Archiv pro rubriku: Opatrovnictví

Rodinné právo / Opatrovnictví

Spoření pro dítě, které mám v pěstounské péči

Otázka:

Mám dítě v pěstounské péči, a založila jsem mu spoření se státní podporou. Nyní jsem chtěla po třech letech spoření zrušit a peníze vybrat, protože už dále nechci spořit. Dítě (12 let) bude žít u svojí matky, která je alkoholička a nechci aby peníze vybrala matka, nebo samo dítě, které by jí peníze dalo. Ve spořitelně mi bylo sděleno, že potřebuji souhlas opatrovnického soudu. A to i v případě, že bych se chtěla vzdát státní podpory a vybrat si pouze našetřené peníze. Jak mám postupovat? Je opravdu opatrovnický soud nutný, co dělat, když chci peníze zpátky, aby neskončily ve špatných rukách?

Odpověď:

Neznám podmínky předmětného spoření, nicméně je-li založeno na dítě, je pravděpodobné, že byste se musela opravdu na soud obrátit a vyžádat si jeho souhlas. Doporučila bych vám to s tím, že byste se mohla se soudcem dohodnout na tom, že naspořené peníze budou uloženy na zvláštním účtu dítěte, které k nim získá přístup v době své zletilosti. Nicméně co s těmito penězi dítě udělá potom už neovlivníte.

Pěstounská péče u babičky

Otázka:

Mám děti v pěstounské péčí u své matky tudíš babičky holek ale je tu jistý problém ohledně děti starají se o ně uš nejaký čas otce je ve v.trestu a tak bylo velice jednoduché děti získat do péče soudkyne je vuči mé osobě zaujata tak ve všem jde na ruku matce,no po ustanovení alimentu které řádně platim stále z dohady mé matky která tvrdí že jí soudkyně nařídila že děti nesmí ke mě domu a nejlepe vubec nikam ale nemám jedinej papír o takovémto rozhodnutí,myslím že je to jen fraška aby holky nechteli spět ke mě ,vím že by rádi stýkám se snima nečekaně u dědy a u matky jen občas tam jin nemužu nic říct sou vždy zmanipulováni a boji se odpovídat,pokud sou mimo tak sou zpokojeni a poví vše bez strachu,dále vím že žijou na urovni né zrovna dle výše příspěvku neustále bez peněz a tim tvrdí že je vše drahé a že to jde do dětí a tak no ale vidím že to tak není vzhed kde bydlí a jak no o tom bych pochybovala ale socialka je slepá nebo nevím ,chodí na kontrolu ale pokaždé se ohlásí ale vím že takto bydlet já nebojiná rodina tak se snima nikdo nebaví,,,jen když se holčiny narodili tak sem je měla doma stále a vše sem měla vzorově uklizené ale k tomu se to nedá přirovnat ,v lednici take věčne prázdno no nevím co si myslet,poradte jak mám získat holky abych je mohla brát k sobě alespon na víkendy každý 14 den a prázdniny,myslím že na to nárok mám sem stále jejich matka.

Odpověď:

V tomto případě bych Vám doporučovala obrátit se na advokáta ve Vašem okolí, či občanskou poradnu nebo sociálně-právní orgán ochrany dětí a s jejich součinností požadovat zrušení pěstounské péče, jsou-li k tomu předpoklady.
Taktéž však můžete požadovat, aby Váš styk s dětmi byl soudně upraven. V takovém případě podejte k soudu návrh na výkon rozhodnutí o úpravě styku s nezletilými dětmi. Jestliže se domníváte, že ve věci rozhoduje zaujatá soudkyně, můžete podat námitku podjatosti.

Dohled soudu nad opatrovníkem – přehled o spravování majetku

Otázka:

Letos v srpnu jsem byla ustanovena opatrovníkem svému 18letému synovi, čemuž předcházelo jeho zbavení způsobilosti k práv. úkonům z důvodu těžké formy DMO. Od narození o něj s manželem řádně pečujeme a nyní jsem v situaci, kdy budu povinna předkládat jednou ročně soudu přehled o nakládání s jeho fin. prostředky, což je jeho ID a příspěvek na péči. Osobou pečující pro IV. stupeň závislosti je manžel, já pracuji. Máme ještě 1 nezletilé dítě. Finanční hospodaření celé rodiny obstarávám prostřednictvím jediného bank. účtu, který je na mé jméno, přichází sem i synův ID a PnP. Poraďte, prosím, jak má vypadat přehled o spravování synových financí.

Odpověď:

Zákon nepředepisuje žádné náležitosti ani přesnou úpravu. Mělo by tam být obecně uvedeno koho se to týká, kdo to vypracoval, soupis majetku opatrovaného, jeho hodnota, příp. způsob pořízení, nakládání s ním. Můžete se zkusit zeptat na vašem soudě, zda-li náhodou nemají nějaký formulář. Každopádně pokud by v přehledu byly nějaké chyby či nejasnosti, vyzval by vás soud k nápravě a poté již budete přesně vědět.

Zbavení způsobilosti k právním úkonům

Otázka:

Chtěla jsem se zeptat: bratr trpí pravděpodobně chorobou hraní na automatech, sázení. Půjčuje si od společností krátkodobé půjčky, které nesplácí. Krade peníze mým rodičům. Na domluvy nedbá. Zatím se léčit nechce. Rodiče mají strach, že se neuvěřitelně zadluží a exekuce přijde na jejich majetek. Je možné se proti tomu nějak bránit. Je možné bratra zbavit svépravnosti ze strany rodičů, aby si nemohl dál půjčovat? Bratr je plnoletý.

Odpověď:

V § 10 občanského zákoníku je stanoveno: „Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví. Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí. Soud zbavení nebo omezení způsobilosti změní nebo zruší, změní-li se nebo odpadnou-li důvody, které k nim vedly.“
Pokud se tedy domníváte, že jsou splněny podmínky k tomu, aby soud mohl způsobilost k právním úkonům omezit, je nutné podat k soudu návrh. K návrhu je pak nutné přiložit i lékařské vysvědčení. Rozhodne-li soud o omezení způsobilosti k právním úkonům, určí taktéž v jakém rozsahu je tato způsobilost omezena. V tomto rozsahu pak bude za Vašeho bratra jednat opatrovník.

Neplacní výživného

Otázka:

Manžel má ve své péči syna. Před rozvodem se dohodli na výživném, které má jeho bývalá žena platit. Od té doby má jeho bývalá žena další děti. Do roku 2008 však nebyl problém s placním výživného z její strany (ikdyž byla samoživitelka). Začátkem listopadu 2008 přestala platit, dluh narostl asi 15 000,- kč. Soudem jí bla následně nařízena exekuce na plat. Tak se i určitou dobu dělo. V loňském roce jsme obdrželi ze souciálního úřadu dopis, že tuto exekuci nelze nadále provádět.Letos v dubnu se jí narodilo druhé dítě a mezitím se i vdala. Na výživném dluží synovi, kterého má manžel v péči, téměř 26.000,- Kč. Nezažádala si o snížení výživného ani nedala vědět, kdy a jestli vůbec hodlá na svého prvního syna platit výživné. Na sociálce nám bylo řečeno, že pobírá dávky v mateřství, nelze jí z čeho srážky provádět a není možné upřednostňovat jedno dítě před jiným.
Z pozice laika se mi ale zdá, že v tomto případě jsou upřednostěny děti, které má manželova bývalá žena ve své pěči naúkor syna, kterého má v péči manžel.
Chtěla jsem se zeptat, zda je nějaká možnost aby tuto dlužnou částku zaplatila a nadále řádně platila výživné.

Odpověď:

V tomto případě bohužel skutečně nelze strhávat exekuci z peněžité pomoci v mateřství. Nicméně můžete využít i jiných exekučních prostředků, např. podat návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých či nemovitých věcí, podat návrh na přikázání pohledávky z účtu povinného atd. Další možností je pak obrátit se na exekutorský úřad a pověřit vymožením dlužného výživného exekutora, který pak sám určí, který exekuční prostředek bude v tomto případě nejvhodnější.
Donutit bývalou manželku Vašeho manžela platit výživné nelze, nicméně byste ji mohli upozornit na skutečnost, že pokud nebude výživné hradit, tak se dopouští trestného činu dle § 196 trestního zákona – Zanedbání povinné výživy, kde je stanoveno: „Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

Prodej nemovitosti

Otázka:

Jsem opatrovník svého bratra. Bratr vlastní nemovitost- byt. Já se starám o svého bratra, který je po poslední nejzávažnější mozkové mrtvici zcela odkázán na mojí celodenní péči již pátým rokem. Bratr je ležící. Před měsícem jsem byla soudem uznáná jako jeho opatrovnice, neboť je ve velmi špatném psychické stavu a již není schopen odpovědět na otázky typu jak se jmenuje, kolikátého je atd. Jak jsem se již zmínila v úvodu, bratr je vlastníkem nemovisti- bytu. Tento byt je již dlouhou dobu neobývaný a již pátým rokem zde platíme nájemné. Z tohoto důvodu bychom chtěli uvedený byt prodat a peníze použít v jeho prospěch. Chtěla bych se zeptat, jak by měla vypadat žádost na soud o prodeji bytu. Zda zde musí být zmíněni další sourozenci a svědkové, kteří dosvědčí moji svědomitou péči o bratra. Bratr je u nás trvale hlášený a zavazuji se mu zajistit doživotní bydlení a péči u nás. A také bychom chtěli poradit s formulací tohoto návrhu

Odpověď:

Jelikož píšete, že platíte za byt Vašeho bratra nájemné, lze tedy dovodit, že byt není v jeho vlastnictví, ale že se jedná pouze o byt užívaný na základě nájemní smlouvy. V tom případě Vám doporučuji nájemní vztah vypovědět či ukončit dohodou s pronajímatelem.
Pokud však je Váš bratr skutečně vlastníkem bytu, pak dle § 28 občanského zákoníku je třeba k prodeji souhlas soudu. Místně příslušný je soud, v jehož obvodu má zastoupený své trvalé bydliště. Toto podání může být formulováno např. následovně:
Návrh na vydání souhlasu Okresního soudu v …. k prodeji nemovitosti
Rozhodnutím Okresního soudu ze dne … č.j. …. jsem byla ustanovena opatrovníkem pana ….. nar. …. trvale bytem ….
Pan …. je vlastníkem nemovitosti (přesná specifikace), kterou z důvodu svého špatného zdravotního stavu nemůže již užívat.
Následně popíšete skutkový stav – že pan …. žije ve Vaší domácnosti, kde se o něho trvale staráte, což můžete dokázat svědeckou výpovědí (označit svědky) atd.
Nakonec napíšete, že dle výše uvedeného navrhujete, aby soud vydal toto rozhodnutí: Soud souhlasí s prodejem nemovitosti (specifikace).

LISTINA o ustanovení opatrovníka

Otázka:

Starám se o svého nemocného bratra již čtyři roky a nyní jsem byla ustanovena soudem jako jeho opatrovníkem. A od soudu mi přišla listina o ustanovení opatrovníka, kde se píše že mám oprávnění i povinnost spravovat jeho¨majetek. Chtěla jsem se zeptat, co si mám pod tímto pojmem přestavit. Zda jsem například oprávněna podepisovat smlouvy týkající se jeho majetku například při darování nebo při prodeji tohoto majetku.

Odpověď:

Správou majetku se rozumí nakládání s veškerým majetkem a se všemi závazky zastoupeného. Tuto správu je však nutné rozlišovat na běžnou a neběžnou. Kdy však jde o běžnou správu a kdy již o běžnou správu nelze je však nutné posuzovat dle konkrétních okolností.
Čili můžete za zastoupeného uzavírat běžné smlouvy, vybírat a pro potřeby zastoupeného užívat finanční prostředky, které má na účtě apod. Za běžnou správu se dle soudní praxe nepovažuje např. převod nemovitosti či jeho podílu, odmítnutí dědictví či uzavření dědické dohody apod.
Má-li být učiněn právní úkon, který nelze považovat za běžnou správu majetku, je k tomuto nutný souhlas soudu (§ 28 občanského zákoníku).

SVERENI DO PECE

Otázka:

PRITELKYNE JE V 6. MESICI TEHOTENSTVI MA UZ 3 DETI A TOTO CHCE PORODIT A DAT PRYC I PRESTO ZE MAM ZAJEM SI HO JAKO OTEC NECHAT.JENZE JSEM PO CMP OCHRNUTY NA LEVOU RUKU TAK POCHYBUJI ZDA LI BY MI HO SVERILY TAK ME ZAJIMA JAK SE MOHU BRANIT

Odpověď:

Po porodu dítěte se dožadujte určení Vás za otce dítěte. Pak je k osvojení dítěte (adopci) nutný i Váš souhlas. Určení otcovství můžete požadovat i soudní cestou.
Budete-li určen za otce dítěte, musíte s osvojením souhlasit, neboť k osvojení dítěte je nutný souhlas obou jeho rodičů. Souhlas rodičů není vyžadován, jestliže oba rodiče o dítě neprojevují opravdový zájem a to po dobu zákonem požadovanou.

výchova dítěte

Otázka:

Mám dceru v březnu jí budou 3.Před porodem jsme s dcem vyřídili otcovství ale po pordou jsme se rozešli.O dceru se nazjímal tak v půl roce života jsem dala návrh k soudu o upravu opatrovnictví a výživného.Soud mi vyhověl jsem její opatrovník a otec je povinen do 5.dne v měsíci dát alimenty ve výši 2tis,ale bohužel je dává až o tři týdny později.Ale můj dotaz je takový když jí padli dva roky začal se o dceru zajímat a chtěl si jí odvážet ale to jsem nechtěla dovolit jelikož ho vůbec neznala.Tak po půl roce mě dal k soudu s tím aby soud určil jeho navštěvy a přes to vše soud rozhodl že si jí jednou týdne může brát na 2h a po 3 měsících na 4hodiny.Ale dcera to moc dobře nesnáší,v noci nespí, počůrává se -byla bez plínek, je agresivni…Její pediatrička mi napsala lékařskou zprávu o jejím stavu a dala opět žádost k soudu ale bohužel jsem neuspěla i přes to že během 3 měsícu začla dcera neustaále marodit.Nehledě na tao že jí otec vrátil po jedný návštěve s horečkou 39.2.a tvrdí že u něho jí neměla a přitom cesta od něj domů trvá 5min.a druhý den jsme šli k doktrorce a byla nemocna.šlo by s tím něco dělat?budeme chodit k psycholžce jak to dařídila pediatrička i soud.Otec se neustále vyptává soc.pracovnice co má a nemá dělat-je to jeho známá.A tak ikdyž jsem já opatrovník má právo se vyptávat u doktorky na její zdravotní stav?A vůec jaké on má práva vůdči dceři?Co se týká přídavku na dítě mám druh dítě s přítelem a bývalý odmítal vyřizovat potřebné papíry tak jsem ho i vyloučila ze společně posuzovaných osob.

Odpověď:

Soud svým rozsudkem rozhodl o výchově a výživě dítěte, ale tím, že svěřil dítě do Vaší péče, nezbavil jeho otce rodičovské zodpovědnosti. Rodičovská zodpovědnost představuje souhrn práv a povinností při péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, dále jde o souhrn práv a povinností při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění (§ 31 zákona o rodině). Z tohoto vyplývá, že otec dítěte je oprávněn k získání veškerých informací o svém dítěti. Rozhodné v tomto případě je, že Váš bývalý přítel je zapsán jako otec v rodném listě dítěte a rodičovské zodpovědnosti nebyl soudem zbaven – vyplnění formuláře k žádosti o přídavek na dítě není podstatné.
Chcete-li tedy kontakt otce s dítětem omezit či úplně vyloučit, je nutné podat návrh k soudu. Při rozhodování soud přihlédne k zájmům dítěte, proto doporučuji při podání dalšího návrhu mít k dispozici psychologický posudek, jehož obsahem bude, že otec na dítě působí negativně.

Podpisové právo…

Otázka:

Jak získat podpisové právo,když má přítel těžce nemocnou matku-má rakovinu plic a metastázy na mozku,když již není schopna podpisu…Maminka má v nejbližší době dědit peníze z prodané nemovitosti(každým dnem….) a čeká ji také brzy vyzvednutí důchodu,protože již není schopna se podepsat,prosíme urgentně o radu,jak podpisové právo,co nejrychleji získat.

Odpověď:

Doporučila bych Vám podat návrh na vydání předběžného opatření na ustanovení opatrovníka. Soud by měl o návrhu rozhodnout bezodkladně, nejdéle však do 7 dnů od podání návrhu. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu má přítelova matka bydliště.