Archiv pro rubriku: Dovolená

Pracovní právo / Dovolená

Stará dovolená a její čerpání

Otázka:

V roce 2010 (prosinec) jsem si nevybral z důvodu nemoci naplánovanou dovolenou a nyní jsem zaměstnavatelem nucen si ji v převážné většině vybrat do konce února. Jestli si dobře pamatuji, dovolená za předcházející rok se vždy musela vybrat nejpozději do konce října, jinak 1. listopadu zaměstnanec automaticky nastoupil na dovolenou. Platí toto prosím stále? Může mi zaměstnavatel nařídit vybrat dovolenou do konce února? Můžete mi prosím případně zaslat i název / číslo zákonu, ve kterém ja tato informace uvedena.

Odpověď:

Je pravda, že nevyčerpanou dovolenou za předchozí rok si můžete vybrat až do 31.10. a pokud byste si ji do 31.10. nevybral, automaticky byste na ni nastoupil 1.11. Nicméně o čerpání dovolené zaměstnanců rozhoduje zaměstnavatel a ten vám také může čerpání dovolené nařídit (§ 217 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.).

Nárok na dovolenou ve zkrácené pracovní době

Otázka:

Neumim si pomoci s vypoctem naroku na dovolenou pri zkracenem pracovnim uvazku, mam zamestnance, kteri pracuji v tydnu bud 1 den v tydnu, 2dny v tydnu, 3dny v tydnu,4 dny v tydnu – jak se vypocitava temto zamestnancum event narok na dovolenou … odpracovane dny ?

Odpověď:

Nárok na dovolenou vypočtete poměrně podle odpracovaných hodin … při plném úvazku, tj. 40 hodin týdně při jednosměnném provozu, má zaměstnanec ze zákona nárok na dovolenou 4 týdny. Pokud odpracuje polovinu = má nárok na polovinu dovolené = 2 týdny. Atd.

Proplacení dovolené vs. rodičovská

Otázka:

Mám dotaz ohledně dovolené za kalendářní rok 2010.
V současné době jsem od 11.12.2010 na rodičovské dovolené a dle sdělení firemní účetní, mám ještě nárok na 17 dní řádné pracovní dovolené.
Problém je však v tom, že mi jí zaměstnavatel odmítá proplatit a argumentuje tím, že pokud již čerpám RD, nemůže mi vyjít vstříc.
Veškeré informace jsem si ale zjišťovala jak na ÚP, tak na OSSZ v místě svého trvalého bydliště.
Tam mi bylo řečeno, že proplacení, nebo nástup na řádnou dovolenou vůbec nemá žádný vliv na to, že již čerpám RD (rodičovský příspěvek).
Další podstatná věc, která mi byla oznámena je, že o proplacení zmiňované pracovní dovolené lze žádat i tři měsíce zpětně.
Já jsem zaměstnavateli žádost odesílala jak po nástupu na RD, tak ještě jednou v průběhu měsíce prosince 2010.
Na to mi byl od něj doručen dopis s tím, že dle zákona mám nárok na proplacení, či čerpání dovolené těsně po ukončení MD, nebo až po ukončení RD.
Jsem z toho naprosto vyčerpaná a už nevím, jaké kroky podniknout a na čí straně je právo?!
Prosím tedy o radu, případně, jaký zvolit postup.

Odpověď:

Máte pravdu – souběh RP a čerpání dovolené (resp. pobírání náhrady mzdy za dovolenou) se nevylučuje. Tudíž můžete požadovat, aby vám byla mzda proplacena. Pokud na to váš zaměstnavatel nepřistoupí, obraťte se na příslušný inspektorát práce a podejte jim stížnost na svého zaměstnavatele.

Náhrada za dovolenou při neplatné výpovědi – rozhodnutí NS CŘ

Otázka:

Zaměstnavatel zrušil zaměstnanci pracovní poměr dle §55 odst.1 písm.b). Odvolací soud vydal (po roce) rozsudek o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel na to reagoval tak, že dal zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost dle §52 písm.c), s dodatkem o jiných překážkách v práci na straně zaměstnavatele dle §208, ale u soudu vzal výpověď zpět. Následně dal zaměstnanci další výpověď se stejným §52 písm. c). Zaměstnavatel odmítá zaměstnanci zaplatit náhradu za dovolenou za období od okmažitého zrušení pracovního poměru do faktického ukončení pracovního poměru (2 roky) s tím, že po dobu neplatného rozvázání pracovního poměru nepřísluší zaměstnanci náhrada za dovolenou až do doby, kdy došlo k platnému ukončení pracovního poměru. Toto zdůvodňuje rozsudkem nejvyššího soudu.
Můžete mě sdělit zda má zaměstnavatel pravdu a zda takový rozsudek nejvyššího soudu existuje ?

Odpověď:

V rozsudku Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 2343/2003 ze dne 30.3.2004 je uvedena tato právní věta:
„Rozvázal-li zaměstnavatel se zaměstnancem neplatně pracovní poměr, nenáleží zaměstnanci za dobu, počínanou ode dne, kdy měl pracovní poměr účastníků podle neplatného rozvázání skončit, až do dne, kdy mu zaměstnavatel umožnil pokračovat v práci nebo kdy došlo k platnému skončení pracovního poměru, popřípadě do rozhodnutí soudu, jímž bylo řízení o žalobě zaměstnance o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí pravomocně skončeno a kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou na zotavenou, i když zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával.“
Z výše uvedeného je tak zřejmé, že váš zaměstnavatel má pravdu.

Dovolená při zkráceném pracovním úvazku

Otázka:

Od 1.1.2011 se vracím do práce z rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek budu i nadále pobírat, neboť dítě nebude ve státním zařízením. Se zaměstnavatelem jsem se domluvila na zkrácení úvazku na 80%. K platné pracovní smlouvě jsme uzavřeli dodatek pro rok 2011, kde je řečeno, že úvazek činí 32 hodin rozvržených do čtyřdenního pracovního týdne. Není ani písemně ani ústně stanoveno, které dny musím pracovat a který den budu čerpat volno. Záleží na domluvě. Ráda bych se zeptala, jak je s dny dovolené a s náhradou za dovolenou. Hádám, že mi zůstává plný nárok, tj. 25 pracovních dnů (týden navíc). Vzhledem k tomu, že si mohu sama určit den, kdy pracovat nebudu, není mi jasné, jak se určí, kdy budu a nebudu čerpat dovolenou. Příklad – budu-li chtít prodloužený víkend, nakumuluji si práci na pondělí – čtvrtek a další týden úterý až pátek, pátek a pondělí budu mít volno a dovolenou nečerpám? Pokud budu chtít týden volna, budu čerpat pouze 4 dny? Jak je počítána náhrada? Nechci se dostat do problému a chci, aby bylo vše v pořádku.

Odpověď:

Zákonem stanovená min. výměra dovolené ve výši 20 dnů je určena pro plný úvazek, tzn. 40 hodin týdně při jednosměnné práci. Jestliže tedy budete pracovat na zkrácený úvazek, bude se vám o to poměrně krátit dovolená. Pokud ale ve své pracovní smlouvě (či jejím dodatku) máte uvedeno, že váš úvazek je 32 hodin a že vám náleží dovolená 25 dnů, máte samozřejmě nárok na 25 dnů. Pokud v dodatku o sníženém úvazku není uvedeno nic o dovolené, bude se vám samozřejmě poměrně krátit. Co se týče čerpání dovolené, se zaměstnavatelem byste se měla dohodnout v dostatečném předstihu na tom, kdy budete vykonávat práci. Pokud pak v některém z těchto dnů budete čerpat volno, bude se jednat o dovolenou. Toto byste si měli dohodnout dostatečně dopředu, aby nevznikaly zbytečné spory.

Nárok na dovolenou

Otázka:

Na kolik dnů dovolené mám nárok?

Jsem zaměstaná u stejného zaměstnavatele již 5 let. V roce 2010 jsem od ledna do března odpracovala prý 52 dnů, pak jsem onemocněla (asi 44 dnů). Od 6.5. 2010 jsem navazovala na nemocenskou a čerpala jsem mateřskou dovolenou, která mi skončila 19.11.2010. Po tomto datu jsem žádala o čerpání dovolené, ale paní účetní mi vypočetla jen 10 dnů, je to možné? Pracovní poměr nekončím.

Odpověď:

Ve Vašem případě lze předpokládat, že Vám přísluší poměrná část dovolené za kalendářní rok (§ 212 zákoníku práce). K přesnému stanovení dovolené, na níž Vám vzniká nárok je však nutné znát přesná data od kdy do kdy jste byla v pracovní neschopnosti a dále je nutné znát výměru dovolené (zda-li je v zákonné délce 4 týdnů či zda-li byla zaměstnavatelem určena doba delší).
Dle § 212 odstavec 2 zákoníku práce poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Zde je pak nutné upozornit, že z tohoto pohledu se mateřská dovolená posuzuje jako odpracovaná doba, avšak doba, kdy jste byla v pracovní neschopnosti, nikoli.

Dovolená při zkráceném úvazku

Otázka:

Pracuji v nemocnici jako lékařka na plný úvazek 8hodin denně + služby cca 80hodin/měsíc. Z důvodu péče o malé předškolní děti, potřebuji zkrátit úvazek na 0,8. Lze si zvolit den, kdy potřebuji volno nebo ho určuje zamněstnavatel ? Vzhledem k službám, které bych nadále plnila ve stejném rozsahu tj. 80hodin/měsíc, jaké mám právo na dovolenou, zohledňuje se celkový počet odpracovaných hodin? Lze postavit smlouvu se zamněstnavatelem tak, aby nárok na dovolenou i vypočítání hodinové mzdy při zkráceném úvazku+služby bylo pro mně výhodnější vzhledem k odpracovaným hodinám vyšším než při plném úvazku.

Odpověď:

V tomto případě bude záležet na znění nové pracovní smlouvě (příp. na dodatku k pracovní smlouvě stávající), přesněji jak v ní bude délka dovolené určena. Obecně pouze lze říci, že není-li zaměstnavatelem určeno jinak (zaměstnavatel může určit délku dovolené ve větším rozsahu), tak nárok na dovolenou se poměrně sníží dle snížení pracovní doby.
Čerpání dovolené dle § 217 odstavec 1 zákoníku práce určuje zaměstnavatel. Avšak Vy jste oprávněna požadovat neplacené volno z důvodů překážky v práci na straně zaměstnance dle § 191 a následující zákoníku práce, kdy v § 191 zákoníku práce je stanoveno: „Zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti …, po dobu karantény …, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti …“

Nucené čerpání dovolené a její napracování

Otázka:

Máme ve firmě nárok na 25 dní dovolené ročně.V plánovacím kalendáři na tento rok bylo naplánováno 24 dnů celozávodní dovolené.Další tři dny vyhlásilo vedení v červenci v týdnu,kdy byly dva svátky.Bylo to z důvodu nedostatku zakázek.Ze stejného důvodu jsme ještě zůstavali doma po jednotlivých dnech. Čili již byla doba dovolené vyčerpána a zaměstnavatel nás nutí dny navíc napracovat pod pohrůžkou nevyplacení prémií. Byly jsme dále s kolegyní donuceny podepsat,že žádáme v prosinci o neplacené volno,pokud tyto dny nenapracujeme. Chtěla bych se zeptat jestli je postup firmy správný a jestli má na takovéto jednání právo.

Odpověď:

V ustanovení § 217 odstavec 1 zákoníku práce je stanoveno, že dobu čerpání určuje zaměstnavatel. Avšak ani ten není oprávněn nařídit čerpání dovolené nad rámec stanovené doby dovolené.
Dle Vašich informací usuzuji, že jelikož jste neměli dostatek zakázek, měl k tomuto zaměstnavatel přistupovat dle § 207 a následující zákoníku práce, neboť se jednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele.
V tomto případě Vám doporučuji obrátit se na Oblastní inspektorát práce a na Vašeho zaměstnavatele podat stížnost.
Budou-li Vám vyplaceny prémie, záleží pouze na uvážení zaměstnavatele, neboť na tuto složku mzdy není právní nárok.

Dovolená při skončení prac.poměru

Otázka:

Chci se zeptat na následující, k 1.1.2011 bych chtěla podat výpověď u zaměstnavatele (tedy tak, abych k 1.3. mohla pracovat někde jinde). Tento rok mám ještě nevyčerpanou dovolenou a počítám, že od ledna by mi zase měla naskočit i nová dovolená pro nový rok (25 dní). Chci se zeptat, když v prosinci podám výpověď s platností k 1.1. a dvouměsíční výpovědní lhůtou, budu mít právo na čerpání 25 dnů dovolené, které bych měla mít od 1.1. normálně k dispozici? A ještě takto, pokud bych náhodou nevyčerpala dovolenou z letošního roku (což pro jistotu chci, ale kdyby náhodou), budu mít právo na její dočerpání taky od ledna dále? Pokud ne, tak by asi bylo lepší dát výpověď k 1.2. a vyčerpat dovolenou v lednu, že?

Odpověď:

Předně – co máte na mysli tím, že byste chtěla podat K 1.1.2011 výpověď? Že ji tento den podáte? To by bylo pozdě … abyste mohla od 1.3. pracovat již jinde, musíte podat výpověď v průběhu prosince 2010.
A dále – počítáte špatně: v roce 2011 vám nevznikne nárok na dovolenou v trvání 25 dnů … jestliže budete zaměstnána jen do konce února, vznikne vám nárok pouze na 2/12 z 25, tj. cca na 4 dny a ty si buď vyberete nebo vám ji zaměstnavatel proplatí. Totéž platí i pro případnou starou dovolenou. Buď si ji vyčerpáte do doby ukončení prac.poměru, nebo vám ji zaměstnavatel proplatí v poslední mzdě.

Praxe a rodičovská dovolená

Otázka:

Pracovnice je na rodičovské dovolené.
Před skončením této dovolené ukončí pracovní poměr.
Po skončení dovolené nastoupí na jiné pracoviště, kde vykonává stejný druh práce.
Započítává se jí do praxe doba mezi tím kdy byl jeden pracovní poměr ukončen a než byl jiný uzavřen (po celou dobu byla na rodičovské dovolené) ?

Odpověď:

Počítá se jí jen doba, kdy pracovní poměr trval. Tedy od uzavření smlouvy do uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru (příp. vypovězením pracovního poměru). Doba po rozvázání pracovního poměru se do této doby nepočítá, a to i přesto, že tuto dobu byla pracovnice na rodičovské dovolené.