Kupní smlouva o prodeji movité věci

 

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÉ VĚCI

 

uzavřená podle § 588 a násl. občanského zákoníku, v platném znění,

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou,

 

 

Prodávající : jméno, příjmení

rodné číslo

trvalé bydliště

 

a

 

Kupující : jméno, příjmení

rodné číslo

trvalé bydliště

 

 

takto:

 

 

Článek 1. Předmět smlouvy

 

 1. Prodávající prohlašuje, že je jediným a výhradním vlastníkem …………………., značky …………….., rokem výroby ……… (dále jen „předmět koupě“).

 2. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává předmět koupě kupujícímu.

 3. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

 

Článek 2. Kupní cena

 

 1. Prodávající prodává předmět koupě za sjednanou kupní cenu ve výši ………..,- Kč.

 2. Účastníci se dohodli, že kupní cena bude zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy. Zaplacení kupní ceny bude potvrzeno podpisem této smlouvy prodávajícím.

 

Článek 3. Prohlášení prodávajícího a kupujícího

 

 1. Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že předmět koupě nemá žádné zjevné, faktické či skryté vady, neváznou na něm žádné právní vady ani cizí práva, je ke dni podpisu této smlouvy plně funkční a způsobilý k užívání, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly vést k tomu, aby kupujícímu bylo bráněno ve výkonu získaných práv.

 2. Pokud se v budoucnu ukáže, že prohlášení prodávajícího uvedená v předchozím odstavci jsou nesprávná nebo nepravdivá, má se za to, že prodávající porušil smlouvu a kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.

 3. Kupující prohlašuje, že se dostatečně seznámil se stavem a charakterem předmětu koupě a v tomto stavu jej převezme do svého výlučného vlastnictví.

 

Článek 4. Přechod vlastnického práva a předání věcí

 

 1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího převzetím věci.

 2. Předmět koupě předá prodávající kupujícímu při podpisu této smlouvy. Převzetí předmětu koupě bude potvrzeno podpisem této smlouvy kupujícím.

 3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem předání předmětu koupě.

 

Článek 5. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží jeden stejnopis.

 3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma účastníky.

 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma účastníky.

 5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

 

 

V ……………………………….dne ………2008

 

 

 

……………………………………                                              ……………………………………….

        Prodávající                                                                                   Kupující