Archiv pro rubriku: Vzory

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilému dítěti

 

Okresnímu soudu

………………………….

………………………….

 

 

Matka : Jana Nováková rozená Novotná

rodné číslo …………………………

bytem …………………….

 

a

 

Otec : Jan Novák

rodné číslo ……………………..

bytem ……………………………..

 

 

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody

o úpravě poměrů k nezletilému dítěti

Jiřímu Novákovi, r.č. 981010/1111, pro dobu po rozvodu

 

 

 

Trojmo

přílohy

________________________________________________________________________________________________________

 

I.

Manželství účastníků bylo uzavřeno dne 10.10.1997 před Městským úřadem v Písku. Oba účastníci jsou občany České republiky a u obou se jedná o první manželství. Poslední společné bydliště účastníků se nacházelo na adrese ……………………………………………

 

V manželství se účastníkům dne 10. 10. 1998 narodil syn Jiří Novák, r.č. 981010/1111.

 

Důkaz : oddací list účastníků

rodný list syna Jiřího Nováka

 

II.

Manželství bylo zpočátku harmonické a v jeho průběhu se vyskytovaly pouze problémy, které lze označit za běžné. Postupem času však došlo k tomu, že se podstatně začaly prohlubovat rozdílné názory účastníků na otázky běžného soužití i na společný život jako takový. V důsledku toho došlo k citovému odcizení a neshody vážného rázu přetrvávají. Manželství účastníků je již jen formálním svazkem a manželé žijí v oddělených domácnostech.

 

III.

Vzhledem k tomu, že manželství účastníků je již jen formálním svazkem, byl u výše nadepsaného soudu podán dnešního dne spolu s tímto návrhem návrh na rozvod manželství.

 

S ohledem na skutečnost, že poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu je nutné upravit, navrhujeme, aby soud schválil tuto dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu:

 

 1. Nezletilý syn manželů Novákových Jiří Novák, r.č. 981010/1111, bude pro dobu po rozvodu svěřen do péče matky.

 2. Otec se zavazuje pro dobu po rozvodu platit na výživu nezletilého syna Jiřího Nováka výživné ve výši ……….,- Kč měsičně. Výživné bude poukazováno k rukám matky vždy nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

 3. Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým synem každý druhý víkend od 18 hod. v pátek do 18 hod. v neděli, dále každý státní svátek v lichém kalendářním roce od 8 hod. do 18. hod., na Vánoce od 8 hod. 24. prosince do 18 hod 26. prosince v sudém kalendářním roce, na Velikonoce od 18 hod. v pátek předcházející Velikonoční pondělí do Velikonočního pondělí 18 hod. v lichém roce a o letních prázdninách po dobu 4 kalendářních týdnů od pátku 18 hod. do neděle 18 hod. s tím, že otec oznámí matce konkrétní termín pobytu nezletilého u něj během letních prázdnin nejpozději do 1. května každého kalendářního roku. Otec převezme a odevzdá nezletilého syna v místě bydliště matky, které je uvedeno v záhlaví této dohody.

 

 

V ……………………. dne …………………

 

 

 

………………………………….                            …………………………………..

matka                                                             otec

 

 

Smlouva o vypořádání majetkových vztahů a společného bydlení po rozvodu

 

Manželé: Jana Nováková rozená Novotná

rodné číslo …………….

bytem ……………………………….. a

 

Jan Novák

rodné číslo …………….

bytem ………………………………..

 

uzavírají podle § 24a odst. 1 písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, tuto

 

Smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a

práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu

I.

Z věcí, které patří do společného jmění účastníků této smlouvy, se po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství stane výlučným vlastnictvím Jany Novákové :

– ……………………………..

– ……………………………..

– ……………………………..

II.

Z věcí, které patří do společného jmění účastníků této smlouvy, se po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství stane výlučným vlastnictvím Jana Nováka :

 

……………………………..

– ……………………………..

– ……………………………..

III.

 1. Pokud jde o movité věci v této smlouvě výslovně neuvedené, pak si je účastníci této smlouvy mezi sebou vypořádávají tak, že do výlučného vlastnictví každého z nich připadnou veškeré movité věci, které budou v den podpisu této smlouvy v jejich faktickém držení a užívání.

 2. Pokud do společného jmění účastníků této dohody budou patřit v den právní moci rozsudku o jejich rozvodu i jiné věci a hodnoty, než jsou uvedeny výše, stanou se výlučným vlastnictvím toho z účastníků, který je bude mít v den právní moci rozvodu manželství účastníků ve svém držení.

 

IV.

Manželé Novákovi převzali za trvání manželství půjčku od Hypoteční banky, jejíž zůstatková hodnota činí ke dni podpisu této smlouvy 250.000,-Kč. Půjčku se zavazuje převzít a zaplatit Jan Novák.

 

V.

Účastníci prohlašují, že touto smlouvou jsou zcela vzájemně vypořádáni a nad rámec této smlouvy již nebudou mít vůči sobě žádné další nároky ze zaniklého společného jmění manželů ani z ukončeného společného bydlení. Žádný z účastníků nepožaduje pro dobu po rozvodu výživné.

 

VI.

 1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po dvou stejnopisech.

 2. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody účastníků ve formě písemných dodateků.

 3. Účastníci potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

 

 

 

V ………………………. dne ………………….

 

 

 

………………………………………….                            …………………………………………….

               Jana Nováková                                                       Jan Novák

 

 

 

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného na nezletilého

 

Okresní soud

……………………..

……………………..

 

 

Matka : Jméno, příjmení

rodné číslo …………………..

bytem ………………………….

 

Nezletilý : Jméno, příjmení

rodné číslo …………………..

bytem ………………………… a

 

Otec : Jméno, příjmení

rodné číslo ……………………

bytem ………………….

 

 

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného na nezletilého

jméno, příjmení, narozeného ………..

 

 

Trojmo

Přílohy dle textu

____________________________________________________________________________________________________

 

I.

Dne ……… byl Okresním soudem ……………… pod č.j. ……………. vydán rozsudek, v právní moci od ……., kterým bylo otci stanoveno výživné na nezletilého ve výši …..,-Kč a to se splatností k rukám matky do každého 15. dne v měsíci.

 

Důkazy : uvedený rozsudek

             rodný list nezletilého

 

II.

Poslední zvýšení výživného nastalo v době, kdy bylo nezletilému … let, přičemž v době rozhodování soudu o výživném se nacházel v předškolním věku a tomu také odpovídaly jeho tehdejší potřeby. Nezletilý je v současné době žákem …. třídy základní školy a rozsah potřeb a výdajů na jejich uspokojování zaznamenaly od doby posledního zvýšení podstatný nárůst. Zajištuji tedy nezbytné náklady a výdaje ve spojitosti se školní docházkou i s mimoškolními aktivitami, zejména na stravu, dopravu, školní potřeby, ošacení, obuv, potřeby pro mimoškolní aktivity, dárky a další. Znatelný fyzický vývoj nezletilého znamená zvýšené náklady související s častější obměnou ošacení, obuvi, sportovního vybavení a podobně. S ohledem na současný společenský vývoj, požadavky na vzdělání a možnosti budoucího uplatnění syna je velmi důležité, aby byl také počítačově gramotný. Z tohoto důvodu by bylo v jeho zájmu opatřit mu počítačové vybavení, což však v důsledku omezených finančních kapacit nemohu v současnosti realizovat. Dále uvádím některé z výdajů na nezletilého :

 

 • spoření ve prospěch nezletilého …….,-Kč/měsíčně

 • obědy ve školní jídelně …….,-Kč/měsíčně

 • doprava …….,-Kč/měsíčně

 • platba za mobilního telefon …….,-Kč/měsíčně

 • fotbalové tréninky ……,-Kč/měsíčně

 • sportovní výbava ……,-Kč/ročně

 • fotbalové soustředění ……,-Kč v letech ……

 • letní tábor ……,-Kč v roce …. a …..

 

Důkazy : účtenky a potvrzení o zaplacení výdajů uvedených shora

              výslech matky, popř. nezletilého

 

III.

Otec stále pracuje u stejného zaměstnavatele, avšak již po dobu dvou let vykonává vedoucí pozici. Z toho usuzuji, že jeho příjem se od doby posledního rozhodnutí o výživném zvýšil. Pokud je mi známo, žádnou jinou vyživovací povinnost otec nemá. Já jsem také zaměstnána u stejného zaměstnavatele, přičemž mé příjmy jsou v podstatě stále stejné. Ve věci zvýšení výživného nebylo mezi mnou a otcem dosaženo žádné mimosoudní dohody.

 

Důkazy : výslech rodičů

              potvrzení o příjmech rodičů

              účtenky a potvrzení o zaplacení výdajů uvedených shora

 

III.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti mám za to, že je zde dostatečně odůvodněna trvalá a podstatná změna poměrů na straně nezletilého i na straně otce. Navrhuji proto, aby soud vydal tento

 

rozsudek :

 

 1. Rozsudek Okresního soudu v ………… pod č.j. …………. ze dne …………., v právní moci od ………….., kterým bylo otci stanoveno výživné na nezletilého …………….., narozeného …………….., ve výši ………….,-Kč měsíčně se mění tak, že se výživné zvyšuje na částku …………….,-Kč měsíčně a to s účinností ode dne ……….. . Výživné je otec povinen hradit k rukám matky vždy do každého 15. dne v měsíci.

 2. Nedoplatek na výživném ve výši …,- Kč, který vznikl zvýšením výživného za dobu od … do …, je otec nezletilého povinen zaplatit k rukám matky do 30 dnů právní moci tohoto rozsudku.

 3. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V …………. dne …………. 2007

 

 

………………………………….

podpis matky

Výpověd zaměstnance

 

VÝPOVĚĎ ZAMĚSTNANCE

dle § 50 an. zákoníku práce

 

 

název

a sídlo zaměstnavatele

 

 

Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí

 

Ve Vaší společnosti pracuji na základě pracovní smlouvy ze dne … na pozici………..

Tímto dávám výpověď z tohoto pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, tedy dnem …..

 

 

V ………………. dne ……………………

 

zaměstnanec:

 

 

                                                                              ………………………………………………………..

                                                                                                podpis zaměstnance

Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době

 

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

ZAMĚSTNANCEM VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

dle § 66 an. zákoníku práce

 

 

název

a sídlo zaměstnavatele

 

 

 

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

Ve Vaší společnosti pracuji na základě pracovní smlouvy ze dne … na pozici………..

V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v trvání tří měsíců.

Sděluji Vám, že podle ust. § 66 zákoníku práce tímto zrušuji pracovní poměr ve zkušební době a to ke dni …… (datum obvykle 3 dny po oznámení)

 

V ………………. dne ……………………

 

zaměstnanec:

 

 

 

                                                                    ………………………………………………….

                                                                                  podpis zaměstnance

Rozvázání pracovního poměru dohodou

 

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU

dle § 49 an. zákoníku práce

 

 

Zaměstnavatel (název a sídlo)

a

zaměstnanec (jméno a adresa bydliště)

 

uzavírají tuto

 

 

dohodu o rozvázání pracovního poměru

 

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne …. pracuje zaměstnanec pro zaměstnavatele na pozici ………………………………

 

Obě smluvní strany se dohodly na skončení tohoto pracovního poměru ke dni ….

 

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

 

 

 

V ………………. dne ……………………

 

 

 

……………………………..                                  ……………………………………..

podpis zaměstnavatele                                             podpis zaměstnance

Darovací smlouva

DAROVACÍ SMLOUVA


uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou

 

 

 

Dárce:    jméno, příjmení,

            rodné číslo

            bydliště      a


Obdarovaný:    jméno, příjmení,

                      rodné číslo

                       bydliště

 


takto :


I. Úvodní prohlášení

 

 1. Dárce výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem této nemovitosti …………… zde uvést jaké, tzn. rodinný dům, byt, pozemek, parcelní číslo, výměra, využití nemovitosti …………….., zapsané u Katastrálního úřadu pro ………………. kraj, Katastrálního pracoviště se sídlem …………. na listu vlastnictví č. ……., v obci …………….. a katastrální území ………… (dále jen „nemovitost“)

 2. Dárce dále prohlašuje, že není nijak omezen v možnostech disponovat s předmětnou nemovitostí.

II. Předmět smlouvy

 

 1. Dárce tímto daruje nemovitost uvedenou v čl. I., a to se všemi součástmi a příslušenstvím do výlučného vlastnictví obdarovaného.

 2. Obdarovaný tímto předmětnou nemovitost přijímá do svého výlučného vlastnictví.

III. Další ujednání a prohlášení

 

 1. Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné dluhy, věcná břemena, zástavní ani jiná práva třetích osob či jiná zatížení, ani neexistují skutečnosti, které by mohly vést k omezení vlastnického práva obdarovaného. Stav nemovitosti odpovídá běžnému opotřebení při obvyklém užívání.

 2. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem nemovitosi a je mu tedy zřejmý její stav, charakter a druh.

 3. Vlastnické právo k darované nemovitosti nabyde obdarovaný vkladem do katastru nemovitostí, a to ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 2. Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

 3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží dárce a obdarovaný. Čtyři stejnopisy jsou určeny pro potřeby řízení o vkladu u příslušného katastrálního úřadu.

 4. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podp


V ………… dne ……..


dárce                                                                     obdarovaný 


Darovací smlouva s věcným břemenem

DAROVACÍ SMLOUVA SE ZŘÍZENÍM VĚCNÉHO BŘEMENE


uzavřená podle § 628 a násl. ve spojení s §151n a násl.

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou

 

 

 

Dárce:    jméno, příjmení,

            rodné číslo

            bydliště      a


Obdarovaný:    jméno, příjmení,

                      rodné číslo

                       bydliště

 


takto :


I. Úvodní prohlášení 
 1. Dárce výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem této nemovitosti …………… zde uvést jaké, tzn. rodinný dům, byt, pozemek, parcelní číslo, výměra, využití nemovitosti …………….., zapsané u Katastrálního úřadu pro ………………. kraj, Katastrálního pracoviště se sídlem …………. na listu vlastnictví č. ……., v obci …………….. a katastrální území ………… (dále jen „nemovitost“)

 2. Dárce dále prohlašuje, že není nijak omezen v možnostech disponovat s předmětnou nemovitostí.

II. Předmět smlouvy 

 1. Dárce tímto daruje nemovitost uvedenou v čl. I., a to se všemi součástmi a příslušenstvím do výlučného vlastnictví obdarovaného.

 2. Obdarovaný tímto předmětnou nemovitost přijímá do svého výlučného vlastnictví.

III. Další ujednání a prohlášení 

 1. Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné dluhy, věcná břemena, zástavní ani jiná práva třetích osob či jiná zatížení, ani neexistují skutečnosti, které by mohly vést k omezení vlastnického práva obdarovaného. Stav nemovitosti odpovídá běžnému opotřebení při obvyklém užívání.

 2. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem nemovitosi a je mu tedy zřejmý její stav, charakter a druh.

 3. Vlastnické právo k darované nemovitosti nabyde obdarovaný vkladem do katastru nemovitostí, a to ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

IV. Zřízení věcného břemene

 1. Obdarovaný současně s touto smlouvou zřizuje věcné břemeno doživotního a bezplatného práva bydlení v darované nemovitosti ve prospěch dárce v tomto rozsahu : dárce je oprávněn výlučně užívat byt v …… nadzemním podlaží, který sestává z obývacího pokoje, kuchyně, ložnice, a koupelny se sociálním zařízením, dále pak je oprávněn užívat společně s obdarovaným hlavní chodbu domu, půdu a pozemky uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Dárce je oprávněným z věcného břemene a v tomto rozsahu jej přijímá.

 2. Dárce jako oprávněný z věcného břemene je povinen podílet se poměrnou částí na nákladech na opravy a údržbu, které souvisejí s opotřebením té části nemovitosti, kterých se dotýká výkon jeho práv z věcného břemene.

 3. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. Jeho hodnota podle ocenění účastníků této smlouvy činí 100.000,- Kč a byla stanovena pětinásobkem ročního plnění ve výši 20.000,- Kč.

 4. V případě, že v důsledku výkonu práv z věcného břemene dárcem vznikne na nemovitosti škoda, je dárce povinen tuto škodu nahradit.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 2. Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

 3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží dárce a obdarovaný. Čtyři stejnopisy jsou určeny pro potřeby řízení o vkladu u příslušného katastrálního úřadu.

 4. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podp


V ………… dne ……..


dárce                                                                     obdarovaný


Smlouva o zřízení věcného břemene bydlení

Vzor smlouvy:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Pan/paní ………………………………, r.č. …………………….., bytem …………………………….., dále jako vlastník nemovitosti (povinný z věcného břemene)

a

Pan/paní ……………………………….., r.č. …………………….., bytem …………………………………., dále jako oprávněný z věcného břemene

tuto

smlouvu o zřízení věcného břemene bydlení a užívání nemovitosti

dle ust. § 151n an. občanského zákoníku

 

I.

Pan ……………………………. prohlašuje, že je na základě kupní (darovací) smlouvy ze dne ……… mj. vlastníkem nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro ……………… kraj, Katastrální pracoviště ………………., k.ú. ………………… na LV č. …., jako budova s čp. …. postavené na parc.č. …… – zastavěná plocha a nádvoří o výměře ……. m2.

II.

Vlastník nemovitosti pan ………………………. podle čl. I. této smlouvy zřizuje oprávněnému z věcného břemene panu ………………………… věcné břemeno doživotního bydlení a doživotního užívání shora uvedené nemovitosti a to v dále uvedeném rozsahu.

Pan …………………. je oprávněn doživotně výlučně užívat byt 2+1 v 1. patře budovy specifikované v čl. I. této smlouvy, který tvoří obývací pokoj, ložnice, kuchyně a koupelna s WC. Zároveň je oprávněn doživotně užívat společnou chodbu, sklep a půdu.

Oprávněný z věcného břemene se zavazuje hradit společně s vlastníkem nemovitosti náklady na údržbu a opravy nemovitosti.

Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a vlastník nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy je povinen toto právo strpět. 

III.

Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně.

IV.

K nabytí práv odpovídající věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro …………. kraj, Katastrální pracoviště …………………

 

V ……………………………… dne ………………

 

………………………………………………                                 …………………………………………………..

         vlastník nemovitosti                                                             oprávněný

Kupní smlouva o prodeji movité věci

 

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÉ VĚCI

 

uzavřená podle § 588 a násl. občanského zákoníku, v platném znění,

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou,

 

 

Prodávající : jméno, příjmení

rodné číslo

trvalé bydliště

 

a

 

Kupující : jméno, příjmení

rodné číslo

trvalé bydliště

 

 

takto:

 

 

Článek 1. Předmět smlouvy

 

 1. Prodávající prohlašuje, že je jediným a výhradním vlastníkem …………………., značky …………….., rokem výroby ……… (dále jen „předmět koupě“).

 2. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých prodává předmět koupě kupujícímu.

 3. Kupující se zavazuje převzít předmět koupě a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

 

Článek 2. Kupní cena

 

 1. Prodávající prodává předmět koupě za sjednanou kupní cenu ve výši ………..,- Kč.

 2. Účastníci se dohodli, že kupní cena bude zaplacena v hotovosti při podpisu této smlouvy. Zaplacení kupní ceny bude potvrzeno podpisem této smlouvy prodávajícím.

 

Článek 3. Prohlášení prodávajícího a kupujícího

 

 1. Prodávající prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že předmět koupě nemá žádné zjevné, faktické či skryté vady, neváznou na něm žádné právní vady ani cizí práva, je ke dni podpisu této smlouvy plně funkční a způsobilý k užívání, a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly vést k tomu, aby kupujícímu bylo bráněno ve výkonu získaných práv.

 2. Pokud se v budoucnu ukáže, že prohlášení prodávajícího uvedená v předchozím odstavci jsou nesprávná nebo nepravdivá, má se za to, že prodávající porušil smlouvu a kupující má právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.

 3. Kupující prohlašuje, že se dostatečně seznámil se stavem a charakterem předmětu koupě a v tomto stavu jej převezme do svého výlučného vlastnictví.

 

Článek 4. Přechod vlastnického práva a předání věcí

 

 1. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na kupujícího převzetím věci.

 2. Předmět koupě předá prodávající kupujícímu při podpisu této smlouvy. Převzetí předmětu koupě bude potvrzeno podpisem této smlouvy kupujícím.

 3. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem předání předmětu koupě.

 

Článek 5. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží jeden stejnopis.

 3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma účastníky.

 4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma účastníky.

 5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

 

 

V ……………………………….dne ………2008

 

 

 

……………………………………                                              ……………………………………….

        Prodávající                                                                                   Kupující