internetový nákup zakázaných léčiv

Otázka:

V roce 2008 nakoupil můj syn přes internet nějaké léky, k nimž je nutný lékařský předpis (prý jen 2 léky). Nyní je pozván na Policii ČR k podání vysvětlení. Jak by se měl na Policii chovat? A co mu může hrozit?

Odpověď:

V tomto případě bych doporučovala Vašemu synovi s Policií ČR spolupracovat a uvádět pravdivé informace (jak bude před i poučen, tak křivou výpovědí by se dopustil trestného činu). Pokud látky nakoupil skutečně pro svou osobu a v zanedbatelném množství, tak trestně stíhán nebude. K podání vysvětlení není nutné mít právního zástupce.
Pokud k nákupu došlo v roce 2008, tak se bude toto jednání posuzovat dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů je pak jako trestný čin upraveno v § 187, § 187a a § 188 tohoto zákona takto:

§ 187
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

§ 187a
(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.

§ 188
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
c) získá-li takovým činem značný prospěch.

Pro stanovení, jaké množství může být drženo je však rozhodující, o jakou konkrétní látku se jedná.