Archiv pro rubriku: Vzory

Návrh na nařízení exekuce

 

Okresní soud

…………………

…………………..

 

 

 

 

Oprávněný : jméno, příjmení

rodné číslo

trvalé bydliště

 

Povinný : jméno, příjmení

rodné číslo

trvalé bydliště

 

 

 

NÁVRH NA NAŘÍZENÍ EXEKUCE

 

podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),

ve znění pozdějších předpisů

 

 

Dvojmo

Přílohy dle textu

_____________________________________________________________________________________________________

 

I.

 

Exekučním titulem ve věci je vykonatelný ………….. (rozsudek/platební rozkaz) vydaný ………….. soudem v ………….. pod č.j. ………….. dne …………., v právní moci od ……………. Na základě uvedeného ……………. byla povinnému uložena povinnost zaplatit oprávněnému do …….. dnů ode dne doručení platebního rozkazu :

uvést výši pohledávky a úroky z prodlení

 

Povinný dosud dlužné částky nezaplatil.

 

Důkaz : úředně ověřená kopie ……………….

II.

 

Oprávněný navrhuje, aby byl exekucí pověřen exekutor …………., Exekutorský úřad ………………..

 

Vymoženou jistinu ve výši ………………. Kč včetně úroků z prodlení požaduje oprávněný poukázat na účet oprávněného číslo …………………………..

III.

 

Oprávněný prohlašuje, že pro vymáhanou povinnost nebylo zahájeno jiné exekuční řízení podle zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ani o jeho zahájení nepožádala jiný exekutorský úřad, soud ani jiný orgán.

IV.

 

Na základě shora uvedených skutečností oprávněný navrhuje, aby soud vydal ve věci toto

 

usnesení :

 

1.   Podle vykonatelného …………….. vydaného …………… soudem v ………… pod č.j. ………………. dne …………., v právní moci od ………………., se nařizuje exekuce pro

 • pohledávku ve výši ……………., s úrokem z prodlení ve výši …. % p.a. za období od ………. do ……………;

 • náhradu nákladů exekuce včetně odměny exekutora.

2.   Exekucí se pověřuje exekutor ……………….., Exekutorský úřad ……………….

 

V ……………………… dne …………………..

 

————————————-

podpis oprávněného

Návrh na nesporný (dohodový) rozvod

 

Okresní soud

…………………………..

…………………………..

 

Navrhovatelé : Jana Nováková rozená Novotná

rodné číslo ………………….

trvalé bydliště ……………….

 

a

 

Jan Novák

rodné číslo ………………………

bytem ……………………….

 

 

Návrh na zahájení řízení o rozvod manželství

podle ustanovení § 24a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině

 

 

Dvojmo

Přílohy

kolek 1.000,-Kč vylepen na návrhu

___________________________________________________________________________________________________

 

I.

Manželství účastníků bylo uzavřeno dne 10.10.1997 před Městským úřadem v Písku. Oba účastníci jsou občany České republiky a u obou se jedná o první manželství. Poslední společné bydliště účastníků se nacházelo na adrese ……………………………………

 

V manželství se účastníkům dne 10.10.1998 narodil syn Jiří Novák.

 

Důkaz : oddací list účastníků

rodný list Jiřího Nováka

 

II.

Manželství účastníků bylo zpočátku harmonické a v jeho průběhu se vyskytovaly pouze běžné problémy. Postupem času však došlo k tomu, že se podstatně začaly prohlubovat rozdílné názory účastníků na otázky běžného soužití i na společný život jako takový. V důsledku tohoto došlo k citovému odcizení a neshody vážného rázu přetrvávají. Manželství účastníků je již jen formálním svazkem. Účastníci žijí v oddělených domácnostech.

 

III.

Oba navrhovatelé s rozvodem souhlasí a k návrhu na rozvod se připojují.

 

Návrh na schválení dohody o úpravě poměrů nezletilého pro dobu po rozvodu byl podán u nadepsaného soudu současně s tímto návrhem.

 

O vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu se účastníci dohodli a přikládají příslušnou smlouvu.

 

Důkaz: Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu s úředně ověřenými podpisy

 

IV.

Účastníci řízení postupem času k sobě ztratili jakoukoliv citovou vazbu a podle jejich názoru je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití.

 

Účastníci považují zde tvrzené skutečnosti za nesporné a mají za to, že k věci samé není třeba nařizovat jednání, neboť ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených důkazů. Účastníci ve smyslu § 115a o.s.ř. souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání.

 

V.

Na základě výše uvedených skutečností účastníci navrhují, aby soud vydal tento

 

rozsudek :

 

Manželství Jany Novákové rozené Novotné, r.č. …………., bytem …………………… a Jana Nováka, r.č. ……………, bytem ………………, uzavřené dne 10. 10. 2000 před Městským úřadem v Písku, se rozvádí.

 

 

V …………………… dne ……………

 

 

 

. ……………………………………                   …………………………………….

podpis navrhovatelky                                  podpis navrhovatele

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilému dítěti

 

Okresnímu soudu

………………………….

………………………….

 

 

Matka : Jana Nováková rozená Novotná

rodné číslo …………………………

bytem …………………….

 

a

 

Otec : Jan Novák

rodné číslo ……………………..

bytem ……………………………..

 

 

Návrh na zahájení řízení o schválení dohody

o úpravě poměrů k nezletilému dítěti

Jiřímu Novákovi, r.č. 981010/1111, pro dobu po rozvodu

 

 

 

Trojmo

přílohy

________________________________________________________________________________________________________

 

I.

Manželství účastníků bylo uzavřeno dne 10.10.1997 před Městským úřadem v Písku. Oba účastníci jsou občany České republiky a u obou se jedná o první manželství. Poslední společné bydliště účastníků se nacházelo na adrese ……………………………………………

 

V manželství se účastníkům dne 10. 10. 1998 narodil syn Jiří Novák, r.č. 981010/1111.

 

Důkaz : oddací list účastníků

rodný list syna Jiřího Nováka

 

II.

Manželství bylo zpočátku harmonické a v jeho průběhu se vyskytovaly pouze problémy, které lze označit za běžné. Postupem času však došlo k tomu, že se podstatně začaly prohlubovat rozdílné názory účastníků na otázky běžného soužití i na společný život jako takový. V důsledku toho došlo k citovému odcizení a neshody vážného rázu přetrvávají. Manželství účastníků je již jen formálním svazkem a manželé žijí v oddělených domácnostech.

 

III.

Vzhledem k tomu, že manželství účastníků je již jen formálním svazkem, byl u výše nadepsaného soudu podán dnešního dne spolu s tímto návrhem návrh na rozvod manželství.

 

S ohledem na skutečnost, že poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu je nutné upravit, navrhujeme, aby soud schválil tuto dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu:

 

 1. Nezletilý syn manželů Novákových Jiří Novák, r.č. 981010/1111, bude pro dobu po rozvodu svěřen do péče matky.

 2. Otec se zavazuje pro dobu po rozvodu platit na výživu nezletilého syna Jiřího Nováka výživné ve výši ……….,- Kč měsičně. Výživné bude poukazováno k rukám matky vždy nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

 3. Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým synem každý druhý víkend od 18 hod. v pátek do 18 hod. v neděli, dále každý státní svátek v lichém kalendářním roce od 8 hod. do 18. hod., na Vánoce od 8 hod. 24. prosince do 18 hod 26. prosince v sudém kalendářním roce, na Velikonoce od 18 hod. v pátek předcházející Velikonoční pondělí do Velikonočního pondělí 18 hod. v lichém roce a o letních prázdninách po dobu 4 kalendářních týdnů od pátku 18 hod. do neděle 18 hod. s tím, že otec oznámí matce konkrétní termín pobytu nezletilého u něj během letních prázdnin nejpozději do 1. května každého kalendářního roku. Otec převezme a odevzdá nezletilého syna v místě bydliště matky, které je uvedeno v záhlaví této dohody.

 

 

V ……………………. dne …………………

 

 

 

………………………………….                            …………………………………..

matka                                                             otec

 

 

Smlouva o vypořádání majetkových vztahů a společného bydlení po rozvodu

 

Manželé: Jana Nováková rozená Novotná

rodné číslo …………….

bytem ……………………………….. a

 

Jan Novák

rodné číslo …………….

bytem ………………………………..

 

uzavírají podle § 24a odst. 1 písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, tuto

 

Smlouvu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a

práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu

I.

Z věcí, které patří do společného jmění účastníků této smlouvy, se po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství stane výlučným vlastnictvím Jany Novákové :

– ……………………………..

– ……………………………..

– ……………………………..

II.

Z věcí, které patří do společného jmění účastníků této smlouvy, se po právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství stane výlučným vlastnictvím Jana Nováka :

 

……………………………..

– ……………………………..

– ……………………………..

III.

 1. Pokud jde o movité věci v této smlouvě výslovně neuvedené, pak si je účastníci této smlouvy mezi sebou vypořádávají tak, že do výlučného vlastnictví každého z nich připadnou veškeré movité věci, které budou v den podpisu této smlouvy v jejich faktickém držení a užívání.

 2. Pokud do společného jmění účastníků této dohody budou patřit v den právní moci rozsudku o jejich rozvodu i jiné věci a hodnoty, než jsou uvedeny výše, stanou se výlučným vlastnictvím toho z účastníků, který je bude mít v den právní moci rozvodu manželství účastníků ve svém držení.

 

IV.

Manželé Novákovi převzali za trvání manželství půjčku od Hypoteční banky, jejíž zůstatková hodnota činí ke dni podpisu této smlouvy 250.000,-Kč. Půjčku se zavazuje převzít a zaplatit Jan Novák.

 

V.

Účastníci prohlašují, že touto smlouvou jsou zcela vzájemně vypořádáni a nad rámec této smlouvy již nebudou mít vůči sobě žádné další nároky ze zaniklého společného jmění manželů ani z ukončeného společného bydlení. Žádný z účastníků nepožaduje pro dobu po rozvodu výživné.

 

VI.

 1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po dvou stejnopisech.

 2. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody účastníků ve formě písemných dodateků.

 3. Účastníci potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

 

 

 

V ………………………. dne ………………….

 

 

 

………………………………………….                            …………………………………………….

               Jana Nováková                                                       Jan Novák

 

 

 

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného na nezletilého

 

Okresní soud

……………………..

……………………..

 

 

Matka : Jméno, příjmení

rodné číslo …………………..

bytem ………………………….

 

Nezletilý : Jméno, příjmení

rodné číslo …………………..

bytem ………………………… a

 

Otec : Jméno, příjmení

rodné číslo ……………………

bytem ………………….

 

 

Návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného na nezletilého

jméno, příjmení, narozeného ………..

 

 

Trojmo

Přílohy dle textu

____________________________________________________________________________________________________

 

I.

Dne ……… byl Okresním soudem ……………… pod č.j. ……………. vydán rozsudek, v právní moci od ……., kterým bylo otci stanoveno výživné na nezletilého ve výši …..,-Kč a to se splatností k rukám matky do každého 15. dne v měsíci.

 

Důkazy : uvedený rozsudek

             rodný list nezletilého

 

II.

Poslední zvýšení výživného nastalo v době, kdy bylo nezletilému … let, přičemž v době rozhodování soudu o výživném se nacházel v předškolním věku a tomu také odpovídaly jeho tehdejší potřeby. Nezletilý je v současné době žákem …. třídy základní školy a rozsah potřeb a výdajů na jejich uspokojování zaznamenaly od doby posledního zvýšení podstatný nárůst. Zajištuji tedy nezbytné náklady a výdaje ve spojitosti se školní docházkou i s mimoškolními aktivitami, zejména na stravu, dopravu, školní potřeby, ošacení, obuv, potřeby pro mimoškolní aktivity, dárky a další. Znatelný fyzický vývoj nezletilého znamená zvýšené náklady související s častější obměnou ošacení, obuvi, sportovního vybavení a podobně. S ohledem na současný společenský vývoj, požadavky na vzdělání a možnosti budoucího uplatnění syna je velmi důležité, aby byl také počítačově gramotný. Z tohoto důvodu by bylo v jeho zájmu opatřit mu počítačové vybavení, což však v důsledku omezených finančních kapacit nemohu v současnosti realizovat. Dále uvádím některé z výdajů na nezletilého :

 

 • spoření ve prospěch nezletilého …….,-Kč/měsíčně

 • obědy ve školní jídelně …….,-Kč/měsíčně

 • doprava …….,-Kč/měsíčně

 • platba za mobilního telefon …….,-Kč/měsíčně

 • fotbalové tréninky ……,-Kč/měsíčně

 • sportovní výbava ……,-Kč/ročně

 • fotbalové soustředění ……,-Kč v letech ……

 • letní tábor ……,-Kč v roce …. a …..

 

Důkazy : účtenky a potvrzení o zaplacení výdajů uvedených shora

              výslech matky, popř. nezletilého

 

III.

Otec stále pracuje u stejného zaměstnavatele, avšak již po dobu dvou let vykonává vedoucí pozici. Z toho usuzuji, že jeho příjem se od doby posledního rozhodnutí o výživném zvýšil. Pokud je mi známo, žádnou jinou vyživovací povinnost otec nemá. Já jsem také zaměstnána u stejného zaměstnavatele, přičemž mé příjmy jsou v podstatě stále stejné. Ve věci zvýšení výživného nebylo mezi mnou a otcem dosaženo žádné mimosoudní dohody.

 

Důkazy : výslech rodičů

              potvrzení o příjmech rodičů

              účtenky a potvrzení o zaplacení výdajů uvedených shora

 

III.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti mám za to, že je zde dostatečně odůvodněna trvalá a podstatná změna poměrů na straně nezletilého i na straně otce. Navrhuji proto, aby soud vydal tento

 

rozsudek :

 

 1. Rozsudek Okresního soudu v ………… pod č.j. …………. ze dne …………., v právní moci od ………….., kterým bylo otci stanoveno výživné na nezletilého …………….., narozeného …………….., ve výši ………….,-Kč měsíčně se mění tak, že se výživné zvyšuje na částku …………….,-Kč měsíčně a to s účinností ode dne ……….. . Výživné je otec povinen hradit k rukám matky vždy do každého 15. dne v měsíci.

 2. Nedoplatek na výživném ve výši …,- Kč, který vznikl zvýšením výživného za dobu od … do …, je otec nezletilého povinen zaplatit k rukám matky do 30 dnů právní moci tohoto rozsudku.

 3. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

 

V …………. dne …………. 2007

 

 

………………………………….

podpis matky

Výpověd zaměstnance

 

VÝPOVĚĎ ZAMĚSTNANCE

dle § 50 an. zákoníku práce

 

 

název

a sídlo zaměstnavatele

 

 

Věc: Rozvázání pracovního poměru výpovědí

 

Ve Vaší společnosti pracuji na základě pracovní smlouvy ze dne … na pozici………..

Tímto dávám výpověď z tohoto pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, tedy dnem …..

 

 

V ………………. dne ……………………

 

zaměstnanec:

 

 

                                                                              ………………………………………………………..

                                                                                                podpis zaměstnance

Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době

 

ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

ZAMĚSTNANCEM VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

dle § 66 an. zákoníku práce

 

 

název

a sídlo zaměstnavatele

 

 

 

Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

 

Ve Vaší společnosti pracuji na základě pracovní smlouvy ze dne … na pozici………..

V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v trvání tří měsíců.

Sděluji Vám, že podle ust. § 66 zákoníku práce tímto zrušuji pracovní poměr ve zkušební době a to ke dni …… (datum obvykle 3 dny po oznámení)

 

V ………………. dne ……………………

 

zaměstnanec:

 

 

 

                                                                    ………………………………………………….

                                                                                  podpis zaměstnance

Rozvázání pracovního poměru dohodou

 

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU

dle § 49 an. zákoníku práce

 

 

Zaměstnavatel (název a sídlo)

a

zaměstnanec (jméno a adresa bydliště)

 

uzavírají tuto

 

 

dohodu o rozvázání pracovního poměru

 

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne …. pracuje zaměstnanec pro zaměstnavatele na pozici ………………………………

 

Obě smluvní strany se dohodly na skončení tohoto pracovního poměru ke dni ….

 

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

 

 

 

V ………………. dne ……………………

 

 

 

……………………………..                                  ……………………………………..

podpis zaměstnavatele                                             podpis zaměstnance

Darovací smlouva

DAROVACÍ SMLOUVA


uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou

 

 

 

Dárce:    jméno, příjmení,

            rodné číslo

            bydliště      a


Obdarovaný:    jméno, příjmení,

                      rodné číslo

                       bydliště

 


takto :


I. Úvodní prohlášení

 

 1. Dárce výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem této nemovitosti …………… zde uvést jaké, tzn. rodinný dům, byt, pozemek, parcelní číslo, výměra, využití nemovitosti …………….., zapsané u Katastrálního úřadu pro ………………. kraj, Katastrálního pracoviště se sídlem …………. na listu vlastnictví č. ……., v obci …………….. a katastrální území ………… (dále jen „nemovitost“)

 2. Dárce dále prohlašuje, že není nijak omezen v možnostech disponovat s předmětnou nemovitostí.

II. Předmět smlouvy

 

 1. Dárce tímto daruje nemovitost uvedenou v čl. I., a to se všemi součástmi a příslušenstvím do výlučného vlastnictví obdarovaného.

 2. Obdarovaný tímto předmětnou nemovitost přijímá do svého výlučného vlastnictví.

III. Další ujednání a prohlášení

 

 1. Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné dluhy, věcná břemena, zástavní ani jiná práva třetích osob či jiná zatížení, ani neexistují skutečnosti, které by mohly vést k omezení vlastnického práva obdarovaného. Stav nemovitosti odpovídá běžnému opotřebení při obvyklém užívání.

 2. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem nemovitosi a je mu tedy zřejmý její stav, charakter a druh.

 3. Vlastnické právo k darované nemovitosti nabyde obdarovaný vkladem do katastru nemovitostí, a to ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 2. Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

 3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží dárce a obdarovaný. Čtyři stejnopisy jsou určeny pro potřeby řízení o vkladu u příslušného katastrálního úřadu.

 4. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podp


V ………… dne ……..


dárce                                                                     obdarovaný 


Darovací smlouva s věcným břemenem

DAROVACÍ SMLOUVA SE ZŘÍZENÍM VĚCNÉHO BŘEMENE


uzavřená podle § 628 a násl. ve spojení s §151n a násl.

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

níže uvedeného dne mezi smluvními stranami, kterými jsou

 

 

 

Dárce:    jméno, příjmení,

            rodné číslo

            bydliště      a


Obdarovaný:    jméno, příjmení,

                      rodné číslo

                       bydliště

 


takto :


I. Úvodní prohlášení 
 1. Dárce výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem této nemovitosti …………… zde uvést jaké, tzn. rodinný dům, byt, pozemek, parcelní číslo, výměra, využití nemovitosti …………….., zapsané u Katastrálního úřadu pro ………………. kraj, Katastrálního pracoviště se sídlem …………. na listu vlastnictví č. ……., v obci …………….. a katastrální území ………… (dále jen „nemovitost“)

 2. Dárce dále prohlašuje, že není nijak omezen v možnostech disponovat s předmětnou nemovitostí.

II. Předmět smlouvy 

 1. Dárce tímto daruje nemovitost uvedenou v čl. I., a to se všemi součástmi a příslušenstvím do výlučného vlastnictví obdarovaného.

 2. Obdarovaný tímto předmětnou nemovitost přijímá do svého výlučného vlastnictví.

III. Další ujednání a prohlášení 

 1. Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné dluhy, věcná břemena, zástavní ani jiná práva třetích osob či jiná zatížení, ani neexistují skutečnosti, které by mohly vést k omezení vlastnického práva obdarovaného. Stav nemovitosti odpovídá běžnému opotřebení při obvyklém užívání.

 2. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem nemovitosi a je mu tedy zřejmý její stav, charakter a druh.

 3. Vlastnické právo k darované nemovitosti nabyde obdarovaný vkladem do katastru nemovitostí, a to ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

IV. Zřízení věcného břemene

 1. Obdarovaný současně s touto smlouvou zřizuje věcné břemeno doživotního a bezplatného práva bydlení v darované nemovitosti ve prospěch dárce v tomto rozsahu : dárce je oprávněn výlučně užívat byt v …… nadzemním podlaží, který sestává z obývacího pokoje, kuchyně, ložnice, a koupelny se sociálním zařízením, dále pak je oprávněn užívat společně s obdarovaným hlavní chodbu domu, půdu a pozemky uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy. Dárce je oprávněným z věcného břemene a v tomto rozsahu jej přijímá.

 2. Dárce jako oprávněný z věcného břemene je povinen podílet se poměrnou částí na nákladech na opravy a údržbu, které souvisejí s opotřebením té části nemovitosti, kterých se dotýká výkon jeho práv z věcného břemene.

 3. Věcné břemeno se zřizuje bezplatně. Jeho hodnota podle ocenění účastníků této smlouvy činí 100.000,- Kč a byla stanovena pětinásobkem ročního plnění ve výši 20.000,- Kč.

 4. V případě, že v důsledku výkonu práv z věcného břemene dárcem vznikne na nemovitosti škoda, je dárce povinen tuto škodu nahradit.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 2. Smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

 3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží dárce a obdarovaný. Čtyři stejnopisy jsou určeny pro potřeby řízení o vkladu u příslušného katastrálního úřadu.

 4. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí, a že je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, určitě a vážně a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podp


V ………… dne ……..


dárce                                                                     obdarovaný