Plná moc

 

P L N Á M O C

 

Zmocnitel : Název firmy, se sídlem ………., IČ, jednající ……………………

 

Zmocněnec : Jméno, příjmení, datum narození, bydliště

 

Zmocnitel títmo uděluje plnou moc zmocněnci k tomu, aby ho zastupoval ve všech záležitostech a při veškerých jednáních před úřady, orgány státními a místní samosprávy, právnickými i fyzickými osobami. Zmocněnec je jménem zmocnitele oprávněn činit veškeré úkony, a to i písemné, podávat návrhy a žádosti, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci správních, soudních či jiných řízení, přijímat veškeré doručované písemnosti, přijímat plnění nároků, potvrzovat jejich přijetí a vymáhat nesplněné nároky.

 

Tato plná moc se uděluje na dobu od …………… od ……………….

 

V ………………. dne …………………….

 

…………………………………

podpis zmocnitele

 


 

 

Výše uvedené zmocnění přijímám:

 

…………………………………….

podpis zmocněnce