Archiv pro rubriku: Společné jmění manželů

Občanské právo / Společné jmění manželů

Revolvingový úvěr po rozvodu

Otázka:

Od října 2010 jsem rozvedená. Ve smlouvě o vypořádání SJM jsme se s manželem dohodli, že já splatím veškeré úvěry kromě manželovo revolvingového úvěru ve výši 40.000 Kč, ten že si manžel uhradí sám. O této výši jsem se dozvěděla až při jednání o vypořádání SJM. Původně jsem v roce 2002 (v době trvání manželství) podepsala společnosti CETELEM totiž jako manželka prohlášení partnera, kde prohlašuji, že souhlasím s výše uvedenou žádostí partnera a že společně a nerozdílně s partnerem uhradím závazky ze smlouvy. V této smlouvě však byla uvedena částka 10.000 Kč. V průběhu let si manžel bez mého vědomí navýšil částku na 40.000 Kč. Nyní jsem docela nešťastná, minulý měsíc bývalý manžel neuhradil včas splátku a okamžitě mě společnost kontaktovala ohledně úhrady dluhu. Jak mám postupovat, když jsem již mnohokrát dluh splácela, avšak manžel si formou karty může okamžitě vložené peníze vybrat (což také dělá). Má společnost právo po mně chtít celých 40.000 Kč, když jsem souhlasila jen s 10.000 Kč? Za tyto peníze nebyl nikdy nakoupen žádný majetek, vždy to bylo na manželovo osobní spotřebu. Moc Vám děkuji za radu. Jsem totiž na rodičovské dovolené a jako matka tří dětiček doopravdy nevím jak tuto situaci řešit. Bývalý manžel totiž ani nehradí výživné.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že jste v době trvání manželství neměli s manželem zúžené společné jmění manželů (SJM), pak jste odpovědná i za dluhy manžela, které udělal on sám za doby trvání manželství, s výjimkou dluhů, jejichž výše by přesahovala přiměřenou míru poměrů vás jako manželů. Toto je vždy nutné posuzovat individuálně, nicméně domnívám se, že částka 40tis Kč přiměřenou částkou je a tudíž byste byla odpovědna i za dluh v této výši. Samozřejmě po vás může chtít věřitel pouze dluhy vzniklé za dobu trvání manželství, tedy nikoli již za výběry po rozvodu. Jestliže máte ve smlouvě o vypořádání SJM uvedeno, že tento dluh je povinen uhradit váš exmanžel, můžete na základě této dohody poté po něm domáhat zaplacení toho, co jste za něho věřiteli uhradila. V tuto chvíli tak doporučuji věřiteli poslat dopis s vysvětlením situace a žádostí o umožnění splátek.

Dar jednomu z manželů

Otázka:

Moje manželka a její sestra pravděpodobně od jejich strýce (bratr otce) obdrží finanční dar. Manželčina sestra je vdaná, ale pravděpodobně dojde k rozvodu. Chci se zeptat, zda by byl tento finanční dar pouze její, nebo by na něj měl nějakým způsobem nárok i její manžel – ať ještě během manželství nebo při dělení majetku při rozvodu.

Odpověď:

Majetek získaný byť v manželství, ale darem nebo dědictvím, náleží pouze do výlučného vlastnictví obdarovaného manžela – tento majetek tedy nespadá do společného jmění manželů.

SJM a byt koupený po svatbě

Otázka:

Brali jsme se 9.1.,byt se kupoval 6.3.Na kupní smlouvě a jiných dokumentech je jen mé jméno.Je tedy byt jen můj?Jak to bude v případě smrti jednoho z nás?

Odpověď:

V tomto případě záleží na tom, z jakých peněz jste byt kupoval. Je nepodstatné, že na smlouvách i v katastru jste uveden pouze vy jako kupující. Jestliže byl byt pořízen z peněz, které jsou ve společném jmění manželů (SJM), nebo např. na hypotéku, je byt ve společném jmění manželů (termín „bezpodílové vlastnictví“ již několik let neexistuje). Pouze pokud by byl byt pořízen prokazatelně z vašich výlučných peněz (tj. získaných před uzavřením manželství) nebo peněz získaných darem nebo dědictvím, pak byste byl výlučným vlastníkem vy. V případě smrti některého z vás tak záleží na tom, zda je byt ve vašem výlučném vlastnictví nebo v SJM. Pak je také podstatné, zda přichází v úvahu další dědicové (tzn. děti, rodiče, sourozenci). Jestliže vy zemřete, pak byt nebo jeho podíl na něm zdědí dědicové, tj. manželka + případné děti atd.

Družstevní byt a svatba

Otázka:

Mám družstevní byt a plánuji svatbu. Zajímalo by mě, zda v případě rozvodu vznikne manželce nárok na polovinu nebo odstupné, když byt ještě není splacený a můj úvěr bude placen ze společných peněz. Jaká by byla situace, kdybych byt převedl před svatbou, případně v průběhu manželství, do osobního vlastnictví?

Odpověď:

Jestliže byt bude družstevní v době rozvodu, tak manželka nebude mít nárok ani na polovinu ani „odstupné“ z bytu. Předmětem vypořádání budou pouze peníze, které za dobu trvání manželství budete investovat do bytu a to jak do úvěru tak např. na rekonstrukci. Stejně tak pokud byt převedete do OV, bude pouze váš a manželka na něj nebude mít žádné právo a to ani na žádnou jeho část – pouze na již uvedené vypořádání za investice či splátky úvěru a to bez ohledu na to, zda byt převedete do OV před manželstvím či v době jeho trvání. Důvod je ten, že se sice uzavřením manželství stanete společnými nájemci družstevního bytu, ale členem družstva zůstanete i nadále pouze jen vy.

Spolecne jmeni manzelu – vyporadaní

Otázka:

Mam dotaz ohledne spolecneho majetku pri rozvodu.Chci si pozadat o rozvod, predmanzelskou smlouvu nemame.Pred rokem jsem koupila byt v ceske repunlice,ktery je v katastralnim urade jen na me jmeno napsany.Ma manzel narok na majetkove vyporadani?

Odpověď:

Záleží na tom, z jakých peněz jste koupi bytu financovala. Jestliže byl byt zakoupen z prostředků, které byly ve vašem výlučném vlastnictví (tzn. získala jste je před uzavřením manželství, nebo jste je zdědila či vám je někdo daroval), pak je i ve vašem výlučném vlastnictví tento dům a nebude se tak v rámci SJM vypořádávat. Jestliže jste ale na zakoupení použila prostředků ze SJM (tzn. peněz získaných za trvání manželství s výjimkami výše uvedenými), pak je třeba i tento dům vypořádat.

Převod části SJM

Otázka:

Zajímalo by mě zda je možné přévest majetek jednoho z rodiču na přímé příbuzné tedy na syny. Podotíkám rodiče vše vlastní na polovic tedy ve SJM . Může tedy být majetek jednoho z rodiču převeden na syny a to bez sohlasu druhého z rodičů.Pokud ne lze to řešit zavětí ve prospěch dětí a jakým způsobem ?

Odpověď:

Společné jmění manželů (SJM) neznamená, že by manželé měli majetek „napůl“ a tudíž není možné, aby z něho část převáděl jen jeden z manželů. U SJM nevlastní žádný z manželů polovinu tohoto majetku, ale vlastníky jsou oba současně celé věci. V případě majetku v SJM je tak možné, aby oba manželé převedli nějakou část z tohoto majetku v SJM na třetí osobu. Vždy se tak tedy sníží hodnota celého SJM a navíc na straně prodávajícího (či dárce) musí být vždy oba manželé.
Tedy odpověď na váš dotaz zní „NE, toto není možné.“
Po smrti rodičů jsou děti vedle pozůstalého manžela dědici ze zákona, tudíž závěť není nutná.

Darování peněz jednomu z manželů

Otázka:

Během manželství jsme postavili RD, na výstavbu mi rodiče přispěli nemalým obnosem peněz 1/3 z ceny RD, částečně převodem částečně v hotovosti, na nákup pozemku a výstavbu. V současné době je situace před rozvodem. Chci se s manželkou dohodnout na vypořádání. Mám nějakou možnost, darování rodiči, abych se vyhnul tahanicím o tento dar, na začátku manželství jsme neměli defakto nic, pokud nepočítám staré auto. Rodiče byli původně proti sňatku, chtěl bych se tedy aspoň zasadit o to aby se jejich peníze nestratily v propadlišti dějin. Manželka si na tento dar nyní činí nárok.
A co by taková darovací smlouva měla obsahovat, je nutné třeba notářské ověření aby nebyla napadnutelná?

Odpověď:

Majetek získaný darem nespadá do společného jmění manželů a patří tak výlučně tomu z manželů, který tento dar obdržel (ledaže by bylo zřejmé, že darováno bylo oběma manželům a pak by tento dar získali do podílového spoluvlastnictví). V rámci majetkového vypořádání by vám tak měla být vyplacena (příp. započtena na jiný majetek ze SJM) darovaná částka, jestliže dům zůstane manželce. Darovací smlouva nemusí být písemná, ale jestliže se nedohodnete a vypořádání SJM bude před soudem, budete muset toto darování prokazovat a v případě ústní smlouvy pak svědeckými výpověďmi rodičů. Na darovací smlouvě není nutný ani ověřený podpis a není ani nutné ji sepsat v notářském zápisu. Respektive ani jedno z uvedených nemůže nikdy zaručit její nenapadnutelnost.

Družstevní byt a svatba

Otázka:

Mám byt v družstevním vlastnictví a plánuju svatbu. Slyšela jsem, že manžel automaticky získá podíl v družstvu a tím i polovinu bytu, který jsem pořídila ještě před naším seznámením. Můžete mi poradit, zda je to pravda a zda se to dá nějak právně ošetřit?

Odpověď:

Vaše informace jsou pravdivé jen z části. Především je nutné si uvědomit, že u družstevního bytu jste pouze členem družstva a nájemcem bytu – k bytu tak nemáte žádná vlastnická práva. Uzavřením manželství vznikne pouze společný nájem družstevního bytu manželi, ale manžel se nestane současně členem družstva. Pokud se rozvedete, tak právo byt užívat zůstane vám, neboť jste nabyla práva na nájem bytu před uzavřením manželství (§705 odst 2 obč.z.) a navíc jste členkou družstva.

Dostavba domu v manželství

Otázka:

Mám následující dotaz. Příští rok se budu ženit, vím, jak to s manželstvím někdy bývá a tak se chci zeptat, co by se stalo v prípadě rozvodu.
Před 3 lety jsem koupil pozemek jako investici, v současné době je cena pozemku čtyřnásobná. Pozemek je zapsán v KN pouze na moje jméno. V roce 2010 jsem začal stavět na tomto pozemku rodinný dům, ten ovšem nestihnu před svadbou dostavět, nicměné z vlastních peněz budu do domu před svadbou investovat cca. 600 tis a dále pak v po svadbě prodám byt v hodnotě 700 tis, kč, který jsem rovněž nabyl sám a před svadbou, peníze z bytu budu beze zbytku investovat do dostavby rodinného domu, ale až po svadbě. Budoucí manželka bude po svadbě do domu rovněž investovat částku cca 500 tis. kč.
V roce 2011 se budu ženit a zajímalo by mě následující v případě rozvodu po dostavbě domu:
1. na jaký majetek bude mít manželka nárok při vypořádání majetku?

2. Jak je stanovena cena domu pro vypořádání? Pokud budu v současné době investovat 600 tis, tak za 20 let dostanu zase 600 tis nebo je částka při vypořádání úměrná stoupající ceně nemovitosti, tzn. Udělá se odhad nemovitosti (tržní cena nebo jiná?) a podíly obou se procentuelně rozpočítají podle vložené částky? Příklad: dům byl v roce 2013 postaven za 2,5 mil. (bez pozemku), já jsem dal 2 mil. Kč (80% ceny domu – z prodeje bytu, vlastní peníze), manželka 0,5 mil. Kč (20% ceny domu), např. V roce 2020 se rozvedeme, tržní cena domu bude 4 mil. Kč, tzn. Já budu mít narok na 4 mil *0,8 = 3,2 mil. Kč, maželka 4 * 0,2= 0,8 mil. Kč? Je to tak správně?

3. Pozemek je nyní pouze v mém vlastnictví (je na KN na moje jmeno), co to znamená pro vypořádání po rozvodu?

4. Na co bych si měl dát pozor až budu v době trvání manželství prodávat byt a veškeré získané peníze dám na stavbu domu? Je potřeba mít všechny faktury psané na sebe nebo jak lze dokázat, ze všechny prostredky byly opravdu použity na stavbu domu? Předpokládám, že při vypořádání budou tyto peníze jen moje a sníží se jimi částka, kterou bych musel vyplácet manželce v případě, že bych si dům nechal.

5. Je vhodné před svadbou udělat nějaký odhad na nemovitost, tzn. Co je prostavěno?

Odpověď:

V tomto případě pozemek je a bude i nadále ve vašem výlučném vlastnictví. Co se týče domu, zde je to již složitější. Záleží na tom, v jaké fázi bude stavba v době uzavření manželství. Jestliže v tu dobu již na stavbě budou provedeny prvky dlouhodobé životnosti (zejm. svislé a vodorovné konstrukce, konstrukce střechy a schodiště) a případně většina prvků ostatních, lze z toho zpravidla dovodit, že za trvání manželství je pak jen dokončována již existující věc a v takovém případě stavba do společného jmění manželů nebude patřit a bude pouze ve vašem výlučném vlastnictví (judikát vydaný sbírce Soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR R 44/1993). V takovém případě pak při vypořádání v rámci rozvodu by vaší manželce náleželo pouze vrácení částky, kterou ze svých výlučných peněz do nemovitosti investovala. Nicméně bude záležet na tom, v jaké fázi dostavěnosti dům bude a také zda se nedohodnete jinak. Co se týče investic, tak ty se vypořádávají podle toho, kolik bylo vloženo bez ohledu na zvýšení hodnoty věci, do níž byla investice vložena. Tedy, vloží-li 600tis Kč, pak jí ve vypořádání náleží 600tis Kč.
Pozemek nebudete vypořádávat vůbec – ten je a bude pouze ve vašem výlučném vlastnictví.
Pokud si chcete tedy nemovitost ponechat sám a stavba bude v takové fázi, jakou jsem výše uvedla, je vhodné nechat si zpracovat posudek před vlastním uzavřením manželství pro případné prokazování do budoucna.

Manželka zdědila v manželství půl domu

Otázka:

Manželka zdědila v našem manželství půlku domu. Jsme oba rozhodnuti že se rozvedem, ale mám pocit, že se snaží tu svoji polovinu rychle přepsat na svoji matku, aby se se mnou o ni nemusela dělit. Mám vůbec nárok na čvrtinu domu? A kdyby ano, co mám udělat abych o ni nepřišel. (mimochodem je to dům na kterém jsem udělal dost práce).

Odpověď:

Ale vy na tuto zděděnou půlku domu nemáte naprosto žádný nárok. Majetek získaný dědictvím nebo darem nepatří do společného jmění manželů a je tak pouze ve výlučném vlastnictví toho z manželů, který jej takto získal. V rámci majetkového vypořádání společného jmění manželů byste si mohl max. nárokovat 1/2 z toho, co bylo vynaloženo např. na rekonstrukci tohoto jejího majetku ze SJM, příp. celou část, pokud byste tam investoval své peníze získané také např. dědictvím nebo darem, nebo které jste měl ještě před manželstvím.