Kupní smlouva o prodeji nemovitostí

 

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

 

uzavřená podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

 

 

Prodávající : jméno, příjmení

rodné číslo

trvalé bydliště

 

a

 

Kupující : jméno, příjmení

rodné číslo

trvalé bydliště

 

takto :

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

1.   Prodávající prohlašuje, že je na základě ……………………………………………………… výlučným vlastníkem této nemovitosti :

          – ………………………………………………. ;

v obci ……………….., katastrálním území ……………….., zapsané u Katastrálního úřadu pro ……………….., Katastrálního pracoviště …………….. na LV č. ………. (dále jen „nemovitost“).

 

2.    Prodávající výše uvedenou nemovitost prodává se všemi součástmi a příslušenstvím, jak stojí a leží v souladu s § 501 občanského zákoníku, a se všemi právy a povinnostmi kupujícímu. Kupující se zavazuje zaplatit za ně kupní cenu a přijmout je do svého výlučného vlastnictví.

 

2. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1.   Kupní cena za nemovitosti činí celkem ………………..,-Kč (slovy: …………………… korun českých). Tato kupní cena je konečná a nepřekročitelná.

2.   Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajícího č. ……………… následujícím způsobem :

a) záloha ve výši …………………….,-Kč bude zaplacena prodávajícímu nejpozději do …. dnů ode dne podpisu této smlouvy;

b) doplatek ve výši …………………,-Kč bude zaplacen prodávajícímu nejpozději do …. dnů ode dne kdy bude kupujícímu doručena tato kupní smlouva opatřená doložkou katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí v jeho prospěch. Dnem připsání tohoto doplatku na účet prodávajícího bude kupní cena považována za úplně zaplacenou.

3.   Kupní cena zahrnuje daň z převodu nemovitosti, kterou v souladu s příslušnými právními předpisy zaplatí prodávající.

 

3. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

 

1.   Prodávající prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem nemovitosti; na nemovitosti neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné dluhy, věcná břemena, zástavní ani jiná práva třetích osob či jiná zatížení, ani neexistují skutečnosti, které by mohly vést k omezení vlastnického práva; mu není známa žádná nežádoucí kontaminace nemovitosti škodlivými látkami jakéhokoliv druhu; ohledně nemovitosti nebyly uplatněny žádné restituční nároky a není vedeno žádné soudní, exekuční či jiné řízení, které by postihovalo nemovitost; ohledně nemovitosti není uzavřena žádná jiná kupní smlouva či smlouva, která by nemovitost jakkoliv zatěžovala; veškeré nemovitosti, stavby nebo příslušenství na nemovitosti, které nejsou zapsané v katastru nemovitostí, jsou v jeho výlučném vlastnictví, jsou předmětem této kupní smlouvy a stávají se vlastnictvím kupujícího zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího; kupujícího řádně seznámil se stavem, charakterem a druhem nemovitosti.

2.   Prodávající se zavazuje, že ode dne podpisu této smlouvy neučiní žádné úkony, které by vedly k porušení jakéhokoliv prohlášení z předchozího odstavce nebo k tomu, že by se některé z nich stalo nepravdivým nebo neplatným.

3.   Kupující prohlašuje, že je mu znám stav, charakter a druh prodávané nemovitosti tak jak stojí a leží, a zavazuje se včas zaplatit kupní cenu a převezít nemovitosti do svého výlučného vlastnictví se všemi právy a povinnostmi.

4.   Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně poskytnou veškerou potřebnou součinnost ve všech záležitostech spojených s prodejem nemovitosti a s převodem vlastnického práva k ní.

 

4. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

 

1.   Vlastnictké právo k nemovitosti přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva v jeho prospěch do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu.

2.   Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se všemi požadovanými přílohami podá kupující u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této smlouvy. Tento návrh bude smluvními stranami podepsán současně s touto kupní smlouvou. Poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí nese kupující.

3.   Smluvní strany se zavazují poskytnout katastrálnímu úřadu potřebnou součinnost a zavazují se doložit na výzvu katastrálního úřadu veškeré požadované podklady, popřípadě doplnit či změnit tuto smlouvu nebo návrh na vklad do katastru nemovitostí anebo odstranit vytýkané vady v souladu s požadavky příslušného katastrálního úřadu.

4.   Smluvní strany a jejich právní nástupci jsou vázáni svými právními úkony až do pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva. Smluvní strany prohlašují, že se až do provedení vkladu podle tohoto článku zdrží jakýchkoliv činností, které by vedly ke zmaření či ztížení tohoto úkonu.

 

 

5. PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

 

1.   Prodávající je oprávněn užívat nemovitost do dne jejího předání kupujícímu. Veškeré náklady spojené s užíváním nemovitosti ponese až do tohoto dne prodávající.

2.   Prodávající se zavazuje předat nemovitost do …. ode dne úplného zaplacení kupní ceny.

3.   Prodávající se zavazuje, že nemovitost kupujícímu předá vyklizenou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A SANKCE

1.   Jestliže prodávající poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z článku 4. nebo 5. této smlouvy nebo se jakékoliv z jeho prohlášení projeví jako neúplné, nepravdivé či zavádějící, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.   Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude kupující v prodlení se zaplacením zálohy nebo doplatku kupní ceny o více než … dnů po uplynutí lhůt k zaplacení podle článku 2. odstavce 2. písm. a) a b).

3.   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Kupní smlouva se odstoupením ruší od počátku. V tomto případě jsou smluvní strany povinny vrátit si veškerá do doby odstoupení poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat s ohledem na zásady o bezdůvodném obohacení, čímž není dotčen nárok smluvních stran na smluvní pokutu a případnou náhradu škody.

4.   V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny podle platebních podmínek sjednaných v článku 2. odst. 2. této smlouvy, se kupující zavazuje k zaplacení smluvní pokuty ve výši ……,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

5.   Pro případ každého jednotlivého porušení kterékoliv povinnosti stanovené v článku 4. nebo 5. této smlouvy se smluvní strany zavazují strany zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši ………..,- Kč za každé takové porušení. Tím není dotčen nárok na případnou náhradu škody.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.   Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.   V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným či neúčinným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat účelu původního ustanovení.

3.   Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.   Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží prodávající i kupující. Čtyři stejnopisy jsou určeny pro potřeby příslušného katastrálnímu úřadu, přičemž tyto stejnopisy budou do okamžiku podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uloženy u kupujícího.

6.   Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

 

 

V …………………………… dne ………………………

 

 

………………………………………………                              ……………………………………………….

                  Kupující                                                                               Prodávající