Nájemní smlouva

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA

 

uzavřená podle § 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou

 

 

Pronajínatel : Jméno, příjmení

rodné číslo ………

trvale bytem …………… a

 

Nájemce : Jméno a příjmení

rodné číslo ………

trvale bytem ……………

 

takto :

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

 

1.   Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky ve … podlaží v domě č.p. ….. na pozemku …….., v ulici …….., v obci …… Předmětem nájmu, který přenechává nájemci do nájmu, je byt 1+1, … kategorie s příslušenstvím (dále jen „byt“). Byt sestává z kuchyně o výměře … m2, pokoje o výměře … m2, koupelny o výměře … m2, WC o výměře … m2 A předsíně o výměře … m2. Byt je vybaven 1x kuchyňskou linkou, 1x plynovým sporákem, 1x vanou, 1x umyvadlem, 1x WC mísou s nádržkou, 2x vodovodními bateriemi, 2x topnými tělesy, 2x vestavěnými skříněmi, 1x domácím telefonem, zvonkem a 1x listovní schránkou. Příslušenstvím bytu je sklepní prostor o výměře 5 m2 v přízemí budovy.

2.   Pronajímatel přenechává byt nájemci ve stavu vhodném k řádnému užívání a to za účelem bydlení s tím, že byt bude užívat nájemce a osoby zde uvedené (dále jen „spolubydlící osoby“). Nájemce prohlašuje, že těmito osobami jsou :

 

……………………………………………………………………………

3.   Nájemce prohlašuje, že se ke dni předání bytu seznámil se stavem a vybavením bytu a v tomto stavu jej přebírá.

 

2. DOBA A ZÁNIK NÁJMU BYTU

 

1.   Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od …. do …..

2.   Nájem bytu zaniká uplynutím doby nájmu, písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí.

3.   Pronajímatel může smlouvu vypovědět z důvodů uvedených v zákoně (§ 711 a 711a občanského zákoníku). Nájemce může dát výpověď i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta se řídí podle § 710 odst. 2 občanského zákoníku a činí tři měsíce. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

4.   Nájemce je srozuměn s tím, že po zániku nájmu bytu mu nevzniká žádný nárok na zajištění náhradního bytu či ubytování ze strany pronajímatele.

 

3. NÁJEMNÉ A ÚHRADA ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTU

1.   Nájemce se zavazuje platit pronajímateli měsíčně nájemné ve výši …………….. Kč (slovy: ……………..).

2.   K nájemnému dle odst. 1 se nájemce zavazuje měsíčně platit navíc následující zálohy na služby spojené s užíváním bytu (např. vodné, stočné, …) celkově ve výši …………….. Kč.

3.   Skutečné náklady za ceny služeb vyúčtuje pronajímatel každoročně nájemci nejpozději do …………….., a ve lhůtě …………….. bude provedeno vyrovnání případných nedoplatků a přeplatků.

4.   Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu jsou splatné na účet pronajímatele č. …………nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, za který jsou nájemné a zálohy placeny.

5.   Při prodlení s placením nájemného a záloh je pronajímatel oprávněn účtovat zákonný poplatek z prodlení, který činí 2,5 promile z dlužné částky denně.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.   Práva a povinnosti z nájmu bytu vyplývají oběma smluvním stranám z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.   Pronajímatel je povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

3.   Nájemce a v rozsahu, který se jich týká také spolubydlící osoby jsou povinni zejména :

  • dodržovat veškerá ujednání stanovená v této smlouvě;

  • užívat byt řádným způsobem, udržovat jej v čistotě a obstarávat jeho běžnou údržbu a opravy, a jestliže nájemce neobstará včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od nájemce příslušnou náhradu;

  • vykonávat práva z nájmu tak, aby prostředí v domě zajišťovalo ostatním nájemcům nerušený výkon jejich práv a dodržovat dobré mravy;

  • neprodleně oznamovat pronajímateli potřebu oprav v bytě, které hradí pronajímatel a umožnit mu jejich provedení, přičemž nájemce odpovídá za škody, které vzniknou nesplněním této povinnosti;

  • odstranit na vlastní náklady veškeré závady a poškození, které způsobil v domě a v bytě nájemce nebo spolubydlící osoby, a jestliže tak neučiní má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce takové závady a poškození odstranit sám a požadovat od nájemce příslušnou náhradu;

  • neprovádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, přičemž v případě porušení této povinnosti je pronajímatel oprávněn požadovat, aby nájemce provedené úpravy a změny neprodleně odstranil;

  • nepřenechávat byt do podnájmu bez písemném souhlasu pronajímatele;

  • umožnit pronajímateli po předchozím oznámení přístup do bytu ke kontrole technického stavu bytu, jeho vybavení a dodržování povinností z nájmu a k provedení odečtu měřidel.

4.   Při zániku nájmu je nájemce povinen vyklidit z bytu všechny své věci a vyklizený a čistý jej předat pronajímateli včetně veškerého vybavení poskytnutého nájemci s bytem, a to ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě prodlení s vyklizením a předáním bytu je pronajímatel oprávněn přistoupit k vyklizení bytu soudní cestou. Nájemce je povinen hradit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu až do dne skutečného vyklizení a předání bytu pronajímateli.

5.   V případě prodlení nájemce s vyklizením bytu se sjednává smluvní pokuta ve výši ………,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ihned po jejím vyúčtování.

 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1.   Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.   V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným či neúčinným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat účelu původního ustanovení.

3.   Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

6.   Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

 

 

V … … …… dne …. … 2007

 

 

…………………………………………..                           …………………………………………….

                  Pronajímatel                                                            Nájemce