Archiv pro rubriku: Trestní zákon

Trestní právo / Trestní zákon

Řizení pod vlivem alkoholu

Otázka:

Jak nejlépe nyní postupovat, aby trest byl co nejmírnější?
Po vjetí do zákazu vjezdu mi bylo provedena dechová zkouška s výledkem 1,34 promile. Po návštěvě lékaře (cca po 60 minutách) přístroj ukázal 1,62 promile. Krevnímu odběru ani odběru moči jsem se nepodrobil, po propuštění z cely předběžného zadržení jsem využil práva nevypovídat.
V trestním rejstříku jsem nikdy žádný záznam neměl. Je mi 25 let, vystudoval jsem VŠ magisterský stud. obor, současně jsem nezaměstnaný, nejsem účastníkem sociálního pojištění.
Je dále možné si případně přímo u vás dohodnout právní podporu pro podporu nejlepšího vyřešení situace?

Odpověď:

Toto je právní poradna, kde neposkytujeme právní zastoupení. V tomto případě Vám doporučuji se spíše obrátit na advokáta či občanskou poradu ve Vašem okolí.
Vámi uvedené jednání by mohlo být posuzována jako trestný čin dle § 274 trestního zákona, tedy jako trestný čin ohrožování pod vlivem návykové látky. V případném soudním řízení by pak záleželo na uvážení soudce, jak by rozhodl. Doporučuji však zajistit dostatek důkazů o tom, že vedete řádný život, přestupku či trestného činu jste se doposud nedopustil a uvedeného skutku litujete.

internetový nákup zakázaných léčiv

Otázka:

V roce 2008 nakoupil můj syn přes internet nějaké léky, k nimž je nutný lékařský předpis (prý jen 2 léky). Nyní je pozván na Policii ČR k podání vysvětlení. Jak by se měl na Policii chovat? A co mu může hrozit?

Odpověď:

V tomto případě bych doporučovala Vašemu synovi s Policií ČR spolupracovat a uvádět pravdivé informace (jak bude před i poučen, tak křivou výpovědí by se dopustil trestného činu). Pokud látky nakoupil skutečně pro svou osobu a v zanedbatelném množství, tak trestně stíhán nebude. K podání vysvětlení není nutné mít právního zástupce.
Pokud k nákupu došlo v roce 2008, tak se bude toto jednání posuzovat dle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů je pak jako trestný čin upraveno v § 187, § 187a a § 188 tohoto zákona takto:

§ 187
(1) Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo ve větším rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let.
(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch,
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší patnácti let, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,
b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

§ 187a
(1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.

§ 188
(1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,
b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
c) získá-li takovým činem značný prospěch.

Pro stanovení, jaké množství může být drženo je však rozhodující, o jakou konkrétní látku se jedná.

Postih za použití padělaného kuponu (jízdenky) MHD

Otázka:

Jaký hrozí postih za použití padělaného kuponu MHD (předplatní jízdenka) v ceně 530 Kč? Jedná se o padělání veřejné listiny nebo padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti? Nedaří se mi zjistit, jestli kupon (jízdenka) do tohoto zákona spadá.
Pokud to není nad rámec odpovědi, uvítal bych i radu jak dále postupovat pokud dojde k vyšetřování policií.

Odpověď:

Jízdenka MHD není veřejnou listinou a na její zfalšování se nevztahují ustanovení trestního zákoníku. Padělání či falšování jízdenky MHD tedy nelze považovat za trestný čin. Jestliže vás revizor chytí, tak byste měl dostat pokutu za jízdu bez platného jízdního dokladu.

ukončení podmínky

Otázka:

Před rokem mně skončila pětiletá podmínka, a dnes jsem dostala od soudu stejný dopis, jako v lerech minulých ve kterým je dotaz na mé chování (je po celou dobu trvání podmínky v pořádku).
Je nutné z mé strany učinit nějaký krok k zrušení zmíněné podmínky?

Odpověď:

V § 48 odst. 6 trestního zákona je stanoveno: „Jestliže pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, vedl ve zkušební době řádný život a vyhověl uloženým podmínkám, vysloví soud, že se osvědčil; jinak rozhodne o uložení trestu, a to popřípadě již během zkušební doby.“ Tamtéž v odstavci 7 je následně stanoveno: „Neučinil-li soud do jednoho roku od uplynutí zkušební doby rozhodnutí podle odstavce 6, aniž na tom měl pachatel, od jehož potrestání bylo podmíněně upuštěno, vinu, má se za to, že se osvědčil.“ Čili soud může rozhodnout o tom, že se pachatel osvědčil do jednoho roku od uplynutí zkušební doby s tím, že pokud tak neučiní, má se za to, že se pachatel osvědčil.
V tomto případě bych Vám tedy doporučovala soudu odpovědět s tím, že lze předpokládat, že následně bude soudem rozhodnuto o Vašem osvědčení se.

Prominutí trestu po polovině

Otázka:

V únoru letošního roku mi byl odebrán ŘP pro řízení pod vlivem alkoholu. Přebral to MěÚ a protože jsem při dechové zkoušce měl víc než 1 promili přebral to soud. Než to soud začal řešit, tak mi byl ŘP vrácen. Nedávno proběhlo soudní řízení a byl mi uložen trest 18 měsíců. Bylo mi taktéž řečeno, že po polovině trestu si můžu zažádat o vrácení ŘP a prominutí trestu. „Chtěl bych se tedy zeptat jestli se do té doby zákazu řízení počítá i doba kdy mi byl ŘP odebrám na místě až do znovu vrácení než proběhlo hlaví líčení a byl mi uložen trest. V den líčení to nabylo právní moci, ale ještě mi nebyl rozsudek zaslán. Když jsem chtěl na druhý den ŘP odevzdat tak mi bylo na MěÚ odboru dopravy řečeno že pokud neobdrží rozsudek oni a já tak ŘP nemohu odevzdat jen tak na čestné slovo. „Jak mám tedy počítat dobu zákazu řízení?“

Odpověď:

Tato doba je počítána od právní moci rozhodnutí soudu. Pokud se obě strany soudního řízení vzdali práva na odvolání, tak rozsudek nabyl právní moci a vykonatelnosti dnem jeho vyhlášení. Skutečnost, že Vám doposud nebyl rozsudek doručen, není pro běh této lhůty významná.

Zákaz řízení motorových vozidel

Otázka:

Byl jsem odsouzen za ohrožení pod vlivem návykové látky k podmíněnému trestu 15. měsíců a k zákazu řízení motorových vozidel na 18 měsíců, za řízení pod vlivem alkoholu. Je to můj první přestupek tohoto druhu. Jako podnikatel jsem na řidičském průkazu závislý. Je nějaká možnost urychlit vrácení řidičského oprávnění ?

Odpověď:

Dle § 90 trestního zákona lze podmíněně upustit od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. V tomto případě je nutné podat žádost, kterou je nutné adresovat soudu, který o trestu rozhodoval.
Zda-li bude žádosti vyhověno však záleží na uvážení soudce, právní nárok na toto nevzniká.

Dotaz

Otázka:

Mame dotaz ohledne prodeje konopnych seminek jestli je to v rozporu se zakonem § 283 az § 287, jestli ano tak jak je mozne ze na uvedenych strankach je prodavaji ?

http://www.growmarket.cz/katalog/catalog.php?categoryid=95&onstock=&offerflag=&sortfield=label&query=&v[49]=1

http://www.semenakonopi.cz/index.php?route=product/category&path=20

Odpověď:

Trestní zákon považuje za trestné pouze prodej konopí, kde konopím se dle zákona o návykových látkách rozumí nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrchlík. Rovněž tak nelze na semena konopí nahlížet jako na „předmět výroby“ dle § 286 trestního zákona. Tudíž prodej konopných semínek není v rozporu s právním řádem.

Vrácení řidického průkazu

Otázka:

Chěl bych se zeptat,jak mám postupovat při vrácení ŘP.Dne 7.12.2006 jsme byl odsouzen k zákazu řízeni motorových vozidel za trestný čin ublížení na zdraví podle §224 odst.1, 2 tr. zákona.Zákaz řízení byl uložen na 4 roky.Ja jsem letos v lednu podal žádost o zrušení zbytku trestu,a bylo mmi vyhověno.Chtel bych se tedy zeptat,jestli budu ŘP muset delat znova,nebo mi ho jen vratí a kam se mam obrátit

Odpověď:

Písemnou žádost o vrácení řidičského oprávnění musíte podat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, jeho adresu, datum a místo narození, rodné číslo, datum ukončení trestu, skupinu řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno.
K žádosti se musí přiložit platný doklad totožnosti žadatele, rozhodnutí, kterým byl uložen trest, rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku tohoto trestu.
Ve Vašem případě budete muset rovněž doložit zdravotní a odbornou způsobilost, která není starší šedesáti dnů (dokládá se v případě, že od právní moci rozhodnutí o uložení trestu, uplynul více než jeden rok).

Změna rozsudku

Otázka:

byl jsem odsouzen za trestný čin §248/1 před dvěma lety k úhrnému trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku. Trest mě byl vyměřen v polovině trestní sazby.Způsobená škoda činila 13 000Kč. Vzhledem k tomu,že došlo k úpravě zákona a nyní by se můj trestný čin posuzoval jako přečin,chci poprosit o radu,zda mohu požádat o nové projednání u soudu a nebo případnou změnu rozsudku. Rozsudek nabyl právní moci před dvěma lety.Výkon trestu jsem zatím nenastoupil. Trest který jsem dostal za tak nízkou škodu se mi zdá nepřiměřený i přesto,že jsem byl v minulosti trestán.

Odpověď:

§ 248/1 zákona 140/1961 (původní trestní zákon), čili trestný čin zpronevěry, se nemění, pouze je v novém trestním zákoně obsažen v § 206.
Pokud jste byl odsouzen za jiný trestný čin, jehož trestnost účinností nového trestního zákona zanikla, nemusíte podávat žádné návrhy, neboť soudci o tomto nově rozhodnou z úřední povinnosti. Předpokládá se, že do konce ledna by mělo být nově rozhodnuto ve všech případech, jichž se změna týká. Jestliže Vám nové rozhodnutí nebudete doručeno, trestnost Vašeho činu a výše trestu za jeho spáchání se nemění.

Nařízení ústavní výchovy

Otázka:

Chtěl bych se zeptat, zda se rodič dopouští protiprávního jednání v případě, že jeho potomkovi byla nařízena ústavní výchova, kdy tento potomek z výchovného ústavu utekl a schovává se u otce. Otec na sociálním odboru přiznává, že jeho syn u něj doma normálně žije a dodává, že když jej v bydlišti vyhledá Policie ČR, syna vždy zapře.

Odpověď:

Tím, že pomáháte Vašeho syna skrýt před policií, se trestného činu nedopouštíte. Toto jednání však může být kvalifikované jako přestupek. Doporučuji Vám, pokud tedy chcete mít syna svěřeného do výchovy, abyste k tomuto využil zákonných prostředků. Odbor sociálně právní ochrany dětí Vám určitě poradí, jaké kroky by bylo nejvýhodnější podniknout.