Smlouva o zřízení věcného břemene bydlení

Vzor smlouvy:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Pan/paní ………………………………, r.č. …………………….., bytem …………………………….., dále jako vlastník nemovitosti (povinný z věcného břemene)

a

Pan/paní ……………………………….., r.č. …………………….., bytem …………………………………., dále jako oprávněný z věcného břemene

tuto

smlouvu o zřízení věcného břemene bydlení a užívání nemovitosti

dle ust. § 151n an. občanského zákoníku

 

I.

Pan ……………………………. prohlašuje, že je na základě kupní (darovací) smlouvy ze dne ……… mj. vlastníkem nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro ……………… kraj, Katastrální pracoviště ………………., k.ú. ………………… na LV č. …., jako budova s čp. …. postavené na parc.č. …… – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ……. m2.

II.

Vlastník nemovitosti pan ………………………. podle čl. I. této smlouvy zřizuje oprávněnému z věcného břemene panu ………………………… věcné břemeno doživotního bydlení a doživotního užívání shora uvedené nemovitosti a to v dále uvedeném rozsahu.

Pan …………………. je oprávněn doživotně výlučně užívat byt 2+1 v 1. patře budovy specifikované v čl. I. této smlouvy, který tvoří obývací pokoj, ložnice, kuchyně a koupelna s WC. Zároveň je oprávněn doživotně užívat společnou chodbu, sklep a půdu.

Oprávněný z věcného břemene se zavazuje hradit společně s vlastníkem nemovitosti náklady na údržbu a opravy nemovitosti.

Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a vlastník nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy je povinen toto právo strpět. 

III.

Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

IV.

K nabytí práv odpovídající věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro …………. kraj, Katastrální pracoviště …………………

 

V ……………………………… dne ………………

 

………………………………………………                                 …………………………………………………..

         vlastník nemovitosti                                                             oprávněný