelky dostala dar, mají ostatní dědicové právo požadovat tzv. započtení daru, kdy se vychází z odhadní ceny v době darování. Aby mohlo dojít i k započtení finančního daru, musela by být doložena darovací smlouva, příp. by musela být výše darované částky prokázána, což v případě investic do rekonstrukce bez konkrétních dokladů nelze.

Rozhodovani mimo valnou hromadu vs. notarsky zapis

Otázka:

Mel bych dotaz, ktery se vztahuje k rozhododvani mimo valnou hromadu u s.r.o.. V OZ jsem se docetl, ze to mozne je a to formou usneseni, ktere je adresovane vsem spolecnikum a ti s nim vyslovuji souhlas/nesouhlas ve stanovene lhute. Jedna se mi o to, ze usneseni bude obsahovat: zmenu spolecenske smlouvy, zmeny ve funkcich jednatelu a v podilech (na zaklade smlouvy o prevodu obchodniho podilu). Chtel bych se zeptat, pro ktere body je nutne mit notarsky zapis, kdyz se bude rozhodovat mimo valnou hromadu a jak ho zrealizovat. Staci podepsane souhlasy (s overenymi podpisy) s usnesenim vzit k notari a udelat z tohoto notarsky zapis?

Odpověď:

§ 130 obchodního zákona stanoví: „(1) Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh usnesení společnosti společníkům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se společník ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým společníkům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům. (2) Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, může být rozhodnutí mimo valnou hromadu přijato pouze tehdy, pokud projev vůle společníka, jímž vysloví s návrhem usnesení souhlas, bude mít formu notářského zápisu, v němž se uvede i obsah příslušného usnesení.“ Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady musí být v těchto případech: schvalování nebo změna stanov, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, schvalování smluv dle § 67a obchodního zákona, zrušení společnosti s likvidací.
Tedy v tomto případě by společníci museli formou notářského zápisu s tímto Vámi navrhovaným rozhodnutím souhlasit a tento svůj souhlas, příp. nesouhlas Vám ve stanovené lhůtě doručit. Následně by muselo být posouzeno, zda navrhované rozhodnutí bylo přijato a pokud ano, musel by být podán návrh na změnu v obchodním rejstříku.

Procentuelní podíl nemovitosti

Otázka:

Jsme před zápisem rozestavěné stavby do katastru nemovitostí,pozemek je přítele,jak co nejjednodušeji a nejlevněji v této fázi postupovat když chceme zapsat dům procentuelně mezi nás oba,např.20%a80%.Zda uvést již teď jednotl.podíly a co vše je k tomu administrativně potřeba,ale abychom neplatili už teď oba vysoké daně z vlastnictví nebo zvolit formu daru až po zkolaudování(vysoká darovací daň?)Nebo zvolit nějakou vlastní dohodu?Co vše se následně do podílu započítává v případě rozchodu?

Odpověď:

Dle § 5 odstavec 6 katastrálního zákona „Jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle kolaudačního souhlasu nebo oznámení stavebníka užívána v souladu s právními předpisy. U ostatních staveb se vychází z územního rozhodnutí nebo z ohlášení stavby stavebnímu úřadu. Při ohlášení nově evidované stavby k zápisu do katastru je její vlastník povinen doložit doklad o účelu užívání stavby.“
Jelikož zákon je v tomto velmi obecný (neurčuje, jaká listina má být doložena), tak vždy záleží na konkrétní praxi daného katastrálního úřadu, proto bych Vám doporučovala, se na katastrální úřad, v jehož obvodu se stavba nachází, obrátit a požadovat konkrétní informace, jak konkrétně postupují, tedy co je nutné doložit, abyste i Vy byla zapsána jako vlastník nemovitosti.
Pokud budete s přítelem alespoň po dobu jednoho roku bydlet ve společné domácnosti, tak budete od daně darovací osvobozeni. Pokud s přítelem uzavřete kupní smlouvu, vznikne vám povinnost hradit daň z převodu nemovitosti (ta se vypočítává z ceny vyšší z ceny odhadní a ceny kupní).
Pokud budete podílovými vlastníky, tak v případě rozchodu můžete požadovat vypořádání podílového spoluvlastnictví a výše podílu pak bude stanovena odhadcem.

využívání vnitřních rozvodů RD provozovatelem kabelové televize

Otázka:

Má provozovatel kabel. televize právo na bezplatné využívání trubkových rozvodů ve zdi mého RD pro účely přenosu tel. signálu a internetu dalším uživatelům(sousedům v řadové zástavbě)? Trubkové rozvody byly vybudovány na mé náklady původně pro telefonní přípojky a pro rozvody koax. kabelů ze společné TV antény. K vybudování STA nedošlo a společnost bez jakékoliv smlouvy použila rozvody pro výše uvedené účely s odvoláním na věcné břemeno podle par. 12 odst. 3 zákona č. 110/1964 Sb.

Odpověď:

Jelikož se jedná o vnitřní rozvody, je provozovatel oprávněn k jejich vybudování aniž by musela být uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene, což v současné době účinný (od 1.5.2005) zákon o elektronických komunikacích upravuje v § 104, kde je stanoveno, že podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je oprávněn zřizovat a provozovat na cizí stavbě nebo v ní vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů veřejné komunikační sítě a souvisejících rozvaděčů s tím, že k těmto výkonům postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení písemný souhlas vlastníka nemovitosti.
Tedy v tomto případě je rozhodující, kdy k vybudování rozvodů došlo – který zákon byl v té době účinný. Zákon Vámi zmiňovaný byl zrušen dne 1.7.2000 a nahrazen zákonem č. 151/2000 Sb., který byl zrušen dne 1.5.2005 a v současné době je v účinnosti zákon č. 127/2005 Sb.

Reklamace sedací soupravy

Otázka:

V prodejně nábytku jsme si na výstavní ploše vybrali sedací soupravu, po jejím dovezení z velkoskladu a rozbalení jsme zjistili, že tvrdost sedáků ani polštářů není stejná jako u vystaveného zboží. Naše reklamace byla zamítnuta s odůvodněním, že na tvrdost se reklamace nevztahuje a sedáky u vystaveného kusu jsou měkčí z důvodu prosezení od zákazníků prodejny, kteří sedačku zkoušeli. Nechceme ani tvrdou sedačku ani sedačku, jejíž tvrdost se za pár měsíců změní. Jak máme prosím pokračovat?

Odpověď:

Tak toto je docela problematické. Snadné by to bylo tehdy, pokud by tvrdost sedáků byla měřitelná a u výrobku se nacházely přesné hodnoty tvrdosti a ty byste pak mohli požadovat a tvrdit, že dodaná sedačka má vlastnosti, které jsou v rozporu s kupní smlouvou. V tomto případě může být tvrdost považována za subjektivní, nehledě k tomu, že skutečnost, že vystavené sedačky v obchodech bývají prosezené a tedy měkčí, může být někým považována za obecně známou a tudíž očekávatelnou. Protože však prodejce vaší reklamaci nevyhověl, doporučila bych vám věc řešit prostřednictvím Projektu mimosoudního řešení sporů, zaštiťovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu a ve spolupráci se Sdružením na obranu spotřebitelů a Hospodářskou komorou ČR. Zde se můžete prostřednictvím mediátora pokusit věc urovnat mimosoudně a pakliže to nebude možné, můžete dál postupovat přes rozhodčí řízení, což by v tomto případě bylo pro vás rozhodně rychlejším a levnějším způsobem než řízení soudní.
více info na: http://www.spotrebitele.info/mimosoudni-reseni/index.php
a dále
http://www.spotrebitele.info/mimosoudni-reseni/informace-o-mediaci.php

Investice do domu a jejich následné vymožení

Otázka:

Dostal jsem se svojí naivitou do složité situace. Po krátké známosti ze svojí přítelkyní jsem jí dostavil a vybavil její baráček. Většina plateb šla na účet přítelkyně nebo stavebním firmám. Po dokončení stavby mi oznámila, že to mezi námi byl omyl a že můžu zůstat u ní bydlet, ale nic víc. Pokud chci tak mám odejít a ona mi dluh zaplatí do 50 let, protože na to nemá peníze. Písemná dohoda mezi námi není žádná a ona po poradě s policejním právníkem nechce nic podepsat ani se rozumně domluvit na splátkovém kalendáři.

Odpověď:

Pokud není Vaše bývalá přítelkyně ochotna tuto situaci řešit formou písemné dohody, tak bych Vám doporučila zajistit veškeré doklady prokazující, kolik jste do domu investoval – tedy např. výpisy z účtů, doklady od stavebních firem, příp. svědecké výpovědi. Následně pak můžete podat k soudu žalobu o zaplacení takto vyčíslené částky. Než-li však podáte žalobu, můžete bývalé přítelkyni napsat výzvu, v níž ji vyzvete k uhrazení této částky s tím, že pokud tak neučiní dobrovolně, budete dlužnou částku vymáhat soudně. Tuto výzvu můžete sepsat sám nebo ji nechat sepsat advokátní kanceláří – neboť výzva z advokátní kanceláře v mnoha případech přiměje dlužníky k úhradě, aniž by bylo přistoupeno k samotnému podání žaloby.

Reklamace mobilu

Otázka:

Minulý rok v srpnu jsem si pořídil mobilní telefón s paušálem za částku 8 690 KČ. Už od začátku, mobilu problikával display a občas se sekal. Tak jsem ho byl reklamovat a reklamace byla uznána. Nicméně mobil měl ty samé závady, plus začal špatně hrát MP3 přehrávač. Tak jsem ho reklamoval podruhé, ta mi byla také uznána. Ale závady jako problikávání displaye, sekání a MP3 přehrávač nebyly odstraněny. Třetí a čtvrtou reklamaci mi neuznali a ještě mi vyhrožovali tím, že pokud tam přijde ode mne další reklamace, která nebude uznána, tak budu platit poplatek za vyřízení reklamace. Nedávno jsem to reklamoval po páté, tuto reklamaci mi museli uznat, jelikož mi zvonil telefón a když jsem ho zvedl, tak jsem nic neslyšel. A když byl už trochu rozčilen, tak mi jenom řekli, že se mám obrátit na výrobce, oni za nic nemůžou a nic neovlivní. Nyní nevím, co mám dělat, kdy mám právo bud na nový mobil nebo na vrácení peněz. Ty závady na tom mobilu opravdu jsou, nejspíš je špatný sowtvare. Byl bych rád, kdyby jste mi zaslali nějaký postup, jak mám postupovat. Jelikož já už nevím, zda jsou někde nějaké firmy, které by mi zjistily závady na mobilu, abych měl nějaký důkaz. Nyní ani nechci už vyměnit ten telefón, už bych chtěl vrátit peníze, jelikož jak sami usoudíte, tak po těchto zkušeností nevěřím této značce, ani společnosti.

Odpověď:

Jelikož se jedná o spotřební zboží, tak dle § 620 občanského zákoníku je záruční doba 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší). § 622 občanského zákoníku pak určuje práva kupujícího v případě, že koupená věc má vady – „Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.“
Tedy pokud bude mít koupená věc vadu, která již byla dvakrát reklamována či má koupená věc současně 3 vady, máte právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny – doporučuji odstoupení od smlouvy zaslat písemně. V ostatních případech mát právo na opravu koupené věci, příp. její výměnu.

Dodržování obecně závazné vyhlášky

Otázka:

Má-li obecní úřad obecně závaznou vyhlášku o zákazu pořádání ohňostrojů bez předchozího ohlášení, jak může občany sanciovat, pokud se vyhláška porušuje. Resp. jak může samotná obec vymoci dodržování jakékoliv obecně závazné vyhlášky, pokud není dodržována? Může zastupitelstvo či rada přijmout k příslušné vyhlášce rovnou i nějaký postih?

Odpověď:

Pokud se někdo chová v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, tedy nedodržuje povinnost, které tato vyhláška stanovuje, pak se dopouští přestupku dle § 46 zákona o přestupcích a za toto jednání mu může být uložena pokuta až do výše 30.000,- Kč.

Určení otcovství, testy DNA

Otázka:

Před dvěma roky sem chodil s kamarádkou,která se v té dobé rozházela s přítelem. Spali jsme spolu a ona otěhotněla. Řekla mě,že čekáme dítě a bydlela stále u svého přítele.Pak přestala komunikovat(pouze několik sms) až do porodu. Den po porodu sem se dozvěděl info o dcerce. Ale i to,že vlastně není moje. Po čase mě zase bylo řečeno,že je moje. V odném listě ovšem jako otec nejsem uveden. pán,který je uveden v rodném listě si dělal testy DNA a ty uznány u soudu prý nebyly. Pak se nějakou dobu nic nedělo a asi před měsícem mě přes matku „mé dcery“ bylo oznámeno,že půjdeme znovu na testy DNA…já,dcera a matka a že tyto testy uhradí údajný otec. Na testech sem byl a cca po 14 dnech byli výsledky a mě bylo oznámeno,že testy budu hradit já. Bohužel nejsem finančně na tom dobře a takovou částku nemám. Pán se chtěl vyrovnat mimosoudně,ale jelikož nemám peníze a nemám si je ani kde vypůjčit,oznámil mě,že to bude po mě vymáhat soudní cestou i se soudními výlohami. Má na to právo? Vůbec se v tom nevyznám a chtěl bych poradit co mám dělat? Děkuji moc za odpověď a doufám,že jste můj dotaz pochopili…nevím jak jinak bych můj problém popsal.

Odpověď:

V tomto případě vám moc nepomohu, protože neznám konkrétní dohodu o uhrazení testů, s kým jste se na tom dohodl, zda to bylo ústně či písemně a kdo u této dohody byl přítomen. Doporučuji vám obrátit se na advokáta a jemu problém osobně vysvětlit a poradit se s ním. I tak, pokud by došlo k soudnímu řízení a částka po vás byla soudní cestou vymáhána, měl byste si vzít na pomoc právního zástupce. Jestliže nemáte dostatek finančních prostředků, můžete si např. pak u soudu podat žádost o ustanovení právního zástupce (formulář žádosti vám vydají na soudě) a ten vám může být ustanoven zdarma či za sníženou odměnu.
Nicméně, co se týče otcovství, jestliže je v rodném listu dítěte uvedena jiná osoba jako otec dítěte, dosáhnout změny není tak jednoduché. Pokud nebudete souhlasit a onen nyní uvedený otec by chtěl své otcovství popírat, jen vaše pozitivní testy DNA k tomu nestačí. S tím vším by vám ale poradil nějaký místní advokát.