Re: Zaplacená exekuce

#32918 Reply

Maat Isis

Dobrý den,

doporučuji opětovně osobní návštěvu EÚ,který byl pověřen k provedení exekuce.Žádejte, aby exekutor vydal usnesení (vlastní rozhodnutí)přibližně v tomto znění.

Povinná:….

soudní exekutor…..se sídlem……rouzhodl podle ustanovení § 52 odst. 1,2 exekučního řádu za použití § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. takto:

Exekuční příkaz č.j. ….ze dne ….. přikázáním pohledávky z účtu povinné číslo ……, vedeného u …….. se zrušuje.

Peněžní ústav po doručení tohoto usnesení neprodleně odblokuje shora označený účet povinné u ….(např. ČS a.s.)a nebude tedy po doručení tohoto rozhodnutí z uvedeného účtu ani neprovádět žádné platby na výše uvedenou exekuci.Celá výše deponované finanční částky bude převedena z vnitřního účtu peněžního ústavu ČS, a.s. zpět na účet povinné.

Odůvodnění:

Pohledávka oprávněného, včetně příslušenství a nákladů exekuce je v exekučním řízení vymožena již jiným způsobem.

K další blokaci účtu a peněžních prostředků již deponovaných na